Bé m«n kÕ to¸n doanh nghiÖp Khoa kÕ to¸n – Häc viÖn Tµi chÝnh Chµo mõng c¸c b¹n ®Õn

víi m«n häc KÕ to¸n tµi chÝnh

Chóc c¸c ®ång chÝ vµ c¸c b¹n søc khoÎ, häc
Copyright Bé m«n KTDN - Khoa kÕ to¸n - HVTC

1

Tµi liÖu t×m ®äc
1-Gi¸o tr×nh KTTC-HVTC 2-Bµi tËp KTTC-HVTC 3-KÕ to¸n Doanh nghiÖp theo LuËt KÕ to¸n 4-ChÕ ®é chøng tõ vµ sæ kÕ to¸n 5-HÖ thèng chuÈn mùc kÕ to¸n ViÖt Nam 6-C¸c v¨n b¶n, chÕ ®é tµi chÝnh, kÕ to¸n kh¸c: +C¸c QuyÕt ®Þnh, NghÞ ®Þnh cña ChÝnh phñ… +C¸c th«ng t­ h­íng dÉn thùc hiÖn chuÈn mùc, söa ®æi chÕ ®é kÕ to¸n cña Bé Tµi chÝnh +…

2

m«n KÕ to¸n tµi chÝnh
Häc phÇn 1:

Häc phÇn 2:

Ch­¬ng 1: Tæ chøc c«ng t¸c kÕ to¸n tµi chÝnh trong DN. Ch­¬ng 2: KÕ to¸n vèn b»ng tiÒn, ®Çu t­ ng¾n h¹n, ph¶i thu vµ øng tr­íc. Ch­¬ng 3: KÕ to¸n vËt t­, hµng ho¸. Ch­¬ng 4: KÕ to¸n tµi s¶n cè ®Þnh vµ ®Çu t­ dµi h¹n. Ch­¬ng 5: KÕ to¸n tiÒn l­¬ng vµ c¸c kho¶n trÝch theo l­¬ng.

Ch­¬ng 6: KÕ to¸n CPSX vµ tÝnh gi¸ thµnh s¶n phÈm. Ch­¬ng 7: KÕ to¸n b¸n hµng, x¸c ®Þnh kÕt qu¶ vµ ph©n phèi kÕt qu¶. Ch­¬ng 8: KÕ to¸n nguån vèn. Ch­¬ng 9: §Æc ®iÓm kÕ to¸n trong c¸c doanh nghiÖp: XL, TM, B§,... Ch­¬ng 10: B¸o c¸o tµi chÝnh

3

Copyright Bé m«n KTDN - Khoa kÕ to¸n - HVTC

m«n KÕ to¸n tµi chÝnh
Häc phÇn I : 75 tiÕt
STT (Ch­¬ng) Tªn ch­¬ng (Néi dung) Tæng sè tiÕt Trong ®ã Lý thuyÕt Thùc hµnh KiÓm tra

1

Tæ chøc c«ng t¸c kÕ to¸n tµi chÝnh trong c¸c doanh nghiÖp KÕ to¸n c¸c kho¶n vèn b»ng tiÒn, ®Çu t­ ng¾n h¹n, ph¶i thu vµ øng tr­íc KÕ to¸n vËt t­, hµng ho¸ KÕ to¸n tµi s¶n cè ®Þnh vµ ®Çu t­ dµi h¹n KÕ to¸n tiÒn l­¬ng vµ ... ...

9

7

2

-

2

18

12

6

-

3 4 5

15 24 9

9 14 6

5 9 2,5

1 1 0,5(KTl¹i)

Céng

75

48

24,5

2,5
4

Copyright Bé m«n KTDN - Khoa kÕ to¸n - HVTC

m«n KÕ to¸n tµi chÝnh
Häc phÇn II : 60 tiÕt
STT (Ch­ ¬ng) Tªn ch­¬ng (Néi dung) Tæng sè tiÕt Trong ®ã Lý thuyÕt Thùc hµnh KiÓm tra

6 7 8 9 10

KÕ to¸n CPSX vµ gi¸ thµnh sp KÕ to¸n b¸n hµng, x¸c ®Þnh kÕt qu¶ vµ ph©n phèi kÕt qu¶ KÕ to¸n nguån vèn §Æc ®iÓm kÕ to¸n trong c¸c doanh nghiÖp: x©y l¾p, th­¬ng m¹i, ... ... B¸o c¸o tµi chÝnh (KTlÇn 2 vµ KTl¹i Céng

11 18 6 12 13 60

8 11 4 9 9,5 41.5

3 6 2 3 2 16 1,5 2,5 1

Copyright Bé m«n KTDN - Khoa kÕ to¸n - HVTC

5

Ch­¬ng 1: Tæ chøc c«ng t¸c kÕ to¸n tµi chÝnh trong doanh nghiÖp
Biªn so¹n: TS. Tr­¬ng ThÞ Thuû Ths. NguyÔn §µo Tïng

Copyright Bé m«n KTDN - Khoa kÕ to¸n - HVTC

6

Néi dung nghiªn cøu
1.1 Vai trß, nhiÖm vô KTTC trong DN 1.2 Nh÷ng kh¸i niÖm vµ nguyªn t¾c KTTC 1.3 Néi dung vµ yªu cÇu c¬ b¶n ®èi víi KTTC 1.4 Tæ chøc c«ng t¸c KTTC trong DN 1.5 Tæ chøc c«ng t¸c KTTC trong ®iÒu kiÖn ¸p dông m¸y vi tÝnh

Copyright Bé m«n KTDN - Khoa kÕ to¸n - HVTC

7

1.1 Vai trß, nhiÖm vô KTTC trong doanh nghiÖp
  

Kh¸i niÖm-§èi t­îng Vai trß C¸c yªu cÇu c¬ b¶n ®èi víi KTTC NhiÖm vô kÕ to¸n

Copyright Bé m«n KTDN - Khoa kÕ to¸n - HVTC

8

 Kh¸i niÖm

Trong cuèn “tõ ®iÓn thuËt ng÷ kÕ to¸n” cña PGS.TS §Æng V¨n Thanh cho r»ng: “KÕ to¸n lµ quy tr×nh ghi chÐp, ®¸nh gi¸, chuyÓn ®æi vµ th«ng tin vÒ c¸c sè liÖu tµi chÝnh”. Trong cuèn “KÕ to¸n - c¬ së cña c¸c quyÕt ®Þnh kinh doanh” cña c¸c t¸c gi¶ Walter.B.Meisg, Robert F.Meigs, th× “kÕ to¸n lµ nghÖ thuËt ®o l­êng, ph¶n ¸nh, truyÒn ®¹t vµ gi¶i thÝch ho¹t ®éng tµi chÝnh kÕ to¸n”. Theo Ronald. J. Thacker tr×nh bµy trong cuèn “Nguyªn lý kÕ to¸n Mü” th×: “KÕ to¸n lµ mét ph­¬ng ph¸p cung cÊp th«ng tin cÇn thiÕt cho qu¶n lý cã hiÖu qu¶ vµ ®Ó ®¸nh gi¸ ho¹t ®éng cña mäi tæ chøc”.
Copyright Bé m«n KTDN - Khoa kÕ to¸n - HVTC
9

Theo c¸c nhµ khoa häc Häc viÖn Tµi chÝnh, cho r»ng: kÕ to¸n lµ khoa häc thu nhËn, xö lý vµ cung cÊp toµn bé th«ng tin vÒ tµi s¶n vµ sù vËn ®éng cña tµi s¶n (hay toµn bé th«ng tin vÒ tµi s¶n vµ c¸c ho¹t ®éng kinh tÕ tµi chÝnh) trong c¸c ®¬n vÞ nh»m kiÓm tra toµn bé tµi s¶n vµ c¸c ho¹t ®éng kinh tÕ tµi chÝnh cña ®¬n vÞ ®ã. Theo LuËt kÕ to¸n ViÖt Nam: KÕ to¸n lµ c«ng viÖc thu thËp, xö lý, kiÓm tra, ph©n tÝch vµ cung cÊp th«ng tin kinh tÕ, tµi chÝnh d­íi h×nh thøc gi¸ trÞ, hiÖn vËt vµ thêi gian lao ®éng.

Copyright Bé m«n KTDN - Khoa kÕ to¸n - HVTC

10

KÕ to¸n ë ®¬n vÞ kÕ to¸n gåm: kÕ to¸n tµi chÝnh vµ kÕ to¸n qu¶n trÞ.

KÕ to¸n tµi chÝnh lµ viÖc thu thËp, xö lý, ph©n tÝch vµ cung cÊp th«ng tin kinh tÕ, tµi chÝnh b»ng c¸c b¸o c¸o tµi chÝnh cho mäi ®èi t­îng cã nhu cÇu sö dông th«ng tin cña ®¬n vÞ kÕ to¸n, chñ yÕu lµ c¸c ®èi t­îng bªn ngoµI Doanh nghiÖp. KÕ to¸n qu¶n trÞ lµ viÖc thu thËp, xö lý, ph©n tÝch vµ cung cÊp th«ng tin kinh tÕ, tµi chÝnh theo yªu cÇu qu¶n trÞ vµ quyÕt ®Þnh kinh tÕ tµi chÝnh trong néi bé ®¬n vÞ kÕ to¸n. Khi thùc hiÖn c«ng viÖc kÕ to¸n tµi chÝnh vµ kÕ to¸n qu¶n trÞ, ®¬n vÞ kÕ to¸n ph¶i thùc hiÖn kÕ to¸n tæng hîp vµ kÕ to¸n chi tiÕt nh­ng kh«ng cã nghÜa kÕ to¸n tæng hîp lµ KTTC, kÕ to¸n chi tiÕt lµ KTQT.

Copyright Bé m«n KTDN - Khoa kÕ to¸n - HVTC

11

 Vai trß cña kÕ to¸n trong c«ng t¸c qu¶n lý

Thø nhÊt, kÕ to¸n cung cÊp th«ng tin kinh tÕ tµi chÝnh cña ®¬n vÞ kÕ to¸n cho c¸c ®èi t­îng sö dông th«ng tin. Thø hai, th«ng qua qu¸ tr×nh thu thËp, xö lý, ph©n tÝch vµ cung cÊp th«ng tin cña kÕ to¸n lµ c¬ së kiÓm tra gi¸m s¸t t×nh h×nh tµi chÝnh còng nh­ t×nh h×nh ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh cña doanh nghiÖp, kiÓm tra viÖc chÊp hµnh c¸c chÝnh s¸ch, chÕ ®é vÒ qu¶n lý kinh tÕ tµi chÝnh. Tµi liÖu, sè liÖu kÕ to¸n lµ c¬ së ®Ó xem xÐt, xö lý vi ph¹m ph¸p luËt.
Copyright Bé m«n KTDN - Khoa kÕ to¸n - HVTC
12

§èi t­îng KÕ to¸n tµi chÝnh
Tµi s¶n vµ sù vËn ®éng cña tµi s¶n trong qu¸ tr×nh ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh cña DN: .Vèn .Nguån vèn .Qu¸ tr×nh s¶n xuÊt kinh doanh

13

 C¸c yªu cÇu c¬ b¶n ®èi víi kÕ to¸n tµi chÝnh
     

Trung thùc Kh¸ch quan §Çy ®ñ KÞp thêi DÔ hiÓu Cã thÓ so s¸nh ®­îc

Copyright Bé m«n KTDN - Khoa kÕ to¸n - HVTC

14

 NhiÖm vô kÕ to¸n

Thu thËp, xö lý th«ng tin, sè liÖu kÕ to¸n theo ®èi t­îng vµ néi dung c«ng viÖc kÕ to¸n, theo chuÈn mùc vµ chÕ ®é kÕ to¸n. KiÓm tra, gi¸m s¸t c¸c kho¶n thu, chi tµi chÝnh, c¸c nghÜa vô thu nép, thanh to¸n nî; kiÓm tra viÖc qu¶n lý, sö dông tµi s¶n vµ nguån h×nh thµnh tµi s¶n; ph¸t hiÖn vµ ng¨n ngõa c¸c hµnh vi vi ph¹m ph¸p luËt vÒ kÕ to¸n. Ph©n tÝch th«ng tin, sè liÖu kÕ to¸n tham m­u ®Ò xuÊt c¸c gi¶i ph¸p phôc vô yªu cÇu qu¶n trÞ vµ ra quyÕt ®Þnh kinh tÕ, tµi chÝnh cña ®¬n vÞ kÕ to¸n. Cung cÊp th«ng tin, sè liÖu kÕ to¸n theo quy ®Þnh cña ph¸p luËt. 15
Copyright Bé m«n KTDN - Khoa kÕ to¸n - HVTC

1.2 C¸c kh¸i niÖm vµ nguyªn t¾c kÕ to¸n tµi chÝnh
 

Kh¸i niÖm Nguyªn t¾c c¬ b¶n

Copyright Bé m«n KTDN - Khoa kÕ to¸n - HVTC

16

C¸c kh¸i niÖm c¬ b¶n
§¬n vÞ kÕ to¸n
§V tiÒn tÖ KT vµ Th­íc ®o GT

NVCSH

Kh¸i niÖm c¬ b¶n

Kú kÕ to¸n

Nî ph¶i tr¶

Tµi s¶n
DT & TN kh¸c
17

Chi phÝ

Copyright Bé m«n KTDN - Khoa kÕ to¸n - HVTC

Tµi s¶n lµ nguån lùc do doanh nghiÖp kiÓm so¸t vµ cã thÓ thu ®­îc lîi Ých kinh tÕ trong t­¬ng lai. Doanh thu vµ thu nhËp kh¸c: lµ tæng gi¸ trÞ c¸c lîi Ých kinh tÕ doanh nghiÖp thu ®­îc trong kú kÕ to¸n, ph¸t sinh tõ c¸c ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh th«ng th­êng vµ c¸c ho¹t ®éng kh¸c cña doanh nghiÖp, gãp phÇn lµm t¨ng vèn chñ së h÷u, kh«ng bao gåm kho¶n gãp vèn cña cæ ®«ng hoÆc chñ së h÷u. Doanh thu vµ thu nhËp kh¸c ®­îc ghi nhËn khi thu ®­îc lîi Ých kinh tÕ trong t­¬ng lai cã liªn quan tíi sù gia t¨ng vÒ tµi s¶n hoÆc gi¶m bít nî ph¶i tr¶ vµ gi¸ trÞ t¨ng ®ã ph¶i x¸c ®Þnh ®­îc mét c¸ch ®¸ng tin cËy.
Copyright Bé m«n KTDN - Khoa kÕ to¸n - HVTC
18

Chi phÝ lµ tæng gi¸ trÞ c¸c kho¶n lµm gi¶m lîi Ých trong kú kÕ to¸n d­íi h×nh thøc c¸c kho¶n tiÒn chi ra, c¸c kho¶n khÊu trõ tµi s¶n hoÆc ph¸t sinh c¸c kho¶n nî dÉn ®Õn lµm gi¶m vèn chñ së h÷u, kh«ng bao gåm kho¶n ph©n phèi cho cæ ®«ng hoÆc chñ së h÷u. Chi phÝ s¶n xuÊt, kinh doanh vµ chi phÝ kh¸c ®­îc ghi nhËn trong kú khi c¸c kho¶n chi phÝ nµy lµm gi¶m bít lîi Ých kinh tÕ trong t­¬ng lai cã liªn quan tíi viÖc gi¶m bít tµi s¶n hoÆc t¨ng nî ph¶i tr¶ vµ chi phÝ nµy ph¶i x¸c ®Þnh mét c¸ch ®¸ng tin cËy.

Copyright Bé m«n KTDN - Khoa kÕ to¸n - HVTC

19

C¸c nguyªn t¾c c¬ b¶n
C¬ së C¬ së dån tÝch dån tÝch ThËn ThËn träng träng C¸c nguyªn C¸c nguyªn T¾c kÕ to¸n T¾c kÕ to¸n Tµi chÝnh Tµi chÝnh H/®éng H/®éng liªn tôc liªn tôc

Träng Träng yÕu yÕu

Gi¸ gèc Gi¸ gèc

NhÊt NhÊt qu¸n qu¸n

Phï hîp Phï hîp

Copyright Bé m«n KTDN - Khoa kÕ to¸n - HVTC

ChuÈn mùc chung
20

1.3 Néi dung cña c«ng t¸c kÕ to¸n trong doanh nghiÖp
Theo luËt kÕ to¸n ViÖt Nam, ®èi t­îng kÕ to¸n thuéc ho¹t ®éng kinh doanh, gåm:
• Tµi s¶n cè ®Þnh, tµi s¶n l­u ®éng; • Nî ph¶i tr¶ vµ nguån vèn chñ së h÷u; • C¸c kho¶n doanh thu, chi phÝ, thu nhËp vµ chi phÝ kh¸c; • ThuÕ vµ c¸c kho¶n thu nép ng©n s¸ch Nhµ N­íc; • KÕt qu¶ vµ ph©n chia kÕt qu¶ ho¹t ®éng kinh doanh; • C¸c tµi s¶n kh¸c cã liªn quan ®Õn ®¬n vÞ kÕ to¸n.

Copyright Bé m«n KTDN - Khoa kÕ to¸n - HVTC

21

Néi dung c¬ b¶n kÕ to¸n tµi chÝnh:
• KÕ to¸n c¸c kho¶n vèn b»ng tiÒn, c¸c kho¶n ®Çu t­ tµi chÝnh ng¾n h¹n, c¸c kho¶n ph¶i thu, c¸c kho¶n øng vµ tr¶ tr­íc; • KÕ to¸n vËt t­, hµng ho¸; • KÕ to¸n TSC§ vµ c¸c kho¶n ®Çu t­ dµi h¹n; • KÕ to¸n tiÒn l­¬ng (tiÒn c«ng) vµ c¸c kho¶n trÝch theo tiÒn l­¬ng; • KÕ to¸n chi phÝ s¶n xuÊt vµ gi¸ thµnh s¶n phÈm; • KÕ to¸n doanh thu, thu nhËp kh¸c, chi phÝ, x¸c ®Þnh kÕt qu¶ vµ ph©n phèi kÕt qu¶ kinh doanh; • KÕ to¸n c¸c kho¶n nî ph¶i tr¶ vµ nguån vèn CSH; • LËp B¸o c¸o tµi chÝnh (th«ng tin tµi chÝnh b¾t buéc ph¶i cung cÊp c«ng khai).
Copyright Bé m«n KTDN - Khoa kÕ to¸n - HVTC
22

1.4 Tæ chøc c«ng t¸c kÕ to¸n tµi chÝnh trong doanh nghiÖp

Nguyªn t¾c tæ chøc c«ng t¸c kÕ to¸n tµi chÝnh trong doanh nghiÖp Néi dung tæ chøc c«ng t¸c KTTC trong doanh nghiÖp

Copyright Bé m«n KTDN - Khoa kÕ to¸n - HVTC

23

 Nguyªn t¾c tæ chøc c«ng t¸c kÕ to¸n tµi chÝnh trong doanh nghiÖp

Ph¶i tu©n thñ nh÷ng quy ®Þnh trong ®iÒu lÖ tæ chøc kÕ to¸n Nhµ N­íc, LuËt kÕ to¸n, phï hîp víi yªu cÇu qu¶n lý vÜ m« cña Nhµ N­íc. Ph¶i tu©n thñ c¸c chuÈn mùc kÕ to¸n, chÕ ®é s¸ch, chÕ ®é thÓ lÖ vÒ tµi chÝnh, kÕ to¸n… Ph¶i phï hîp víi ®Æc ®iÓm H§SXKD, ®Æc ®iÓm tæ chøc qu¶n lý, quy m« vµ ®Þa bµn ho¹t ®éng cña DN. Ph¶i phï hîp víi yªu cÇu vµ tr×nh ®é nghiÖp vô chuyªn m«n cña ®éi ngò c¸n bé qu¶n lý, c¸n bé KT trong DN. Ph¶i ®¶m b¶o tiÕt kiÖm vµ hiÖu qu¶
Copyright Bé m«n KTDN - Khoa kÕ to¸n - HVTC
24

 Néi dung tæ chøc c«ng t¸c KTTC doanh nghiÖp
Néi dung tæ chøc c«ng t¸c KTTC doanh nghiÖp : • Tæ chøc bé m¸y kÕ to¸n • Tæ chøc hÖ thèng chøng tõ kÕ to¸n • Tæ chøc vËn dông hÖ thèng tµi kho¶n kÕ to¸n • Tæ chøc vËn dông h×nh thøc kÕ to¸n • Tæ chøc c«ng t¸c kiÓm tra kÕ to¸n • Tæ chøc ph©n tÝch B¸o c¸o kÕ to¸n
25

Copyright Bé m«n KTDN - Khoa kÕ to¸n - HVTC

Tæ chøc bé m¸y kÕ to¸n
HiÖn nay c¸c doanh nghiÖp cã thÓ tæ chøc c«ng t¸c kÕ to¸n theo nh÷ng h×nh thøc sau:
• Lo¹i h×nh tæ chøc c«ng t¸c kÕ to¸n tËp trung • Lo¹i h×nh tæ chøc c«ng t¸c kÕ to¸n ph©n t¸n • Lo¹i h×nh tæ chøc c«ng t¸c kÕ to¸n võa tËp trung võa ph©n t¸n.
Copyright Bé m«n KTDN - Khoa kÕ to¸n - HVTC
26

Tæ chøc hÖ thèng chøng tõ kÕ to¸n....?? Tæ chøc vËn dông HTTK kÕ to¸n thèng thèng chøng tõ kÕ to¸n. + Tæ chøc hÖ nhÊt.

+ Tæ chøc vËn dông hÖ thèng tµi kho¶n kÕ to¸n thèng nhÊt. • Tµi kho¶n kÕ to¸n dïng ®Ó ph©n lo¹i hÖ thèng ho¸ c¸c nghiÖp vô kinh tÕ, tµi chÝnh theo néi dung kinh tÕ. HÖ thèng tµi kho¶n kÕ to¸n lµ b¶ng kª c¸c tµi kho¶n kÕ to¸n dïng cho ®¬n vÞ kÕ to¸n. • HÖ thèng tµi kho¶n kÕ to¸n thèng nhÊt ¸p dông cho c¸c doanh nghiÖp ®­îc ban hµnh chÝnh thøc theo quyÕt ®Þnh sè 1141TC/Q§/C§KT ngµy 1/11/1995 cña Bé tr­ëng Bé tµi chÝnh, chÝnh thøc ¸p dông ngµy 1/1/1996 vµ c¸c Q§, Th«ng T­ söa ®æi, bæ sung nh­ Q§ 167/2000/C§KT-BTC ngµy 25/10/2000, Th«ng t­ 89, Th«ng t­ 105, th«ng t­ 23… • Tµi kho¶n trong b¶ng chia lµm 9 lo¹i, trong ®ã c¸c tµi kho¶n 1, 2, 3, 4 lµ c¸c tµi kho¶n cã sè d­ gäi lµ “tµi kho¶n Trang 22-C1 thùc”, cßn cã tµi kho¶n lo¹i 5, 6, 7, 8, 9 kh«ng cã sè d­ gäi lµ “tµi kho¶n t¹m thêi”.
27

Tæ chøc lùa chän, vËn dông h×nh thøc KT phï hîp víi ®Æc ®iÓm ho¹t ®éng cña DN
C¸c h×nh thøc sæ kÕ to¸n quy ®Þnh ¸p dông :
• • • • H×nh H×nh H×nh H×nh thøc thøc thøc thøc sæ sæ sæ sæ kÕ kÕ kÕ kÕ to¸n to¸n to¸n to¸n nhËt ký chung; nhËt ký sæ c¸i; chøng tõ ghi sæ; nhËt ký chøng tõ.

Copyright Bé m«n KTDN - Khoa kÕ to¸n - HVTC

28

H×nh thøc sæ kÕ to¸n NKC
Chøng tõ gèc
NhËt ký ®Æc biÖt nhËt ký chung Sè, thÎ chi tiÕt

Sæ c¸i

B¶ng tæng hîp chi tiÕt

B¶ng c©n ®èi sè ph¸t sinh

B¸O C¸O TµI CHÝNH 29

H×nh thøc sæ kÕ to¸n CTGS
Chøng tõ gèc

Sæ quü

B¶ng TH chøng tõ gèc

Sè thÎ kÕ to¸n chi tiÕt

Sæ ®¨ng ký chøng tõ ghi sæ

Chøng tõ ghi sæ

Sæ c¸i

B¶ng tæng hîp chi tiÕt

B¶ng c©n ®èi sè PS

B¸o c¸o tµi chÝnh 30

H×nh thøc kÕ to¸n nhËt ký chøng tõ
Nguyªn t¾c c¬ b¶n cña h×nh thøc kÕ to¸n NKCT lµ:
• TËp hîp vµ hÖ thèng ho¸ c¸c nghiÖp vô kinh tÕ ph¸t sinh theo bªn cã cña c¸c tµi kho¶n kÕt hîp víi viÖc ph©n tÝch c¸c nghiÖp vô kinh tÕ ®ã theo c¸c tµi kho¶n ®èi øng nã. • KÕt hîp chÆt chÏ viÖc ghi chÐp c¸c nghiÖp vô kinh tÕ ph¸t sinh theo tr×nh tù thêi gian víi hÖ thèng ho¸ c¸c nghiÖp vô theo néi dung kinh tÕ(theo tµi kho¶n). • KÕt hîp réng r·i viÖc h¹ch to¸n tæng hîp víi h¹ch to¸n chi tiÕt trªn cïng 1 sæ kÕ to¸n vµ trong cïng mét qu¸ tr×nh ghi chÐp. • Sö dông c¸c mÉu in s½n c¸c quan hÖ ®èi øng tµi kho¶n, chØ tiªu qu¶n lý kinh tÕ tµi chÝnh vµ lËp b¸o c¸o tµi chÝnh.

Copyright Bé m«n KTDN - Khoa kÕ to¸n - HVTC

31

S¬ ®å tr×nh tù ghi sæ theo h×nh thøc NKCT
Chøng tõ gèc vµ c¸c b¶ng ph©n bæ

B¶ng kª

NhËt ký chøng tõ

ThÎ, sæ kÕ to¸n chi tiÕt

-10 NKCT -10 B¶ng Kª -3 B¶ng ph©nbæ - C¸c mÉu sæ c¸i

Sæ c¸i

B¶ng tæng hîp chi tiÕt

B¸o c¸o tµi chÝnh

Copyright Bé m«n KTDN - Khoa kÕ to¸n - HVTC

32

H×nh thøc kÕ to¸n nhËt ký sæ c¸i

§Æc tr­ng c¬ b¶n cña h×nh thøc nµy lµ c¸c nghiÖp vô kinh tÕ ph¸t sinh ®­îc kÕt hîp ghi theo thø tù thêi gian vµ theo néi dung kinh tÕ (theo tµi kho¶n kÕ to¸n) trªn cïng 1 quyÓn sæ kÕ to¸n tæng hîp duy nhÊt lµ sæ nhËt ký - sæ c¸i. C¨n cø ghi vµo sæ nhËt ký - sæ c¸i lµ c¸c chøng tõ gèc hoÆc b¶ng tæng hîp chøng tõ gèc.
Copyright Bé m«n KTDN - Khoa kÕ to¸n - HVTC
33

Tæ chøc c«ng t¸c kiÓm tra kÕ to¸n
C«ng t¸c kiÓm tra kÕ to¸n trong DN ®­îc tiÕn hµnh theo nh÷ng néi dung sau:
• KiÓm tra viÖc lËp vµ lu©n chuyÓn c¸c chøng tõ kÕ to¸n, kiÓm tra viÖc sö dông tµi kho¶n vµ ghi chÐp trªn c¸c sæ kÕ to¸n ®¶m b¶o ®óng quy ®Þnh cña LuËt kÕ to¸n, chÕ ®é kÕ to¸n, chÝnh s¸ch chÕ ®é qu¶n lý tµi chÝnh. • KiÓm tra hiÖn vËt th«ng qua kiÓm kª tµi s¶n, ®¶m b¶o cho sè liÖu kÕ to¸n cung cÊp phï hîp víi thùc tr¹ng tµi s¶n hiÖn cã t¹i doanh nghiÖp.

Copyright Bé m«n KTDN - Khoa kÕ to¸n - HVTC

34

§èi chiÕu sè liÖu gi÷a c¸c sæ kÕ to¸n, ®èi chiÕu sè liÖu gi÷a sæ kÕ to¸n víi sè liÖu cña c¸c bé phËn cã liªn quan trong hÖ thèng qu¶n lý cu¶ doanh nghiÖp, ®èi chiÕu gi÷a chøng tõ kÕ to¸n víi sæ kÕ to¸n vµ ng­îc l¹i nÕu cÇn, §èi chiÕu víi sè liÖu cña c¸c ®¬n vÞ cã liªn quan (nh­ ®èi chiÕu víi ng©n hµng, ®èi chiÕu víi kh¸ch hµng, nhµ cung cÊp...) KiÓm tra, ®¸nh vµ sù phèi hîp trong bé m¸y kÕ gi¸ viÖc thùc hiÖn tr¸ch nhiÖm c«ng viÖc gi÷a c¸c thµnh viªn to¸n cña doanh nghiÖp.

Copyright Bé m«n KTDN - Khoa kÕ to¸n - HVTC

35

Tæ chøc lËp vµ ph©n tÝch b¸o c¸o kÕ to¸n
HÖ thèng b¸o c¸o kÕ to¸n cña doanh nghiÖp gåm hÖ thèng BCTC vµ b¸o c¸o kÕ to¸n qu¶n trÞ.
Theo luËt kÕ to¸n vµ quyÕt ®Þnh sè 167/2000/Q§-BTC ngµy 25/10//2000 cña Bé tr­ëng Bé tµi chÝnh, b¸o c¸o tµi chÝnh quy ®Þnh cho c¸c doanh nghiÖp bao gåm 4 biÓu mÉu b¸o c¸o :
1. 2. 3. 4. B¶ng c©n ®èi kÕ to¸n (MÉu sè B01 - DN) B¸o c¸o kÕt qu¶ ho¹t ®éng kinh doanh (MÉu sè B02 - DN) B¸o c¸o L­u chuyÓn tiÒn tÖ (MÉu sè B03 - DN) ThuyÕt minh b¸o c¸o tµi chÝnh (MÉu sè B09 - DN)

Copyright Bé m«n KTDN - Khoa kÕ to¸n - HVTC

36

Bé tµi chÝnh quy ®Þnh cô thÓ vÒ BCTC cho tõng lÜnh vùc H§. Néi dung c«ng khai BCTC cña doanh nghiÖp gåm:
• • • •

T×nh h×nh tµi s¶n vµ nguån h×nh thµnh tµi s¶n KÕt qu¶ ho¹t ®éng kinh doanh; TrÝch lËp vµ sö dông c¸c quü; Thu nhËp cña ng­êi lao ®éng.
LuËt kÕ to¸n-trang 12

Copyright Bé m«n KTDN - Khoa kÕ to¸n - HVTC

37

ViÖc c«ng khai b¸o c¸o tµi chÝnh ®­îc thùc hiÖn theo c¸c h×nh thøc:
Ph¸t hµnh Ên phÈm;  Th«ng b¸o b»ng v¨n b¶n;  Niªm yÕt;  C¸c h×nh thøc kh¸c theo quy ®Þnh cña ph¸p luËt.

B¸o c¸o tµi chÝnh n¨m cña doanh nghiÖp mµ ph¸p luËt quy ®Þnh ph¶i kiÓm to¸n th× ph¶i kiÓm to¸n tr­íc khi göi cho c¬ quan Nhµ N­íc cã thÈm quyÒn vµ tr­íc khi c«ng khai.
38

Copyright Bé m«n KTDN - Khoa kÕ to¸n - HVTC

Néi dung ph©n tÝch b¸o c¸o kÕ to¸n gåm:
• Ph©n tÝch b¸o c¸o tµi chÝnh ®Ó ®¸nh gi¸ t×nh h×nh tµi chÝnh, t×nh h×nh ho¹t ®éng kinh doanh, vµ t×nh h×nh biÕn ®éng cña mét sè chØ tiªu chñ yÕu kh¸c. • Ph©n tÝch ®¸nh gi¸, lËp b¸o c¸o kÕ to¸n qu¶n trÞ ®Ó ®¸nh gi¸ tr¸ch nhiÖm qu¶n lý tõng cÊp, tõng bé phËn; ph©n tÝch, dù ®o¸n, dù b¸o ®Ó t­ vÊn cho c¸c nhµ qu¶n trÞ ra c¸c quyÕt ®Þnh kinh doanh trong qu¸ tr×nh ho¹t ®éng tiÕp theo cña doanh nghiÖp.

Copyright Bé m«n KTDN - Khoa kÕ to¸n - HVTC

39

1.5 Tæ chøc c«ng t¸c kÕ to¸n trong ®iÒu kiÖn øng dông m¸y vi tÝnh
 

Sù cÇn thiÕt kh¸ch quan cña viÖc tin häc ho¸ c«ng t¸c kÕ to¸n So s¸nh kÕ to¸n m¸y víi kÕ to¸n thñ c«ng Nguyªn t¾c c¬ b¶n khi thùc hiÖn tæ chøc kÕ to¸n trªn m¸y vi tÝnh

Copyright Bé m«n KTDN - Khoa kÕ to¸n - HVTC

40

Néi dung tæ chøc c«ng t¸c kÕ to¸n trong ®iÒu kiÖn øng dông tin häc.
 Tæ chøc m· ho¸ c¸c ®èi t­îng qu¶n lý  Tæ chøc hÖ thèng chøng tõ kÕ to¸n  Tæ chøc hÖ thèng tµi kho¶n kÕ to¸n  VËn dông h×nh thøc kÕ to¸n  Tr×nh bµy vµ cung cÊp th«ng tin  Tæ chøc bé m¸y kÕ to¸n vµ qu¶n trÞ ng­êi dïng

Copyright Bé m«n KTDN - Khoa kÕ to¸n - HVTC

41

Bé m«n kÕ to¸n doanh nghiÖp chóc c¸c b¹n søc khoÎ, h¹nh phóc vµ thµnh ®¹t!
42

Copyright Bé m«n KTDN - Khoa kÕ to¸n - HVTC