You are on page 1of 14

Dlaczego, niektre kraje s

bardziej zdolne do tworzenia


programw Wsplnoty
Energetycznej, ni inne?
Perspektywa midzykulturowa
Axel Goodbody

Planning, Policy and Finance to Enable Carbon

Wielka Brytania nadal pozostaje w tyle za


Niemcami, Austri i Dani
pod wzgldem procentowego zuycia
wytworzonej energii odnawialnej
pod wzgldem procentowego zuycia energii
wytworzonej w ramach programw
wsplnotowych
Niemcy 600+ kooperatyw
UK 50

Spowodowane jest to :
sposobem organizacji rynku w rnych krajach
rnicami w przepisach krajowych
przeszkodami instytucjonalnymi.
W Niemczech spoeczno miaa:
korzystne taryfy
prawo dostpu do energii po cenach hurtowych
kontrol dystrybucji i zarzdzania sieci

Kolejnym czynnikiem decydujcym o


sukcesie odnawialnych spdzielni energii s
normy spoeczne, oczekiwania i wartoci.
Znaczce rnice midzy kulturami
lokalnego aktywizmu energii oraz postaw
wobec modelu spdzielczego w rnych
krajach.
Wynika to z dowiadcze historycznych
i tradycji kulturowej.

Dwie zasady oglne: dopuszczalno lokalnych


inicjatyw w zakresie energii odnawialnej, jest
okrelana przez:
skal proponowanych elektrowni
ich wasno.
Due elektrownie, czy to wiatrowe ,czy instalacje
fotowoltaiczne soneczne mog zraa
mieszkacw.
Zakres wasnoci spoecznej elektrowni,
decyduje rwnie o stopniu miejscowego
wsparcia. W Danii mwi "Wasne winie nie
mierdz", co moe nawizywa do energii
wiatrowej.

W 2004 w UK 98% instalacji elektrowni


wiatrowych bya w posiadaniu duych korporacji;
w Niemczech 55%, w Danii jedynie 12%. Rolnicy
posiadali 1% w UK, a w Danii 63%.
Wydaje si prawdopodobne, e spdzielnie
wasnociowe, przynajmniej czciowo,
odpowiadaj za rnic w sukcesie spoecznych
programw energetycznych.

DUE RNICE W
KULTURZE
ENERGETYCZNEJ

Wasno wiatrowej intalacji ladowej w 2004 w %


OwnershipofOnshorewindpowerinUK,Germany,DenmarkandTheN
PerCentCapacityin2004

Typeofowner

UKGermanyDenmarkNetherlands

Utilities/
corporate

98

55
12

60

Farmers

35

63

34

Coops

0.4

10

25

Postawy wobec energii odnawialnej, centarlizacja


zasilania (ktra faworyzuje wiksze elektrownie)
i wspwasnoc w spdzielniach, znaczco
rni si w rnych krajach.
Zale one od doswiadcze historycznych,
dziedzictwa w wartociach spoecznych oraz
tradycji kulturowch.
Niemcy bd moim gwnym przykadem,po czym
krtko o Danii.

Niemcy 1
Wsparcie dla energii odnawialnej pochodzi z obrazu
siebie, jako ludzi bliskich naturze. Opis plemion
germaskich w Germanii Tacyta, (98 AD) jako
prowadzcych proste, naturalne ycie.
Mocny ruch romantyczny.
Pniej, szybka industrializacja po zjednoczeniu w
1871 roku spowodowaa polaryzacj midzy
zwolennikami rozwoju i duych projektw
technologicznych, a krytykami modernizacji.
Po II wojnie wiatowej, uczucia narodowe w
Niemczech zdyskredytowano.
Odrodzenie dumy w kraju w 1970 roku, zwizane z
tradycj troski o rodowisko

Niemcy 2
Druga rnica w stosunku do Francji i Wielkiej Brytanii:
silna tosamo regionalna i lokalna. Duma w miecie lub
regionie, zwaszcza w Bawarii i Baden-Wrttemberg
Baden-Wrttemberg scena walki przeciw jdrowej w 1970
roku.
Uderzajce rnice midzy niemieckimi postawami wobec
energii i brytyjskimi, jedna z nich: odrzucenie energii
atomowej

Niemcy 3
Ruch ekologiczny zosta zdominowany w jego
pierwszej dekadzie przez dziaania anty-jdrowe.
Obawy zwizane z technologi jdrow powrciy
przez Czarnobyl, Fukushim.
W Niemczech i Holandii sia ruchu antyatomowego, niewtpliwie przyczynia si do
wysokiego poziomu zainteresowania
alternatywnymi rdami energii.
Uczucie anti-jdrowe w Niemczech wi si z
trosk o monopol.
Wie si take z zdecentralizowaniem struktur i
tradycji autonomii miejskiej w Niemczech.

Niemcy 4
Energia jdrowa wie si nie tylko z bombami
atomowymi, ale rwnie z faszyzmem.
W drugiej poowie 1970 roku, obawiano si, e
elektrownie jdrowe zmieni kraj w pastwo
policyjne (Robert Jungk, Atomic State, 1977).
Jungk osobicie, jako yd, ktry by w ruchu oporu,
czy anty-faszyzm i ruch anty-atomowy.
Wiele obaw o zagroenia zwizane z technologi
nuklearn, wynika z powodw historycznych.

Francja
Lustrzane odbicie Niemiec
Wysoce scentralizowany nard ze
scentralizowanym systemem energetycznym,
zdominowany przez duych konglomeratw,
bardzo oparty na energetyce jdrowej.

Polska
Odnawialne ra energii gwnie drewno i woda
Gwny producent wgla

Dania
Sukces wsplnoty energii odnawialnej w Danii
dziki posiadaniu wasnoci przez spdzielnie.
Silne tradycje organizacyjne powrac do
spdzielni rolnych utworzonych w 1880 roku
Nikolaj Grundtvig oraz duskie liceum folkowe, do
ktrego uczszczali synowie rolnikw
Wsplnota Energii w Danii skorzystaa z tradycji
spdzielczoci produkcji i marketingu oraz lokalnej
przedsibiorczoci. ("Moemy co zrobi w naszej
miejscowoci").