You are on page 1of 80

Pembelajaran &

Pemudahcaraan
Berkualiti Bahasa
Melayu :
School Improvement Specialist Coaches :
The Best Practices
PN.ZAHARIMAH BINTI SUBAINI
Pegawai SISC+BM (Rendah)
Program Bimbingan Pembangunan Guru Johor Bahru

PENEKANAN 3 FOKUS UTAMA DALAM
PEMBELAJARAN DAN
PEMUDAHCARAAN

Fokus Guru
Fokus Pembelajaran &
Pemudahcaraan

Fokus Murid

MATRIKS
BIMBINGAN
GURU

Satu pengajaran yang baik
mempunyai 5 komponen
Perancanga
n

Refleksi

Penyampaia
n
Penggunaan
panduan
guru yang
berkesan
Penilaian
Semaka
n

4

Menggunakan kaedah yang berbeza dan teknik penyoalan 5 berkesan. SISC+BM (RENDAH) . Komunikasi yang jelas dan bersesuaian dengan umur murid. Guru harus membuat kesimpulan pengajaran pada penghujung kelas. Menakrifan tindakan susulan. Kriteria hasil pembelajaran dicapai diterangkan. Hasil pembelajaran jelas diterangkan kepada pelajar. Guru menguasai isi kandungan untuk menyampaikan pengajarannya.Satu pengajaran yang baik mempunyai lima komponen ▪ ▪ ▪ ▪ Mengenal pasti masalah atau isuisu. Kelas dijalan berdasarkan rancangan pengajaran. Rancangan pengajaran dibuat sebelum kelas dan sedia ada. Pengurusan kelas berkesan dan mengikut rutin. Memastikan murid memahami konsep. ▪ Hasil pembelajaran sesuai ditakrifkan. Masa pengajaran dioptimumkan. Perancanga n Refleksi ▪ Penyampaian Penggunaan panduan guru yang berkesan ▪ ▪ ▪ Penilaian ▪ ▪ Semaka n ▪ Berdasarkan hasil ▪ ▪ pembelajaran yang ditakrifkan.

Satu Matriks Bimbingan Guru (Teacher Coaching Tool. TCT) berasaskan lima komponen tersebut Objektif Pembelajaran 1 Rancangan Pengajaran 2 Pengajaran Berasaskan Aktiviti 3 Komunikasi 4 Tumpuan & Perhatian Murid 5 Pengurusan Bilik Darjah 6 Bahan Bantu Mengajar 7 Pengetahuan Kandungan 8 Penilaian Secara Lisan 9 Penilaian Secara Bertulis 10 SEMAKAN Kesimpulan Pelajaran 11 REFLEKSI Refleksi 12 PERANCANGAN PENYAMPAIA N PENILAIAN 6 .

aplikasi praktikal atau penggunaan kemahiran berfikir aras tinggi (KBAT) yang lain Pengajaran guru mencapai Tahap 2 dengan sekurangkurangnya 2 aktiviti yang berbeza dan melibatkan kreativiti.Matriks Bimbingan Guru (1/4) PERANCANGAN PERANCANGAN Objektif Objektif Pembelajar Pembelajar an an Rancang an Pengajar an Pangajara Pangajara n n Berasaska Berasaska n n Aktiviti Aktiviti 0 Pemerhatian Tahap 1 Tahap 2 Tahap 3 Guru menyatakan satu topik umum bagi pengajaran atau menulis satu topik umum di atas papan hitam tanpa membincangkann ya (cth: Klasifikasi binatang) Pelajaran diasaskan sebahagiannya pada Rancangan Pengajaran Harian (RPH) yang dikaitkan dengan Rancangan Pengajaran Tahunan Pelajaran(RPT) mengandungi aktiviti bersifat arahan yang dilakukan oleh murid serta dikaitkan dengan pembelajaran murid Guru mengenal pasti dan membincangkan objektif pengajaran dengan jelas dan spesifik (cth: hari ini kita akan belajar tentang perbezaan antara mamalia dengan Pengajaran guru reptilia) mencapai Tahap 1 dengan mematuhi struktur dan isi penting RPH secara keseluruhannya. Pengajaran guru mencapai Tahap 1 dengan aktiviti yang melibatkan kreativiti. Pengajaran guru mencapai Tahap 2 dan objektif pengajaran dibincangkan bersama-sama murid serta dirujuki di sepanjang pengajaran dilaksanakan. perbincangan dua hala. Pengajaran guru mencapai Tahap 2 dengan mematuhi semua isi penting RPH secara tekal . atau penggunaan 7 kemahiran berfikir aras 7 . perbincangan dua hala. aplikasi praktikal .

.MATRIKS BIMBINGAN GURU Pengajaran guru mencapai Tahap 2 dan objektif pengajaran dibincangkan bersamasama murid serta dirujuki di sepanjang pengajaran dilaksanakan.

.MATRIKS BIMBINGAN GURU Pengajaran guru mencapai Tahap 2 dengan mematuhi semua isi penting RPH secara tekal .

atau penggunaan kemahiran berfikir aras tinggi (KBAT) yang lain .MATRIKS BIMBINGAN GURU Pengajaran guru mencapai Tahap 2 dengan sekurang-kurangnya 2 aktiviti yang berbeza dan melibatkan kreativiti. aplikasi praktikal . perbincangan dua hala.

Kebanyakan murid berkelakuan baik dan guru berupaya menangani murid yang berkelakuan buruk dengan hanya sedikit gangguan (cth: menyuruh murid keluar kelas) Kebanyakan murid berkelakuan baik dan guru menangani murid yang berkelakuan buruk tanpa gangguan (cth: dengan mengangkat tangan untuk 11 senyap) 11 . Semua murid memberi perhatian dan maklum balas kepada soalan apabila ditanya Pemerhatian Tahap 3 Pengajaran guru mencapai Tahap 2 dan menggunakan pelbagai variasi tekanan. Pengajaran guru mencapai Tahap 2 dan murid secara proaktif bertanyakan soalan serta berbincang lanjut dengan guru dan sesama mereka. Pengurusa Pengurusa n n Bilik Bilik Darjah Darjah Guru menangani murid yang berkelakuan buruk tetapi pada masa yang sama terpaksa menggangu pelajaran.Matriks Bimbingan Guru (2/4) PENYAMPAIAN PENYAMPAIAN Komunika si Tumpuan & Perhatian Murid 0 Tahap 1 Tahap 2 Guru bercakap dengan jelas dan dapat didengari serta menggunakan bahasa yang mudah difahami oleh murid Pengajaran guru mencapai Tahap 1 dan tidak hanya membaca secara terus daripada buku teks Murid kebanyakannya memberikan perhatian walaupun pasif. nada dan ketinggian suara yang berkesan untuk menarik tumpuan murid.

.MATRIKS BIMBINGAN GURU Pengajaran guru mencapai Tahap 2 dan menggunakan pelbagai variasi tekanan. nada dan ketinggian suara yang berkesan untuk menarik tumpuan murid.

.MATRIKS BIMBINGAN GURU Pengajaran guru mencapai Tahap 2 dan murid secara proaktif bertanyakan soalan serta berbincang lanjut dengan guru dan sesama mereka.

MATRIKS BIMBINGAN GURU Kebanyakan murid berkelakuan baik dan guru menangani murid yang berkelakuan buruk tanpa gangguan (cth: dengan mengangkat tangan untuk senyap) .

Pengajaran guru mencapai Tahap 1 dan menggunakan bahan bantu mengajar tambahan yang relevan. topik secara umumnya.Matriks Bimbingan Guru (3/4) PENILAIAN PENILAIAN PENYAMPAIAN PENYAMPAIAN Bahan Bantu Mengaja r Pengetahu Pengetahu an an Kandungan Kandungan Penilaia n Secara Lisan 15 0 Tahap 1 Tahap 2 Guru menggunakan papan putih dan /atau projektor untuk menjelaskan konsep atau idea yang relevan dan perkataan /lukisan yang digunakan Guru menepati adalah jelas. mencapai Tahap 2 dan guru menyeimbangkan soalan dengan tahap keupayaan murid yang pelbagai 15 . dan mempunyai semua pengetahuan kandungan yang diperlukan oleh sukatan pelajaran untuk Pengajaran guru mengajar dengan mencapai Tahap berkesan 1 dan guru menggunakan soalan terbuka. Pemerhatian Tahap 3 Pengajaran guru mencapai Tahap 2 dan sekurangkurangnya satu BBM melibatkan interaksi murid (cth: menulis di atas kertas. berupaya memberi penjelasan kepada jawapan salah. jelas serta menarik perhatian Guru menepati topik pengajaran. membuat eksperimen) Pengajaran guru mencapai Tahap 2 dan menggunakan pengetahuan kandungannya melangkaui sukatan pelajaran yang membantu murid mencapai objektif Pengajaran guru pengajaran. tidak membuat kesilapan kandungan. tetapi membuat kesilapan isi kandungan atau memperlihatkan keraguan yang jelas dalam isi kandungan. dan memberi pengukuhan positif untuk jawapan yang Guru menyoal murid dengan soalan yang relevan selari dengan keperluan objektif pembelajaran serta berupaya mengenal pasti jawapan yang betul dan salah.

MATRIKS BIMBINGAN GURU Pengajaran guru mencapai Tahap 2 dan sekurangkurangnya satu BBM melibatkan interaksi murid (cth: menulis di atas kertas. membuat eksperimen) .

MATRIKS BIMBINGAN GURU Pengajaran guru mencapai Tahap 2 dan menggunakan pengetahuan kandungannya melangkaui sukatan pelajaran yang membantu murid mencapai objektif pengajaran. .

MATRIKS BIMBINGAN GURU Pengajaran guru mencapai Tahap 2 dan guru menyeimbangkan soalan dengan tahap keupayaan murid yang pelbagai .

mencapai Tahap 1 dan berupaya memberikan kesimpulan termasuk hasil pembelajaran dan menjelaskan 3-5 isi utama yang telah dipelajari.REFLEKSI REFLEKSI SEMAKAN SEMAKAN PENILAIAN PENILAIAN Matriks Bimbingan Guru (4/4) Penilaia n Secara Bertulis Kesimpul an an Pelajaran Refleksi Pelajara n 0 Tahap 1 Guru menetapkan kerja kelas atau kerja rumah secara bertulis untuk menguji pencapaian objektif pembelajaran dan berjaya mengenal pasti jawapan yang betul dan salah oleh Gurukebanyakan mengakhiri murid pengajaran tetapi tidak mencapai Tahap 2 Guru dapat membuat pemerhatian secara umum mengenai pengajaran tetapi tidak mencapai Tahap 2 Tahap 2 Tahap 3 Pengajaran guru mencapai Tahap 1 dan guru berupaya memberi penyelesaian kepada jawapan salah. Pengajaran guru mencapai Tahap 2 dan mengkhususkan tugasan dengan keupayaan murid yang pelbagai Guru mengenal pasti sekurangkurangnya satu kekuatan dan satu keperluan penambahbaikan . Pengajaran guru mencapai Tahap 2 dan guru berupaya untuk mencadangkan tindakan penambahbaikan . Pemerhatian Pengajaran guru mencapai Tahap 2 dan guru menerangkan sebab pelajaran yang berkenaan penting serta hubung kaitnya dengan pelajaran yang lain 19 19 . dan memberi pengukuhan positif kepada jawapan betul dalam kebanyakanguru Pengajaran tugasan murid.

MATRIKS BIMBINGAN GURU Pengajaran guru mencapai Tahap 2 dan mengkhususkan tugasan dengan keupayaan murid yang pelbagai .

MATRIKS BIMBINGAN GURU Pengajaran guru mencapai Tahap 2 dan guru menerangkan sebab pelajaran yang berkenaan penting serta hubungkaitnya dengan pelajaran yang lain .

MATRIKS BIMBINGAN GURU Pengajaran guru mencapai Tahap 2 dan guru berupaya untuk mencadangkan tindakan penambahbaikan. .

Teknik Memudahcara  Guru jelas dgn tindakan bagi perancangan pelajaran yang dibuat  Objektif mesti dicapai (refleksi / impak)  Tahu potensi dan tahap murid diajar  Pengetahuan asas murid yang diajar berkaitan tajuk  Bagaimana sebahagian besar murid perlu dilibatkan 23 .

Teknik Menyoal: Kenapa guru perlu menyoal ?  Meransangkan murid dan menimbulkan minat mereka kepada tajuk yang diajar  Mendapat pandangan dan maklumat daripada murid  Memperkenalkan tajuk baru  Memfokuskan murid kepada tajuk terutama bila perbincangan mereka menyimpang  Mempengaruhi mereka kepada arah / hala perbincangan 24 .

Guru perlu mengingatkan kembali perkara-perkara yang telah dibincangkan dalam pelajaran sebelumnya.  Untuk menarik perhatian kelas dengan memberikan soalan-soalan umum dan beberapa soalan spesifik. 25 .Dalam situasi bagaimanakah teknik menyoal digunakan?  Guru perlu mententeramkan keadaan apabila sesuatu pengajaran bermula.

spesifik yang memerlukan jawapan individu. di mana.  Mulakan dengan soalan-soalan dengan perkataanperkataan berikut: apa. dihalakan balik kepada murid yang menyoal dan ditanya kepada murid lain  Guru elakkan daripada memberi jawapan  Gunakan pandangan murid 26 . mengapa. siapa. bila. bagaimana  Pelbagaikan soalan-disebarkan ke seluruh kelas.Apakah prinsip penyoalan guru?  Elakkan jawapan ya atau tidak.

 Guru tidak boleh memaksakan pendapat dan pemikirannya ke atas kumpulan yang berbincang 27 .Teknik Perbincangan : Kenapa perlu?  Untuk konsolidasikan pengajaran. menggalakkan pemikiran bersama kumpulan tapi bukan untuk mencapai sesuatu keputusan berdasarkan apa yang dikehendaki guru.

 Soalan boleh dibimbing tapi bukan jenis leading  Contoh soalan baik : “ Pada pendapat kamu apakah tindakan yang diambil oleh Sultan Kedah bagi menjamin keselamatan negeri baginda? 28 . kemukakan soalan itu kembali kepada kumpulan berkenaan.Perbincangan….  Jika seorang murid kemukakan soalan kepada guru..

 Pendekatan mengikut tahap murid.  Menggunakan BBB maujud yang kreatif.LESSON STUDY  Menghasilkan bentuk pembelajaran dan pemudahcaraan yang berkesan. . latihan kemahiran berasaskan konstruk.  Menggunakan ICT dalam PdP.

Guru sebagai penyampai harus lebih kreatif dalam menyampaikan ilmu agar murid tidak bosan dalam pembelajaran. .KREATIVITI GURU DALAM PENGAJARAN Guru yang kreatif sentiasa mencuba pelbagai kaedah tanpa jemu dalam mengajar muridnya yang memiliki pelbagai potensi.

Membawa pelajar keluar daripada kelas bagi membolehkan pelajar mengalami sendiri apa yang dipelajari. Mengamalkan pengajaran berpusatkan pelajar 3. 6. Kepelbagaian sumber selain buku teks 4. ABM yang dapat menarik minat pelajar. Kepelbagaian teknik pengajaran mengikut kesesuaian. . Penggunaan ICT dalam pengajaran 2. 5.PENGAJARAN YANG KREATIF MERANGKUMI : 1.

Cadangan Aktiviti Pembelajaran &  Pemudahcaraan Mengkaji gambar  Menkaji bahan bacaan Berkualiti      Mengkaji peta-peta Mengkaji jadual dan graf Perbahasan Lakonan Projek .kajian/penyelidikan cth: bawa pelajar ke tempat pelupusan sampah/hutan FRIM .

.

Peraturan Penglibatan 1.BERKONGSILAH DENGAN YANG LAIN .BERSOPAN 2.ANGKAT TANGAN Kursus Asas Induksi 3.IKUT GILIRAN 4.

• Contoh Pembelajaran Kolaboratif adalah : Murid saling bantu-membantu dengan tugasan sekolah Membincangkan topik atau jawapan kepada soalan Kerja berkumpulan Percambahan fikiran untuk idea Bekerjasama untuk satu projek Forum E-learning – blog.Apakah itu Pembelajaran Kolaboratif? • Pembelajaran Kolaboratif merujuk kepada proses pembelajaran bersama. . laman web Kursus Asas Induksi • Pembelajaran Kolaboratif ialah sejenis pembelajaran yang mengatur pembelajaran secara berkumpulan dengan langkahlangkah tertentu. samada dalam kumpulan kecil atau kumpulan besar.

Kursus Asas Induksi Apakah itu Pembelajaran Koperatif? • Pembelajaran koperatif merujuk kepada proses pembelajaran kolaboratif yang menggunakan struktur. . langkah-langkah tertentu atau peranan dalam kumpulan untuk mengorganisasikan sesuatu kumpulan dalam pembelajaran dan pemudahcaraan.

PEMBELAJARAN KOPERATIF : KONSEP KISSES Keep with the group (Sentiasa dalam pasukan) I nclude everyone (libatkan semua ahli – elakkan yang menumpang sahaja) Share ideas and feelings (sedia berkongsi idea dan perasaan) Stay on task (Sentiasa melakukan Kursus Asas Induksi tugasan yang diberi) Encourage others (Memberi galakan kepada rakan sebaya) Six inch Voices (perbincangan mesra kumpulan berdua /berempat dalam jarak .

Bergilir-gilir untuk menyenaraikan kebaikan dan keburukan mengguna telefon . Penyertaan sama rata: Mengambil giliran dan peranan khusus diberikan untuk memastikan semua murid mendapat peluang secara sama rata. Contoh: “Bincangkan dengan rakan di sebelah anda siapa yang akan menjadi A dan B.” Kumpulan Koperatif Berstruktur: Aturan langkah yang berulang akan menyusun atur interaksi.Perbezaan antara kerja berkumpulan tradisional dan kerja berkumpulan koperatif Kumpulan Tradisional Interaksi tidak berstruktur Penyertaan tidak sama rata – sesetengah murid mendominasi dan sesetengah lagi memencilkan diri Kursus Asas Induksi Tingkah laku tidak berkaitan dengan tugasan sebenar Contoh: “Bincangkan kebaikan dan kelemahan mengguna telefon bimbit. Saling bergantung positif dan tanggungjawab individu akan menghadkan tingkah laku tidak berkaitan dengan tugasan sebenar.

Perbezaan antara kerja berkumpulan tradisional dan kerja berkumpulan koperatif Kumpulan Tradisional Contoh : Kursus Asas Induksi “Bincangkan kebaikan dan kelemahan menggunakan telefon bimbit. Bergilir-gilir untuk menyenaraikan kebaikan dan keburukan .” Kumpulan Koperatif Contoh: “Bincangkan dengan rakan di sebelah anda siapa yang akan menjadi A dan B.

Pelajar menilai prestasi individu dan kumpulan tanpa dibimbing oleh guru dan menyimpan draf kerja untuk kerjakerja lanjutan. Aktiviti distrukturkan di mana pelajar memainkan peranan spesifik. Jika timbul persoalan. Pelajar dikehendaki menghantar kerja di akhir PdP untuk dinilai. Pembelajaran Pembelajaran Pelajar telah memiliki kemahiran sosial Koperatif Kolaboratif Pelajar menerima latihan dalam yang dikehendaki. mendengar dan campur tangan dalam kegiatan kumpulan jika perlu. Guru cuma membimbing pelajar ke arah penyelesaian masalah. Pelajar-pelajar berunding dan mengorganisasi usaha sendiri.Perbezaan antara Pembelajaran Koperatif dan Pembelajaran Kolaboratif. . Kursus Asas Induksi kemahiran berkumpulan dan sosial. Mereka dikehendaki membangunkan kemahiran sedia ada untuk mencapai matlamat pembelajaran. Aktiviti kumpulan tidak dipantau oleh guru. soalan itu dijawab oleh kumpulan itu sendiri. Guru memantau.

Membenarkan komunikasi terbuka perkongsian maklumat. Semua pelajar mempunyai peluang yang sama rata. Pelajar berasa seronok kerana mereka terlibat secara langsung dalam PdP. Membina pemikiran kritis – penyelesaian masalah. . Pelajar boleh bekerjasama menyiapkan kerja yang tidak boleh dilakukan secara sendiri.Mengapa perlu PKK? Membina sikap sentiasa menghormati orang lain. Kursus Asas Induksi Membina hubungan interaksi sosial yang lebih baik.

Piramid Pembelajaran (% Pembelajaran dikekalkan selepas 5 % 24 jam) Pe Lisa ng aj n Pembacaa Lisan + Visual Pembacaa ar n an 10% Audiovisual 20% Demonstrasi 30% Kursus Asas Induksi Kumpulan Perbincangan 50% Berlatih dengan Melakukan 75% Lakuka Mengajar orang lain / penggunaan serta merta n pembelajaran 90% .

(Interaksi Serentak) • Apakah peratusan penyertaan .Prinsip Pembelajaran Koperatif yang Berjaya • p • p sei i • e Kursus Asas Induksi • s • • Positive Interdependence (Saling bergantung secara positif) Adakah murid berada di pihak yang sama? Adakah tugasan tersebut memerlukan mereka untuk bekerjasama? Individual Accountability (Tanggungjawab Individu) Adakah setiap individu mempunyai tugasan untuk dilaksanakan secara terbuka? Equal Participation (Penyertaan Sama Rata) Adakah penyertaan tersebut sama rata? Prinsip PIES memastikan keberkesanan pembelajaran • Simultaneous Interaction koperatif. SEMUA ELEMEN harus ada dalam aktiviti PK.

main peranan dan sumbangsaran .Murid digalak melibatkan diri secara aktif Murid memainkan peranan yang penting. PEMUSATA N MURID Kaedah dan teknik yang digunakan seperti inkuiri penemuan. . Guru merupakan seorang pemimpin yang membimbing murid menjalankan aktiviti pembelajaran. perbincangan.

CIRI-CIRI PEMUSATAN MURID Komunikasi berlaku secara dua hala iaitu antara guru dan murid. . Ujian formatif adalah ditekankan dan keputusan ujian kerap kali digunakan untuk menguji kelemahan murid. Murid-murid menunjukkan sifat kreatif dan berinisiatif. Strategi pembelajaran dan pemudahcaraan lebih mengutamakan pencapaian objektif pembelajaran murid. Ciri kepimpinan guru bersifat demokratik.

BAHAN. Murid boleh memahami pembelajaran dengan lebih bermakna secara sendiri atau berkumpulan tanpa kehadiran guru.Guru menyampaikan pembelajaran dan pemudahcaraannya dengannya dengan lebih mudah. komputer dan sebagainya. STRATEGI PEMUSATAN Kaedah yang berkaitan ialah audio-visual dengan penggunaan projektor. leih menarik serta lebih berkesan. .televisye n.

jasmani dan rohani Juga mementingkan aktiviti pembelajaran dan pemudahcaraan yang bermakna melalui pengalaman yang sebenar. .CIRI-CIRI PEMUSATAN BAHAN Bahan pembelajaran dan pemudahcaraan memainkan peranan yang penting. ilmu pengetahuan yang abstrak dapat dikaitkan dengan situasi yang konkrit. Dengan adanya bahan-bahan pembelajaran. Komunikasi dan interaksi berlaku antara guru dengan bahan pemudahcaraan atau murid dengan bahan pembelajaran. Menekankan perkembangan kognitif.

CARA PERLAKSANAAN AKTIVITI PEMBELAJARAN DAN PEMUDAHCARAAN Tema dipecahkan kepada sub-topik dan dibincangkan dalam kumpulan mengikut tahap kebolehan murid. Contoh : tema : Kebersihan Kumpulan B : lukis gambar binatang Kumpulan A : jawab soalan tentang binatang Kumpulan C : gunting dan tampal .

kemas. KAEDAH Merupakan langkah-langkah langkah pembelajaran dan pemudahcaraan yang tersusun rapi dan berkesinambungan yang harus diikuti dengan sesuai bagi mencapai sesuatu objektif pengajaran .Satu perancangan atau prosedur bagi melaksanakan sesuatu pembelajaran dan pemudahcaraan secara teratur. dan sistematik.

graf. flanel. 2. Bahan pameran spesimen.spesimen. realia) mock-up. papan berita. Bahancakera audio padat) (pita audio. kartun) Gambar kaku (foto. Alat paparan o Risalah o Dokumen o Buku rujukan o Nota edaran o Komik 4. cakera padat) . realia) 4. diorama. graf. carta. papan flanel. audio. bahan legap. berita.) 2. cakera padat. filem jalur. mock-up. Media tayang gerak (filem. Media tayang kaku (Transperansi. (papan Alat paparan tulis. poster. disket) Media Cetak Media Bukan Tayang 1. diorama. elektronik. carta.Media pengajaran Media Bukan Cetak Media Tayang 1. pelbagai imej. (lukisan. Bahan audio (pita 5. pepaku) papan papan pepaku) 5. (model. papan papan elektronik. (model. papan (papan tulis. (foto. papan papan magnet. o Modul pengajaran o Buku Teks 2.kartun) poster. video. Grafik Grafik (lukisan. kad Gambar imbasan) kaku imbasan) 3. papan magnet. Bahankad pameran o Surat Khabar o Majalah / Jurnal 3. slaid.

rancangkan satu aktiviti koperatif dan kolaboratif yang efektif.KUNCI 2 : STRUKTUR AKTIVITI : Merancang Pembelajaran Kolaborasi di dalam pengajaran Bahasa Melayu Kursus Asas Induksi • Dalam kumpulan anda. • Masa aktiviti : 15 minit. g t a p a d n e m orang . masa. PEMERIKSA SUARA A S IK R E 1. Pas sahaja melibatkan dir bercakap pada satu-satu semua iliran . PEM SENYAP N A A T R PENYE Gunakan suara senyap in la g n a r o u t n Memba Jangan mengganggu un t uk orang lain. 2. Seorang n a ik t i.

Kemahiran Pembelajaran &
Pemudahcaraan Bahasa Melayu
i si
Abad ke - 21
i
Perbincangan
r
a
nc

tindakan
bah
m
e
Pers mbent Kolaboratif
e
(collaboratio
an/p n isi
a
n)
ang ng
i
t
pen
Bertukar
jawapan dan
pendapat

Pemikiran
Kritis (critical
thinking)

Kursus Asas
Induksi

Komunikasi
(communicatio
n)

an
k
n
o
k
Mela
dan
i
s
a
u
sit
ialog
d
Bercerita, berbalas

berpantun dan

PEMBELAJARAN
DAN
PEMUDAHCARAAN

Me ing
t
pen
Mengesan kata
kunci
akna
m
i
r
a
c
n
e
M
ilai
tersirat/n

Pemikiran
Kreatif
(creative
thinking)
Mengarang bahan
puisi
Menulis esei /
cerpen
Menghasilkan
paparan

Perkenalkan Peta Pemikiran
kepada murid
Rancang waktu 8 Peta
Pemikiran yang sesuai
untuk diajar kepada murid

Ajar peta pemikiran
Kedua

Ajar Peta
Pemikiran yang
pertama

untuk
menggunakan
Beri
peluang
murid
Peta Pemikiran
dalam pembelajaran

Rancang aktiviti

Beri peluang murid
untuk menggunakan
Peta Pemikiran
dalam pembelajaran

Teruskan proses ini
sehingga 8 peta
Pemikiran diajar

Gunakan
Teknik Ambil,
Buang dan Padan

I. Air yang sudah ditapis itu bersih
dan cerah.
II. Kulit Faizal lebih cerah daripada
abangnya.
III. Cermin jendela itu menjadi 
cerah setelah dicuci.
IV. Cuaca pada hari ini cerah dari
pagi hingga ke petang.
A. I, dan IV sahaja
B. II dan III sahaja
C. I, II dan III sahaja
D. II, III dan IV sahaja

Ayat soalan di atas boleh diringkaskan menjadi rangkai kata atau ayat mudah berikut: I. Air cerah. II. Cuaca cerah. Cermin menjadi cerah. III. Kulit Faizal cerah. . IV.

salah Air jernih - sepatutnya .Kenalpasti pilihan I  betul atau salah. Air cerah .

II dan III sahaja C.Rujuk kepada pilhan jawapan. II. Pilihan jawapan yang mengandungi I  adalah salah. III dan IV sahaja . I. dan IV sahaja B. I. II dan III sahaja D. A.

Betul pilihan kerana jawapan D adalah cuaca cerah bermaksud yang palingcuaca tepat. Oleh itu. Oleh itu.1. Cuaca cerah 1.Betul kerana cuaca cerah bermaksud cuaca terang. Kenalpasti  pilihan IV betul atau salah.terang. . pilihan jawapan D adalah yang paling tepat. b) Jika pilihan IV betul. Pilihan II dan III sah betul kerana pilihan jawapan B dan D ada II dan III. maka jawapannya D. Cuaca cerah . maka jawapannya B. a) Jika pilihan IV salah.

II. III. Fikirkanlah keputusan yang . Adik tidur nyenyak di dalam buaian sejak petang tadi.Ibu melarang saya bermain di sungai yang dalam itu. Kak Liza membantu adiknya dalam menyelesaikan masalah pelajaran.Contoh 2 : Menanda frasa sebelum dan selepas I. IV.

Murid membaca perkataan yang telah dibulatkan dan mengesan kesalahan penggunaan kata. i) di dalam buaian ii) sungai yang dalam iii) dalam menyelesaikan iv) dengan dalam ( mendalam ) .

ii dan iii sahaja.Membaca perkataan yang telah dibulatkan dan mengesan kesalahan penggunaan kata. i) di dalam buaian ii) sungai yang dalam iv) dalam menyelesaikan dengan dalam ( mendalam ) Pilihan jawapan : i. .

ambil.       dipecahkan ~ buka.Soalan bagi kategori Peribahasa Menggunakan perkataan-perkataan dalam peribahasa untuk memahami makna keseluruhan.keluarkan ruyung ~ sejenis bekas dapat ~ peroleh   sagunya ~ isi dalam bekas . Contoh : Kalau tidak dipecahkan ruyung. manakan dapat sagunya.

. bekas untuk peroleh 1. mesti pecahkan bekasnya.Pemahaman yang akan difikirkan oleh kamu: Buka. bekas. isi di dalamnya. Kalau nak dapat isi dalam 2.

seseorang itu haruslah berusaha dengan bersungguhsungguh.Pilihan jawapan yang sama dengan kupasan penyataan. Untuk mendapatkan sesuatu kejayaan. .

A bagai tikus membaiki labu   B bagai kera mendapat bunga   C bagai pahat dengan penukul   D bagai si kudung mendapat cincin   .Roslan __________ kerana komputer yang cuba dibaikinya itu semakin tidak berfungsi.

labu terlalu besar)   B bagai kera mendapat bunga (kera terlompat-lompat.A bagai tikus membaiki labu (tikus kecil. bunga cantik)   C bagai pahat dengan penukul (pahat perlu diketuk penukul)   D bagai si kudung mendapat cincin (tiada jari untuk disarung cincin)   .

. Akhirnya. labu terlalu besar) bermaksud orang yang cuba membaiki atau membetulkan sesuatu yang dia tidak mengetahui cara-caranya.Jawapan yang sesuai dengan pengertian dibuat : Komputer ~ cuba dibaikinya ~ tidak berfungsi. keadaan menjadi bertambah rosak. A bagai tikus membaiki labu (tikus kecil.

pergerakan .Contoh Simpulan Bahasa : kera haiwan. binatang sumbang perlakuan.

Pilihan jawapan yang ada persamaan : Orang yang tidak bergaul dengan orang lain.Kesimpulan yang dibuat : Kera yang tidak mengikut tabiat dan perlakuan seperti kera-kera yang lain. .

A buah hati  (sayang) B buah mulut  (perbualan) C buah fikiran  (pendapat) D buah tangan (dibawa)   .Sikap Yusof yang suka mencuri telah menjadi __________ orang kampung.

Ayat Sama Maksud ~ teknik memenggalkan ayat ~ jangan buang atau tambah maklumat .

. kita perlu berusaha bersungguh-sungguh. A Dalam usaha menarik pelancong asing ke Langkawi sempena LIMA 07. D Untuk menarik pelancong asing ke Langkawi sempena LIMA 07. beberapa kempen dan promosi telah diadakan.Beberapa kempen dan promosi / telah dilancarkan / untuk menarik pelancong asing / ke Langkawi / sempena pameran LIMA 07. B Usaha berkempen dan berpromosi penting untuk pelancong ke Langkawi sempena LIMA 07. C Pelancong asing memang berminat terhadap beberapa kempen dan promosi di Langkawi sempena LIMA 07.

Gambar di bawah menunjukkan sebuah keluarga sedang berkelah. Tulis lima ayat yang lengkap tentang gambar tersebut. 5 1 3 2 4 .

2. Batu-batu besar yang terdapat di kawasan perkelahan itu mencantikkan pemandangan. Nurfarizan sedang mandi semasa berkelah di kawasan air terjun itu. Seorang budak lelaki hendak terjun ke dalam sungai untuk mandi-manda. . 4.MEMINDAHKAN MAKLUMAT 1. 3. Puan Haida dan suaminya menyediakan makanan untuk keluarganya pada masa itu.Seorang budak lelaki sedang berdiri di atas batu yang besar. 5.

Tulis lima ayat yang lengkap tentang aktivitiaktiviti dalam gambar tersebut. membersihkan sawang .luar dewan membersihkan longkang – guna penyapu Menyediak an kuihmuih jamuan Menolak sampah sarap – kereta sorong Memasukk an sampah – karung plastik .Gambar di bawah menunjukkan aktiviti gotongroyong membersihkan dewan orang ramai.

Seorang lelaki – membersihkan sawang.Contoh Ayat : 1. seorang lelaki – membersihkan longkang – guna penyapu Seorang lelaki sedang membersihkan longkang dengan menggunakan sebatang penyapu. 2.di luar dewan Seorang lelaki sedang membersihkan sawang pada dinding di luar dewan. .

Setiap hari dia membersihkan kelasnya bersama-sama rakannya. Dia seorang kakak yang baik hati PENGAJARAN dan penyayang. Dia sering membimbing dan mengasuh adik-adiknya. Di sekolah. Dia juga ringan tulang membantu adik-adiknya menyiapkan kerja sekolah. Apabila ibunya memasak. Noni juga sangat rajin membantu ibu dan ayahnya di rumah. Bukan sahaja pintar tetapi Noni juga seorang yang berdisiplin. Adik-adiknya sangat manja dengan Noni. Mereka berbincang dan menyelesaikan masalah pembelajaran bersama- . Noni akan menjaga adiknya yang masih kecil. Noni juga amat gemar belajar secara berkumpulan.ULASAN Noni merupakan anak sulung dalam keluarganya. Kelas Empat Bestari sentiasa ceria dan bersih. Noni sangat disenangi oleh rakanrakannya kerana sikapnya yang baik hati dan peramah.

kita mestilah bersikap baik hati terhadap semua anggota keluarga kita. kita juga sewajarnya berhemah tinggi dan berusaha untuk . kita sepatutnya rajin membantu ibu bapa kita mengemas rumah. Oleh itu. Akhirnya. Antaranya. kita haruslah bersikap penyayang terhadap adikadik kita. Selain itu. kita dikehendaki berdisiplin seperti menjaga kebersihan kelas. Seterusnya.CONTOH JAWAPAN Lima pengajaran yang dapat kita jadikan teladan daripada petikan di atas.

Penjana Inovasi Pembelajaran & Pemudahcaraan Berkualiti Bahasa Melayu: Program Bimbingan Pembangunan Guru Johor Bahru . TERIMA KASIH Kursus Asas Induksi Guru Pencetus Kreativiti.SEKIAN.