You are on page 1of 52

GV: L Trung Hiu

Cc hot ng ch yu ca ngn hng thng mi;


Nghip v huy ng vn ca NHTM:
- C cu vn ca NHTM
+ Vn t c
+ Vn huy ng
+ Vn i vay
+ Vn khc
- Tm quan trng ca nghip v huy ng vn;
- Cc nghip v huy ng vn ca NHTM;
- Cc gii php tng vn ca NHTM;

Chng III ca lut t chc tn dng nu ra cc hot


ng ch yu ca cc t chc tn dng, trong ch
yu l NHTM, bao gm:
Hot ng huy ng vn;
Hot ng tn dng;
Hot ng dch v thanh ton;
Hot ng ngn qu.
Cc hot ng khc: Gp vn, mua c phn, tham gia
th trng tin t, kinh doanh ngoi hi, kinh doanh
vng, bt ng sn, kinh doanh dch v v bo him

Phn loi cc nghip v NHTM:


Da vo bng cn i ti sn:
- Nghip v ni bng: L nhng nghip v c phn
nh trn bng cn i ti sn. Cc nghip v ni bng
c th chia thnh nghip v ti sn n (huy ng vn),
nghip v ti sn c (S dng vn).
- Nghip v ngoi bng: L cc nghip v khng c
phn nh trn bng cn i ti sn ca NHTM, ch yu
l cc hot ng dch v v bo lnh ngn hng.

Da vo i tng khch hng:


Cc nghip v i vi khch hng doanh nghip:
Tin gi thanh ton, thanh ton khng dng tin mt
gia cc DN, thanh ton quc t, mua bn ngoi t vi
DN, cho vay i vi DN, bo lnh i vi DN, Kinh
doanh v mi gii chng khon, T vn ti chnh.
Cc nghip v i vi khch hng c nhn: Tin gi
c nhn, Tin gi tit kim, th thanh ton, thanh ton
qua NH, cho vay tiu dng, cho vay tr gp, cho vay
kinh t h gia nh.

Cc quy nh v vn:
NHTM khi c cp giy php hot ng phi m
bo mc vn php nh do chnh ph quy nh nh sau:
NHNN&PTNTVN: 2,200 t ng.
NHTMQD khc: 1,100 t ng.
NHTMCP th: 70 t ng HN v TP.HCM; 50 t
ng cc tnh thnh khc.
NHTMCP nng thn: 5 t ng.

C cu vn ca NHTM:
- Vn t c (vn ch s hu): l vn ring ca 1 NHTM, l
s vn ban u v c gia tng khng ngng cng vi
qu trnh pht trin ca NHTM.
- c im ca vn t c:
+ Chim t trng nh trong tng ngun vn (t 5% - 10%)
+ C tnh n nh cao v lun c b sung trong qu trnh
tn ti v pht trin ca NHTM.
+ Quyt nh quy m hot ng NHTM v l nhn t xc
nh t l an ton trong hot ng kinh doanh ca NHTM.

Thnh phn ca vn t c:
- Vn t c cp 1: y l b phn ch yu ca VTC
mang tnh n nh v l c s to lp ngun vn t
c khc.
- Vn t c cp I bao gm:
+ Vn iu l: i vi NHTM QD y l s vn c
nh nc cp; i vi NHTM CP y l s vn do cc
c ng gp; i vi NHTM lin doanh y l s vn
c cc bn lin doanh gp vn.

+ Qu d tr b sung vn iu l.
+ Qu u t pht trin nghip v.
+ Qu d phng ti chnh.
+ Li nhun khng chia.

Vn t c cp II (cn gi l vn t c b sung) y l
b phn ti sn N nhng c tnh cht n nh v c
kh nng chuyn thnh vn vn t co1o b sung bao
gm:
+ 50% gi tr tng thm ca TSC c nh gi li theo
quy nh ca php lut.
+ 40% gi tr tng thm ca cc loi chng khon u t
c nh gi li theo quy nh ca php lut.
-

+ Tri phiu chuyn i do NHTM pht hnh phi tha


mn 1 s iu kin nht nh nh:
C thi hn ln hn hoc bng 5 nm trc khi chuyn
i thnh c phiu thng (thi hn ban u v thi
hn cn li)
Khng c m bo bng ti sn ca NHTM.
NHTM khng c mua li tr khi c NHNN cho
php bng vn bn.
Tri ch khng c u tin khi NHTM b thanh l.

Cc cng c n khc tha mn nhng iu kin sau:


(i) L khon n m ch n l th cp so vi cc ch n
khc: trong mi trng hp, ch n ch c thanh
ton sau khi t chc tn dng thanh ton cho tt c
cc ch n c bo m v khng c bo m khc;
(ii) C k hn ban u ti thiu trn 10 nm;
(iii) Khng c m bo bng ti sn ca chnh t
chc tn dng;

(iv) T chc tn dng c ngng tr li v chuyn li


lu k sang nm tip theo nu vic tr li dn n kt
qu kinh doanh trong nm b l;
(v) Ch n ch c t chc tn dng tr n trc hn
sau khi c Ngn hng Nh nc chp thun bng
vn bn;
(vi) Vic iu chnh tng li sut ch c thc hin sau
5 nm k t ngy k kt hp ng v c iu chnh
mt (1) ln trong sut thi hn ca khon vay.

Tng gi tr vn cp 2 ti a bng 100% gi tr vn cp


1.
Cc khon phi tr khi vn t c:
- Ton b phn gi tr gim i ca ti sn c nh do nh
gi li theo quy nh ca php lut.
- Ton b phn gi tr gim i ca cc loi chng khon
u t (k c c phiu u t, vn gp) c nh gi
li theo quy nh ca php lut.

Tng s vn ca t chc tn dng u t vo t chc


tn dng khc di hnh thc gp vn, mua c phn.
Phn gp vn, lin doanh, mua c phn ca qu u t,
doanh nghip khc vt mc 15% vn t c ca t
chc tn dng.
Khon l kinh doanh, bao gm c cc khon l lu k.

T l an ton vn ti thiu:
y l t l gia vn t c v tng ti sn c ri ro
cn gi l h s CAR (Capital Adequacy Ratio)
CAR = (Vn t c/Tng ti sn c ri ro) x 100
T s ny ti thiu phi bng 8%.
Tng ti sn c ri ro gm 2 khon:
TS c ri ro ni bng = TS c ni bng x h s ri ro
TS c ri ro ngoi bng = TS ngoi bng x H s
chuyn i x H s ri ro.

Gii hn tn dng i vi khch hng:


Gii hn cho vay, bo lnh:
1.1. Tng d n cho vay ca t chc tn dng i vi
mt khch hng khng c vt qu 15% vn t c
ca t chc tn dng.
Tng mc cho vay v bo lnh ca t chc tn dng i
vi mt khch hng khng c vt qu 25% vn t
c ca t chc tn dng.

1.2. Tng d n cho vay ca t chc tn dng i vi


mt nhm khch hng c lin quan khng c vt
qu 50% vn t c ca t chc tn dng, trong mc
cho vay i vi mt khch hng khng c vt qu
t l quy nh ti khon 1.1 iu ny.
Tng mc cho vay v bo lnh ca t chc tn dng i
vi mt nhm khch hng c lin quan khng c
vt qu 60% vn t c ca t chc tn dng.

1.3. Tng d n cho vay ca chi nhnh ngn hng nc


ngoi i vi mt khch hng ti a khng c vt
qu 15% vn t c ca ngn hng nc ngoi.
Tng mc cho vay v bo lnh ca chi nhnh ngn
hng nc ngoi i vi mt khch hng khng c
vt qu 25% vn t c ca ngn hng nc ngoi.

Tng d n cho vay ca chi nhnh ngn hng nc


ngoi i vi nhm khch hng c lin quan khng
c vt qu 50% vn t c ca ngn hng nc
ngoi, trong mc cho vay i vi mt khch hng
khng c vt qu 15% vn t c ca ngn hng
nc ngoi.
Tng mc cho vay v bo lnh ca chi nhnh ngn
hng nc ngoi i vi mt nhm khch hng c lin
quan khng c vt qu 60% vn t c ca ngn
hng nc ngoi.

Gii hn cho thu ti chnh:


2.1. Tng mc cho thu ti chnh i vi mt khch
hng khng c vt qu 30% vn t c ca cng ty
cho thu ti chnh.
2.2. Tng mc cho thu ti chnh i vi mt nhm
khch hng c lin quan khng c vt qu 80%
vn t c ca cng ty cho thu ti chnh, trong mc
cho thu ti chnh i vi i vi mt khch hng
khng c vt qu t l quy nh ti khon 2.1 iu
ny.

Cc gii hn quy nh trn khng p dng i vi


trng hp sau y:
1. Cc khon cho vay, cho thu ti chnh t cc ngun
vn y thc ca Chnh ph, ca cc t chc khc.
2. Cc khon cho vay i vi Chnh ph Vit Nam.
3. Cc khon cho vay cc t chc tn dng khc hot
ng ti Vit Nam, c thi hn di 1 nm.
4. Cc khon cho vay c bo m bng tri phiu
Chnh ph hoc tri phiu do Chnh ph cc nc
thuc khi OECD pht hnh.

5. Cc khon cho vay c bo m y bng tin gi,


k c tin gi tit kim, tin k qu ti t chc tn
dng.
6. Cc khon cho vay c bo m y bng chng
khon nhn n do chnh t chc tn dng pht hnh.
7. Cc khon cho vay vt mc 15% vn t c c
Th tng Chnh ph quyt nh c th; cc khon cho
vay v bo lnh vt mc 25% vn t c ca t chc
tn dng c Ngn hng Nh nc chp thun
trc bng vn bn.

Gii hn gp vn, mua c phn:


T chc tn dng c dng vn iu l v qu d tr
u t vo cc doanh nghip, qu u t, u t d
n v vo cc t chc tn dng khc (sau y gi l
khon u t thng mi) di cc hnh thc gp vn
u t, lin doanh, mua c phn.

Mc u t vo mt khon u t thng mi ca t
chc tn dng ti a khng c vt qu 11% vn
iu l ca doanh nghip, qu u t hoc 11% gi tr
d n u t.
Tng mc u t trong tt c cc khon u t thng
mi ca t chc tn dng khng c vt qu 40%
vn iu l v qu d tr ca t chc tn dng.

H s n by: H s n by l tng quan gia


ngun vn huy ng v vn t c ca NHTM.
H s n by = Ngun vn huy ng/Vn t c
(Khong 20 ln)
H s n by khng phi l ch tiu bt buc nhng
cc NHTM cn lu s dng 1 cch thch hp.

Vn huy ng:
L TS bng tin ca cc t chc v c nhn m ngn
hng ang tm thi qun l v s dng vi trch nhim
hon tr. Vn huy ng l ngun vn ch yu v quan
trng nht ca bt k 1 NHTM no.

c im ca vn huy ng:
Vn huy ng trong NHTM chim t trng ln trong
tng ngun vn ca NHTM. Cc NHTM hot ng
c ch yu nh vo ngun vn ny.
VH l ngun vn khng n nh, v khch hng c
th rt tin ca h m khng b rng buc -> NHTM
cn phi duy tr 1 khon d tr thanh khon sn
sng p ng nhu cu rt tin ca khch hng.

C chi ph s dng vn tng i cao v chim t


trng chi ph u vo rt ln trong hot ng kinh
doanh ca cc NHTM.
y l ngun vn c tnh cnh tranh cao gay gt gia
cc ngn hng.
VH ch c s dng trong cc hot ng tn dng v
bo lnh, cc NHTM khng c s dng ngun vn
ny u t.

C cu vn huy ng trong NHTM:


Tin gi khng k hn
Tin gi c k hn
Pht hnh chng t c gi
Ngun vn huy ng khc: Tin gi k qu, tin gi
m bo thanh ton; tin tm gi, tin ang chuyn...

Nguyn tc huy ng vn:


a) Tun th php lut trong huy ng vn:
- Hon tr gc v li cho khch hng v iu kin.
- Tham gia bo him tin gi theo quy nh hin hnh.
- Gi gn b mt s d v hot ng ca ti khon khch
hng.
- Khng c che giu cc khon tin ln v bt thng
(chng ra tin).
- Khng c cnh tranh bt hp l.

b) Tha mn yu cu kinh doanh vi chi ph thp nht:


- p dng nhiu phng thc huy ng vn.
- Kt hp cht ch gia huy ng vn vi hin i ha
dch v ngn hng.
- a dng ha phng thc tr li i i vi d thng
thu ht khch hng.

c) Ngn nga s gim st bt thng ca ngun vn


huy ng:
- To uy tn cho khch hng bng vic p ng kp thi
y nhu cu rt tin trong mi tnh hung.
- Ngn chn phao tin n nhm.
- C phng n p ng nhu cu thanh khon kp thi
khi c s c xy ra.

Vn i vay:
Vn i vay l ngun vn gip cho NHTM b sung
ngun vn ngn hn ca mnh m bo duy tr hot
ng 1 cch bnh thng.

C cu vn i vay:
a) Ti cp vn:
- Chit khu, ti chit khu chng t c gi.
- Cho vay cm c chng t c gi.
- Cho vay li theo h s tn dng.
- Cho vay theo i tng ch nh.
Ti cp vn nhm gip cc NHTM b sung ngun vn
ngn hn h c th tip tc cho vay i vi cc DN,
cc t chc, c nhn, nh lm gia tng khi lng tn
dng cho nn kinh t.

b) Cho vay thanh ton:


Khi cc NHTM tham gi h thng thanh ton b tr
nu ngn hng no thiu vn thanh ton th s c
NHNN cho vay m bo cc khon giao dch thanh
ton b tr c thc hin. Khi cho vay thanh ton,
NHNN c th p dng 1 trong 2 phng thc cho vay:
- Cho vay qua m (Overnight lend)
- Cho vay thu chi (Overdrapt)

Vn i vay cc NHTM v cc t chc tn dng khc:


Loi vay ny cn gi l vay trn th trng tin t II, l
loi cho vay ln nhau gia cc ngn hng theo phng
thc t vay t tr.

Vn khc:
a) Vn tip nhn:
L ngun vn ti tr ca chnh ph, ca cc t chc ti
chnh tin t, cc t chc on th - x hi ti tr
cho cc chng trnh d n v pht trin Kinh t - x
hi...v c chuyn qua NHTM thc hin.
a) Vn khc: cc khon phi tr, cc khon tin tm gi
theo quyt nh ca ta n...

Tm quan trng ca nghip v huy ng vn:


i vi Ngn hng:
- Nghip v huy ng vn mang li ngun vn cho NH
thc hin cc nghip v kinh doanh khc. Khng c
nghip v huy ng vn, NHTM s khng c vn
ti tr cho hot ng kinh doanh ca mnh. Mt khc,
thng qua nghip v huy ng vn, NHTM c th o
lng c s tn nhim ca khch hng i vi ngn
hng.

i vi khch hng:
Nghip v huy ng vn cung cp cho khch hng 1
knh tit kim v u t nhm lm sinh li ng tin
ca h, to c hi gia tng tiu dng trong tng lai.
cung cp cho khch hng 1 ni an ton ct tr v
tch ly vn tm thi nhn ri.
Gip khch hng c c hi tip cn vi cc dch v
khc ca ngn hng (dch v thanh ton qua ngn hng,
dch v tn dng khi khch hng cn vn cho sn xut,
kinh doanh hoc cn khi tiu dng.

Cc nghip v huy ng vn ca NHTM:


Huy ng vn qua ti khon tin gi:
L hnh thc huy ng vn c in v mang tnh c
th ring c ca NHTM. Do vy, y cng l khc bit
gia ngn hng vi cc t chc tn dng phi ngn hng.
- Tin gi thanh ton: L hnh thc huy ng vn ca
NHTM bng cch m cho khch hng ti khon gi l
ti khon tin gi thanh ton. Ti khon ny m cho
cc i tng khch hng c nhn, t chc c nhu cu
thanh ton qua ngn hng.

m ti khon tin gi thanh ton ti ngn hng


TM, khch hng cn lm cc th tc sau y:
i vi khch hng c nhn ch cn in vo mu giy
ngh m ti khon tin gi c nhn, ng k ch k
mu, xut trnh v np bn sao giy chng minh nhn
dn.

- i vi khch hng t chc ch cn in vo mu giy


ngh m ti khon tin gi thanh ton, ng k mu
ch k v mu con du ca ngi i din, xut trnh
v np bn sao cc giy t chng minh t cch php
nhn ca t chc, v cc giy t chng minh t cch
i din hp php ca ch ti khon.

i vi khch hng l ng ch ti khon cn in v


np giy ngh m ti khon ng s hu, cc giy t
chng minh t cch i din hp php ca ngi i
din cho t chc tham gia ti khon ng s hu, vn
bn tha thun qun l v s dng chung ca cc ng
ch ti khon.

Tin gi tit kim:


Tin gi tit kim khng k hn c thit k dnh cho
i tng khch hng c nhn hoc t chc, c tin tm
thi nhn ri mun gi ngn hng v mc tiu an ton
v sinh li.
Vi s tin gi tit kim khng k hn, khch hng c
th gi tin v rt tin bt c lc no trong gi giao
dch,

Khc vi tin gi tit kim khng k hn, tin gi tit


kim c k hn c thit k dnh cho khch hng c
nhn v t chc c nhu cu gi tin v mc tiu an ton
v sinh li.
Li sut ng vai tr quan trng i vi i tng
khch hng ny. Li sut tin gi c k hn thng cao
hn li sut tr cho tin gi tit kim khng k hn.
Mc li sut thay i theo k hn gi (3, 6, 9 hay 12
thng)

Cn c vo phng thc tr li c th chia thnh:


- Tin gi k hn lnh li u k.
- Tin gi k hn lnh li cui k.
- Tin gi k hn lnh li theo nh k (thng hoc qu).
Ngoi ra a dng sn phm huy ng vn, NHTM
u thit k nhng loi tin gi tit kim khc nh: tit
kim c thng

Huy ng vn qua pht hnh giy t c gi:


Giy t c gi l chng nhn ca t chc tn dng pht
hnh huy ng vn trong xc nhn ngha v tr
n 1 khon tin trong 1 thi hn nht nh, iu kin
tr li v cc iu khon cam kt khc gia t chc tn
dng v ngi mua.

Mt giy t c gi c nhng c tnh sau:


Mnh gi: l s tin gc c in sn hoc ghi trn giy
t c gi pht hnh theo hnh thc chng ch hoc ghi
trn giy chng nhn quyn s hu i vi giy t c
gi pht hnh theo hnh thc ghi s.
Thi hn giy t c gi: l khong thi gian t ngy
t chc tn dng nhn n n ht ngy cam kt thanh
ton ton b.
Li sut c hng: l li sut p dng tnh li
cho ngi mua giy t c gi c hng.

Huy ng vn ngn hn:


huy ng vn ngn hn, cc t chc tn dng pht
hnh giy t c gi ngn hn (di 12 thng) nh: k
phiu, chng ch tin gi ngn hn, tn phiu v cc
giy t c gi ngn hn khc.

Huy ng vn trung v di hn:


Mun huy ng vn trung v di hn cc NHTM c th
pht hnh k phiu, tri phiu v c phiu.
Huy ng vn t cc t chc tn dng khc v t
NHNN.

Cc gii php tng vn ca NHTM:


Tng vn t li nhun tch ly v ng gp ca c
ng hin hu.
Sp nhp cc NH c quy m nh thnh NH ln hn.
Bn c phn cho ngn hng nc ngoi.