பநதய மககழநத

தணணபபபகஙகள &
ணகபபபபறகக கரவககள

ம. மமமமமமமம
IPG KAMPUS TUN HUSSEIN ONN

.மககழநதகன மமல பபகம மககழநதகன உளமள கபணபபடம பகதககளககப பபதகபபப வழஙகம.

.மகனமனபட மகனசகதகணய உழலம சகதகயபக மபறறவதறக உதவம.

மகனகலன மககழநதகறக அடபபணட மகனசகதக வழஙகவதறக உதவம. .

பல சககரஙகள நநள சதரக கணணகமகபல உரணளக கணணகமகபலகணள நகரததவதறக உதவம. உரணளக கணணகமகபல இரணட சககரஙகணளயம ஒரமசர இயககவதறக உதவம .

சடடகம பநதய மககழநதகன தணணப பபகஙகணளத தபஙககப பகடபபதறக உதவம. .

தகரகபணக உரணளகள சடடகததகலகரநத கழனற வகழபமல பபதகபககம. .

.

ணகபபபபறகக கரவககள .

தடணட மகத தகரபபளக பகளவளள தகரகபணகணய இறககவம தளரததவம உதவம .

ப மணனத தகரபபளக (பகளகபஸ) ப மணனத தகரகபணகணய இறககவம தளரததவம உதவம. .

.கரமணனக கறட சகறகய பபபரளகணள இறகககப பகடககவம பமலலகய கமபகணயத தணடககவம உதவம.

இரமணன மணறககறட தகரகமணறகணளயம கணடயபணககணளயம இறககவம தளரததவம உதவம. .

நனறற !! ! .