You are on page 1of 87

BELANJAWAN

Konsep Belanjawan bagi sektor


pendidikan
Jenis Belanjawan
Proses Pengurusan Belanjawan
Menyediakan Anggaran Belanjawan
Mengurus
OUTLINE

Konsep Belanjawan bagi sektor pendidikan awam:


Belanjawan Pembangunan dalam sektor pendidikan
Belanjawan Mengurus dalam sektor pendidikan
Konsep kumpulan wang (dana) ,
Pendekatan Belanjawan
Komponen Belanjawan
Proses Pengurusan Belanjawan
Belanjawan Negara: Implikasi kepada sekolah, IPT dan Universiti awam
Menyediakan Anggaran Belanjawan Mengurus
Perbandingan belanjawan di luar negara
Bajet adalah alat perancangan kewangan mengenai anggaran
pendapatan dan perbelanjaan sesebuah organisasi bagi
sesuatu tahun kewangan.
Pengurusan bajet adalah untuk memastikan sumber yang
terhad dirancang dan diagih secara teratur mengikut
kepentingan, mengawal operasi dan mengurus prestasi sesuatu
organisasi bagi mencapai objektifnya.
Pengurusan bajet meliputi peringkat penyediaan, pengagihan
dan pindah peruntukan, kawalan serta pemantauan
perbelanjaan hinggalah kepada pelaporan mengenai
pencapaiannya.
BELANJAWAN NEGARA

1. Belanjawan merupakan suatu penyataan Hasil dan Perbelanjaan


bagi suatu masa hadapan yang digunakan sebagai alat
perancangan sumber ekonomi negara untuk memenuhi
keperluan negara dan rakyat;
2. Ianya memainkan peranan penting dalam menentukan arah tuju
dan kedudukan ekonomi negara.
OBJEKTIF:
Untuk menentukan agensi Kerajaan diberikan peruntukan yang
sewajarnya bagi digunakan dengan cekap dan berkesan untuk
setiap program dan aktiviti selaras dengan Dasar Belanjawan
Negara
PERANAN BELANJAWAN

Belanjawan Sebagai Belanjawan Sebagai


Alat Dasar Fiskal Alat Pengurusan
a) Fungsi Peruntukan a) Alat Mengurus
b) Fungsi Agihan; dan Sumber Kewangan.
c) Fungsi Penstabilan b) Dokumen Kawalan
Belanjawan & Kewangan
c) Alat Pengukuran
Prestasi.
OBJEKTIF BELANJAWAN

a. Menyediakan satu anggaran pendapatan dan perbelanjaan


sesebuah organisasi dalam satu dokumen khusus;
b. Menunjukkan arah dan hala tujuan perancangan sesebuah
organisasi dalam mencapai matlamatnya;
c. Memastikan agihan peruntukan yang teratur bagi memenuhi
keperluan organisasi;
d. Memastikan peruntukan dikawal agar perbelanjaannya tidak
melebihi serta mengikut perancangan;
e. Memastikan penilaian dibuat untuk menentukan pencapaian
matlamat peruntukan yang dibelanjakan dan matlamat
organisasi;
f. Memastikan wujud akauntabiliti dalam pengurusan wang
awam apabila urusan bajet dibuat pelaporan kepada pihak
berkuasa.
PEKELILING / SURAT PEKELILING
BERKAITAN BAJET
8
Garis Panduan Bajet PP Bil. 2 Tahun 2011
Anggaran Bajet PP Bil. 1 Tahun 2011
Pindah Peruntukan PP Bil. 11 Tahun
2008, SPP Bil.12 Tahun 2001 , SPP Bil. 10
Tahun 1999 dan PP Bil. 20 Tahun 1990.
ASPEK UTAMA PENGURUSAN BAJET
Penyediaan Bajet
Pengagihan Peruntukan
Kelulusan Pindah/Tambah Peruntukan
Pemantauan Kemajuan/Prestasi
Perbelanjaan
Pelaporan Pengurusan Bajet
Indikator: Penyediaan Bajet
1
BIL.
KRITERIA
1. Cadangan bajet disediakan berdasarkan input daripada
semua peringkat Kementerian.
2. Selepas Kementerian/Jabatan memeriksa /
membandingkan cadangan perbelanjaan, Perjanjian
Program yang kemas kini dikemukakan kepada
Perbendaharaan mengikut tempoh yang ditetapkan.
Indikator: Pengagihan Peruntukan
2
BIL.
KRITERIA
1. Peringkat Kementerian/Pegawai Pengawal:
Waran Peruntukan Kecil bagi Perbelanjaan Mengurus dikeluarkan
sebaik sahaja Waran Am diterima daripada JANM.
Peringkat Jabatan:
Waran Peruntukan Kecil bagi Perbelanjaan Mengurus dikeluarkan
secepat mungkin sebaik sahaja waran diterima daripada
Kementerian/Pegawai Pengawal.
2. Buku Vot dikemas kini dengan semua peruntukan yang diagihkan.
Indikator: Kelulusan Pindah Peruntukan
3
Peruntukan Mengurus
BIL. KRITERIA
1. Waran pindah peruntukan ditandatangani oleh Pegawai Pengawal
atau wakil yang diberi kuasa secara bertulis atau mendapat
kelulusan Perbendaharaan.
2. Semua salinan waran pindah peruntukan dikemukakan kepada
Akauntan Negara Malaysia tidak lewat daripada 31 Disember
tahun kewangan yang diaudit.
3. Pindah peruntukan dikemas kini dalam buku vot.
Indikator: Pemantauan Kemajuan Projek
5
BIL.
KRITERIA
1. Data peruntukan dan perbelanjaan projek sentiasa
dikemaskinikan dalam Sistem Pemantauan Projek
II (SPPII).
SEJARAH SISTEM BELANJAWAN
MALAYSIA
BI TEMPOH SISTEM BELANJAWAN
L
1 1957 1968 Tradisional
2 1969 1990 Sistem Belanjawan Program &
Prestasi (SBPP)
3 1991 2012 Sistem Belanjawan Ubah Suai
(MBS)
4 2013 - kini Outcome-Based Budgeting
(OBB)
Indikator: Pelaporan
6
BIL.
KRITERIA
1. Laporan Pengecualian disediakan dan dikemukakan ke
Perbendaharaan bagi perbelanjaan yang melebihi tahap
varian bagi tahun sebelumnya dalam tempoh 2 bulan dari
tarikh tamat sesuatu tahun kewangan.
2. Laporan mengenai keperluan aliran wang tunai bulanan
yang disahkan Pegawai Pengawal dikemukakan ke
Perbendaharaan setiap suku tahun.
Indikator: Analisis Bajet Perbelanjaan Mengurus
7
BIL.
KRITERIA
1. Perbelanjaan tidak melebihi peruntukan.
2. Perbelanjaan mempunyai peruntukan.
3. Peruntukan diterima dibelanjakan.
4. Peruntukan tambahan/khas/luar jangka/viremen
dibelanjakan.
5. Perbelanjaan tidak melebihi peruntukan keseluruhan.
Indikator: Analisis Bajet Perbelanjaan Pembangunan
8
BIL.
KRITERIA
1. Perbelanjaan tidak melebihi peruntukan.
2. Perbelanjaan mempunyai peruntukan.
3. Peruntukan dibelanjakan lebih daripada 50%.
4. Peruntukan tambahan/khas/luar jangka/viremen dibelanjakan.
5. Peruntukan diterima dibelanjakan.
6. Perbelanjaan sebenar RMK semasa hingga tahun
Indikator: Analisis Bajet Perbelanjaan Pembangunan
9
BIL.
KRITERIA
7. Perbelanjaan RMK semasa tidak melebihi harga projek.
8. Perbelanjaan RMK semasa tidak melebihi anggaran RMK semasa.
9. Anggaran tahun kewangan yang diaudit tidak melebihi anggaran
harga projek.
10. Anggaran tahun kewangan yang diaudit tidak melebihi anggaran
RMK semasa.
ANALISIS TEGURAN AUDIT
PERBELANJAAN MENGURUS
2
PERKARA TAHUN
2005 2006 2007 2008 2009 2010
TIDAK MENGIKUT PERATURAN
Perbelanjaan Tanpa Peruntukan X
Perbelanjaan Melebihi Peruntukan
KELEMAHAN DARI SEGI PERANCANGAN DAN PEMANTAUAN
Peruntukan Diterima Tidak Belanjakan Langsung X X X X X
Tambahan Peruntukan Tidak Dibelanjakan
LAPORAN KAN 2009
PERBELANJAAN TANPA PERUNTUKAN
9 kes perbelanjaan tanpa peruntukan
berlaku di 7 Kementerian/Jabatan yang
melibatkan perbelanjaan selain daripada
emolumen berjumlah RM1.04 juta.
LAPORAN KAN 2009 PERBELANJAAN
MELEBIHI PERUNTUKAN
109 kes perbelanjaan melebihi
peruntukan berjumlah RM527.43 juta
berlaku di 24 Kementerian/Jabatan bagi
bayaran bekalan, perolehan aset serta
pemberian dan kenaan bayaran tetap.
LAPORAN KAN 2009 TAMBAHAN
PERUNTUKAN TIDAK DIBELANJAKAN
21 Kementerian/Jabatan telah memohon
pendahuluan daripada Kumpulan Wang
Luar Jangka, peruntukan tambahan dan
viremen berjumlah RM62.20 juta untuk
menampung perbelanjaan tetapi tidak
dibelanjakan langsung.
LAPORAN KAN 2009 PERBELANJAAN
SEBENAR MELEBIHI PERUNTUKAN
KESELURUHAN
11 Kementerian/Jabatan telah berbelanja
RM3.61 billion melebihi peruntukan
keseluruhan.
Jumlah RM3.61 billion telah diluluskan
peruntukan tambahan melalui Waran Am
Bilangan 3 Tahun 2009.
LAPORAN KAN 2010 PERBELANJAAN
MELEBIHI PERUNTUKAN
75 kes perbelanjaan melebihi peruntukan
berjumlah RM306.01 juta berlaku di 14
Kementerian/Jabatan bagi bayaran
bekalan, perolehan aset serta pemberian
dan kenaan bayaran tetap.
LAPORAN KAN 2010 PERUNTUKAN
TIDAK DIBELANJAKAN LANGSUNG
17 kes peruntukan yang diluluskan bagi 8
Kementerian/Jabatan berjumlah RM9.88
juta tidak dibelanjakan langsung.
LAPORAN KAN 2010 TAMBAHAN
PERUNTUKAN TIDAK DIBELANJAKAN
21 Kementerian/Jabatan telah memohon
pendahuluan daripada Kumpulan Wang Luar
Jangka, peruntukan tambahan dan viremen
berjumlah RM45.07 juta untuk menampung
perbelanjaan tetapi tidak dibelanjakan langsung.
Malahan peruntukan asal masih berbaki
RM24.95 juta.
LAPORAN KAN 2010 PERBELANJAAN
SEBENAR MELEBIHI PERUNTUKAN
KESELURUHAN
9 Kementerian/Jabatan telah berbelanja
RM3.73 billion melebihi peruntukan
keseluruhan.
MAKLUMBALAS KEMENTERIAN/JABATAN
BAGI LKAN 2010
Telah mengamalkan dasar penjimatan dan berbelanja secara
berhemat serta memantau prestasi perbelanjaan dengan lebih
terperinci dan teliti.
Perbelanjaan melebihi peruntukan tidak dapat dielakkan
disebabkan oleh pertambahan aktiviti dan bayaran sumbangan
tidak dijangka.
MOF telah memberi kelulusan bagi perbelanjaan melebihi
peruntukan tersebut.
Peruntukan yang tidak dibelanjakan disebabkan salah caj
perbelanjaan dibawah aktiviti lain, penganjuran program
dibatalkan.
CONTOH TEGURAN AUDIT
PENYEDIAAN BAJET
2
Kelemahan semasa perancangan bajet dalam
mengenal pasti keperluan kewangan
menyebabkan terjadinya kes-kes perbelanjaan
tanpa peruntukan berlaku.
CONTOH TEGURAN AUDIT
PENGAGIHAN PERUNTUKAN
4
Agihan peruntukan kepada Agensi Kerajaan dibuat
sekaligus tanpa mengambil kira kemajuan sebenar
projek di Agensi Kerajaan Berkenaan. Keadaan ini
menyebabkan dana yang disalurkan tidak dapat
dibelanjakan sepenuhnya pada akhir tahun.
CONTOH TEGURAN AUDIT
PENGAGIHAN PERUNTUKAN
5
Agihan peruntukan lewat dikeluarkan kepada
pelaksana program/aktiviti. Keadaan ini
menyebabkan proses menawarkan tender lewat
dimulakan dan seterusnya membawa kepada
kelewatan pelaksanaan projek. Kelewatan ini juga
menyebabkan peruntukan tidak dapat
dimanfaatkan sepenuhnya sehingga akhir tahun.
CONTOH TEGURAN AUDIT
KELULUSAN PINDAH/TAMBAH PERUNTUKAN
6
Terdapat beberapa Kementerian/Jabatan yang
menerima pindah peruntukan namun tidak
membelanjakannya langsung.
Beberapa Kementerian/Jabatan yang telah
diluluskan peruntukan tambahan tidak
membelanjakan langsung peruntukan tambahan
ini. Antara sebabnya ialah projek ditangguhkan,
kesilapan pelarasan dan maklumat perakaunan
yang tidak tepat.
CONTOH TEGURAN AUDIT
PEMANTAUAN PRESTASI PERBELANJAAN
7
Kegagalan memantau pelaksanaan projek secara
berjadual mengakibatkan perbelanjaan beberapa projek
yang dilaksanakan oleh beberapa Kementerian/Jabatan
Persekutuan telah melebihi anggaran kos projek.
Peruntukan bagi beberapa projek yang dilaksanakan oleh
beberapa Kementerian/Jabatan Persekutuan
dibelanjakan kurang daripada 50%.
Projek lewat dimulakan, lewat disiapkan, terbengkalai
dan tertangguh.
CONTOH TEGURAN AUDIT
PELAPORAN
8
Laporan Pengecualian tidak disediakan.
Laporan Prestasi Perbelanjaan Bulanan PTJ tidak
dikemukakan kepada Pegawai Pengawal mengikut tempoh
yang ditetapkan.
SISTEM BELANJAWAN YANG DIGUNA

1. Sebelum merdeka hingga 1968 Sistem Belanjawan


Tradisional
a. Line Item Budgeting
b. Bottom-up
c. Zero Based Budgeting
2. 1968 1990: Sistem Belanjawan Program & Prestasi
(SBPP) PP 5/68
a. Program / Aktiviti
b. Prestasi Perbelanjaan
3. 1990 hingga 2012 - Sistem Belanjawan Diubahsuai MBS
Menitikberatkan hubungan Input-Output-Impak
4. 2013 hingga kini Outcome-based Budgeting OCB
KOMPONEN BELANJAWAN NEGARA
4 KATEGORI HASIL
1. HASIL CUKAI PINJAMAN DALAM/
2. HASIL BUKAN CUKAI LUAR NEGERI
3. TERIMAAN BUKAN HASIL
4. TERIMAAN HASIL WIL PERSEKUTUAN

KUMPULAN WANG DISATUKAN

PERBELANJAAN NEGARA

BELANJA MENGURUS BELANJA PEMBANGUNAN

19 BELANJA TANGGUNGAN
Peruntukan DiRaja BELANJA BEKALAN
1. Emolumen
Pencen, Gratuities
2. Perkhidmatan dan Bekalan
dan Pampasan
3. Aset
Perkhidmatan Hutang 4. Geran dan Kenaan Tetap
Arahan Mahkamah
KOMPONEN PERBELANJAAN

Belanja Mengurus:
1. Belanja Tanggungan (T) ialah perbelanjaan yang
dipertanggungkan terus kepada kumpulan wang yang disatukan
(Perkara 98, Perlembagaan Persekutuan)

a. Peruntukan DiRaja (T1)


b. Ketua Audit Negara (T6)
2. Belanja Bekalan (B) ialah semua jenis perbelanjaan yang
dilakukan untuk membiayai aktiviti harian Kementerian/ Jabatan
a. B07 Jabatan Perdana Menteri
b. B26 Kementerian Pendidikan
c. B42 Kementerian Kesihatan
PERBELANJAAN TANGGUNGAN

Perbelanjaan yang dipertanggungkan terus


kepada Kumpulan Wang Disatukan tanpa
perlu mendapat kelulusan Parlimen selaras
dengan Perkara 98 Perlembagaan
Persekutuan
Contoh:
Gaji/Elaun Diraja, Khidmat Hutang Kerajaan, Pencen,
Gaji Hakim-hakim, Gaji Ketua Audit Negara,
perbelanjaan Suruhanjaya dan Pemberian Kepada
Negeri- Negeri.
RASIONAL KEPERLUAN BELANJAWAN

1. ia merupakan pengagihan sumber hasil negara yang


terhad bagi memenuhi keperluan dan kehendak rakyat yang
tidak terhad
2. mengoptimumkan faedah kepada rakyat dan negara
daripada penggunaan sumber yang terhad.
3. Memberi arah kepada tindakan Kerajaan
4. Menentukan keutamaan Kerajaan
5. Menguatkuasakan undang-undang & melaksanakan
manifesto
6. mempengaruhi kegiatan ekonomi negara
7. mengagihkan kekayaan bagi menjamin keadilan sosial
masyarakat.
ASAS PERUNDANGAN

1. Asas perundangan yang menjadi rujukan adalah


Perkara 99-Perlembagaan Persekutuan seperti
berikut ;-
2. Yang di Pertuan Agong hendaklah bagi tiap- tiap
tahun kewangan, mengarah dibentangkan dalam
Dewan Rakyat suatu anggaran pendapatan dan
perbelanjaan bagi Persekutuan untuk tahun itu,
penyata itu hendaklah dibentangkan sedemikian
sebelum permulaan tahun itu.
PERANAN BELANJAWAN

1. Belanjawan sebagai alat dasar fiskal


a. Fungsi peruntukan
b. Fungsi agihan
c. Fungsi penstabilan
2. Belanjawan sebagai alat pengurusan
a. Alat mengurus sumber kewangan
b. Dokumen kawalan belanjawan & kewangan
c. Alat pengukuran prestasi
KOMPONEN BELANJAWAN

Komponen Belanjawan terdiri daripada Kumpulan Wang Disatukan yang


terdiri daripada :-
1. Komponen Hasil
2. Komponen Pinjaman
3. Komponen Perbelanjaan
KOMPONEN HASIL

1. Hasil Negara adalah meliputi semua jenis pendapatan yang diterima


oleh kerajaan dalam bentuk cukai, yuran dan lesen
2. Peringkat Hasil Negara:
a. Hasil Kerajaan Persekutuan
b. Hasil Kerajaan Negeri
c. Hasil Kerajaan Tempatan
KATEGORI HASIL

1. Hasil Cukai
2. Hasil Bukan Cukai
3. Terimaan Bukan Hasil
4. Hasil daripada Wilayah-wilayah Persekutuan
KATEGORI HASIL

Hasil cukai ialah hasil yang dikutip berasaskan perundangan yang


diluluskan oleh Parlimen
Kategori hasil cukai:
Cukai langsung
61100 cukai pendapatan individu, syarikat, petroleum,
koperasi
61900 cukai sewa filem, cukai pemindahan syer, duti harta
pesaka, duti setem, duti atas keuntungan harta
Cukai tidak langsung
62000 duti kastam, duti eksais, cukai jualan
KATEGORI HASIL

Hasil bukan cukai ialah hasil yang dikutip dari perkhidmatan yang
disediakan oleh kerajaan
71000 Lesen, bayaran pendaftaran dan permit
73000 Perolehan dari jualan barang-barang
74000 Sewaan (sewa pelbagai tanah, bangunan dll
76000 Denda dan Hukuman
KATEGORI HASIL

Terimaan bukan hasil ialah terimaan yang bukan berasaskan akta atau
undang-undang:
Pulangan balik perbelanjaan
Terimaan untuk perkhidmatan
Bayaran balik
Jualan barang
KOMPONEN PERBELANJAAN
Perbelanjaan Kerajaan terdiri daripada :-
1. Perbelanjaan Mengurus (perbelanjaan bagi aktiviti
yang berulangan dan berterusan belanja
penggunaan)
a. Perbelanjaan Tanggungan (T)
b. Perbelanjaan Bekalan (B)
2. Perbelanjaan Pembangunan (perbelanjaan modal
(capital outlay) dan perbelanjaan tidak berulang dan
bukan perbelanjaan penggunaan)
P44 Kementerian Penerangan: Butiran Projek: 01100
Studio baru dan stesyen pemancar Alor Star, Kedah
JENIS-JENIS BAJET
/ BELANJAWAN
1. Bajet Berimbang (Balanced) Apabila Hasil adalah seimbang dengan
Perbelanjaan.
2. Bajet Lebihan (Surplus) Apabila Jumlah Hasil adalah melebihi
Perbelanjaan
3. Bajet Kurangan (Defisit) Apabila Perbelanjaan adalah melebihi dari
Jumlah hasil Negara.
3 JENIS BELANJAWAN KERAJAAN

Anggaran belanjawan yang disediakan


1. Anggaran Belanjawan Mengurus (operasi)
2. Anggaran Belanjawan Pembangunan
3. Anggaran Belanjawan Kumpulan Wang
Amanah dan Akaun Amanah

Jangka pendek 2 tahun (belanja


mengurus, perbelanjaan pembangunan)
Jangka panjang 5 tahun
3 KATEGORI BELANJAWAN
MENGURUS
1. Dasar Sedia Ada
2. Dasar Baru
3. One-of
BELANJAWAN ALAT MENGURUS SUMBER KEWANGAN

Proses belanjawan yang rapi mengandungi -


1. Objektif
2. Program
3. Aktiviti
4. Projek yang dipilih
5. Spesifikasi output
6. Impak
7. Penilaian program
Alat Pengukuran Prestasi
1. Samada perbelanjaan dibelanjakan mengikut
perancangan
2. Melihat objektif tercapai atau tidak
PENYEDIAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN
PERBELANJAAN

POLISI
Institusi perlu menyediakan belanjawan tahunan bagi merancang
keperluan serta mengurus agihan sumber dengan cekap dan berkesan.
Satu sistem pengurusan belanjawan perlu diwujudkan bagi tujuan
penyediaan, pengurusan dan pemantauan.
PENYEDIAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN
PERBELANJAAN

PERATURAN
Anggaran belanjawan hendaklah dikemukakan oleh setiap PTJ/Jabatan
untuk dipertimbangkan oleh pihak yang memantau.
Tiada perbelanjaan boleh dilakukan kecuali ia telah termasuk di dalam
mana-mana belanjawan atau tambahan yang telah diluluskan.
SISTEM BELANJAWAN UBAH SUAI

Ciri-ciri Belanjawan DiUbahsuai


1. Batas Perbelanjaan
2. Perjanjian Program dan laporan penilaian
3. Satu pusingan penilaian program
4. Satu kawalan menyeluruh terhadap
kawalan peruntukan.
SISTEM BELANJAWAN UBAH SUAI

Batas Perbelanjaan
Satu jumlah peruntukan yang telah ditetapkan
di peringkat permulaan proses belanjawan
tahunan bagi sesuatu agensi untuk membiayai
dasar sedia ada bagi tahun berkenaan.
Dasar Sedia Ada
Program-program yang telah diluluskan dalam
bentuk perundangan, kelulusan kabinet,
Menteri atau Perbendahraan atau lain-lain
Pihak Berkuasa yang setaraf.
SISTEM BELANJAWAN UBAH SUAI

Peruntukan Dasar Baru


Perbelanjaan untuk aktiviti baru termasuk
tambahan, sambungan atau perluasan
kepada dasar sedia ada seperti (dalam
universiti penawaran program baru dan
penubuhan PTJ baru).
Program/aktiviti baru yang memerlukan
perbelanjaan berulang.
SISTEM BELANJAWAN UBAH SUAI

Peruntukan One-Of
Suatu perbelanjaan yang tidak berulang
seperti mengecat bangunan, kerja-kerja
menaiktaraf dan penyelenggaraan,
penggantian aset usang dan pembelian aset
baru bagi program dan aktiviti sedia ada.
Tiada kesinambungan peruntukan dari tahun
pertama ke tahun berikutnya.
Hendaklah dipastikan peruntukan one-of yang
telah diluluskan bagi tahun-tahun lepas tidak
diulang dalam tahun belanjawan semasa.
SISTEM BELANJAWAN UBAH SUAI

Threshold
Satu nilai yang ditetapkan oleh
Perbendaharaan bagi sesuatu agensi yang
mana nilai ini digunakan sebagai ukuran
untuk menentukan jumlah peruntukan
tambahan yang wajar dilakukan oleh
Perbendaharaan di dalam menimbangkan
sesuatu cadangan Dasar Baru / One-Of.
SISTEM BELANJAWAN UBAH SUAI

Perjanjian Program
Satu persetujuan antara agensi dengan
Perbendaharaan mengenai input yang
akan digunakan, output yang akan
dihasilkan dan impak yang akan dicapai
untuk setiap aktiviti yang dirancang.
OUTCOME-BASED BUDGETING

1. Menggunakan pendekatan berdasarkan outcome, bukannya output


2. Outcome:
1. 24 RMK 10
2. 24 KRA (NKRA & NKEA)
3. 30 program nasional
3. Outcome diukur mengguna KPI
DEFINITION FOR SCHOOL BUDGETING

A plan for the allocation and expenditure of resources to achieve the


objectives of the school (Knight, 1993, p.128)

The focus is on planning and the need to relate expenditure to the


achievement of objectives.
FUNCTIONS OF SCHOOL BUDGETING

Planning
Forecasting
Matching income and expenditure
Establishing priorities
Comparing activities through financial denominators
Implementing plans
Coordinating activities of the school
Allocating resources
Authorizing expenditure and actvities
FUNCTIONS OF SCHOOL BUDGETING

Communicating objectives and priorities to personnel


Motivating personnel by delegating responsibilities
Controlling and monitoring expenditure
Strengthening accountability
Obtaining value for money, economy
Matching outcomes against inputs
Assessing cost efectiveness
THREE SETS OF BUDGET DOCUMENTS

According to Knight, 3 sets of documents are


needed:
Preliminary analysis discursive, narrative,
speculative and presenting alternatives
The budget statement, for both construction and
control phases, quantitative and systematized
The evaluation process, largely qualitative,
linked to objectives, criteria and indicators
4 FASA DALAM PROSES PENYEDIAAN
BELANJAWAN SEKOLAH

(Brian Knight, 1993)


1. Preliminary analysis (strategic, before
financial year. Purpose, strategies)
2. Budget construction (operational, before
financial year. Format, construction of
draft budget, approval of final budget)
3. Control and monitoring of expenditure
(operational, during financial year)
4. Evaluation (strategic, after financial year)
FASA 1:PRELIMINARY ANALYSIS

1. Bermula dengan :
1. Objektif semasa sekolah
2. Unjuran untuk tahun depan seperti jumlah peruntukan, bilangan pelajar,
komitmen projek
2. Mengenal pasti alternatif yang ada serta keutamaan sekolah
3. Proses pembuatan keputusan
CONTOH

A school identifies, as a major objective,


improvement of the writing and reading of the
weakest 20 percent of its students.
Teacher for extra class support
Special funds for books
Additional funding for library
Funds for extra computers
In-service training to teachers on more efective learning for
such students
FASA 2: BUDGET CONSTRUCTION

1. Kenal pasti strategi bajet yang akan diguna


2. Memilih format bajet untuk pembentangan maklumat
PROSES PENYEDIAAN BELANJAWAN

BUDGET STRATEGIES (Knight, 1993)


1. Incremental adjusting the previous
years budget with increments for any
changes in volume. It is difficult to justify.
2. Pragmatic approach base the new
budget upon the old one and make
improvement to the previous budget.
3. Base budget use the school plan as the
starting point (UK experience).
PROSES PENYEDIAAN BELANJAWAN

BUDGET STRATEGIES (Knight, 1993)


5. Zero budgeting requires each activity
to justify its claims for funds. Useful for
questioning the status quo, reducing
expenditures for which priorities have
fallen and making space for new needs.
6. Planning Programming Budgeting System
relate budget to measurement of
achievement.
THE BEST STRATEGY?
Needs to adopt a system that fits own needs and
meets criteria
Respond to needs of diferent subject areas
Take account of priorities
Promote achievement of the schools objectives
Encourage innovation
Facilitate long-term planning
React rapidly to environmental change
Facilitate evaluation of sub-units
Take account of patterns of power and influence
Ability to spend wisely
Avoid incurring substantial time or other costs
Be easily understood and widely accepted
FASA 3: CONTROL AND
MONITORING OF EXPENDITURE
1. Monitoring compares the actual expenditure against
estimated.
2. Control safeguards funds and ensures money are
spent as authorized.
3. Normally variances occur three stages of variances:
1. verification are the figures correct?
2. interpretation what does the variance mean?
3. corrective action adjustments needed
FASA 4: BUDGETARY MONITORING AND
EVALUATION
Evaluation of the budget 3 aspects:
1. financial efficiency compare the out-turn
budget with the start-of-year budget.
2. resource efficiency looking at what the
money was spent on.
3. efectiveness assessing whether the
expenditure has achieved the outcomes
hoped for.

Functional budget evaluation vs strategic


budget evaluation
NILAI THRESHOLD AGENSI YANG
TETAPKAN IALAH RM300,000
PERUNTUKAN YANG DIPOHON BAGI
DASAR BARU ATAU ONE-OFF IALAH
RM600,000
PERUNTUKAN TAMBAHAN YANG WAJAR
DILULUSKAN IALAH:
RM600,000 RM300,000 = RM300,000
PERJANJIAN PROGRAM

Suatu persetujuan antara agensi dengan


Perbendaharaan mengenai input yang
akan digunakan, output yang akan
dihasilkan dan impak yang akan
dicapai untuk setiap aktiviti yang
dirancang.
PERJANJIAN PROGRAM

1. Maksud Bekalan
2. Agensi
3. Program
4. Aktiviti
5. Kod
6. Punca Kuasa
7. Objektif
8. Analisis
Keperluan Dasar
9. Pelanggan
10. Fungsi
11. Sumber-sumber
12. Spesifikasi Output
13. Petunjuk Impak
14. Rancangan Penilaian
TAHAP VARIANS YANG DIIKTIRAF

Satu tahap yang dipersetujui untuk


sesuatu petunjuk prestasi yang
mana sesebuah agensi tidak perlu
mengemukakan laporan
pengecualian.
LAPORAN PENGECUALIAN

Laporan bagi tujuan memberi


penjelasan terhadap petunjuk
prestasi yang tidak menepati tahap
varian yang dipersetujui dalam
Perjanjian Program.
RANCANGAN PENILAIAN PROGRAM

Penilaian secara mendalam atas sesuatu


aktiviti dan penilaian ini dijalankan
sekurang-kurangnya sekali dalam tempoh
lima tahun.
PROSES PENYEDIAAN BELANJAWAN TAHUNAN

Perancangan Strategik NOVEMBER Perbendaharaan


Di Agensi Oleh Menentukan Batas Menentukan Batas
Pengurusan Atasan Perbelanjaan Perbelanjaan

Agensi Menyedia & JANUARI


Mengemukakan Garis Panduan Penyediaan
Cadangan ABM ABM Dikeluarkan

MAC
Menerima Cadangan ABM (Program
Sedia Ada dan Dasar Baru)

APRIL
Pemeriksaan Awal
MEI - JULAI
Pemeriksaan Belanjawan &
Rundingan Perjanjian Program

OGOS
Penyatuan Belanjawan dan
Kelulusan Oleh Menteri
Kewangan & Jemaah Menteri

OKTOBER - DISEMBER
SEPTEMBER
NOVEMBER Parlimen membahaskan
Belanjawan
Penerimaan dan Meluluskan
Dibentangkan
Perjanjian Belanjawan Tahun Baru
di Parlimen
Program

Agensi AKHIR DISEMBER


Melaksanakan Waran Am dikeluarkan
Belanjawan
OUTCOME BASED BUDGETING

NATIONAL TERAS STRATEGIK


KRA RMKe-10
OUTCOME RMKe-10
PROGRAM NASIONAL
KEMENTERIA KRA Kementerian
N Program
Outcome 1 Outcome 2 Outcome 3 Outcome 4
Program 1 Program 2 Program 3 Program 4
Aktiviti 1 Aktiviti 2 Aktiviti 3 Aktiviti 4
Sub Aktiviti Sub Aktiviti Sub Aktiviti Sub Aktiviti
PERBANDINGAN OCB DENGAN MBS

Bajet Berasaskan Outcome (OBB) Sistem Belanjawan Diubahsuai (MBS)


i. Mengambil kira elemen-elemen OE dan i. Hanya mengambil kira elemen OE
DE Kementerian dan tidak melibatkan
di bawah satu program Kementerian dan projekprojek
dapat memberi gambaran menyeluruh pembangunan
Kementerian ii. Program-program adalah bersifat
ii. Program-program adalah bersifat institusi
intervensi iii. Hubungan di antara program nasional
iii. Hubungkait di antara program dengan program Kementerian adalah
Kementerian tidak jelas
dan program nasional adalah jelas
iv. Menerapkan perspektif jangka panjang
dengan mewujudkan hubungan formal
antara program peringkat Kementerian
dan
keutamaan nasional
PROSES BELANJAWAN

Peringkat pertama ialah Dasar Sedia Ada,Batas Perbelanjaan diberikan


kepada agensi dan Perjanjian Program di sediakan
Peringkat Kedua ialah peringkat Dasar Baru dan One-Off serta
Pengubahsuaian Dasar
DASAR SEDIA ADA DASAR BAHARU ONE-OFF
AKTIVITI YANG
DIJALANKAN PADA
TAHUN SEMASA AKTIVITI BARU SESUATU
(KECUALI ONE OFF) TERMASUK TAMBAHAN, PERBELANJAAN
YANG MENDAPAT SAMBUNGAN ATAU TIDAK BERULANG,
KELULUSAN PELUASAN KEPADA SEPERTI PERBELANJAAN
PERBENDAHARAAN DASAR YANG SEDIA BERKAITAN DENGAN
ATAU LAIN-LAIN PIHAK ADA PEMBELIAN PERABOT,
BERKUASA SEPERTI PERPINDAHAN PEJABAT,
JEMAAH MENTERI PENGUBAHSUAIAN
PEJABAT, PILIHANRAYA
UMUM
BATAS PERBELANJAAN
DIGUNAKAN UNTUK CONTOH DASAR BARU
MEMBIAYAI DASAR Perluasan fungsi
SEDIA ADA Perluasan jenis
Peruntukan bagi Dasar Baru/one-offperlu ambil kira threshold
Dasar Baru yang dilaksanakan akan menjadi dasar sedia ada pada tahun
berikutnya dan peruntukannya akan menjadi sebahagian dari batas perbelanjaan
Peruntukan bagi one-offperlu dikeluarkan dari cadangan batas perbelanjaan tahun
berikutnya

Setiap Dasar Baru dan One-Offyang diluluskan hanya akan diberi peruntukan
tambahan setakat melebihi Threshold
Dasar Baru dan One-Offtidak boleh diagregatkan untuk mencapai paras Threshold
THRESHOLD

SESUATU NILAI YANG DITETAPKAN OLEH PERBENDAHARAAN BAGI


SESUATU AGENSI DAN NILAI INI DIGUNAKAN SEBAGAI UKURAN UNTUK
MENENTUKAN JUMLAH PERUNTUKAN TAMBAHAN YANG WAJAR
DILULUSKAN BAGI SESUATU CADANGAN DASAR BARU/ONE OFF