SIFAT BAHASA

STRUKTUR SINTAKTIK (TEORI NOAM CHOMSKY)

DISEDIAKAN OLEH:
MOHAMAD HAFIZUN BIN ABDUL HALIM AHMAD NUR AIMAN BIN BURHANUDIN (cuti khas)

Siapa NOAM CHOMSKY?
‡ Avram Noam Chomsky lahir di Philadelphia, Pennsylvania, Amerika Serikat, 7 Desember 1928. ‡ Pada zaman 1950-an, Chomsky mula mengembangkan teori tatabahasa generatif

‡ Beliau menggelarkan dirinya sebagai pengikut sosialisme libertarian yang dianggapnya sebagai "peluasan liberalisme klasik yang benar dan semulajadi ke arah zaman masyarakat berindustri yang maju. Chomsky menjadikan dirinya seorang pembidas utama terhadap dasar luar dan dalam negeri AS. .‡ Bermula dengan penentangan beliau terhadap Perang Vietnam.

Chomsky menjadi sumber yang paling banyak kali dipetik berbanding mana-mana cendekiawan hidup yang lain sepanjang tahun 1980 92. di samping menjadi sumber kelapan paling banyak kali dipetik sepanjang zaman. ‡ Sementara itu. .‡ Mengikut Indeks Pemetikan Kesenian dan Kemanusiaan pada tahun 1992. kedudukan beliau selaku pembidas terhebat dalam politik Amerika turut menjadikan dirinya sebagai tokoh yang diselubungi kontroversi.

‡ Lapan tahun kemudian terbit pula buku berjudul Aspects of the Theory of Syntax iaitu buku yang telah menghuraikan nahu transformasi dengan eksplisit dan formal.TATABAHASA TRANSFORMASI GENERATIF (TTG) ‡ Teori Tatabahasa Transformasi Generatif mula diperkenalkan dalam bidang linguistik pada tahun 1957 oleh Noam Chomsky melalui buku beliau yang bertajuk Syntactic Structures. Teori ini terkenal kerana kelainan yang diperlihatkan iaitu penggunaan rumus semacam rumus matematik. .

Ini dapat dilihat dengan perkembangan disiplin Fonologi Generatif.‡ TG mendapat sambutan dan seterusnya menjadi popular di kalangan para linguis seantero dunia. . Semantik Generatif dan sebagainya.

. Nahu ini menganalisis bahasa berdasarkan korpus-korpus dan bertujuan untuk memudahkan seseorang yang mempelajari sesuatu bahasa itu dapat membentuk ayat-ayat baru dan memahami pertuturan orang lain yang tidak pernah didengarnya. nahu terdiri daripada seperangkat (set) rumus untuk menghasilkan ayat yang tidak terhad jumlahnya.Definisi Tatabahasa Transformasi Generatif ‡ Menurut Chomsky (1965).

iaitu menganalisis bahasa (ayat-ayat) secara generatif dengan penggunaan simbol-simbol untuk membentuk tatabahasa setepat mungkin bagi menerbitkan ayat-ayat yang bersesuaian sebanyak mungkin.‡ Tatabahasa Transformasi Generatif diasaskan oleh Noam Chomsky yang menganggap nahu sebagai a device of some sort for producing the sentences of the language under analysis . .

semantik III. sintaksis II. fonologi .‡ Dalam teori standard TG seperti yang terdapat dalam karya beliau. iaitu: I. nahu dibahagikan kepada tiga komponen.

Struktur Sintaktik ‡ Struktur Dalaman ‡ Struktur Permukaan .

‡ Beliau mengemukakan suatu teori bahasa yang baharu yang dikenali sebagai teori tatabahasa transformasi-generatif setelah beliau tidak berpuas hati dengan tatabahasa struktral. .Struktur Dalaman dan Struktur Permukaan ‡ Konsep kewujudan dua peringkat struktur ayat ini pertama kalinya diperkenalkan pada tahun 1957 oleh Noam Chomsky.

iaitu struktur yang biasanya mengandungi bentuk ayat dasar atau ayat inti yang diperlukan untuk membentuk asas makna ayat. atau dengan kata lain. Pada peringkat struktur dalaman. membentuk semantik ayat. . teori TTG mengandaikan adanya dua peringkat struktur ayat iaitu peringkat struktur dalaman dan peringkat struktur permukaan. jenis rumus struktur frasa yang menerbitkan ayat-ayat pada peringkat dalaman.‡ Sebagaimana yang dinyatakan. ‡ Pertama.

‡ Jenis kedua dikenali sebagai rumus transformasi yang berfungsi menukarkan pola atau struktur ayat hingga membawa kepada peringkat permukaan. dan yang diperlukan untuk ditafsirkan oleh bahagian bunyi bahasa. iaitu struktur ayat yang biasanya telah mengalami perubahan (transformasi) daripada struktur dalamannya. yang dinamai komponen fonologi. dan merupakan bentuk ayat yang akan sebenarnya diucapkan oleh si penutur. . ‡ Peringkat struktur permukaan.

maka akan wujud keadaan ketaksaan ayat. . maka akan berlaku pula ayat-ayat yang bersifat parafrasa. ‡ Apabila terdapat dua jenis ayat permukaan yang berasal daripada hanya satu struktur dalaman.‡ Apabila terdapat suatu ayat daripada jenis struktur permukaan yang berasal daripada dua struktur dalaman atau lebih.

.Tak paham? Lihat contoh di bawah ‡ Ayat Dasar (struktur dalaman) ~Encik Ali guru.

‡ Ayat Transformasi (struktur permukaan) ~Encik Ali bukan guru. . ~Encik Alikah guru? ~Siapakah Encik Ali? ~Encik Ali ialah guru di Sekolah Menengah Ismail Petra. ~Guru itu Encik Ali.

Ini meliputi representasi fonetik. ayat tanya. Itulahsebab mengapa TTG diperlukan kerana melalui ayat dasar kita dapat menerbitkan pelbagai ayat.‡ Struktur permukaan terhasil apabila kita mengujarkan sebutan untuk ayatberkenaan. ‡ Ayat transformasi terdiri daripada pelbagaibentuk misalnya ayat penyata. . ayat penegas dan seumpamanya.

. justeru akan menjejas atau menjadi bahasa itu kacau-bilau keadaannya. Contoh yang jelas apabila penutur asing cuba menggunakan bahasa Melayu ketika berbicara dengan bangsa Melayu. ‡ Jika penguasaan terhadap perkara ini diremehkan.Untuk pemahaman lebih lanjut : ‡ Kita perlu menguasai konsep ayat dasar dan ayat terbitan kerana perkara ini membolehkan ayat digeneratif secara gramatis.

‡ Ini terbukti apabila Nik Safiah Karim (Ijazah Kedoktoran di Universiti Ohio. . Onn (Universiti of Illinois 1976) menerima penuh terhadap aliran linguistik transformasi generatif yang bermula di Amerika ini. tatabahasa ini dilihat bersifat aliran transformasi generatif. Amerika 1975) dan Farid M. Justeru golongan ini secara terang-terangan menolak cara atau kaedah pegangan aliran lain.Rumusan : ‡ Berdasarkan tatabahasa pegangan yang menjadi sumber rujukan penting terhadap prasarana pendidikan di Malaysia khususnya merangkumi sekolah rendah hinggalah keinstitusi pengajian tinggi.

‡ Di samping itu. Rumusannya. nahu ini dikatakan bersifat preskriptif terhadapstruktur pasif dan pengimbuhan perkataan pinjaman. ‡ Antara lain ialah penggunaan bahasa pada tahap struktur permukaan dan struktur dalaman. nahu ini melibatkan dua aspek bahasa iaitu morfologi dan sintaksis .‡ Misalnya kata adverba hanya dimasukkan atas pelabelan Kamus Dewan sahaja.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful