You are on page 1of 60

| 


Trình bày : Phҥm Xuân Dũng .
Nӝi Dung :
J a nh vұt lý
J Cҩu trúc cөm
J a nh logic
J Tә chӭc khung và đa khung trong GSM
J Quá trình xӱ lý tín hiӋu trong GSM
| 

r u Cҫu :
J Trình bày làm sáng tӓ các khái niӋm ; cҩu trúc
; chӭc năng vӅ : k nh vұt lý ; cҩu trúc cөm ; và
k nh logic
J Làm sáng tӓ cҧ tә chӭc khung và đa khung
trong GSM
J Giҧi quyӃt vҩn đӅ vӅ xӱ lý tín hiӋu trong thông
tin di đӝng : sơ đӗ khӕi ; chӭc năng và nguy n
lý cӫa các khӕi chӭc năng trong MS và BTS
] 
J ].]. Cҩu trúc mҥng GSM .
] 
].2 Đӏnh nghĩa :
*)Đưӧc đӏnh nghĩa dӵa tr n quan điӇm truyӅn dүn
*) Các k nh vұt lý đưӧc coi là nhӳng cһp tҫn sӕ và
nhӳng khe thӡi gian dùng đӇ truyӅn tҧi thông tin giӳa
MS và BTS và ngưӧc lҥi
*) Nhӳng cһp tҫn sӕ và khe thӡi gian này là kӃt quҧ tӯ
viӋc phân chia băng tҫn cҩp phát kӃt hӧp giӳa FDMA
và TDMA
] 
J Giao diӋn vô tuyӃn GSM 900 bao gӗm 2 băng
tҫn song công cho đưӡng l n và đưӡng xuӕng
+)Đưӡng l n :890 Mhz - 9] Mhz
+)Đưӡng xuӕng : 93 Mhz - 960 Mhz
i ĐӇ sӱ dөng phә tҫn hiӋu quҧ thì hӋ thӕng
GSM sӱ dөng kӃt hӧp đa truy nhұp FDMA và
TDMA
] 
].2.]) Đa truy nhұp FDMA trong GSM :
*)Vӟi băng tҫn lӟn 2 Mhz (= 890Mhz-
890Mhz-
9] Mhz) đưӧc chia thành ]2 băng tҫn con .
Vӟi đӝ rӝng băng tҫn con là 200ahz
*) Vӟi ]2 băng tҫn con đó thì ]24 băng tҫn con
đưӧc dùng đӇ tҥo k nh vұt lý bҳt đҫu tӯ
890,2Mhz , Mӝt băng tҫn con 200ahz đưӧc
dùng cho phòng vӋ
] 
J Phân chia FDMA trong GSM
] 
].2.2.) Áp dөng TDMA trong GSM :
*) Mӛi sóng mang (vӟi đӝ rӝng 200ahz )đưӧc
chia vӅ mһt thӡi gian TDMA cho 8 ngưӡi sӱ
dөng i có nghĩa là vӟi ] sóng mang đưӧc dùng
cho 8 ngưӡi cùng thu phát luân phi n nhau
*) Thӡi gian mӛi khe dài 0, ms . Vӟi chu kǤ
nhҳc lҥi là : 8 .0, ms = 4,62 ms
] 
J Phân Chia TDMA trong hӋ thӕng GSM
] 
J Sӵ aӃt hӧp giӳa FDMA và TDMA trong
GSM
] 
].2.3)Sӵ phát xҥ xung cӫa MS :
-) MS không phát li n tөc mà phҧi phát trong khoҧng
thӡi gian cho phép đӇ :
+) ahông gây can nhiӉu tӟi MS khác (ӣ khe thӡi gian và
tҫn sӕ liӅn kӅ )i
)i can nhiӉu này gӑi là Tung Tóe ĐiӅu
Bi n (AM Splash )
+)Thӡi gian đóng ngҳt trong 28 us ;Dӳ liӋu đưӧc phát
trong 42,8 us đӇ truyӅn ]4 bít
 
J Sӵ Phát Xҥ xung cӫa MS
 
].2.4) Sӵ Sӟm đӏnh thӡi và điӅu khiӇn công
suҩt
*)Sӵ sӟm đӏnh thӡi : Tránh vҩn đӅ trӉ truyӅn dүn khi
MS ӣ xa trҥm gӕc
*)ĐiӅu khiӇn công suҩt : Tránh suy hao khi MS ӣ xa
trҥm gӕc.
] 
J Tác hҥi cӫa viӋc ko có sӵ sӟm đӏnh thӡi và
điӅu khiӇn công suҩt : gây ra sӵ chӗng chéo tín
hiӋu và hiӋn tưӧng gҫn xa
6 

2.]) Đӏnh nghĩa :
*) Là khái niӋm trung gian giӳa k nh vұt lý và k nh
logic
*) Cөm là khuôn mүu tin tӭc ӣ mӛi khe thӡi gian .Có
loҥi cөm :
+) Cөm thưӡng NB
+)Cөm truy nhұp ngүu nhi n AB
+)Cөm hiӋu chӍnh tҫn sӕ FB
+) Cөm đӗng bӝ SB
+) Cөm bù nhìn DB
6 
 
2.2) Cөm thưӡng NB ( Nornal Burst )
*)Đây là cөm dùng đӇ truyӅn tҧi dӳ liӋu ngưӡi dùng
,tương ӭng vӟi k nh logic thì đó là nhӳng k nh lưu
lưӧng TCH
6 
 
*) Cөm thưӡng NB ( Nornal Burst ) :
Cҩu Trúc cөm NB như sau :Cҧ đưӡng l n và xuӕng .
+) Bít đuôi T : 2 đҫu 3 bít ; (các bít T toàn là 0 )
+) Dӳ liӋu : 2 . = ]]4 bít đưӧc ghép như hình vӁ . Dӳ liӋu
này bao gӗm cҧ dӳ liӋu ngưӡi dùng và thông tin điӅu khiӇn đӇ
chӕng lӛi trong mã hóa k nh
+) Cӡ lҩy lén S : ChӍ có khi dӳ liӋu báo hiӋu chiӃm dӳ liӋu
ngưӡi dùng ( và khi đó S sӁ đưӧc xét l n là ] , bình thưӡng
thì S =0 ) , xҧy ra khi có quá trình chuyӇn giao
+) ahoҧng phòng vӋ GP : GP = 8,2 nhӏp bít , Là khoҧng thӡi
gian tăng xưӡn xung
+)Chuӛi hưӟng dүn : 26 bít : dùng đӇ máy thu có thӇ thu tӕi ưu
6 
 
2.3. Cөm truy nhұp ngүu nhi n AB (Access
burst) : Dành cho đưӡng l n .
*) AB phөc vө cho MS truy nhұp mҥng , n n AB
có đһc điӇm phù hӧp vӟi điӅu kiӋn chưa có
đӏnh thӡi chính xác ( là khuôn mүu cho k nh
RACH trong k nh logic)
6 
 
2.3 Cөm truy nhұp ngүu nhi n AB :
Cҩu trúc cөm AB như sau :
+) Chuӛi đӗng bӝ burst : 4] bít : thӵc chҩt là
chuӛi hưӟng dүn như ӣ cөm NB
+)Phòng vӋ GP :tӟi 68,2 nhӏp bít (] bít =3,69us)
+) Bít đuôi T : gӗm ]6 bít ӣ 2 đҫu cөm .
6 
 
2.4. Cөm hiӋu chӍnh tҫn sӕ FB :
*) Cөm FB là khuôn mүu tin tӭc dành cho k nh
logic :FCCH ( k nh hiӋu chӍnh tҫn sӕ ) .dùng
đӇ hiӋu chӍnh tҫn sӕ cho MS theo ti u chuҭn hӋ
thӕng
*)ahi FCCH đưӧc xét thì nó cҫn ánh xҥ vào FB.
6 
 
2. . Cөm đӗng bӝ SB : (syrchronization
Burst) : Dành cho đưӡng xuӕng .
*) Là khuôn mүu tin tӭc dành cho k nh logic
:SCH (k nh đӗng bӝ ). Dùng đӇ BTS thông
báo cho MS biӃt các thông sӕ vӅ thӡi gian ; sӕ
khung ; các mã trong mҥng đӇ MS đӗng bӝ vӟi
mҥng .
6 
 
2.6. Cөm bù nhìn DB :(Dumny Burst)
*)Cөm DB ko mang tin tӭc ; có cҩu trúc giӕng
NB dùng đӇ chӕng nhiӉu khi không có dӳ liӋu
phát hoһc phөc vө đo lưӡng «
i Tóm lҥi :Cөm là khuôn mүu tin tӭc ; là khái
niӋm chung gian giӳa k nh vұt lý và k nh
logic . Các k nh logic khi đưӧc xét l n thì cҫn
ánh xҥ vào cөm tương ӭng đӇ tҥo k nh đó.
;  
3.]. Đӏnh nghĩa :
*) a nh logic đưӧc đӏnh nghĩa dӵa tr n quan
điӇm loҥi tin tӭc cҫn truyӅn . Vì trong quá
trình thӵc hiӋn cuӝc gӑi ko chӍ có tin tӭc ngưӡi
dùng mà bao hàm cҧ tin tӭc điӅu khiӇn , báo
hiӋu
*)Các k nh logic này sau khi ánh xҥ vào cҩu trúc
cөm thì nó đưӧc đһt vào các k nh vұt lý đӇ
truyӅn
;  
3.2. Phân loҥi : đưӧc chia thành 2 loҥi chính
+)a nh lưu lưӧng TCH: k nh mang thông tin
ngưӡi dùng
+)a nh điӅu khiӇn CCH: a nh mang thông tin
điӅu khiӇn và báo hiӋu
;  
*) Sơ đӗ phân loҥi k nh logic :
;  
3.3. a nh lưu lưӧng TCH :có 2 loҥi
*)a nh lưu lưӧng toàn tӕc TCH/F (Bm) : k nh
này mang thông tin tiӃng tӕc đӝ 22.8kbit/s sau
mã hoá k nh
*) a nh lưu lưӧng bán tӕc TCH/H ( Lm ): k nh
này mang thông tin tiӃng ӣ tӕc đӝ ]].4 kbit/s
sau mã hoá k nh .
;  
3.4. a nh điӅu khiӇn CCH ( Dm ):
Là k nh mang thông tin điӅu khiӇn , báo hiӋu
giӳa MS và BTS . Có 3 loҥi k nh điӅu khiӇn
*) a nh quҧng bá BCH ( Broadcast channel )
*) a nh điӅu khiӇn chung CCCH ( Common
control channel)
*) a nh điӅu khiӇn ri ng DCCH ( Dedicate
control chanel )
;  
3.4.]. a nh quҧng bá BCH: (Hưӟng xuӕng
BCH = BCCH +FCCH + SCH
*) BCH là k nh điӅu khiӇn quҧng bá . Cung cҩp cho
MS đҫy đӫ tin tӭc đӇ MS đӗng bӝ mҥng
*) BCH luôn đưӧc phát trong cell
Trong đó :
A) BCCH: a nh điӅu khiӇn quҧng bá
Cung cҩp: LAC ;MNC ; tҫn sӕ cell lân cұn ; thông sӕ
dҧi quҥt.
;  
B) FCCH : a nh hiӋu chӍnh tҫn sӕ .
*) Cung cҩp tҫn sӕ tham chiӃu cӫa hӋ thӕng cho MS.
*) FCCH đưӧc hình thành bҵng cách tham chiӃu vào
khuôn mүu cӫa nó :FB
C) SCH :a nh đӗng bӝ .
*)Cung cҩp thông tin đӏnh thӡi và thông tin nhұn dҥng
trҥm gӕc
*)SCH đưӧc ánh xҥ vào khuôn mүu SB cӫa nó.
;  
3.4.2. a nh điӅu khiӇn chung CCCH :
CCCH = RACH + PCH + AGCH
*) CCCH phөc vө viӋc thiӃt lұp k nh dành ri ng
giӳa mӝt MS và BTS đӇ thiӃt lұp cuӝc gӑi.
*) CCCH đưӧc dùng cho cҧ đưӡng l n và đưӡng
xuӕng
;  
A)RACH : a nh truy nhұp ngүu nhi n :
*) RACH đưӧc hình thành bҵng cách ánh xҥ vào
cөm AB đӇ y u cҫu k nh dành ri ng
*) r u cҫu này là bҧn tin đҫu cӫa MS gӱi tӟi
BTS khi có ] cuӝc gӑi li n lҥc
B)PCH : a nh tìm gӑi :
*)Dùng cho hưӟng xuӕng đӇ BTS gӑi MS
;  
C) AGCH : a nh chҩp nhұn truy nhұp :
*) Là k nh hưӟng xuӕng , mang thông tin phúc
đáp cӫa BTS vӟi bҧn tin RACH mà MS đã y u
cҫu
*)Thông tin phúc đáp bao gӗm : a nh dành
ri ng cho MS ; và sӵ sӟm đӏnh thӡimà MS
phҧi tuân theo .
;  
3.4.3. a nh điӅu khiӇn dành ri ng DCCH :
DCCH = SDCCH + FACCH + SACCH
*) DCCH dùng cho cҧ hưӟng l n và hưӟng
xuӕng
*) DCCH chưa thông tin báo hiӋu điӅu khiӇn đӇ
phөc vө : cұp nhұt vӏ trí ; đăng ký lҫn đҫu ;
thiӃt lұp cuӝc gӑi «.
;  
A) SDCCH : k nh điӅu khiӇn ri ng đӭng ]
mình : dùng đӇ cұp nhұt vӏ trí ; thiӃt lұp cuӝc
gӑi trưӟc khi ҩn đӏnh k nh.
B) SACCH :a nh điӅu khiӇn li n kӃt chұm
*)a nh này đưӧc li n kӃt vӟi ]k nh TCH , và
hoҥt đӝng li n tөc trong quá trình cuӝc gӑi
*) ĐӇ truyӅn các thông sӕ đo lưӡng đӇ bҧo
dưӥng k nh , truyӅn đưa các thông sӕ vӅ sӟm
đӏnh thӡi ; mӭc công suҩt giӳa MS và BTS.
;  
C) FACCH : a nh điӅu khiӇn li n kӃt
nhanh :
*)Mang thông tin như SDCCH , nhưng khác
SDCCH là : FACCH ko tӗn tҥi sҹn
*)Nó truyӅn báo hiӋu và xuҩt hiӋn khi có chuyӇn
giao xҧy ra .
*)FACCH sӁ chiӃm chӛ TCH mà nó li n kӃt khi
hình thành , và báo viӋc đó qua cӡ lҩy lén S
trong cөm NB .
;  
i Nhìn lҥi sơ đӗ k nh logic lҥi ] lҫn nӳa :
ó  
 |
4.]. Quá trình xӱ lý tín hiӋu cӫa ] hӋ thӕng
thông tin sӕ đҫy đӫ :
ó  
 |
4.]. Sơ đӗ xӱ lý tín hiӋu trong GSM .
*) Phía phát gӗm 8 khӕi chӭc năng :
*) Phía thu gӗm khӕi chӭc năng :
ó  
 |
4.2. ChuyӇn đәi A/D :
+) Lҩy mүu : tҫn sӕ lҩy mүu tuân theo nyquyt ,
vӟi Fm >= 2 Fmax i Fm =8khz
+)Lưӧng tӱ hoá : Sӱ dөng lưӧng tӱ hoá đӅu ( ko
sӱ dөng bӝ nén , dãn )
+)Mã hoá : dҥng sóng i tӯ mã thu đưӧc dài ]3
bít
iTӕc đӝ đҫu ra A/D = 8000 mүu/s . ]3 bít =
]04abit/s
ó  
 |
4.3. Phân đoҥn :
*) ĐӇ đҧm bҧo quá trình xӱ lý dӉ dàng thì tín
hiӋu 8000 mүu /s . ]3 bít đưӧc chia nhӓ ra
20ms i thu đưӧc mӛi cӱa sә xӱ lý luӗng sӕ
]60 mүu /20ms
*) Thӵc chҩt cӫa viӋc phân đoҥn chӍ là chia nhӓ
tín hiӋu đӇ thuұn tiӋn xӱ lý.
ó  
 |
4.4. Mã Hoá TiӃng : ( Mã hoá thoҥi )
*) Là viӋc làm giҧm đӝ dư thông tin đӇ tҥo ra
luӗng sӕ tӕc đӝ thҩp phù hӧp vӟi kenh truyӅn
đӇ tiӃp kiӋm tài nguy n , mà vүn đҧm bҧo CL .
*) Trong truyӅn dүn sӕ tӗn tҥi 3 loҥi mã hoá :
+)Mã hoá dҥng sóng
+) Mã hoá dҥng thoҥi (Vocoder)
+) Mã hoá lai ghép .
ó  
 |
4.4.]. Mã hoá dҥng sóng :
*) Luӗng sӕ đưӧc truyӅn đi sau khi đã loҥi bӓ bӟt đӝ dư
thông tin , bҵng viӋc sӱ dөng các bӝ nén ± dãn thích
hӧp
*) Dҥng mã hoá này đưӧc dùng trong thoҥi cӕ đӏnh
(điӅu chӃ xung mã PCM )i )i tín hiӋu đưӧc truyӅn đi và
chӍ loҥi bӓ mӝt vài thông tin dư thӯa , n n b n thu sӁ
khôi phөc đưӧc tín hiӋu giӕng như b n phát i chҩt
lưӧng thoҥi rҩt tӕt , nhưng tӕc đӝ luӗng sӕ lҥi cao
ó  
 |
4.4.2. Mã hoá dҥng thoҥi ( Vocoder):
*) Thay vì truyӅn thông tin như mã hoá dҥng
sóng , thì mã hoá dҥng thoҥi chӍ truyӅn đi các
thông sӕ cҫn thiӃt cӫa tiӃng nói
*) B n thu sӁ căn cӭ vào các thông sӕ đӕ đӇ dӵ
đoán và mô tҧ lҥi tín hiӋu b n phát
i Chính vì vұy mà mã hoá dҥng thoҥi cho tӕc đӝ
bít rҩt thҩp nhưng lҥi cho chҩt lưӧng thoҥi ko
cao
ó  
 |
4.4.3. Mã hoá lai ghép :
*) Áp dөng nhӳng ưu điӇm cӫa 2 loҥi mã hoá
sóng và thoҥi , và kӃt hӧp 2 loҥi mã hoá này ta
đưӧc mã hoá dҥng lai ghép
*) Thu đưӧc luӗng sӕ tӕc đӝ thâp nhưng lҥi đҧm
bҧo chҩt lưӧng thoҥi cao. Nhưng đӝ phӭc tҥp
cӫa máy móc thì khá cao
*) Loҥi mã hoá này đưӧc áp dөng trong TTDD.
ó  
 |
*) Hai yӃu tӕ ҧnh hưӣng và là kӃt quҧ khi sӱ dөng 3 loҥi
mã hoá tr n đó là : Chҩt lưӧng thoҥi và tӕc đӝ luӗng
bít .
ó  
 |
4. . Mã hoá tiӃng áp dөng trong GSM:
Các y u cҫu vӟi bӝ mã hoá tiӃng CODEC trong
GSM.
*) Loҥi bӓ tӕi đa đӝ dư nӝi tҥi cӫa thoҥi
*) Đҧm bҧo chҩt lưӧng truyӅn thoҥi đӃn máy thu
*) Ngӯng phát vô tuyӃn ( DTX) khi ko tích cӵc
thoҥi trong quá trình đàm thoҥi
ó  
 |
4. . Mã hoá tiӃng áp dөng trong GSM:
*) Đáp ӭng y u cҫu ] : thì bӝ CODEC sӱ dөng
mã hoá lai ghép đӇ loҥi bӓ đӝ dư thoҥi.
-) Đҫu vào CODEC là luӗng sӕ ]04 kbit/s( DAI)
-) Ӣ DAI thì thoҥi đã đưӧc mã hoá dҥng sóng bӣi
bӝ A/D i CODEC tiӃn hành mã hoá thoҥi kiӇu
( Vocoder) i đҫu ra CODEC là luӗng sӕ
:260bit/20ms tӭc là ]3 kbit/s =]/8 tӕc đӝ DAI .
ó  
 |
J Sơ đӗ mã hoá thoҥi trong GSM :

*) Phát gián đoҥn DTX : Mӝt chӭc năng nӳa cӫa


CODEC là ngӯng phát vô tuyӃn khi ko tích cӵc thoҥi
. Gӗm 2 viӋc
+)Phát hiӋn tích cӵc thoҥi ( VAD)
+) Phát khung báo khoҧng lһng ( SID)
ó  
 |
4. . Mã Hoá a nh :
*) Phát hiӋn lӛi và sӱa lӛi cho thông tin trong
môi trưӡng vô tuyӃn .
*) Sӱ dөng 2 dҥng mã hoá k nh :
+) Mã hoá khӕi tuyӃn tính : đӇ phát hiӋn lӛi
+) Mã hoá xoҳn : dùng đӇ sӱa lӛi
ó  
 |
4. .]. Phân cҩp thông tin:
*) Do mã hoá tiӃng sӱ dөng mã hoá lai ghép .
N n nhӳng thông sӕ cӫa thoҥi đưӧc truyӅn thì
có vai trò và tҫm quan trӑng khác nhau
*) ĐӇ chӕng lӛi tӕt thì ta phân cҩp thông tin :
+)Cҩp Ia : 0 bít : cҩp quan trӑng nhҩt .
+)Cҩp Ib : ]32 bít : cҩp quan trӑng vӯa .
+) Cҩp II : 8 bít : cҩp ko quan trӑng
ó  
 |
4. .2. TiӃn hành mã hoá k nh :
*) Cӱa sә ]60bit/20ms đã đưӧc phân cҩp :

-) ChӍ có Ia và Ib mӟi đưӧc mã hoá sӱa lӛi . Còn


II ko đưӧc chӕng lӛi
-) Mã hoá k nh gӗm bưӟc :
ó  
 |
4. .3. Bҳt đҫu mã hoá k nh :
*) B] : mã hoá khӕi đӇ sӱa lӛi cho 0 bít cҩp Ia
iđҫu ra có 3 bít ( 0 bít tin và 3 bít CRC )
*) B2 :Chia 0 bít tin và ghép vӟi ]32 bít cҩp Ib
đӇ đưӧc đoҥn ]8 bít trưӟc khi mã hoá xoҳn
*) B3 :Th m 4 bít đuôi vào ]8 bít ӣ bưӟc 2 ta
thu đưӧc ]89 bít
*) B4:thӵc hiӋn mã hoá xoҳn ]89 bít (vӟi tӍ lӋ
mã r=]/2i đҫu ra ta đưӧc 2.]89 = 38 bít
ó  
 |
*) B :Cuӕi cùng 38 bít sau mã hoá xoҳn đưӧc
ghép vӟi 8 bít II đưӧc 4 6 bít /20ms tương
ӭng vӟi tӕc đӝ 4 6 bít/20ms =22,8 kbit/s
i luӗng bít sau mã hoá k nh 22.8abit/s đưӧc đưa
vào ghép xen
*) Chú ý : Do pp sӱa lӛi dùng mã xoҳn n n chӍ
có thӇ sӱa đưӧc lӛi bít đơn i Ghép xen chính
là làm tăng hiӋu quҧ cӫa mã hoá k nh .
ó  
 |
J Mã hoá k nh
ó  
 |
4.6. Ghép xen :
*) Do mã hoá xoҳn chӍ sӱa đưӧc lӛi bít đơn , n n
đӇ tránh lӛi bít li n tiӃp đӃn mӭc mã xoҳn ko
sӱa đưӧc lӛi thì sӱ dөng Ghép Xen
*) Ghép xen có tác dөng phân tán các bít thông
tin liӅn kӅi b n thu , sau giҧi ghép xen thì
nhóm bít bӏ lӛi sӁ thuӝc nhӳng nhóm bít khác
nhau i và ko tҥo ra lӛi bít bӝi .
ó  
 |
4.6.Ghép Xen :
*) Đưӧc tiӃn hành càn xen 2 mӭc : Tҥo 8 khӕi
thông tin chӭa Bít mӛi khӕi .
ó  
 |
4.. Mұt mã hoá :
*) ĐӇ bҧo mұt thông tin, ko cho phép ngưӡi thӭ
3 can thiӋp vào.
*) Đưӧc thӵc hiӋn bҵng cách XoR thông tin vӟi
chuӛi ngүu nhi n
*) Chuӛi ngүu nhi n đưӧc tҥo ra tӯ các khoá mұt
mã ac
*) ChӍ mұt mã vӟi thông tin ngưӡi dùng .
ó  
 |
4.8. Lұp khuôn cөm :
Vӟi thông tin sau khi mұt mã hoá thì đưӧc đưa
vào lұp khuôn cөm đӇ đưa vào điӅu chӃ và
phát đi ,Vì Cҫn có nhӳng bít dүn đưӡng ; hay
điӅu khiӇn đưӧc chèn vào đӇ giúp máy thu thu
tӕi ưu
*) 2 bán cөm bít sau mұt mã hoá đưӧc đһt vào
cөm NB cùng vӟi các bít dүn đưӡng + bít
đuôi+ phòng vӋ i tҥo ra luӗng bít 20,8 kbit/s
ó  
 |
4.8. Lұp khuôn cөm :
Ta có tәng sӕ bít sau lұp khuôn cөm là
NB = . 2 +26+ 2.3 + 2 + 8,2 = ] 6,2 bit
itӕc đӝ là : ] 6,2 bít/20ms =20,8 kbit/s
 

Cҧm ơn mӑi ngưӡi đã


nghe báo cáo silde