LOGO

LOGO

Các ph

ng pháp phát tri n h th ng.

Nhóm th c hi n: Nhóm 14 1. Nguy n Ng c Anh 2. Nguy n Th Ng c Anh 3. Nguy n Th ào 4. Lê Quang Minh 5. Hoàng Th Tâm

Ph ng pháp t o b n m u (prototyping) 2.LOGO N i dung 4 ph ng pháp phát tri n h th ng: 1.Ph ng pháp thi t k ng d ng liên k t ( Joint application design (JAD)) 4.Ph ng pháp phát tri n ng d ng nhanh ( Rapid Application Development (RAD)) . Ph ng pháp công c k ngh ph n m m tr giúp b ng máy tính (CASE tools) 3.

3 Nh c i m 1. . 1.1 T o b n m u là gì? 1.LOGO 1. Ph   ng pháp t o b n m u 1.5 Các b c c a ph ng pháp b n m u.4 Nguyên t c t o b n m u.2 u i m 1.

1 T o b n m u là gì? Là quá trình xây d ng m t mô hình c a h th ng.LOGO 1. . V m t thông tin h th ng. b n m u c s d ng giúp nh ng ng i thi t k h th ng xây d ng m t h th ng thông tin tr c quan và d dàng thao tác cho ng i s d ng cu i cùng. Là m t quá trình l p i l p l i t ng ph n c a giai o n phân tích và vòng i phát tri n h th ng. Ph ng pháp t o b n m u 1.

Ph ng pháp t o b n m u .LOGO 1.

LOGO 1. . T o i u ki n thu n l i cho cài t h th ng vì ng i s d ng bi t nh ng gì mong i.2. Nh ng ng i phát tri n xác nh s l ng ph n h i c a ng i s d ng. K t qu cao trong vi c th a mãn ng i s d ng B c l các nhà phát tri n c i ti n h th ng ti m n ng trong t ng lai. Yêu c u ng i s d ng tham gia. Ph ng pháp t o b n m u 1. u i m: Gi m th i gian phát tri n Gi m chi phí phát tri n.

l i ích ti t ki m th i gian c a vi c t o b n m u có th m t. .3. ôi khi d n t i tài li u tham kh o không y . Ph ng pháp t o b n m u 1. Có th vì h th ng b b ch a hoàn thành ho c cài t tr c khi chúng s n sàng. Nh c i m: Có th d n t i phân tích không y . N u b n m u ph n m m ph c t p (ngôn ng th h th t ho c công c k ngh ph n m m) c s d ng.LOGO 1. Các nhà phát tri n có th tr nên quá ph thu c vào nguyên m u c a h . Ng i s d ng mong i hi u su t c a h th ng cu i cùng c ng t t nh b n m u.

Nguyên t c t o b n m u: T o b n m u nên c s d ng ch khi ng i s d ng có kh n ng tham gia tích c c vào d án. T o b n m u là không c n thi t n u nhà phát tri n ã quen thu c v i ngông ng cu i cùng c s d ng cho thi t k h th ng. B n m u nên tr thành m t ph n c a h th ng cu i cùng ch khi nh ng nhà phát tri n a ra s truy c p t i các công c h tr t o b n m u. Các nhà phát tri n nên ho c là có kinh nghi m t o b n m u ho c là c ào t o. Ng i s d ng trong d án c ng nên có kinh nghi m t o b n m u ho c c h c s d ng b n m u. . N u th nghi m và h c t p là c n thi t tr c khi có y trách nhi m b n ph n t i m t d a án. t o b n m u có th c s d ng m t cách thành công.LOGO 1.4. Ph ng pháp t o b n m u 1.

Phát tri n b n m u u tiên. B c 2.LOGO 1. . S d ng b n m u làm vi c v i ng i s d ng. B c 3. B c 4. Xác nh các yêu c u c a ng i s d ng.5 Các b c c a ph ng pháp b nm u B c 1. Hoàn thi n và t ng c ng b n m u.

1. Nh c i m .LOGO 2. Ngu n g c 2.2.4.Ph ng pháp công c k ngh ph n m m tr giúp b ng máy tính (CASE tools) 2.3. nh ngh a 2. u i m 2.

Southfield Michigan vào n m 1982 v i phiên b n u tiên ã k t h p h a và v n b n. CASE tools t n nh cao t u nh ng n m 90.1 Ngu n g c CASE l n u c kh i t o b i công ty ph n m m Nastec. V i s gia t ng nh h ng i t ng. m ng cho m t h ng phát tri n CASE tools m i (Object Oriented CASE tools) .LOGO 2. và c ng là h th ng máy vi tính u tiên s d ng ng d n siêu liên k t ch d n các chu i v n b n trong các d li u là c s cho các ng d n trang web hi n t i. t i th i i m ó IBM ã a ra AD/Cycle ( ch ng trình qu n lý ph n m m thu c ngu n c a IBM) s d ng IBM DB2 trong h th ng máy tính l n và OS/2. trình so n th o GraphiText.

1 . Ví d : Oracle Designer. CASE tools là các ch ng trình ph n m m mà nhà phát tri n h th ng s d ng h tr quá trình thi t k và xây d ng h th ng thông tin. Rational Rose .LOGO 2. nh ngh a CASE ( Computer ± aid software engineer): CASE là ph n m m tr giúp b ng máy tính a ra các ph ng pháp phát tri n h th ng thông tin cùng v i các công c t ng (CASE tools) c s d ng trong quá trình phát tri n h th ng.

 Gi m b t chi phí phát tri n h th ng. H tr k t n i gi a các nhóm phát tri n h th ng Cung c p h th ng có hi u qu lâu dài. . áp ng c yêu c u c a ng i s d ng. CASE tools em l i nhi u l i ích cho các vi c phát tri n các h th ng có quy mô l n.LOGO 2. u i m H tr chu n hóa các s .2.

3.LOGO 2. Yêu c u ph i xác nh rõ ràng yêu c u c a ng i s d ng. t n chi phí ào t o ng i s d ng. Tính linh ho t c a d li u không cao. Có th x y ra tình tr ng không t ng thích do tiêu chu n khác nhau khi k t n i gi a các CASE tools c a các nhà cung c p khác nhau.Nh c i m Chi phí ban u cao. Có th làm nh h ng n vi c qu n lý kho d li u c a h th ng. .

3 Mô hình 3.Ph ng pháp thi t k ng d ng liên k t (JAD) 3.4 Các b c ti n hành 1 JAD 3.2 nh ngh a 3.1 Ngu n g c 3.5 u i m .LOGO 3.

N m 1980 Crawford và Morris d y JAD Toronto và m t s h i th o Crawford ch ng minh khái ni m.LOGO 3.1 NGU N G C c phát tri n b i Chuck Morris c a IBM Raleigh và Tony Crawford c a IBM Toronto vào cu i nh ng n m 1970.K t qu c khuy n khích và JAD tr thành m t cách ti p c n c ch p nh n nhi u công ty. . Theo th i gian JAD c phát tri n và t c phê duy t chung trong ngành công ngh x lí d li u.

 Ti n trình có c u trúc bao g m s tham gia c a ng i dùng. & nhà qu n lý Các phiên làm vi c theo nhóm t p trung trong vài ngày M c ích: xác nh hay xem xét yêu c u HT . nhà phân tích.2 nh ngh a JAD là m t quá trình c s d ng trong các ph ng pháp phát tri n h th ng linh ho t thu th p các yêu c u kinh doanh trong khi phát tri n m t h th ng thông tin m i công ty.LOGO 3.

cao trong h th ng a ra quy t nh và cung c p ngu n l c c n thi t.LOGO 3.th i gian. *H tr viên . *Chuyên gia tài li u -Cung c p các h s và công b các th t c t t ng c a cu c h p mà không óng góp gì h n.ch h th ng.qu n lí -Các nhà lãnh o c a nhóm phát tri n ng d ng tr l i câu h i v d án liên quan n ph m vi. *Tr ng d án. MÔ HÌNH JAD.h có th óng góp vào các bu i mi n là h không c n tr ng i tham gia.v n ph i h p và tài nguyên. * i u hành tài tr -Các giám c i u hành d án.Xác nh nh ng v n có th c a cu c h p.3. c gi i quy t nh 1 ph n i tham gia và không óng .ph c v nh ng ng góp thông tin cho cu c h p.

MÔ HÌNH( ti p) *Ng i tham gia -khách hàng trong khu v c kinh doanh tr c ti p ho c gián ti p b nh h ng b i d án này. -Thông qua cu c hop nh n ra âu là th a thu n. âu là b t ng trao i gi i quy t. . * Ng i quan sát.c u trúc ch t ch . -Thông th ng các thành viên c a nhóm phát tri n ng d ng c giao cho d án này.h ph i ng i ng sau ng i tham gia và làm nhi m v quan sát.hi u qu cao.h là nh ng ngu n u vào h p. M c ích -Thu th p yêu c u thông tin c a h th ng -C i bi n quá trình làm vi c t ng c ng.LOGO 3.c ng c .3.

B . .LOGO . c 5: Ch n nh ng ng i tham gia.4 CÁC B C TI N HÀNH 1 PHIÊN JAD c 1: Xác nh m c tiêu d án và nh ng h n ch . c 6: Chu n b tài li u h i th o.B 3.B . c 3: Xác nh phân ph i d án. c 8: Chu n b thông tin cho nh ng ng i tham gia h i th o.B . c 4: Xác nh l ch trình c a h i th o.B .B .B . c 9: Chu n b không gian h i th o.B .B . c 2: Xác nh các y u t thành công quan tr ng. c 7: T ch c các ho t ng h i th o.

T ng c ng giáo d c cho ng i tham gia và quan sát viên. Gi m th i gian phát tri n h th ng C i thi n h th ng ch t l ng và n ng su t.LOGO 3. . T ng c ng giao ti p k t n i m i quan h gi a doanh nghi p.5. U I M. Phát tri n theo úng ch c n ng.m c ích ban u.ng i s d ng và công ngh thông tin.

JAD.LOGO 4. CASE tools.1. & B t o ch ng trình (code generators) . Ph nh ngh a ng pháp phát tri n ng d ng nhanh (RAD) 4. Là quy trình phát tri n ph n m m gia t ng. t ng d n t ng b c v i m t chu trình phát tri n r t ng n (60-90 ngày) Bao g m: prototyping.

 Gi m th t c trong ph n ánh giá và thông tin liên l c khác trong nhóm. Tái s d ng các thành ph n ph n m m.LOGO 4. . Ph ng pháp phát tri n ng d ng nhanh (RAD) Ph ng pháp: Thu th p các yêu c u t các bu i h i th o ho c các nhóm t p trung. Ti p theo là m t l ch trình mà trì hoãn c i ti n thi t k cho các phiên b n s n ph m ti p theo. T o m u và th nghi m thi t k .

Traditional v/s RAD cycle .Ph ng pháp phát tri n ng d ng nhanh (RAD) Hình.LOGO 4.

Ph ng pháp phát tri n nhanh (RAD) u i m: Gi m th i gian thi t k và tri n khai=> s n ph m c phát tri n nhanh h n. Ch t l ng s n ph m cao h n. .LOGO 4. có nhi u giao di n ng i dùng hay tích h p các thành ph n có s n. R t thích h p cho nh ng h th ng thông tin.

 Không phù h p cho nh ng ng d ng òi h i hi u su t vì th ng ph thu c vào s h tr c a môi tr ng phát tri n và ngôn ng c p cao. Yêu c u hai bên giao kèo trong th i gian ng n ph i có ph n m m hoàn ch nh. M o hi m k thu t cao thì không nên dùng Khó có s nh t quán gi a nh ng thành ph n c phát tri n b i các nhóm khác nhau.Ph ng pháp phát tri n ng d ng nhanh (RAD) Nh c i m: C n ph i có ngu n nhân l c d i dào tao các nhóm cho các ch c n ng chính. nh t là v i ng d ng không th modun hóa ho c òi h i tính n ng cao. .LOGO 4. thi u trách nhi m c a m t bên d làm d án v RAD không ph i t t cho m i ng d ng.

 Có s h tr c a công c hay s d ng ngôn ng c p cao.Ph ng pháp phát tri n ng d ng nhanh (RAD) ng d ng: H th ng qu n lý thông tin ki u nh ng ng d ng d a trên GUI và CSDL. H th ng không yêu c u kh t khe v hi u su t.LOGO 4. .

LOGO THANKS FOR LISTENING!!!! .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful