ThS BS Quách Trong Ðúc ThS BS Quách Trong Ðúc

BM Nôi BM Nôi - - Ðai Hoc Y Duoc Ðai Hoc Y Duoc
O O Bênh lý gây ú mât Bênh lý gây ú mât
(cholestasis) (cholestasis)
O O Bênh lý gây tôn thuong tê bào gan Bênh lý gây tôn thuong tê bào gan
(hepatocellular injury) (hepatocellular injury)
O O Bênh lý thâm nhiêm Bênh lý thâm nhiêm
(infiltrative diseases) (infiltrative diseases)
O Bênh lý gây ú mât
O O Trong gan: Trong gan:
O O Xo gan ú mât nguyên phát Xo gan ú mât nguyên phát
O O NT huyêt NT huyêt
O O Do thuôc Do thuôc
O O Vàng da có tính chât gia dình (chúng tãc mât trong Vàng da có tính chât gia dình (chúng tãc mât trong
gan tái phát lành tính, vàng da do thai ky) gan tái phát lành tính, vàng da do thai ky)
O O Vàng da bâm sinh (hôi chúng Rotor, Dubin Vàng da bâm sinh (hôi chúng Rotor, Dubin ÷ ÷
Johnson .) Johnson .)
O Bênh lý gây ú mât
O O Ngoài gan: Ngoài gan:
O O Trong lòng OMC: Sói OMC, giun chui Trong lòng OMC: Sói OMC, giun chui
O O Trên thành ông mât: Viêm duòng mât xo hóa, Trên thành ông mât: Viêm duòng mât xo hóa,
ung thu duòng mât ung thu duòng mât
O O Chèn ép tù ngoài: U dâu tuy, viêm tuy man, Chèn ép tù ngoài: U dâu tuy, viêm tuy man,
hach vùng rôn gan (do nguyên nhân lành / ác hach vùng rôn gan (do nguyên nhân lành / ác
tính) tính)
O Bênh lý gây tôn thuong tê bào gan
O O Viêm gan siêu vi Viêm gan siêu vi
O O Viêm gan do thuôc Viêm gan do thuôc
O O Viêm gan tu miên Viêm gan tu miên
O O Bênh ú dông (bênh Wilson) Bênh ú dông (bênh Wilson)
O O Bênh ú sãt Bênh ú sãt
O O Bênh thiêu hut Bênh thiêu hut --

- - Antitrypsin Antitrypsin
O Bênh lý gây thâm nhiêm ó gan
O O Ác tính: Ác tính:
O O K gan nguyên phát K gan nguyên phát
O O K gan do di cãn K gan do di cãn
O O Lymphoma Lymphoma
O O Leukemia Leukemia
O O Lành tính: Lành tính:
O O U hat ( do lao, nâm histoplasmosis) U hat ( do lao, nâm histoplasmosis)
O O Sarcodiosis Sarcodiosis
O O Môt sô thuôc Môt sô thuôc
Kháo Kháo sát sát chúc chúc nãng nãng bài bài tiêt tiêt và và khú khú dôc dôc
2 2 Kháo Kháo sát sát chúc chúc nãng nãng tông tông hop hop
3 3 lánh lánh giá giá tình tình trang trang hoai hoai tú tú tê tê bào bào gan gan
4 4 Các Các xét xét nghiêm nghiêm chi chi diêm diêm nguyên nguyên nhân nhân
O O Bilirubin Bilirubin
O O Phosphatase kiêm Phosphatase kiêm
O O GGT GGT
O O 5' Nucleotidase 5' Nucleotidase
O O Amoniac / máu Amoniac / máu
- - Bình Bình thuòng thuòng::
- - Bil Bil TP TP ( (0 0 ÷ ÷ 2 2 mg mg% %) ) ( ( 5 5 - - 3 3mol mol // L) L)
- - Bil Bil TT TT ( (0 0 ÷ ÷ 0 0 mg mg% %) )
- - Bil Bil GT GT ( (0 02 2 ÷ ÷ 0 04 4 mg mg% %) )
- - Kiêu Kiêu tãng tãng bilirubin bilirubin // máu máu::
Tãng Tãng chú chú yêu yêu Bil Bil GT GT:: Bil Bil GT GT >> 0 0 ÷ ÷ 5 5% %
Tãng Tãng chú chú yêu yêu Bil Bil TT TT:: Bil Bil TT TT >> 50 50% %
Tãng Tãng hôn hôn hop hop
- - Tãng Tãng bilirubin bilirubin niêu niêu:: gãp gãp trong trong tãng tãng Bil Bil TT TT hoãc hoãc
hôn hôn hop hop
- - Nguôn Nguôn gôc gôc tù tù màng màng vi vi quán quán mât mât
- - Tãng Tãng nôi nôi bât bât trong trong các các bênh bênh lý lý thuôc thuôc nhóm nhóm bênh bênh
- - Tãc Tãc mât mât
- - Có Có thâm thâm nhiêm nhiêm óó gan gan
- - Không Không chuyên chuyên biêt biêt do do có có thê thê có có nguôn nguôn gôc gôc tù tù co co
quan quan khác khác::
- - Xuong, Xuong, thân, thân, ruôt, ruôt, nhau nhau thai thai
- - Môt Môt sô sô bênh bênh lý lý ác ác tính tính cúa cúa co co quan quan khác khác
- - Bình Bình thuòng thuòng:: 25 25 ÷ ÷ 5 5 ÌU/L ÌU/L
- - Tãng Tãng PA PA trong trong máu máu do do bênh bênh lý lý gan gan mât mât:: là là do do tãng tãng sán sán
xuât xuât cúa cúa TB TB gan gan và và TB TB biêu biêu mô mô duòng duòng mât mât
- - Rât Rât nhay nhay trong trong các các truòng truòng hop hop tãc tãc mât mât (tãng (tãng truóc truóc Bil Bil
nhung nhung có có thê thê sau sau tãng tãng transaminase transaminase do do cân cân có có thòi thòi
gian gian sán sán xuât) xuât)
- - lãc lãc diêm diêm::
Nguyên Nguyên nhân nhân óó gan gan (nhóm (nhóm bênh bênh thâm thâm nhiêm nhiêm // tãc tãc mât) mât)
tãng tãng di di kèm kèm GGT GGT và và 5 5' ' ÷ ÷ Nucleotidase Nucleotidase
Tãng Tãng don don thuân thuân:: chi chi diêm diêm bênh bênh lý lý gan gan do do thâm thâm nhiêm nhiêm
PA PA bình bình thuòng thuòng:: ít ít nghï nghï
- - Múc Múc dô dô tãng tãng::
- - 3 3 ÷ ÷ 0 0 lân lân:: tãc tãc mât mât (trong (trong // ngoài ngoài gan) gan)
- - << 3 3 lân lân::
- - Viêm Viêm gan gan
- - Xo Xo gan gan
- - Bênh Bênh lý lý thâm thâm nhiêm nhiêm
- - Nguôn Nguôn gôc gôc:: chú chú yêu yêu do do TB TB biêu biêu mô mô ông ông mât mât
bài bài tiêt tiêt
- - Nhay Nhay trong trong dánh dánh giá giá rôi rôi loan loan CN CN bài bài tiêt tiêt
- - Không Không chuyên chuyên (suy (suy thân, thân, NMCT, NMCT, lTl, lTl, cuòng cuòng
giáp, giáp, COPD COPD ..) )
- - Giúp Giúp phân phân biêt biêt nguôn nguôn gôc gôc tãng tãng PA PA
- - Giá Giá tri tri bình bình thuòng thuòng::
- - Nam Nam AA 50 50 U U // L L
- - Nü Nü AA 30 30 U U // L L
- - Các Các truòng truòng hop hop tãng tãng don don thuân thuân có có thê thê liên liên
quan quan bênh bênh lý lý gan gan mât mât::
- - Nghiên Nghiên ruou ruou man man (bán (bán húy húy ÷ ÷ 0 0 ngày) ngày)
giúp giúp nhân nhân diên diên Bn Bn còn còn tiêp tiêp tuc tuc uông uông ruou ruou
- - Gan Gan nhiêm nhiêm mõ mõ không không do do ruou ruou (NASH) (NASH)
- - Các Các bênh bênh lý lý gây gây tãc tãc mât mât
- - Môt Môt sô sô thuôc thuôc
- - Là Là môt môt AP AP tuong tuong dôi dôi chuyên chuyên cho cho gan gan
- - Giúp Giúp phân phân biêt biêt nguôn nguôn gôc gôc tãng tãng AP AP
- - Bình Bình thuòng thuòng:: 0 0,,3 3 ÷ ÷ 2 2,, lV lV Bodansky/dL Bodansky/dL
- - Nguôn Nguôn gôc gôc:: sán sán phâm phâm chuyên chuyên hóa hóa protein protein do do
VK VK óó dai dai tràng tràng
- - Khú Khú dôc dôc::
- - Gan Gan (chuyên (chuyên thành thành urê) urê)
- - Co Co vân vân (chuyên (chuyên thành thành glutamin glutamin khi khi kêt kêt hop hop acid acid glutamic) glutamic)
- - Tãng Tãng::
- - Bênh Bênh gan gan câp câp // man man
- - HC HC tãng tãng áp áp luc luc TM TM cúa cúa nãng nãng
- - Không Không phái phái là là XN XN tin tin cây cây dê dê chân chân doán doán bênh bênh não não
do do gan gan
O O Albumin Albumin
O O Thòi gian Prothrombin (PT) Thòi gian Prothrombin (PT)
- - Thòi Thòi gian gian bán bán húy húy 20 20 ngày ngày chi chi diêm diêm
múc múc dô dô nãng nãng cúa cúa tình tình trang trang suy suy chúc chúc
nãng nãng gan gan man man >> câp câp
- - Bình Bình thuòng thuòng:: 35 35 ÷ ÷ 55 55 g/L g/L
- - Thòi Thòi gian gian Prothrombine Prothrombine (PT, (PT, TQ) TQ) kéo kéo dài dài
- - Chi Chi diêm diêm::
Trong Trong viêm viêm gan gan câp câp:: múc múc dô dô hoai hoai tú tú TB TB gan gan nãng nãng
Trong Trong bênh bênh gan gan man man:: suy suy giám giám chúc chúc nãng nãng TB TB gan gan
- - NP NP Kohler Kohler dê dê phân phân biêt biêt do do HC HC tãc tãc mât mât:: chích chích 0 0mg mg
Vit Vit KK hôi hôi phuc phuc >> 30 30% % sau sau 24 24h h tãc tãc mât mât
- - Bình Bình thuòng thuòng
- - TQ TQ == 2 2'' '' II '' '' (# (# 0 0 ÷ ÷ 00 00% % hàm hàm luong luong prothrombin) prothrombin)
- - ÌNR ÌNR == 0 0 ÷ ÷ 2 2
O O Transaminase Transaminase
O O LDH (kém chuyên biêt) LDH (kém chuyên biêt)
- - Chi Chi diêm diêm hiên hiên tuong tuong hoai hoai tú tú tê tê bào bào gan gan
- - ALT ALT chuyên chuyên biêt biêt hon hon (do (do AST AST còn còn có có trong trong co co
vân, vân, tim, tim, não, não, thân) thân)
- - Giá Giá tri tri bình bình thuòng thuòng (ÌU/ml) (ÌU/ml)::
AST AST << 40 40,, ALT ALT << 40 40
Nam Nam >> nü nü
lê lê xuât xuât gân gân dây dây:: Nam Nam (< (< 33 33), ), nü nü (< (< ) ) chú chú
yêu yêu cân cân thiêt thiêt trong trong theo theo dõi dõi && quyêt quyêt dinh dinh diêu diêu tri tri
M¢ d tång (IU ] m!) Nguvén nhân
> ¸ooo W VGSV c\
W Y d iluc (Paiaceiamol)
W liêu mau ("slocl" livei)
W Y dc nm Amaniia
< ¸oo W Viôm Yan siôu vi man (dác biêi la doi bunY
\lai c\ iinl ca viôm Yan siôu vi B man)
W Viôm Yan i min
W Viôm Yan do iluc
W Viôm Yan do i.ou
< ioo W Viôm Yan siôu vi man
W . Yan
W Bênl ly iác mâi
W Gan nlim m
- - Ti Ti sô sô De De Ritis Ritis:: AST AST // ALT ALT
- - << :: hoai hoai tú tú TB TB gan gan câp câp (vd (vd:: VGSV VGSV câp) câp)
- - >> :: bênh bênh lý lý gan gan man man tính tính (vd (vd:: xo xo gan) gan)
- - >> 2 2:: bênh bênh lý lý gan gan do do ruou ruou
- - >> 4 4:: viêm viêm gan gan do do bênh bênh Wilson Wilson bùng bùng phát phát
O O Viêm gan siêu vi Viêm gan siêu vi
O O Bênh lý tu miên (viêm gan tu miên, xo gan Bênh lý tu miên (viêm gan tu miên, xo gan
ú mât) ú mât)
O O Khác: ú dông, ú sãt, thiêu hut Khác: ú dông, ú sãt, thiêu hut --

÷ ÷
Antitrypsin Antitrypsin
O AV:
O IY - Anii AV: (+) lli có iiiêu clunY lâm sanY iôn iai i:o
nYay
O IYG - Anii AV: iôn iai sui di
O BV:
O BsAY: xui liên ii.c iiiêu clunY LS: i - : ilanY
O IY - AniiBs:
O xui liên sau BsAY ½ ilanY
O Giu\ cln doan bênl o Yiai doan "cua sô"
O BeAY DA: Yiu\ danl Yia muc d iànY sinl viius
O V:
O Anii - V: có il xui liên ii l.n lloi \lai LS Ū ilanY
O P (A V): Yiu\ cln doan bênl o Yiai doan c\
O lac: IY anii-DV .

O 3 29
.4089,88

O 3 939..39-4,3 
05,94.0:,73:7

O 3 9232 
3197,9;0/80,808

O 3 29 O %743./49.3/.-283 .299743 . K3 .3293:H35E9 O %:9 O 49:.39.3#4947 :-3 43843 ..3 O .. O '3/.9.O9J3. O '3/.39E5E939J3 .

3 /43:H3333. ..329.329 O G3F5934& :9 .373.O 3 29 O 4.O.3 O %7433 $ :3.H2923 . :39.: O %7H393329'H2 .

 9J3 .E.

38H:. O 'H2.3/49:..3 O 'H2.O 3 939.3923 O 3 3 -3843 O 389 O 39:9- 3997583 39:9- . O 'H2.39-4.

7.9J3 O .33:H35E9 O .O 3 9232.4 328945. O 0:02.4/488 O 989:.82488 O $. . O 39J3 O &9 /4.3/4/.3 O .g3 O 2542.

 . 3g3 93 5 lE3 E 9K3 973 4 9 9 -4 . 3g3 - 99 . 2 3:H3 33 .. 4 8E9 .. 4 8E9 . F9 32 .3 E.

049/.80 O 243.O 7:-3 O !485..802 O % O :..9.

2E: .

3 %!  2 324 .3 9.K3 9.

 2 3 %%  2 2 %  2 2 : 9g3 -7:-3 .

3: 3 5 5 . 2E: 2E: %g3 . : %% %%  %%  %g3 3 5  %g3 -7:-3 3: 5 9743 9g3 %% 4. : % % %  %g3 .

-3 9:.3 93 7:9 3. . 3O2 -3 %. 9J3 . 9 .3 3 . :3 .O 3:3 .: 9.3 E.:H3 -9 /4 . 6:. 6:.... 9 23 . 6:3 29 %g3 3 -9 9743 .3 E. . E.O 9 . 29 O 92 32 . . 9 8 -3 E.E..

3 &. K3 9.3 9.

O 9 8.3 . 3.3 3O2 -3 92 32 .O 9 ..3 5 9.3 .38. 2 2 :H3 33 .3 . 97. 29 9g3 97.3 29 /4 9g3 83 29 :9 .3 83 :9 l.E. % .3 29 #9 3 9743 . %g3 ! 9743 2E: /4 -3 .23.80 /4 . % -: 2 ..: 9g3 97.

049/.3 J9 3 9. 29 9g3 G2 % . 2 -3 .3 3 .3 /4 92 32 9:3 ! -K3 9.80 :.049/.3 9:3 . :. 9.80 %g3 .

. 29 9743 . 9g3 9g3  3 9.

.3 3 92 32  3 3 .3 . 34 .3 3 'H2 .

. :3 . - 99 9743 E3 E 7 43 - 99 3 . 9g3 ! E 97 -K3 9.:H3 8: 93 % l%l .3 9. : /4 % -: 2 3 29 .3 E5 ! 5 53 -9 3:3 .2 A & . .3 .

 A & .

 .

-3  9.: .3 -3 .: $ E. 97.3 32 2 3 /4 7. :3 7. .3 5 9g3 .3 9:3 .O 9 H3 6:. E.3 29 29 3 7.3 95 9.: 7.: 23 -E3  3 5 33 /3 3 . 29 9 8 9:.

4 .:H3 .38..3 9.3 5 53 -9 3:3 . 29 ! 9.3  l' 4/. 9g3 ! K3 9.3 .

/ .

.

:3 ./ :9.3 . '  973 . . . %g3 %g3 3 . 574903 /4 . 83 52 .23 9 5 .3 . .:3 O.:3 93 :7H .2.:3 93 :9..5 .3 .

3 4E3 -3 34 /4 . 23 9g3 E5 . .3 . 33 3 5  93 . % ..3 .

3!749742-3 !% .O -:23 O %.

.5 . % . 3g3 .3 -E3  3 .3 23 . 9K3 973 8: . 2 2.. 33 .

 K3 9.3 .3 9.

.

5 2.  8.3 %"  I #     2 .3 23 8: 2 .5 33 %743 -3 . % .H2 .3 !749742-30 !% %" F4 / 2 2 %743 .3 .3 33 .3 23 ! 407 53 -9 /4 9. 4 9 % .3 5749742-3  .. 2 29 2 '9  5. 29  K3 9.J. 3g3 % . 29 .: 9.

23.O %7.80 O F2.38.:H3-9 .

3 .O 9743 .3 % . 2 3 9..3 92 34 93 E 97 -K3 9.3 4 9 9 -4 . .3 /4 $% .3 &.:H3 -9 .

2  3 .2 3 l :9 3 .3 99 9743 904 / 6:9 3 : 97 .2 $%  %  .  : .

a W YSZ_ abZ W . U ` ZY È #### Ya ZZ Z W U\ W Y `aU S^SUW`S[ W a a_[UbW^ W Y UZSZ`S W YSZ_ abZ UT` `T ZY \ `U\` ZUSb YSZ_ abZ W YSZ` Z W YSZV[`aU W YSZV[^. YSZ W Z `U` W SZZ ### ### .

% 8 0 #98 $% .

/ .3 .3 /4 7./ '$' . % #98  4 9 % .3 23 9J3 . .3 /4 -3 843 -3 5E9 .5 ./  -3 .:  .5 .3 .H2 ./  -3 .

3 29 O E.38H:.O 'H2. 3 89 9:9- 9:9- 3997583 .H2..3923 . O 3 923 .

U`^aUZY # #` ZY O Y Ê Z` _ O a`Z_Sa _Y` ZY O \UZ [ ZTZ YS [ZUS_ O WY Y \ ZY U ` ZY_Zb^a_ O O Z`Ê U ` a`Z`^ .O O Y Ê Z` U `^aUZY _ ZY`Z`### ZY O Y Ê Z` `Z`_a` O O _Y a`Z`^.Z\ ` ` ZY O  Y \UZ [ ZTZ YS [ZU\ O U Y SZ` .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful