PROIECT PENTRU CERTIFICAREA COMPETENTELOR PROFESIONALE

COORDONATOR
TRIF MARGARETA

ABSOLVENT
RADOI MARIUS BOGDAN

PROFIL : SERVICII

.

...... A FURNIZORILOR............. IDENTIFICAREA OFERTELOR DE PRODUSE....................................................................................7 2...................3 SELECTAREA OFERTELOR OPTIME ALE FURNIZORILOR.....................5 2.............. ALTE CRITERII DE SELEC IE..25 BIBLIOGRAFIE...................................................................6.............................................................................................................. SI ZONAREA PE GRUPE DE IMPORTANTA A ACESTORA.................................................23 CONCLUZII.................................5..................5 2................... SELECTIA FURNIZORILOR........................19 CAP .....................................................................2..................................................2 CAPITOLUL II..... IDENTIFICAREA FURNIZORILOR SI SELECTAREA FURNIZORILOR......20 STUDIU DE CAZ................6 2................................................IDENTIFICAREA FURNIZORILOR........................................................................................III.......4...............................................11 2..........................................................................................26 .... EVALUAREA I SELEC IA FURNIZORILOR..........................................................................................18 2..........................................CUPRINS ARGUMENTUL CAPITOLUL I........................................1.................................. ANALIZA FURNIZORILOR««««««««««............................POLITICI DE APROVIZIONARE PRIN ÎNT RIREA PUTERII DE NEGOCIERE CU FURNIZORII........................................

Afiliatii pun reclame. Furnizorul.cunoscut ca si comerciant sau advertiser.ARGUMENTUL ‡ Am ales aceasta tema deoarece consider ca furnizorii sunt o parte importanta din economia globala. Furnizorul reprezinta o persoana fizica sau juridica care furnizeaza sau care procura diverse materiale. linkuri text sau alte unelte pe siteurile lor web sau le includ in campanii de e-mail si in listari de cautare in schimbul unor comisioane pentru leaduri sau vanzari Unul din cele opt principii ale managementului calitatii se refera la ³Relatii reciproc avantajoase cu furnizorul´. este un site web sau o companie care vinde un produs sau un serviciu online.prin urmare o colaborare stransa intre producator si furnizorii sai de materiale si componente pentru a se asigura premisele calitatii cerute de produsul de baza ‡ ‡ .

resursele necesare pentru desfasurarea adecvata a activitatii unei organizatii. semifabricate.) . firme de consultan . Acestia pot asigura resurse : -tehnice -umane -financiare -informationale Exemple de furnizori : . agen ii de resurse umane. importatorii de materii prime.Capitolul I ‡ Furnizorii sunt toate organizatiile sau persoanele cae asigura gratuit sau contra cost.produc torii.persoane fizice ‡ .prestatorii de servicii (b nci. agen ii de publicitate etc. materiale. distribuitorii. componente .

Evaluarea multicriterial a furnizorilor ‡ presupune utilizarea unui model matematic. pentru a determina importan a unui furnizor din perspectiva organiza iei ‡ construirea modelului presupune identificarea unui set de criterii de evaluare i determinarea importan ei fiec rui criteriu pentru importan a furnizorului ‡ exemple de criterii (lista nu este exhaustiv !): calitatea produselor (serviciilor) furnizate nivelul pre urilor produselor (serviciilor) termenul de livrare al produselor (serviciilor) serviciile suplimentare oferite la livrare garan ii acordate la cump rare termenele de plat practicate acordarea de asisten în utilizarea produselor . liniar aditiv.

Aten ie: ‡ nu este suficient calcularea unui scor pentru fiecare dintre furnizori i realizarea unei Äierarhii´ a acestora! ‡ identificarea. calitate.. . situa ie care îi va permite s impun ‡ condi iile de vânzare . este esen ial pentru nevoile consumatorului. ‡ nu este stimulat s protejeze consumatorul pentru c ponderea acestuia de reprezentare în ‡ vânz rile furnizorului este nesemnificativ . de livrare etc.a. ‡ prin ac iune i costuri de transfer ridicate pune în concuren consumatorii. evaluarea i selec ia furnizorilor presupune i considerarea unor elemente cu caracter calitativ (subiectiv) ‡ prin transform ri specifice. num rul de cump r tori fiind mare -aspect care îi permite ‡ libertate mare de ac iune în a impune condi iile de pre . aproape toate criteriile utilizate în evaluarea furnizorilor pot fi exprimate într-o manier cantitativ ! Furnizorul: ‡ vinde pe o pia concuren ial . ‡ prezint o amenin are credibil de integrare în aval. ‡ nu este for at s lupte împotriva produselor de substitu ie. prin calitate i imagine. ‡ ofer un produs care.

Oferta oricarei organizatii este.CAP. IDENTIFICAREA FURNIZORILOR SI SELECTAREA FURNIZORILOR 2. apreciata prin termenii de calitate si de pret precum si a raportului dintre acestia Totdeauna pretul si calitatea produselor si/sau al serviciilor obtinute de la furnizori va influenta aprecierea ofertei oricarei organizatii de catre consumatorii acesteia.II. . Pentru a mentine caracterul competitiv al propriei oferte.1 IDENTIFICAREA FURNIZORILOR Activitatea economica a oricarei organizatii se bazeaza pe existenta unei oferte de produse si/sau servicii. orice organizatie ar trebuie sa acorde atentie studiului furnizorilor. intr-un mod direct sau indirect. Existenta oricarei oferte implica intr-o mai mica sau mare masura. in general. Prin utilizarea platformei de afaceri Romanian Universe® veti putea sa identificati cu usurinta noi furnizori. Din acest motiv este important fie sa se identifice furnizori mai competitivi fie sa se negocieze conditii comerciale mai avantajoase cu actualii furnizori. dar si sa identificati argumentele necesare care sa va sprijine in negocierea relatiilor comerciale cu actualii furnizori. stabilirea unor raporturilor comerciale incheiate cu unul sau cu mai multi furnizori.

Evaluarea furnizorilor constituie un instrument de orientare a strategiei în domeniul calitatii dusa de întreprinderea beneficiara în directia satisfacerii cât mai depline a cerintelor utilizatorilor produsului final. evaluarea si selectarea furnizorilor se va realiza pe baza capabilitatii acestora de a respecta anumite criterii stabilite de organizatie. Deoarece este o cerinta impusa de standardele din seria ISO 9000. .

.2. O metoda eficienta de evaluare a furnizorilor trebuia sa permita identificarea si urmarirea performantelor unui furnizor din perspectiva tuturor elementelor ce influenteaza costul total al colaborarii cu acesta. posibilitatea de a interveni în conceperea produselor sunt ignorate sau tratate cu minima atentie. flexibilitatea ofertei.ci trebuie s fim superiori alternativei oferite de concuten ii no tri. gradul de încredere.2. pe baza acestora alegându-se ulterior varianta optima. cum ar fi timpul de livrare.iar un rol important în lupta concuren ial îl joac modalitatea de selec ie a furnizorilor. SELECTIA FURNIZORILOR În zilele noastre nu este suficient doar s afl m ce dore te clientul i s îl anun m c -i putem satisface dorin ele. Modul de selectare a furnizorilor se axeaza exclusiv pe criteriul pretului practicat de furnizor (se alege furnizorului cu pretul minim). Aceste investigatii au ca finalitatea acordarea de note sau calificative diverse furnizorilor. în ciuda faptului ca aceste aspecte ± în realitate ± afecteaza costul total al aprovizionarii (privit în ansamblu). Multe alte aspecte legate de furnizor. calitatea produselor.

. ‡ Stabilirea criteriilor de selec ie. profesioni tii în domeniul cump r rii parcurg urm toarele etape: ‡ Identificarea furnizorilor existen i. ‡ Evaluarea detaliat . ‡ Evaluarea preliminar . ‡ Selec ia furnizorilor.‡ În cadrul procesului de alegere a furnizorului.

Mediul concuren ial este vast. Dup ce a identificat nevoia. cump r torul trece la determinarea caracteristicilor generale i a cantit ilor necesare. Concuren a este unul dintre factorii determina i în succesul sau e ecul unei firme.2. .3 SELECTAREA OFERTELOR OPTIME ALE FURNIZORILOR Procesul de cump rare debuteaz cu momentul în care apare în care apare o nevoie. Agentul economic trebuie s î i fixeze atât obiective cât i strategii anticoncuren iale.

» Furnizarea de substituen i » Volumul produc iei furnizorilor » Diferen ele dintre produse » Identificarea m rcii » Costurile de redirec ionare » Gradul de informare al cump ratorilor » Amenin rile reprezentate de integrarea în aval Puterea cump r torilor este dat de: ± Concentrarea puterii de negociere a cump r torilor ± Volumul de produc ie al consumatorilor ± Gradul de informare al cump r torilor ± Abilitatea de a produce ei în i i produsul ± Produse substituente ± Diferen ele dintre produse Gradul de rivalitate este dat de : » Diferen ele dintre produse » Identitatea m rcii » Costurile de redirec ionare » Concuren ii diver o » Barierele la p r sirea pie ei .‡ ‡ ‡ Exist cinci for e care ac ioneaz asupra concuren ei pe o pia : Puterea furnizorilor este dat de: » Concentrarea puterii de negociere.

‡ Barierele la intrarea pe pia » » » » » » : Economii de scar Diferen ele între produse Identificarea m rcii Capitalurile necesare Accesul la re eaua de distribu ie Politicile guvernamentale ‡ Amenin rile substituen ilor : » » » » Num rul alternativelor Eficien a economic a alternativelor Costurile de redirec ionare Sensibilitatea la pre a clien ilor .

a surselor poten iale de furnizare.CAP . a furnizorilor poten iali .III. IDENTIFICAREA OFERTELOR DE PRODUSE. I ZONAREA PE GRUPE DE IMPORTAN A ACESTORA Analiza pie ei de furnizare reprezint o etap important în elaborarea strategiei în aprovizionarea material . A FURNIZORILOR. Aceasta este precedat de "identificarea i evaluarea necesit ilor materiale ale întreprinderii i urmat de "identificarea ofertelor de produse.