MEDIA PENGAJARAN

ȣ Media adalah semua bentuk perantara yang digunakan orang penyebar idea. . ȣ Media adalah suatu alat yang digunakan sebagai saluran (channel) untuk menyampaikan pesanan (message) atau informasi dari suatu sumber (resource) kepada penerimanya (reciever) (Soeparno.hamijoyo). 1988:1). sehingga idea atau gagasan itu sampai pada penerima (Santoso S.DEFINISI MEDIA ȣ Berasal dari bahasa Latin dan merupakan bentuk jamak dari kata Medium yang secara harfiah bererti “Perantara” atau “Pengantar”.

Ҩ Media merupakan segala bentuk yang digunakan untuk proses penyaluran informasi AECT. . dilihat. atau dibicarakan beserta instrumen yang digunakan untuk kegiatan tersebut. Ҩ Media adalah segala benda yang dimanipulasi. didengar. Ҩ Media merupakan alat saluran komunikasi (Heinich. 1993). National Education Association (NEA). dibaca.

ȣ Media merupakan segala sesuatu yang dapat digunakan yang berfungsi sebagai perantara. sarana. alat untuk proses komunikasi belajar mengajar (Rohani.ȣ Media adalah segala alat fizik yang dapat menyajikan pesan yang merangsang yang sesuai untuk belajar (Brigg). 1997: 2-3) .

Ҩ Guru. bahan bercetak.Ҩ Mendefinisikan media sebagai sebarang cara fizikal yang membolehkan mesej pengajaran disampaikan. pengajar. persembahan slaid bersuara dan seumpamanya yang boleh menyampaikan mesej digolongkan sebagai media. Reiser dan Gagne (1983) .

ѽ Pengajaran ini adalah dirancang oleh guru secara sistematik dan teliti untuk melaksanakannya dengan kaedah dan teknik mengajar yang sesuai. membimbing.DEFINISI PENGAJARAN ѽ Pengajaran ialah sesuatu tugasan dan aktiviti yang diusahakan bersama oleh guru dan muridnya. menggalak dan memotivasikan murid supaya mengambil inisiatif untuk belajar. demi memperolehi ilmu pengetahuan dan menguasai kemahiran yang diperlukan. .

jika media membawa mesej tentang pengajaran. ∆ Menurut Heinich (2002). ∆ Menurut Kemp dan Semellie (1994).DEFINISI MEDIA PENGAJARAN ∆ Media pengajaran adalah segala sesuatu yang dapat digunakan untuk menyalurkan pesanan daripada pengirim kepada penerima sehingga dapat merangsang fikiran. maka media digelar sebagai media pengajaran. minat serta perhatian pelajar dan seterusnya terjadi proses pembelajaran. media pengajaran sebagai audio visual dan bahan-bahan yang berkaitan dengannya yang berfungsi dalam pelaksanaan sesuatu pengajaran. . perasaan.

ϕ Briggs (1977) berpendapat bahwa media pengajaran adalah sarana fizik untuk menyampaikan isi pengajaran seperti : buku. ϕ Brown (1973) mengungkapkan bahwa media pengajaran yang digunakan dalam kegiatan pengajaran dapat mempengaruhi keberkesanan pengajaran.ϕ Schramm (1977) mengemukakan bahawa media pengajaran adalah teknologi pembawa pesan yang dapat dimanfaatkan untuk keperluan pengajaran. filem. Pada mulanya. video dan sebagainya. . media pengajaran hanya berfungsi sebagai alat bantu guru untuk mengajar dan yang digunakan adalah alat bantu visual.

perasaan. . ϕ Dapat disimpulkan bahawa media pengajaran adalah segala sesuatu yang dapat menyalurkan pesan.ϕ National Education Association (NEA) (1969) mengungkapkan bahwa media pengajaran adalah sarana komunikasi dalam bentuk cetak mahupun pandang-dengar. termasuk teknologi perangkat keras. dapat merangsang fikiran. dan kemahuan pelajar sehingga dapat mendorong terciptanya proses belajar pada diri pelajar.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful