PENGENALAN KEPADA PAM1O1 Prinsip dan Amalan Muamalat 1

MAHYUDDIN KHALID emkay@salam.uitm.edu.my

4/22/12 MUAMALAT & EKONOMI ISLAM

MUAMALAT & EKONOMI ISLAM

HASIL PEMBELAJARAN KURSUS
4/22/12 MUAMALAT & EKONOMI ISLAM 22

Setelah tamat mengikuti kursus ini pelajar dapat: Menjelaskan asas-asas kehartaan dalam ekonomi Islam. (C2,LO1, P4)   Menghuraikan konsep pemilikan dalam ekonomi Islam. (C2, LO1,A3) Menerangkan konsep penggunaan, pengeluaran, pengagihan dan pemasaran dalam muamalat. (C2,LO1, P4)

1.

2.

3.

DESKRIPSI KURSUS
4/22/12 MUAMALAT & EKONOMI ISLAM 33

Kursus ini menjelaskan kepada para pelajar mengenai, konsep harta dan pembahagiannya, konsep pemilikan dan kaedah-kaedah memperoleh pemilikan serta beberapa konsep asas ekonomi yang berkaitan di dalam Islam seperti penggunaan, pengeluaran dan pengagihan.

JADUAL PENGKULIAHAN
1 2 3 4 5 6 7 8/9 15/9 22/9 29/9 6/10 PENGENALAN BAB 1 BAB 1 PEMBENTANGAN BAB 2
4/22/12 MUAMALAT & EKONOMI ISLAM 44

MINGGU

TARIKH

PERBINCANGAN

7/10 (JUMAAT) BAB 2 7/10 (JUMAAT) PEMBENTANGAN

JADUAL PENGKULIAHAN
8 9 10 11 12 13 20/10 21/10 (JUMAAT) 21/10 (JUMAAT) 27/10 28/10 (JUMAAT) 28/10 (JUMAAT) BAB 3 BAB 3 PEMBENTANGAN BAB 4 BAB 4 PEMBENTANGAN
4/22/12 MUAMALAT & EKONOMI ISLAM 55

MINGGU

TARIKH

PERBINCANGAN

KANDUNGAN SILIBUS
1.             2.             Konsep   1.1 1.2 1.3 1.4   Konsep   2.1 2.2 2.3 2.4   Mal Dalam Islam   Definisi Ciri-ciri al-Mal Jenis-jenis al-Mal Tanggungjawab terhadap harta   Pemilikan Dalam Islam   Definisi Ciri-ciri pemilikan Jenis-jenis pemilikan Tanggungjawab terhadap pemilikan  
4/22/12 MUAMALAT & EKONOMI ISLAM 66

KANDUNGAN SILIBUS
3.             4.           Pengenalan Ekonomi Islam     3.1 Definisi 3.2 Prinsip-prinsip 3.3 Objektif 3.4 Etika     Konsep Asas Ekonomi     4.1 Penggunaan 4.2 Pengeluaran 4.3 Pengagihan 4.4 Pemasaran
4/22/12 MUAMALAT & EKONOMI ISLAM 77

SENARAI TAJUK KERTAS KERJA
2.

Prinsip Dan Jenis Pemilikan Menurut Ekonomi Islam Perbandingan Konsep Pemilikan Menurut Ekonomi Islam Dan Ekonomi Konvensional Falsafah Dan Etika Dalam Ekonomi Islam Perbandingan Prinsip Ekonomi Islam Dan Ekonomi Konvensional Prinsip Dan Etika Penggunaan Menurut Islam Faktor Pengeluaran Dan Kepentingan Aktiviti

3.

4.

5.

6.

88

7.

4/22/12 MUAMALAT & EKONOMI ISLAM

1.

Konsep Dan Kategori Harta Menurut Muamalat Islam

FORMAT KERTAS KERJA

Berbentuk penulisan esei. Anggaran muka surat : 10 muka surat Menggunakan font bentuk Arial Saiz font 12 dan format langkau SEBARIS. Rujukan pelbagai sumber yang autentik dan autoritatif sebanyak 5 buah dan ke atas, sebarang unsur salin-tampal (copy-paste) akan memberi kesan kepada pemarkahan. Kaedah rujukan APA contohnya (John Smith, 2011) dan bibliografi.

99

4/22/12 MUAMALAT & EKONOMI ISLAM

Format Teknikal:

FORMAT PEMBENTANGAN
4/22/12 MUAMALAT & EKONOMI ISLAM 10 10

Pelajar digalakkan menggunakan kaedah pembentangan umum. Masa: 15 minit pembentangan dan 5 minit sesi soal jawab. Rujukan pelbagai sumber yang autentik dan autoritatif sebanyak 5 buah dan ke atas. Pembentangan hendaklah kreatif, informatif, dan konklusif. Sebarang unsur salin-tampal (copy-paste) akan memberi kesan kepada pemarkahan. Giliran pembentangan tidak mengikut turutan, tetapi berdasarkan turutan topik.

PENILAIAN

Ujian Kertas Kerja

:

15 : 15 : 10 : : 60 60%

Pembentangan

Peperiksaan Akhir

Soalan Subjektif

11 11

4/22/12 MUAMALAT & EKONOMI ISLAM

Penilaian Berterusan :

40%

RUJUKAN

Penyunting: Mahbob Mahfot & Norlela Kamaluddin

12 12

4/22/12 MUAMALAT & EKONOMI ISLAM

Buku: Ekonomi Menurut Syariat Islam

4/22/12 MUAMALAT & EKONOMI ISLAM

TERIMA KASIH

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful