LEADERSHIP IN EDUCATION

KEPEMIMPINAN TURNAROUND

Pengenalan
Diperkenalkan oleh Micheal Fullan
Professor Emeritus of the Ontario Institute for Studies in Education University of Toronto

 usaha beliau untuk memperbaiki pencapaian

sesebuah sekolah atau institusi pendidikan yang sedang mengalami kemerosotan dalam bidang akademik  Resepi kepada proses transformasi

Tujuan
sekolah yang berpencapaian rendah

Sekolah yang mampu menghasilkan pelajar yang berkualiti, ada jati diri dan cemerlang

tranformasi

•Usaha ini akan menyemarakkan lagi prestasi sekolah. •Melibatkan keseluruhan warga sekolah

Punca Permasalahan
2 Permasalahan Yang Dikenal Pasti
1. Permasalahan Daripada Sudut

Makro 2. Permasalahan Dari Sudut Sistem Persekolahan

Punca Permasalahan
1. Permasalahan Daripada Sudut Makro
Keluarga (Social Economic Status) Ekonomi

Negara

Punca Permasalahan
1. Pendapatan Seisi Keluarga (Social Economic Status (SES) )

Pendapatan keluarga rendah

Pencapaian akademik rendah

KESA N

menyumbang kepada gejala sosial seperti kurangnya kepercayaan, ketidakadilan malah akan berlaku diskriminasi kepada golongan etnik yang dianggap minoriti. Wilkinson (2005)

Punca Permasalahan
1. Ekonomi Negara
Ekonomi negara rendah

Tahap literasi & numerasi rendah

KESA N

tahap keyakinan, motivasi, pasif,kemampuan celik huruf juga kapasiti murid dalam sekolah juga rendah kerana terpaksa bekerja untuk menampung keluarga

Heckman (2006)

Punca Permasalahan
1. Permasalahan Dari Sudut Sistem Persekolahan
Peranan Institusi kekeluargaan

Sistem Persekolaha n

Input
Peranan Pendidikan Prasekolah

Proses

Kurikulum, aktiviti pembelajaran, ko-kurikulum,pengurusan, kepemimpinan

Output

Pengetahuan, kemahiran dan analisis pemikiran dimiliki graduan

Punca Permasalahan
1.Kepimpinan yang tidak efektif
2.Sistem governan yang tidak berfungsi

Kelemahan Sistem Persekolahan

3.Pengajaran guru yang lemah

4.Kurang sokongan luar 5. Cabaran & perubahan pendidikan yang cepat

Kepimpinan yang tidak efektif
• Pentadbir tidak merancang proses

pengurusan & pentadbiran • Tidak mengambilkira pencapaian organisasi • Sebarang keputusan berdasarkan kepentingan peribadi

Sistem pengurusan yang tidak berfungsi
 Guru bebas menentukan aktiviti/ tiada

penyelarasan aktiviti  Kemudahan fasiliti tidak teratur/ tiada penyelenggaraan sempurna  Fungsi organisasi tidak jelas oleh warga sekolah  Misi dan visi sekolah tidak jelas

Pengajaran guru yang lemah
 Tiada pemantauan
 Kurang bahan rujukan/ bahan bantu belajar  Kemudahan fasiliti tidak sempurna/ tiada

penyelenggaraan  Tiada latihan peningkatan / pertambahan kemahiran  Tiada pendedahan tentang teknologi baru

Kurang sokongan luar
 Masyarakat kurang dilibatkan dalam aktiviti

sekolah  PIBG kurang berperanan  Agensi luar tidak dilibatkan dalam pembangunan sekolah

Cabaran & perubahan pendidikan yang cepat
 Perubahan teknologi pantas
 Pengaruh media yang terlalu luas  Harapan ibubapa terhadap kejayaan pelajar tinggi  Perkembangan kemahiran yang semakin

bertambah.  Perubahan dalam sukatan pelajaran

Punca Permasalahan Sistem Persekolahan
Ansell (2004) telah dapat mengenalpasti beberapa faktor/strategi yang mampu menyumbang kepada proses pemulihan prestasi sesebuah sekolah

1.Menggaji / mengambil pakar berpengalaman

2. Melantik pentadbir yang baru

3. Memilih pentadbir yang berpengalaman

4. Membuat analisis & merangka strategi baru

5. Memantau perkembangan & pembaharuan

6. Nyatakan peranan setiap warga sekolah

7. Menimbangkan bantuan luar untuk peningkatan staf

1.Menggaji / mengambil pakar berpengalaman

 Menggajikan atau mengambil beberapa pakar

yang berpengalaman dalam memulihkan organisasi untuk membantu perkembangan dan peningkatan prestasi sekolah

2. Melantik pentadbir yang baru

 Melantik pentadbir sekolah yang baru

(pengetua/guru besar) yang mampu menggantikan pentadbir yang lama dengan semangat dan perubahan baru

3. Memilih pentadbir yang berpengalaman

 Memilih pentadbir sekolah yang telah

berpengalaman dalam meningkatkan prestasi sekolah yang lain terutamanya mereka yang berkemahiran tinggi dalam interpersonal dan intrapersonal serta mempunyai sokongan daripada luaran dan bijak memeimpin sebuah kumpulan

4. Membuat analisis & merangka strategi baru

 Membuat analisis terperinci tentang kelemahan

sekolah dan merangka strategi untuk memperbaiki kelemahan yang ada.

5. Memantau perkembangan & pembaharuan

 Memantau setiap perkembangan dan

pembaharuan yang ada agar setiap perubahan dapat diterima oleh semua warga sekolah. Jika mereka tidak jelas, cuba cari puncanya.

6. Nyatakan peranan setiap warga sekolah

 Beritahu setiap warga sekolah tentang peranan

mereka terutama mereka yang memegang jawatan utama atau pemimpin pasukan. Mereka perlu mempunyai objektif dan sasaran beserta strategi untuk mencapainya.

7. Menimbangkan bantuan luar untuk peningkatan staf

 Mempertimbangkan bantuan daripada luar

terutama dalam bidang bukan profesion seperti pengurusan kewangan, kursus peningkatan motivasi dan perkembangan staf

Punca Permasalahan Sistem Persekolahan
Menurut National Audit Office (2006) – nazir yang memantau perkembangan prestasi sekolah di England merumuskan : 1. Memperbaiki kapasiti kepemimpinan sekolah yang lemah 2. Memperbaiki kapasiti pengajaran guru 3. Menghasilkan pengurusan pelajar yang lebih berkesan 4. Menerima bantuan dan kerjasama dengan institusi atau sekolah yang lain

Punca Permasalahan Sistem Persekolahan (kelemahan sistem persekolahan)
KELEMAHAN IMPLIKASI

1. Polisi mengisi kekosongan jawatan guru yang lemah.

1. Sekolah yang besar terpaksa menggaji guru yang ramai

2. Peraturan dalam kenaikan pangkat 2. Perpindahan guru yang pangkat guru yang mengutamakan bermasalah menambah masalahmengutamakan kekanan sepatutnya guru diberi amaran/buang amaran/buang kerja 3. Penjadualan kewangan yang lemah 3. Guru yang baik dan komitmen akan memilih sekolah yang terbaik terbaik 4. Guru yang baru sering dianggap dianggap tidak mampu memberi sumbangan

Punca Permasalahan Sistem Persekolahan
Kanter ,2004

1. Berfikiran negatif

2. Kurang disiplin

3. Ketua yang gagal membuat keputusan yang terbaik 5. Kurang memberi pertolongan

Faktor Penyebab Sesebuah Organisasi Tidak Berkembang

4. Banyak menyalahkan diri orang lain dan bukan diri sendiri
6. Kurangnya komitmen kepada organisasi

7. Kurang inovatif,sokongan atau berfikran terbuka

8. Gagal bekerja sebagai satu kumpulan

Cadangan langkah yang boleh pihak sekolah ambil dalam melaksanakan proses turnaround di sekolah
Bagi merealisasikan proses perubahan atau turnaround ini, pengetua perlu mengubah minda guru daripada mengutamakan diri sendiri kepada kepentingan bersama secara kolektif. Ini bermakna guru perlu menyayangi dan melipatgandakan usaha ke arah menghasilkan masyarakat yang mengutamakan ilmu, berkemahiran dan madani.

STRATEGI TURNAROUND KE ARAH MEMPERBAIKI PRESTASI SEKOLAH
1. Perubahan berfokus kepada pencapaian pelajar

2. Pembinaan kapasiti di sekolah (perubahan dalam strategi dan reka bentuk pengajaran yang berkesan)

3. Melibatkan elemen kepemimpinan secara keseluruhan

4. Mewujudkan budaya “menang-menang” di dalam sistem pengurusan dan kepemimpinan sekolah

5. Menitikberatkan akauntibiliti dalaman dan luaran

10 Langkah yang dicadangkan oleh Micheal Fullan
1. Merapatkan jurang antara yang berprestasi tinggi dengan yang berprestasi rendah 2. Mengutamakan tiga asas utama kepada perkembangan kognitif dan psikologi pelajar

3. Mewujudkan budaya sekolah yang hormat- menghormati
4. Memastikan semua guru yang berkhidmat adalah guru yang terbaik 5. Mengutamakan keberkesanan pengajaran dan sentiasa meningkatkan profesionalisme guru

10 Langkah yang dicadangkan oleh Micheal Fullan
6. Memberi pendedahan kepada guru dalam bentuk pengalaman agar berfikiran terbuka dan positif 7. Mewujudkan pemimpin daripada pelbagai lapisan 8. Membina akauntibiliti dalaman ke arah menghasilkan akauntibiliti luaran 9. Mewujudkan tekanan positif kepada guru 10. Membina keyakinan kepada masyarakat terhadap kemampuan sekolah

1. Merapatkan jurang antara yang berprestasi tinggi dengan yang berprestasi rendah

 Usaha secara berkesan pengetua untuk

merapatkan jurang dari segi pencapaian akademik agar setanding kecemerlangan pencapaian akademik pelajarnya.  Usaha berterusan perlu dilakukan oleh pengetua untuk memperbaiki prestasi pelajar yang lemah dari segi akademik supaya jurang antara pelajar yang lemah nanti tidak begitu besar dengan pelajar yang cemerlang..

2. Mengutamakan tiga asas utama kepada perkembangan kognitif dan psikologi pelajar

 Sebagai pemimpin pengetua perlu menitikberatkan

tiga aspek utama yang terdapat dalam pembelajaran iaitu literasi, numerasi dan kesejahteraan pelajar.  Elemen literasi dan numerasi merupakan unsur penting dalam membina asas pengetahuan atau “knowledge base” dalam kalangan pelajar atau komuniti secara keseluruhan.  Elemen kesejahteraan pelajar merujuk kepada perasaan empati yang perlu dipupuk kepada pelajar oleh guru dan pentadbir di sekolah.  Jika satu pihak menanamkan rasa sayang dan empati kepada pihaj yang maka sebuah organisasi yang kondusif akan terhasil dan masalah disiplin di sekolah mampu untuk diatasi tanpa adanya unsur kekerasan

3. Mewujudkan budaya sekolah yang hormat- menghormati

 Sekolah merupakan tempat latihan yang amat

dititiberatkan oleh dasar atau polisi pendidikan sesebuah negara.  Dalm konteks budaya menghormati, setiap warga sekolah digalakkan agar menanamkan sifat sayang menyayangi anatara satu sama lain yang nnti mampu mengurangkan masalah disipiln, meningkatkan motivasi dan komitmen guru serta menghindarkan rasa benci pelajar kepada institusi sekolah.

4. Memastikan semua guru yang berkhidmat adalah guru yang terbaik

 Guru adalah individu yang ditugaskan untuk

melaksanakan dasar yang telah dirangka agar visi dan matlamat yang telah digariskan oleh pusat atau peringkat sekolah menjadi realiti.  Oleh itu, kepakaran daripada guru yang terbaik, cekap, berpengalaman amat diperlukan kerana mereka yang berpengalaman, komited dan berkemahiran dilihat sebagai aset utama kepada proses perubahan dalam menangani masalah disiplin dan proses turnaround di sekolah.

5. Mengutamakan keberkesanan pengajaran dan sentiasa meningkatkan profesionalisme guru

 Pengetua/pentadbir telah disyaratkan mempunyai

kemahiran sosial atau interpersonal yang terbaik bagi memimpin sekolah kearah keberkesanan.  Pemimpin pendidikan perlu mewujudkan budaya perkongsian dan kerjasama yang mantap serta memastikan setiap guru dapat melaksanakan perubahan, berfikiran positif serta berakauntibiliti terhadap kemajuan dan perkembangan sekolah.  Pemimpin pendidikan perlu memberi guru lebih autonomi bagi menanamkan sifat yakin guru serta berfikiran positif ke arah perkembangan sekolah

6. Memberi pendedahan kepada guru dalam bentuk pengalaman agar berfikiran terbuka dan positif

 Peranan pemimpin di sekolah selaku pentadbir di

peringkat akar umbi memastikan bahawa guru sentiasa berfikiran positif dan jelas terhadap visi dan misi pendidikan mahupun polisi yang mikro.  Ini kerana guru yang tidak berfikiran positif kerap menolak perubahan dan penambahbaikan berpunca daripada ketidakjelasan guru terhadap proses, visi dan misi sesebuah sistem pendidikan  Oleh itu guru perlu didedahkan dengan pengalaman yang baru dan diberikan outonomi untuk dalam aspek pengurusan sekolah.

7. Mewujudkan pemimpin daripada pelbagai lapisan

 Pemimpin perlu menjadikan kepemimpinan di

sekolah sebagai „distributed leadership‟ iaitu mengagihkan peluang kepemimpinan kepada guru yang mampu, berminat, berkelayakan untuk memimpin sekolah ke arah kecemerlangan.  Budaya pemimpin mewujudkan pemimpin pelapis sebenarnya memberikan peluang kepada semua guru untuk terlibat sama serta berakauntibiliti dalam kejayaan dan prestasi sekolah

8. Membina akauntibiliti dalaman ke arah menghasilkan akauntibiliti luaran

 Akauntibiliti merujuk kepada

kebertanggungjawaban setiap individu kepada tugasan mahupun pekerjaan yang perlu dilaksanakan secara sepenuh hati.  Jika seorang guru merasa bertanggungjawab di atas tugasan dan dilaksanakn dengan baik akan terbinalah akauntibiliti dalaman yang mantap terhadap tugas sesebuah sekolah.  Akhirnya nanti akan terbentuklah akauntibiliti luaran yang menyumbang kepada penghasilan pelajar yang cemerlang dari segi akademik,sahsiah dan jati diri

9. Mewujudkan tekanan positif kepada guru

 Tekanan bermaksud pengetua akan memenuhi

segala keperluan guru supaya nanti guru akan merasa terhutang budi kepada pengiktirafan dan layanan baik daripada pemimpin.  Jadi guru akan sedaya upaya merealisasikan matlamat sekolah kerana berasa terhutang budi.

10. Membina keyakinan kepada masyarakat terhadap kemampuan sekolah

 Masyarakat mengharapkan pihak sekolah

menerapkan nilai- nilai dan budaya sesebuah masyarakat ke dalam jiwa, pemikiran mahupun tingkah laku pelajar yang sedang melalui proses pendidikan.  Melalui sekolah, pelajar didedahkan dengan pelbagai pengalaman, teori mahupun kemahiran yang penting kepada pembangunan dan perkembangan sesebuah negara.

When Fuel Prices Go High

Dare to change?