Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Save to My Library
Look up keyword
Like this
11Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
AMBEMATA Aarti & Garba in Gujarati

AMBEMATA Aarti & Garba in Gujarati

Ratings:

4.5

(4)
|Views: 2,087|Likes:
Published by tejaschitaliya
AMBEMATA Aarti & Garba in Gujarati
AMBEMATA Aarti & Garba in Gujarati

More info:

Published by: tejaschitaliya on Feb 05, 2009
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF or read online from Scribd
See more
See less

10/17/2012

pdf

 
a>b[ mi n) airt)‘‘ jy a>b[ ‘‘‘‘ jy a>b[ ‘‘‘‘ jy a>b[ ‘‘‘‘ jy a>b[ ‘‘‘‘ jy a>b[ ‘‘jy aiwi S(±t mi jy aiwi S(±taK>D b\Mi>D n)piÄyi {2} pDv[ p>(Dt miú jyi[ jyi[ mi jgd>b[(ot)yi b[y Av$p, (SvS(±t jiN&> mi {2}b\Mi gNp(t giu> {2} hr giu> hr miú jyi[ jyi[ mi jgd>b[tZ(tyi #iN Av$p, (#iB&vnmi> b[qi mi {2}#iyi Yk) trv[N) {2} tm[ trv[N) miú jyi[ jyi[ mi jgd>b[ci[Y[ ct&ri mhilÈm) mi, scricr Äyi¼yi mi {2}cir B*Ô ci] (dSi {2} p\gTÂi d(xN miú jyi[ jyi[ mi jgd>b[p>cm) p>c ä(P, p>cm) g&N pdm mi {2}p>c shA#i Ryi> si[(hy[ {2} p>c[ tRvi[ miú jyi[ jyi[ mi jgd>b[P(× t&> niriyN), m(hPis&r miyi[< mi {2}nrnir)ni $p[ {2} Äyi¼yi> sGL[ miú jyi[ jyi[ mi jgd>b[s¼tm) s¼t pitiL, si(v#i) s>¹yi mi {2}gi] g>gi giy#i) {2} gi]r) g)ti miú jyi[ jyi[ mi jgd>b[aÖm) aÖ B*Ô, aie ain>di mi {2}s&(rvr m&(nvr jºÀyi {2} d[v d]Ryi[ miú jyi[ jyi[ mi jgd>b[nvm[ nvk&L nig, s[v[ nvd&gi< mi {2}nvri(#ini p*jn, (Svri(#ini ac<n k)Fi> hr b\Miú jyi[ jyi[ mi jgd>b[dSm) dS avtir jy (vjyidSm) mi {2}rim[ rim rmiDÂi {2} rivN ri[Çyi[ miú jyi[ jyi[ mi jgd>b[a[kidS) a(gyirs, kiRyiyn) kimi mi {2}kimd&gi< ki(lki {2} Æyimi n[ rimiú jyi[ jyi[ mi jgd>b[birs[ biLi $p, bh&cr) a>bi mi, mi {2}bT&k B]rv si[(hy[, kiL B]rv si[(hy[ tiri C[ t&j miú jyi[ jyi[ mi jgd>b[t[rs[ t&LÔ $p, tm[ ti$N) miti mi {2}b\Mi, (vON& sdi(Sv {2} g&N tiri gitiú jyi[ jyi[ mi jgd>b[ci]ds[ ci]di $p, c>D) cim&>Di mi {2}BivB(±t k>e aipi[, ct&rie k>e aipi[,(s>hvi(hn) miú jyi[ jyi[ mi jgd>b[p*nm[ k&>B Byi[<, si>BLÔ[ k$Ni mi {2}v(sÖ d[v[ vKi·yi, mik†D d[v[ vKi·yi gie S&B k(vtiú jyi[ jyi[ mi jgd>b[s>vt si[L s_iivn, si[Ls[ biv)smi, mi {2}s>vt si[L[ p\gTÂi {2} r[vin[ t)r[, mi g>gin[ t)r[ú jyi[ jyi[ mi jgd>b[#i>bivT) ngr) aie, $pivT) ngr) mi {2}si[L shA#i Ryi> si[(ha[ {2} xmi kri[ gi]r)ú jyi[ jyi[ mi jgd>b[(SvS(±tn) airt), j[ ki[e giS[ mi j[ Biv[ giS[BN[ (Svin>d Avim) {2} s&K s>p(_i YiS[hr k]lis[ ÔS[... mi a>bi d&:K hrS[ú jyi[ jyi[ mi jgd>b[a[km[ a[k Av$p, a>tr nv FrSi[ mi {2}BT vÓBn[ aip) {2} a[v) amn[ aipi[ crNi[n) s[viú jyi[ jyi[ mi jgd>b[Biv n ÔN&> B(±t n ÔN&>, nv ÔN&> s[vi mi {2}Bi[Li Bvin)n[ Bjti {2} Bvsigr trSi[ú jyi[ jyi[ mi jgd>b[
 
mini[ m>Dp lil, g&lil, Si[Bi bh& sir) mi {2}ai>gN k&kD nic[ {2} jy bh&cr viL)ú jyi[ jyi[ mi jgd>b[ø ~) (vV>Br)n) At&(t øø ~) (vV>Br)n) At&(t øø ~) (vV>Br)n) At&(t øø ~) (vV>Br)n) At&(t øø ~) (vV>Br)n) At&(t ø(vV>Br) a(Kl (vV tN) jn[ti(vwi Fr) vdnmi> vsÔ[ (vFitid&b&<(¹F n[ d*r kr) sd`b&(¹F aipi[mim pi(h ai[m Bgvt) Bvd&:K kipi[ ‘‘B*li[ pD) BvrN[ BTk&> Bvin)s*z[ n(h lg)r ki[e (dSi jvin)Bis[ By>kr vL) mnni utipi[mim pi(h ai[m Bgvt) Bvd&:K kipi[ ‘‘ai r>kn[ ugrvi nY) ki[e airi[jºmi>F C&> jnn) h&> g\h) bi>H tiri[ni S&> s&Ni[ Bgvt) (SS&ni (vlipi[mim pi(h ai[m Bgvt) Bvd&:K kipi[ ‘‘mi km< jºm kYn) krti> (vcir&>ai sZ(Ömi> t&j (vni nY) ki[e mir&>ki[n[ kh&> kqN yi[g tNi[ bLipi[mim pi(h ai[m Bgvt) Bvd&:K kipi[ ‘‘h&> kim k|i[F md mi[h Yk) Ck[li[aiD>br[ a(t GNi[ mdY) Br[li[di[Pi[ Yk) d&(Ptni kr) mif pipi[mim pi(h ai[m Bgvt) Bvd&:K kipi[ ‘‘ni SiA#ini ~vNn&> pypin k)F&>ni m>#i k[ At&(t kYi nY) ki>e k)F&>~¹Fi Fr) nY) kyi< tv nim Ôpi[mim pi(h ai[m Bgvt) Bvd&:K kipi[ ‘‘r[ r[ Bvin) bh& B*l Ye j mir)ai (j>dg) Ye mn[ a(tS[ akir)di[Pi[ p\ÔL) sGLi tv Cip Cipi[mim pi(h ai[m Bgvt) Bvd&:K kipi[ ‘‘Kil) n ki[e AYL C[ (vN aip Firi[b\Mi>Dmi> aN& aN& mh)> vis tiri[S(±t n mip gNvi ag(Nt mipi[mim pi(h ai[m Bgvt) Bvd&:K kipi[ ‘‘pip[ p\p>c krvi bF) vit[ p*ri[Ki[Ti[ Kri[ Bgvt) pN h&> tmiri[ÔDÂi>Fkir d*r kr) sd`b&(¹F aipi[mim pi(h ai[m Bgvt) Bvd&:K kipi[ ‘‘S)K[ s&N[ r(sk C>d j a[k (c_i[t[ni Yk) (#i(vF tip TL[ K(c_i[viF[ (vS[P vL) a>bi tNi p\tipi[mim pi(h ai[m Bgvt) Bvd&:K kipi[ ‘‘~) sd`g&$ SrNmi> rh)n[ Bj&> C&>ri(#i (dn[ Bgvt) t&jn[ nm&> C&>sd`B±t s[vk tNi p(rtip ci>pi[mim pi(h ai[m Bgvt) Bvd&:K kipi[ ‘‘a>tr (vS[ a(Fk u(m< Yti> Bvin)giu> At&(t tv bL[ nm)n[ mZ>Din)s>sirni skL ri[g sm*L kipi[mim pi(h ai[m Bgvt) Bvd&:K kipi[ ‘‘mi (sviy jgmi> nY) ki[e mir&>sici sgi Bgvt) bh& m[‚(vciy&†B*l&> kdic BvpiS tNi k&s>g[mig&> xmi (#ip&ris&>dr) ai p\s>g[mim pi(h ai[m Bgvt) Bvd&:K kipi[ ‘‘
 
g
mitiJn) airt)airt) airis&rmi> YiymiD) tiri[ d)vDi[ zgmg Yiy {2} ..... airt)miD) tir[ pir[ vi>z)yiai[ aiv[vi>z)yin[ p&#i aipi[ G[r Ôy... miD)... airt)miD) tir[ pir[ ai>FLiai[ aiv[ai>FLin[ ai>Ki[ aipi[ G[r Ôy.... miD)... airt)miD) tir[ pir[ pi>gLiai[ aiv[pi>gLin[ pg aipi[ G[r Ôy.... miD).... airt)miD) tir[ pir[ (nF<nyi aiv[(nF<nn[ Fn aipi[ G[r Ôy..... miD).... airt)miD) tir[ pir[ bil&Di aiv[bil&Din[ dS<n aipi[ G[r Ôy.... miD).... airt)mitiJni[ YiLBivti jm) li[ n[ Bi[jn)yi, a>b[ Bivti {2}Gir) jl[b) G[vr G) ni k>cn YiL Byi< brf)ni~)K>D bis&>d) mig) Ãyi[n[.... Bi[jn)yi a>b[ Bivti {2}lil vTiNi> s&>dr tL)yi kir[lini G&Gri Br)yiB)>Di Ô[ea[ ti[ mig) l[Ô[... Bi[jn)yi a>b[ Bivti {2}pipD cTN) ÔtÔtni> riyti> bniÄyi BitBitni>l)>b& aYiNi> mig) Ãyi[n[... Bi[jn)yi a>b[ Bivti {2}diL Bitn) diL cmkiv) l)>b& dh)>n) kQ) vGir)ain>d[ Bi[jn kr) Ãyi[n[.... Bi[jn)yi a>b[ Bivti> {2}s>m simg\) K&b grm C[ nh)> jmi[ ti[ miri sm C[jL ti[ jmnini> mig) Ãyi[n[.... Bi[jn)yi a>b[ Bivti {2}bisq pinn&> b)D&> bniÄy&> t[Ôni mh)> ni²yi Bir)lv)>g si[pir) mig) Ãyi[n[..... Bi[jn)yi a>b[ Bivti {2}a(Kl v>dni{rig : j[vi[ t[vi[ pN tiri[}ai[ a(Kl jgtn) mititiri g&N b\Mi(dk giti.... ai[ai(d p&$Pn) t&> mhiriN)tiriY) sZ(OT srÔN)t&> (n(m<t (nmi<ti... tirib\Mi>Di[ tiri aiFir[t&> Äyipk a>trn[ bhir[t&jmi> sv[< smiti... tiri.... ai[t&j s_iiY) s*y< p\\kiS[c>W g\hi[ cmk[ aikiS[t&jY) viy& viti... tiri.... ai[t&> Jvi[n) Jvn S(±tt&> ~¹Fi B(±t n[ m&(±tt&> s&K t&> Si>(t.... tiri.... ai[mitiJn) At&(th[ jgjnn) h[ jgd>bi, mit Bvin) SrN[ l[j[aiwS(±t t&> ai(d ani(d, arJ a>bi urmi> FrÔ[.....hi[y m[$ srK&> d&:K m&jn[, r>j a[ni[ Yvi ni d[Ô[rj srK&> d&:K Ô[e b)Ôn&>, ri[vini b[ ai>s& d[j[....aiRmi ki[eni[ ain>d pim[, Bl[ s>tip) m&j aiRmin[ain>d a[ni[ aK>D rh[Ô[, k>Tk d[ mn[, p&Opi[ a[n[.....F*p bn)n[ s&g>F d[j[, riK bn) UD) Ôvi d[j[bL&> Bl[ pN biL&> n ki[en[, Jvn s&g>F)t mir&> krj[...ki[eni t)rn&> (nSin bn)n[, (dl mir&> (v>Fivi d[j[Gi sh)n[ Gi kr&> ni ki[en[, Giyl Ye pD) rh[vi d[j[....amZt mL[ k[ n mL[ m&jn[, ai(SP amZtmy t&> d[j[z[r Jvnni p) h&> ÔN&>, pcivvin) S(±t t&> d[j[....

Activity (11)

You've already reviewed this. Edit your review.
1 hundred reads
1 thousand reads
Piyush Ghodasara added this note
Good Work...thanks...
Jag liked this
Vishal Joshi liked this
hemeshkadam liked this
tejaschitaliya liked this
sysssys2008 liked this
12345678asdfgh liked this
bobbyamor liked this

You're Reading a Free Preview

Download
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->