Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Save to My Library
Look up keyword
Like this
3Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Lidhja9

Lidhja9

Ratings: (0)|Views: 31 |Likes:

More info:

Published by: Lidhja Hoxhallarëve Të Shqipërisë on Jan 11, 2013
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

01/12/2013

pdf

text

original

 
Lidhja 
ORGAN I LIDHJES SË HOXHALLARËVE TË SHQIPËRISË
 
 Viti II Nr 1(9)
 
e premte 11 janar 2013 / 27 Rebiul Evvel 1434
Fq 7 /ienttetet përtyeset e mesztFq 4 /Str poltke e hfz ibrmdllut në poemën “dokrrt e hnt”
Nga 
 
Petrit Kusi
Fq 6 /Rol  prmeve islme në rujtjene psursë publke
Nga 
 
Gazmend Leçini
Rëndësia dhe urtësia e adhurimit
F
alënderimet i takojnë AllahutFuqiplotë, i cili na krijoi dhe epërsosi krijimin tonë, na urnizon nëçdo moment, edhe pse me gabimet emëkatet tona nuk e meritojmë, ndërkohëmirësitë e Allahut tek ne janë aq shumë sa s’mundemi kurrë t’i numërojmë. Allahui Madhëruar nuk e krijoi njeriun pa qëllim, por e krijoi atë që të njohë Zotine Vet, ta alënderojë e ta adhurojë Atë. Allahu i Lartësuar në Kuranin Famëlartëthotë:
“Un nu  va xnd denez  g e,  vem  m adun Mua”.
Dharijatë 56.Në qotë se dikush do të na bëntenjë nder, do të na ndihmonte në njëpunë apo do të na gjendej pranë nëproblemet dhe ngushticat e jetës sonë tëpërditshme do të ishte mosmirënjohjepo të mos e alënderonim atë. Ndërsa snikëri e vërtetë do të ishte atëherë kurdo të mundoheshim t’ia shpërblenim.Po me atë që na krijoi, na përsosi e na urnizoi: a nuk duhet të jemi gjithmonëmirënjohës? Allahu na dha jetën, arsyen,shqisat, e mirësi të vazhdueshme brenda dhe jashtë vetes sonë, si dhe na dalloinga kashët e na lartësoi ndaj shumë prejkrijesave të tjera. Allahu i Madhëruar nëKuranin Famëlartë thotë:
“Ede neen ’ numn dun e Aau, nu d  mund ’ numn d.”
Ibrahim 34.Njeriu duhet t’i jetë mirënjohës Zotitpër të gjitha mirësitë, e ta alënderojë Atë mëngjes dhe mbrëmje. Andaj dhealënderimi i Allahut quhet adhurim, joveç për aktin se na ka dhënë aq shumëmirësi, por edhe sepse ai është Krijuesiynë e ne jemi robërit e ij. Allahu iMadhëruar na e ka bërë obligim ta adhurojmë Atë në orma të ndryshme,në mënyrë që t’i jemi mirënjohës Atijme të gjithë qenien tonë. Njeriu emadhëron dhe e adhuron Allahun megjymtyrët e tij nëpërmjet namazit, mebrendësinë e tij nëpërmjet agjërimit, mepasurinë e tij nëpërmjet zekatit dhe mesakricën e tij nëpërmjet haxhit. Këtoadhurime me në krye namazin nuk janëmbinkarkesë për njeriun, sepse Allahui Urtë e i Gjithëdijshëm nuk i ngarkonkrijesat përtej mundësisë së tyre, që ata kanë. Përkundrazi Allahu kërkon nga neshumë më pak nga ajo që kemi mundësitë bëjmë. Ndërkohë na mëshiron memëshirën e ij të gjerë, edhe pse nuk emeritojmë atë mëshirë të madhe mepunët e pakta që bëjmë.ë gjitha obligimet dhe adhurimetnë Islam kanë ardhur në dobi të njeriut,sepse Allahu nuk ka nevojë për adhurimettona, por jemi ne ata që kemi nevojë nëçdo moment për Zotin tonë, i cili meritontë adhurohet në çdo moment. Namazipër shembull e përmirëson njeriun nga ana e disiplinës me veten e tij, por dhe nëmarrëdhënie me njerëzit e tjerë. Ndërsa Zekati, ky adhurim dhe obligim i veçantërregullon dukshëm problemet socialetë njerëzve. Zekati luton varërinë,shërben në uljen e papunësisë, rritmirëqenien e njerëzve, largon armiqësinëdhe zilinë nga zemrat e nevojtarëve,si dhe rrit unitetin, solidaritetin dhehumanizmin. Zekati orcon vëllazërinëdhe ul ndjeshëm praninë e vjedhjeve,grabitjeve, mashtrimeve dhe krimevenë përgjithësi. Kurse agjërimi ështënjë adhurim që ka dobi etare, morale,sociale dhe shëndetësore. Agjërimiështë një adhurim i veçantë që përzienmes devotshmërisë dhe përsosjesmorale, e cila maniestohet nëpërmjetsakricës, durimit, mëshirës, bujarisë etj. Agjërimi e orcon shumë besimtarinnë sinqeritetin e tij ndaj Allahut, e bënatë më të durueshëm nga uria dhe etja që të orcohet e kalitet më shumë përsprovat e jetës. Agjërimi e bën besimtarintë mendojë më shumë praktikisht përnjerëzit e varër, të cilët uriten dhe eten. Agjërimi e pastron besimtarin nga vesete liga dhe e nxit besimtarin të ndihet mëaër me besimtarët e tjerë. E për sa i përkethaxhit, këtij adhurimi tepër madhështor,shikojmë se ai është me të vërtetë njëinstitucion i vërtetë edukimi shpirtërordhe zik me vlera të larta shoqërore.Me kryrjen e këtij riti etar kurohensëmundjet shkatërruese të zemrës. Aty tohet durimi, përkushtimi, vëllazërimi,solidariteti, toleranca, mëshira dhe mbitë gjitha, barazia mes njerëzve.Nga të gjitha obligimet dhe adhurimete Fesë Islame namazi është adhurimi mëi rëndësishëm pasi ai kryhet pesë herënë ditë, prandaj dhe shikojmë se ProetiMuhamed (alejhissalatu uesselam) i ka kushtuar namazit një rëndësi tepër tëveçantë dhe e ka quajtur “Shtylla e esë”.Namazi është adhurimi që e karikonmuslimanin plot energji besimi, e orconatë në enë e tij dhe e ndihmon që të bëjënjë jetë islame të rregullt. Kjo sepse namazime pesë kohët e tij e bën besimtarin ta kujtojë Allahun e Madhëruar mëngjes embrëmje, natën dhe ditën. Me alë tëtjera, namazi është adhurimi që e mbannjeriun të lidhur me Zotin që e krijoi.
 
Përveç kësaj namazi e bën njeriun të urtë,njerëzor dhe të dobishëm për shoqërinë.Namazi është rregullator i përkryer i jetës së njeriut, është ilaç për zemrën dheushqim për mendjen.Në të vërtetë ky adhurim është mëshirëe Allahut për robërit e ij, sepse në dynja njeriu nëpërmjet këtij adhurimi ruanbesimin e tij dhe në Ditën e Gjykimitdo t’i lehtësohet llogaria, kur të dalëpara Allahut të Plotuqishëm. I Dërguarii Allahut (alejhissalatu uesselam) ka thënë:
“Vea e a   cn d  a ga neu Dn e Gm  namaz. N  e neu  egu me namazn d  e ua, e ne nu d  e n egume , ae d  e  aua.”
 ransmetuan irmidhiu dhe Nesaiu. Nënjë version tjetër që e shënon aberaniuthuhet:
“N  e gaa e namaz d  da m d e m e e  n un e ea, e ne gaa enamaz nu de m, ae ende un n vazdm.”
Fq 3 /Bnje e plotë nj sjqë allu k urërur
Nga 
 
Qazim Selimaj
Nga 
 
Mustafa Tërniqi
 
Lidhja
/
Nr. 1 / 11 janar 2013
2
LIDHJA HOXHALLARËVE TË SHQIPËRISË
Unaza e Re, Rruga: Teodor Keko mbi Alfa Bank, Tirane-Shqiperilidhjahoxhallareve@yahoo.com Tel & Fax: +355 (0)48320160
http://www.lidhjahoxhallareve.com
Bordi botues:
Justinian TopulliGenc PlumbiMustafa Tërniqi
Redaktor përgjegjës
Roald A. Hysa
Gazeta
Lidhja 
- e përtrejavshme
Fetv /Rregullt ezbulm të veneve tëturpsme gtë kurmt
 Lavdia i takon Allahut, paqja dhe bekimet e ij qoshin për Proetin tonë Muhamed,pas të cilit nuk ka proet tjetër, për amiljen dhe shokët e tij. Asambleja e Akademisësë Fikhut Islam, pranë Ligës së Botës Islame, në Sesioni e saj të katërmbëdhjetë tëmbajtur në Mekën e nderuar në datën 20 Shaban 1415/ 21 Janar 1995 shqyrtoi temëne mësipërme dhe vendosi:1- Norma islame bazë thotë se: Nuk lejohet që gruaja t’i zbulojë një burri pjesët eturpshme të trupit (auretin) të saj dhe as anasjelltas, as gruaja para gruas dhe as burripara burrit.2- Asambleja konrmon vendimin e dalë nga Akademia Ndërkombëtare e FikhutIslam pranë Organizatës së Konerencës Islamike me nr. 85/12/85 më datë 1-7/ 1/1414,ku thuhet tekstualisht: “Si normë bazë vlen rregulli: nëse brenda mundësive gjendet njëmjeke specialiste muslimane, atëherë ajo duhet të kryejë ekzaminimin e të sëmurës dhekontrollin e saj. Nëse nuk gjendet një mjeke muslimane, atëherë rolin e saj mund ta kryejënjë mjeke jomuslimane. Nëse nuk gjendet një e tillë, atëherë këtë detyrë e kryen një mjek musliman dhe nëse nuk gjendet një i tillë, atëherë detyrën e tij mund ta kryejë një mjek  jomusliman, por me kusht që të kontrollojë dhe të vizitojë trupin e gruas vetëm sipasnevojës për të ekzaminuar dhe për të përcaktuar mjekimin e sëmundjes pa e tejkaluarcakun e nevojshëm dhe duke e kuzuar shikimin sa të mundet. Gjithashtu kontrolli imjekësor për gruan duhet të bëhet në prani të një mahremi (të aërmi amiljar), ose nëprani të bashkëshortit apo të një gruaje të besueshme, për të mos qenë të vetmuar.”3- Në çarë do rasti, nuk lejohet pjesëmarrja e dikujt tjetër bashkë me mjekun,vetëm sipas masës që dikton nevoja. Mjekët që merren me këtë ekzaminim duhet tërespektojnë privatësinë dhe sekretet e pacientes, nëse ka të tilla.4- Njerëzit përgjegjësit për shëndetin dhe spitalet duhet të jenë të kujdesshëm për tëruajtur privatësinë dhe intimitetin e muslimanëve dhe myslimaneve, duke vendosur norma dhe rregullore orientuese të posaçme, që përmbushin këtë qëllim dhe që ndëshkojnë këdoqë nuk i përmbahet etikës islame dhe rregullave të larta të mirësjelljes dhe duke siguruartë gjitha mjetet që përmbushin mbulimin e vendeve intime dhe moszbulimin e tyre gjatëoperacioneve, vetëm në rastet kur e dikton nevoja dhe brenda hapësirës së domosdoshme,duke dhe përdorur për këtë gjë veshje të përshtatshme etarisht.5- Asambleja ndër të tjera këshillon sa vijon:a- Njerëzit përgjegjësit të shëndetësisë duhet të përshtatin politikën e tyreshëndetësore me parimet dhe praktikën e esë sonë Islame dhe sipas normave të larta etike. ë tregojnë kujdes të plotë për të mos vënë në pozitë të vështirë muslimanët, përtë ruajtur dinjitetin dhe nderin e tyre.b- ë punohet për të siguruar nëpër spitale, një punonjës që të shërbejë si udhëzuesetar në mënyrë që të udhëzojë dhe të këshillojë të sëmurët.Paqja dhe Bekimi i Allahut qotë për Proetin tonë Muhamed, për amiljen dheshokët e tij.
Burimi:http://www.themwl.org/Fatwa/deault.aspx?d=1&cidi=142&l=AR&cid=16 
Fetv /Sëmunet etrsëgur të gkut
Lavdia i takon Allahut, paqja dhe bekimet e ij qoshin për Proetin tonë Muhamed,pas të cilit nuk ka proet tjetër, për amiljen dhe shokët e tij. Asambleja e Akademisë sëFikhut Islam me qendër në Mekë, që zhvillon aktivitetin e tij nën kujdesin e Organizatëssë Ligës së Botës Islame, në sesionin e saj të shtatëmbëdhjetë të zhvilluar në Mekën eNderuar, në periudhën ndërmjet 19-23 Sheval 1428 h. (13-17/12-2003) shqyrtoi temën“Sëmundjet e trashëguara të gjakut” dhe sa legjitime është detyrimi i për të kryer analizatmjekësore për ata që dëshirojnë të martohen. Pas dëgjimit të studimeve të paraqitura dhediskutimeve nga ana e anëtarëve dhe specialistëve për këtë çështje Asambleja vendosi:Së pari: Akti i martesës bën pjesë në ato akte ku kriteret dhe pasojat ligjore të saj janëvendosur nga vetë Ligjvënësi i Madhëruar, ndaj hapja e kësaj dere, duke shtuar diçka mbiligjin islam, siç është detyrimi për të kryer analizat mjekësore para martesës dhe lidhja ezyrtarizimit të këtij akti martesor me këtë kusht, është një veprim që nuk lejohet.Së dyti: Akademia këshillon qeveritë dhe institucionet islame, që të ndërgjegjësojnënjerëzit për rëndësinë e kryerjes së kontrolleve mjekësore para martese, që të nxisinpopullatën për ta bërë diçka të tillë, të lehtësojnë procedurat e këtyre kontrolleve, përnjerëzit që dëshirojnë t’i kryejnë ato dhe që t’i realizojnë ato në mënyrë të shehtë, dukemos ia treguar rezultatet e këtyre kontrolleve dikujt tjetër përveç atyre që kanë të bëjnëme to në mënyrë të drejtpërdrejtë.
Burimi: http://www.themwl.com/Bodies/Researches/deault.aspx?d=1&rid=99&l=AR 
Fetv /a leoetblsmos me qëllmmësm e prktke?
Pyetja: A lejohet balsamosja me qëllim mësimi dhe praktike?Përgjigja: Së pari duhet thënë se çdo krijesë e gjallë një ditë do të vdesë dhe askushnuk bën përjashtim nga ky ligj i Zotit. Allahu thotë për këtë gjë në Kuran: “Çdo shpirtdo ta shijojë vdekjen dhe pastaj të gjithë do të ktheheni tek Ne.” (Ankebut: 57).Së dyti, sipas normave të esë islame, çdo njeri që vdes duhet të varroset dhe çdokashë që ngordh duhet të groposet. Allahu duke treguar sesi u varros njeriu i parë nëkëtë botë thotë: “Vetja e tij e nxiti në vrasjen e të vëllait dhe e vrau. Kështu, ai u bë nga të humburit. Allahu dërgoi një sorrë që rrëmihte në tokë, për t’i treguar sesi ta mbulontekuomën e të vëllait.” (Maide: 30-31).-Për sa i përket balsamosjes, ajo e thyen këtë normë, për këtë dhe në origjinë nuk lejohet balsamosja dhe ruajtja e trupave të vdekur apo të ngordhur.-Përjashtim nga ky rregull bëjnë rastet kur balsamosja është e domosdoshme apo enevojshme, sipas këndvështrimit islam, siç mund të jetë p.sh: nevoja mësimore.-Për sa i përket trupave të njerëzve, balsamosja e tyre nuk lejohet, pasi –me aqsa dimë- asnjë domosdoshmëri apo nevojë - sipas këndvështrimit islam- nuk ka nëkëtë rast. Po kështu procesi i balsamosjes shoqërohet me gjymtimin e organeve tëtrupit dhe kjo është një arsye më vete pse nuk lejohet balsamosja e trupit të njeriut,pasi eja islame e ndalon gjymtimin e kuomës, edhe nëse ai nuk është musliman.Veç kësaj mund të shtojmë se balsamosja e njerëzve është traditë e disa popujveidhujtarë, siç ishin egjiptianët e lashtë, dhe bëhej për shkak të besimeve të tyre tëkota.- Për sa i përket balsamosjes së kashëve mendojmë se:1- Lejohet nëse bëhet vetëm për arsye studimi, me kusht që të mos teprohet në këtëdrejtim, si në kohën apo shpenzimet që merr kjo punë.2- Lejohet për arsyen e mësipërme, sepse nuk ka ndonjë argument të drejtpërdrejtëetar që e ndalon apo e lejon atë dhe si argument bazë në këtë drejtim qëndron rregulliqë thotë, se diçka e cila nuk ka të bëjë me adhurimet është e lejuar, përderisa nuk ka asnjë argument që ta ndalojë atë.3- Lejohet sepse kasha e balsamosur nuk i ngjan statujave, pasi ajo nuk ështëpërngjasim i krijesës së Allahut, por është vetë krijimi i ij.4- Ndërsa balsamosja e kashëve për qëllime zbukurimi ne mendojmë se është epapëlqyeshme, sepse krijon imazhin e një statuje, të cilat nuk lejohen në Islam, edhe psekasha e balsamosur nuk është e tillë. Allahu e di më së miri.
Noe me akemnëNërkombëtre tëjurspruencës islme
 Akademia Ndërkombëtare e Fikhut (jursiprudencës) Islamështë themeluar në zbatim të rezolutës të nxjerrë në Samitin eretë të Vendeve të Konerencës Islamike të mbajtur në Mekë,në 19-22 Rabiul euel 1401. H (25-28 janar 1981), e cila thotë:“Krijimi i një akademie të quajtur: “Akademia Ndërkombëtaree Fikhut Islam”, anëtarë të së cilës do të jenë juristë islamë, dijetarëdhe mendimtarëve të ushave të ndryshme: të dijes ligjore islame,kulturore, shkencore dhe ekonomike, nga e gjithë bota islame.Qëllimi i kësaj akademie është të studiojë problemet e jetësbashkëkohore dhe të përpiqet akademikisht, bazuar në parimet epandryshueshme të esë islame, të parashtrojë zgjidhje që burojnënga trashëgimia islame dhe po ashtu të jetë e hapur karshi prurjevetë evoluimit të mendimit islam.”Nisur nga ryma e kumtit që Meka përçon, Organizata eKonerencës Islamike plotësoi një sërë procedurash ligjore dheekzekutive për zhvillimin e kornizës ligjore dhe administrativepër të përmbushur atë që kërkuan udhëheqësit myslimanë, përkrijimin e një akademie të jurisprudencës islame, e cila mbledhsë bashku studiuesit e Umetit Islam, për t’i dhënë përgjigje dhezgjidhje origjinale të përshtatshme çdo pyetje që parashtrojnëzhvillimet e jetës bashkëkohore.
 Adresa e Faqes zyrtare të Akademisë: http://www.fqhacademy.org.sa/ 
 
Nr. 1 / 11 janar 2013
 
/
 
Lidhja
3
M
endoj se ndodhi të tilla të jashtëzakonshme kanë ndikimshpirtëror te çdo individ. Ato prekin zemrëne çdo besimtari, pa marrë parasysh pozitëne tij në të cilën ai ndodhet. Në këtë tregimbëhet alë për të kaluarën e ndritur të tëparëve tanë, gjurmët e së cilës janë skaliturnë historinë islame dhe është vështirë tëharrohen, edhe pse koha ecën dhe shekujtkalojnë. Shenjat e tyre mbeten të qarta dhetë reskëta edhe në ditët e sotme, sepse veprate tyre mbështeteshin tek Kurani, kushtetuta hyjnore, dhe Suneti proetik. Përkushtimidhe vepra e tyre mbetet argument i qartëpër besimtarët e sotshëm, të cilëve ua kujtonorigjinën e Islamit, si dhe peshën dherëndësinë e besimit të të parëve tanë.Muslimanët e asaj kohe udhëhiqeshinnga persona, që jetonin me librin e Allahut,morali i të cilëve modelohej me atë të Proetita.s., për të cilin Allahu në Kuranin e Shenjtëna thotë, se ai ishte me një moral të lartë,si dhe shembulli më i mirë për ne dhe përmbarë njerëzimin. I tillë ishte udhëheqësi idrejtë i muslimanëve "Faruku", për të cilinProeti a.s. ka thënë se: “shejtani ndërronrrugë kur shikon Omerin.” Devotshmëria e tij ishte e jashtëzakonshme, personalitetidhe drejtësia me njerëzit e bënte atë që tëishte i respektuar dhe i dashur për mbarëzemrat e besimtarëve muslimanë dhe tëkrishterë. Por ku qëndronte sekreti për njëdashuri të tillë në mesin e njerëzve? Me pak alë do të thosha: respektimi i dispozitavedhe gjykimi në bazë të librit të Allahut, pa dallim shtresash e bënë atë që të meritonteedhe gradën aruk, dallues i së drejtës nga e shtrembëra. ani të shohim se çarë thotëtregimi, i cili zgjoi tek unë një ndjenjë tëbrendshme, për të reaguar dhe për t’ukujtuar personave në detyrë, se dashuria e njerëzve tohet nëpërmjet drejtësisë,sinqeritetit dhe devotshmërisë.Një ditë ndërsa Kali Omer bin Hatabir.a. ishte në shoqëri të sahabëve erdhën dy djelmosha duke sjellë para tyre një beduin(shatar). Posa u paraqitën tek Omeri, ai ipyeti: -“Çarë do të thotë kjo?”- Ata thanë:-“Ky njeri ka vrarë atin tonë.”- A e ke vrarëatin e tyre?- e pyeti Omeri. -“Po.” -u përgjigjbeduini. -Si e vrave?- e pyeti Kali. Beduiniiu përgjigj: -“Hyri me devetë e tij në tokëntime. Unë i tërhoqa vërejtjen, por ai nuk ua vuri veshin alëve të mia, dhe hodha një gurmbi të. Guri e goditi në kokë dhe ai vdiq.”Omeri r.a. tha: -“Gjykimi për të ështëvdjekja”. Urdhri sipas dispozitave tësheriatit nuk pranon diskutim. Omeri nuk pyeti për amiljen e këtij njeriu. Ai nuk u interesua are, se a ishte nga amilje menam, e uqishme, e madhe dhe çarë pozitekishte në shoqëri. Omerit asgjë nga këtonuk i interesonte, sepse ishte i drejtë nëgjykim me ligjin e Allahut. Sikur të ishtenë këtë rast edhe i biri, ai do t’i jepte tënjëjtin dënim. Njeriu që do të dënohej Itha: “O udhëheqës i besimtarëve, të lutemnë emër të Atij që krijoi qiejt dhe tokën, tëmë lirosh vetëm një natë. Dëshiroj të shkojte amilja ime, bashkëshortja dhe ëmijëtnë shkretëtirë. Dëshiroj t’i njotoj se do tëmë dënosh. Pastaj do të kthehem. Betohemnë Allahun, se përveç Allahut nuk kanë
Oz  sprtt /
Bne e plotë n sqë allu k urërur
askënd veç meje.”- Omeri r.a. tha: -“Kushgaranton për ty që do të kthehesh?”- ëgjithë njerëzit heshtën. Atje beduinin nuk e njihte askush. Nuk e dinin as ku jetonte,ku e kishte tendën, e as cilit s i takonte.Si mund të garantonte dikush për të,kur kjo garanci ishte me jetë. Kush do t’ikundërvihej Omerit në aplikimin e ligjit të Allahut, nëse beduini nuk kthehej? Kushishte ai që të ndërmjetësonte për të? Sahabëtheshtën. Omeri ndjeu një vështirësi dheishte në dilemë. Çarë të bënte? A thua ta dënonte njeriun në alë dhe t’i linte ëmijëte tij të vdisnin nga uria? Apo ta lëshontepa kurrarë garancie, ndërkohë mund tëhumbiste haku i të vrarit? Njerëzit heshtën,ndërsa Omeri po hamendej dhe më pas ukthye kah djelmoshat duke i pyetur: -“A po ia alni? –“Jo!”- u përgjigjën djelmoshat.Omeri r.a. përsëri tha:-“Njerëz, kush jep garanci për këtënjeri?”- Ebu Dher el-Giari u ngrit dheashtu plak përplot përulësi dhe sinqeritettha: -“O Udhëheqës i Besimtarëve, unëgarantoj për këtë njeri.”- Omeri i tha: -“Ky është vrasës.”- Ndërsa Ebu Dheri tha: -“Po,edhe pse është vrasës.”- Omeri e pyeti: -“A enjeh?”- Ebu Dheri tha: -“Jo.”- Omeri përsërie pyeti: -“Si do të garantosh për këtë?”- EbuDheri shtoi: -"Vërejta në ytyrën e tij shenjate besimtarit. Kuptova që nuk po gënjen dheinshallah do të kthehet.”- Omeri tha: -“EbuDher, mos mendo se do të lëshoj, nëse nuk kthehet brenda tri ditëve!”- Ebu Dheritha: -“Allahu është i vetmi Ndihmues,o Udhëheqës i Besimtarëve.”- Omeri elëshoi këtë njeri të shkojë në shtëpi dhe tëpërgatitet, të përshëndetet me gruan dheëmijët e tij, e pastaj të kthehet. Omerinuk e harroi kohën e marrëveshjes dhenumëronte çdo ditë. Ditën e tretë në kohëne pasdrekes tellalli thirri njerëzit. Populli sëbashku me dy djelmoshat e babait të vrarë umblodhën aty. Ebu Dheri qëndronte pranëOmerit r.a., ndërsa Ai e pyeti: -“Ku ështënjeriu?”- Ebu Dheri u përgjigj: -“Nuk e di,o Udhëheqës i Besimtarëve!”Sahabët heshtnin, ndienin vështirësi përtë cilën askush nuk e dinte përveç Allahutxh.sh. Është e vërtetë që Ebu Dheri ishtengulitur thellë në zemrën e Omerit dhe edinte që do të jepte çdo gjë për të, por këto janë ligjet e Zotit dhe askush nuk kishte tëdrejtë të luajë me këto rregulla.Pak para se të perëndojë dielli, njeriu uparaqit. Omeri bëri tekbir, po ashtu edhemuslimanët e tjerë. Omeri tha: -“O njeri,sikur të mbeteshe në shkretëtirë, nuk dotë dinim për ty, as vendin ku jeton.”- Ai iupërgjigj: -“O Udhëheqës i Besimtarëve! Për Allahun, unë nuk rikësohem nga ti, pornga Ai i cili di të shehtën dhe të dukshmen. Ja, o Udhëheqësi i Besimtarëve, unë elashë bashkëshorten dhe ëmijët në messhkretëtirës pa ujë dhe pa asnjë thërrimebuke, erdha që të ekzekutohet mbi mua urdhri për vrasje. Kisha rikë se mos do tëthotë dikush në mes njerëzve, se e theva premtimin.” Omeri e pyeti Ebu Dherin:-“Përse dhe garanci për të?”- Ebu Dheritha: -“Kisha rikë se mos njerëzit thonë, seka humbur mirësia në mesin e njerëzve.”Omeri r.a. u kthye kah djelmoshatdhe tha: -“Çarë mendoni ju?”- Ata dukeqarë thanë: “Ja alim për sinqeritetin e tij,o Udhëheqës i Besimtarëve. Ne kemi rikëse mos dikush thotë, se ka humbur alja në mesin e njerëzve. Omeri thirri: -“AllahuEkber”,- ndërsa lotët lagnin mjekrën e tij,pastaj tha: -“Allahu jua shpërbletë përaljen tuaj, djelmosha. Allahu e shpërbletëEbu Dherin që e shpëtoi këtë njeri! Allahue shpërbletë beduinin për sinqeritetin etij dhe për mbajtjen e premtimit!-" Allahue shpërbletë Omerin për drejtësinë dhedhembshurinë e tij!Njëri prej dijetarëve ka thënë: “Pasha Atënë dorën e të Cilit është shpirti im, lumturia e imanit dhe e Islamit është varrosur nëqenët e Omerit.”Kështu ishin të parët tanë, si besimtarëte thjeshtë, po ashtu edhe prijësit e tyre; ata  jetuan me Islam, por kurrë nuk u privuannga të drejtat e tyre, përkundrazi Islami idha kuptim jetës dhe personalitetit të tyre.Omeri ndoshta nuk përsëritet më, porshembulli i tij duhet të përjetohet.Ne duhet ta ndjejmë veten tëprivilegjuar, sepse Proeti a.s. na ka cilësuarvëllezër të tij, por si mund të jemi vëllezërduke mos qenë trashëgimtarë të asaj qëquhet tradita proetike. Allahu xh. sh. nuk pranon, që me uqinë e ij të ndryshojëqenien e brendshme njerëzore, nëse vetënjeriu nuk synon realizimin dhe toren eFjalës së Allahut.Këtij qëllimi besimtari duhet t’ipërkushtohet me tërë qenien, uqinë,vullnetin dhe dijen e vetë. Sa e sa persona kanë sot ndjekësit e tyre, politikanë qoshinapo të tjerë, kudo shohim një militantizëmtë paparë dhe në të njëjtën kohë nuk dimëarsyen apo motivin, që i shtyn këto turma pasuesish.Në Islam gjërat nuk veprohen sipasorcës së zakonit; ndjekja e Proetit dhe enjerëzve të mire është obligim. Në misioninIslam nuk ka vend mashtrimi, korrupsionidhe alsitetet e tjera, të cilat shërbejnë siimazh ndaj të pavërtetës. Islami është sistem jetese dhe Krijuesi i Universit, i Cili na solli në këtë jetë e zbriti atë për t’i dhënëkuptim jetës tonë. Prandaj çdo punë alseka në krye të saj njerëz als, çdo mashtrimbëhet nga mashtruesit, çdo e keqe vjen nga i keqi. Proeti a.s. ka thënë: “Gjaku, nderidhe pasuria janë të shenjta për besimtarët.”Prandaj kushdo që e beson Allahun dheProetin e ij nuk mund t’i shkelë këtodispozita.Për t’i bërë një analizë gjendjes së sotmee kam shumë të vështirë, pasi gjendja jonëaktuale nuk përkon me rastin në alë, përsa ipërket sinqeritetit dhe devotshmërisë, madjeështë tejet e venitur në lidhje me shpirtin epasinqertë, një shpirt ky i burgosur brenda mureve të kalasë njerëzore dhe i destinuar tëvuaj dënimin e tij paraprak e më vonë atënë përjetësi.Si përundim mendoj, se do tëishte kënaqësi dhe në nderin e tyre, qëudhëheqësit e sotëm t’i ngjajnë Omerit, përtë qenë të dashur e të respektuar, së pari tek  Allahu, e më pas tek besimtarët dhe aspak edëshirueshme për një model të kundërt përtë cilin zemrat prodhojnë vetëm urrejtje.
Nga 
 
Qazim Selimaj
Të u oMume
(salallahu alejhi ue selem)
ë dua, o ti që realitetin e kësaj ale të bukur nga ty emësova!Mësova prej teje, se ëmbëlsinë e besimit do ta shijoj atëhere kur Allahun dhe ty (o iDërguar i Zotit), t'ju dua më shumë se çdo gjë tjetër në këtë ekzistencë, madje edhe mëshumë se vetveten.Më mësove që prindërit t'i dua me një dashuri të veçantë dhe se ata me të vërtetë emeritojnë këtë dashuri; madje më mësove që kjo dashuri më çon në Xhenet.i ishe, që më orientove që dashurinë ta kem sjelljen dhe virtytin tim në çdo aspekt, enëse do ta dua dike, ta dua vetëm për hir të Allahut e jo për interesa të kësaj bote, sepse nësedashuria është e tillë nuk zgjat shumë e as nuk jep ryte.i më mësove që dashurinë ta kem të madhe, të mos ja kursej atë askujt, madje mëtregove se nuk do të jem kurrë musliman i denjë, derisa të dua për muslimanët atë që dua për veten time.Unë vërtet nuk qëndrova pranë teje, madje as nuk arrita dot të të shikoja, por prej tejeunë mësova ç’është dashuria.Ishe pikërisht ti ai që më mësove, se dashuria reale është ajo e cila ka vend për jetimët,të vejat, ukarenjtë e nevojtarët. E pra ti më vizatove kujtë e dashurisë në zemrën time.Kështu që unë do të të dua ty, që më mësove dashurinë. Do të të dua, sepse ti dashurinëtënde nuk e kurseve për askënd, madje as për ne që kemi ardhur shumë më vonë pas vdekjestënde.Ditën më të vështirë për njerëzimin. Atë ditë kur ata të jenë paraqitur të gjithë para Zotittë tyre, kokë ulur, pa alë e të rikësuar -ndërkohë që presin gjykimin-, ti do të kërkosh lejee pasi Allahu ta japë këtë mundësi do të thuash: -O Allah! Shpëtoje umetin tim (shpëtojibesimtarët). E kjo tregon dashurinë tënde të madhe, e cila nuk njeh ku.Do të të dua o Muhamed dhe dashurinë që kam për ty kurrë nuk do të më zbehet, edhepse dikush përpiqet ta kë atë në zemrat e besimtarëve.Do të të dua deri në rymën e undit, dhe lus Allahun, që këtë dashuri të më ndihmoj ta ve në zbatim me mësimet, këshillat dhe ato që ti ke urdhëruar.Do të të dua, sepse ti mëshirë u dërgove për të gjithë njerëzimin, dhe me dashurinëtënde i tove zemrat e tyre.O Zot, na tako me Proetin tonë ditën e Gjykimit, e na ringjall në shoqërinë e tij, e na bashko me të në Xhenet. AMIN.
Bledar Haxhiu 

You're Reading a Free Preview

Download
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->