Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
1Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Metabolism - Exercise Physiology

Metabolism - Exercise Physiology

Ratings: (0)|Views: 57|Likes:
Published by Stavros Litsos

Metabolism - Exercise Physiology

(Original Title: Energiomsetning)

Norwegian School of Sport Sciences

B.Sc Sport Science - Sport Biology

Oslo, Norway

Metabolism - Exercise Physiology

(Original Title: Energiomsetning)

Norwegian School of Sport Sciences

B.Sc Sport Science - Sport Biology

Oslo, Norway

More info:

Categories:Types, School Work
Published by: Stavros Litsos on Feb 08, 2013
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

09/25/2013

pdf

text

original

 
Energiomsetning
NorgesIdrettshøgskole
StavrosLitsosVictoriaFrivolt
2011
 
1
I
NNHOLD
1.
 
I
NNLEDNING
……………………………………………………………………………………
S
.42.
 
T
EORI
……………………………………………………………………………………………
S
.5
2.1.1
 
Energiomsetning…………………………………………………………………………………….s.52.1.2
 
 Aerobenergiomsetning………………………………………………………………………….s.62.1.3
 
 Anaerobenergiomsetning………………………………………………………………………s.73.1
 
Laktatogmelkesyre……………………………………………………………………………...…….s.83.1.1
 
 Anaerobterskelogestimeringavanaerobterskel………………………………...s.93.1.2
 
Laktatprofil…………………………………………………………………………………………..s.103.1.3
 
Laktateliminasjonettermaksimaltarbeidmedaktivogpassivrestitusjon………………………………………………………………………………………………...s.104.1
 
Oksygenopptakunderbelastning………………………………………………………..…..s.114.1.1
 
Maksimalokygenopptak,arbeidsøkonomiogutnyttingsgrad……………..s.114.1.2
 
Begrensendefaktorerformaksimaltokygenopptak………………………..….s.125.1
 
HFogkardiopåvirkning……………………………………………………………………..……s.136.1
 
Muskelfibertyper……………………………………………………………………………….……s.14
3.
 
M
 ATERIALOGMETODE
……………………………………………………………………
S
.15
3.1
 
Test1……………………………………………………………………………………………………....s.163.2
 
Test2…………………………………………………………………………………………………..…..s.183.3
 
Test3……………………………………………………………………………………………………….s.183.4
 
Metodiskerammebetingelserogfeilkildervedtesting……………………………s.18
4.
 
R
ESULTATER
………………………………………………………………………………..
S
.20
4.1
 
TestingavlaktatprofilmedestimeringavATogVO
2maks
-test……………..…..s.20
5.
 
D
ISKUSJON
…………………………………………………………………………………..
S
.336.
 
ONKLUSJON
…………………………………………………………………………….…
S
.467.
 
T
ERMINOLOGI
………………………………………………………………………………
S
.488.
 
R
EFERANSELISTE
………………………………………………………………….……….
S
.499.
 
I
NTERNETTKILDER
…………………………………………………………………..……
S
.49
 
2
1.
 
I
NNLEDNING
Arbeidoppstårsomfølgeavmuskelaktivitet,noesominnebæreratmuskelenharevnentilåutviklekraftunderenomstendighet,undervisseforhold.Evnentilåutførearbeidomtalessomenergiogforutsetteratenmuskelcellekanomsetteogfrigjøreenergi,noesomforekommersomresultatavenergiomsetningsprosessen.Dettepågrunnlagavpragmatiskeogempiriskefysiskeregler,somhargrunnlagtatenergiikkekanoppståellerforsvinne,menkungåovertilandreformer.(GeneralPhysics2ndedition-SternheimandKane,s145chapter6).EnergimålesiJoule,somstammerfrakCalsomisinturstammerfracalori.Enhetencalorihenvisertildenenergiensomtrengesforåvarme1gramvannfra14.5til15,5grader.DenenesteenergiformencellenevårekanbrukeernemligATP(adenosintrifosdat),derspatlitenavbindingenmellomdenandreogtredjefosfatenskaperenergi(ibid).Detfinnestotyperenergiomsetning:AerobenergiomsetningderdetertilgjengeligO
2
tilstedeformuskulaturen,ogopererervedatulikesubstanserbrytesnedforådanneATP,sominnbefattersitronsyresyklus,somforegårhenholdsvisimitochondriasmatrixogMitochondriasinnerstemembranAnaerobenergiomsetningpådenandresidegjennomføresutenO
2
tilgjengeligogopererervedatprosessenbryternedettenkeltsubstans(eksempelvisglucose)somviliseneretidspunktføretilproduksjonavmelkesyre(ibil).ProsesseninnbefatterKreatinfosfatprosessen(alaktasit)ogGlycolysen(laktasit).Prosesseneforegåricytosol.Dettehargittopphavtiltreningsplanleggingpågrunnlagavtestingavdefysiologiskeegenskapenetilenidrettsutøver.IfølgeOlympiatoppenertestingenviktigdelavtreningsarbeidetfordeflesteutøverne.Testresultatenedannergrunnlagforkapasitetsanalyser,styringavtreningsintensitetenogikkeminstevalueringavtrening.(Olympiatoppen).Pådenmåtenkanmanestimerekroppensnåtilstandmedtankepååutføreetarbeidundervisseforhold.Dvsatmankanestimereogindikereutøvernesforutsetningerogdefysiologiskeegenskapeneenutøverstillermed,oghvordandekanforbedresvedbrukavettilsvarendetreningsopplegg.Dermederformåletmedtreningsprogrammetåforbedreprestasjonen,haoversiktoverregelmessigetestingerogetutgangspunktågåutfraforåestimereutviklingen(anabolskellerkatabolskeffekt)TesterifølgeAsbjørnGjerset(1992,s.130)definertsomenstandardisertognormertprøvebrukttilmålingavkroppsligeellerpsykiskeegenskaperellertilstander.Egenskapereller

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->