Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
2Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
marec 2005

marec 2005

Ratings: (0)|Views: 206 |Likes:
Published by svetnik

More info:

Published by: svetnik on May 27, 2009
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

06/14/2009

pdf

text

original

 
ŠTEVILKA 1 -
LETNIK
10
-
MAREC
2005
Želimo
vam
blagoslovljene veliko-
nočne
praznike, mamam
pa
lepoob
materinskem
dnevu.
...::..
 
Stran
2
==========================
9
--
RAZSTAVA
VELIKONOČNIH
JEDI, PRESMECEV
in
PISANKVLESKOVCU
VELIKONOČNA
RAZSTAVA VVIDMU
Dru
štvokmetic
občine
V
idem
vabina
boga
to veliko
nočno
razst
avo
,nakate
ri
bo
do
čhl
n
iee
društvana
og
led
po
stav
il
e
pi
sanke
,
ve
lik
ono
č
ne
okraske
in
ro
čna
el
ela.
Ra
zstava
bo
na
ogled
ob
ve
liki
n
oč
i
v
prostorih
novega
zdravstven
ega
do
ma v Vidmu.
Lepo
vabljeni!
Tu
r
i
s
ti
č
no
dru
š
tv
o"
KLOPOTEC
.
L
eskovec
v
Halozah
že
po
tradicijip
rip
ravlja
bogato
ra
zs
ta
vo
ve
likon
oč
n
ih
jedi,
pr
esmecevin
pi
sa
nk..
Odprtje
razstave
bo
vpetek,
25
.
lnarca,
ob
18.uri
v
pr
ostorih
DU
Le
skovec.
Razstavosi lahko
og
ledate ševs
obot
o,
26.
in n
ede
l
jo
,27.
mar
ca,
od7.30
do
2
0.
ure
in
vponedeljek.
28
.mar
ca
od
7.30do1
2.
ure.
Prisrčllo
vab
lj
eni!
V
ČAST
POMLADI10.
OZELENITVENAAKCIJA
~
Človek
g
loboko
menjujesvojpros
torski
okv
ir.
m
oč
n
eje
in
trajnej
še
k
OL
kat
erokol
i
drug
o ži
vo
bitje.Pred
njim
se
odpira
bodo
čnost
in
odkriva kriz
a,
ki
jet
je
reš
lji
va
kot
katera
koli
kriza,
ki
jo
je
ljud
ski
rod
im
eldo
se
daj.-
(Word
iII
Dibo
,
1972)
;,
Akcija
delitve
drevesnih
sadikbo
v
soboto,
2.
aprila
2005,
ob
12.00
uri
,
pred
občinsko
zgradbo
v
Vidmu
.
Zeleni Vidma
pri
č
akujemo.
dabo
do
ra
zdeljene
dr
evesne sad
ik
e
vsa
jenenas
krbno
izbr
ano
lok
acijo
in
se
bo
do
la
hk
orazvile ve
nkratn
opOj
avilo
o
bliko
lesnate rast
lin
e.
v
Vidmu
so
'udi
Ioni
ob
delitvidrevesnih
Lepovabljeni!
sodik
simbolično
posodili
drevo
ob
Drovinji
,
Zeleni
Vidma
kjer
nostajo
že
majh
en
zel
en
i
park.
Foto: 1M
,.\~
(iL\~
-
OBe"
\ \ 1D1'\1 -
.\L·\UrC
.!l~)<;
 
--
~~
~:
"I
-------------------------
Stran
3
' - ~ ' 
BESEDA ŽUPANA
Dogodkov
ne zmanjka. delapa
tudi
ne
Lelo
~~
lIjfl
""da
z
ima
je
bil"
zause
o
b
ča u
e
iu
za
o bč
ino
,
ko
lje
naJa
,z
elo
(
Ira
ga,
U
/J(~imo
,
dase
p o č a s i 
k o nč
uje
iII
{
la
lako
ni
zkete
mp
e
ratur
e
ni
so
IIar
e
flil
e
pr
evelik
e
,{
kode II v
illogradih
iu
{[,.lIgU,lI
f1s
(
ulih.
\
el
e/a
rle
jla
1I/01'(IJ110
jJri::lloli
.
da
je
l'S(tA'O
slabo
:m
neMaj
dohm
.
Zamislimo
se,
kflk..
~
,,(!
bibile posledice::o
Ixxlla/nico.
te
ne
lJi
iIJ/di
oi?ifice sn(!'f.!/f.
\
'
elilm
dOc/OIIlI!
f
lor/eje
1l
{fl}{I'u('
{
dopri-
nese/
prm'
1('lo
.~
/~ji
S
ll(
~~
=0
{'sa
lista
gO~l)()di
llj
sll'a.
ki
I,,'oristijo
f'(}(f()
iz
...
tl'eli
jJri
1(I(jel{jlf sI/ega,
Zml'(,
1I
/(~f.!(1
/Ja
se
je
o(.
f
i
..
,i/a
II/cli
lI((!'({('a,
,1/ol":;I/..>Olllllj('
::111/(1
doprillesla
l'
I({s/ell
jJrol1lc.
:
1I11
Ile/..!(~;
doc/al
JI(!,!.!.(l
dellm/(f,
i
ll
ll
u,f.!u
(judi/J{l/e
hi/o
zarocii
I{je
!le.il.!l
JO
(j1l
iii
,
~
'{
e
r"'
1"
elx:i
so
/Jili
nezadol
'o
(jlli
lisli.
ki
so
zaradi
sI/ega
imeti
leŽaL'e
tla
pOlil' služ
IJ
o
alipri
l's{/l~d{/
njih
o
prrlf'ilih.
I
el/emile,
do
smo
si
l'
()/J
{
illi
sk
llpaj
zi
Zl'(yrt!
ci
prizadel
ati.
da
lJi
o/)e..
:
ills/..:e
cesle
iII
jat
'lfepo/i.
l~ijih
illwlI/o
doloe..
:
e1f(!
s
Pral'i/Ilik
ollfza
ZillfSA~O
l'zdrž
e{
'Cfllje,l'
plm
('111
t
aslI
onslili.
I'
I'elikimeri
I{{{III
je
w,pelo.1
('
111
pa
III
(J;,
da
so !Jili/lekate
ri
lIezad
ol'o
ljlli
z deloIII
zim
ske
sll(f/X!
.
\
el/{Iar
Illo
rale ra
:
llllleti
,
da
z
ims/..:o
[
'Z
dr
Že
l'
al/je
240
/..:IIJ
cest.
kolikorjih
i1l1a1l10
z(
~iel
ih
l'
oh{ilfskelll
prat
l
illlikll
.
rabi
dolo
te
ll
{as,predEI,-em
pa
je
/0idi/..: slro.:{ek.
Ld
llja
z
illla
Jltl/Il
je
1I(l1l/es/o
plaJ/irallih
6
IIIi/UOIIO['udNesla
lIad
13 IIIi/UOIlOI'pl'Ora(f(Jlskih sredSICI',
J?a
:
li/..:o
I)()mo
morali
pokrili
iz
drl/gih
pos/(ll
'
l
~l
'
zdr
Ž
el
'
(lI~ia
ob(iJ/s
kih
ces
t.1 
t(
~!!,{/
POI
'zc/ka
sem {'({lJI.
~pošlol
'
alle
obtallke
iII
0/)6
1I1i.
želel
približati
zi
lllsl~a
o
jJml
'
i/a
l'
1Ia.
~
i
ob{;lJi
.ŽelilJI,
da
Il(lSol)(·e.:{{aleoI'aš
ih
OP
({
Ž
(fJ~jih
(o
JJlureh
ilJlih
pripolllhah
lIad
oprm'(jellim
deloIIJ).
I'
se
kakor
p{/lJi
bi/o
dohr
odo'::/tl
tlldi
A'ak,
:
-
11(1
pohcala.
Prepri
6
1J1
se
lil
lIamre
č.
da
jih
je
hilo
ImI'
l1ek({i
Med
telil(asoll/
SIIIO
bili
dejal'IJi
I/ldi
I'
obnllsl..~i
"pra!'i
iII
obe..':
iJlsA>f1J
or
/!,
ullilJ
.
Sp
reje
li
smore!Ja!cllls
prora
{lIl1a.
Zale/o
10
05
SIIIO
l'
J~iel1l
opredelili
poslal'l~e,
A
~
i
su
po/
re/me
za
po/..~riI'CIJ~ie
,,
"'
.
Ke
ll
obl'ezllust
.
ki
jill
predpis/~i(!
držm
CI.
OS{(ll/e/":
JJCI
JI({JI/ell
i-
zail1l'esliclje.
\'
podobI/ih
težm'
tlh
su{
'se
o!J{ille.Jlektllere
bo(l.
l/eI..~(IlereIII{I/~j.
Dr
ž(l{'
(1
II({JII
{
'
S(I~IO
le/o
Ilalago
I
'e
dllo
['e{ji'
Jlall
(
l/ilt
ob
rem
eJl
ilel'
za('
Ilake
ali
celo
m{l/~i
.:{e
pr
o
ra{
-
1111('
.
Na
10
/..
l
allli
ra!'lIi
/X
I
se
ud
prora{/lJ/o
pri
{
akl~ie
Iec/ilo
I'eč
illl'esli
cUs
l.!ihsredslei'.
.1
leli
lll.
da
bomo
mla
I'/(I(./a,
':
im
prej
Jlekaj
/lkrellili.
saj
l'
/ledOMledl
({/..IO
lU
!
bo
lIu.
Občilf({
,ve
lIIora1
(IZl'Uc
ll
i
li
CI
{'
se
lJ
podrogih.
s/..l
riJe/i mo
ra
za
soci
al
o.
i
zobra
i(,I'(lI1je,požal'110 I'({rllosl.
delo
l'ClI~je
r/l'llll
el
'.
IIprm
'e
il/
,:{
e
hi
l({hJ.m
1I(l
lleNlli.
"'ljllh
lelllll
$11/0
Opl
illli
sl i iJl tal-o
111
0
ralll
a g
ledlIII /I/(Ii
l'
b
o
d
oče.
Pro
ra
č
ulI
SIIIO
si
z(
I
:,
lal'ili
lak
o.
da
!Jomosred
sli'
(I
za
iJu-es
liclje
rrlz
delili
Z
li
s/..u/plle
pro
,!.t
J'(fJII(:!
iII
pl'O,!!,I'(fJlle
KS
.
P r o m
č
lIlI
Zrl lelu
2005
Z
I/akI
667
lIIilUol/ol'
S
IT
izle
,q
a
pa
so
Ilasledllji
o
dhodk
i:-s/roški.
ki
so
llamelljel/i
za
d
e
l
o
l
'
CIJ~i
e
ob{
iJlskeII/HCIl'e,
obč
-
ills/..1ih
OI;~{{I/OI
',
{'
seh
socia/llil!
programolJ,
i
zo
hražel
'
tIJ~ie
,
delorežljsl!egao/)
rala
i/1
os
/al
o.
z
n a
,
:{(~jo
377
milij
o
JlOl
' S
IT
-
redIlo
d
(!
I()I
'
(f1~i
e
kr(~ie
/
l
lli"S~NlfJJlOS/;
5
milijollo{
'
SIT,
-odp/(f(
.
:
errlJlje
kredita
33
IIIi/ij
O
Il
01 S
rt
:-
l'Oc/O{lOt/
S
/..
lo
ri
.:{
ltjaA!-G'radi
.:{če
33
III
ilijo/m
u SIT.-C
il
lilJloz
.'{
ila
1.5
milU
o
J/
ol'
Srt:
-lIa/..:upg
ramu
z
ni
ceiJl
ze
m(ii
še..':
18
millj
ol
lO
i
l
SIT.-
illl
'eslicijel'
požar/lO
{'(IrIlOSI
4
miIIj
o
Ile
S
IT
-kl11elijsll'o
3.9
mil
ijO
I/Ol' SIT.-gaSilska ZI'eZ{flel'
delofltll~ie
p,asilsA1i!J
drll.
~
/el
l
10
miIijOIlO
/,
SIT
-
uz
dr
ž(,
l
l
(/l~i
e
ces
l
37
miIU
o
J1
0i'S
rt
:-
illI
'es/icUe
11(1
po~~o/)(tli
.:{
e..
':
1I
I
id
em
;11
LCsA
~o
l
'
ec
7
lIlilUoHOl'
SIT.
-
Ilfri
zem
1
.8
milijoll(}l
'SIT:-
droImo
gO.'l}()dar:>ll'O
7.2
miiij
o
Ila
S
J7
:-l'
ars/I
'O
oko(ia
5.
3
IIIilijolIe
SJ7:
-
stmloi
'
(lI~is/..-{/
d
ej
tll
'l1osl
3,9
111;10'
0
11
01'
S
I7
~
-
projekli
1...'(fIutli
zrlcij
e
7.9
milij
u
l1o
l'
SIT:
-
l'rlec
I
'
idem
20
lIIi/ijOIlOI'SIT -
I
l
zdr
ž
el'C/1~iejaf.lll(,
raz.Q
'('/(i(ll'e
iII
lo/..-ol'ille
lO
milU
o
Ilol
'SI
T.
-zdrol's/uo
6.
5"
mi/ijOI/OI'SI
T:
-
.VJo
rl
in
reArea
cij
a
4.8
mi/U
o
l/
ot
l
S
rt
:-I
mllurlla
drll.(
t
l't1
4
.8
IIIi/ijOJ/O
l'
SI
T.
-
kllji
ž
llica
9.6
lJIillj
o
J/
OISIT.
Za
illl'C!slicije
/Jo
KS
:-KS
\
idem
6.8
milljOI/
O/
lS
IT
-KSLa
ll
co{'
(I
/J
asl
O,]
IllilUO
ll
e
sn:
-KSPo
bre
žj
e
JO
milUOI/
Ol'
SIT
-
KS
'
Ii
:žec
6.4
milij
o
ne
S
rt
:-
KS
Se
l(l
6.
5
miIijulI
uLI
S
IT
-
KS
L
es('O
l'ec
8
lIIiIU
OII
OI
'S
rt
:-
KS
/Jo
le
ll
a
5.7
IJl
ilUO
Il
Ol
'SI
T:
-
KS
Sol'i,':('-
Drtll'ci
-
\
areja
4.9
lIIilij
O
Il
OI'
SIT
AKTUALNO ZDAJ,
NAČRTI
ZA
PRIHODNJEMESECE
SkujJajz
o/;či!WI1I(
/
J\/(
~
j
.
'lJerk
iIIŽelale
iZI'(ljrlJlIo
iZ,f.!,ra(./lIj
oI'od
ol'o
da
l'
/J
oleJli.
l~i
hi
lI(1j
bil
d
oko
Il
č
alI
I'
prd
polodci
lelo.fly
eg
a lela,
prm
'
,a
ko
je
li
jJrogr
all//I
/lrec/iteo {'uc/oooda
[1
I/Clselj'1I
Zg.
Prisltll
'
CI
.I
Il/en
z
il
'IIO
le{ej
o
priPral'(! I/a
MiJlislrSlll
1f
za
oko(ie
iII
pr
ostor
za pr
i(etek
.!!,
I
"(
l
d
l
~ie
{'
OdO/
'
Oc/fI
/1
l/C/seUIf
Sko
ri
šn
ja/..:
iII
Gr
adi
še..'t
e.zapriho
dnje
lela
pa
IUtrlaljel'aH
e
l'
J/
ase(jll
V.
l
'arllica
iII
zC/selkll
Trd
obojci.
\r
lli
žil/sMem de/IIl
{(Iše
ohblle.
/1
Ilase(ill Videm.
se
ho
lIC1da
(iel'Ct/ai
zg
radI/ja
k(lIlali
z
acije
i'
sIlIeri
\
"r/;aJ/orekapele
iIIiZl
1n
'::
il
el'"i
.:{
lIih
pr;k(jIl(I.!OlIli:>I;"
g O
_
'jJod;J~i
..
/el"
AU
'
se
illl({io

Activity (2)

You've already reviewed this. Edit your review.
1 thousand reads
1 hundred reads

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->