Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
27Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
ΑΝΘΕΣΤΗΡΙΑ

ΑΝΘΕΣΤΗΡΙΑ

Ratings:

5.0

(1)
|Views: 1,596|Likes:
[ΣΕΙΡΑ ΑΝΑΛΥΣΕΩΣ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΕΟΡΤΩΝ]
[ΣΕΙΡΑ ΑΝΑΛΥΣΕΩΣ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΕΟΡΤΩΝ]

More info:

Published by: ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ on Aug 05, 2009
Copyright:Public Domain

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

04/06/2013

pdf

text

original

 
TO TPITON AP£PON TH™ ™EIPA™ TøN E§§HNIKøN EOPTøN
 ∞
 
 ∞¡
 
¡£
 
£
 
 
 ∆
 
 ∆H
 
Hƒ
 
ƒI
 
I ∞
 
 ∞ ,
m¤a polusÆmantow •ortÆ
«“£‡Ú·˙ ÎÉÚ˜, ÔéÎ öÓÈ \∞ÓıÂÛÙ‹ÚÈ·”, ó˜ ηÙa ÙcÓ fiÏÈÓÙÔÖ˜ \∞ÓıÂÛÙËÚ›ÔȘ ÙáÓ „˘¯áÓ ÂÚÈÂÚ¯Ô̤ӈӻ(§ÂÍÈÎeÓ ™Ô‡‰·˜)
^
 
^
 
ÔÚÙc çÓÔÌ·ÛÙ‹, ëÔÚÙc ÌÔÓ·‰ÈÎc Âå˜ Ùa ‰ÚÒÌÂÓ¿ Ù˘, ëÔÚÙc ì ïÔ›· ÚÔ-ηÏÂÖ ÙeÓ ÌÂÏÂÙËÙcÓ Óa àÔÎÚ˘ÙÔÁÚ·Ê‹Û÷Ë ÙeÓ ÁÚÖÊÔÓ Ù˘. \∞ÓıÂÛÙ‹ÚÈ·,Ì›· ëÔÚÙc àe Ùa˜ ϤÔÓ âÓÙ˘ˆÛÈ·Îa˜ Ùɘ fiψ˜ ÙáÓ \∞ıËÓáÓ. h∞˜àÚ¯›ÛˆÌ ÏÔÈeÓ ‰Èa Ùɘ àÓ·˙ËÙ‹Ûˆ˜ Ùɘ ηٷÁˆÁɘ ÙÔÜ çÓfiÌ·Ùfi˜ Ù˘.
¶ÂÚd ÚÔÂχۈ˜ ÙÔÜ çÓfiÌ·ÙÔ˜ “\∞ÓıÂÛÙ‹ÚÈ·” 
∫·Ùa ÙcÓ ôÔ„ÈÓ ÙáÓ àÚ¯·›ˆÓ §ÂÍÈÎÔÁÚ¿ÊˆÓ Ùe ùÓÔÌ· ÂrÓ·È ïÌfiÚÚÈ˙ÔÓ Ìb ÙcÓ Ï¤ÍÈÓ“ôÓıË”Ø Û˘ÁÎÂÎÚÈ̤ӈ˜ ï òπÛÙÚÔ˜ ıˆÚÂÖ ¬ÙÈ Î·ÏÔÜÓÙ·È Ô≈Ùˆ “‰ÈfiÙÈ Ùa ÂÚÈÛÛfiÙÂÚ· âÍ¬ÛˆÓ Ê‡ÔÓÙ·È âÎ Ùɘ Áɘ àÓıÔÜÓ ÙfiÙ”, âÓ÷á Ùe ª¤Á· \∂Ù˘ÌÔÏÔÁÈÎeÓ àÔÊ·›ÓÂÙ·È ¬ÙÈ ÙeùÓÔÌ· àÓ¿ÁÂÙ·È ÂúÙ Âå˜ Ùe ôÓıÈÛÌ· Ùɘ Áɘ, ÂúÙ Âå˜ ÙcÓ ÚÔÛÊÔÚaÓ àÓı¤ˆÓ ηÙa ÙcÓ^∂ÔÚÙ‹Ó. ^∏ Óˆ٤ڷ, ¬Ìˆ˜, öÚ¢ӷ ö¯ÂÈ ÛÙÚ¤„ÂÈ àÏÏÔÜ ÙcÓ àÓ·˙‹ÙËÛ›Ó Ù˘. ò∂¯ÂÈ âÈ-
KEIMENA TOY ¶AN. MAPINHA¶O TO ¶EPIO¢IKON «E§§HNIKON¶AN£EON»
1
 
ÛËÌ·ÓıÉ1, ¬ÙÈ ·î Âå˜ “-Ù‹ÚȷηٷϋÍÂȘ çÓÔÌ¿ÙˆÓ ëÔÚÙáÓ ÂÚÈÁÚ¿ÊÔ˘Ó Î·Ùa ηÓfiÓ·ÚËÌ·ÙÈÎcÓ ‰ÚÄÛÈÓ ì ïÔ›· ¯·Ú·ÎÙËÚ›˙ÂÈ ÙcÓ ëÔÚÙcÓ (Ï.¯. àÓ·Î·Ï˘Ù‹ÚÈ·). \EıˆڋıË ‰bÈı·ÓeÓ Óa ñfiÎÂÈÙ·È ì Ú›˙· ÙÔÜ Ú‹Ì·ÙÔ˜ “àÓ·ı¤ÛÛ·Ûı·È”, Ùe ïÔÖÔ ëÚÌËÓ‡ÂÙ·È ó˜“ÚÔÛ‡¯ÂÛı·È” (ñbÚ ÙáÓ ÓÂÎÚáÓ). M›· ÙÔÈ·‡ÙË ëÚÌËÓ›· Û˘Ó÷¿‰ÂÈ ‚‚·›ˆ˜ Ìb ÙeÓ ¯ıfiÓÈÔÓ¯·Ú·ÎÙÉÚ· Ùɘ ëÔÚÙɘ.\EӉȷʤÚÔÓ â›Û˘ ·ÚÔ˘ÛÈ¿˙ÂÈ ì àÓ·Î¿Ï˘„Ș ÌÈĘ ıËÚ·˚Îɘ âÈÁÚ·Êɘ ÙÔÜ -‚ã·åáÓÔ˜¬Ô˘ àÓ·ÁÚ¿ÊÂÙ·È ÌÂÙ·Íf ôÏψÓ:«[ò∂‰ÔÍ] ÙáÈ ÎÔÈÓ[áÈ] ÙÔÜ \∞ÓıÈÛ[ÙÉ]ÚÔ˜ ÙÔÜ ˘ıÔ¯Ú‹ÛÙÔ˘...»2. ∂ûÏÔÁÔÓ ÂrÓ·È ÓañÔı¤ÛˆÌ ¬ÙÈ Ùe â›ıÂÙÔÓ “\∞ÓıÈÛÙcÚ” àÓ‹ÎÂÈ Âå˜ ÙeÓ ¢ÈfiÓ˘ÛÔÓØ ‰bÓ ‰È·ÊˆÙÈ˙fiÌÂı· ¬Ìˆ˜ó˜ Úe˜ ÙcÓ Î·Ù·ÁˆÁcÓ ÙÔÜ çÓfiÌ·ÙÔ˜ “\∞ÓıÂÛÙ‹ÚÈ·”, ‰ÈfiÙÈ Âå˜ Ùa˜ \∞ı‹Ó·˜ ηd Ùa˜ åˆÓÈο˜âÓ Á¤ÓÂÈ fiÏÂȘ àÁÓÔÂÖÙ·È Ï‹Úˆ˜ Ùe ùÓÔÌ·.
^H ‰ÈÂÍ·ÁˆÁc Ùɘ ëÔÚÙɘ âÓ \Aı‹Ó·È˜ 
Aî ÙÂÏÂÙ·d ÙáÓ \AÓıÂÛÙËÚ›ˆÓ Á›ÓÔÓÙ·È Úe˜ ÙÈÌcÓ ÙÔÜ ¢ÈÔÓ‡ÛÔ˘, âÎÙ›ÓÔÓÙ·È ‰b Âå˜ ÙÚÂÖ˜ì̤ڷ˜, àe 11˘ ̤¯ÚÈ 13˘ \AÓıÂÛÙËÚÈáÓÔ˜, ÂÚd Ùa Ù¤ÏË ºÂ‚ÚÔ˘·Ú›Ô˘Ø âÍ ·éÙáÓ ì ÚÒÙËηÏÂÖÙ·È “¶ÈıÔ›ÁÈ·”, ì ‰Â˘Ù¤Ú· “Xfi˜”, âÓ÷á ì ÙÚ›ÙË “X‡ÙÚÔÈ”.
^∏̤ڷ ·ã: ¶ÈıÔ›ÁÈ·
^H ÚÒÙË ì̤ڷ ö¯ÂÈ ¯·Ú·ÎÙÉÚ· ÚÔ·Ú·Û΢·ÛÙÈÎeÓ ‰Èa Ùa ΢ڛˆ˜ ‰ÚÒÌÂÓ· ÙɘëÔÚÙɘ. ^∏ çÓÔÌ·Û›· “¶ÈıÔ›ÁÈ·” âÙ˘ÌÔÏÔÁÔ˘Ì¤ÓË ÛËÌ·›ÓÂÈ Ùe “ôÓÔÈÁÌ· ÙáÓ ›ıˆÓ”. ¶Ú¤Âȉb âÍ àگɘ Óa âÈÛËÌ¿ÓˆÌÂ, ¬ÙÈ ì âÔ¯c ÙÂϤÛˆ˜ Ùɘ ëÔÚÙɘ Û˘Ó¤ÈÙ Ìb ÙcÓ ïÏÔ-ÎÏ‹ÚˆÛÈÓ Ùɘ ·Ú·ÁˆÁɘ ÙÔÜ ÔúÓÔ˘ ÙÔÜ Ó¤Ô˘ öÙÔ˘˜, ηıg˜ qÙÔ öıÈÌÔÓ Âå˜ ÙÔf˜ ≠∂ÏÏËÓ·˜Î·d ÙÔf˜ ƒˆÌ·›Ô˘˜ Óa àÊ‹ÓÔ˘Ó ÙeÓ ÔrÓÔÓ ÙÔÜ ÊıÈÓÔÒÚÔ˘ Óa ·Ï·ÈÒÓ÷Ë âd ÌÂÚÈÎÔf˜ÌÉÓ·˜ ̤¯ÚÈ Ùa˜ àÚ¯a˜ ÙÔÜ (å‰ÈÎÔÜ Ì·˜) öÙÔ˘˜, ïfiÙ äÓÔ›ÁÔÓÙÔ Ôî ›ıÔÈ (Èı¿ÚÈ·) ¬Ô˘âÊ˘Ï¿ÛÛÂÙÔ ï ÔrÓÔ˜. ≠√ˆ˜ ÌĘ ϤÁÂÈ ï ¶ÏÔ‡Ù·Ú¯Ô˜3, «ÙcÓ ëÓ‰ÂοÙËÓ ÙÔÜ ÌËÓe˜ \AÓ-ıÂÛÙËÚÈáÓÔ˜, ‰ÔÎÈÌ¿˙Ô˘Ó âÓ \Aı‹Ó·È˜ ÙeÓ Ó¤ÔÓ ÔrÓÔÓØ Î·d ·Ï·È¿, ¬ˆ˜ âÛ˘ÓËı›˙ÂÙÔ,Ëû¯ÔÓÙÔ Óa ÂrÓ·È ‰È\ ·éÙÔf˜ à‚Ï·‚b˜ ηd ÛˆÙ‹ÚÈÔÓ Ùe “Ê¿ÚÌ·ÎÔÓ”».K·Ùa Ùa ¶ÈıÔ›ÁÈ·, Ú¤ÂÈ Óa Û˘ÌÂÚ¿ÓˆÌÂÓ ¬ÙÈ Ùa Û¯ÔÏÂÖ· Âr¯·Ó àÚÁ›·ÓØ â›Û˘,âÏÂÈÙÔ‡ÚÁÂÈ âԯȷÎc àÁÔÚa Âå˜ ÙcÓ ïÔ›·Ó âˆÏÔÜÓÙÔ ‹ÏÈÓ· Û·Ë, ΢ڛˆ˜ “¯fi˜” ηd“¯‡ÙÚÔÈ”, ‰Èa Óa ¯ÚËÛÈÌÔÔÈËıÔÜÓ Ùa˜ ëÔ̤ӷ˜ ì̤ڷ˜ Ùɘ ëÔÚÙɘ. \E›Û˘ Ùe ¢ËÌfiÛÈÔÓö‰È‰Â ÔÛeÓ ìÌÈÛ›·˜ ÌÓĘ Âå˜ Î¿ı ÔÏ›ÙËÓ ÚÔÎÂÈ̤ÓÔ˘ Óa âÊԉȷÛı÷É Î·Ù·Ïϋψ˜ ‰Èa ÙeÓëÔÚÙ·ÛÌfiÓ.∫·ı\ ¬ÏËÓ ÙcÓ 11ËÓ \∞ÓıÂÛÙËÚÈáÓÔ˜, ·Ú·ÁˆÁÔd àe ¬ÏËÓ ÙcÓ \∞ÙÙÈ΋Ó, ôÓıÚˆÔÈ Ôf
KEIMENA TOY ¶AN. MAPINHA¶O TO ¶EPIO¢IKON «E§§HNIKON¶AN£EON»
2
 
Û·Ó›ˆ˜ ηًگÔÓÙÔ Âå˜ Ùe ôÛÙ˘, ÌÈÛıˆÙÔd ηd ‰ÔÜÏÔÈ, Âå˜ ÙÔf˜ ïÔ›Ô˘˜ Ôé‰Âd˜ 䉇ӷÙÔ Óaà·ÁÔÚ‡Û÷Ë ÙcÓ ÔåÓÔÔÛ›·Ó4ÚÔÛ‹Ú¯ÔÓÙÔ Âå˜ Ùe âÓ §›ÌӷȘ5^πÂÚeÓ ÙÔÜ ¢ÈÔÓ‡ÛÔ˘. √î›ıÔÈ Ìb ÙeÓ Ó¤ÔÓ ÔrÓÔÓ ÚÔÛ¿ÁÔÓÙ·È ‰Èa Óa ÂéÏÔÁËıÔÜÓ ñe ÙÔÜ £ÂÔÜØ àÓ·ÌÈÁÓ‡ÂÙ·ÈÌ¿ÏÈÛÙ· Ì›· ÔÛfiÙ˘ Ìb ≈‰ˆÚ ηd ÚÔÛʤÚÂÙ·È Âå˜ ÙeÓ £ÂfiÓ. ≠√ÏÔ ·éÙe Ùe ÏÉıÔ˜ ÙÔܧ·ÔÜ ÂÚÈ̤ÓÂÈ ¬Ìˆ˜ ÙcÓ ‰‡ÛÈÓ ÙÔÜ ^∏Ï›Ô˘, ïfiÙ ηd ıa àÓÔ›ÍÔ˘Ó ·î ‡Ï·È ÙÔÜ ¡·ÔÜ ÙÔÜ¢ÈÔÓ‡ÛÔ˘, ï ïÔÖÔ˜ ηd ıa ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ‹Û÷Ë ‰Èa Ì›·Ó ì̤ڷÓ, ÙcÓ 12ËÓ \∞ÓıÂÛÙËÚÈáÓÔ˜, ±·ÍÌfiÓÔÓ ÙÔÜ öÙÔ˘˜. ¢È·Ù› ¬Ìˆ˜ âÂÚ›ÌÂÓ·Ó ÙcÓ ‰‡ÛÈÓ; ¶Ú¤ÂÈ Óa ö¯ˆÌ ñ\ ù„ÈÓ Ì·˜ ¬ÙÈ ìàÙÙÈÎc ì̤ڷ ‰È‹ÚÎÂÈ àe Ùe ‰ÂÈÏÈÓeÓ Ùɘ å‰ÈÎɘ Ì·˜ ì̤ڷ˜ ̤¯ÚÈ Ùe ‰ÂÈÏÈÓeÓ ÙɘëÔ̤Ó˘.òAÚ· ηd Ùe ôÓÔÈÁÌ· ÙáÓ ›ıˆÓ ηd ì ÚÔÛÊÔÚa Úe˜ ÙeÓ £ÂeÓ çÊ›ÏÂÈ Ù˘ÈÎá˜Óa ÙÔÔıÂÙËı÷É Î·Ùa ÙcÓ ì̤ڷ ÙáÓ ÃfiˆÓ. ò∞ÏψÛÙ ηd ï ¶ÏÔ‡Ù·Ú¯Ô˜ ÁÚ¿ÊÂÈ ¬ÙÈ Âå˜ Ùa̤ÚË ÙÔ˘, Ùe ‚Ú¿‰˘ ı˘ÛÈ¿˙Ô˘Ó Âå˜ ÙeÓ \∞Á·ıeÓ ¢·›ÌÔÓ· ηd Á‡ÔÓÙ·È ÙeÓ ÔrÓÔÓ.hA˜ ÛËÌÂÈÒۈ̠â‰á, ¬ÙÈ àÓ·˙ËÙÔÜÛ· ÙcÓ ÚԤϢÛÈÓ Ùɘ Ϥ͈˜ “¶ÈıÔ›ÁÈ·”, ì
Harrison
ÚÔ‚·›ÓÂÈ Âå˜ Ì›·Ó ÙÔÏÌËÚaÓ Âåηۛ·Ó: ıˆÚÂÖ ¬ÙÈ àÚ¯ÈÎᘠâÛ‹Ì·ÈÓ·Ó Ùe ôÓÔÈÁÌ· ÙáÓÙ·ÊÈÎáÓ ›ıˆÓ, ÚÔÎÂÈ̤ÓÔ˘ Óa âͤÏıÔ˘Ó ·î „˘¯·d ÙáÓ ÓÂÎÚáÓ j ∫ÉÚ˜. ∂rÓ·È ôÏψÛÙ¯·Ú·ÎÙËÚÈÛÙÈÎc ì ·Ú¿ÛÙ·ÛȘ ÙÔÜ ^∂ÚÌÔÜ ó˜ æ˘¯·ÁˆÁÔÜ, ï ïÔÖÔ˜ ‰Èa Ùɘ Ú¿‚‰Ô˘ ÙԢηÏÂÖ Ùa˜ „˘¯a˜ ·î ïÔÖ·È âͤگÔÓÙ·È ëÓe˜ ›ıÔ˘6.MÂÙ¿, ÏÔÈfiÓ, ÙcÓ ÏÉÍÈÓ Ùɘ ì̤ڷ˜ ÙáÓ ¶ÈıÔÈÁ›ˆÓ, ì ïÔ›· ÏÂÈÙÔ˘ÚÁÂÖ ó˜ “àÁ˘ÚÌe˜”(ÚÔÂÙÔÈÌ·Û›·), ÂåÛÂÚ¯fiÌÂı· ϤÔÓ Âå˜ ÙcÓ ìÌ¤Ú·Ó ÙáÓ ÃfiˆÓ ηd Ùa˜ ΢ڛ·˜ ÙÂÏÂÙÔ˘ÚÁ›·˜Ùɘ ^EÔÚÙɘ.
^∏̤ڷ ‚ã: Ãfi˜ 
^H ϤÍȘ “Ãfi˜”, ÏËı˘ÓÙÈÎe˜ Ùɘ Ϥ͈˜ “¯Ôܘ” (ÔÙ‹ÚÈÔÓ), ¤Ú·Ó àe ùÓÔÌ· Ùɘ ‰Â˘-Ù¤Ú·˜ ì̤ڷ˜, öÊı·Û Óa ¯ÚËÛÈÌÔÔÈÉÙ·È Î·d ó˜ ùÓÔÌ· Ùɘ ¬Ï˘ ëÔÚÙɘ. K·Ù\ ôÏÏËÓ ôÔ„ÈӬ̈˜, ÙcÓ ïÔ›·Ó ñÔÛÙËÚ›˙ÂÈ ì
Harrison,
ö¯ÔÌ ÙcÓ Ï¤ÍÈÓ “¯Ôc” (ÏËı˘ÓÙ. “¯Ô·›”), ïfiÙÂñÔÁÚ·ÌÌ›˙ÂÙ·È öÙÈ âÓÙÔÓÒÙÂÚÔÓ ì Âå˜ ÙÔf˜ ÙÂıÓÂáÙ·˜ àÊÔÚáÛ· Ï¢Úa Ùɘ ëÔÚÙɘ, ηıg˜ïÌÈÏÔÜÌ ϤÔÓ ÂÚd ÙáÓ ÓÂÎÚÈÎáÓ ¯ÔáÓ.ZˆËÚe˜ ·Ú·Ì¤ÓÂÈ, ‚‚·›ˆ˜ ¿ÓÙÔÙÂ, ï ‰ÈÔÓ˘ÛÈ·Îe˜ ¯·Ú·ÎÙcÚ ÙáÓ ëÔÚÙ·ÛÌáÓ Ùɘì̤ڷ˜: ηÙa £Ô˘Î˘‰›‰ËÓ (ππ 15), ÙcÓ 12ËÓ \∞ÓıÂÛÙËÚÈáÓÔ˜, ëÔÚÙ¿˙ÔÓÙ·È Ùa «ϤÔÓ àÚ¯·Ö·¢ÈÔÓ‡ÛÈ·», ηÙ\ ^∞ÚÔÎÚ·Ù›ˆÓ· ‰¤, ¬ÏÔ˜ ï \∞ÓıÂÛÙËÚÈgÓ ÌcÓ qÙÔ àÊÈÂڈ̤ÓÔ˜ Âå˜ ÙeÓ¢ÈfiÓ˘ÛÔÓ.^ø˜ Ê˘ÛÈÎc Û˘Ó¤¯ÂÈ· ÏÔÈeÓ ¬Ï˘ Ùɘ ÚÔËÁËı›Û˘ ëÙÔÈÌ·Û›·˜ ηd Ùɘ àÓ·ÌÔÓɘ ̤¯ÚÈÙe ôÓÔÈÁÌ· ÙáÓ ›ıˆÓ, öÚ¯ÂÙ·È ì ì̤ڷ ÙáÓ ÃfiˆÓ —õ‰Ë ÙcÓ ëÛ¤Ú·Ó Ùɘ 11˘— ÙeÙÂÏÂÙÔ˘ÚÁÈÎeÓ ‰ÂÖÓÔÓ Î·d ì fiÛȘ ÙÔÜ ÔúÓÔ˘. \E›Û˘ ÙÂÏÔÜÓÙ·È ·ÙÚÔ·Ú¿‰ÔÙÔÈ ı˘Û›·Èàe ÙeÓ àÚ¯ËÁeÓ ÙÔÜ ÔúÎÔ˘ âd ÙÔÜ ‚ˆÌÔÜ ÙÔÜ \AÁ˘È¤ˆ˜ j ÙÔÜ ¢Èe˜ ^EÚΛԢ. √î \∞ıËÓ·ÖÔÈ
KEIMENA TOY ¶AN. MAPINHA¶O TO ¶EPIO¢IKON «E§§HNIKON¶AN£EON»
3

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->