Welcome to Scribd. Sign in or start your free trial to enjoy unlimited e-books, audiobooks & documents.Find out more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword or section
Like this
16Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Zakon o vodama- R.Srbija (Sl.gl.46/91,53/93,67/93,48/94,54/96)

Zakon o vodama- R.Srbija (Sl.gl.46/91,53/93,67/93,48/94,54/96)

Ratings:

4.0

(1)
|Views: 5,110|Likes:
AG-Metal Zenica - tretman otpadnih voda:
- Tehnologija tretmana otpadnih voda,
- Prodaja opreme za tretman otpadnih voda,
- Consulting i potpora za projektante i investitore
- Zakoni i propisi iz oblasti tretmana otpadnih voda u zemljama regije
zapadnog Balkana
O tretmanu otpadnih voda više na www.ag-metal.ba

AG-Metal Zenica - wastewater treatment:
- Waste water treatment technology,
- Sale of equipment for wastewater treatment,
- Consulting and support for planners and investors
- Laws and regulations in the field of wastewater treatment in
countries of the region Western Balkans
The treatment of wastewater more on www.ag-metal.
AG-Metal Zenica - tretman otpadnih voda:
- Tehnologija tretmana otpadnih voda,
- Prodaja opreme za tretman otpadnih voda,
- Consulting i potpora za projektante i investitore
- Zakoni i propisi iz oblasti tretmana otpadnih voda u zemljama regije
zapadnog Balkana
O tretmanu otpadnih voda više na www.ag-metal.ba

AG-Metal Zenica - wastewater treatment:
- Waste water treatment technology,
- Sale of equipment for wastewater treatment,
- Consulting and support for planners and investors
- Laws and regulations in the field of wastewater treatment in
countries of the region Western Balkans
The treatment of wastewater more on www.ag-metal.

More info:

Categories:Types, Business/Law
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

03/27/2013

pdf

text

original

 
"Službeni glasnik RS", br. 46/91, 53/93, 67/93, 48/94, 54/96
ZAKON O VODAMA
I. OPŠTE ODREDBE
Č 
lan 1.
Ovim zakonom ure
đ
uje se zaštita voda, zaštita od štetnog dejstva voda, koriš
ć
enje iupravljanje vodama, kao dobrima od opšteg interesa, uslovi i na
č
in obavljanjavodoprivredne delatnosti, organizovanje i finansiranje vodoprivredne delatnosti inadzor nad sprovo
đ
enjem odredaba ovog zakona.Odredbe ovog zakona odnose se na sve površinske i podzemne vode, uklju
č
uju
ć
ivodu za pi
ć
e, termalnu i mineralnu vodu.Odredbe ovog zakona odnose se i na grani
č
ne i državnom granicom prese
č
enevodotoke i me
đ
urepubli
č
ke vode u granicama Republike Srbije, ako posebnimzakonom nije druga
č
ije propisano.
Č 
lan 2.
Vode se mogu koristiti na na
č
in kojim se ne ugrožavaju prirodna svojstva vode, nedovodi u opasnost život i zdravlje ljudi, ne ugrožava biljni i životinjski svet, prirodnevrednosti i nepokretna kulturna dobra.Vodu prirodnih vodotoka, prirodnih jezera, prirodnih izvora, javnih bunara i javnih
č
esmi mogu koristiti svi, pod jednakim uslovima za zadovoljavanje životnih potreba.
Č 
lan 3.
Vodoprivrednom delatnoš
ć
u, u smislu ovog zakona, smatra se ure
đ
enje voda ivodotoka, zaštita od štetnog dejstva voda, zaštita voda od zaga
đ
ivanja iobezbe
đ
ivanje vode za koriš
ć
enje.
Č 
lan 4.
Vodoprivrednim objektima u smislu ovog zakona smatraju se:1) objekti za zaštitu od štetnog dejstva voda sa vodoprivrednim ure
đ
ajima iopremom: nasipi, regulacione gra
đ
evine, retencije, brane, akumulacije, odvodnikanali, drenažni bunari, ustave, crpne stanice i objekti za zaštitu od erozija ibujica;
 
2) objekti za koriš
ć
enje voda: akumulacije, vodozahvati, crpne stanice, rezervoariza vodosnabdevanje, magistralni cevovodi ili kanali sa objektima postrojenja zapripremu pitke vode i brodske prevodnice;3) objekti za zaštitu voda: glavni kolektor za dovo
đ
enje otpadnih voda do ure
đ
ajaza pre
č
ć
avanje otpadnih voda, ure
đ
aji za pre
č
ć
avanje otpadnih voda i objektiza odvo
đ
enje pre
č
ć
enih voda;4) hidromelioracioni objekti sa vodoprivrednim ure
đ
ajima i opremom: objekti zanavodnjavanje i objekti za odvodnjavanje.
Č 
lan 5.
Pojedini izrazi, upotrebljeni u ovom zakonu, imaju slede
ć
e zna
č
enje:1) vodno podru
č
 je je podru
č
 je koje obuhvata jedan ili više slivova ili njihovih delovakoji
č
ine prirodnu hidrografsku celinu;2) melioraciono podru
č
 je je deo vodnog podru
č
 ja koje obuhvata jedan ili višeslivova unutrašnjih voda za koje se jedinstveno ure
đ
uje odvodnjavanje suvišnihvoda ili dovo
đ
enje voda za navodnjavanje;3) vodna zadruga je oblik organizovanja korisnika voda na odre
đ
enom podru
č
 juradi koriš
ć
enja voda u privredne svrhe;4) vodni režim je kvalitativno i kvantitativno stanje voda na odre
đ
enom podru
č
 ju iu odre
đ
enom vremenu;5) vodoprivredni bilans je kvantitativni i kvalitativni odnos raspoloživih i potrebnihkoli
č
ina površinskih i podzemnih voda u odre
đ
enom periodu i na odre
đ
enompodru
č
 ju;6) izvorište je prostor na kome se zahvata voda radi javnog snabdevanjastanovništva (izvor, bunar, deo reke ili jezera, akumulacija ili njen deo);7) javno snabdevanje stanovništa vodom za pi
ć
e je snabdevanje vodom više od petdoma
ć
instava, odnosno više od 20 stanovnika, snabdevanje objekata preduze
ć
avodom, kao i gra
đ
ana koji samostalno obavljaju delatnosti proizvodnje i prometaživotnih namirnica i snabdevanje vodom javnih objekata (škole, domovi kulture,autobuske i železni
č
ke stanice i dr.);8) garantovani minimum je proticaj koji se nizvodno od vodozahvata moraobezbediti u vodotoku;9) korito za malu vodu je udubljenje kroz koje teku vode vodotoka pri niskim isrednjim vodama, odnosno koje je redovno pokriveno vodama jezera;10) korito za veliku vodu je prostor preko kojeg te
č
e velika voda vodotoka ili supokrivena vodama jezera pri visokim vodostajima do verovatno
ć
e pojave jednom u 50 godina;
 
11) obala je pojas zemljišta koji se proteže neposredno uz korito za veliku voduvodotoka ili jezera, odnosno akumulacije, a obala u podru
č
 ju zašti
ć
enom odpoplava je pojas zemljišta širine 50 metara ra
č
unaju
ć
i od unutrašnje nožicenasipa prema branjenom podru
č
 ju;12) inundaciono podru
č
 je je pojas zemljišta izme
đ
u korita za malu vodu i spoljnenožice nasipa, odnosno pojas zemljišta izme
đ
u korita za malu vodu i poplavnelinije na podru
č
 ju na kojem nisu izgra
đ
eni objekti za zaštitu od štetnog dejstvavoda;13) vodno zemljište je korito i obale vodotoka, jezera i akumulacije;14) zemljište ugroženo od erozije je zemljište na kome usled dejstva vode nastajupojave opiranja, brazdanja, podrivanja i klizanja kao i zemljište podložno ovimuticajima;15) regionalni sistem za snabdevanje vodom je sistem koji snabdeva vodom dve iliviše opština;16) javni vodovod je sistem za snabdevanje vodom za pi
ć
e koji ima ure
đ
eno izašti
ć
eno izvorište, kaptažu, rezervoar i vodovodnu mrežu;17) seoski vodovod je sistem za snabdevanje vodom za pi
ć
e seoskog naselja kojiima ure
đ
eno i zašti
ć
eno izvorište, kaptažu, ure
đ
aj za pripremu vode, rezervoar irazvodnu mrežu a kojim ne upravlja javno komunalno preduze
ć
e, odnosnodrugo preduze
ć
e;18) prijemnikom se smatra prirodni i vešta
č
ki vodotok, jezero i podzemne vode.
II. VODNA PODRU
Č
JA
Č 
lan 6.
Radi obezbe
đ
ivanja zaštite voda, zaštite od štetnog dejstva voda, ure
đ
enja,koriš
ć
enja i upravljanja vodama na teritoriji Republike Srbije, obrazuju se vodnapodru
č
 ja i to:1) Vodno podru
č
 je Dunava koje obuhvata delove slivova Dunava, Tise i Timoka islivove Mlave i Peka;2) Vodno podru
č
 je Save koje obuhvata delove slivova Save i Drine i sliv Kolubare;3) Vodno podru
č
 je Morave koje obuhvata sliv Velike Morave i delove slivova JužneMorave, Zapadne Morave, P
č
inje, Dragovištice, Lepenca, Belog Drima, Ibra,
Č
ajlanske i Crnog Kamena.Granice vodnih podru
č
 ja iz stava 1. ovog
č
lana utvr
đ
uje Vlada Republike Srbije (udaljem tekstu: Vlada).Teritorija Republike Srbije predstavlja jedinstven vodoprivredni prostor.

Activity (16)

You've already reviewed this. Edit your review.
1 hundred reads
1 thousand reads
Nindza N Nindza liked this
Jelena Najdanovic liked this
Jelena Krcmar liked this
Simon Sezam liked this
tdidjordjic liked this
tdidjordjic liked this
milosmunic liked this
guntrum liked this

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->