Welcome to Scribd. Sign in or start your free trial to enjoy unlimited e-books, audiobooks & documents.Find out more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
2Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
201434672

201434672

Ratings: (0)|Views: 176|Likes:
Published by The Myanmar Times

More info:

Published by: The Myanmar Times on May 20, 2014
Copyright:Traditional Copyright: All rights reserved

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

06/20/2015

pdf

text

original

 
 
°
twGJ 34? trSwf 672 (16
 22? 5? 2014) oif,aeYzwf&rnf h tem*wfowif;pmapmif
 myanmar.mmtimes.com
   ¶
 
 jynfwGif;owif; 2
Page 2
www.mmtimes.com
&efukefNrdKUawmfrSm bmaMumifh rD;cPcP ysuf&ovJ
'D&uf yd k if ;
 
&efuk ef NrdKUrSm bmaMumifh rD; cPcP ysufae&ovJ/ 'D&ufyd kif;rS m vlwk  dif; ajymae ar;aeMuwJ h ar;cGef;ygyJ/ ESpfpydkif; wkef;u tpkd;&wm0ef&SdolawGu 24 em&D vQ yf ppf rD;ay;oGm;r,fvkdY ajymMum;cJh zl; yg w,f/ vQyfppfrD;uawmh ysufqJygyJ/ vQyfppf rD; cPcPysuf&wJ htaMumif;ud k vlawmfawmf rsm;u azhpfbGwfcfrS m ajymaeMuw,f/ &efukef  Nrd KUrS m vQyfppfrD;aum if;aum if;ray;EdkifwJh twGuf vlawGuawmh tpkd;&udktjypfwif aeMuwm yg/ &efukefNrd KUud k vQyfppfrD; jynf hjynf h00 ay;Ed kif zk  dY wm0ef&S  dolawGu NyD;cJ hwJhESpfuwnf;u Bud K;pm;cJhygw,f/ topfwnfaqm ufNyD;pD; cJhwJ h a&tm; vQ yf ppf pD rH ud ef; awGu &vm wJh vQyfppf"mwftm;ud k &efukefNrdKUrS m trsm; qk  H;cGJwrf;csay;ch  Jovk  d obm0"m wfaiG Uok  H; yk*¾vdu"m wftm; xkwfvkyfa&; puf½k  HawG qDuaevnf; vQyfppf"m wftm; 0,f,lcJhyg w,f/ aEG&m oD "m wftm; vk  dtyfcs ufudk jznf h qnf; ay; Edk if zkdY Edkif iH awmf bwf *s uf eJYa&m Edkif iH wum&JU axmuf yhH rIeJYygacs;aiGtpD tpOfawGeJ Y vQyfppf"mwftm;xkwfvkyfa&; pDrH udef; opfawG aqmif&GufcJ hw,f/ okdYaomf  jim;vnf; &efukefNrdKUawmfBuD;rSm vQyfppfrD;uawmh vmvd kuf ysufvkduftaetxm;yJ &S  dyg ao;w,f/ 'DESpfaEG&m oDrSm &efukefNrdKU"m wftm; vd ktyfcsufud k jznf hqnf;ay;Edkifr,f h vk  Havmuf wJ h vQyfppf"mwftm;yrmPud k xkwfvkyfEd kif cJ hw,fvkd Y &efukefNrdKUawmfvQyfppf"m wftm; jzefY jzL;ay; a&;tzGJUu tif*s if eD,m csK yf OD;&efvif;u qk  dyg w,f/ ]]"m wf tm; xk wf vk yf rIu vkHavm uf w,f/ rD;cPcP ysuf &wJh taMum if; u awmh &efuk ef NrdKU&JU "mwf tm; jz efY jzL;a&; pepfu tk  da[m if;aevkdYyg yJ/ ]]ud kvdk eD ac wf uwnf;u tokH;jyKcJhwJh vQyfppf"m wftm;jzefYjzL;a&;pepfu vQyfppf "m wftm; tokH;rsm;wJh aEG&m oDqkd rEkdif awmhbl;/ vQyfppfvk  dif;BudK;awGu cHEdkif&nf tm;xuf yd kNyD; tvkyfvkyfae&w,f}} vdkY olu ajymyg w,f/ NyD;cJ hwJ hESpfaEG&m oDrSm &efukefNrdKUu vQyf ppf r*¾ g0yf 700 eD;yg;om okH;pGJcJh ayr,fh  vuf&S  d aEG&m oD rSm &efuk ef Nrd KUwpf ckvkH;&JU vQyf ppf "m wf tm; okH;pGJ rI EI ef;u r*¾g0yf 1ç000 eD;yg;&S  dw,fvdk Y qdkyg w,f/ ]][k dwpfnu rD;ys ufwm wpfnvkH;yJ/ uRef awmf wkd Yae&wm wkduf cef; qkd awmh b,fvk  drS tdyfr&bl;/ 'D&ufyd kif;rD;ysufwm &ufquf vkd jz pf aew,f}}vk  dY Akdvf waxm if NrdKUe,fae uk  dwifaZmfaxG;u ajymygw,f/ oufwrf; Mum jr if hae NyDjz pfwJh &efukefNrdKU vQ yf ppf "m wf tm; jz efY jzL;a&; pepfudk jyefvnfjyKjy if Edk if zkdY &efuk ef Nrd KUawmf vQ yf ppf "m wf tm; jz efY jzL;ay; a&;tzGJUu *syeftjy nfjy nfqkdif&m yl; ayg if; aqm if&Guf a&;at*sifpD (*sKdufum) eJ Y yl;ayg if;aqm if &G uf ae ygw,f/ &efuk ef NrdKU "mwf tm; jz efY jzL;a&; pepf wpf ckvkH;udk *sKduf umtzGJUu avhvm qef;ppfaeyg w,f/ ]]uRefawmfwkd Y ppfaq;rItm;vk  H;rSm awGU& wmuawmh "mwftm;vkdtyfcsuf jrif hwuf vmovkd xkwfvkyfrIuvnf; wk  d;wufvmyg w,f/ 'gayrJh "mwftm;jzef YjzL;a&;tydkif;eJ Y "mwftm; cGJ½kHawG&JU t&nftaoG;uawmh awmfawmfyJ edrfhusaeygw,f}}vk  dY *sKdufum tzGJUu vQyfppfpDrH ud ef; qkd if&m t&m&Sd rpöwm uk½d kEkrm; uif*sdu ajymyg w,f/ &efukefNrdKU"mwftm;jzef YjzL;a&; pepfwpfck vk  H;udk jyKjyifzk  dYeJ Y "mwftm;vk  dif;awGaMumif h jzpf ae&wJh vQyf ppf "m wftm; qkH;½IH;rI udk vnf; ig;&m ckdifEIef;txd avQmhcsEdkifzkd Y *sKduf umtzGJU&JU tultnDeJ Y aqmif&GufoGm;zkdY &Sd ygw,f/ 'DpD rH ud ef; twGuf vQyf ppf pGrf;tm;0efBuD;u *sKdufum qDuae tar&duef a':vm 214 oef;acs;,l oG m;r,f vkdY  qk  dygw,f/ tvm;wl pDrHudef;rsKd;aqmif&Guf zkd Y vQyf ppf pG rf; tm; 0efBuD;u xkdif; Edk if iHu tzG  JUtpnf;wpfckeJY aqG;aEG;aeyg w,f/ 'DpD rH ud ef; awGu ESpf eJY csDNyD; MumOD; rSm jzpfwJhtwGuf &efukefNrdKUrS m vQyfppfrD;jywf  awmufrIu &SdaeOD;r,fqk  dwJ h oabmyg/ &ef uk ef Nrd KUwGif; vQyf ppf "m wf tm; jz efY jzL;a&; vdk if; awGrSm tokH;jyKaewJh x&efpazmfawGrSm ykHrS ef cH Ekd if 0eftm; 50 &mckd if EI ef; om &Sd ayr,fh "mwf tm; okH;pGJ rI jr ifh wufwJh aEG&m oD rSm 80 uae 90 &mckdifEIef; "mwftm;okdavSmifjzef YjzL;ay;ae &wJ htwGuf x&efpazmfawG aeYpOf rD;avmif ysufpD;aew,fvd kY oluajym yg w,f/ topfjyifqif owfrSwfxm;wJ h vQyfppfrDwm cEIef;xm;opfawGudk {NyDv 1 &ufaeY uwnf;u vQyf ppf pG rf; tm; 0ef BuD;Xm eu pwifaum ufcHcJhygw,f/ vQyfppf"m wftm; xkwf vk yf a&;eJY "mwf tm; jz efY jzL;a&;pepf jyKjy if zkd YtwGuf urÇmhbPf? tm&S zGHUNzd K; a&;bPf? *sKduf umeJY NAdwd oQ tpkd;&wkdYu aiGaMu;eJ Y enf;ynm awG axmufyHhoGm;zk  dY vnf; ajymMum;xm;NyD;yg NyD/ar;cGef;uawmh &efukefNrdKUrSm rD;cPcP ysufwm b,favm ufMumMum jzpfaeOD;rS m vJ qk  dwm yg yJ/
atmif&Sif
a&;om;onf/
 tvH k "mwf tm;ay;puf ½H k 0if ;twG if ; xyf rH wnf aqmuf aeonf h obm0"mwf aiG UoH k ; vQyf ppf "mwf tm;ay;puf ½H k ud k r[m"mwf tm;vd k if ;BuD ;ES ih f twl awG U&pOf/
 
"mwfyH k • bl;oD;
 
3jynfwGif;owif;
news
www.mmtimes.com
ESpfzuf xdef;odrf;vdkufemrI tm;enf;jcif;aMumifh wkdufyGJrsm; jyeft&dSefjrifhwufvmjcif;jzpf
tdtdwd k;vGif
 ucsif jynfe,f ES if h
 
&Srf;jynfe,f ajrmufykdif; ae&m a'otcsdKUwGif tpk  d;& wyfrawmf ESifh ucsifvGwfajrm ufa&; wyfrawmf(autkd if at)wkdYtMum; wkduf yGJrsm; jyefvnf t&dSef jr ifh wuf vm jc if;onf &&dSxm;aom oabmwl nD cs ufrsm;udk ESpfOD;ESpf zuf wm0ef,l xdef;odrf;vk  dufemrI tm;enf;jcif; aMumifh jzpfonf[k ucsifvGwfajrm ufa&; tzGJ Utpnf;(autk  diftkd ) tzG UJacgif;aqmif OD;qGrfvGwf*rfu jynfaxmifpk Nidrf;csrf;a&; azmfaqm ifa&; vkyfief;aumfrwD(
UPWG)
ESifh awGUqHkpOf ajymMum;vkdufonf/ ]]ESpfOD;ESpf zufMum;rSm tjyef tvSef em;vnfrI? av;pm;rIeJ Y tjyeftvSef ,H kMunf rI azmfaqm ifa&;rSmvnf; tm;enf;rI &d  Sae ao;w,fvd k Y oH k;oyfygw,f}} [k OD;qGrfvGwf  *rfu arv 13 &ufaeY jrpfBuD;em;NrdKUwGif jyKvkyfonf h 
UPWG
ESif h autk  diftk  d Nidrf;csrf; a&; aqG;aEG;yGJwGif ajymonf/ tpkd;&ESifh autkd if tkdwkdYMum; ucsif jynfe,f? jrpfBud;em;Nrd KUü atmufwk  dbm v twGif; jyKvkyfonf h Nidrf;csrf;a&; aqG;aEG; yG  JwGif &&d  ScJ honfh oabmwlnDcsuf ckepfcsuf wGif ypfcwf wkd uf cdk uf rIrsm; avQmhcs&ef ESpfzufoabm wlnDcJ hMuaomfvnf; {NyDv twGif; jyefvnfjzpfyGm;cJ honf h wk  dufyGJrsm; aMumifh autdk if tkd\ awmif; qkd cs uft& jrpfBuD;em;NrdKUwGif wwd,tBudrf jyefvnf awGUqHkaqG;aEG;jcif;jzpfonf/ aqG;aEG;yGJwGif 2013 ckESpf? arvESifh  atmuf wkd bmv awGUqHkaqG;aEG;rIaem uf yk  dif;jzpfyG m;cJ honf h udrsm;ud k ESpfzufaqG;aEG; cJhNyD; Nidrf;csrf;a&; [efYwm;apEkdifonf h jzpf pOfrsm; xyfrHrjzpfyG m;&ef OD;pm;ay; aqG;aEG; cJhaMumif; aqG;aEG;yG  J xkwfjyefcsuft& od& onf/ autkdiftk  dtaejzihf tpkd;&ESif h typf  &yf pJa&; vufrS wf rxdk;Ekd if aomfvnf; wpfEk  difiHvHk;qkdif&m typf&yfpJa&; nd§EdIif; a&;tzGJ U (
NCCT)
wGif yg0ifaqG;aEG;vsuf &d  Saomfvnf; ucsifjynfe,fESif h &Srf;jynfe,f  ajrmufyk  dif; tcsKdUa'orsm;wGif wk  dufyGJrsm; yd krkdjz pfyGm;vm aom aMumifh a'otwGif;&dS jynfolrsm; pdk;&drfylyefvsuf&d  SNyD; a'owGif; rwnfNidrfrIrsm; jzpfyGm;ae aMumif; OD;qGrf vGwf*rfuajymonf/ tpkd;&bufu acgif; aqmif OD;atm if rif;url wpfEk  difiHvH k; typf&yfpJa&; vufrSwf a&;xk  d;Ek  dif&ef 
NCCT
ESif h Nidrf;csrf;a&; aqG;aEG; rIrsm;udk tm;xk wf ae &onfh twGuf tpkd;&ESifh autkdiftkdMum;wGif qufvuf vkyfaqm if&rnfh tcsufrsm; tm;enf;jcif; jzpfaMumif; jyefvnfajymMum;cJ honf/xk  dYjyif  ESpf zuf wGif wdwd usus todtrS wf jyK xm;onf h xdef;csKyfe,fajr r&S  donf htwGuf  ESpf zuf wyf vI yf &Sm;rIrsm; vkyf onfhtcg xdawG UrIrsm;jzpf&aMumif;? jyóem tao; av;ud k xdxda&mufa&mufrajz&Sif;Ek  difonfh twGuf trdIufup jymom 'f rD; avm ifNyD; jyóemrsm; ydkBuD;xGm;vm jc if; jz pfaMumif;? tawGUtMuH Kud k oifcef;pm,lum jyóem rBuD;xGm;rD ajz&S if; Ekd if&ef
Mechanism
wpfckjyKvkyf&ef tqkdjyKaMum if;ajymonf/ ok  dYjzpfí ESpfzuf oabmwlnDcs uft& atmufwk  dbm oabm wlcsufyg yl;wGJapm ifh Munfh BuD;Muyfa&; ,EÅ&m;uk  d yxrtqifh taumiftxnfazmfjcif;tm;jzih  f ]] y#dyu©  nd  §EdI if; ajz &S if;a&;tzGJ U}}udk zG  JUpnf; cJh onf/ tqk  dyg tzGJ Uud k wyfrawmfbufu ig;OD;? autk  diftk  dbufu ig;OD;jzif h zG  J Upnf;&ef oabm wlcJhNyD; qufvufaqG;aEG;rnfjzpfonf/
ta0;ajy;,mOf wdrf;arSmufrIü aoqkH;olrsm;udk tmrcHaMu;ay;
pkvSKdifxGef;
 jref rmh tmrcH vk yf ief ;u
 
arv 8 &ufaeYwGifpwifa&m if;cscJ honf h txl;c&D;oG m;tm rcH aMumifh ar 12 &ufaeY tjrefvrf;rBuD;wGif jz pf yGm;cJhonfh &mZm rif; ta0; ajy;,m Of vdk if; wd rf; arS muf rI wGif aoqkH;olrsm;udk txl;c&D; oGm; tm rcH avsmfaMu; tq 10ç000 udk ay; avs mfvd kufonf/ xdcd kuf 'Pf&m&olrsm;udkvnf; aq;rSwfwrf; ay: rl wnfNyD; owfrS wf avs mfaMu; udk ay; tyf rnf[k aejynfawmfwGif arv 14 &ufaeYü jyKvkyfcJhaom tmrcHavsmfaMu; ay;tyfyGJwGif wm0ef&S  dolrsm;uajym onf/ ]]c &D; onf awG twGuf tifrwef 0rf; enf;rdygw,f/ qkH;½I  H;epfem olawGud k ukpm; Edk if zdk Y tm rcH avsmfaMu;awGudk pepfwus vsifvs ifjr efjr efxkwfay; EdkifzdkY BudK;pm; cJhyg w,f/ c&D;oGm;jy nfolawG ab;tEÅ&m,f uif;&Sif;NyD; vd k&mc&D;oG m;vmEk  difzd k Y vrf;yd kif; qdkif&m t&nftaoG;jynf hpk  Haum if;rGefa&;? tok  H;jyKwhJ ,mOfMuH hcd kifrI? ,mOfarm if;awG&J U uRrf;usifrI? usef;rma&; aumif;rGefrIeJ Y ,mOf pnf; urf;? vrf;pnf;urf; owfrS wf cs uf twk  dif;armif;ESifzdkYvk  dygw,f}}[k b@ma&; 0efBuD;Xme jynfaxm ifpk0efBuD;OD;0if;&S  defu ajymonf/ arv 12 &ufaeY? n 7 em&D0ef;usif cefYu aejy nf awmfrS pwifxG uf cG monfh
aejy nf awmf •&efukef (&mZm rif; )ta0;
ajy;,m Ofonf rd kifwdkif 197^6 ud k pwif 0if a&m uf wdk uf rdNyD; t&Sdef rxd ef; Edk if bJ 0ufvuf rD;&xm; ckH;ausmfwH wm; xd yfudk xyfrHwd kufrdum wHwm;atm ufod kY xd k;us wdrf;arSmufrI jzpfyG m;cJhonf/ tqd kyg,m Of wdrf; arSmufrIaMumif h ,mOfay: yg c&D;onf  trsKd;om; 10 OD;ESif h trsKd;orD;av;OD;wdkY  tcif;jz pf ae &m wG if ao qkH;cJh onf[k tjrefvrf; &JwyfzG  JUxkwfjyefcsuft& od& onf/ ,mOfay:yg xdcd kuf'Pf&m& c&D;onfrsm; ud k aejy nfawmfckwif 1ç000 aq;½kHwGif  trsKd;om; 15 OD;ESif h trsKd;orD; 11 OD;? v,fa0;NrdKUe,f jynfol Yaq;½k  HwGif trsKd;om; ESpfOD;? trsKd;orD;wpfOD;? pkpkaygif; 29 OD;wdk Y aq;0g;ukorIcH,lvsuf&S  donf/ aoqk  H;ol rsm;wGif vQyf ppf 0ef BuD;Xm e0efxrf;wpfOD; yg0ifaMumif; xkwfjyefpm&if;t&od&onf/ aq;0g;ukorIqufvufcH,laeonfh vlem rsm;wGif tpdk;&0efxrf;oH k;OD;onf pdk;&drf& tajctaejzif h ukovsuf&S  donf/ ]]wd rf; arS muf csd efu rdk;t&rf;onf; ae w,f/ uDvdk tae eJYvnf; rydkbl;? 'gay rJh rd k;rsm;awmh 80 uDvdkae&mrS m 40 uDvd keJY armif;&r,f h taetxm;awmh&S  dw,f/ rd k;a& t&S  defeJY 0d kufbmuvnf; Ed kifr,f hyk  H ray: awm hygbl;/ ,mOf arm if; uawmh vkH;0 t&ufaom uf xm; jc if; r&Sd ygbl;/ 'gay rJh olrS mawmh wm0eftjynf h&S  dygw,f}}[k tjref
 wdrf;arSmufcJhonf h ta0;ajy;,mOfudk   jyefvnfqGJ wif NyD;aemuf wm0ef&S dol  rsm; vma&mufppf aq;aepOf/
 pmrsuf ES m 4 od k Y  
ESpfzufwGif wdwdusus  todtrSwfjyKxm;onfh xdef; csKyfe,fajr r&Sd  onfhtwGuf ESpfzufwyfvIyf&Sm;rIrsm;...

Activity (2)

You've already reviewed this. Edit your review.
zahid liked this
1 hundred reads

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->