Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
114Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Tamil-English Dictionary

Tamil-English Dictionary

Ratings:

4.78

(1)
|Views: 12,713|Likes:

More info:

Published by: Sankar - Web Designer, Flash Designer on Mar 14, 2008
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

05/08/2014

pdf

text

original

 
to abridge À¢Õì̾øactivity ¬üÚ¾¢actual ¬üÈ¢Âto adjust ºÃ¢Â¡ì¸øto found Àñξøfund ÀñÎfoundation Àñ¼¸õfund transfer ÀñÎ þ¼ô ¦ÀÂ÷×Sales Transaction Å¢üÀ¡üÈõsales order Å¢üÀ¡¨½fundamental Àñ¼¡¸, Àñ¼¡ÉÐ, ÀñÉSurgery þý º¢¸¢î¨º, ÀñÎÅõSurgeon ÀñÎÅ÷to allocate þÄ째üÈøalternatives «Îò¾¨É¸ûapplication ÀÊ째üÈõappreciation À¸÷üÈõto approach «Ï̾øto audit ¬ö¾øbalance sheet ÀÄí¨¸î ºÅÎbasic ÀÎ(¨¸)to budget ¦À¡ì¸¢Î¾øcapital ¦¸¡ðÊøto capitalise ¦¸¡ðÊÄ¡ì¸øcapital rationing ¦¸¡ðÊø «ÕìÌcase ¸¢¨¼cash flow À½ô À¡ö×chain ¸¨½chart ¾¸Îchecklist ¸¨Å þØò¾¢to classify ÌÄÅ¡ì¸øcombination À¢¨½ôÒcompletion ÌõÒÚò¾õcomprehensive Ìõ¦ÀÕ측Écompounding ÌõâϾøcondition ¸ðÊÂõconflict ÀĢ츣Îconsequences Ìóàì¸õ, ¸ðÎÁ¡Éõcontent ÌóÐÚto contract ÌóÐÃò¾øto control ¸ñÎÈødanger «¼í¨¸decision ¾£Õ¾ødefinition ÅÊò¾õdemand §ÅðÒdesign «¼×determine ¾£÷Á¡É¢discounting Ü𦼡Ð츢disparity Ҩæ¡ÐìÌmurder °Ú, §¸¡û,«½íÌ,§Åð¼õeconomic «¸¿Â, ¦À¡ÕÇ¢Âeffect ²üÀΨ¸efficient ²üÀ¨¼×to end ÓÊò¾øto evaluate ÅÖÅÈ¢¾ø, Á¾¢ôÀÈ¢¾øfactor ¬ìÜÚfeasibility ¬Ì¨Áfinance ¿¢¾¢forcasting ÒÈì ¸¼¡òÐforeigner Ò¨ÃÂý, Ҩûýformat ¯ÕÁ¡ÎFramework ÅÃõÒÚÌfunction Àñ½õglobal ÌÆÅøglobal warming §¸¡Ç ¦ÅÐõÀøblack hole ¸ÕóШÇidentification Å¢¾ó§¾üÈõincorporating ¸ðÒÚò¾øindustry practice ÐÊÁô À𼨸inflation ÀØì¸õinformation ¯ûÙÕÁõinteger ¦¾¡Ì¨Åintroduction ¦¾¡¼ì¸õinvestigation Å𼨸ò¾øinvestment ÅðÎÁõissues þÎ׸ûlimitation ŢǢõÒloan þÃÅøManagement Á¡É¨¸ôÒ,mathematical models Á¡¾¢Ã¢¸ûmeasuring Áðξømethod Á¾¢§Â¡ðÎmonitoring Ӹɢò¾øneed ¿¡Î, ¿¡ð¼õNet present value ѨÇô Àà Á¾¢ôÒnet terminal value ѨÇò ¾£÷Á Á¾¢ôÒobjective ¯¸ò¾¢ð¼¡¸optimum ¯¸Áõorganization ¯Ú¸¨ÁôÒoutline ¦ÅǢ째¡Îoutput ¦ÅÇ¢ô§À¡òÐperspective ÀÃô À¡÷¨Åphase Àì¸øplanning ÀÆÛ¾øproblem ¦À¡ÄÅõprocedure ÀÃî ¦ºÖòÐprofitability index ¦À¡Öר¼ Å¢¾¨¸profit and loss account ¦À¡ÖÅ¢ÆôÒì ¸½ìÌProject Óó¾¢ðÎprojection Óó¾¢ð¼õ

Activity (114)

You've already reviewed this. Edit your review.
1 hundred reads
1 thousand reads
ganggaa liked this
Sampath Kumar liked this
Vasu Devan liked this
Ahamed Ibrahim M liked this
Anwar Shariff liked this
Ayyavu Dhayalan liked this
Siva Tharzan liked this
Kumara Samy K added this note
this is payment site. i don't like this site.

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->