Welcome to Scribd. Sign in or start your free trial to enjoy unlimited e-books, audiobooks & documents.Find out more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
5Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Giao an Hoa Hoc 12 Toan Tap

Giao an Hoa Hoc 12 Toan Tap

Ratings:
(0)
|Views: 297|Likes:
Published by nguyenkimkhue

More info:

Published by: nguyenkimkhue on Dec 07, 2009
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

11/15/2012

pdf

text

original

 
Ngaøy soaïn:............/............
I. MUÏC TIEÂU:1. Kieán thöùc:
OÂn taäp, cuûng coá, heä thoáng hoaù caùc chöông hoaù hoïc ñaïi cöôngvaø voâ cô (söï ñieän li, nitô-photpho, cacbon-silic).
2. Kó naêng:
- Reøn luyeän kó naêng döïa vaøo caáu taïo cuûa chaát ñeå suy ra tính chaát vaø öùng duïngcuûa chaát. Ngöôïc laïi, döïa vaøo tính chaát cuûa chaát ñeå döï ñoaùn coâng thöùc cuûachaát.- Kó naêng giaûi baøi taäp xaùc ñònh CTPT cuûa hôïp chaát.
3. Thaùi ñoä:
 Thoâng qua vieäc reøn luyeän tö duy bieän chöùng trong vieäc xeùt moáiquan heä giöõa caáu taïo vaø tính chaát cuûa chaát, laøm cho HS höùng thuù hoïc taäp vaøyeâu thích moân Hoaù hoïc hôn.
II. CHUAÅN BÒ:
 - Yeâu caàu HS laäp baûng toång keát kieán thöùc cuûa töøng chöông theo söï höôùng daãncuûa GV tröôùc khi hoïc tieát oân taäp ñaàu naêm.- GV laäp baûng kieán thöùc vaøo giaáy khoå lôùn hoaëc baûng phuï.
III. PHÖÔNG PHAÙP:
Neâu vaán ñeà + ñaøm thoaïi + hoaït ñoäng nhoùm.
IV. TIEÁN TRÌNH BAØY DAÏY:1. OÅn ñònh lôùp:
Chaøo hoûi, kieåm dieän.
2. Kieåm tra baøi cuõ:
Khoâng kieåm tra.
3. Baøi môùi:HOAÏT ÑOÄNG CUÛA THAÀY VAØ TROØNOÄI DUNG KIEÁN THÖÙCHoaït ñoäng 1
GV löu yù HS:- ÔÛ ñaây chæ xeùt dung moâi laø nöôùc.- Söï ñieän li coøn laø quaù trình phaân licaùc chaát thaønh ion khi noùng chaûy.- Chaát ñieän li laø chaát khi noùng chaûyphaân li thaønh ion.- Khoâng noùi chaát ñieän li maïnh laø chaátkhi tan vaøo nöôùc phaân li
hoaøn toaøn
thaønh ion.
Thí duï:
H
2
SO
4
laø chaát ñieän li maïnh,nhöng:H
2
SO
4
 
H
+
+
-
4
HSO
-
4
HSO
↔ H
+
+
-
24
SO
I – SÖÏ ÑIEÄN LI1. Söï ñieän li
 
Quaùtrình phn li cc chaát trongnöôùc ra ion lsöïñin li
Nõng chaát khi tan trong ôùc phn lira ion lnhöõng chaát ñin liCht ñin li maïnh lchaát khitan trong nöôùc, cc phn töûhoaøtan ñeàu phn li ra ion.Chaát ñin li yeáu lcht khi tantrong nuôùc ccmoät phn soáphn töûhotan phn li ra ion,phn cn laïi vn toàn taïi ôùi daïngphn töûtrong dung dòch.
Hoaït ñoäng 2
HS nhaéc laïi caùc khaùi nieäm axit, bazô,muoái, hiñroxit löôõng tính.
GV coù theå laáy moät soá thí duï neáucaàn thieát.
2. Axit, bazô vaø muoái
Axit, bazô, muoáiAxit lchaát khi tan trongnöôùc phn li ra ion H
+
Bazô lchaát khi tan trongnöôùc phaân li ra ion OH
-
Muoái lhôïp chaát khi tantrong nöôùc phaân li ra cationkim loaïi (hoaëc NH
4+
) vaøanion goác axitHiñroxit löôõng tính lhiñroxittan trong nöôùc vöøa ctheåphaân li nhö axit vöøa coùtheåphaân li nhö bazô
Hoaït ñoäng 3
HS nhaéc laïi ñieàu kieän ñeå xaûy raphaûn öùng trao ñoåi ion.
3. Phaûn öùng trao ñoåi ion trong dungdòch caùc chaát ñieän li
Phaûn öùng trao ñoåi ion trongdung ch cc chaát ñieän licxy ra khi coùít nht moättrong caùc ñiu kin sau:- Taïo thnh cht keát tuûa.- Taïo thnh chaát ñieän li yu- To thnh cht khí Baûn cht laølaøm giaûmsoáion trong dung dòch.
1
Tieát1
 
OÂN TAÄP ÑAÀU NAÊM
(Tieát 1)
 
GV ?: Baûn chaát cuûa phaûn öùng traoñoåi ion laø gì ?
Hoaït ñoäng 4:
GV laäp baûng sau vaøyeâu caàu HS ñieàn vaøo.
II – NITÔ – PHOTPHONITÔPHOTPHO
Caáu hình electron: 1s
2
2s
2
2p
3
Ñoä aâm ñieän: 3,04Caáu taïo phaân töû: N
N (N
2
)Caùc soá oxi hoaù: -3, 0, +1, +2, +3, +4, +5
NH
3
N
2
HNO
3
-30+5thu enhöôøng e
Axit HNO
3
:HONOO
+5
HNO
3
laø axit maïnh, coù tính oxi hoaùmaïnh.Caáu hình electron: 1s
2
2s
2
2p
6
3s
2
3p
3
Ñoä aâm ñieän: 2,19Caáu taïo phaân töû: P
4
(photpho traéng); P
n
(photpho ñoû)Caùc soá oxi hoaù: -3, 0, +3, +5
PH
3
P
4
H
3
PO
4
-30+5thu enhöôøng e
Axit H
3
PO
4
:HO
+5
HOHOPO
H
3
PO
4
laø axit 3 naác, ñoä maïnh trung bình,khoâng coù tính oxi hoaù nhö HNO
3
.
III – CACBON-SILICCACBONSILIC
Caáu hình electron: 1s
2
2s
2
2p
2
Caùc daïng thuø hình: Kim cöông, than chì,fulerenÑôn chaát: Cacbon theå hieän tính khöû laøchuû yeáu, ngoaøi ra coøn theå hieän tínhoxi hoaù.Hôïp chaát: CO, CO
2
, axit cacbonic, muoáicacbonat.
CO: Laø oxit trung tính, coù tính khöûmaïnh.
CO
2
: Laø oxit axit, coù tính oxi hoaù.
H
2
CO
3
: Laø axit raát yeáu, khoâng beàn,chæ toàn taïi trong dung dòch.Caáu hình electron: 1s
2
2s
2
2p
6
3s
2
3p
2
Caùc daïng toàn taïi: Silic tinh theå vaø silicvoâ ñònh hình.Ñôn chaát: Silic vöøa theå hieän tính khöû,vöøa theå hieän tính oxi hoaù.Hôïp chaát: SiO
2
, H
2
SiO
3
, muoái silicat.
SiO
2
: Laø oxit axit, khoâng tan trongnöôùc.
H
2
SiO
3
: Laø axit, ít tan trong nöôùc (keáttuûa keo), yeáu hôn caû axit cacbonic
V. CUÛNG COÁ:1.
Vì sao khoâng neân noùi chaát ñieän li maïnh laø chaát khi tan trong nöôùc phaân li hoaøntoaøn thaønh ion ? 
2.
Döïa vaøo caáu hình electron nguyeân töû cuûa nitô haõy döï ñoaùn caùc soá oxi hoaùcuûa nitô.
VI. DAËN DOØ:
Xem laïi phaàn Ñaïi cöông veà hôïp chaát höõu cô, hiñrocacbon, daãn xuaáthalogen – ancol – phenol; anñehit – xeton – axit cacboxylic.Ngaøy soaïn:............/............2
Tieát2
 
OÂN TAÄP ÑAÀU NAÊM
(Tieát 2)
 
I. MUÏC TIEÂU:1. Kieán thöùc:
OÂn taäp, cuûng coá, heä thoáng hoaù caùc chöông veà hoaù hoïc höõu cô(Ñaïi cöông veà hoaù hoïc höõu cô, hiñrocacbon, daãn xuaát halogen –ancol – phenol , anñehit– xeton – axit cacboxylic).
2. Kó naêng:
- Reøn luyeän kó naêng döïa vaøo caáu taïo cuûa chaát ñeå suy ra tính chaát vaø öùng duïngcuûa chaát. Ngöôïc laïi, döïa vaøo tính chaát cuûa chaát ñeå döï ñoaùn coâng thöùc cuûachaát.- Kó naêng giaûi baøi taäp xaùc ñònh CTPT cuûa hôïp chaát.
3. Thaùi ñoä:
 Thoâng qua vieäc reøn luyeän tö duy bieän chöùng trong vieäc xeùt moáiquan heä giöõa caáu taïo vaø tính chaát cuûa chaát, laøm cho HS höùng thuù hoïc taäp vaøyeâu thích moân Hoaù hoïc hôn.
II. CHUAÅN BÒ:
 - Yeâu caàu HS laäp baûng toång keát kieán thöùc cuûa töøng chöông theo söï höôùng daãncuûa GV tröôùc khi hoïc tieát oân taäp ñaàu naêm.- GV laäp baûng kieán thöùc vaøo giaáy khoå lôùn hoaëc baûng phuï.
III. PHÖÔNG PHAÙP:
Neâu vaán ñeà + ñaøm thoaïi + hoaït ñoäng nhoùm.
IV. TIEÁN TRÌNH BAØY DAÏY:1. OÅn ñònh lôùp:
Chaøo hoûi, kieåm dieän.
2. Kieåm tra baøi cuõ:
Khoâng kieåm tra.
3. Baøi môùi:HOAÏT ÑOÄNG CUÛA THAÀY VAØ TROØNOÄI DUNG KIEÁN THÖÙCHoaït ñoäng 1:
GV yeâu caàu HS cho bieátcaùc loaïi hôïp chaát höõu cô ñaõ ñöôïc hoïc.
IV – ÑAÏI CÖÔNG HOAÙ HÖÕU CÔ
Hôïp chaát höõu côHiñrocacbonDaãn xuaát cuûa hiñrocacbonHiñrocacbonnoHiñrocacbonkhng noHiñrocacbonthômDaãn xuaáthalogenAncol,phenol,EsteAnñehit,XetonAmino axitAxitcacboxylic, Este
- Ñoàng ñaúng: Nhöõng hôïp chaát höõu cô coù thaønh phaàn phaân töû hôn keùm nhaumoät hay nhieàu nhoùm CH
2
nhöng coù tính chaát hoaù hoïc töông töï nhau laø nhöõngchaát ñoàng ñaúng, chuùng hôïp thaønh daõy ñoàng ñaúng.- Ñoàng phaân: Nhöõng hôïp chaát höõu cô khaùc nhau coù cuøng CTPT goïi laø caùc chaátñoàng phaân.
V – HIÑROCACBONANKANANKENANKINANKAÑIENANKYLBEZENCoângthöùcchung
C
n
H
2n+2
(n
1)C
n
H
2n
(n
2)C
n
H
2n-2
(n
2)C
n
H
2n-2
(n
3)C
n
H
2n-6
(n
6)
ÑaëcÑieåmcaáutaïo
- Chæ coùlieân keát ñônchöùc, maïchhôû- Coù ñoàngphaân maïchcacbon- Coù 1 lieânkeát ñoâi,maïch hôû- Coù ñf maïchcacbon, ñf vòtrí lieân keátñoâi vaøñoàng phaânhình hoïc- Coù 1 lieânkeát ba,maïch hôû- Coù ñoàngphaân maïchcacbon vaøñoàng phaânvò trí lieânkeát ba.- Coù 2 lieânkeát ñoâi,maïch hôû- Coù voøngbenzen- Coù ñoàngphaân vò trí töông ñoáicuûa nhaùnhankyl
ANKANANKENANKINANKAÑIENANKYLBEZEN
3

Activity (5)

You've already reviewed this. Edit your review.
1 hundred reads
1 thousand reads
toantamphu5261 liked this
hong_kt liked this
thanhthanhtrade liked this

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->