Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
1Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
2593

2593

Ratings: (0)|Views: 1|Likes:
Published by sejmometr.pl

More info:

Published by: sejmometr.pl on Dec 29, 2009
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

01/14/2011

pdf

text

original

 
 
Druk nr 2593
SEJMRZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
 
VI kadencjaS P R A W O Z D A N I EKOMISJI INFRASTRUKTURY
o poselskim projekcie ustawy o zmianie ustawyo transporcie drogowym oraz o zmianie innychustaw (druk nr 2401).
Marsza
ł
ek Sejmu – zgodnie z art. 37 ust. 1 i art. 40 ust. 1 regulaminu Sejmu skierowa
ł
 w dniu 8 pa
ź
dziernika 2009 r. powy
ż
szy projekt ustawy do Komisji Infrastruktury - do pierwszego czytania.Komisja Infrastruktury po odbyciu pierwszego czytania oraz rozpatrzeniu tego projektuustawy na posiedzeniach w dniach 20 pa
ź
dziernika i 15 grudnia 2009 r.wnosi
:
Wysoki Sejm
uchwali
ć
raczy za
łą 
czony projekt ustawy.Warszawa, dnia 15 grudnia 2009 r.Przewodnicz
ą 
cy Komisjii SprawozdawcaZbigniew Rynasiewicz
 
Liczba stron : 1 Data : 2009-12-28 Nazwa pliku : 0077-09A.NKVI kadencja/ druk nr 2401
 
1
 
Projekt
USTAWAz dnia ………….. 2009 r.o zmianie ustawy o transporcie drogowymoraz o zmianie niektórych innych ustaw
1)
 Art. 1.
W ustawie z dnia 6 wrze
ś
nia 2001 r. o transporcie drogowym (Dz. U. z 2007 r. Nr 125, poz. 874, z pó
ź
n. zm.
2)
) wprowadza si
ę
nast
ę
 puj
ą 
ce zmiany:1) po art. 14 dodaje si
ę
art. 14a w brzmieniu:„Art. 14a. 1. Przewo
ź
nik drogowy mo
ż
e zawiesi
ć
, w ca
ł
o
ś
ci albo w cz
ęś
ciwykonywanie transportu drogowego na okres nie d
ł
u
ż
szy ni
ż
12miesi
ę
cy.2. Przewo
ź
nik drogowy zawieszaj
ą 
cy wykonywanie transportu dro-gowego jest obowi
ą 
zany w terminie 14 dni od dnia, w którymrozpocz
ę
ty zosta
ł
okres zawieszenia:1) zawiadomi
ć
organ, który udzieli
ł
licencji o zawieszeniu wy-konywania transportu drogowego; w zawiadomieniu podajesi
ę
:a) okres, na który zawieszono wykonywanie transportu dro-gowego, b) liczb
ę
wypisów z licencji odpowiadaj
ą 
cej liczbie pojaz-dów samochodowych, którymi zaprzestano wykonywa-nia przewozów drogowych – w przypadku cz
ęś
ciowegozawieszenia wykonywania transportu drogowego;2) zwróci
ć
do organu, który udzieli
ł
licencji:a) wszystkie wypisy z licencji – w przypadku zawieszeniawykonywania transportu drogowego w ca
ł
o
ś
ci,
1)
 
 Niniejsza ustawa zmienia ustawy: ustaw
ę
z dnia 20 czerwca 1997 r. - Prawo o ruchu drogowym,ustaw
ę
z dnia 22 maja 2003 r. o ubezpieczeniach obowi
ą 
zkowych, Ubezpieczeniowym FunduszuGwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych i ustaw
ę
z dnia 16 kwietnia2004 r. o czasie pracy kierowców.
 
2)
Zmiany tekstu jednolitego niniejszej ustawy zosta
ł
y og
ł
oszone w Dz. U. z 2007 r. Nr 99, poz. 661, Nr 176, poz. 1238 i Nr 192, poz. 1381, z 2008 r. Nr 218, poz. 1391, Nr 227, poz. 1505 i Nr 234, poz. 1574 oraz z 2009 r. Nr 18, poz. 97, Nr 31, poz. 206, Nr 86, poz. 720 i Nr 98 poz. 817.
 
Liczba stron : 2 Data : 2009-12-28 Nazwa pliku : 0077-09A.NKVI kadencja/ druk nr 2401
 
2
 
 b) wypisy z licencji odpowiadaj
ą 
cej liczbie pojazdów samo-chodowych, którymi zaprzestano wykonywania przewo-zów drogowych – w przypadku cz
ęś
ciowego zawieszeniawykonywania transportu drogowego.3. Organ, który udzieli
ł
licencji wydaje z urz
ę
du zwrócone wypisy wterminie 7 dni przed up
ł
ywem okresu, na jaki zosta
ł
o zawieszonewykonywanie transportu drogowego.4. Je
ż
eli wykonywanie transportu drogowego zosta
ł
o zawieszone naokres przekraczaj
ą 
cy 3 miesi
ą 
ce, organ który udzieli
ł
licencji do-konuje, w terminie 14 dni od dnia spe
ł
nienia wymaga
ń
, o którychmowa w ust. 2, zwrotu cz
ęś
ci op
ł
aty wniesionej za wydanie licen-cji i wypisów z licencji z zastrze
ż
eniem ust. 5, proporcjonalniedo:1) okresu zawieszenia wykonywania transportu drogowego;2) liczby zawieszonych wypisów z licencji.5. W przypadku udzielania licencji i wypisów z licencji na wyko-nywanie mi
ę
dzynarodowego transportu drogowego, kwot
ę
cz
ęś
cizwrotu op
ł
aty ustala si
ę
po pomniejszeniu op
ł
aty za udzielenie li-cencji lub wypisu z licencji o prowizj
ę
, o której mowa w art. 44ust. 1b pkt 3.6. Minister w
ł
a
ś
ciwy do spraw transportu okre
ś
li, w drodze rozpo-rz
ą 
dzenia, szczegó
ł
owy tryb i warunki zwrotu cz
ęś
ci op
ł
aty, u-wzgl
ę
dniaj
ą 
c zasad
ę
proporcjonalnego zwrotu op
ł
aty, o którejmowa w ust. 4.”;2) w art. 15 po ust. 2 dodaje si
ę
ust. 2a w brzmieniu:„2a. Przepisu ust. 1 pkt 2 lit. d nie stosuje si
ę
, je
ż
eli przewo
ź
nik zawiadomi
ł
or-gan, który udzieli
ł
licencji, o zawieszeniu wykonywania transportu drogo-wego, w trybie i na zasadach okre
ś
lonych w art. 14a.”;3) w art. 28 ust. 1 otrzymuje brzmienie:„1. Wykonywanie mi
ę
dzynarodowego przewozu drogowego rzeczy na teryto-rium Rzeczypospolitej Polskiej przez zagraniczny podmiot wymaga zezwo-lenia ministra w
ł
a
ś
ciwego do spraw transportu, o ile umowy mi
ę
dzynaro-dowe nie stanowi
ą 
inaczej.”;4) po art. 28 dodaje si
ę
art. 28a w brzmieniu:„Art. 28a. 1. Zagraniczny podmiot wykonuj
ą 
cy mi
ę
dzynarodowy przewózdrogowy rzeczy jest obowi
ą 
zany wype
ł
ni
ć
zezwolenie, o którymmowa w art. 28 ust. 1, najpó
ź
niej przed wjazdem na terytoriumRzeczypospolitej Polskiej pojazdu samochodowego, którym przewóz ten jest wykonywany.2. W przypadku niewype
ł
nienia, nieprawid
ł
owego wype
ł
nienia lub b
łę
dnego wype
ł
nienia zezwolenia, o którym mowa w art. 28 ust.1, przejazd uznaje si
ę
za wykonywany bez zezwolenia.3. Kieruj
ą 
cy pojazdem samochodowym wykonuj
ą 
cym mi
ę
dzynaro-dowy przewóz drogowy jest obowi
ą 
zany mie
ć
przy sobie i oka-

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->