Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
12Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Atsız Mecmua - Sayı 17

Atsız Mecmua - Sayı 17

Ratings: (0)|Views: 732 |Likes:
Published by Ferhat SARIKAYA
Nihal ATSIZ dergileri, Atsız Mecmua 17. sayı
Nihal ATSIZ dergileri, Atsız Mecmua 17. sayı

More info:

Published by: Ferhat SARIKAYA on Jan 05, 2010
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

11/14/2012

pdf

text

original

 
www.atsizcilar.com
 
Ayl
ı
k
 
Fikir
 
Mecmuas
ı
 
Y
ı
l:
 
2,
 
Say
ı
:
 
17
 
Sahibi
 
ve
 
Müdürü:
 
H.
 
Nihâl
 
25
 
Eylül
 
1932
 
Ku
ş
Bak
ı
ş
ı
 
Darülfünun
 
Islahat
ı
 
ve
 
"Yüksek
 
Muallim
 
Mektebi"
 
Darülfünun
 
ı
slahat
ı
ndan
 
bahsolunurken
 
ilk
 
önce
 
akla
 
gelmesi
 
icap
 
eden
 
meselelerden
 
biri
 
de
 
Yüksek
 
Muallim
 
Mektebinin
 
alaca
ğ
ı
ş
ekil
 
olmal
ı
d
ı
r.
 
***
 
Beyaz
ı
t'ta,
 
Zeynep
 
Han
ı
m
 
Kona
ğ
ı
'n
ı
n
 
bir
 
ş
esine
 
s
ı
ğ
ı
nm
ı
ş
olan
 
ve
 
birçok
 
münevver
 
vatanda
ş
lar
 
taraf 
ı
ndan
 
bile
 
mevcudiyeti
 
bilinmeyen
 
bu
 
mütevaz
ı
 
mektebin,
 
maarif 
 
sahas
ı
nda
 
oynamas
ı
 
icap
 
eden
 
büyük
 
rol
 
ş
ünülürse,
 
bugün
 
pek
 
bak
ı
ms
ı
z
 
kald
ı
ğ
ı
na,
 
âdeta
 
üvey
 
çocuk
 
muamelesi
 
gördü
ğ
üne,
 
insan
 
tereddütsüz
 
hükmeder.
 
***
 
Muallim
 
mektepleri
 
ilkmektep
 
hocas
ı
,
 
Ankaradaki
 
orta
 
muallim
 
mektebi
 
orta
 
mektep
 
hocas
ı
 
yeti
ş
tirdi
ğ
i
 
gibi
 
Yüksek
 
Muallim
 
Mektebi
 
de
 
lise
 
hocas
ı
 
yeti
ş
tirmekle
 
mükelleftir.
 
Bu
 
itibarla
 
maarif 
 
sahas
ı
ndaki
 
ehemmiyeti
 
de
 
büyüktür.
 
Fakat
 
buna
 
ra
ğ
men
 
kendisine
 
verilen
 
k
ı
ymet
 
nedir?
 
Biraz
 
da
 
onu
 
görelim:
 
***
 
Bir
 
kere
 
Yüksek
 
Muallim
 
Mektebinin
 
müstakil
 
bir
 
binas
ı
 
yoktur.
 
Fen
 
Fakültesinin
 
bir
 
k
ı
sm
ı
n
ı
 
doldurdu
ğ
u
 
için
 
âdeta
 
s
ı
ğ
ı
nt
ı
 
vaziyetindedir.
 
Dard
ı
r.
 
Mektebin
 
erkek
 
ve
 
k
ı
z
 
talebesi
 
oldu
ğ
u
 
için
 
bunlara
 
ayr
ı
 
ayr
ı
 
yerler
 
tahsisi
 
icap
 
etti
ğ
inden
 
mektepte
 
izdiham
 
son
 
dereceye
 
gelmi
ş
tir.
 
Halbuki
 
mektebin
 
doktoru,
 
mektebin
 
yemekhânesînden
 
ba
ş
ka
 
yerleriyle
 
alâkadar
 
olmad
ı
ğ
ı
 
için
 
bu
 
gayr
ı
 
s
ı
hhî 
 
vaziyet
 
hakk
ı
nda
 
müdüre
 
bir
 
tek
 
söz
 
söylemi
ş
de
ğ
ildir.
 
***
 
Mektepte
ş
a
ş
ı
lacak
 
derecede
 
bîr
 
anar
ş
i
 
ve
 
idaresizlik
 
hâkimdir.
 
Bugün
 
Yüksek
 
Muallim
 
Mektebi'nin
 
bir
 
müdürüyle
 
üç
 
müdür
 
muavini
 
vard
ı
r.
 
Buna
 
ra
ğ
men
 
ekser
 
geceler
 
mektepte
 
bunlardan
 
kimse
 
yoktur.
 
***
 
Gece
 
nöbetçili
ğ
ini
 
talebe
 
üzerinde
 
hiç
 
bir
 
idarî 
 
selâhiyeti
 
olmayan
 
kütüphane
 
memuru,
 
eczac
ı
 
veya
 
ambar
 
memuru
 
yapar.
 
Talebe
 
mekteple
 
olan
 
muamelesini
 
yapmak
 
için
 
bazen
 
mektepte
 
hiç
 
kimseyi
 
bulamaz.
 
***
 
Mektepte
 
müdürün
 
hakikî 
 
vekili
 
demek
 
olan
 
ve
 
hakikatte
 
müdürden
 
ve
 
muavinlerden
 
daha
 
fazla
 
rol
 
oynayan
 
bir
 
hademe
Ş
uayip
 
Efendi
 
vard
ı
r
 
ki
 
talebe
 
ekseriya
 
bununla
 
muamele
 
görür.
 
Ara
 
s
ı
ra
 
zuhur
 
eden
 
küstahça
 
tav
ı
rlar
ı
na
 
ra
ğ
men
 
mektepte
 
böyle
 
faal
 
bir
 
rol
 
oynad
ı
ğ
ı
 
ve
 
istihbarat
 
i
ş
lerinde
 
de
 
iyi
 
vazife
 
gördü
ğ
ü
 
için
 
mektep
 
idaresi
 
bu
 
hademeyi
 
tutar.
 
Bazen
 
mektepten
 
on
 
be
ş
,
 
yirmi
 
gün
 
gibi
 
 
www.atsizcilar.com
 
Say
ı
:
 
17
 
ATSIZ
 
MECMUA
 
Sayfa:
 
2
 
büyük
 
bir
 
zaman
 
için
 
mezuniyet
 
almas
ı
 
icap
 
eden
 
bir
 
talebenin
 
ne
 
müdürü,
 
ne
 
de
 
muavinleri
 
vazife
 
ba
ş
ı
nda
 
bulamad
ı
ğ
ı
 
ve
Ş
uayip
 
efendiye
 
haber
 
vermeyi
 
de
 
nefsine
 
yediremedi
ğ
i
 
için
 
kimseye
 
söylemeden
 
kendi
 
kendine
 
ç
ı
k
ı
p
 
gitti
ğ
i
 
vakidir.
 
Bugün
 
yüksek
 
muallim
 
mektebi,
 
hakikatte
 
yaln
ı
z
 
a
ş
ç
ı
ba
ş
ı
s
ı
n
ı
n
 
hikmet
i
 
mevcudiyeti
 
olan
 
bir
 
oteldir.
 
Baz
ı
 
sabahlar
 
sizlik
 
mebzulen
 
mevcut
 
olmakla
 
beraber
 
son
 
dört
 
be
ş
y
ı
l
 
zarf 
ı
nda
 
cinsî 
 
ahlâka
 
daîr
 
en
 
ufak
 
bir
 
vak'a
 
bile
 
zuhur
 
etmemi
ş
tir.
 
Bundan
 
ba
ş
ka
 
mektebi
 
idare
 
edenler
 
aktif 
 
adamlar
 
de
ğ
ildir
 
ki
 
talebe
 
aras
ı
nda
 
bir
 
hâdise
 
ç
ı
kt
ı
ğ
ı
 
zaman
 
karar
 
verip
 
tatbik
 
edecek
 
kimse
 
yoktur.
 
Böyle
 
zamanlarda
 
müdür
 
ne
 
yap
ı
lmas
ı
n
ı
 
icap
 
etti
ğ
ini
 
"Ats
ı
z"a
 
Bir
 
buçuk
 
y
ı
l
 
var
 
ki
 
senden
 
ö
ğ
üt
 
ald
ı
k
 
biz,
 
Senden
 
ta
ş
an
 
Türklük
 
a
ş
k
ı
 
bize
 
verdi
 
h
ı
z...
 
Art
ı
k
 
sussan
 
ve
 
beklesen
 
bunun
 
kâr
ı
n
ı
,
 
Görsen
 
nas
ı
l
 
haz
ı
rl
ı
yor
 
gençlik
 
yar
ı
n
ı
?
 
"Türk"ü
 
yaln
ı
z
 
"Türk"ü
 
örnek
 
etmekti
 
gayen
 
En
 
ümitsiz
 
varl
ı
k
 
için
 
emindi
 
sayen.
 Ş
uursuzca
 
garba
 
akan
 
gençlik
 
ta
ş
and
ı
,
 
Bu
 
sel
 
senden
 
neler
 
ald
ı
,
 
neler
 
kazand
ı
!
 
Sendin
 
çizen
 
nispetini
 
Bismark'la
 
Türk'ün,
 
Sen
 
anlatt
ı
n
 
niçin
 
gitti
 
Napolyon
 
sürgün;
 
Art
ı
k
 
bugün
 
bir
 
mefkure
 
de
ğ
ildir
 
Lenin,
 
Sihirledi
 
onu
 
çelik
 
iraden
 
senin.
 
Ektiklerin
 
genç
 
kalplerde
 
vermekte
 
filiz,
 
Bil
 
ki
 
onun
 
yükselmesi
 
yak
ı
nd
ı
r
 
Ats
ı
z
 
!
 
..
 
Bedriye
 
Sabit
 
Ats
ı
z
 
talebe
 
uyand
ı
ğ
ı
 
zaman
 
yataklar
ı
n
 
birinde
 
hiç
 
tan
ı
mad
ı
ğ
ı
 
bir
 
çehreye
 
rast
 
gelir.
 
Bu,
 
talebeden
 
birinin
 
o
 
gece
 
için
 
yatmaya
 
getirdi
ğ
i
 
yataks
ı
z
 
kalm
ı
ş
bir
 
ahbab
ı
d
ı
r.
 
Ve
 
her
 
kesin
 
gözü
 
önünde
 
olan
 
bu
 
vakadan
 
mektep
 
idaresinin
 
haberi
 
bile
 
olmaz.
 
Yüksek
 
Muallim
 
Mektebini
 
idare
 
edenler
 
hakikatte
 
idaresizli
ğ
in
 
ve
 
iradesizli
ğ
in
 
ş
ahhas
 
timsalleridir.
 
Talebeyi
 
muayzen
 
saatte
 
mektepte
 
bulunmaya
 
icbar
 
için
 
müteaddit
 
emirler
 
as
ı
l
ı
r.
 
Fakat
 
talebe
 
bildi
ğ
ini,
 
okumakta
 
berdevamd
ı
r.
 
Çünkü
 
talebe
 
bu
 
emirlerin
 
yerine
 
getirilmiyece
ğ
inden
 
o
 
kadar
 
emindir
 
ki
 
bu
 
emirlere
 
kar
ş
ı
 
yaln
ı
z
 
gülümsemekle
 
iktifa
 
eder.
 
Erkek
 
talebeye,
 
k
ı
z
 
talebe
 
hususunda,
 
büyük
 
bir
 
emniyetsizlik
 
gösterilir.
 
Geceleyin
 
sinemaya
 
veya
 
tiyatroya
 
gidecek
 
olan
 
k
ı
z
 
talebe
 
erkek
 
arkada
ş
lar
ı
yla
 
de
ğ
il
 
erkek
 
hademelerle
 
gönderilir.
 
Halbuki
 
mektep
 
idaresinin
 
bu
 
çirkin
ş
üphesi
 
çok
 
haks
ı
zd
ı
r.
 
Mektepte
 
her
 
türiü
 
münasebet
ş
ikâyetçi
 
talebelere
 
sorar.
 
Di
ğ
er
 
taraftan
 
talebenin
 
g
ı
das
ı
na,
 
istirahati
 
esbab
ı
na
 
da
 
hiç
 
dikkat
 
olunmaz.
 
Tedrisat
 
müddetince
 
yemekler
 
biraz
 
daha
 
iyidir
 
fakat
 
dersler
 
kesilince
 
yemekler
 
azal
ı
r
 
ve
 
kötüle
ş
ir.
 
Hatta
 
dersler
 
ke
ş
ilince
 
talebeye
 
verilen
 
250
 
kuru
ş
gibi
 
az
ı
c
ı
k
 
bir
 
ayl
ı
k
 
da
 
verilmez
 
olur.
 
Bu
 
hale
 
kar
ş
ı
ş
ikâyette
 
bulunan
 
talebeye
 
verilen
 
cevap
ş
udur:
 
"Tatil
 
zaman
ı
nda
 
talebe
 
çal
ı
ş
mad
ı
ğ
ı
 
için
 
daha
 
az
 
g
ı
dalarla
 
da
 
iktifa
 
edebilir.
 
"Halbuki
 
tatil
 
zaman
ı
,
 
bilhassa
 
son
 
sene
 
talebeleri
 
için
 
en
 
hararetli
 
çal
ı
ş
ma
 
zaman
ı
d
ı
r.
 
Mektepte
 
yatma,
 
kalkma,
 
çal
ı
ş
ma
 
zamanlan
 
katiyen
 
belli
 
de
ğ
ildir.
 
Hakikaten
 
çal
ı
ş
mak
 
isteyen
 
bir
 
talebe
 
sessiz
 
bir
 
ş
e
 
bulamaz.
 
Talebenin
 
biri
 
çal
ı
ş
ı
rken
 
di
ğ
erinin
 
can
ı
 
radyo
 
veya
 
gramofon
 
çalmak
 
istese
 
idare
 
buna
 
mani
 
olamaz.
 
Yahut
 
da
 
bir
 
k
ı
s
ı
m
 
talebe
 
çal
ı
ş
ı
rken
 
di
ğ
erleri
 
her
 
hangi
 
bir
 
oyunla
 
me
ş
guldür;
 
çal
ı
ş
anlar
 
ş
ünülmez.
 
Ve
 
yahut
 
da
 
yatakhanede.
 
uyu
 
www.atsizcilar.com
 
Say
ı
:
 
17
 
ATSIZ
 
MECMUA
 
Sayfa:
 
3
 
yanlar
ı
n
 
yan
ı
nda
 
birkaç
 
talebenin
 
akl
ı
na
 
türkü
 
söylemek
 
gelir.
 
Onlar
ı
 
menedecek
 
bîr
 
kuvvet
 
yoktur.
 
Bu
 
takdirde
 
talebe
 
meseleyi
 
kendi
 
aras
ı
nda
 
ve
 
yumruk
 
dövü
ş
üyle
 
halleder.
 
Buna
 
kar
ş
ı
 
da
 
idare
 
bîr
ş
ey
 
yapamaz.
 
Çünkü
 
bir
 
mektep,
 
yetmi
ş
tarakta
 
bezi
 
oldu
ğ
u
 
için
 
mektebe
 
u
ğ
ramaya
 
hiç
 
vakti
 
olmayan
 
ve
 
talebe
 
taraf 
ı
ndan
 
nefret
 
edilen
 
bir
 
müdür
 
taraf 
ı
ndan
 
idare
 
olunur,
 
ve
 
müdür
 
muavinleri
 
alay
 
edilmek
 
veya
 
tahkire
 
u
ğ
ramak,
 
hatta
 
dayak
 
yemek
 
korkusuyla
 
talebenin
 
aras
ı
na
 
ç
ı
kamazsa
 
o
 
mektepten
 
daha
 
fazla
 
bir
ş
ey
 
beklemek
 
abes
 
olur.
 
Mektebin
 
facialar
ı
ndan
 
biri
 
de
 
doktorudur.
 
Yüksek
 
Muallim
 
Mektebinin
 
maa
ş
l
ı
 
bir
 
doktoru
 
vard
ı
r,
 
Bu
 
doktorun
 
en
 
mühim
 
vazifesi
 
her
 
gün
 
ö
ğ
leyin
 
gelip
 
viziteye
 
ç
ı
kan
 
talebeyi
 
muayene
 
etmektir.
 
Halbuki
 
doktor,
 
ekseriya
 
80
 
basamak
 
merdiveni
 
ç
ı
kmaya
 
ü
ş
endi
ğ
i
 
için
 
mektebin
 
üst
 
kat
ı
nda
 
olan
 
revire
 
ç
ı
kamaz.
 
Saat
 
tam
 
on
 
ikide,
 
do
ğ
ruca
 
a
ş
a
ğ
ı
 
kattaki
 
yemekhaneye
 
gelir,
 
yeme
ğ
ini
 
yer
 
ve
 
gider.
 
Bazen
 
de
 
daha
 
lûtufkâr
 
davranarak
 
muayene
 
olunmak
 
isteyen
 
talebeyi
 
a
ş
a
ğ
ı
ya
 
ça
ğ
ı
rt
ı
r.
 
Fakat
 
tatil
 
zamanlar
ı
nda
 
kampa
 
ve
 
saireye
 
gitti
ğ
i
 
için
 
bu
 
doktor
 
hiç
 
görünmez
 
olur.
 
O
 
zaman
 
hasta
 
olan
 
talebeye
 
ya
 
arkada
ş
lar
ı
 
taraf 
ı
ndan
 
belediye
 
doktoru
 
getirilir,
 
yahut
 
da
 
talebe
 
kendi
 
paras
ı
yla
 
bir
 
doktor
 
bulur.
 
Vizite
 
paras
ı
 
bulamayan
 
talebe
 
için
 
yap
ı
lacak
 
i
ş
talihe
 
küsmektir.
 
Talebe
 
ekseriya
 
mektep
 
doktoru
 
taraf 
ı
ndan
 
ba
ş
tan
 
savma
 
bir
 
muayeneye
 
maruz
 
kalmamak
 
ve
 
hatta
 
doktorun
 
as
ı
k
 
surat
ı
n
ı
 
görmemek
 
için
 
hariçte
 
bir
 
doktora
 
muayene
 
olunarak
 
ald
ı
ğ
ı
 
reçeteyi
 
mektebe
 
yapt
ı
rmak
 
üzere
 
getirir.
 
Fakat
 
bu
 
reçeteyi
 
yapt
ı
rmak
 
ta
 
meseledir.
 
Reçetedeki
 
ilâç
 
Avrupa
 
mal
ı
 
ise
 
mektep
 
doktorunun
 
milliyetperverli
ğ
i
 
tutar,
 
bunu
 
kabul
 
etmez.
 
Fakat
 
dok
torun
 
alâkas
ı
zl
ı
ğ
ı
 
bu
 
kadar
 
de
ğ
ildir.
 
Mektebin
 
s
ı
hhî 
ş
eraitini
 
anlamak
 
için
ş
imdiye
 
kadar
 
bir
 
defa
 
bile
 
mektebi
 
gezmemi
ş
tir.
 
Keza
 
talebenin
 
y
ı
ll
ı
k
 
s
ı
hhî 
 
muayenesi
 
diye
 
bir
ş
ey
 
yapmak
 
âdeti
 
de
ğ
ildir.
 
Son
 
dört
 
y
ı
lda,
 
arkada
ş
lar
ı
n
ı
n
 
gözü
 
önünde,
 
iki
 
talebe
 
idarenin
 
ve
 
doktorun
 
kay
ı
ts
ı
zl
ı
ğ
ı
 
yüzünden
 
asabiyetle
 
ba
ş
layan
 
hastal
ı
klar
ı
n
ı
 
t
ı
marhanede
 
ikmal
 
ettiler.
 
Ve
 
daha
 
geçenlerde
 
olan
 
ikincisinde,
 
hasta
 
ancak
 
polis
 
kuvvetiyle
 
ç
ı
karabilecek
 
hale
 
gelmeden
 
önce
 
mektep
 
idaresi
 
kendisine
 
ş
en
 
vazifelerden
 
hiç
 
birisini
 
yapmad
ı
.
 
Yüksek
 
Muallim
 
Mektebinin
 
di
ğ
er
 
bir
 
derdi
 
de
 
tedrisat
ı
d
ı
r.
 
Bu
 
mektepte
İ
ngilizce,
 
Almanca,
 
Frans
ı
zca,
 
tedris
 
usulü
 
ad
ı
nda
 
gece
 
dersleri
 
vard
ı
r.
İ
ki
 
kad
ı
n
 
hocan
ı
n
 
muvaffakiyetle
 
idare
 
etti
ğ
i
İ
ngilizce
 
ve
 
Almanca
 
derslerini
 
bir
 
tarafa
 
b
ı
rak
ı
rsak
 
di
ğ
erleri
 
tam
 
bir
 
orta
 
oyunu
 
ve
 
karagöz
 
mahiyetindedir.
 
Tedris
 
usulü
 
derslerinde
 
serbest
 
münaka
ş
al
ı
 
konferans
 
nam
ı
 
alt
ı
nda
 
yap
ı
lan
 
maskaral
ı
klar
 
talebeye
 
e
ğ
lenceli
 
saatler
 
geçirtir.
 
Frans
ı
zca
 
derslerinde
 
Frans
ı
zca'dan
 
ba
ş
ka
 
her
ş
ey
 
ö
ğ
renilir
 
ve
 
konu
ş
ulur.
 
Misal
 
olarak
 
bu
 
derslerin
 
birinde
 
Nedim'in
ş
iirleri
 
okundu
ğ
unu
 
söylemek,
 
dersin
 
ne
 
kadar
 
ciddiyetle
 
yap
ı
ld
ı
ğ
ı
n
ı
 
anlatmaya
 
kâfidir.
 
Yüksek
 
Muallim
 
Mektebinin
 
 
yüzünü
 
te
ş
kil
 
eden
 
facia
 
yazmakla
 
tükenir
ş
ey
 
de
ğ
ildir.
 
Bu
 
hususu
 
anlamak
 
için
 
bir
 
Yüksek
 
Muallim
 
talebesiyle
 
dertle
ş
mek
 
insana
 
daha
 
pek
 
çok
 
ve
 
pek
 
feci
 
hakikatler
 
ö
ğ
retilir.
 
Bu
 
kadar
 
anar
ş
i
 
ve
 
bedhahl
ı
k
 
aras
ı
nda,
 
ba
ş
ka
 
bir
 
muhit
 
olsayd
ı
,
 
her
 
halde
 
birçok
 
ahlâks
ı
zl
ı
k
 
hâdiseleri
 
de
 
vaki
 
oturdu.
 
Bu
 
olmad
ı
ğ
ı
 
için
 
Yüksek
 
Muallim
 
talebesi
 
tebrike
ş
ayand
ı
r.
 
Memlekete
 
lise
 
hocas
ı
 
yeti
ş
tirecek
 
bir
 
mektebi
 
bu
 
feci
 
vaziyetten
 
kurtarmak
 
lâz
ı
md
ı
r.
 
Müstakil
 
binas
ı
 
ve
 
muktedir
 
idare
 
adamlar
ı
yla
 
bu
 
mektep
 
hakikaten
 
bir
 
Yüksek
 
Muallim
 
Mektebi
 
olmal
ı
d
ı
r.
 
Y
ı
llard
ı
r
 
bu
 
mektebin
 
ke
ş
meke
ş
ine
 
sebep
 
olan
 
müdürün
 
istifa
 
edece
ğ
ini
 
memnuniyetle
 
i
ş
ittik.
 
Yeni
 
gelecek
 
müdürün
 
irade
 
sahibi
 
ve
 
vekur
 
bir
 
insan
 
olmas
ı
,
 
hele
 ş
imdiki
 
müdür
 
gibi
 
k
ı
z
 
talebenin
 
ekseriyette
 
oldu
ğ
u
 
bir
 
mektepte
 
ara
 
s
ı
ra
 
k
ı
z
 
talebeyi
 
kar
ş
ı
s
ı
na
 
toplayarak
 
erkekler
 
aleyhinde
 
konferans
 
vermek
 
suretiyle
 
erkek
 
ve
 
k
ı
z
 
talebe
 
aras
ı
na
 
tefrika
 
saçacak
 
idaresizlikler
 
yapmayacak
 
k
ı
ratta
 
bulunmas
ı
 
lâz
ı
md
ı
r.
 
Yeni
 
müdür
 
mektebi
 
muz
ı
r
 
anas
ı
rdan
 
temizleyecek
 
vatanperver
 
bir
 
insan
 
ve
 
bir
 
TÜRK
 
olmal
ı
d
ı
r.
 

Activity (12)

You've already reviewed this. Edit your review.
1 hundred reads
1 thousand reads
suleymanuygun liked this
Bayram Ankaralı liked this
tibtciler liked this
ufuktde liked this
bozkurtsoylu liked this
Burak Nar liked this
MEHMET KARAHANLI liked this

You're Reading a Free Preview

Download
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->