P. 1
Preporodov Journal, br. 94

Preporodov Journal, br. 94

Ratings: (0)|Views: 103|Likes:
Published by Bosnamuslim-media
Mjesečnik Preporodov Journal usmjeren je k društvenoj aktualnosti, polemici i intervjuima. Izdavač časopisa je Kulturno društvo Bošnjaka Hrvatske "Preporod" iz Zagreba.
Mjesečnik Preporodov Journal usmjeren je k društvenoj aktualnosti, polemici i intervjuima. Izdavač časopisa je Kulturno društvo Bošnjaka Hrvatske "Preporod" iz Zagreba.

More info:

Published by: Bosnamuslim-media on Jan 30, 2010
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

10/23/2011

pdf

text

original

 
 JOURNAL
2
SADR@AJ
ISSN 1334-5052PREPORODOV JOURNAL
 mjese~nik KDBH “Preporod”
Izdava~:
Kulturno dru{tvo Bo{njaka Hrvatske“Preporod”
V. d. glavnoga urednika:
Ismet Isakovi}
Urednici:
Filip Mursel Begovi} (Kultura)Anes [uvali} (Iz svijeta)
Redakcija:
Faris Nani}Mirza Me{i}Amina Alijagi}Dinka Kulenovi}
 Adresa:
Preporodov JournalIlica 35, 10000 Zagreb
Telefon/faks:
+385 (0)1 48 33 635
e-mail:
kdbhpreporod
º
zg.t-com.hrkdbhpreporod
º
kdbhpreporod.hr
web:
www.kbdhpreporod.hr
 @iro-ra~un:
ZABA 2360000-1101441490
Devizni ra~un:
SWIFT ZABA HR 2X: 70300-280-3755185
Cijena:
12 kuna
Pretplata:
RH 70 HRK godi{njeBiH 20 KM godi{njeSvijet 15
godi{nje
Tisak:
mtg-topgraf d.o.o., Velika GoricaTiskano uz financijsku potporu izDr`avnog prora~una RepublikeHrvatske putem Savjeta za nacionalnemanjine Republike Hrvatske
Na naslovnoj stranici:
Musalla u Teheranu
SADR@AJ
UVODNIK
Mi smo krivi... ........................................................................................................ 3
BO[NJACI U HRVATSKOJ
Bajramska poruka .................................................................................................. 4Kontinuitet dobrih odnosa .................................................................................. 5Proces bratimljenja ................................................................................................ 76. Sisa~ki bajramski koncert ................................................................................. 7Koncert tambura{kog orkestra iz Banja Luke ................................................. 9Promocija “Kristala Afganistana” ...................................................................... 10
KVADRAT NAD HIPOTENUZOM
Rafal u prazno ....................................................................................................... 11
KULTURA
Nevolja je biti ro|en ........................................................................................... 13Na{e zaboravljeno blago .................................................................................... 15Otisci stradalih u ratu ......................................................................................... 15
INTERVJU
[emso Tankovi} .................................................................................................... 16Ibrahim Ru`ni} ...................................................................................................... 18Hamdija Mali} ....................................................................................................... 20Ned`ad Hod`i} .................................................................................................... 22Sulejman Tabakovi} .............................................................................................. 24Ibrahim Im{irevi} .................................................................................................. 26
BOSANSKI BAROMETAR
Laj~akove mjere ................................................................................................... 28Po~etak reforme ili kupovanje vremena ......................................................... 30Most budu}nosti ili sva|e .................................................................................. 31Sefer Halilovi} slobodan ..................................................................................... 33
BO[NJACI U SVIJETU
(Ne)sporna Islamska zajednica ......................................................................... 34
IZ SVIJETA
Najave apokalipse ................................................................................................ 37Po~etak kraja? ....................................................................................................... 39Veliki iskorak ......................................................................................................... 40Ratni bubnjevi ....................................................................................................... 41Novi pritisak ......................................................................................................... 42Povratak Benazir Bhutto .................................................................................... 43
@IVJETI ISLAM
Politika u islamu ................................................................................................... 44
POLEMIKE I STAJALI[TA
Osnivanje novih bo{nja~kih braniteljskih udruga .......................................... 46Objedinjeno glasanje ........................................................................................... 48Prava i obaveze ..................................................................................................... 49
MURSELOV [EGISTAN
[egistan o [egistanu ............................................................................................ 50Gizdavi Bo{njaci od ~etrdeset metara ............................................................ 52
ZANIMLJIVOSTI
.................................................................................................... 53
 
 JOURNAL
3
 Na zbirnu listu kandidata za saborskog zastupnika albanske, bo{nja~ke, crnogorske, makedonske i slo-venske nacionalne manjine u XII izbornoj jedinici prijavilo se 13 kandidata, od ~ega ~ak osam bo{nja~kih,dakle pet vi{e nego na prethodnim parlamentarnim izborima koji su odr`ani 2003. godine. Osim [emseTankovi}a, Ibrahima Ru`ni}a i Sulejmana Tabakovi}a, kojima je otprije poznat mehanizam predizbornekampanje, tu su i nova lica – Hamdija Mali}, Ned`ad Hod`i}, Ibrahim Im{irevi}, \emal Brati} i SanelHamzi}. Sasvim je sigurno da }e u XII izbornoj jedinici do}i do zna~ajne disperzije bo{nja~kih glasova, {to bi moglo pomo}i Angelu Mitrevskom, zajedni~kom kandidatu Makedonaca, Slovenaca i Crnogoraca, dadobije mandat u Hrvatskom saboru.Kako bi se takav izborni rezultat odrazio na Bo{njake u Hrvatskoj, pitanje je na koje je te{ko dati jednozna~an odgovor. Mnogi bi takvu situaciju vjerojatno okarakterizirali kao katastrofu, dok bi za neke,one optimisti~nije i s vizijom, takav razvoj doga|anja vjerojatno bio prilika za svojevrsnu katarzu, politi~ko pro~i{}enje, gdje bi kona~no ljudi odgovorni za bo{nja~ku politi~ku poziciju u RH trebali stati pred ogleda-lo istine i dobro razmisliti {to dalje. Da li je i dalje odr`iva situacija gdje oko 20.000 gra|ana RH iz bo{nja~kog nacionalnog korpusa tvrdoglavo i suprotno nacionalnim interesima inzistira na odrednici “Mu-slimani”, vjerskoj komponenti na{eg slo`enog identiteta? Muslimani s bolno velikim “M” – nepostoje}a inepriznata nacija prema zakonima RH, ljudi koji ne shva}aju razliku izme|u nacije i vjere, treba otvorenore}i, uni{tavaju napore brojnih entuzijasta usmjerenih na izvla~enje bo{nja~kog naroda iz mnogih desetlje}a politi~ke apstinencije. Ideja i `ivotna potreba da Bo{njaci kona~no postanu politi~ki narod u pravom smislurije~i nije izvediva bez konverzije Bo{njak/Musliman. Tu po~inje, ali i zavr{ava bo{nja~ko bespu}e politi~kezbilje, permanentna vrtnja u krugu nesposobnosti, neorganiziranosti i osobnih ambicija umotanih u pla{t brige za prosperitet vlastitog naroda. I ovi izbori }e politi~kim analiti~arima pokazati svu na{u neprilago-dljivost, bolno nerazumijevanje i nesnala`enje u stvaranju zajedni~ke bo{nja~ke politi~ke platforme, tako potrebne izazovima vremena u kojem egzistiramo, a naro~ito onoga {to nas tek o~ekuje – od ulaska u Eu-ropsku uniju, granica EU na Uni i Savi, novih politi~ko-vojnih rundi “rata protiv terorizma”, globalneislamofobije i do tko zna ~ega sve ne.Umjesto da se dogovorimo o temeljna tri ili ~etiri pitanja na kojima mo`emo posti}i nacionalni i politi~kikonsenzus, glavna nam je mantra jedinstvo – bez programske platforme i kvalitetnih kadrova koji je mogurealizirati. Umjesto da Bo{njaci, s obzirom na brojnost (najmanje 40.000 gra|ana RH), imaju vlastitu izbor-nu jedinicu s jednim sigurnim zastupnikom (ili ~ak dva), vodi se gr~evita borba u krugu kandidata pet biv{ih jugoslavenskih manjina. Na ovogodi{njim manjinskim izborima izgubili smo to~no 130 manjinskih vije}nika,uslijed ~ega je broj bo{nja~kih manjinskih predstavnika npr. u Istri skoro prepolovljen. Nekoliko Vije}a bo{nja~ke nacionalne manjine {irom Hrvatske jednostavno je izbrisano, ~ak {tovi{e nisu svedena niti nanivo predstavnika, a samo zato {to u tim sredinama “Muslimana” ima mnogo vi{e nego Bo{njaka. Kada se“Muslimani” i Bo{njaci zbroje u jedinstveni nacionalni korpus, onda su ispunjene sve pretpostavke iz Usta-vnog zakona za formiranje manjinske samouprave u tim sredinama. Stoga treba otvoreno i nedvosmislenore}i: nisu nam drugi krivi, sami smo najvi{e odgovorni za vlastitu situaciju. Pustimo na stranu za{to premi- jer Ivo Sanader nije mogao ili nije htio realizirati postizborni sporazum sa [emsom Tankovi}em, {to bi gamoglo ko{tati sljede}eg mandata na ~elu Vlade RH. Prestanimo se `aliti {to su sve politi~ari iz ve}inskognaroda trebali, a nisu u~inili za nas. Dali su dovoljno – Ustavni zakon o pravima nacionalnih manjina. Za- pitajmo se, primjerice, {to smo mi u Hrvatskom saboru u protekle ~etiri godine u~inili dobroga za Slovence,Makedonce, Crnogorce i Albance? Bo{njaci su bili u poziciji ve}ine prema njima, dakle, politi~ki odgovor-ni. J.F.K. je prije ~etrdesetak godina rekao, otprilike, sljede}e: “Ne pitajte {to Amerika mo`e u~initi za vas,ve} {to vi mo`ete u~initi za nju.” Su{tinska mentalna promjena je da prihvatimo odgovornost za sebe samei kona~no, pobogu, shvatimo da je svaljivanje krivice na druge odlika malih ljudi i naroda, nesposobnih ineobrazovanih, onih koji se vole samosa`aljevati. Ne}e nam dr`avna vlast izgraditi potrebne Islamske cen-tre, ne}e nas netko drugi hvatati za ruke juna~ke, bo{nja~ke i muslimanske da u lokalnoj upravi popunimoupitnik o nacionalnoj odrednici Bo{njak i provjerimo bira~ke spiskove. To je bo{nja~ki problem, kao {to jei ~injenica da oko 20.000 gra|ana RH iz bo{nja~kog nacionalnog korpusa ne shva}a razliku izme|u nacijei vjere, dva temeljna pojma me|usobno udaljena svjetlosnim godinama.Kada je te{ko u sada{njosti, treba skupiti hrabrosti i pogledati u budu}nost. 2011. godina je posebnozanimljiva – novi parlamentarni izbori, ali i, {to je bitnije, popis stanovni{tva, gorko ili slatko suo~avanje sistinom. Vrijeme istje~e, {to }emo mi sami u~initi u naredne ~etiri godine? Za po~etak, po~nimo implemen-tirati suru Ikre.Ismet Isakovi}
Rije~ v. d. glavnoga urednika
Mi smo krivi...
UVODNIK

Activity (3)

You've already reviewed this. Edit your review.
1 thousand reads
1 hundred reads
labunista liked this

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->