Welcome to Scribd. Sign in or start your free trial to enjoy unlimited e-books, audiobooks & documents.Find out more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
3Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
The Voice Journal 6-21 (E-Book)

The Voice Journal 6-21 (E-Book)

Ratings: (0)|Views: 491|Likes:
Published by ko myoe

More info:

Categories:Types, Brochures
Published by: ko myoe on Mar 26, 2010
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

08/30/2010

pdf

text

original

 
1
Monday, March 29 - April 4, 2010
The
V
OICE
 
Weekly
Vol.6 / No.21Monday, March 29 - April 4 , 2010
 jynf axmif pk a&G ;aumuf yG  Jaumf  r&S if u rwf v 17 &uf aeUu xk wf jyef
EkdifiHa&;ygwDopf q,fUwpfckrSwfykHwifrnf
 vk  d uf aom ygwD rS wf yk  H wif enf ; Oya'  t& OD ;at;vGifOD;aqmifaom jynf axmif pk jref rmEk  d if iHtrsKd ;om;Ek  d if iH a&;  tzGJ UcsKyf ygwD ESifh OD;&J xGef; OD;aqmif
jrefrmtrsdK;orD;ud kud k,fxdvufa&muf½d kufESufolpifumyltvkyf&Sifaxmif'Pfav;vus
 aom 88 rsKd ;quf ausmif ;om;vl i,f  rsm;jynf axmif pk jref rmEk  d if iH [ktrnf ay;  xm;onf  h ygwD tygt0ifpk pk aygif ; ygwD  ES pf ck onf,ck vtwG if ; aejynf awmf  jynf axmif pk a&G ;aumuf yG  J aumf r&S if wG if  ygwDwnfaxmifcG ifh avQmufxm;cJ  h aMumif ; OD ;at;vG if u ajymMum;onf/ ]]uRef awmf eJ U OD ;&J xG ef ;u ygwD  ES pf ck tjzpfrS wf yk  H wif r,f/ 88 rsKd ;quf  ausmif ;om;vl i,f rsm;jynf axmif pk  rmtpkd;&\'Drkdua&pDvrf; jyajrykHckepfcsuft& usif;yrnfh 2010 jynfhESpfa&G;aumufyGJudk 0ifa&muf,SOfNydKif&ef jynfwGif;EkdifiHa&;orm;rsm;u EkdifiHa&;ygwDrsm;zGJUpnf;vsuf&Sd&m rmtpkd;&\'Drkdua&pDvrf; jyajrykHckepfcsuft& usif;yrnfh 2010 jynfhESpfa&G;aumufyGJudk 0ifa&muf,SOfNydKif&ef jynfwGif;EkdifiHa&;orm;rsm;u EkdifiHa&;ygwDrsm;zGJUpnf;vsuf&Sd&m rmtpkd;&\'Drkdua&pDvrf; jyajrykHckepfcsuft& usif;yrnfh 2010 jynfhESpfa&G;aumufyGJudk 0ifa&muf,SOfNydKif&ef jynfwGif;EkdifiHa&;orm;rsm;u EkdifiHa&;ygwDrsm;zGJUpnf;vsuf&Sd&m rmtpkd;&\'Drkdua&pDvrf; jyajrykHckepfcsuft& usif;yrnfh 2010 jynfhESpfa&G;aumufyGJudk 0ifa&muf,SOfNydKif&ef jynfwGif;EkdifiHa&;orm;rsm;u EkdifiHa&;ygwDrsm;zGJUpnf;vsuf&Sd&m rmtpkd;&\'Drkdua&pDvrf; jyajrykHckepfcsuft& usif;yrnfh 2010 jynfhESpfa&G;aumufyGJudk 0ifa&muf,SOfNydKif&ef jynfwGif;EkdifiHa&;orm;rsm;u EkdifiHa&;ygwDrsm;zGJUpnf;vsuf&Sd&m wdkif;ESifhjynfe,f udk,fpm;jyKygwDrsm;tygt0if EkdifiHa&;ygwDopf 11 ckrMumrDrSwfykHwifí wnfaxmifcGifhavQmufxm;wifjyif&ef pDpOfaeaMumif; jynfwGif;EkdifiHa&;tokdif; wdkif;ESifhjynfe,f udk,fpm;jyKygwDrsm;tygt0if EkdifiHa&;ygwDopf 11 ckrMumrDrSwfykHwifí wnfaxmifcGifhavQmufxm;wifjyif&ef pDpOfaeaMumif; jynfwGif;EkdifiHa&;tokdif; wdkif;ESifhjynfe,f udk,fpm;jyKygwDrsm;tygt0if EkdifiHa&;ygwDopf 11 ckrMumrDrSwfykHwifí wnfaxmifcGifhavQmufxm;wifjyif&ef pDpOfaeaMumif; jynfwGif;EkdifiHa&;tokdif; wdkif;ESifhjynfe,f udk,fpm;jyKygwDrsm;tygt0if EkdifiHa&;ygwDopf 11 ckrMumrDrSwfykHwifí wnfaxmifcGifhavQmufxm;wifjyif&ef pDpOfaeaMumif; jynfwGif;EkdifiHa&;tokdif; wdkif;ESifhjynfe,f udk,fpm;jyKygwDrsm;tygt0if EkdifiHa&;ygwDopf 11 ckrMumrDrSwfykHwifí wnfaxmifcGifhavQmufxm;wifjyif&ef pDpOfaeaMumif; jynfwGif;EkdifiHa&;tokdif; t0kdif;xHrS pkHprf;od&Sd&onf/ t0kdif;xHrS pkHprf;od&Sd&onf/ t0kdif;xHrS pkHprf;od&Sd&onf/ t0kdif;xHrS pkHprf;od&Sd&onf/ t0kdif;xHrS pkHprf;od&Sd&onf/
 pmrsufESm pmrsufESm pmrsufESm pmrsufESm pmrsufESm
24
odkY odkY odkY odkY odkY
jref
The Voice Weekly
 
owif;tzGJY - (23-3-2010)owif;tzGJY - (23-3-2010)owif;tzGJY - (23-3-2010)owif;tzGJY - (23-3-2010)owif;tzGJY - (23-3-2010)
The
V
OICE
 2010 a&G ;aumuf yG  J wG ifyg0if  ,SOf NyKd if rnf  hEk  d if iH a&;ygwD rsm;wnf  axmif cG if  h ud k tpkd ;&u rwf v 17  &uf aeUpG  J jzif  hEk  d if iH a&;ygwD rsm; rS wf yk  H  wif jcif ; enf ;Oya'rsm; xkwf jyef  aMunmvd k uf &m enf ;Oya'xk wf  jyef onf  h aeY&uf rS&uf aygif ; 30  twG if ; ygwD rS wf yk  H wif &ef avQmuf  xm;&rnf jzpf NyD ; ygwD rS wf yk  H wif aMu;  tjzpfaiG usyf oH k ;od ef ;ay;oG if ;&rnf  jzpf aMumif ; Ek  d if iH a&;ygwD rsm; rS wf yk  H  wif jcif;enf ;Oya'wG ifw&m;0if  azmf jyxm;onf/ Ek  d if iH a&;ygwD rsm;wnf axmif
Ek difiHa&;ygwDrsm; wnfaxmifcGif U&? &uf 30twGif; rSwfyH kwif&rnf
 &efukef? rwf 17 &efukef? rwf 17 &efukef? rwf 17 &efukef? rwf 17 &efukef? rwf 17
 vk  dol15 OD;onf jynfaxmifpka&G; aumuf yG  J aumf r&S if xH od k U avQmuf vT m  wif jy&rnf jzpf NyD ; a&G ;aumuf yG  J aumf  r&S if u owf rS wf xm;aom Oya'pnf ;  rsOf;rsm;udk apmifhxdef;vd kuf em&rnf jzpf aMumif; Oya'u qk  dkonf/  ygwD wnf axmif vd k ol rsm;onf  2008 ck ES pf zG  J Upnf ;yk  H tajccH Oya'ud kxd ef ;  od rf ;apmif  h a&S muf ygrnf qk  d aomtcsuf  tygt0ifOya'pnf ;urf ;csuf14csuf  ud kvd k uf emrnf [k0ef cH vuf rS wf a&;xk  d ;  &rnfjzpfaMumif;? 0efcHcsufrsm;udk azmuf zsuf aMumif ; ppf aq;awG U&S  d vQif  Ek  d if iH a&;ygwD tjzpf rS wf yk  H wif cG if  h jyK&ef  jiif ;qef jcif ;? ygwD rS wf yk  H wif NyD ;ygu  vnf ; zsuf od rf ;jcif ;rsm;jyKvk yf rnf [k  Oya't& od&onf/ ,if;tjyif EkdifiHa&;ygwDrsm; onf &ufaygif; 90 twGif; jynf axmifpkygwD0if 1000? wkd if;a'o ES if  h jynf e,f a'oBuD ;wpf ck ck ud ktajc  jyKygwD qkd ygu ygwD0ifOD;a& 500 pnf ;½k  H ;&rnf [kOya't& od &S  d &onf/  a½G;aumufyGJwGif yg0if,SOf NyKdifrnfh vTwfawmfukd,fpm;vS,f avmif;wpfOD;onf a&G;aumufyGJ tokH;p&dwftwGuf usyf aiGodef; wpf &mtxdok  H ;pG  J Ek  d if aMumif ; Ek  d if iH a&;  ygwDrsm;rSwfykHwifjcif; enf;Oya' yk'fr 21 wGifazmfjyxm;onf/ jynf ol UvT wf awmf a½G ;aumuf yG  J  enf;Oya't& vTwfawmfukd,fpm; vS ,f wpf OD ;vQif a½G ;aumuf yG  J0ifcGifh  rS wf ykH wif aMu; usyf ig;od ef ;ay;oG if ;  &rnfjzpfaMumif; yk kk'fr 18 (*) wG if w&m;0if jy|mef ;xm;onf/  2010 a½G ;aumuf yG  J wG if{nf  h Ek  d if iH  om;vuf rS wf? Ek  d if iH om;jyKcG if  h vuf rS wf  ok  d Ur[k wf,m,D ouf aocH vuf rS wf  uk  d if aqmif xm;ol rsm;uk  d yg ygwD wnf  axmif cG if  h? ygwD 0if jzpf cG if  h uk  dOya't&  w&m;0if cG if  h jyKay;xm;onf uk  d awG U&onf/ ]]2010 a½G ;aumuf yG  J Oya'  awG rS m jy|mef ;xm;wJ  hygwD axmif  cG if  h? ygwD 0if jzpf cG if  h &S  d ol awG ud kuef U  owfxm;wJhae&mrSm {nfhEkdifiH om;vuf rS wf? Ek  d if iH om;jyKcG if  h vuf  rS wfok  d Ur[k wf,m,D ouf aocH  vuf rS wf uk  d if aqmif xm;ol awG uk  d yg  cG if  h jyKxm;wmu xl ;jcm;wJ  h tcsuf  yJ/ uRef awmf  h tjrif t&awmhwk  d if ;  &if ;om;awG twG uf'D tcG if  h ta&;  ay;xm;wmvkdUxif w,f}} [k tNidrf ;pm;wk  d if ;w&m;olBuD;wpfOD ;  u ok  H ;oyfajymqkdonf/
ausmif;vc qufwdkufwd k;jr§if UrIaMumif h  jrefrmausmif;om;rsm;pifumylynma&;pdwf0ifpm;rIavsmU
Supplement III
odkY odkY odkY odkY odkY
a':vm oef;9000 ukefusrnf hoHvGifa&tm;vQyfppfpDrHudef; w½kwfukrÜPDrsm; pwifwnfaqmuf a':vm oef;9000 ukefusrnf hoHvGifa&tm;vQyfppfpDrHudef; w½kwfukPDrsm; pwifwnfaqmuf
 pmrsufESm pmrsufESm pmrsufESm pmrsufESm pmrsufESm
4
odkY odkY odkY odkY odkY
Supplement-D
odkY odkY odkY odkY odkY
qDqd kifopfrsm;aps;uGuf&S m
 pmrsufESm pmrsufESm pmrsufESm pmrsufESm pmrsufESm
8
odkY odkY odkY odkY odkY
INSTITUTIONALPOLITICS
 
Monday, March 29 - April 4, 2010
2
The
V
OICE
 
3
Monday, March 29 - April 4, 2010
The
V
OICE
 
Vol.6 / No.21 - March 29 - April 4 , 2010
3
T
HE
V
OICE
W
EEKLY
'k  dYwm0ef ta&;okH;yg;
 -jynfaxmif pk rNyKduG  Ja&; 'k  dYta&;  -wk  dif ;&if;om;pnf ;vkH ;  nD nG wf rI rNyKd uG  J a&; 'kd Yta&;  -tcsKyf tjcmtmPm 'kd Yta&; wnf wHh ck  d if NrJ a&;
 jynfol Y oabmxm;
 -jynfytm;ukd ;ykqd ef ½kd ; tqkd ;jrif 0g'D rsm;  tm; qef YusifMu/ -Ek  d if iHawmfwnf Nid rf at;csrf ;a&;ES if  hEkd ifiH  awmf wk  d ;wuf a&;uk  daES mif  h ,S uf zsuf qD ;ol  rsm;tm; qefYusifMu/ -Ek  difiH awmf\ jynf wGif;a&;uk  d 0if a&muf  pG ufzufaES mif  h ,Suf aom jynf yEkd if iH rsm;  tm; qef YusifMu/ -jynfwGif;jynfy tzsuform;rsm;tm; bk  H&efol tjzpfowfrSwf acsrIef ;Mu/
 EkdifiHa&;OD;wnfcsuf (4) &yf
 -Ekdif iH awmf wnfNidrfa&;? &yf&Gmat;csrf ;  om,ma&;ES if  h w&m;Oya'pkd ;rk  d;a&;/  -trsKd ;om; jyef vnf pnf ;vk  H ;nD nG wf a&;/  -ckdifrmonfh zGJUpnf;ykHtajccHOya'opf jzpfay:vma&;/ -jzpf ay:vmonf  hzG  J Upnf ;yk  H tajccH Oya'opf  ES if  h tnDacwf rD zG  H UNzKd ;wk  d ;wuf aom Ek  d if iH  awmfopf wpf&yfwnf aqmuf a&;/
 pD;yGm;a&;OD;wnf csuf (4) &yf
 -pk  dufysKd ;a&;ukd tajccHí tjcm;pD ;yG m;a&;  u@rsm;ukd vnf ; buf pk  HzG  H UNzKd;wk  d ;wuf  atmif wnfaqmuf a&;/ -aps;uGufpD ;yG m;a&;pepf yD jyifpGmjzpf ay:  vma&;/ -jynf wG if ;jynf yrStwwf ynmES if  ht&if ;  tES  D ;rsm;zd wf ac:í pD ;yG m;a&;zG  H UNzKd ;wk  d ;wuf  atmif wnfaqmuf a&;/ -Ek  d if iHawmf pD ;yGm;a&;wpf &yf vkH ;uk  dzefwD ;  Ek  d if rI pG rf ;tm;onfEk  d if iH awmf ES if  hwk  d if ;&if ;  om;jynfolwkd Y\ vuf0,fwG if&S  da&;/
 vlrIa&;OD;wnfcsuf (4) &yf
 -wpfrsKd ;om;vk  H;\ pdwf"mwf ESif  h tusif  h  pm&dwå jrif  hrm;a&;/ -trsKd ;*k Pf?Zmwd *k Pf jrif  h rm;a&;ES if  h,Of aus;  rI tarG tES pf rsm;? trsKd ;om;a&;vu© Pm  rsm; raysmufysuf atmifxd ef ;od rf ;apmif  h  a&Smufa&;/ -rsKd ;cspf pd wf "mwf &S if oef xuf jruf a&;/  -wpf rsKd ;om;vk  H ; usef ;rmBuH  h ck  d if a&;ES if  h ynm  &nfjrif  hrm;a&;/
N
EWS
MAI
 
vufrSwf wpfurÇ  mvk H;
Online
 
rSwpfqifU0,f,lEk dif
 &efukef? rwf 25 &efukef? rwf 25 &efukef? rwf 25 &efukef? rwf 25 &efukef? rwf 25
 tqk  d ygpepf uk  d 
MAI
 onfurÇ m ausmf av,mOf vuf rS wf ta&mif ;pepf
Ameadus System
 jzifh tusKd;wl yl; aygif;aqmif&G ufcJ  hjcif ;jzpf NyD; ,ck v  twG if ; pwif taumif txnf azmf cJ  h jcif ;  jzpf onf [k¤if ;uquf vuf ajymMum;  onf/]]t&ifwkef ;uawmh av,mOf vuf rS wf &ef uk ef ½k  H ;uyJ0,f vk  d Y&w,f/  tcku
MAI
 u vufcHwJhta<u; 0,f uwf&S  d&if b,f Ek  dif iHurqkd0,f  vkdY&ygNyD}} [k a':at;r&omu &S if;jyonf/ okdY&mwGifrwf 24 &ufaeYu jref rmh pD ;yG m;a&;bPf rsm;rSpwif xk wf  a0onfh
Smart
 uwfrsm;ESifh
MAI
 vufrSwfukd vwfwavm0,f,lí r&Ek  d if aMumif ;
MAI
 rSwm0ef &S  d ol wpf OD ;  xH rS od&Sd&onf/
MAI
 \ w&m;0if
Website
 wG if azmfjyxm;onf  howif ;rsm;t&
MAI
 u ajy;qJ  G aeonf  hc&D ;pOf rsm;uk  d
Visa Card
?
Master Card
?
K Bank(Kasikom Bank)
 uwfponfhEkdifiH wumok  H ;ta<u;uwf rsm;jzif  h0,f ,l  Ekdifonf[k od&Sd&onf/ jrefrm tjynf jynf qk  d if &mavaMumif ;
(MAI)
 uk  d jynfwGif;&Sdtiftm;BuD;ukrÜPD wpf ckjzpf aom uarÇ mZbPf tk yf pk u  tpk&S ,f ,m 80 &mck  dif EIef;vT  Jajymif;  vk yfukd ifoGm;&ef &Sd aMumif; jynf wGif;  tywfpOfxkwf *sme,ftcsKdUwGif azmf jyyg&S  dcJ  h onf/  jrefrmtjynfjynfqkd if&m av aMumif ;
(MAI)
 onf,ck ES pfZef e0g&D  vtwGif; topfxyf rH a&muf &Sd vm  aom
Air-Bus-320
 av,mOfjzifh tm;jznfhNyD; av,mOf ESpfpif;jzifh &ef uk ef -Ak '¨ *,m? &ef uk ef -pif umyl -  bef aumuf -uG mvmvrf ylNrd KUrsm;ok  d Y  ykH rS ef ysHoef;vsuf &S  donf/
Associated News
 rmEkdifiH\ tvHwifavaMumif;vkdif; rmEkdifiH\ tvHwifavaMumif;vkdif; rmEkdifiH\ tvHwifavaMumif;vkdif; rmEkdifiH\ tvHwifavaMumif;vkdif; rmEkdifiH\ tvHwifavaMumif;vkdif;
MAI (Myanmar Airways International)
 u ajy;qJGaeaomc&D;pOfrsm;tm;vkH;ukd urÇmhEkdifiHae u ajy;qJGaeaomc&D;pOfrsm;tm;vkH;ukd urÇmhEkdifiHae u ajy;qJGaeaomc&D;pOfrsm;tm;vkH;ukd urÇmhEkdifiHae u ajy;qJGaeaomc&D;pOfrsm;tm;vkH;ukd urÇmhEkdifiHae u ajy;qJGaeaomc&D;pOfrsm;tm;vkH;ukd urÇmhEkdifiHae &mtESHYrS &mtESHYrS &mtESHYrS &mtESHYrS &mtESHYrS
Credit Card
 (ta<    (ta<    (ta<    (ta<    (ta<    u;0,fuwf u;0,fuwf u;0,fuwf u;0,fuwf u;0,fuwf ) ) ) ) ) tokH;jyKolrsm;onf ,ckvtwGif;rSpwifí tokH;jyKolrsm;onf ,ckvtwGif;rSpwifí tokH;jyKolrsm;onf ,ckvtwGif;rSpwifí tokH;jyKolrsm;onf ,ckvtwGif;rSpwifí tokH;jyKolrsm;onf ,ckvtwGif;rSpwifí
Online
 rSwpfqifh 0,f,lEkdifNyDjzpfaMumif; tqkdygavaMumif;vkdif; rSwpfqifh 0,f,lEkdifNyDjzpfaMumif; tqkdygavaMumif;vkdif; rSwpfqifh 0,f,lEkdifNyDjzpfaMumif; tqkdygavaMumif;vkdif; rSwpfqifh 0,f,lEkdifNyDjzpfaMumif; tqkdygavaMumif;vkdif; rSwpfqifh 0,f,lEkdifNyDjzpfaMumif; tqkdygavaMumif;vkdif; \aps;uGufrefae*sm a':at;r&omu \aps;uGufrefae*sm a':at;r&omu \aps;uGufrefae*sm a':at;r&omu \aps;uGufrefae*sm a':at;r&omu \aps;uGufrefae*sm a':at;r&omu
The Voice Weekly
 okdY ajymMum;onf/ okdY ajymMum;onf/ okdY ajymMum;onf/ okdY ajymMum;onf/ okdY ajymMum;onf/
jref
rEåav;tajccHynm q&m? q&mrrsm;uk dyk*¾vduukrÜPDusyfig;aomif;pDxkwfacs;rn
 f
 rEÅav;? rwf 24 rEÅav;? rwf 24 rEÅav;? rwf 24 rEÅav;? rwf 24 rEÅav;? rwf 24
 tajccHynmq&m? q&mrrsm; jref rmh½kd;&moBuFef umvtwGif; vlrI a&;udpö rsm;oH k ;pG  J Ek  d if &ef twG uf  yk *¾ vdu ukrÜPDwpfckjzpfonfh atmif&wemaX;aqmufvkyfa&;u rEÅav;wpfNrdKUvH k ;&S  dtajccH ynm  ausmif ;q&m? q&mrrsm;odkY wpfOD;vQif usyfig;aomif ;pDxkwf acs;rnf jzpf aMumif ; rwf v 20 &uf aeYwG if  atmif &wemaX;aqmuf vk yf a&;vk yf ief ;tBuD ;tuJOD ;aX;<u,f u ajymMum;onf/  ,if ;acs;aiG ay;rnf  htpD tpOf twG uf{NyD vqef ;yd k if ;wG ifavQmuf vT mrsm;pwif ac:,l rnf jzpf aMumif ;?  acs;aiG udkwpfESpftxd xk wf acs;NyD; wpfvvQif usyf 5ç000 EIef;jzif  h jyefvnfay;qyf&rnf jzpfí wpfES pf  jynfh onf  htcsdef wGifusyfaiG ajcmufaomif ; jyef vnf &&S  d aomtcgü ydk aiG usyfwpf aomif;ud kausmif ;twG if ;  yif pif ,l csd ef eD;onf  h q&m? q&mrrsm; twG ufyif pif &ef yH k aiG yH k pH jzif  hjyef vnf pk aqmif ;ay;rnf  h axmuf yH  h a&;  tpD tpOfwpf &yf ud k vnf ; a&;qG  J xm;aMumif ;? acs;,l &rnf  h tpD tpOf wG ifxk wf acs;olvk yf ief ;u owf rS wf xm;  aomavQmufvTmwGif rdrdrdom;pk\ vlrIa&;tcuftcJrsm;udka&;om;azmfjyí ausmif;tkyf BuD;rsm;\ axmuf cH csuf yg vQif xk wf acs;rnf jzpfaMumif; ¤if ;uxyfavmif ;ajymMum;onf/  avQmufvT mvma&muf&,lqufoG,f Ekd ifonfhae&mrSm OD;aX;<u,f? a':wif wifOD ; (atmif &wem  aX;aqmuf vk yf a&;) 22 vrf ; (86_87) Mum; zk ef ; 02-21471? 09-2027241 jzpf onf/ ,if ;aqmuf vk yf a&; vk yf ud k if ol  OD ;aX;<u,f onfrEÅ av; t.x.u (10) wG if1994 ck ES pf rS pí ausmif ;tusKd ;awmfaqmif tzGJU Ouú |tjzpf  wm0ef ,l aeNyD ; ,if ;umvwpf avQmuftqk  d ygausmif ;wG ifq&m? q&mrrsm;udk aiGacs;onf  h tpD tpOf  aqmif &G uf cJ  h NyD ; ,ck ES pf wG if rSrEÅ av;wpf Nrd KUvH k ;twG ufpD pOf jcif ;jzpf onf [krEÅ av;jrd KUcHtcsKd YxH rS od &S  d &onf/
TRANSPORT

Activity (3)

You've already reviewed this. Edit your review.
1 thousand reads
1 hundred reads
pioneer123ster liked this

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->