Welcome to Scribd. Sign in or start your free trial to enjoy unlimited e-books, audiobooks & documents.Find out more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
19Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Zakon_o_lovstvu

Zakon_o_lovstvu

Ratings:
(0)
|Views: 876|Likes:
Published by armin_bahtic

More info:

Published by: armin_bahtic on Apr 30, 2010
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

01/13/2013

pdf

text

original

 
ISSN 0351-5648
9 770351 564001
lll
Godina XLV2009.Cijena 2,50 KM August/kolovoz
Glasilo Saveza lova~kih organizacija BiH
Broj 137Specijal
Podzakonski akti
ZAKON O LOVSTVU
FEDERACIJE BiH
 
2
LD “Divokoza”, sekcija Ostružnica
   N  a  r  u   d   `   b  e  :
   S   L   O   B   i   H ,   P  e   t  r  a   k   i   j   i  n  a   2   4   S  a  r  a   j  e  v  o
 C  I J  E  N A  2 0   K   M +  P  D  V
Glasilo Saveza lovačkihorganizacija Bosne i Hercegovine
Broj 137August/Kolovoz 2009.(
nova serija
)Prvi broj
“Lovačkog lista”
štampan je 1939. godine.Za izdavača
Dipl. inž. šum. Salem Alihodžić
Izvršna redakcija
Ferid Korić
, glavni i odgovorni urednik 
Kenan Voloder
, izvršni urednik 
Željko Ćetković
, DTP
Faik Imamović
, lektor Adresa Redakcije
Sarajevo, Petrakijina 24
Telefon:
668-209,
Faks:
442-019E/mail: slobih
@
slobih.ba
Za članove lovačkih organizacija Bosne iHercegovine cijena u pretplati
2
KM. Ukolikopretplatnik zahtijeva dostavu na kućnu adresu,pretplata se uvećava za iznos poštarine.Godi{nja pretplata za članove lovačkihorganizacija BiH
24
KM + PDV,za ostale u BiH
30
KM + PDV.Za inozemstvo:
5
EUR, (
20
kuna),
500
Sit po primjerku+ poštanski troškovi.Račun: Uplate u
KM
na broj
1610000014450004
kod Raiffeisen Bank d.d. SarajevoUplate u
EUR
i ostalim valutamana račun: Savez lovačkih organizacija BiH-Sarajevo (korisnik)-Raiffeisen Bank d.d. SarajevoSWIFT RZBABA2Sračun
503012000-11684
Prilikom uplate pretplatnik trebaOBAVEZNO koristiti opciju: troškovi
OUR
Štampa:
GRIN
GračanicaU skladu sa Zakonom o javnominformisanju, “Lovački list” je upisan uevidenciju javnih glasila pod rednim brojem645, dana 21.1.1997. godine.Mišljenjem Federalnogministarstva obrazovanja, nauke,kulture i sporta BiH,broj 08-23-4/97, od 21.1.1997. godine,“Lovački list” je oslobođenporeza na promet.
Cijena 2,50 KMwww.slobih.ba
 
3
Zakoni
 Lova~ki list broj 137 
Na osnovu ~lana IV.B.7. a) (IV) Ustava Federacije Bosne iHercegovine, donosim
UKAZ O PROGLAŠENJUZAKONA O LOVSTVU
Proglašava se Zakon o lovstvu koji je donio Parlament FederacijeBiH na sjednici Predstavni~kog doma od 6. decembra 2005. godine ina sjednici Doma naroda o| 29. jula 2005. godine.Broj 01-02-29/06 Predsjednik24. januara 2006. godineSarajevo
Niko Lozan~i}
, s. r.
ZAKON O LOVSTVU
 I. OSNOVNE ODREDBE
^lan l.
Ovim zakonom ure|uje se: organizacija lovstva i lovišta, uzgoj,zaštita, lov i korištenje divlja~i i njezinih dijelova, katastar lovišta,lovno-gospodarska osnova i planiranje, lovo~uvarska slu`ba, upravni iinspekcijski nadzor nad provo|enjem ovog zakona, kaznene odredbe idruga pitanja od zna~enja za oblast lovstva na teritoriji FederacijeBosne i Hercegovine (u daljnjem tekstu: Federacija).Lovstvo, u smislu ovog zakona, predstavlja javnu djelatnost i obuh-vata mjere zaštite i uzgoja divlja~i, ure|enje lovišta, lovljenje divlja~i iracionalnu upotrebu divlja~i i lovišta, koji doprinosi o~uvanju biološkeraznolikosti ekoloških sistema i ekološke ravnote`e prirodnih staništadivlja~i.
^lan 2.
U ovom zakonu u upotrebi su pojmovi sa sljede}im zna~enjem:
Divlja~
u smislu ovog zakona jesu odre|ene vrste `ivotinja (lovnadivlja~) koje slobodno `ive u prirodi;
Pravo lova
 je ovlaštenje da se na odre|enoj površini zemljišta ivoda provedu radnje i preduzimaju mjere uzgoja, zaštite, lova iupotrebe divlja~i;
Korisnik
zemljišta je vlasnik i korisnik zemljišta na kojem je osno-vano lovište;
Lovište
 jeste odre|ena površina zemljišta koja predstavljazaokru`enu prirodnu cjelinu u kojoj postoje ekološki i drugi uvjeti zauzgoj, zaštitu, lov i upotrebu divlja~i;
Otvoreno lovište
 je ono u kojem je mogu}a neometana dnevna isezonska migracija divlja~i;
Ogra|eno lovište
 je ono u kojem je smanjena mogu}nost (prirodnoili ogra|eno preprekama) migracija divlja~i. Koristi se za intenzivniuzgoj a površina ne mo`e biti manja od 600 ha;
Uzgajalište
divija~i nalazi se na površinama zemljišta ve}im od 100ha a manjim od 2.000 ha, ogra|eno je ogradom gdje se proizvodi divl- ja~ za reprodukciju i lov;
Zvjerinjak
 je površina zemljišta do 100 ha ogra|ena ogradom kojudivlja~ ne mo`e napustiti;
Lovno-gospodarska osnova
 je planski akt kojom se ureduje gospo-darenje divlja~i i lovištem za desetogodišnji period. Bez lovno-privredne osnove lov divlja~i nije dopušten;
Program uzgoja divlja~i
 je planski i privredni akt kojim se potankoure|uje uzgoj, zaštita, lov i upotreba divlja~i u uzgajalištima divlja~i;
Trofej divlja~i
 je divlja~ ili njezini dijelovi ure|eni za du`e ~uvan- je i ocjenjivanje;
Vrhunski trofej
divlja~i je trofej ocijenjen ve}im brojem bodovata~aka od evidentiranog najja~eg trofeja pojedine vrste divlja~i uFederaciji.
Vrhunski trofeji
krupne divlja~i ne smiju se iznositi iz Federacije;
Lov
 je skup osmišljenih aktivnosti ~ovjeka u svrhu odstrijela ilihvatanja `ivotinja zakonom ozna~enih kao divlja~.
^lan 3.
Divlja~ je dr`avno vlasništvo i dobro od op}eg interesa koje u`ivaposebnu brigu i zaštitu.Ulovljena, ranjena i uginula divlja~ i njeni dijelovi pripadaju koris-niku lovišta, a na zemljištima i vodama izvan lovišta pripada kantonal-nom ministarstvu nadle`nom za poslove šumarstva (u daljnjem tekstu:kantonalno ministarstvo), ili pravnom ili fizi~kom licu kojem je pov- jerena zaštita divlja~i izvan lovišta.
 II. LOVSTVO - KORISNICI LOVIŠTA I  LOVA^KA UDRUŽENJA
^lan 4.
Prema namjeni lovstvo mo`e biti gospodarsko, sportsko, gospo-darsko-sportsko i sa posebnom namjenom.Pod gospodarskim lovstvom podrazumijeva se bavljenje lovstvom ucilju sticanja dobiti.Pod sportskim lovstvom podrazumijeva se bavljenje lovstvom radili~ne razonode i rekreacije.Pod gospodarsko-sportskim lovstvom podrazumijeva se kombinaci- ja gospodarskog i sportskog lovstva.Pod lovstvom sa posebnom namjenom podrazumijeva se bavljenjelovstvom u cilju nau~nih istra`ivanja, nastave, zaštite naro~ito rijetkih`ivotinja, kao i za druge potrebe utvr|ene posebnim propisima.
^lan 5.
Lovljenje divlja~i obuhvata: tra`enje, do~ekivanje, posmatranje,slije|enje, odstrjel i hvatanje `ive divlja~i, lovljenje pticama grabljivi-cama, sakupljanje uginule divlja~i i njezinih dijelova.
^lan 6.
Za vršenje lovstva osnivaju se lovišta. U lovište ne ulaze:
izgra|eno i neizgra|eno gra|evinsko zemljište;
 javni putevi i druge javne površine uklju~uju}i i zaštitni pojas do 300m od naselja;
odre|eni dijelovi prirode koji su proglašeni posebno zašti}enimobjektima prirode po propisima o zaštiti prirode u kojima je aktomo proglašenju ili posebnim aktom zabranjen lov (nacionalni parkovi,parkovi prirode, strogi rezervati, specijalni zoološki i ornitološkirezervati i drugi posebno zašti}eni objekti prirode);
more i privredni ribnjaci sa obalnim zemljištem koji slu`e zakorištenje ribnjaka;
rasadnici, vo}ni i lozni nasadi namijenjeni intenzivnoj proizvodnjina površini do 100 ha ako su ogra|eni ogradom koja spre~avaprirodnu migraciju dlakave divlja~i;
druge površine na kojima je aktom o proglašenju njihove namjenezabranjen lov;
ogra|eni prostori u kojima se umjetno uzgaja divlja~;
privatni posjedi ako se na njima pri~injava šteta.
^lan 7.
Na površinama zemljišta i na vodama izvan lovišta divlja~ je du`anzaštititi vlasnik zemljišta, pravno ili fizi~ko lice i kantonalno min-istarstvo na ~ijem se podru~ju nalazi zemljište i vode koje se koriste.Zabranjen je lov zašti}ene divlja~i na zemljištima i vodama izvanlovišta.Izuzetno od stava 1. ovog ~lana, u slu~ajevima kada se radi o površi-nama zemljišta ve}im od 100 ha pravnih ili fizi~kih lica koja koriste tazemljišta, kantonalno ministarstvo povjerit }e zaštitu divlja~i na takvimpovršinama drugim pravnim ili fizi~kim licima.
^lan 8.
Lovištima se gospodari na osnovu lovno-gospodarske osnove.
^lan 9.
Pravo lova divlja~i imaju gra|ani koji ispunjavaju uvjete odre|eneovim zakonom, propisima donesenim na osnovu ovog zakona i op}ihakata pravnih lica (lova~ke organizacije i dr.) koja gospodare lovištem.Lov divlja~i mo`e se vršiti samo dozvoljenim sredstvima, napropisan na~in i u odre|eno vrijeme.Godišnji ulov zašti}ene divlja~i mo`e se vršiti samo u granicamagodišnjeg plana gospodarenja.
^lan 10.
Korisnici lovišta su pravna lica koja su na osnovu odredbi ovogzakona dobila lovište na gospodarenje.Korisnici lovišta, u smislu ovog zakona, mogu biti lova~kaudru`enja, privredna društva šumarstva, te ostala pravna lica registri-rana za bavljenje lovstvom.Korisnici lovišta mogu se dobrovoljno povezivati u lova~ke asoci- jacije radi unapre|enja i ostvarivanja zajedni~kog ili op}eg interesa ilicilja u skladu sa odredbama Zakona o udru`enjima i fondacijama(„Slu`bene novine Federacije BiH“, broj 45/02).

Activity (19)

You've already reviewed this. Edit your review.
1 hundred reads
1 thousand reads
Midhat Mido Zubaca liked this
Midhat Mido Zubaca liked this
Midhat Mido Zubaca liked this
Midhat Mido Zubaca liked this
Midhat Mido Zubaca liked this
Midhat Mido Zubaca liked this
Midhat Mido Zubaca liked this
Naida Anel liked this

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->