Welcome to Scribd. Sign in or start your free trial to enjoy unlimited e-books, audiobooks & documents.Find out more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
19Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Zakon_o_lovstvu

Zakon_o_lovstvu

Ratings: (0)|Views: 875|Likes:
Published by armin_bahtic

More info:

Published by: armin_bahtic on Apr 30, 2010
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

01/13/2013

pdf

text

original

 
ISSN 0351-5648
9 770351 564001
lll
Godina XLV2009.Cijena 2,50 KM August/kolovoz
Glasilo Saveza lova~kih organizacija BiH
Broj 137Specijal
Podzakonski akti
ZAKON O LOVSTVU
FEDERACIJE BiH
 
2
LD “Divokoza”, sekcija Ostružnica
   N  a  r  u   d   `   b  e  :
   S   L   O   B   i   H ,   P  e   t  r  a   k   i   j   i  n  a   2   4   S  a  r  a   j  e  v  o
 C  I J  E  N A  2 0   K   M +  P  D  V
Glasilo Saveza lovačkihorganizacija Bosne i Hercegovine
Broj 137August/Kolovoz 2009.(
nova serija
)Prvi broj
“Lovačkog lista”
štampan je 1939. godine.Za izdavača
Dipl. inž. šum. Salem Alihodžić
Izvršna redakcija
Ferid Korić
, glavni i odgovorni urednik 
Kenan Voloder
, izvršni urednik 
Željko Ćetković
, DTP
Faik Imamović
, lektor Adresa Redakcije
Sarajevo, Petrakijina 24
Telefon:
668-209,
Faks:
442-019E/mail: slobih
@
slobih.ba
Za članove lovačkih organizacija Bosne iHercegovine cijena u pretplati
2
KM. Ukolikopretplatnik zahtijeva dostavu na kućnu adresu,pretplata se uvećava za iznos poštarine.Godi{nja pretplata za članove lovačkihorganizacija BiH
24
KM + PDV,za ostale u BiH
30
KM + PDV.Za inozemstvo:
5
EUR, (
20
kuna),
500
Sit po primjerku+ poštanski troškovi.Račun: Uplate u
KM
na broj
1610000014450004
kod Raiffeisen Bank d.d. SarajevoUplate u
EUR
i ostalim valutamana račun: Savez lovačkih organizacija BiH-Sarajevo (korisnik)-Raiffeisen Bank d.d. SarajevoSWIFT RZBABA2Sračun
503012000-11684
Prilikom uplate pretplatnik trebaOBAVEZNO koristiti opciju: troškovi
OUR
Štampa:
GRIN
GračanicaU skladu sa Zakonom o javnominformisanju, “Lovački list” je upisan uevidenciju javnih glasila pod rednim brojem645, dana 21.1.1997. godine.Mišljenjem Federalnogministarstva obrazovanja, nauke,kulture i sporta BiH,broj 08-23-4/97, od 21.1.1997. godine,“Lovački list” je oslobođenporeza na promet.
Cijena 2,50 KMwww.slobih.ba
 
3
Zakoni
 Lova~ki list broj 137 
Na osnovu ~lana IV.B.7. a) (IV) Ustava Federacije Bosne iHercegovine, donosim
UKAZ O PROGLAŠENJUZAKONA O LOVSTVU
Proglašava se Zakon o lovstvu koji je donio Parlament FederacijeBiH na sjednici Predstavni~kog doma od 6. decembra 2005. godine ina sjednici Doma naroda o| 29. jula 2005. godine.Broj 01-02-29/06 Predsjednik24. januara 2006. godineSarajevo
Niko Lozan~i}
, s. r.
ZAKON O LOVSTVU
 I. OSNOVNE ODREDBE
^lan l.
Ovim zakonom ure|uje se: organizacija lovstva i lovišta, uzgoj,zaštita, lov i korištenje divlja~i i njezinih dijelova, katastar lovišta,lovno-gospodarska osnova i planiranje, lovo~uvarska slu`ba, upravni iinspekcijski nadzor nad provo|enjem ovog zakona, kaznene odredbe idruga pitanja od zna~enja za oblast lovstva na teritoriji FederacijeBosne i Hercegovine (u daljnjem tekstu: Federacija).Lovstvo, u smislu ovog zakona, predstavlja javnu djelatnost i obuh-vata mjere zaštite i uzgoja divlja~i, ure|enje lovišta, lovljenje divlja~i iracionalnu upotrebu divlja~i i lovišta, koji doprinosi o~uvanju biološkeraznolikosti ekoloških sistema i ekološke ravnote`e prirodnih staništadivlja~i.
^lan 2.
U ovom zakonu u upotrebi su pojmovi sa sljede}im zna~enjem:
Divlja~
u smislu ovog zakona jesu odre|ene vrste `ivotinja (lovnadivlja~) koje slobodno `ive u prirodi;
Pravo lova
 je ovlaštenje da se na odre|enoj površini zemljišta ivoda provedu radnje i preduzimaju mjere uzgoja, zaštite, lova iupotrebe divlja~i;
Korisnik
zemljišta je vlasnik i korisnik zemljišta na kojem je osno-vano lovište;
Lovište
 jeste odre|ena površina zemljišta koja predstavljazaokru`enu prirodnu cjelinu u kojoj postoje ekološki i drugi uvjeti zauzgoj, zaštitu, lov i upotrebu divlja~i;
Otvoreno lovište
 je ono u kojem je mogu}a neometana dnevna isezonska migracija divlja~i;
Ogra|eno lovište
 je ono u kojem je smanjena mogu}nost (prirodnoili ogra|eno preprekama) migracija divlja~i. Koristi se za intenzivniuzgoj a površina ne mo`e biti manja od 600 ha;
Uzgajalište
divija~i nalazi se na površinama zemljišta ve}im od 100ha a manjim od 2.000 ha, ogra|eno je ogradom gdje se proizvodi divl- ja~ za reprodukciju i lov;
Zvjerinjak
 je površina zemljišta do 100 ha ogra|ena ogradom kojudivlja~ ne mo`e napustiti;
Lovno-gospodarska osnova
 je planski akt kojom se ureduje gospo-darenje divlja~i i lovištem za desetogodišnji period. Bez lovno-privredne osnove lov divlja~i nije dopušten;
Program uzgoja divlja~i
 je planski i privredni akt kojim se potankoure|uje uzgoj, zaštita, lov i upotreba divlja~i u uzgajalištima divlja~i;
Trofej divlja~i
 je divlja~ ili njezini dijelovi ure|eni za du`e ~uvan- je i ocjenjivanje;
Vrhunski trofej
divlja~i je trofej ocijenjen ve}im brojem bodovata~aka od evidentiranog najja~eg trofeja pojedine vrste divlja~i uFederaciji.
Vrhunski trofeji
krupne divlja~i ne smiju se iznositi iz Federacije;
Lov
 je skup osmišljenih aktivnosti ~ovjeka u svrhu odstrijela ilihvatanja `ivotinja zakonom ozna~enih kao divlja~.
^lan 3.
Divlja~ je dr`avno vlasništvo i dobro od op}eg interesa koje u`ivaposebnu brigu i zaštitu.Ulovljena, ranjena i uginula divlja~ i njeni dijelovi pripadaju koris-niku lovišta, a na zemljištima i vodama izvan lovišta pripada kantonal-nom ministarstvu nadle`nom za poslove šumarstva (u daljnjem tekstu:kantonalno ministarstvo), ili pravnom ili fizi~kom licu kojem je pov- jerena zaštita divlja~i izvan lovišta.
 II. LOVSTVO - KORISNICI LOVIŠTA I  LOVA^KA UDRUŽENJA
^lan 4.
Prema namjeni lovstvo mo`e biti gospodarsko, sportsko, gospo-darsko-sportsko i sa posebnom namjenom.Pod gospodarskim lovstvom podrazumijeva se bavljenje lovstvom ucilju sticanja dobiti.Pod sportskim lovstvom podrazumijeva se bavljenje lovstvom radili~ne razonode i rekreacije.Pod gospodarsko-sportskim lovstvom podrazumijeva se kombinaci- ja gospodarskog i sportskog lovstva.Pod lovstvom sa posebnom namjenom podrazumijeva se bavljenjelovstvom u cilju nau~nih istra`ivanja, nastave, zaštite naro~ito rijetkih`ivotinja, kao i za druge potrebe utvr|ene posebnim propisima.
^lan 5.
Lovljenje divlja~i obuhvata: tra`enje, do~ekivanje, posmatranje,slije|enje, odstrjel i hvatanje `ive divlja~i, lovljenje pticama grabljivi-cama, sakupljanje uginule divlja~i i njezinih dijelova.
^lan 6.
Za vršenje lovstva osnivaju se lovišta. U lovište ne ulaze:
izgra|eno i neizgra|eno gra|evinsko zemljište;
 javni putevi i druge javne površine uklju~uju}i i zaštitni pojas do 300m od naselja;
odre|eni dijelovi prirode koji su proglašeni posebno zašti}enimobjektima prirode po propisima o zaštiti prirode u kojima je aktomo proglašenju ili posebnim aktom zabranjen lov (nacionalni parkovi,parkovi prirode, strogi rezervati, specijalni zoološki i ornitološkirezervati i drugi posebno zašti}eni objekti prirode);
more i privredni ribnjaci sa obalnim zemljištem koji slu`e zakorištenje ribnjaka;
rasadnici, vo}ni i lozni nasadi namijenjeni intenzivnoj proizvodnjina površini do 100 ha ako su ogra|eni ogradom koja spre~avaprirodnu migraciju dlakave divlja~i;
druge površine na kojima je aktom o proglašenju njihove namjenezabranjen lov;
ogra|eni prostori u kojima se umjetno uzgaja divlja~;
privatni posjedi ako se na njima pri~injava šteta.
^lan 7.
Na površinama zemljišta i na vodama izvan lovišta divlja~ je du`anzaštititi vlasnik zemljišta, pravno ili fizi~ko lice i kantonalno min-istarstvo na ~ijem se podru~ju nalazi zemljište i vode koje se koriste.Zabranjen je lov zašti}ene divlja~i na zemljištima i vodama izvanlovišta.Izuzetno od stava 1. ovog ~lana, u slu~ajevima kada se radi o površi-nama zemljišta ve}im od 100 ha pravnih ili fizi~kih lica koja koriste tazemljišta, kantonalno ministarstvo povjerit }e zaštitu divlja~i na takvimpovršinama drugim pravnim ili fizi~kim licima.
^lan 8.
Lovištima se gospodari na osnovu lovno-gospodarske osnove.
^lan 9.
Pravo lova divlja~i imaju gra|ani koji ispunjavaju uvjete odre|eneovim zakonom, propisima donesenim na osnovu ovog zakona i op}ihakata pravnih lica (lova~ke organizacije i dr.) koja gospodare lovištem.Lov divlja~i mo`e se vršiti samo dozvoljenim sredstvima, napropisan na~in i u odre|eno vrijeme.Godišnji ulov zašti}ene divlja~i mo`e se vršiti samo u granicamagodišnjeg plana gospodarenja.
^lan 10.
Korisnici lovišta su pravna lica koja su na osnovu odredbi ovogzakona dobila lovište na gospodarenje.Korisnici lovišta, u smislu ovog zakona, mogu biti lova~kaudru`enja, privredna društva šumarstva, te ostala pravna lica registri-rana za bavljenje lovstvom.Korisnici lovišta mogu se dobrovoljno povezivati u lova~ke asoci- jacije radi unapre|enja i ostvarivanja zajedni~kog ili op}eg interesa ilicilja u skladu sa odredbama Zakona o udru`enjima i fondacijama(„Slu`bene novine Federacije BiH“, broj 45/02).

Activity (19)

You've already reviewed this. Edit your review.
1 hundred reads
1 thousand reads
Naida Anel liked this

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->