Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
2Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
NATO intervjui broj 11

NATO intervjui broj 11

Ratings: (0)|Views: 143|Likes:
Published by OPSA-NAPO
Tema ovog broja je Bosna i Hercegovina - 15 godina od Daytona. U ovom broju donosimo intervjue s: ministrom obrane BiH, Selmom Cikotićem; državnim tajnikom u MVPEI-u RH te posebnim savjetnikom premijerke za jugoistočnu Europu, Davorom Božinovićem; veleposlanikom, direktorom RACVIAC-a, Nikolom Todorčevskim; bivšim ministrom vanjskih poslova RH, Matom Granićem. U ovom iznimno interesantnom broju pročitajte odgovore na brojna zanimljiva pitanja o Bosni i Hercegovini, njenoj prošlosti, budućnosti... + Dodatak intervjuima je i StratOPSA analiza BiH. - Mjesečnik (Monthly Magazine of) OPSA - NAPO, Organizacija za promicanje sjevereno-atlantskih integracija (OPSA); North Atlantic Integrations Promotion Organization in Croatia (NAPO). NATO Interviews - No. 11
Tema ovog broja je Bosna i Hercegovina - 15 godina od Daytona. U ovom broju donosimo intervjue s: ministrom obrane BiH, Selmom Cikotićem; državnim tajnikom u MVPEI-u RH te posebnim savjetnikom premijerke za jugoistočnu Europu, Davorom Božinovićem; veleposlanikom, direktorom RACVIAC-a, Nikolom Todorčevskim; bivšim ministrom vanjskih poslova RH, Matom Granićem. U ovom iznimno interesantnom broju pročitajte odgovore na brojna zanimljiva pitanja o Bosni i Hercegovini, njenoj prošlosti, budućnosti... + Dodatak intervjuima je i StratOPSA analiza BiH. - Mjesečnik (Monthly Magazine of) OPSA - NAPO, Organizacija za promicanje sjevereno-atlantskih integracija (OPSA); North Atlantic Integrations Promotion Organization in Croatia (NAPO). NATO Interviews - No. 11

More info:

Published by: OPSA-NAPO on Nov 24, 2010
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF or read online from Scribd
See more
See less

12/18/2012

pdf

 
ORGANIZACIJA ZA PROMICANJE SJEVERNO-ATLANTSKIH INTEGRACIJA (OPSA)NORTH ATLANTIC INTEGRATIONS PROMOTION ORGANIZATION (NAPO)
Broj 11, godina 3.24. studeni 2010.
SELMO CIKOTI
Ć
 Ministar obrane Bosne iHercegovine
Minister of Defense of Bosniaand Herzegovina
DAVOR BOŽINOVI
Ć
 Državni tajnik za politi
č
kapitanja u Ministarstvuvanjskih poslova RepublikeHrvatske, posebni izaslanik predsjednice Vlade RepublikeHrvatske za jugoisto
č
nuEuropu
Croatian State Secretary for Political Affairs in Ministry of Foreign Affairs and EuropeanIntegration, Special Envoy of the Croatian Prime Minister for South Eastern Europe
NIKOLA TODOR 
Č
EVSKIVeleposlanik, direktorSredišta za sigurnosnusuradnju (RACVIAC)
Ambassador, Director of Centre for Security Cooperation(RACVIAC)
 MATE GRANI
Ć
 Bivši ministar vanjskihposlova Republike Hrvatske
Former Croatian Minister of Foreign Affairs
U OVOM BROJU:Inside this issue: 
NATO INTERVJUI 
NATO INTERVIEWS 
Bosna i Hercegovina15 godina od Daytona
Cikoti
ć
 
Grani
ć
 
Todor
č
evskiBožinovi
ć
 
Bosnia and Herzegovina - 15 years after Dayton
 
2 UVODNIKIMPRESSUM3 INTERVJU S DRŽAVNIMTAJNIKOM U MVPEI-U RH,DAVOROM BOŽINOVI
Ć
EM6 INTERVJU S BIVŠIMMINISTROM VANJSKIHPOSLOVA RH, MATOMGRANI
Ć
EM9 STRATOPSA: KRATKAANALIZA BOSNE IHERCEGOVINE10 INTERVJU SVELEPOSLANIKOM,DIREKTOROM RACVIACA,NIKOLOM TODOR
Č
EVSKIM12 INTERVJU S MINISTROMOBRANE BIH, SELMOMCIKOTI
Ć
EM14 NAPOMENEOPSA BILTENI
P
o drugi put u svojoj povijestigrad Dayton je upisan u retke povije-snih knjiga. Prvi put kao mjesto ro
đ
e-nja avijacije, a drugi put kao mjesto ukojem je ro
đ
en mir... Prije 15 godinaupravo je u tom gradu zaustavljen tra-gi
č
ni i krvavi rat u Bosni i He-rcegovini; u tom gradu dogovoren jesporazum iz kojeg
ć
e izrasti
 Daytonskiustav
BiH; ustav koji po nekima danas prije
č
i napredak, ali koji je zaustaviorat i donio toliko željeni mir.Ono što treba istaknuti je da mir u BiHne bi bio mogu
ć
bez angažmana NA-TO-a, te država
č
lanica, saveznika,napose Sjedinjenih Ameri
č
kih Država.Mnogi
ć
e upravo to osporavati kasnim
tajmingom
tog angažmana, koji je mo-žda trebao nastupiti ranije. Me
đ
utim,koliko je me
đ
unarodna politikakomplicirana, znaju i naši gra
đ
ani kojidanas ispitivanjem javnog mnijenjadaju "zeleno ili crveno svijetlo" primje-rice angažmanu u Afganistanu.Koncept
 NATO vo
đ 
enih misija
utvrdiose upravo u Bosni i Hercegovini, te jetaj model koji je uklju
č
ivao i ne-
č
lanice NATO-a, pod mandatom UN-a,a koji je zapo
č
eo s IFOR-om, odnosnoSFOR-om, kasnije prekopiran na Ko-sovu sa KFOR-om te u Afganistanu saISAF-om.Zaustavljanje rata u Bosni i Hercegovi-ni ne bi bilo mogu
ć
e bez odlu
č
nosti NATO-a u operaciji
 Namjerna sila
(Operation Deliberate Force) prveupotrebe oružane snage NATO-a uratovima na podru
č
 ju bivše SFRJ. No, mira u Bosni i Hercegovini ne bi bilo niti bez operacije
Oluja
, Oružanihsnaga RH, i to se ne smije zaboraviti.Kako Bosna i Hercegovina izgledadanas, kako je došlo do
 Daytonskih pregovora
, što BiH
č
eka na putu u NATO, kakav je odnos Hrvatske iBiH, pitanja su koja smo izme
đ
u osta-lih postavili našim sugovornicima uovom broju NATO intervjua.Uz 15 godina
 Daytonskog sporazuma
,nedaleko Zagreba, projekt RACVIAC proslavio je svoju desetu obljetnicu.Iskoristili smo i tu prigodu te direktoraRACVIAC-a upitali kakva je vezaBosne i Hercegovine i tog centra.
 
Denis Avdagi
ć
 denis.avdagic@opsa.hr
2
NATO INTER VJUI
 
SADRŽAJ
Broj 11, godina 3.
UVODNIK
- IMPRESSUM -NATO intervjui - broj 11 u tre
ć
oj godini izlaženja - mjese
č
ni bilten Organizacije za promicanje sjeverno-atlantskih integracija (OPSA)Internet stranice: www.bilteni.opsa.hr E-pošta: bilteni@opsa.hr Fax: +385(0)1/5560 736Pitanja, prijedloge, priop
ć
enja i/ili
č
lanke šaljite e-poštom na bilteni@opsa.hrAdresa: Organizacija za promicanje sjeverno-atlantskih integracija (OPSA) - Za NI, Poljana Zvonimira Draži
ć
a 9, HR-10000 ZagrebIzdava
č
: Organizacija za promicanje sjeverno-atlantskih integracija (OPSA) - www.opsa.hr - opsa@opsa.hrU ime izdava
č
a: Denis Avdagi
ć
, direktor Organizacije za promicanje sjeverno-atlantskih integracija (OPSA)Urednik: Denis Avdagi
ć
Priredili: Denis Avdagi
ć
, Vedran Obu
ć
ina, Ana Marija Vojkovi
ć
 Naslovnica: Pripisujemo autorstvo fotografije dr.sc. Mate Grani
ć
a - "Roberta F."; autostvo fotografije Nj.E. Nikole Todor
č
evskog - "RACVIAC";autorstvo fotografije dr.sc. Selma Cikoti
ć
a - "Ministarstvo obrane BiH"; autostvo fotografije dr.sc. Davora Božinovi
ć
a - "OPSA" i "Matica hrvatska".Copyright © 2010 OPSA - NATO intervjui - ISSN 1847-8255- NATO intervjui su pripremljeni za digitalni tisak i Adobe® PDF digitalno pregledavanje -
 
OPSA: Kako Hrvatska danasgleda na Bosnu i Hercegovinu?Kakva je odrednica službenepolitike? Što se promijenilo ulaskomHrvatske u NATO u odnosu premaBiH?- Božinovi
ć
:
Stabilnost svih državaJugoisto
č
ne Europe, dobrosusjedskiodnosi i snažna potpora euroatlantskoj perspektivi svih država regije, na
č
elasu vanjske politike RH prema regiji. Na tim na
č
elima temelji se i naša politika prema BiH: odnosi s BiHtemelje se na poštivanju suverenosti,teritorijalne cjelovitosti i pune ravno- pravnosti tri konstitutivna naroda i svihgra
đ
ana BiH.RH i BiH imaju najdužu državnugranicu, nešto više od 1000 km, BiH jenaš zna
č
ajni vanjsko trgovinski partner,a na podru
č
 ju euroatlantskog pribli-žavanja hrvatska potpora je snažna ikontinuirana. Jednom rije
č
 ju, našiodnosi su prijateljski i dobrosusjedski.RH kao mlada
č
lanica NATO-a idržava na pragu ulaska u EU prihvatilase zahtjevne zada
ć
eda svim svojimsusjedima prenesesvoja iskustva naeuroatlantskom re-formskom putu.Ulaskom RH u NATO mi smo u mogu
ć
nosti jošsnažnije pomo
ć
i i lobirati za ulazak BiH u NATO.Pred BiH su još mnogi izazovi kako bise osigurala europska budu
ć
nostzemlje. Stoga s bosanskohercegova-
č
kim kolegama redovito održavamostru
č
ne konzultacije po pitanju pristu- pnog procesa NATO-u. Zadovoljni smoda je napredak BiH na putu premaeuroatlantskim integracijama potvr 
đ
en pozivom za ulazak u
 Akcijski plan za
č 
lanstvo
u NATO-u (MAP) koji je BiHdobila na ministarskom sastanku NATO-a u travnju ove godine.Iako je primjena MAP-a odgo
đ
ena nagodinu dana zbog odre
đ
enih otvorenih pitanja u vezi s državnom imovinom,nadamo se da
ć
e BiH što skorije ispunitii ovaj uvjet. Štoviše, ponudili smo BiHnašu pomo
ć
priizradi prvog godi-šnjeg nacionalnog plana, osobito jer smo i sami iskusilikako se radi o vrlozahtjevnoj zada
ć
i.
OPSA: Hrvatska je jedna od potpi-snica
 Daytonskog sporazuma
. Danaspostoji neminovna potreba promijeneustavnog ure
đ
enja BiH, odnosnoodmaka od
 Daytonskih pravila
. Što
ć
eHrvatskoj biti važno u tom pogledu?Na što
ć
e se paziti u slu
č
aju izmjenaustavnog poretka BiH?- Božinovi
ć
:
Me
đ
unarodna zajednica jesvjesna kako je reforma ustava u BiHneizbježna kako bi BiH što prije postalafunkcionalna i potpuno stabilna državate kako bi funkcionirala kao samo-održivo i demokratsko europsko dru-štvo. Pri tome valja istaknuti da RHdijeli iste vrijednosti za koje se zalaže ime
đ
unarodna zajednica u BiH, a to sustabilna demokracija, vladavina prava, pluralisti
č
ko i multietni
č
ko društvo. Tosu temelji na kojima se može graditistabilna budu
ć
nost BiH s jasnomeuropskom perspektivom. Nadalje, kao i me
đ
unarodna zajednica iRH se zalaže da ustavna reforma buderezultat konsenzusa svih naroda u BiH,koja
ć
e uskladiti na
č
elo pune ravno- pravnosti tri konstitutivna naroda sna
č
elom ravnopravnosti svih gra
đ
ana.Pri tome želimo istaknuti važnost provedbe presude Europskog suda zaljudska prava u slu
č
aju
Sejdi
ć
-Finci
, alii posebno istaknuti važnost uspostavestvarne ravnopravnosti ustavnog položaja Hrvata u BiH. Legitimni politi
č
ki predstavnici Hrvata morajuravnopravno sudjelovati u procesudonošenja odluka na svim razinamavlasti u BiH.
OPSA: Što me
đ
unarodni partneri isaveznici o
č
ekuju od Hrvatske upogledu odnosa s BiH? Da li
ć
eHrvatska biti inicijator ili poticatipromijene u BiH s obzirom na ulogupotpisnice
 Daytonskog sporazuma
?- Božinovi
ć
:
Me
đ
unarodna zajednica, te posebice naši partneri u NATO-u i EU,od RH o
č
ekuju da nastavi pozitivnimutjecajem na euroatlantski proces uBiH. Pri tome, kao i me
đ
unarodnazajednica, smatramo da proces ustavnihreformi i procesi euroatlantskih inte-gracija trebaju biti proizvod unutarnjemotivacije i demokratskog konsenzusaunutar BiH.RH kao jedna od potpisnica
 Dayto-nskog mirovnog sporazuma
ima imoralnu obvezu pomo
ć
i BiH dauspostavi punu stabilnost i funkci-onalnost, kao i da ubrza proces euro-atlantske integracije. Želimo pomo
ć
iBiH u svim pitanjima gdje naša pomo
ć
  bude zatražena.
3
NATO INTER VJUI
 
Broj 11, godina 3.
Božinovi
ć
: Hrvatska ima i moralnu obvezu pomo
ć
i BiH
Intervju s državnim tajnikom u Ministarstvu vanjskih poslova i europskih integracija, dr.sc. Davorom Božinovi
ć
em
dr.sc. Davor Božinovi
ć
 
Legitimni politi
č
ki predstavniciHrvata moraju ravnopravno sudjelo- vati u procesu donošenja odluka nasvim razinama vlasti u BiH.- Božinovi
ć
 

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->