Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
1Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Pahaka

Pahaka

Ratings: (0)|Views: 28|Likes:
Published by janbandijo

More info:

Published by: janbandijo on Jan 15, 2011
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

01/15/2011

pdf

text

original

 
نﻮﻴﮢﻮﭼ
 
۽
 
ﺎﻛﺎﻬﭘ
 
ﻞﻳﮍﺟ
 
ﻲﻌﻳرذ
 
ﻦﻴﮢﺎﮐآ 
 
نوزﻮﻣ
 wwww.voiceofsindh.net
1
 
ﻞﻳﮍﺟ
 
ﻲﻌﻳرذ
 
ﻦﻴﮢﺎﮐآ 
 
نوزﻮﻣ
 
ﻮﺘﻬﺳ
 
بﺎﻫﻮﻟאﺪﺒﻋ
 
ﺮﺌﻴﻨﺠﻧא
 
ﺲﻴﺋﺍﻭ ﺅ  ﺮﺸﻠﺒ ﭘ
 
ﺾﺑ
 
ﻱﺍ
 
ﺂﻨﺳ
 
ﻑ
 
 Website: www.vocieofsindh.netE-mail: voiceofsindh12@yahoo.com
 
نﻮﻴﮢﻮﭼ
 
۽
 
ﺎﻛﺎﻬﭘ
 
ﻞﻳﮍﺟ
 
ﻲﻌﻳرذ
 
ﻦﻴﮢﺎﮐآ 
 
نوزﻮﻣ
 wwww.voiceofsindh.net
2
 
ﺮﮐא
 
ﻪﭔ
 
ﻲﮁﭘ
 
ﻮﭤ
 
ﻮﺳ
 
ﻲﻠﻣ
 
ﻮﻬﮢﺎﻣ
 
ﻮﭤ
 
ﻮﻜﻴﺟ؛
ﺎﺑא
!
ﻴﭘ
 
ﻢﻛ
 
ﻮﺟ
 
ﻪﻫאو
 
؟ﻲﺌﭤא
 
ﻮﻴﻛ
 
ﭣﻫ
 
نﺎﭥﻛ
 
ﺮﺌﻴﻨﺠﻧא
 
ﻮﻫא
 
يﺮﻛ
 
ﻮ 
.
ﺲﭤא
 
ﺲﺑﺎﺷ
.
يﮅﻨﺳ
 
،ﻲﻛﺎﻬﭘ
 
۾
 
ﺐﻳدא
 
ﻲﺟ
 
نﺎﺳא
 
يڙﻮﺗ
 
ﻮﻬﮢﺎﻣ
 
مﺎﻋ
 
ﻲﮢﺎﻫ
 
۽
 
ﺲﭤא
 
ﻮﻴﻛ
 
ﺮﻫﺎﻇ
 
ﮗﻟא
 
ﮗﻟא
 
ﻮﻌﻓد
 
نﻮﻳﺮﻬﭘ
 
ﻲﮐ 
 
ﻦﺣﻼﻄﺻא
 
۽
 
ﻦﻴﮢﻮﭼ
 
،ﻦﻛﺎﻬﭘﺲﭤא
 
ﻲﺌﻛ
 
אﺪﻴﭘ
 
ﺰﻴﻤﺗ
 
۾
 
چو
 
ﻲﺟ
 
حﻼﻄﺻא
 
۽
 
ﻲﮢﻮﭼ
. 
نﻮﻬﻣﺎﺳ
 
ﻲﺠﻨﻬﻨﻣ
 
گرﺰﺑ
 
يﮍﻜﻫﻧﺎﮐ 
 
ﺲﺌ ﻮﻴﮁﭘ
 :
ﻬﺳﺐﺣﺎﺻ
 
ﺎﺘ 
!
ﻨﻴﻛ
 
ﻮﺟ
 
؟ﺎﭤ
 
نﺎﭥﻛ
 
ﻮﻴﮢآ 
 
نﻮﻴﮢﻮﭼ
 
۽
 
ﺎﻛﺎﻬﭘ
 
ﻲﻫא
 
ﻮﺟ
 
ﺮﻬﺠ 
 
نﻮﻤﻀﻣ
 
ﻞﻳﻮﻃ
 
ﺖﺑﺎﺑ
 
ﻦﻛﺎﻬﭘ
 
ﻮﺟ
 
نﺎﻫوא
 
۾
 
نא
 
،ﮡﮐ 
 
ﻮﭼﺮﭘ
 
ﻮﻜﻴﺟﻣﻲﻫآ 
 
دﻮﺟﻮ 
. 
ﻪﺗ
 
ﺲﮙﻟ
 
ڻﻮﭼ
 
۾
 
بאﻮﺟ؛
ﻮﻴﻛ
 
سﻮﺴﺤﻣ
 
نﺎﻫوאوﺪﻧﻮﮬ ﻳو
 
نﻮﻣ
 
۽
 
ﻮﻳﺎﻬﻟﺎﮘ 
 
ﻲﭡﻳو
 
نﺎﻫوא
 
ﻪﺗ
 
ﭡ ﺮﻫ
 
ﻦﻴﺋא
 
،وﮅﭔ
 
نﺎﺳ
 
ﻲﺷﻮﻣﺎﺧ
 
ﻲ نﺎﻴﻫآ 
 
وﺪﻨﭠو
 
ﻲﭩﻬﺟ
 
ﻪﻬﺠﻛ
 
ﻪﻧ
 
ﻪﻬﺠﻛ
 
نﺎﻣ
 
ﻪﻬﻟﻮﭔ
 
ﻪﻬﻟﺎﮘ 
 
ﻲﺟ
 
ﻮﻬﮢﺎﻣ
. 
ﮍﻜﻫ
 
ﻮﺟ
 
ﻲﮢﺎﻛڙﻻوﺖﺳود
 
ﺮﭩﻛאڊ
 
ﻢﭤא
 
وﺪﻧﻮﭼ؛
زﺎﻧ
!
ﺎﻫو
 
ﺎﭤ
 
ﻦﻫﮇﻛ
 
بﻦﻴﺳא
 
ﻪﺗ
 
ﻦﻴﭤ
 
ﻢﺘﺧ
 
نﻮﻴﮢﻮﭼ
 
۽
 
ﺎﻛﺎﻬﭘ
 
ﺎﺟ
 
ﻲﺘﻬﺳ
 
نﻮﮑﻟ
 
نﻮﻀﻣ
 
ﻞﻳﻮﻃ
 
אﮇﻳא
 
۾
 
ﺮﻬﺠﻨﻴﻛ
!
ﻮﻧڏ
 
بאﻮﺟ
 
ﻮﺟ
 
نא
 
ﻲﮑﻧﻮﻣ
 
بﺎﻫو
 
؛
زﺎﻧ
!
و
 
نﻮﻣ
 
ﻮﺟ
 
ﻲﻫآ 
 
وڏو
 
وﮇﻳא
 
ﻢﻛ
 
ﻮﻫא
 
يرﻮﭘ
 
ﻲﮔﺪﻧز
 
يرאنא
 
،يﺪﻧﻮﭘ
 
ﻪﻧ
 
ﻲﺋﻦﭙﮐ 
 
نﻮﻴﮔﺪﻧز
 
نﻮﻳﺮﺘﻴﻛ
 
ﻲﺋﻻא
 
ﻻ
 . 
ﺪﻧא
 
ﻦﻴﺳא
 
نﺎﻣ
 
ﻦﻴﻬﻟﺎﮘ 
 
ﻦﻳرﻮﻤﺳ
 
ﻦﻬﻧאﻨﺳ
 
ﻪﻧ
 
وﺮﺘﻴﻛ
 
ﻲﮐ 
 
ﻢﻛ
 
نא
 
ﻲﺠﻨﻬﻨﭘ
 
،بﺎﻫو
 
ﻪﺗ
 
ﺎﭤ
 
نﻮﻬﮕﺳ
 
يﺮﻛ
 
وزאﺠ ﻮﻴﻨﮐ 
 
نﺎﺳ
 
ﻲﮔﺪﻴ  ﭨو
 
ﻲﻫﺎﻧ
 
ﺮﺒﺧ
 
۽
 
ﻲﻫآ 
 
بﺎﺘﻛ
 
نﻮﻴﭨ 
 
ﻲﻫ
 
سﺪﻨﺳ
 
ﻲﺗ
 
عﻮﺿﻮﻣ
 
نא
 
نﺎﻓﺮﻃ
 
ﺮﻬﮔ 
 
ﺖﻫﺎﺳ
 
يﮅﻨﺳ
 
ﻮﺟ
 
ﻲﻫآ ﺲ ﻦﻫآ 
 
ﺎﻴﭘ
 
رﺎﻴﺗ
 
بﺎﺘﻛ
 
אﺮﺘﻴﻛ
 
ﺎﭸא
 . 
ﻜﻴﺟ
 
بﺎﻫوﻮ صﻮﻠﺧِﻧ
 
۽
 
لد
 
ﻴ ﺎﻬﭘ
 
ﻚﻫ
 
ﻞﻳאﮅﭔ
 
ﻮﺟ
 
ﻦﻬﻨﻛ
 
۽
 
ﻲﻫآ 
 
ﻮﻴﻨﮐ 
 
۾
 
ﭣﻫ
 
ﻢﻛ
 
ﻮﻫא
 
نﺎﺳ
 
ﻲﺘﻴﻧ
 
ﻚ ﻪﻧ
 
ﮡﻴﭤ
 
ﻊﻳﺎﺿ
 
ﻪﺑ
 
ﻮﻛﻪﺑ
 
ﻮﻬﮢﺎﻣ
 
ﺎﺟ
 
ﮅﻨﺳ
 
ﻪﺗ
 
ﺲﭤא
 
ﻮﻧڏﻲﺟ
 
رﺎﻳ
 
ﻬﻧא
 
ﻲ ﺳ
 
ﻲﺌﻫرﻮﭘﺎ ﻦﻫآ 
 
ﺎﮙﻟ
 
ڻﺮﻛ
 
رﺎﻴﭘ
 
ن
. 
ﻲﺋﺎﻨﺳ
 
زﺎﻧ
 
ﮅﻨﺳ
 
دﺎﺑآرﺪﻴﺣ
 
١٢ﻻﻮﺟ
 
٢٠٠٤
 
 
نﻮﻴﮢﻮﭼ
 
۽
 
ﺎﻛﺎﻬﭘ
 
ﻞﻳﮍﺟ
 
ﻲﻌﻳرذ
 
ﻦﻴﮢﺎﮐآ 
 
نوزﻮﻣ
 wwww.voiceofsindh.net
3
 
ﺎﭩﺳ
 
ﺮﮐא
 
ﻪﭔ
 
ﺎﭩﺳ
 
ﺮﮐא
 
אدﺎﺳ
 
ﻮﻣﺪﻘﻣ
 
نﻮﻴﮢﻮﭼ
 
۽
 
ﺎﻛﺎﻬﭘ؛ﺲﭘ
 
ﻣجرﺎﻛ
 
۽
 
ﺮﻈﻨ 
 
بﺎﺘﻛ
 
يدﺪﻣ
 
ﻲﮣﺳڏ

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->