Welcome to Scribd. Sign in or start your free trial to enjoy unlimited e-books, audiobooks & documents.Find out more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword or section
Like this
7Activity

Table Of Contents

0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Amrut Kalash Part-1

Amrut Kalash Part-1

Ratings:
(0)
|Views: 117|Likes:
Published by Kantilal Karshala

અણમોલ મોતીઊનો ભંડાર છે, જે મનુષ્યના વિચાર તંત્રને
સાચી દિશા આપવા માટે સક્ષમ છે,
પં.શ્રીરામ શર્મા આચાર્યના સાહિત્ય સાગરમાંથી પસંદ કરેલ
કેટલાંક અમૃત બિંદુઓને
"અમૃત કળશ" આ ભાવયુક્ત ભેટ છે - પ્રસાદ છે.
વધુને વધુ લોકોને વહેંચીને વિચારક્રાંતિ અભિયાનને સફળ બનાવશો.
પં.શ્રીરામ શર્મા આચાર્ય

અણમોલ મોતીઊનો ભંડાર છે, જે મનુષ્યના વિચાર તંત્રને
સાચી દિશા આપવા માટે સક્ષમ છે,
પં.શ્રીરામ શર્મા આચાર્યના સાહિત્ય સાગરમાંથી પસંદ કરેલ
કેટલાંક અમૃત બિંદુઓને
"અમૃત કળશ" આ ભાવયુક્ત ભેટ છે - પ્રસાદ છે.
વધુને વધુ લોકોને વહેંચીને વિચારક્રાંતિ અભિયાનને સફળ બનાવશો.
પં.શ્રીરામ શર્મા આચાર્ય

More info:

Published by: Kantilal Karshala on Jan 30, 2011
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

01/14/2013

pdf

text

original

 
લનનો ખ
 
ફગીચાની દય જઇનવી ગમો. લમર વભ ફઠો. જો અ છોડલાઓભનભનો વાથી ફનાલી રતો ભન૫ણ ભાખોલામુંફા઱૫ણ ભ઱લલાનો઄લવય ાત થામ.
 
બાલના લકવી. માયતય ભન ઉબયામ છમાયતકત લચાયો ૫ણ ઠડા ૫ડમ છ. ભમ બાલોભાફ઱ યચના ળત છ, તઓ ઩ોતાની નમા લમલવાલી. બાલ કા઩નક જ નશ ળતળા઱ ઄નવલ ૫ણ શોમ છ. ઇય ઄ન લતાઓની યચના ૫ણ ઩ોતાની બાલનાના ફ઱ ૫ય કય છ઄નભા઩ોતાનીાન૫યોલીનઓનએટરાભશાન ફનામા છણલમ. ઩ોતાના બાલર ફનલા ભાટતડ઩તો ભ ફનલાભાલાય રાગનશ, ઩ત ફનાલીનરાર
-
ફા઱કોએ, વાથીદાય ભાનીન, ભન૫ણ ઩ોતાના ખરભાબાગ રલા ભાટવાભકય દધા શોમ તભ જણાું. ની ઩ાવઠો શતો તભોટો ઩ી઱ા રોનો છોડ ઘણોશવીળીલા઱ો ઄નલાચા઱ શતો. ઩ોતાની બા઴ાભાકું 
દોત, તભમોભા મથજભ રીધો. તની ૫ણ કોઇ જદગી છ, મક વભમચતા, દયક વભમ દોડાદોડ, દયક વભમતણાલ, દયક વભમચીડ, શલની ઱ા ુંછોડ ફન, ઄ભાયવાથયશ. જોતો નથી ઄ભફધા કટરા વ છએ, કટરા ખીરીએ છએ. લનન ર વભનલલાભાટરી ળાત ઄ભરોકો ણીએ છએ. જોતા નથી ક ઄ભાય દયનો તયક ઈરાવ ધના ૫ભાફશાય નીક઱ યહો છ. ઄ભા શામ રોના ૫ભા૫થયાઇ યું. ફધા રોકો ઄ભનકય, ફધાન઄ભ વતા અ઩ીએ છએ. અનદક લીએ છએ ઄ન નક અલ અનદત કય દઇએ છએ. લન લલાની અ જ ક઱ા છ. ભમ ળા઱શોલાનો ગલકય, ૫ય ળા કાભની નાથી લનની વાધાયણ ક઱ા શવી
-
ળીથી ખર કયનલલાની મા ૫ણ શાથ ન રાગ.
 
http://rushichintan.com
ઊ઴ ચતનના વાનમભાં
 
 
..
૨..રઅગ઱ કું 
ભ, તભનુંભાયલા ભાટનશ, ઩ોતાની ભોટાઇફતાલલા ભાટનશ ૫યએક તમ કું. લાફતાલો, માય઄ભ ધનલાન, લાન, ણલાન, વ૫લાન, લીય ઄નફ઱લાન ન શોલા છતા઄ભાયાલનનશવુંશવાલું઄નરાલુંયાખીનલી ળકએ છએ. તો ભમભાણકય ળતો નથી ? ઄ભાયા કયતા઄નક ગણા વાધનો ઈ૫રધ શોલાછતાભમ જો ચતત ઄ન઄વટ યશતો શોમ તો તભાુંની શનતાનશ ભનામ ? મ તભળા઱ છો, થી તશનોનછોડનથોડોક વભમ઄ભાય વાથશવલા
-
રલા દોડ અલો. આછો તો ઄ભાયા લા નધનો ઩ાવથી ૫ણલન લાુંભશલતમ ળીખી ળકો છો.
 
ભાભાુંાથી નભી ગું,
ર તભધમ છો. નલા વાધનો શોલાછતામ લન કભ લુંણો છો. એક ઄ભછએ ઓ ાત વૌબામન ચીડભાભાલીએ છએ. ભ તભવાચા ઈ૫દળક છો,  લાણીથી નશ ૫ણલીનળીખલો છો. ફા઱ભ, ઄શ ળીખલા અમો તો તભાય ઩ાવથી ઘુંફું ળીખી ળકળ. વાચા વાથીદાયની ભ ળીખલલાભાકોચ યાખીળ નશ.
 
વકયાતો ઩ી઱ો છોડ તભનશવી ૫ડો. ભાુંનભાલી
-
નભાલીન ઄ભત અ઩ી યહો શતો ઄નકશ યહો શતો,
ળીખલાની આછા કયનાયા ભાટ ડગર
-
-
૫ગરળક શાજય થામ છ. ૫યઅ કોણ ળીખલા આછ? ફધા તો઩ોતાની ઄તાના ઄શકાયના ભદભાયોપ જભાલીનપય.
 
લનના અ ખરનકોઇ વભ તો ?
 
લલેક જ વાચી ધાભકતા
 
જશાજનનધાયત થાન ધી ૫શચાડલા ભાટના ૫ય ળ઱નાલકની નભુંક કયલાની ઄નચરાલલા ભાટશરવા
-
ડા લગની મલથાકયલી જોઇએ. અ જ લાત ભાનલ લન ઩ી જશાજની ફાફતભા૫ણ રા૫ડ.લલક ઩ી નાલકનનો ચારન ફનાલલો જોઇએ. અ નમાભા઄નક લચાયો,઄નક અદળ, ઄નક રોબનો ઄ન઄નક ભણાઓ મા઩રા છ.
http://rushichintan.com
ઊ઴ ચતનના વાનમભાં
 
 
..
૩..એભાથી નકાભી લ૫વદ કય રલાભાઅલતો ું઩યણાભઅ૫ણજ બોગલું૫ડળ. એટરાભાટલલકદયક લાત ૫ય વાલચતીથીલચાયુંજોઇએ ઄ન મોમ શોમ તનો જ લીકાય કયલો જોઇએ.
 
ફીઓું઄કયણ કયલાની નીત શામા઩દ છ. રોકો ઄નદળાઓભાચારી યહા છ઄ન઩ોત
-
઩ોતાની થત જફ વપ઱
-
નપ઱ થઇ યહા. ઄કયણ કોું
-
કોુંકયલાભાઅલ. અ યતળખાભણ ૫ણ ઄નક કાયની ભ઱ . ઩ાદય, ભૌરલી ઄નભશત ૫ણ જો એક વયખી લાત કયતા ન શોમ તો ફ મતઓભાએક ભતની અળા કલી યતયાખી ળકએ. વરાશ ભાગલાથી એટરા કાયના ચનો ભ઱ભા૫ય઩ય તારભ઱ શોતો નથી. એ વરાશકાયો બરા઄નલાન ૫ણ શોઇ ળક, છતામ કોની લાત ભાનલી ઄નકોની ન ભાનલી ?એનો તભ નણમ છલટલમજ કયલો ૫ડ. અ જ યત઄કયણ કયલા ભાટ એટરાફધા લલધ ભાણો ભ઱ ળક, ભનો લીકાય કયલો એક મત ભાટ કદમ વબલ ફનુંનથી. અ વદબભા૫ણ ભમનો ઩ોતાનો લલક જ કાભ અલ . છલટનો નણમ કયલાની જલાફદાય અખય઩ોતાની જ શોમ છ.
 
લનની વપ઱તા ભાટએ ખાવ જય છઅ૫ણલલકળીર ઄ન યદળ ફનીએ. તાકારક રાબ ઄નણક અક઴ણની જમાએ ચયથામી ઄ન યગાભી રાબોનભશલ અ૫લાુંળીખીએ. લલક૫ણાની અ જ કવોટ છ. ઓએક ણના રોબ ભાટકામભી રાબનભાલી દ. ઓ ઄લલક . લલકળીરમત મોમ
-
઄મોમનો લચાય કય઄ન઄મોમનો કોઇ કભત૫ણ લીકાયકયતી નથી. બર઄નક રોકો તભ કયતા શોમ, લચાયતા કકશતા શોમ, ૫યનાભાટએક ફકલાવુંકોઇ ભશલ શોુંનથી. ભ઱ા દળનભા઄નક રોકો તતનાનચા઱ાકયતા શોમ છ. લલધ કાયના કાનદાયો઩ોતાની લઓનીશયાત કય઄નાશકોનરરચાલ. ૫યકોઇ વભજદાય ુંભના ફશકાલાભાઅલળ ?
http://rushichintan.com
ઊ઴ ચતનના વાનમભાં
 

Activity (7)

You've already reviewed this. Edit your review.
1 hundred reads
Kantilal Karshala liked this
Kantilal Karshala liked this
Kantilal Karshala liked this
Kantilal Karshala liked this
Kantilal Karshala liked this
Kantilal Karshala liked this

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->