Welcome to Scribd. Sign in or start your free trial to enjoy unlimited e-books, audiobooks & documents.Find out more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
2Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
13.1.2011.

13.1.2011.

Ratings:
(0)
|Views: 235|Likes:
Published by Boki

More info:

Published by: Boki on Feb 11, 2011
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

02/11/2011

pdf

text

original

 
^etvrtak 
13. januar 2011.
Broj12.415Godina
LXVIII
DNEVNI LIST REPUBLIKE SRPSKEBAWALUK
Cijena
0.80 KM
www.glassrpske.com
SRBIJA PANORAMA VIJESTI
Platepoliti~ara u EU osamputa ve}enego u BiHJusuf Sonmez, “DoktorFranken{tajn“se brani saslobodeSve mawezanatli ja u Fo~i, zanatski centar paou zaborav
Institut zanestale ne mo`eda funkcioni{ebez Srba
странa
5
странa
19
странa
9
SKANDAL SLU  @BI BEZBJEDNOSTI KOJE OBEZBJE\U JU ZGRADU PRED SJEDNI[TVA BiH 
странa
6
 
DANAS
Marko Papi}, analiti~ar globalne obavje{tajne kompani je “Stratfor“
Nor ma tivi ko je Zapa  uvo di u BiH ne pos  to j ni u samoj Evropi
OHR 
 je su{tinski ukori jewen u zapadnom uvjerewu da qudi u BiH nisu u stawu da sami presu|u ju. Problem za Zapad je taj {to su snage u BiH prili~no sposobne da vlada ju, ali ta vladavina ni je ne{to {to je prihvatqivo zapadnim prestonicama, ka`e Papi}
странa
3
U podrumskoj prostori ji broj 18, izme |u ostalog, prona |ene dvi je bombe, trotilski metak, topovski udar, odre |ena koli~ina munici je za automatske pu{ke. U Kabinetu srpskog ~lana Predsjedni{tva ka`u da je rije~ o propustu slu`bi bezbjednosti
 
 B I ] Es a ~ i we n a  i nfo rm a c i j a o p ro n a |e nomo r u `  j u
Slavqe na trgovimai u ka fi }ima uz narodwake 
Na Trgu Kra jine nastupa Ana Bekuta, u Pri jedoru  “Amade us bend”, u Dobo ju De jan Mati}, a u Isto~nom Sara jevu prisutne }e zabavqati  “Goci bend“
Dodjelom nagrada zavr{en festival “Kustendorf“
 “Zla tno ja je“ SowiKarpu ninoj
Marko Papi}
FOTO: GLAS SRPSKE
странa
2
PREDSJEDNI[ TVNA [LI SOBU PU NU ORU@JA 
Novinari i policija predzgradom Predsjedni{tva
F O O : G   L  S  S  S 
No }as do~ek Nove godine po julijanskom kalendaru 
странa
31
странa
7
 U ZGRA  DI
 
2
~etvrtak, 13. januar 2011.
GLAS SRPSKE
Vijesti dana
PI[E: @EQKA DOMAZET
glasss@teol.net
SA R JEVO - U podrum- skojprostori jibroj 18 u zgradiPredsjedni{tva BiH, gdje su namjeravali da smjes- teArhivuBiH, ju~e je prona-  |enaprostori japunaoru `ja, minskihsredstava i opreme.
IzvoribliskiPredsje- dni{tvuBiH ka`u da je umjes- to
SIPA,
ko ja po zakonutreba da {titi ovu instituci ju, na  uvi|ajpozvan MUP Kantona Sara jevo. GeneralnisekretarPred- sjedni{tva BiH i slu`bebez- bjednostidobile su zadatak da posli jeuvi|a jasa~ineinfor- maci ju o prona|enomoru`ju. - U podrumskojprostori ji broj18 prona|enesu dvi je bombe, trotilskimetak, topov- skiudar, odre|enakoli~ina munici je za automatskepu{ke me|uko jom je najvi{ebilo one kalibra7,62i7,9, te drugamu- nici jamawegkalibra. Prona- |ena je idetonatorskakapisla i {kolskisatnime hanizam, rekao je “GlasuSrpske“ dire- ktorDirekci je za koordina- ci jupolicijskihti jelaHimzo Selimovi}, doda ju}i da se “najvjerovatni jeradi o sred- stvimazaostalim iz rata“. Portparolpredsjedava ju- }egPredsjedni{tva BiH Ne- boj{eRadmanovi}a\or|e Latinovi}kazao je “Glasu Srpske“da ni jebiloevaku- aci jeslu`benikaiz zgrade Predsjedni{tva,te da suRa- dmanovi} i BakirIzetbego- vi}imalinormalanradni dan.- Oko 11.30 ~asovapo nalo- gugeneralnogsekretaraPred- sjedni{tvaformirana je tro~lanakomisi jako ja je uz bravare i stolareoti{la da otvoriprostori ju u podrumu zgradeko ja je bilaplanirana za Ar hiv BiH. U prostori ji su na{lioru`je, munici ju, uni- forme ipancire- kazao je La- tinovi}.Portparol MUP-a Kan- tonaSara jevoIrfanNefi} potvrdio je da su u Predsje- dni{tvuprona|eni“zaostala vojnaoprema i drugamateri-  jalno-te hni~kasredstva“. Ka- `e da je MUP Kantona otomeju~e u 12.10 ~asovaoba- vi jestiostru~nisaradnik za obezbje|ewe i protivpo`ar- nuza{tituPredsjedni{tva BiH.- Utvrdili smo da nema opasnosti od detonaci jemate- ri jala, ko ji}e bitipredat Civilnojza{titi- rekao je Nefi}.U Kabinetusrpskog ~lanaPredsjedni{tvaka`u da je ~iwenica da je u zgra-diPredsjedni{tva BiH prona|enasobapunaoru`ja i munici jepropustslu`bi bezbjednosti. - Bilo da to naoru`awe sto ji tu godinama,a da nikada do sadani jeotkriveno, ili da  je to neko tu namjernoostavio, radi se o velikompropustu agenci ja i slu`biko je suna- dle`ne za obezbje|ewezgrade, bezbjednost~lanovaPredsje- dni{tva BiH i onihko ji su tamozaposleni- ka`u u Kabi- netu.Isti~u da je problem i to {to je nekolikorazli~itih agenci jaraznihnivoanadle- `no za po jedinedi jelovezgra- de.- Svi oni ko ji su do sadaobezbje|ivaliPredsjedni{tvo mora ju da ka`uza{tonisura- dilisvojposao, da li su znali za ovu prostori ju ili nisu i za{tonisuni{tau~inili.  Ali kakav god odgovor da bude, on je neadekvatanposli jeovo- gadanas- ka`u u Kabinetu i isti~u da je sistembezbjednos- tiPredsjedni{tva u najmawu ruku lo{i da se to morapro- mi jeniti.
Da je postojalo reketirawe kada je rije~ o emisiji “60 minuta“, potvrdilo se i sada kad je sau~esnike u tom prqavom poslu kona~no savladala savjest. Tako su po- ~eli priznavati sve {ta su i kako su radili. Jednog da- na }e i oni koji su uzimali pare priznati, ako imaju imalo qudskosti i gri`e savjesti.
mi ivo e_andzic@gma l.com
I hqeb je poskupio, {ta je sqede}e? Jo{ malo i ovako “bogatim“ nam ne}e trebati da ~itamo o pos- kupqewima, jer vi{e niko i ne}e morati i}i u pekare, prodavnice, ne}e imati s ~im. Razumijem ja da je tr`i- {te slobodno, ali nerealnom podizawu cijena mora se stati u kraj.
snjezana789@ho ma l.com
www.glassrpske.com
UMJESTO
SIPA 
na uvi|aj pozvanMUP KantonaSarajevo
SA R JEVO
- U idu}ih15danamoglo bi da do|e do do- govora o formirawuvlasti, {to bi omogu}ilo da BiH do sredinemarta ove godinedo- bi jeSavjetministara iPar- lamentko jimoguraditi punomparom.Izjavio je to ju~eSrnipredsjedava ju}iPredsjedni{- tva BiH Neboj{aRadmanovi} i podsjetio da su se politi- ~keparti je, ko je su dobile izborepri je~etirigodine, mnogolak{e i br`edogovo- rilenegosada{wiizborni pobjednici. - ^iwenica je da je pro{lisazivPredsjedni{ tva BiH pri je~etirigodine4. janu- arazavr{iokonsultaci je, a da ih sadanismo ni po~eli. Dakle, iz tih ~iwenicamo`e se zakqu~iti da danas, oniko ji su osvo jilivi{eglaso- va, praveproblem oko formi- rawavlasti, a to je SDP-rekao jeRadmanovi}. Radmanovi} je po jasnio da se SDP proglasilaizbor- nimpobjednikom u BiH u ko jojnemajednogpobjedni- ka, jer to ni jemogu}ezbog Ustava BiH.
SA R JEVO- Predsjedava ju }iSa vjetaministara BiH Nikola[piri}, ju~e je u Sara jevu,
komentari{u}izastoj  u formirawuvlasti na nivou BiH, napomenuo da je pro{la formirana7. februara i da trebasjesti i razgovarati i o parlamentarnojve}ini i o wenomprogramu. - Potrebno je {to pri jeformirativlast na nivou BiH - poru~io je [piri}. Dodaoje da Savjetministara BiH u aktuelnomsazivuradi ono {to mo`e i za {ta ima politi~kusaglasnost.@. D.
Nikola [piri}
Vlast formirati {to pri je
BAWALU KA, SA R JEVO
- Predsjedava ju}iPredsje- dni{tvaBiHNeboj{aRadma- novi}izjaviojeju~eSrnida  jeMe|unarodnakriznagrupau svomizvje{ta ju“BiH: Evrop- skovri jemezareagovawe“ ko- na~nodo{ladoispravnog stavakadajeri je~oodlasku
OHR
-aizBiH.Napomenuo je dase, na`a- lost, uizvje{ta jima
ICG
obrnutopisalosvedoposqed- wih{estmjeseci.- Otvoreni jeoodlasku
OHR
-aiowegovojsmetwidaqemnapretkuBiHpo~elo segovoritikadajebiv{iko- mesarzapro{ireweEUOli RenrekaodaBiHnemo`eapliciratiza~lanstvou Uni jidokje
OHR
ovdjeprisu- tan- istakaoje on.Radmanovi}jedodaodase  u
OHR
-usmatradasemoguidaqekr{itiqudskapravai komentarisatiizjavelegalno izabranihpoliti~arauBiH. - Evropajekona~nodo{la doispravnogsta va, atojeda
OHR
moradaodeizBiH. Na-`alost, nisamsiguranda}e toposlu{atijeru
OHR-
 uimavelikibrojqudiko jimase svi|adasjedeuBiHidonose odlukeko jenikomenisuva`ne negowima- zakqu~iojeRa-dmanovi}.Predsjedava ju}iSavjeta ministara BiH Nikola [piri}izjavio je da je
ICG
 u izvje{ta judaladobresavje- te za BiH - da je vri jeme daBiH odraste i da samadono- siodluke.- Mislim da je ri je~ o do- bromizvje{ta ju. Ima dobrih poruka ko je su u interesu BiH. Oni su u pravukada su rekli da su me hanizmiko ji su upo- trebqavani15 godinazastar-  jeli i da ne mogu da budu podsticaj za BiH i da sami trebavi{e da uradimo i da budesna`ni jeprisustvo Brisela, krozprisustvoam- basadora u BiH - rekao je [piri}.-
OHR
ni jepodstica jan za lidere u BiH da samidonose odluke, jer mnogio~eku ju da }e to uraditi
OHR
- naglasio je[piri}.@. D.
OHR
NIJE
podsticajan za lidere u BiH
Reakcije na izvje{taj Me|unarodne krizne grupe (
ICG
)
Vri jeme za odla zak 
OHR
-a
Sulejman Tihi}
SDA spremnaza razgovore
SA R JEVO- PredsjednikStrankedemokratskeakci je (SDA)SulejmanTihi}izjavio je ju~eda je spreman
da sebilokadaodazove na sastanakpoliti~kihliderako ji do 17. januaratreba da zaka`eprivremenipredsje dava ju}i Predstavni~kogdomaParlamentarneskup{tine BiH  AdnanBa{i}, javila je Srna. - Odgovara mi biloko jitermin do 17. januara, ukqu~u ju}i i 17. januar- rekao je Ti hi}, i dodao da ne predstavqapro- blem da sastanakbude u subotu ili nedjequ.
Neboj{a Radmanovi}
U idu}ih 15 danamogu} dogovor o vlasti
Nama se govori da smo ovdje do{li da uzimamo platu, a opstru- i{emo Vladu RS i predsjednika Vlade, {to nismo `eqeli. Ali, desile su se stvari koje su nas na to prisilile.
Mu jo Haxiomerovi}, predsjednik Klu ba Bo{waka u Vije }u naroda RS
Skandal slu`bi bezbjednosti koje obezbje|uju zgradu Predsjedni{tva BiH
 U Pred sje dni{ tvu soba pu na oru `ja
Neboj{a Radmanovi}
FOTO: GLAS SRPSKE
U podrumskoj prostoriji broj 18, izme|u ostalog, prona|ene dvije bombe, trotilski metak, topovski udar, odre|ena koli~ina municije za automatske pu{ke
F O  O : G   L  S  S  S 
Novinari i policija pred zgradom Predsjedni{tva u Sarajevu 
Dejton
Na na{e pitawe da li jePredsjedni{tvu BiH i wego- vim slu`bama poznato ko- liko takvih neotvorenih prostorija za koje “niko ne zna” {ta se u wima nalaziima u zgradi Predsjedni{- tva, niko od nadle`nih do koji smo ju~e mogli do}i ni- je nam mogao dati odgovor. Uz opasku da li se mo`da utim prostorijama nalazi i original Dejtonskog spora- zuma za kojim se u BiH traga godinama, u Predsjedni{tvu su nam kazali da “mo`da i toga bude tu”.
 
RAZGOVARALA: VAWA [TRBAC
vanjas@glassrpske.com
Zapadprvenstveno`eli da vidi razli~iteetni~ke i politi~kegrupe  u BiH ko je se pona{a ju kao Evrop- qani. Me|utim, problem je {to evrop- skenormativnevri jednosti, ko je se primjewuju na stanovnike BiH,ne posto je~ak ni u samojEvropi. Rekao je ovo u intervjuu za “Glas Srpske“ analiti~arglobalneobavje- {tajneagenci je“Stratfor“ Marko Papi}.
GLAS: Da li je do{loko na~novri jeme za zatvarawe
OHR
-a ili jeova Kancelari ja i daqeneophodna BiH?PA PI]:
Posto jistrahme|una- rodneza jednice da bi, ako do|e do za- tvarawa
OHR
-a, do{lodo raspar-~avawadr`ave ili jo{ gore, pono- vnogpo~etkarata. Takoposmatra ju}i, trebalo bi da zna~i da je
OHR
na ne-kina~inefikasan u odr`avawu BiH, me|utim to ni jetako.
OHR
 je postaobezna~a janondakadani jeuspio da se suprotstavipredsjednikuRS Milora- duDodiku. Zapad bi trebalo da shvati da je
OHR
kori{}ensamo kao izgovor da BiH odugovla~isa reformama. Trebalo bi zatvoriti
OHR
i ondaza- hti jevati od razli~itihpoliti~kih parti ja i etni~kihgrupa da krenu daqesame. To bi sve u BiH u~i niloobaveznima da zaistauradene{to. Me|utim, problem je ponovo taj {to Zapad ne vjeru je da bi iko u BiH mo- gao da vodidr`avu, tako da ni pod- sticaj za zatvarawe
OHR-
a zapravo neposto ji.
GLAS: Predstavnicime |unaro- dneza jednicenekolikoputa su pono- vili da je sudbina BiH u rukama politi~kihlidera, ali bez obzira na to, datumzatvarawa
OHR
-a jo{ uvi jekni jepoznat? PA PI]:
Me|unarodnaza jednica ne mo`ezatvoriti
OHR
bez nekevrstekonsenzusa sa lokalnimlideri- ma, tako da ta izjavani jeiznena|u ju}a. O~igledanrazlog za nametawe
OHR
-a je ide ja da lideri ne mogusporazumno da vlada ju, {to ni je u potpunostine- ta~napretpostavka. Pri jeDejtonskog mirovnogsporazuma, u BiH je tra jao gra|anski rat u ko jem je izginulove- omamnogoqudi. Dakle,
OHR
 je su-{tinskiukori jewen u zapadnom  uvjerewu da qudi u BiH nisu u stawuda samipresu|u ju. Problem za Zapad je taj {to su snage u BiH prili~nospo- sobne da vlada ju, ali ta vladavinani-  jene{to{to je pri hvatqivozapad-nimprestonicama.
GLAS: Na {ta mislite?PA PI]:
Imatepoliti~kispo- razumizme|usrpskih i hrvatskihpar- ti ja na primjer. Na funkcionalnom nivouto je primjerefikasnevlada- vine i efikasnepolitike. Na norma- tivnomnivou to je veomaproblema- ti~no za Zapad, ko ji ne mo`e da shvati da je i posli je20 godina BiH u nasta-  jawu, etni~kio~i{}ena, regionali- zovana, sa politi~kiodvo jenim entitetimako jinema juosje}aj za je- dinstvenucjelinu. Dok se medi jikoncentri{u na odre|eneuslovenametnute od strane me|unarodneza jednice i kada i kako }e bitizatvoren
OHR
, osnovnipro-blem je u tome{to BiH u globaluni je ~istofunkcionalnopitawe za Zapad. To je normativnopitawe.
GLAS: Da li BiH sa
OHR
-om ivisokimpredstavnicimamo `e da napredu je i kre }e se ka evropskim integraci jama? PA PI]:
Zatvarawe
OHR
-a jedan je od uslova za ulazak BiH u EU. Me|u- tim, pri jezatvarawa, Zapadprven- stveno`eli da vidirazli~iteet- ni~ke i politi~kegrupeko je se pona- {a ju kao Evropqani. To je osnovnopitawe. Me|utim, problem je {to ev- ropskenormativnevri jednosti, ko je se primjewuju na stanovnike BiH, ne posto je~ak ni u samojEvropi. Za wih su te vri jednostiprili~novisoke. [vajcarska je kantonalnakonfedera- ci ja u ko jojkantoniima ju mo}nad svim, od oporezivawa do imigraci ja. Belgi ja je u procesupoliti~kogsamo-  ubistva i mo`dane}eopstati jo{ du- go. Dakle, pitaweni jeho }e li uz posto jawe
OHR
-a bitiomogu}enpro- gres BiH ka evropskimintegraci ja- ma, ve} ho}e li Evropqaniikadapo-vjerovati da je BiH uop{te u Evropi.
GLAS: U dokumentimako je je objavio“Vikiliks“ od svihpoliti- ~ara sa prostorabiv{eJugoslavi je, najvi{edokumenata, ~ak 79 odnose se na predsjednika RS MiloradaDo- dika. Za{to?PA PI]:
PredsjednikDodik je interesantan za SAD, jer je predstav- qen kao glavniproblemnaporaZapa- da da BiH pretvore u “funkcionalnu dr`avu- zemqu sa jakimcentrom“. To mora da se razumi je na na~in da i daqeposto jiodre|ennivofascina- ci jeBosnom i Hercegovinom u zapa- dnimministarstvimainostranih poslova, ukqu~u ju}i i SAD.
GLAS: Na ko jina~in bi ovado- kumentamogla da uti~u na daqira- zvoj situaci jena Balkanu, prven- stveno u BiH?PA PI]:
“Stratfor“ je od po~et- katvrdio da “Vikiliks“ ni jeobjavio ni{ta{to ve} ni jepoznato. “Viki- liks“ je iznena|ewesamoonimako ji nisubilisvjesniproblema u inos- tranojpolitici. Za nekoga ko je ~ak i  umjerenosvjestande{avawa u svi jetu, ne bi trebalo da ga iznena|u je98 od- stoobjavqenog. To zna~i da posto ji sveganekolikoprimjeragdje su `ivi izlo`eniopasnosti ili u ko jima su “procurile“ kqu~neinformaci je. To  je razlogzbogko jegvlasti SAD ta “curewa“ informaci jashvata juveoma ozbiqno. Kada je ri je~ o Balkanu, ni je objavqenoni{ta{to je “Stratforu“ nepoznatoodrani je. Samim tim ni ta dokumenta na razvoj u regionunajvje- rovatni jene}eimatinikakavuticaj.
GLAS: O~eku jete li da bi ubudu-  }nosti na “Vikiliksu“ moglada bu- duobjavqenanekamnogo“bombas- ti~ni ja“ dokumenta? PA PI]:
Ne vjeru jem. Objavqi-vawa su koordinisana sa me|unaro- dnimmedijskimorganizaci jama. Sve ono {to je zaista“bombasti~no“ ve}  je objavqeno. Premana{emmi{qewu, to je uglavnombilobezus- pje{no.
GLAS: Kakogledate na to da je vlast u RS skoroformirana, uprkos poku{a jimaBo{waka da opstrui{u taj proces?PA PI]:
“Stratfor“ ri jetkoko- mentari{eunutra{wupolitiku i problemeunutardr`ava. Politi~ki, BiH je u ve}emhaosunegoBelgi ja, a i to ne{togovori.
GLAS: U godini u ko jojskoro sve zemqesvi jetapopisu jusvo jestano- vni{tvo, u BiH zakon o popisu jo{  uvi jekni jeusvo jen? PA PI]:
O~igledno je da je ovoveomaosjetqivopitawe za BiH i to je razlogzbogko jegvjeru jemo da ne}e bitiri je{eno u skori jevri jeme. U slu~a ju da BiH ostane bez popisato }e zna~iti da status kvo u zemqiosta-  je i daqe.
GLAS SRPSKE
~etvrtak, 13.januar 2011.
3
ZAGREB - Pred sjednik Hrvatske Ivo Josipovi} i predsjednik hrvatske Vlade Jadranka Kosor istakli su tokom ju~era{weg sastanka sa liderima dva HDZ-a u Zagrebu podr{ku rje{ewima koja }e obezbijediti po{tivawe ve}inske politi~ke voqe kon - stitutivnih naroda i stanovnika BiH. U saop{tewu HDZ-a BiH se navodi da je data i podr{ka refor- mama i rje{ewima koja }e obezbijediti institucionalnu ravno- pravnost hrvatskog naroda. Josipovi}a i Kosorovu predsjednici HDZ-a BiH Dragan ^ovi} i HDZ-a 1990. Bo`o Qubi} upoznali su sa dinamikom dogovora o uspostavqawu vlasti u BiH.G. M.
BORS: FTV uvri jedila stanovnike RS i BiH 
BAWALU KA 
- Bora~kaorganizaci jaRS (BORS) smatradaje posqedwaemisi jaFederalnetelevizi je“60 minuta“ nakrajwe neprofesionalanna~inuvri jedilastanovnikeRS i BiH. U saop{tewuBORS-aocjewujese da{teteodoveemisi je, ~i ji  jeurednikBakirHayiomero vi}, sigurnone}eimatipredsjednik RS, nidrugiprozvanizvani~niciizsrpskogihrvatskognaroda, nagla{ava ju}ida}estanovniciBiHidru{tvouop{tepretrpje- ti{tetuodzlo upotrebejavneri je~iuovommedi ju. Upoliti~kommagazinuFTV-a“60 minuta“ uponedjeqaknave~e predstavnicisrpskogihrvatskognarodaprikazani su kao fa- {isti uzemitovawefa{isti~kihsimbola. Uzmelodi juantifa- {isti~kepjesme“AjKarmela“ emitovanesufotografi jejavnih li~nostiizSrpskeiBiH.G. M.
Puhovski: Lagumxijapodsje}a na Staqina
ZAGREB
- Profesor na Filo-zofskom fakultetu Uiver-iziteta u Zagrebu @arkoPuhovski uporedio je politikupredsjednika SDP-a ZlatkaLagumyije sa Staqinovom, jav-ili su federalni mediji.Puhovski je rekao da se nemo`e vu}i paralela izme|u Milo{evi}a i Lagumyije jerMilo{evi} svoju politiku nije skrivao.- Za razliku od Milo{evi}a, nisam ~uo da Lagumyija svoju pravupoziciju jasno govori - rekao je Puhovski i dodao da bo{wa~kipoliti~ari nisu svjesni zna~aja Sarajeva.
Josipovi} pozvao ~lanove Predsjedni{tva u posjetu
SA R JEVO
- AmbasadorHrvatske u BiH Ton~iStan~i}uru~io  je ju~epredsjedava ju}emPredsjedni{tva BiH Neboj{iRadmanovi- }upozivpredsjednikaHrvatske Ive Josipovi}a za zvani~nupo- sjetu~lanovaPredsjedni{tvaHrvatskojkra jemjanuara, javila je Srna.Radmanovi} je obavi jestioStan~i}a da je Predsjedni{tvo BiH na pret hodnojsjedniciusvo jiloOkvirniplan i programposjeta Predsjedni{tva BiH u i iz BiH, u ko ji je preliminarnoukqu~e- na i posjetaHrvatskoj. Radmanovi}se ju~esastao i sa ambasadoromSlova~keMirosla- vomMoj`itom sa ko jim je razgovarao o aktuelnimpoli ti~kim pitawima u BiH, s akcentom na procesformirawavlasti na ni- vou BiH, posli jeodr`anihoktobarskihizbora.
Josipovi} i Kosorova: Po{tovati voqu naroda u BiH 
OHR
NIJE
vi{e efikasan
BiH JE U VE]EM
haosu od Belgije
OHR 
je su{tinski ukorijewen u zapadnom uvjerewu da qudi u BiH nisu u stawu da sami presu|uju. Problem za Zapad je taj {to su snage u BiH prili~no sposobne da vladaju, ali ta vladavina nije ne{to {to je prihvatqivo zapadnim prestonicama, ka`e Papi}
Marko Papi}, analiti~ar globalne obavje{tajne kompanije “Stratfor“
Norma tivi ko je Zapa  uvo di u BiH ne pos to jeni u samoj Evropi
Terorizam
GLAS: Koliko po Vama stoje ocjene o vezama BiH sa terori- zmom?PA PI]:
BiH nije vi{e bliska umovima xihadskih organizacija, tako da je i vjerovatno}a da bi tro{ili svoja sredstva i resurse poku{avaju}i da se iz we izvedu teroristi~ki napadi veoma mala. Kako bilo, postoji mogu- }nost da BiH postane tranzitna ta~ka za terorizam, posebno uzev{i u ob- zir ~iwenicu da putovawe izme|u BiH i Evrope postaje “opu{tenije“. Osim toga, u dr`avi i daqe postoji i velika koli~ina malokalibarskog oru`ja i eksploziva, koji bi mogli da budu korisni grupama koje namjeravaju da izvedu napade u “Mumbai stilu“ na “meke mete“ u Evropi.
F O  O : G   L  S  S  S 
 
MarkoPapi}

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->