Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
1Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
VP-NOV-08

VP-NOV-08

Ratings: (0)|Views: 4|Likes:

More info:

Published by: jagdish bhatt (જગદીશ ભટ્ટ) on Sep 15, 2011
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

09/15/2011

pdf

text

original

 
{ɾàùÖ lÉÉàùà¶É{ÉɱÉÒ»÷ ¾lÉÉ W
NÉÉÅ
yÉÒ ùà¶É{ÉɱÉÒ]©É{ÉÒ {ÉYH ¾ÉàlÉ Hà{ÉÉ ¾ÉàlÉ +à {ÉIÒ oÉ´É֠žY ¥ÉÉHÒ. ¾É, +à©É{ÉÉ +{ÉÖ«ÉÉ«ÉÒ HÒ¶ÉÉàùÒ±ÉÉ±É ©É¶ÉùÖ´ÉɳÉ{Éà ùà¶É{ÉɱÉÒ]©É{ÉÒ {ÉYH WùÖù NÉiÉÒ ¶ÉHÉ«É.~ÉùÅÖ+É~ÉiÉÉ qà¶É{ÉÉ ¡ÉoÉ©É ´ÉeÉ¡ÉyÉÉ{É ~ÉÅ. W´Éɾù±ÉÉ±É {ɾàùÖ lÉÉà ùà¶É{ÉɱÉÒ»÷ ¾lÉÉ W, +à©É H¾à´ÉÉ©ÉÉÅ+lÉҶɫÉÉàGlÉÒ {ÉoÉÒ. +É{ÉÉ +{ÉàH ~ÉÖùÉ´ÉÉ ©É³Ò ¶ÉHà. §ÉÉùlÉ{ÉÉ ¡ÉoÉ©É ùɶ÷Ä~ÉlÉÒ ùÉWà{r¡É»ÉÉq »ÉÉà©É{ÉÉoÉ{ÉÒ ~ÉÖ{É¡ÉÇlÉÒ¶cÉ ¡É»ÉÅNÉàH±ÉÉHÉà»ÉÖyÉÒ APÉÉeÉ eÒ±Éà¾Éà©É¾´É{É©ÉÉÅ ¥ÉàcÉ ¾lÉÉ. +à÷±ÉÖ ÅW {ɾÓ, ~ÉiÉ úÉÉÁiÉÉà{ÉÉ ~ÉNÉ yÉÉà<{Éà lÉàÖ ÅSÉùiÉÉ©ÉÞ lÉ ~ÉiÉ ~ÉÒyÉ֠žlÉÖ ÅlÉà{ÉÉ ¡Él«Éà{ɾàùÖX¾àù©ÉÉÅ +iÉNÉ©ÉÉà´«ÉGlÉ H«ÉÉâ¾lÉÉà. H¾àlÉÉ Hà»ÉÉSÉÉ ©ÉÅqÒùÉàlÉÉà+É~ÉiÉÉÅAvÉàNÉNÉÞ ¾Éà, ¶ÉÒKÉiÉ »ÉÅ»oÉÉ+Éà +{Éà¡É«ÉÉàNɶÉɳÉ+Éà. ©ÉÅqÒù- »ÉÅ»HÞ lÉÒ{ÉÉ {ɾàùÖ´ÉÒùÉàÒ¾lÉÉ. +É~ÉiÉÉ ¥ÉÅyÉÉùiÉ©ÉÉÅ´Éä[ÉÉ{ÉÒH +§ÉÒNÉ©É{Éàà©ÉÒ«ÉlÉ +~ÉÉ< UàlÉà{ɾàùÖ{ÉÉ HÉùiÉàW. ©É{ÉÉ Y´É{É{ÉÉ +à´ÉÉ +{ÉàH ¡É»ÉÅNÉÉà, ©É{Éà ùà¶É{ÉɱÉÒ»÷ lÉùÒHà¡É»oÉÉ~ÉÒlÉ Hùà. ~ÉiÉ {ÉÒùɶÉÉ +à ´ÉÉlÉ{ÉÒ Uà©É{ÉÉ 75 ´É¶ÉÇ{ÉÒ B©Éùà1964©ÉÉÅoÉ«Éà±ÉÉ +´É»ÉÉ{É ¥ÉÉq §ÉÉùlÉ{ÉàH ~ÉiÉ ùà¶É{ÉɱÉÒ»÷ {ÉàlÉÉ {ÉoÉÒ ©É²«ÉÉà; {ɾàùÖ{ÉÒ +àH{ÉÒ +àH ~ÉÖmÉÒ ¡ÉÒ«Éq¶ÉÔ{ÉÒ <{qÒùÉ ~ÉiÉ {ɾÓ:{ɾàùÖ{ÉÒ ´ÉÒSÉÉù»ÉÞ ¶÷Ò ~ÉÉ©É´ÉÉ ©ÉÉ÷àY[ÉÉ»ÉÖlÉà©É{ÉÉÅ +É mÉiÉ ~ÉÖ»lÉHÉàWùÖù ´ÉÉÅSÉ´ÉÉÅ-§ÉÉùlÉq¶ÉÇ{É, WNÉlÉ{ÉÉ <lÉҾɻÉ{ÉÖ ÅùàLÉÉÅH{É +{Éà©É{ÉÒ +Él©ÉHoÉÉ.
(14©ÉÒ {É´Éà©¥Éù-{ɾàùÖ{ÉÒ 120©ÉÒ W{©ÉW«ÉÅlÉÒ)
lÉÅmÉÒ&
NÉÖ ±ÉÉ¥É §ÉàeÉ 
HÉ«ÉÉDZɫÉ& 2-»ÉÒ/1, +»©ÉÒlÉÉ ©ÉÉàNÉùÉ, qnÉ WNÉqÅ¥ÉÉ ©ÉÉNÉÇ, ¶Éàùà-~ÉÅX¥É HÉà±ÉÉà{ÉÒ, +ÅyÉàùÒ (~ÉÖ´ÉÇ), ©ÉÖ  Å¥É<-93. £Éà& 28388891
Mail-vivekpanthi@yahoo.com
´ÉÒ´ÉàH~ÉÅoÉÒ
80
<{÷ù{Éà÷ ~Éù ´ÉÉÅSÉ´ÉÉ&
 
http:vivekpanthi.googlepages.com/ Mail- harsha_badkar@yahoo.com
-±É±ÉÒlÉ {ÉNÉù¶Éàc
 
(80)
+É»lÉÒH ´ÉÒùÖu {ÉÉ»lÉÒH
"¾Ò{qÖ »lÉÉ{É ÷É<©»É'{ÉÉ "<{Éù ´ÉÉà<»É' ´ÉÒ§ÉÉNÉ©ÉÉÅ 25 »É~÷à©¥Éùà LÉÉà»É±ÉÉ {ÉÉ©É{ÉÉ +àH ´ÉÉSÉHà "{ÉÉ»lÉÒHlÉÉ ´ÉÒùÖu +É»lÉÒHlÉÉ' ´ÉҶɫÉà SÉSÉÉÇ HùÒ ¾¶Éà lÉà{ÉÉ +{ÉÖ»ÉÅyÉÉ{Éà ´É³lÉÉ W qÒ´É»Éà¥ÉÒX eàùàH ´ÉÉÅeÒ´Éùà {ÉÉ©É{ÉÉ ´ÉÉSÉHàHùà±ÉÒ SÉSÉÉÇ{ÉÉà+{ÉÖ ´ÉÉq +¾Ó ¡É»lÉÖlÉ HùÖ  Å UÖ  Å
- ¾¶ÉÉÇ¥ÉÉeHù
{ÉÉ 
»lÉÒH´ÉÉq{ÉÉà´ÉÒùÉàyÉ Hù{ÉÉùÉ+Éà PÉiÉÒ ´ÉLÉlÉ{ÉÉ»lÉÒH´ÉÉq{Éà¥ÉùÉ¥Éù »É©ÉW´ÉÉ{ÉÉà ¡É«Él{É W HùlÉÉ{ÉoÉÒ +{ÉàlÉàoÉÒ W +à´ÉÒ¶ÉàPÉiÉÒ ¥ÉyÉÒ NÉàù»É©ÉWiÉÉà oÉlÉÒ ¾Éà«É Uà.©ÉÉùÉà+Éy«ÉÉl©É´ÉÉqoÉÒ ´ÉÒ~ÉùÒlÉ lÉà´ÉÉà{ÉÉ»lÉÒH´ÉÉq ¡Él«Éà{ÉÉà+§ÉÒNÉ©É {ÉÒSÉà¡É©ÉÉiÉà Uà. +ÅqùoÉÒ NÉÖÅSÉ´ÉÉ«Éà±ÉÉ WNÉlÉ{Éà<{Éà ©É{Éà LÉÖ¥É W +SÉùW oÉÉ«É Uà+{Éà+ɶSÉ«ÉÇSÉHÒlÉ oÉ<{Éà ¾Ö  Å ©ÉÉÅ{ÉÉ NÉÖÅSÉ´ÉÉeÉ AHà±É´ÉÉ{ÉÉ ¡É«Él{É©ÉÉÅ ±ÉÉNÉÒ XB UÖÅ. +É{ÉÒ »ÉÉ©Éà+Éy«ÉÉl©É´ÉÉqÒ lÉÉà +à©ÉW ©É{É ´ÉÉ³Ò ±Éà Uà Hà +à ¥ÉyÉÖÅA~Éù´ÉɳÉ{ÉÉ ¾ÉoÉ©ÉÉÅ Uà +{Éà©ÉÉiÉ»É{ÉÒ ~ɾÉáSÉ{ÉÒ ¥É¾Éù{ÉÒ +à ´ÉÉlÉUà.+àH {ÉÉ»lÉÒH lÉùÒHà ©É{Éà+¾{É旅 {É´ÉÖ  Å{É´ÉÖ  Å XiÉ´ÉÉ +{Éà»É©ÉW´ÉÉ{ÉÒ lÉɱÉÉ´Éà±ÉÒ ¾Éà«É Uà. +à÷±ÉÖÅW {ɾÓ, ~ÉiÉ ©ÉÉùÒ HÉà< ©ÉÉ{«ÉlÉÉ LÉÉà÷Ò cùàlÉÉà¾ÖÅlÉùlÉ H¥ÉÖ±É HùÒ ±ÉB UÖÅ +{Éà lÉà´ÉÒ ©ÉÉ{«ÉlÉÉ UÉàe´ÉÉ ~ÉiÉ »ÉqÉ lÉä«ÉÉù ù¾Ö  ÅUÖÅ. ©É{Éà{ÉÉà+É{ÉÅq ~ÉiÉ ¾Éà«É Uà. (¾Ö  Å HqÒ  LÉÉà÷Éà¾Éà< W {ÉÉ ¶ÉHÖ  ÅlÉà´ÉÖ  Å©ÉÒo«ÉɧÉÒ©ÉÉ{É +àùà¶É{É±É +§ÉÒNÉ©É {ÉoÉÒ W).yÉÉ©ÉÔH Hà+Éy«ÉÉl©ÉÒH ©ÉÉiÉ»É ¶ÉÉ»mÉÉà©ÉÉÅHÅ< ±ÉLÉÉ< NÉ«ÉÖžÉà«É lÉà{ÉàW ¡É©ÉÉiÉ ©ÉÉ{ÉÒ{Éà SÉɱÉà Uà+{Éà lÉà{ÉÒ »ÉÉ©Éà ¡É¶{É AcÉ´É´ÉÉ{Éà~ÉÉ~É NÉiÉà Uà. Wà©ÉÉiÉ»É ¶ÉÉ»mÉ »ÉÉ©Éà»É´ÉÉ±É AcÉ´ÉàlÉà{Éà +yÉÉ©ÉÔH Hà{ÉÉ»lÉÒH H¾Ò{Éà ´ÉNÉÉà´É´ÉÉ©ÉÉÅ+É´Éà Uà.{ÉÉ»lÉÒH ©ÉÉiÉ»É +à©É ©ÉÉ{ÉÒ{ÉàSÉɱÉàUà Hà ~ÉÞo´ÉÒ ~Éù Y´É´ÉÉ ©ÉÉ÷à{Éà +É Y´É{É ©É²«ÉÖÅ lÉà÷±ÉÖ  Å W ~É«ÉÉÇ~lÉ (+oÉÉÇlÉàW{©É ~ɾà±ÉÉÅ Hà ©ÉÞl«ÉÖ  ~ÉUÒ{ÉÖ  ÅHÉà< Y´É{É ¶ÉG«É {ÉoÉÒ). +{ÉàlÉàoÉÒ W +É÷±ÉÉ ©É«ÉÉÇqÒlÉ Y´É{É ©ÉÉ÷àWà ©ÉÖ±«ÉÉà WùÖùÒ ¾Éà«É lÉà÷±ÉÉÅ ©ÉÖ±«ÉÉà+à Y´ÉÒ X«É Uà.G«ÉÉùàH ´ÉÖÅ~ÉiÉ ¥É{ÉàUà Hà +à´ÉÉ ´É±ÉiÉ{Éà ±ÉÒyÉà ©ÉÉiÉ»É »ÉÖ LÉ´ÉÉqÒ +{Éà»´ÉÉoÉÔ ~ÉiÉ ¥É{ÉÒ X«É. ~ÉiÉ ©ÉÉùÒ x¶÷Ò+à lÉÉà ©ÉÉiÉ»É{ÉÖÅ HlÉÇ´«É Wà Y´É{É ©É²«ÉÖ  Å Uà lÉàqù©ÉÒ«ÉÉ{É ~ÉUÒ{ÉÒ ~ÉàhÒ{ÉÉ »ÉÖ LÉ ©ÉÉ÷à ¡É«Él{ɶÉÒ±É ù¾à´ÉÖÅlÉà W Uà.+Éy«ÉÉl©É´ÉÉqÒ +à©É »É©ÉY{Éà SÉɱÉàUà Hà¥ÉyÉÒ W W´ÉÉ¥ÉqÉùÒ §ÉNÉ´ÉÉ{É »ÉŧÉÉ³Ò ±Éà Uà, HÉùiÉ Hà WNÉlÉ{ÉÖ  Åy«ÉÉ{É ùÉLÉ´ÉÉ{ÉÒ W´ÉÉ¥ÉqÉùÒ +à{ÉÒ W Uà. ÷±ÉÉH yÉÉ©ÉÔHÉà lÉÉà´É³Ò +à©É ©ÉÉ{É´ÉÉ ~ÉiÉ lÉä«ÉÉù oÉ< X«É Uà Hà »ÉWÇ{ɾÉù +É »ÉÞ¶÷Ò{ÉÉà+ÅlÉ ±ÉÉ´É´ÉÉ ~ÉiÉ »É©ÉoÉÇUà, Wà G«ÉÉùàH ¡É±É«É ~ÉiÉ ±ÉɴɶÉà+{Éà»É©ÉOÉ WNÉlÉ {ÉɩɶÉà¶É oÉ< W¶Éà.+É´ÉÉ ´ÉÒSÉÉùÉà{Éà +{ÉÖùÖ~É W lÉà+Éà~ÉÉàlÉÉ{ÉÉ +ÉÅlÉù¥ÉÉ ´É¾à´ÉÉùÉà PÉeàUà +{Éà eÉ´ÉÔ{É{ÉÉ AlJÉÅlÉÒ´ÉÉq{ÉÉ +§«ÉÉ»ÉoÉÒ HlÉùÉ«ÉUà. +à©É{ÉÉ ©ÉlÉà eÉ´ÉÔ{É ¥ÉÉ<¥É±É{ÉÒ ´ÉÒùÖuWlÉÉà ±ÉÉNÉà.{ÉÉ»lÉÒH ~ÉÉàlÉÉ{Éà©É{ÉÖ ¶«ÉXlÉ »ÉÉoÉàHùÖ  ©ÉÉ{Éà Uà+à÷±Éà ~ÉÉàlÉÉ{Éà+àH ©ÉÉiÉ»É lÉùÒHàW +Éà³LÉà -+Éà³LÉÉ´Éà Uà, V«ÉÉùà +É»lÉÒH ~ÉÉàlÉÉ{Éà ¾Ò{qÖ , ©ÉÖ»±ÉÒ©É, MÉÒ»lÉÒ, ~ÉÉù»ÉÒ©ÉÉÅ ´ÉÒ§ÉÉYlÉ HùÒ ùÉLÉà Uà.»ÉÉäoÉÒ ©É¾n´É{ÉÖ  Å +à UàHà +É»lÉÒH ~ÉùyÉ©ÉÔ{Éà ~ÉÉàlÉÉ{ÉÉàqÖ ¶©É{É ©ÉÉ{Éà Uà+{Éà +à{ÉÒ +àNÉàù©ÉÉ{«ÉlÉÉ W ¥ÉÉè©¥É ¥É{ÉÒ{Éà´Éù»Éà, ~ÉùÒiÉÉ©Éà©ÉÅqÒù, ©É»Yq, SÉSÉÇ{ÉÉàLÉÉlÉ©ÉÉà ¥ÉÉà±ÉÉ´É´ÉÉ{ÉÒ ´ÉÞ nÉÒ-¡É´ÉÞnÉÒ ´ÉÒH»Éà.+ÉoÉÒ WùÖ ù +à©É ©ÉÉ{ÉÒ{ÉàSÉɱɴÉÖÅ~Éeà Hà +©ÉÉùÒ  {ÉÉ»lÉÒHÉà{ÉÒ ´ÉäSÉÉùÒH §ÉÖ©ÉÒHÉ ©ÉÖ±«ÉÉà+ÉyÉÉùÒlÉ Uà.lÉ©ÉàlÉ©ÉÉùÒ ©ÉÉ{«ÉlÉÉ+Éà ~Éù lÉ÷»oÉ ´ÉÒSÉÉù Uà±±ÉàG«ÉÉùàH«ÉÉà Ç ¾lÉÉà lÉà«ÉÉq HùÒ Xà.
{ÉÉ»lÉÒH ~ÉÉàlÉÉ{Éà©É{ÉÖ¶«ÉXlÉ »ÉÉoÉàHùÖ ©ÉÉ{Éà... +É»lÉÒH~ÉùyÉ©ÉÔ{Éà~ÉÉàlÉÉ{Éɶ©É{É ©ÉÉ{Éà
»ÉÅ~ÉÉq{É©ÉÉÅ ~ÉiÉ »ÉWÇ {É Wà÷±ÉÉà W +É{ÉÅq Uà . »ÉÅ~ÉÉqH ±ÉàLÉHÉà{ÉÖÅ »ÉWÇ{É Hùà Uà. ±ÉàLÉHÉà »ÉɾÒl«É{ÉÅÖ »ÉWÇ{É Hùà Uà +{Éà »ÉɾÒl«É »É©ÉÉW{ÉÖÅ »ÉWÇ{É Hùà Uà.
- qÒ~ÉH qÉà¶ÉÒ 
[
»ÉÅ~ÉÉqH-"{É´É{ÉÒlÉ »É©É~ÉÇiÉ'
]
´ÉÒ´ÉàH~ÉÅoÉÒ 2
 
(80)3{É´Éà©¥Éù-2008
¥ÉɳqÒKÉÉ&
LÉÒ±ÉlÉÒ H³Ò ©ÉÖù]É´ÉÉ{Éà©ÉÉùNÉà
-§ÉNÉ´ÉÉ{ÉY ù«ÉÉiÉÒ
»ÉÅ
NÉÒlÉ{ÉÒ »ÉÖ ùɴɱÉÒ ´É¾É´ÉlÉÖ  Å ùÅNÉ¥ÉàùÅNÉÒ ¥Éè{e »ÉÉäoÉÒ  +ÉNɳ, ~ÉÉU³ ¶´ÉàlÉ ´É»mÉyÉÉùÒ »ÉÉyÉÖ-»ÉÉy´ÉÒ+Éà{ÉÉà»É©ÉÖ ¾, +à{ÉÒ ~ÉÉU³ SÉÉÅqÒ{ÉÉ HÉàlÉùiÉÒ´ÉÉ³É ~ÉlÉùÉÅWeà±É H±ÉÉ©É«É ùoÉ©ÉÉÅ{ÉÉŻɴÉÉânÉ©É ´É»mÉÉà©ÉÉÅ¥Éàcà±É H ¥ÉɳH +{Éà»ÉÉä{ÉÒ ~ÉÉU³ {ÉÉSÉlÉÉà-NÉÉlÉÉà, ¾´ÉÉ©ÉÉÅ ~Éä»ÉÉ{ÉÉ »ÉÒIÉ AUɳlÉÉà¸ÉÉ´ÉH-¸ÉÉ´ÉÒHÉ+Éà{ÉÉà»ÉÅPÉ& +É´ÉÖ  Å»ÉùPÉ»É +É~ÉiÉàX¾àù ù»lÉÉ+Éà~Éù +´ÉÉù{É´ÉÉù  <+àUÒ+à. yÉ{É´Éä§É´É{ÉÉà"»ÉqÖ ~É«ÉÉàNÉ' HùlÉÖ  Å+É ÷Éà³Ö  Å +àH {ÉÒqÉâ¶É +[ÉÉ{É ¥ÉɳH{Éà l«ÉÉNÉ, +~ÉùÒOɾ,+¾Ó»ÉÉ, HcÉàù lÉ~É»«ÉÉ +{Éà »ÉÉyÉ{ÉÉ{Éà ©ÉÉNÉâ ±É<W< ùÂÖÅ Uà. "´ÉyÉ»lÉŧÉà {ÉÒ«ÉlÉà'{ÉÒ Wà©É +ÉY´É{ÉHÅ÷H§É«ÉÉÇqÒKÉÉ{Éà©ÉÉNÉâ.10©ÉÒ ©ÉÉSÉÇ, 2004{ÉÒ +É´ÉÒ W +àH »É´ÉÉùà©Éy«É¡Éqà¶É{ÉÒ +àH NÉùÒ¥É ~ÉùÒ´ÉÉù{ÉÒ 8 ´É¶ÉÇ{ÉÒ ¡ÉҫɱÉ{ÉÉ©ÉàH HÖ ©É³Ò H{«ÉÉ Wä{É HÉàcÉùÒ »ÉÅPÉ wÉùÉ ©ÉÖ  Å¥É<{ÉÉ ©É±ÉÉe ~ÉùÉ©ÉÉÅ+É«ÉÉàYlÉ +àH §É´«É »É©ÉÉùŧɩÉÉÅ qÒKÉɱÉà Uà.+ÉWà +É ¥ÉɳHÒ{ÉÉ »ÉÖÅqù ©ÉX{ÉÉ ´Éɳ LÉáSÉÒ HÉh´ÉÉ©ÉÉÅ+ɴɶÉà. +à »É£àq ´É»mÉÉàyÉÉùiÉ Hù¶Éà. +à±ÉÉ<÷-~ÉÅLÉÉ ´ÉNÉù »ÉÖ < ù¾à¶Éà, APÉÉeà~ÉNÉàNÉÉ©É~ÉùNÉÉ©É ´ÉÒ¾Éù Hù¶Éà, ´ÉÉ»ÉiÉ©ÉÉÅ~Éà¶ÉÉ¥É §ÉàNÉÉà HùÒ{Éàù»lÉà LÉɳ©ÉÉÅ {ÉÉLÉ´ÉÉ W¶Éà+{Éà §ÉÒKÉÉ ©ÉÉNÉÒ{Éà~Éà÷ §Éù¶Éà. ¾´Éà"¡ÉÒlɴɶÉÉǩɾÉùÉW »Éɾà¥É' lÉùÒHà+Éà³LÉɶÉà. {ÉÉ »{ÉÉ{É Hù´ÉÉ ~Éù ~ÉiÉ ¡ÉlÉÒ¥ÉÅyÉ ©ÉÖHɶÉà. ©É¾Éùɶ÷Ä{ÉÖ  Å ùÉV«É ©É¾Ò±ÉÉ +É«ÉÉàNÉ »ÉJÒ«É oÉÉ«ÉUà. ¥ÉÉ±É ¡É£Ù±±ÉlÉÉ {ÉÉ©É{ÉÒ +àH »ÉÉ©ÉÉYH »ÉÅ»oÉÉùÉV«É{ÉÒ SÉÉ<±e ´Éà±É£àù H©ÉÒ÷Ò{Éà ±ÉàLÉÒlÉ £ùÒ«ÉÉq HùàUà. +É H©ÉÒ÷Ò ¡ÉҫɱÉ{ÉÒ ©ÉÉlÉÉ »ÉÒ©ÉÉ +{Éà ~ÉÒlÉÉ»ÉÅlÉÉà¶ÉHÖ ©ÉÉù ¥ÉÉNÉùÒ«ÉÉ{ÉàlÉà©ÉW ©É±ÉÉe ~ÉÉà±Éһɻ÷à¶É{É{ÉÉ +yÉÒHÉùÒ+Éà{Éà »É©É{»É ©ÉÉàH±ÉÒ{Éà ~ÉÉàlÉ~ÉÉàlÉÉ{ÉÉÅ»ÉÉàNÉÅq{ÉÉ©ÉÉÅ£É<±É Hù´ÉÉ{ÉÉ +Éqà¶ÉÉà+É~Éà. H©ÉÒ÷Ò+à WÖ ´Éà{ÉÉ<±É W»÷Ò»É (Hèù {e ¡ÉÉà÷àG¶É{É +Éè£ SÉÒ±eÄ{É) G÷ 2000 ¾àc³ +É HÉ«ÉÇ´ÉÉ¾Ò HùÒ Uà. +É Hà»É©ÉÉÅ H©ÉÒ÷Ò ¥ÉɳHÒ 18 ´É¶ÉÇ{ÉÒ oÉÉ«É l«ÉÉÅ »ÉÖyÉÒ lÉà{ÉÉ PÉù©ÉÉÅ©ÉÉlÉÉ~ÉÒlÉÉ{ÉÒ »ÉÉoÉà ù¾à´ÉÉ{ÉÉà +Éqà¶É +É~ÉÒ ¶ÉHà Uà.+É{ÉÒ »ÉÉ©ÉàWä{É »ÉÅPÉ´ÉÉ³É H¾àUà Hà+É~ÉiÉÉ ¥ÉÅyÉÉùiÉà qùàH ´«ÉGlÉÒ{Éà~ÉÉàlÉ~ÉÉàlÉÉ{ÉÉàyÉ©ÉÇ ~Éɳ´ÉÉ{ÉÉà +yÉÒHÉù +É~«ÉÉà.H©ÉÒ÷Ò{ÉÉÅ +y«ÉKÉÉ {ÉÒ±ÉÒ©ÉÉ ©É¾àlÉÉ »´É«ÉÅ Wä{É Uà.lÉà+Éà H¾àUà Hà¥ÉɳH{Éà +à{ÉÉ ¥Éɳ~ÉiÉoÉÒ ´ÉÅSÉÒlÉ ùÉLÉ´ÉÖÅ+à LÉÉà÷Ö  Å Uà. +à{ÉÉ ~Éù HÉà< ¥ÉÒ{ÉWùÖ ùÒ ¥ÉÅyÉ{É {É ¾Éà´ÉÉÅ<+à. ¥ÉɳH{Éà±ÉÉÅ¥ÉÉ +ÅlÉùà´ÉÒ¾Éù HùÉ´É´ÉÉà +{Éà H±ÉÉHÉà»ÉÖ yÉÒ §ÉÖL«ÉÉ ùÉLÉ´ÉÖÅ+à ´ÉÉW¥ÉÒ {ÉoÉÒW.
¥ÉɳH{ÉàlÉà{ÉÉ ¥Éɳ~ÉiÉoÉÒ´ÉÅSÉÒlÉ ùÉLÉ´ÉÖ  Å +à©ÉÉà÷Ö  Å~ÉÉ~É Uà
PÉÉ÷HÉà~Éù{ÉÉ +àH +àe´ÉÉèHà÷à¡ÉҫɱÉ{Éà qnÉH ±Éà´ÉÉ{ÉÒ ~ÉiÉ +Éè£ù HùÒ ¾lÉÒ +{Éà{ÉÒ qÒKÉÉ ´ÉÒùÖ u HÉà÷Ç©ÉÉÅW´ÉÉ{ÉÖ  Å«É +à©ÉiÉà´ÉÒSÉÉ«ÉÖ  È¾lÉÖ  Å. +É ±ÉàLÉHà +à ´ÉLÉlÉà +É +àe´ÉÉèHà÷ù´ÉÒ{r ~ÉÉùàLÉ »ÉÉoÉà´ÉÉlÉ ~ÉiÉ HùÒ ¾lÉÒ. lÉà+Éà~ÉÉàlÉà~ÉiÉ Wä{É Uà.©ÉÉàùÉùY qà»ÉÉ< V«ÉÉùà©É¾ÉwÒ§ÉɶÉÒ ©ÉÖ  Å¥É< ùÉV«É{ÉÉ ©ÉÖL«É¡ÉyÉÉ{É ¾lÉÉ l«ÉÉùà ¥ÉɳqÒKÉÉ{ÉÉ ¥ÉSÉÉ´É©ÉÉÅ´ÉÒyÉÉ{ɻɧÉÉ©ÉÉÅ{ÉÒ´Éàq{É H«ÉÖ  È¾lÉÖ  Å. 1997©ÉÉÅ 16 ´É¶ÉÇ{ÉÒ  HÒùiÉ lÉÉlÉàù {ÉÉ©É{ÉÒ «ÉÖ´ÉlÉÒ{ÉÒ qÒKÉÉ »ÉÉ©ÉàùÉW»oÉÉ{ɾÉ<HÉà÷Ç©ÉÉÅ X¾àù ¾ÒlÉ{ÉÒ +ùY oÉ< ¾lÉÒ Wà{Éà HÉà÷â ©É H¾Ò{ÉàHÉhÒ {ÉÉLÉÒ ¾lÉÒ Hà+É©ÉÉÅHÉà< {ÉÒlÉÒ©ÉnÉÉ{ÉÉà §ÉÅNÉ oÉlÉÉà {ÉoÉÒ.SÉÉ<±e ´Éà±É£àù ¥ÉÉàeÇ{Éà SÉÉ<±e ´Éà±É£àù H©ÉÒ÷Ò+à»ÉÖ~ÉùlÉ Hùà±É ùÒ~ÉÉà÷Ç{Éà ¡ÉҫɱÉ{ÉÉÅ©ÉÉlÉÉ~ÉÒlÉÉ+à lÉÉ. 28WÖ {É, 2004{ÉÉ ùÉàW ¥ÉÉè©¥Éà¾É<HÉà÷Ç©ÉÉÅ+àH +~ÉÒ±É wÉùÉ ~ÉeHÉ«ÉÉâ Uà. ¡ÉÒ«É±É A£â ¡ÉÒlɴɶÉÉÇY©É¾ÉùÉW»Éɾà¥É{ÉÒ ±ÉÒyÉà±É ©ÉÖ ±ÉÉHÉlÉÉà©ÉÉÅ+àiÉà +É~Éà±É W´ÉÉ¥ÉÉàNÉÖùÖ {ÉÒ©ÉDZÉɸÉÒY+à~ÉhÉ´«ÉÉ ¾Éà´ÉÉ{ÉÖÅ~ÉmÉHÉùÉà +{Éà H©ÉÒ÷Ò{ÉÉ »É§«ÉÉà{Éà WiÉÉ«ÉÖžlÉÖÅ.+à qù©ÉÒ«ÉÉ{É WÖ±ÉÉ<, 2004©ÉÉűÉÉè HÉè±ÉàW{ÉÉ¡ÉÒ{»ÉÒ~ÉÉ±É +{Éà+ÉW{ÉÉ NÉÖ. ©ÉÖÅ. ùà. +è»ÉÉà.{ÉÉ ¡É©ÉÖ  +¶´ÉÒ{É HÉùÒ«ÉÉ+àHÉà<H UÉ~ÉÉ©ÉÉűÉLÉà±É ±ÉàLÉ{ÉÖ  ÅH÷ÓNÉ

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->