Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
3Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
BAAL UCHHER

BAAL UCHHER

Ratings: (0)|Views: 83|Likes:
Published by Dr. Momin Sohil

Bukhari,
Hadith,
Ahadith,
Muslim,
Allah,
God,
Creator,
Elohim,
ElahE,
lIslam,
Christianity,
Judaism,
Christian,
Jew,
Believer,
Muhammad,
Jesus,
Moses,
Aaron,
Lot,
Elijah,
Ahmed,
Deed,
at,
Gary,
Miller,
Apocrypha,
Jasher,
Enoch,
Catholic,
WHORE,
Babylon,
Babel,
Nimrod,
Devil,
Demon,
Deceiver,
Mason,
Free,
mason,
Masonic,
Kabbalah,
Proof,
Jinn,
Shaytan,
satan,
Abu,
Hurairah,
gentile,
qiblah,
Kaaba,
House,
Bayt,
Music,
tutorial,
hacking,
software,
bible,
illuminati,
islam,
koran,
quran,
homosexuality,
pedophelia,
gujarati,

Bukhari,
Hadith,
Ahadith,
Muslim,
Allah,
God,
Creator,
Elohim,
ElahE,
lIslam,
Christianity,
Judaism,
Christian,
Jew,
Believer,
Muhammad,
Jesus,
Moses,
Aaron,
Lot,
Elijah,
Ahmed,
Deed,
at,
Gary,
Miller,
Apocrypha,
Jasher,
Enoch,
Catholic,
WHORE,
Babylon,
Babel,
Nimrod,
Devil,
Demon,
Deceiver,
Mason,
Free,
mason,
Masonic,
Kabbalah,
Proof,
Jinn,
Shaytan,
satan,
Abu,
Hurairah,
gentile,
qiblah,
Kaaba,
House,
Bayt,
Music,
tutorial,
hacking,
software,
bible,
illuminati,
islam,
koran,
quran,
homosexuality,
pedophelia,
gujarati,

More info:

Published by: Dr. Momin Sohil on May 23, 2012
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

11/18/2012

pdf

text

original

 
baaLa ]Cor
taahoranaoAaZmaaopa~a taupaNa koTlaI BaaoLaI Cotaahora dIkrI! tanaoAovaatanau M Aaecaya-qaaya Coko sa[da vaIsa varsanaI qavaa AavaI paNa hJu  sauQaI kovaI baaLakaoJovaI vaataao kro Co. Sau M tauAovau M maanaoCokoJovaI rItao ]MmarnaI saaqaobaaLaknaa SarIrnaaoivakasa qaaya Co, taovaI J rItaotaonaa magaJnaaopaNa ivakasa qataaoJaya Co? Aa maanyataa KaaoTI AnaovaastaivaktaaqaI dur Co. Jao SaarIirk ivakasanaI saaqaosaaqaomaanaisak ivakasa paNa qataaorhotaaohaota taaoAapaNaa samaaJnaaorMga J kao[ Judaohaota. tanao duinayaamaaM  JoTlaI mausaIbataaoJaovaa maLaoCo, taomaaMqaI maaoTaBaaganaI AokarNasar Cokolaaokaonaa SarIr taaopauKta qa[ Jaya CopaNa taomanaI maanaisak halata baaLakaoJovaI J rhI Jaya Co. JaomagaJnaI saaqaosaaqaoSarIr paNa baaLak Jovau MJ rhotaaotaao  barabar, karNakobaaLaknau MmagaJ Apairpakva haoya Co taonaI saaqaosaaqaotaonaI SaarIirk Sai>ta AnaoAiQakarnau M xao~a paNa GaNau MsaIimata haoya Co, AoTlaa maaTotaovaQaaroKauna
-
Karabaanau MkarNa naqaI banatau M. paNa Jra ivacaar kr koSarIrmaaMyauvaana vayanaa maaNasanaI Sai>ta AavaI Jaya AnaoAonaoAapaNao pauKta samaPnaobaQaa AiQakaraopaNa saaoMpaI d[Ao, parMtau Mtaonau MmagaJ baaLak JovauMJ Apairpakva rho taaotaonauMpairNaama Sau MAavaSao? AoJ Jotao M
FRANKENSTIEN
naa ipa>carmaaMJaoyauM   u M. AomaaMAok frk htaaokotaonaodrok vyai>ta paagala samaJtaa htaa.
SarIr AnaomagaJ
 
Apairpakva magaJ Qaravanaar vyai>tanaokao[ paagala naqaI samaJtau M. taonaosamaJdar samaJvaamaaMAavaoCo. Aa samaJNanao  AaQaarotaonaomaaoTI maaoTI JvaabadarIAaosaao MpaI dovaamaaMAavaoCoAnaojyaarotaonaaqaI baalaIsa hrktaaoqaaya CotyaaroAapaNao AkLaa[ J[AoCIAo. Aa AkLaamaNa koJoAapaNaa manamaaMpa`qama caInagaarI haoya Co. taomaaMqaI taonaaoivaraoQa paoda qaaya Co, ivaraoQa saMGaYa-nau Msva#pa QaarNa kroCo, saMGaYa-vaQaInaozGaDaobanaI Jaya Co. taoyauvaana SarIrmaaMnau MbaaLak na taaopaaotaanau Msqaana CaoDvaa [cCoCokonaa paaotaanaI rIta badlavaa. rItanaobadlavaI hikktamaaMtaonaa paaotaanaa kMT/aolamaaMJ naqaI haotaI. Jao  AapaNaotaonaoAovaa AiQakar AapaI raKyaa haoya koJonaoAapaNaosarLataaqaI paaCa naa la[ Saktaa hao[AotaaoAapaNaI  laacaarI ivaYa banaInaoAapaNaI nasaonasamaaMvyaapta qa[ Jaya Co. AapaNaomanamaaMAnaomanamaaMGau MTataa rhIAoCIAoparMtaukM[ krI Saktaa naqaI. JaotaonaI sarKaamaNaImaaMAapaNaa paasaopaNa Sai>ta haoya taaopaCI bannaoSai>taAaoTkraya CoJonaaqaI  samaaJmaaMJhnnamanaa AMgaara BaDkI ]ZoCo. Aa Aaga J AagaLa J[naoivaevavyaapaI yauwnau Msva#pa QaarNa krI laoCo. Aa raoJbaraoJnaa laDa[ zGaDa, Aa maaqaafaoD, Aa Kauna Karabaa Aa JMgalaIpaNau M Anaobaba-iryatanaa doKaava, Aa baQau MSau M Co! AomauLanaI DaLaIAaoCo koJomaaMSarIr yauvaana qa[ Jaya CopaNa magaJ ko bauiw ApairpakvanaI Aapairpakva J rhI Jaya Co. JaobaaLaknaoyaaogya paaoYaNa maLaI Jaya taaoAonau MSarIr AapaaoAapaaoivaksavaa laagaoCo. AapaNaI Baula AoCokoAapaNaoAovau M  samaPAoCIAokoSarIrnaI saaqaosaaqaotaonaI maanaisak pairpakvataa AapaaoAapa AavaoCo. Aa KaaoTI maanyataa Co. maanaisak pairpakvataa paoda krvaa maaTo Kauba mahonatanaI J#r haoya Co. Aonaa maaTo taalaIma Anao]CornaI Kaasa vyavasqaa krvaanaI  J#r paDoCo. taahora dIkrI, Aa J karNasar hu M tanaovaarMvaar khotaaorhuMCu M. kyaarok Aovau M paNa Anau MBavauMCuMko maa#MAama tanaovaarMvaar khovau Mnaa paNa gamao. taoma CtaaMAa vaata J AovaI CokohuMvaarMvaar khotaaoJ rhISa.
baaLaknaao]Cor:
tauJavaodmaIyaaMnaa
(
Allaah taonaodrok mauSkolaIAaoqaI saurixata raKao
)
SaarIrIk paaoYaNa tarf Jopa`maaNaoQyaana AapaoCo, Ao  pa`maaNaotaonaa maanaisak ivakasa maaTokM[ naqaI krtaI. tauvaQaaromaaMvaQaaroAovau MkrSaokoAsaMskarI baaLakaosaaqaormavaa nahIM  Jvaa do. Karaba AadtaaovaaLaa baaLakaonaI saaobatamaaM rmavaa nahIMdo, taoZIk Co, AonaaqaI AonaamaaMKaraba AadtaaonahI paDo. parMtauSau MtauAovau MsamaJoCokoJobaaLakmaaMKaraba Aadta naa paDotaonaamaaMsaarI AadtaaoAapaaoAapa paDI Jaya Co? maa#M  maanavauCokotautaara maao M@o AovaatanaaoBalaosvaIkar naa kro, parMtautaara AMtarmanamaaMtaaoAoJ ivacaar JagaoCokobaaLaknao  JaoKaraba vaataaoqaI saurixata raKavaamaaMAavaotaaotaonaa mana AnaomagaJnaaoivakasa
pa`kR ita
kofItarta pa`maaNaoJ qataaoJSao  AnaotaoAopa`maaNaoivaevaBarnaI KaubaIAaoAnaoBalaa[Aaonaaosva#pa banaI JSao. Aa maanyataa KaaoTI Co.
pa`kR ita
naa ivaYayamaaM hu MsalaImamaIyaaMnaa pa~amaaM 
(
salaImakonaama Katautanaaosa<armaaopa~a
)
ivastaarqaI laKaI cau>yaaoCu M. kdaca tao M Aa pa~a Jaoyaao paNa haoya, parMtauAomaaMvaata fIlaaosaaofIkla kotaatvaIk htaI AoTlaokdaca tausaarI rItaosamaP naa SakI haoya. taoqaI tau Aa vaatanao  Aok baIJa $iYTkaoNaqaI samaJ. tao MbaaLakaonaoJaoyaa Co?
(
JavaodmaIyaaMnaI taaoAok Aok ik`yaa AnaoATkcaaLaa taarI AaMKamaaM  AnaoidlamaaMCpaa[ gayaa hSao
).
tauyaad kr ko jyaarotao 
(
Jnma paCI 
)
baharnaa pairbaLaaonaI AsarqaI mau>ta htaaotyaaro  taonaI pa`kRita kofItarta Sau MhtaI? saaOqaI pa`qama taaoAokotad\ dna AbauQa koJahIla htaao.
 
baaLaknaI pa`kRita kotaonaI fItarta:
taonao&aana htau MtaaoAoTlau MJ koJoTlau M da.ta.bakrInaa baccaanaohaovauMJao[Ao, BauKa laagaI taao duQa paIQau MAnaosau[ gayaa. duQa maLavaamaaMJra vaar laagaI taao laagyaa Bao MkDaotaaNavaa. AonaaqaI Jra AagaLa vaQyaa Anaohaqa paga hlaavavaanaI Sai>ta AavaI  taaobakrInaa baccaa JoTlauMpaNa &aana naa r(u M. bakrInau Mbaccau MBauKaqaI marI r(u M haoya AnaotaonaI paasaolaIlaa marcaanaao@galaao  haoya taao paNa taonaI Sau MmaJala ko taotaonaI tarf AaMKa }McaI krInaopaNa JuAo. parMtaumaaNasanaa baccaanaI Aohalata Co komarcauM  haqamaaMAavyau MkosaIQau Mmaao@amaaM, maIZanaaogaaMgaDaomaLyaao taaotaomaao M@amaaM, maaTI, raKa, caunaao, kaolasaaoJokM[ paNa haqamaaM  Aavyau MtaosaIQauMmaao@amaaM. tanao yaad ComaIyaaMsaahoba jyaarosaI>kaogaLaI gayaa, tyaarotaopaaotaoAnaoAapaNao koTlaI mausaIbatamaaM  mauka[ gayaa htaa! kyaaroya taoMbakrInaa baccaanaoisa>kaogaLataaMJaoyaaoCo? jyaaro taoJrak GauMTNaIyao caalavaa laagaoCo tyaaro  vaQaaromauSkolaI Sa# qa[ Jaya Co. AagamaaMhaqa naaKaI dIQaao, tyaaMqaI bacaavyaa taaopaaNaInaa TbamaaM J[naopaD\ yaa AotaaoAoma khaokoAllaahnaotaomanaI PMdgaI AnaoAapaNaI AaMKaaonaI ZMDk maMJur htaI taaoraNaInaI naJr paDI ga[ nahIMtaao.....
(
naabaoTa! ga[ vaata Saa maaToPBa ]par laavau M, Allaah drok maabaapanaoAavaI AaftaaoqaI saurixata raKao
)
AonaaqaI qaaoDaAagaLa vaQyaa caalavaanau M, frvaanau MdaoDvaanauMSaIKyau M, taao vaQaaromauSkolaIAaoAavaI. kyaarok paaotao ]parqaI paD\yaa kyaarok saaqaIdarnaoQa>kaomaarInaopaaDI dIQaao. JovastauhaqamaaMAavaI taonao]paaDInaofo MkI. Aa vastautaaoDI AnaopaolaI vastaufaoDI. Jo  vastaunaobaIJanaa haqamaaMJao[ taonao J[naoCInavaI, JaotaoNaoAapavaanaI naa khI taaokao[naobacakuBayau-M, kao[naonaaKaaorIyaa Bayaa-. paaDaoSaInaa baaLaknaI taao AaMKa fuTtaaMfuTtaaMrhI ga[. taaoDvau M, faoDvauM, CInavavau M, zpaTvau MAohaoya Co baaLaknaI  pa`kR ita kofItarta. Jonaotaoka[naI paasaoqaI SaIKataaonaqaI paNa taonaa AMdrqaI AapaaoAapa paoda qaaya Co. maanaisak rItao  Jao[AotaaobaaLak Kauba [Yaa-Lauhaoya Co. taudrok pa~amaaMlaKaoCokoJavaod, ibacaarI taonaI naanaI bahonanaoAaKaaoidvasa maartaaoJ rhoCo, taaotaonau MkarNa paNa Aa [Yaa-naI Baavanaa J Co. naanaI bahonanaa JnmaqaI paholaaMdroknau Mvhala JavaodmaIyaaMmaaToJ htauM, AomaaMkao[ baIJaoBaagaIdar na htaao. naanaI bahona AavaI taaotaonaopaaotaanaa rajyamaaMBaagaIdar  samaP laIQaI. hvaotaodrok samayaotao baIcaarInao Aa rajyamaaMqaI ka@vaanaI icaMtaamaaM laagaolaa rhoCo. karNa kobaaLak droknaa Qyaananau MAokmaa~a kon$ banavaa maaMgaoCo. taosvakon$I 
(SELF CENTERED)
rhovaa maaMgaoCo. hvaonaanaI bahona Jra maaoTI qa[ ga[, taaotauJaoSaokotaomaaoTaBaagaoibamaar r(a krSao. tanaoKabar CokoAovau MSaa karNaoqaSao? taoJavaodnaao  maukabalaaoSai>taqaI taaonahIMkrI Sako AoTlaotaokmaJaor Anaoibamaar rhInao baQaanau MQyaana paaotaanaI tarf Kao McaSao. AoJ svakon$I rhovaanaI laagaNaI. taahora dIkrI! Aa ComaaNasanaa baaLaknaaonakSaao. Jonaobaharnaa pairbaLaaoqaI saurixata raKaInao, paaotaanaI rItaopaDvaa AaKaDvaa CuTaomaukI dovaaoJao[Ao. taukhoCokotauAovaatanaI Kauba kaLaP raKaoCoko  JavaodmaIMyaa Karaba saMskarvaaLaa CaokraAaonaI saaqaonaa rmaoJonaaqaI taonaamaaMpaNa Karaba Aadtaaonaa paDo. hu M khu MCuM kotau  Aonaao]Cor qarmaaosanaI AMdr raKaInaokrotaao paNa AoAadtaaoAavaSaoJ Jonaao ]llaoKa ]par krvaamaaMAavyaaoCo! Aa AadtaaopaNa kM[ AaoCI Karaba Co? hvaotauivacaar koJaobaaLakaonao
(
taara khovaa pa`maaNaonaI 
)
Karaba AadtaaoqaI bacaavaI paNa laovaamaaMAavaoAnaotao]par vaNa-vavaamaaMAavaolaI svakon$I maanaisaktaa la[naoyauvaana qa[ Jaya taaosamaaJmaaMAavaa yauvaana kovaa pa`karnaa vyai>ta banaSao? hu MnaqaI maanataaokoAomanaa maaTogaunaogaar 
(CRIMINAL)
isavaaya kao[ baIJao Sabd hao[ SakoCo! AnaodIkrI! Aa AolaaokaoCoJoAapaNaa samaaJmaaMmaaoTa pa`maaNamaaMCo. Aa AonavayauvaanaaoCo 
(
paCI taopau#Ya haoya kos~aI 
)
ko]MmarqaI taomanaa SarIr taaomaaoTa qa[ gayaa Co, paNa taomanaI AMdrnaI maanaisaktaa
(MIND)
baaLakaonaI J Co. AamaaMqaI J koTlaak sa<aanaI KaurSaIAao]par Aa#@ qa[ Jaya Co, koTlaak maJhbaI koQaaima-k hao_a ]par, taaokoTlaak vaopaarnaI baJaraonaosaMBaaLaI laoCo, taaokoTlaak AaOQaaoigak kon$aonaosaMBaaLaI laoCo, taaokoTlaak baMQaarNa banaavavaavaaLaa banaI Jaya Co, taaokoTlaak JvaavaaLaanaI KaalaI Jgyaa saMBaaLavaavaaLaa. Aa laaokaonaoJ duinayaa kulaIna Anao  AadSa- samaJvaa laagaoCo. jyaarohkIktamaaMtaao taoAaoAparIpakva kobaaLakbauiw haoya Co. pauKta SarIrmaaMpauKta magaJ
(MATURE MIND)
Kauba AaoCa Jaovaa maLaoCo. taukhoSaokoAmaobaaLakaonaoAomanaI halata ]par naqaI CaoDtaa. taomanaoiSaxaNa paNa AapaIAoCIAo. parMtauJra ivacaar kr  koAapaNaotaomanaokoLavaNaI kovaa pa`karnaI AapaIAoCIAo? saamaanya rItaoAovauMsamaJvaamaaMAavaoCokobaaLaknaI koLavaNaI Ao  samayaoSa# qaaya CojyaaroAapaNaotaonaoskulamaaMmaaoklaIAoCIAo. parMtauAa KaaoTuMCo. AoAayausauQaImaaMtaaobaaLak GaNau MbaQau M  SaIKaI cau>yauMhaoya Co. taoMAovaata naaoMQaI Co koJavaodmaIyaaMAoJ BaaYaa baaolaoCo Jotamaara GarmaaMbaaolavaamaaMAavaoCo. tao M  >yaaroya JavaodmaIyaaMnaoAoBaaYaa baaolataaMSaIKavaaD\ yau MnaqaI CtaaM. AoNaotamaarI baaolaI koBaaYaanaovagar SaIKavaoSaIKaI laIQaI  Co. taaoSau MtamaoAoma samaJaoCaokoJosamayaotaotamaarI BaaYaanaovagar SaIKavaocaupacaapa SaIKaI r(aohtaaotaosamayao baIJu MkM[ nahIMSaIKyaaohaoya?
tao caupacaapa Ao tamaama vaataao nao SaIKaI r(ao htaao Jo tamaara tyaaM rata idvasa qataI rho Co . Aa htaI Ao   ko LavaNaI Jo tao skula Jaya tao paho laaM tao Nao mao LavaI laIQaI htaI Anao Aa ko LavaNaInaI saaO qaI maao TI Asar Jo kayaao- ]par paDo Co  
 
tao nao iSaYTacaar, saM skar Anao parspar vyavahar ko kao la krar kho Co 
. pa`aNaIAaomaaMiSaYTacaarnaa maU lyaao 
(MORALLAW)
naqaI haotaa. Aa ivaSaoYataa maa~a maaNasanaoJ pa`apta Co. parMtaudIkrI Jra ivacaar koAa AaTlaI maaoTI  ivaSaoYataanaaoAaQaar Sau MCo? AokoLavaNaI ko JobaaLak caupacaapa GarnaI AMdr J pa`apta krI laoCo 
(
Jovau M komao MpaholaaM paNa Aok pa~amaaMtanaolaKyau Mhtau M
).
Aok JOnanaa baaLaknaogaaostanaa ivacaar maa~aqaI ]baka AavaI Jaya CoAnaomausalamaana baaLak maanaa duQanaI Joma causaoCo. AapaNaa GaraomaaMAok kIDInaopaNa vagar karNaomaarvaanaogaunaao samaJvaamaaMAavao Cojyaaro  pa`acaIna Jmaanaanaa Zgaaonaa baaLakaokao[paNa Jatanaa hIcakIcaaT vagar maaNasanaaoPva la[ laotaa. Aa ComaU LaBaU ta koLavaNaI koJonaopa`apta kyaa- paCI baaLak skulamaaMJaya Co. Aa skulaaomaaMkoLavaNaI kyaa pa`karnaI maLaoCo taonaaoAMdaJao  lagaavaIAotaopaholaaMtauJra taara paaClaa pa~anaoyaad kr JomaaMtao MlaKyau Mhtau MkoJavaodmaIMyaanaa KaaoraknaI AoTlaI kaLaP raKavaamaaMAavataI htaI, CtaaMAonaa SarIrmaaMlaaohI AnaoSai>ta banataI naqaI. mao MAonaa JvaabamaaMlaKyau MhtauM kotauAonaa KaaorakmaaMtaaodrok vastauAapaoCopaNa AonaaoKyaala paNa raKyaaoCokotaoKaaorak paoTmaaMpahaoMcaInaopaacana qaaya CoAnao  SarIrnaopaaoYaNa paNa AapaoCokonahIM. JaoAoSarIrnaopaaoYaNa naqaI Aapatau MtaaotaofayadanaI JgyaaAo]laTu MnaukSaana kroCo. Aa pairisqaita AapaNaa iSaxaNanaI paNa Co. AapaNaI iSaxaNa saMsqaaAaomaaMbaaLakaonaa magaJmaaMGaNaI baQaI maaihtaI 
INFORMATION
Zu MsaI dovaamaaMAavaoCoparMtauAovaatanau Mkao[ Qyaana naqaI raKavaamaaMAavatau MkobaaLak Aa maaihtaInaopaaotaanaa vyai>tatva kocaair~anaaoBaaga banaavavaanaolaayak paNa CokonahI. AapaNaI iSaxaNa pawita vyai>tatva KaIlavavaanau Mkocaair~a GaDtarnau Mkama naqaI krtaI, maa~a maaihtaI paurI paaDoCo. AaqaI, AapaNaa navayauvaanaaonaaonakSaaokM[k Aavaaohaoya Co: ]Mmar pa`maaNaokdavar ivaksaIta SarIr, AomaaMmaanaisaktaa baaLaknaI AnaopaIZ ]par maaihtaInaaopaTarao. hvaoAovaata spaYT CokoAavaI maanaisaktaanaaoyauvaana paaotaanaa Qana, Sai>ta AnaoAiQakaraonaaobaaLaknaI Joma ]payaaoga krSao, AovaI J rItaomaaihtaInaa Aa BaMDarnaaopaNa ]payaaoga krSaoJoskulaaoAnaokaolaoJaomaaMtaonaI paIZ ]par laadI dovaamaaM  AavaI Co. hvaoAa navayauvaananau MpaR qqakrNa kraotaaotaomanaI vaR iwnaa Aavaa fLa doKaaSao.
AapaNaa yauvaanaao:
 
(1)
 
]Mmarnaa ihsaabaqaI pauKta haoya CotaoqaI AapaNaa ivacaar pa`maaNaoAnaokayadosar rItaodrok pa`karnaI JvaabadarIAao  svaIkarvaanao yaaogya.
(2)
 
maanaisaktaanaa ihsaabaqaI Jao[AotaaotaobaaLak haoya Co, AnaoJoJvaabadarInaa naamaqaI paNa AJaNa haoya Co.
(3)
 
iSaxaNanaa ihsaabaqaI Jao[AotaaosTosananaaokulaI ko JoAovaa saamaananao]paaDInaola[ Jaya CoJomaaMtaonau Mpaaotaanau MkM[ naqaI, taomaaMtaonaaoBaaga AoTlaaoJ CokoJoAa saamaananaI hmaalaI paoTomaLaSao.
(4)
 
taonaI maanyataaAaoAnaoivacaarsarNaI AoCoJoAoNaopaaotaanaa GarmaaMAQa-Jaga`ta iSaSauAvasqaamaaMmaoLavyaa htaa, Anao  JonaI pauiYTmaaMtaonaI paasao kao[ dlaIla kosanad naqaI. Aa maanyataaAaofayadakark haovaanaI JgyaaAonaukSaanakark haoya Co  AoTlaa maaTokoAa maanyataaAaonaa taaotaonaa AMtarmanamaaMqaI ]tpanna qayaolaI haoya Cokonaa taaotaoNaopaaotaanaI bauiwqaI  cakasaolaI haoya Co. taoAJaNapaNaotaonaaqaI JaoDayaolaaorhoCo. AonaI samaxa AovaI dlaIla koPvananaa Aovaa takaJa AavaoCo  Jonaa ]par AomaanyataaAaoKarI naqaI ]tartaI. taoqaI taoAa maanyataaAaonaa AaMcaLaanaofT d[nao]taarI fo Mko  oCo. tyaar baad taonaa manamaaMAomaanyataa pa`tyaonafrta kobaLavaanaa Baava ]tpanna qa[ Jaya Co. JaotaonaamaaMAoTlaI ihMmata naa haoya koAa baLavaanaI Jahorata KaullaoAama krI dotaaotaonau Mmana maunaafIkta kodMBanaI AagamaaMsatata saLagatau MrhoCo. Jonaa ivanaasakarI  pairNaamaaoGaNaa dur sauQaI AavaoCo.
maataanaI JvaabadarI:
hvaotaoMsamaP laIQauMtaahora! Aok baaLaknaI maataa ]par kovaI kovaI JvaabadarIAaohaoya Co. parMtauAa JvaabadarIAao  oAo  maataaAaoSau MsamaP SakokoJomaNaopaaotaanaa baaLaknaa paaoYaNa maaToduQanaa paavaDrnaaoDbbaaomaMgaavaI laIQaaohaoya, saacavaNaI  maaToAok gamaar Aayaa raKaI laIQaI haoya AnaoiSaxaNa maaTonasa-rI skulamaaMmaaoklaI Aapyaaohaoya, Anaopaaotao>labaaomaaM, paaTI-AaomaaM, saholaIAaomaaM, AaoTlaa pairsadaokoisanaomaa, TIvaImaaMsamaya pasaar krvaanau MSa# krI dIQau Mhaoya AnaokhotaI  haoya ko Sau Mk#Mfalatausamaya J pasaar naqaI qataaokopaCI AaQauinak fosana pa`maaNaosamaaJ klyaaNanaa kama Sa# krI dIQaa haoya ko samaaJmaaMiSaYTacaarnaa maU lyaaonaa patana ivaSao lao>car zaDvaanau Mcaalau MkrI dIQau M haoya. Aok inaYZavaana maataa maaTotaao  baaLaknaa paalanapaaoYaNa, ]Cor AnaokoLavaNaInau Mkama J AoTlauMbaQau Mhaoya CokotaonaobaIJa kamaaomaaTonavarasa J naqaI  haotaI. paiva~a kuAa-naojyaarok(u Mkopa`akR itak kaya-ivaBaaJnanaa AaQaaroPvananaI J#iryaatanaa saaQanaaopaura paaDvaanaI  JvaabadarI pau#YanaI CoAnaotaonaI frJ CokotaoJuAoko taonaI patnaInaI drok J#iryaata paurI qa[ rhI CokonahIM. Allaaho  Aavau MAoTlaa maaTonaqaI k(u Mkotaos~aInaoAaiqa-k rItaoApaMga kopau#YanaI Aaiqa-k gaulaama banaavavaa maaMgataaohtaao. AoNao 

Activity (3)

You've already reviewed this. Edit your review.
1 thousand reads
1 hundred reads
Dr. Momin Sohil liked this

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->