ΕΝΑΡΚΤΗΡΙΑ ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ

√ Ερχόμαστε νωρίτερα στην αίθουσα ώστε να επιτύχουμε το καλωσόρισμα και
την ανταλλαγή μερικών πρώτων φράσεων σε καθημερινά ζητήματα, για να
δημιουργηθεί θετικό επικοινωνιακό κλίμα.
√ Αυτοσυστηνόμαστε δίνοντας έμφαση στην επαγγελματική εμπειρία και στην
ενασχόληση με το αντικείμενο των υπολογιστών. Τονίζεται η ανάγκη για
συνεχή ενημέρωσή μας καθώς και για το εύρος του πεδίου της πληροφορικής
που καθιστά δύσκολη την ενημέρωσή μας…Δεν υπάρχει αυθεντία στην
πληροφορική!!!
√ Συνέντευξη σε 2άδες
√ Παρουσίαση των μαθητών στην ολομέλεια
√ Σύνδεση των προσδοκιών των μαθητών με τους στόχους του μαθήματος
► Στόχοι μαθήματοςΝα αποκτήσουν μια αρχική αλλά συγκροτημένη και σφαιρική αντίληψη
των βασικών λειτουργιών του υπολογιστή
Να έλθουν σε επαφή με τις διάφορες χρήσεις του υπολογιστή
Να αποκτήσουν τις απαραίτητες κριτικές δεξιότητες
Να αναπτύξουν τις κοινωνικές δεξιότητες της επικοινωνίας, της
συνεργασίας και της συμμετοχής σε ομάδες εργασίας.
Να μαθαίνουν πώς να μαθαίνουν!!!

► Αναλυτικό περιεχόμενο – μη ανάγκη κατοχής Η/Υ
► Δεν θα μάθουν χειρισμό Η/Υ αλλά
► Εκπαιδευτικές Τεχνικές
 ΘΕΩΡΙΑ : Εισήγηση με projector, Συζήτηση
 ΠΡΑΚΤΙΚΗ: Επίδειξη, Πρακτική άσκηση, Ατομικές Εργασίες,
Ομάδες Εργασίας
► ECDL
√ Παρατηρήσεις:
► Συνέπεια στην ώρα έναρξης του μαθήματος
► Απουσίες – Επισήμανση ότι μπορεί να παρεμποδίσουν την εύρυθμη
παρακολούθηση του μαθήματος
► Τετράδιο 50φύλλων + Φάκελο για τις φωτοτυπίες

√ Σύναψη εκπαιδευτικού συμβολαίου

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful