ANG PAGHUHUKOM (Bahagi ng Nobela) Isinalin ni Lualhati Bautista Ang panahon ng tag-ulan, nang malamig at preskong panahon

na tumutulong sa mga puno para magsibol ng mga bagong dahon at humuhugas sa mga karumihan, ay hindi pa natatapos. Pagtuloy sa pagdating ang mga araw at gabi, kahit sa anong panahon… Ang pagdaraan ng mga araw ay sumaksi sa pagpapahid ni Fak ng balsamo sa kanyang mga sugat para mabawasan ang pamamaga sa kanyang mukha at ibsan ang sakit na nadarama ng kanyang loob. Habang dumaraan angmga araw, ang mga sariwang sugat ay natuyo, nag-iwan ng mahabang pilat sa ibabaw ng kanyang kaliwang kilay. Ang mga araw at gabi'y patuloy na dumarating kay Fak… Pero ang mga dumaraang mga araw at gabi ay hindi na makapagsasauli sa apat na ngiping nawawala sa bibig ni Fak, katulad ding hindi na niyon mapipigil ang kamay ni Fak sa pag-abot sa bote ng alak at pagdadala roon sa kanyang bibig. Kaya ang dumaraang mga araw at gabi ay sumaksi sa walang humpay na pag-inom ni Fak sa mga oras na siya'y gising. Ang pambubugbog na tinanggap ni Fak ng gabing iyon ay hindi lang nag-iwan ng sakit sa kanyang katawan kundi nag-iwan din ng tatak sa kanyangisipan. Sa loob ay nakadarama siya ng galit at pangangailangang makapaghiganti, at nag-iisip pa nga siya ng paraan kung paano niyabubuweltahin ang mga nanakit sa kanya. Natatandaan niya nang malinaw nadalawa sa tatlong taong sumalakay sa kanya ng gabing iyon ay sina Thid Tiengat Tid Song. Kailangang makahanap siya ng paraan para ipatikim sa dalawang taong iyon ang sakit at kirot na dinaranas niya. Gusto niyang puntahan ang mga ito sa bahay nila at suntukin sa mukha o magdala ng kutsilyo at saksakin sila hanggang sa magmakaawa ang mga ito na huwag niyang patayin. Paminsan-minsan, napapanaginipan niya na nakaupo daw siya sa dibdib ni Thid Tieng at walang humpay na pinagsusuntok ito at paggising niya, damdam niya'y nagawa niya talaga ang nagawa niya sa panaginip at umahon ang kasiyahan sa loob. Gayunman, sa pagdaraan ng mga araw, naglubag ang kagustuhan niyang makapaghiganti at unti-unti ay mabagal silang napawi ng tuluyan. Marahil ay dahil hindi si Fak ang likas na ganoong tipo ng tao. Isa siyang tao na ang gusto'y kapayapaan, na takot makipag-away at walang sapat na akalupitan parapumatay. Naisip niyang ireport sa pulisya ang nangyari pero natatakot naman nabalikan siya at salakaying muli ng pamilya ng dalawa, at hindi na matatapos agad ang gulo. Nang iwan na siyang lubos ng hangarinniyang makapaghiganti, naisip na lang niya: "Kalimutan mo na iyon!" Minsa'y ang sarili pa nga ang sinisisi niya sa pagsasabing hindi niya dapat pinukol ng niyog ang bata. Gayunman ay naiwan nang wasak ang kanyang isip, tulad sa isang pirasong salamin na binasag at paulit-ulit na dinurog. Lahat ng nangyari'y lumikha ng ganap na pagbabago kay Fak, at kahit nagawa niyang hamigin ang sarili'y hindi na siya magiging tulad pa rin ng dati, at mahabang-mahabang panahon bago niya maibalik ang sarili sa normal. Ang buhay niya'y kontrolado ngayon ng takot. Hindi na siyamakapangahas na lumabas ng bahay niya sa gabi at hindi na kailanman nagtungo sa bahay ni Lung Khai, maliban na lang sa kalagitnaan ng araw o saaraw ng Sabado't Linggo. Tuwing makakarinig siya ng kaluskos ng taonglumalakad sa kanyang likuran, itutulak siya ng takot na lumingon at tumingin. Minsa'y wala namang kahit ano doon. Kung naglalakad siya nang wala sa loob at narinig niya ang ihip ng hangin sa mga puno, lulundag ito sa takot ang puso niya at bibilis ang kanyang kaba. Wala siyang magagawa kundi

mapako sa kinatatayuan at pawisan. Sobra ang kanyang nerbiyos na minsa'y di niya mapaghiwalay ang realidad ng nangyari sa kanyang mga takot at panaginip. Natakot siya sa dilim, natakot sa malalakas na ingay at sa mga ingay nanagpapaalala sa kanya sa mga tunog na naririnig niya nang gabing iyon, atantimanong sumayad ang takipsilim ay mabilis niyang aabutin ang bote parauminom hanggang sa makatulog… Ang balita ng pambubugbog kay Fak ay agad-agad na kumalat sa nayon at hindi nagtagal ay iyon na lang ang nasa labi ng mga tao, at sa ayos ay walana iyong katapusan. Gayunman, walang bumabanggit ng tungkol sa mga taong may kagagawan ng pagkalagas ng mga ngipin ni Fak ay walang nag-abalang mag-imbestiga o magsampa ng reklamo laban sa mga taong sumalakay sa kanya. Nag-ipun-ipon ang mga tao sa nayon para pag-usapan ang nangyari ng gabing iyon.Isang grupo ng mga tao ang nag-usap tungkol sa iba't ibang dahilan na humangga sa pangyayari at lahat sila'y nagkaisa na inabot lang ni Fak ang dapatsa kanya. Bagama't sila'y walang aktibong kinalaman sa usapin, naisip din nila iyon at ngayo'y pinag-uusapan nila iyon nang may kasiyahan… "Sayang at hindi na siya namatay." "Mabuti nga sa kanya." "Mas kasalanan pang pumatay ng aso kaysa pumatay ng isang kagaya niya." "Ang pesteng gaya ng isang 'yon! Bakit kailangang maawa sa kanya ang kahit sino?" May iba pa, na siyang nakararami, na hindi interesado sa nangyari kayFak. Nabubuhay sila nang walang pakialam at hindi sila nag-aabal sa problemang iba. Kapag nababanggit ang nangyari, nakikinig sila nang walang interes at hindi nagsasabi ng anumang opinyon. Wala silang ipinakikitang awa o simpatiya kay Fak kaugnay ng mga nangyayari at wala silang hangaring mapasangkot. Iisang bagay lang ang laman ng isip ng grupo ng mga taong ito… "Wala akong pakialam." May isa pang grupo ng tao na may makataong pakiramdam at nakakadama ng awa sa taong pinagsamantalahan o naging biktima ng pang-aapi. Pero sa nayong ito ay hindi ito marami niyon. Ilan sa kanila'y lihim nanaaawa kay Fak sa pagkakabugbog dito, bagama't hindi pa nila tinatanaggap ang katotohanan na hindi nito inaasawa ang sarili niyang madrasta. Para sa mga taong iyon, magkaibang bagay ang dalawang istorya. Gayunman, wala sa kanilang may lakas ng loob para tumulong kay Fak. Natatakot sila na sila mismo'y maging sentro ng mga tingin ng mga tao. Kaya kinimkim na lang nilaang kanilang awa sa kanilang sarili at tahimik na ipinasya na hindi dapat ginawang mga sumalakay kay Fak ang ginawa nila. Sa grupo ng mga taong ito, si Saproe Khai lang ang nangangahas namagbaba ng sarili at tumulong kay Fak. May mga gabing pumupunta siya sabahay nito para tumulong sa pag-aalaga dito at gamutin ang mga tinamo nitongsugat, tulad sa isang ama na nagmaamlasakit sa kanyang anak… "Ay … sobra talaga ang ginawa nila ngayon sa 'yo, ano?" Ito ang mga unang sinabi niya ng makita niya si Fak kinabukasan ng gabing iyon. Hindi sumagot si Fak, ngumiti lang isang bunging ngiti. Marahil ay dahil masyadong masakit ang bibig niya kaya ayaw na niyang magsalita, at isapa, wala siyang masasabi, kundi ngumiti… Lahat ng naganap ng gabing iyon ay naging dahilan para lalo pang magkulong sa sarili niya si Fak hanggang sa maging mas tahimik pa siya sa dati, na tulad ng isang pipi…

May sapat na ideya si Mai Somsong sa nangyari kay Fak. Nagawa niyang hulaan sa pamamagitan ng mga pasa ng mga hiwa at sugat na madali naming makita. Kaya hindi niyang iniwasang sumunod sa mga ipinag-uutos ni Fak natulad ng pagsasaing o pagbili ng alak, at sinikap din niyang huwag gaanong lumapit at abalahin ito, maliban sa kalaliman ng gabi, kapag nakatulog na si Fak sa kalasingan, ikakabit na niya ang kanyang kulambo at maghihintay siyang nakabantay. Kapag hindi na ito bumubiling o kumikilos, gagapang na siys sa loob ng kulambo nito… Patuloy nang ginampanan ni Fak ang mga katungkulan niya bilang dyanitor ng eskuwela hanggang sa katapusan ng buwan (Agosto), at nang matanggap niya ang huling suweldo niya, itinabi niya iyon nang buo at hindi bumawas ng kaunti man para iwan sa prinsipal dahil naisip niya na ganitong wala na siyang pagkukunan ng suweldo na makukuhanan niya ng maitatabi, ang mangyayari na lang ay magwiwidro siya sa prinsipal. Kailangan niyang tipirin ngayon ang pera niya at bawasan ang paggasta sa mga bagay na di kailangan, at ang mga bagay na hindi kailangan para kay Fak ay anag tatlong beses na pagkain araw-araw. Hindi niya kailangang alalahaning masyado ang tungkol sapagkain dahil alam niya na makakakuha siya lagi sa templo ng sapat para ibusog sa sarili kahit isa, kundi man tatlong kainan isang araw. Mas nag-aalala siya kayMai Somsong na hindi na makakain nang sapat araw-araw. Kalagitnaan ng Setyembre… Ang istorya tungkol kay Fak ay nag-umpisang mahawi sa labi ng bawatisa at hindi nagtagal ay hindi na iyon pinaguusapan ng mga tao. Ang tanging bagay na lang na interesadong pag-usapan ng mga tao ngayon ay angelektrisidad na ikinakabit na sa nayon. Kahit hindi sa ano pa man, maski paano'y nakatulong iyon para mamatay ang usapan tungkol kay Fak at sa kanyang madrasta… Lahat ng tao sa nayon ay pursigidong makatulong sa mga trabahador sapaglalagay sa lugar sa mga kongkretong poste para mas mabilis na matapos ang trabaho. Nakahanda silang lahat na magsakripisyo ng lakas at salapi para sa kapakanan ng kumportableng kinabukasan at modernisasyon ng nayon. May mga taong nangangarap nang makapagari ng telebisyon,refrigerator, o bentilador. Hindi na nila alalahanin ngayon ang pagsisindi ng gasera na hindi pa makapagbigay ng sapat na liwanag para ilawan ang kanilang paligid. Hindi magtatagal at sa halip ay magkakaroon sila ng mahahabang tubong fluorescent para magbigay-liwanag sa kanilang tahanan. Magagawa niyong ilawan ang buong bahay, at sa kalaliman ng gabi, kung kailangan nilang magpunta sa banyo, hindi nila kailangang mag-abala pa na magsindi ng gasera at magbitbit niyon papunta sa labas. Wala silang dapat gawin kundi pindutin ang bukasan at ang buong bahay ay magliliwanag at iglap na matataboy ang kadiliman sa banyo. At pagdating naman sa pagpaplantsa ng mga damit, hindi na nila kailangang magpabaga pa ng uling sa mabigat na plantsang bakal nagaya ng ginagawa nila ngayon. Hindi na sila mamumutol ng mga dahon ng saging para ilagay sa plantsa at hindi na nila kailangang tiisin ang nakayayamot na ingay ng nasusunog na dahon. Hindi na sila magbubuhat ng mabigat naplantsa at maliligo sa pawis bago matapos ang pamamalantsa nila. Sa pamamagitan ng bagong plantsa, wala silang tanging dapat gawin kundi isaksakito at hintaying mag-init at, gayundin, magiging singgaan lang iyon ng pag-aangat sa isang balahibo. Nagkuwentuhan at nag-usap-usap ang mga tao tungkol sa pagsasaing at pagluluto ng isda, at wika nila'y hindi na sila maniningkayad ngayon sa harap ng apoy sa loob ng kalahating oras o higit pa, na mawawala ngayon ang kanilang pag-aalala na baka masunog o lumata ang sinaing, na hindi na sila mag-aaksayang oras at magagamit pa nila sa ibang gawain. Sa bagong de-koryenteng ricecooker, wala silang gagawin kundi isaksak iyon, I-set ang orasan at iwan na, at pag handa na ang kanin, bahala na iyong kusang mamatay. Hindi na sila ngayon mauupo sa harap ng mainit na

Makakapag-imbak sila ng gulay at karne at magkakaroon ng sariwang pagkain sa lahat ng oras. oiba pang de-kuryenteng gamit mula sa mini-bus ni Ai Kleeio na kararating langmula sa kabayanan. Ginagamit pa rin niya ang kanyang maliit na ilawang-langis para ilawan ang kanyang bahay at nanatiling kuntento sa kanyang lumang lutuan ng kanin at bumabagsak nang kalan. Nasisiyahan na lang siya na hindi na siya gaanongpinapansin ng mga tao na gaya ng dati. makakagawa na sila ng sarili nilang yelo at magkakaroon ng malamig na tubig na pamatid-uhaw kahit kailan nila gusto. pero mas maganda ang set kaysa sa bahay ng Kamnan. talagang ni wala siyang lakas para gawin iyon. etsetera." kanya-kanya silang sabi ng opinyon depende sa sarili nilang palagay. Sa bawat pagkakataon naidineliber ang isang gamit sa bahay ng isang tao.v. Hindi niya namamalayanang mga pagbabagong nagaganap sa kanya at hindi niya napapansin angmanilaw-nilaw na mantsang lumilitaw sa katawan niya o ang paninilaw ng puti ng kanyang mata. Hindi … Hindi ginamit ni Fak ang mga libreng oras niya sa paghuhukay o pagtulong sa pagtitindig ngmga poste ng ilaw gaya ding hindi niya ginamit ang mga libreng oras niya para magpunta sa kabayanan at tumingin ng mga de-kuryenteng gamit na tulad ngginagawa ng iba. Napakatamad niya para matuwa at hindi niya maintindihan kung ano ang nakakatuwa. Lahat ng mga oras na gising siya'y nauubos sa bote ng alak at ngayong wala na siyang responsibilidad ng pagtatrabaho. Hindi na sila mag-iimbak ng pagkain sa palayok para mawala lang ang lasa ng baka o baboy na tulad ng kaso ngayon… Ang mga bagay na ito ang mga pangarap at usapan ng buong nayon… Hindi nagtagal at lahat ng iyon ay naging katotohanan at ang buong nayon ay nagliwanag… Hindi natutuwa si Fak tungkol sa pagkakakabit ng kuryente at wala siyang nadaramang inggit o panibugho sa iba. Kahit tangkain niyang angatin ang tabo ng tubig para hilamusan ang kanyang mukha. at ang hanging umiihip sa loob ng kubo niya ay sapat na para siya mapreskuhan.ang delivery van ng tindahan ng mga de-kuryenteng gamit mula sa bayan ay maghahatid ng mga refrigerator at telebisyon. At hindi siya nakadama ng bugso ng tuwa at nagtatakbo para mag-usyoso nang makita niya ang mga taong may dalang bentilador. Kung set ng telebisyon. Nag-umpisa siyang mangamoy at nagpatuloy ang pagsama ng hitsura niya sa bawat araw na magdaan. Ito'y lagi ng tumatawag ng malaking interes at magkukulumpon ang mga tao para mag-usyoso. Hindi interesado si Fak alinman dito at hindi kailanman nakisali sa prusisyon ng mga tagasunod. Karamihan sa mga de-koryenteng gamit ay aalisin sa kahonat ididispley sa tindahan ni Pa Chua at maiipon ang pulutong ng mga tao paramag-usyoso. at alam ng lahat kung sino ang bumili ng ano.kalan. "Hindi kasing linaw ang palabas sa telebisyon sa bahay ng prinsipal. Natitighaw pa rin ang kanyang pagkauhaw ng tubig-ulan na inimbak niya sa bariles sa tabi ng kanayang dampa at maligaya na siyang manatili sa ganitong pamumuhay. Ang tanging alam niya ay ang pangyayari na pag hindi siya nakainom agad pagkagising niya. hindi siya magkakaroon ng lakas na harapin ang maghapon. Pag mayroon na silang refrigerator. isang prusisyon ng mga tao ang susunod sa sasakyan at manonood sa ginagawa. rice cooker. Manginginig ang kanyang kamay at makakadama .naggagatong ng kahoy. nagbabantay at nagpapaypay ng apoy. o kaya'y darating ang tauhangmagkakabit ng antena ng t. Walang bagay sa buhay niya nakarapat-dapat pagtindigan ng pag-asa at ang tanging bagay na naghahatid sa kanya ng tuwa ay ang pagpunta sa paradahan upang bumili ng alak… Hindi na nag-aabala si Fak na alagaan ang kanyang sarili. Hinayaan naniyang dumumi ang kanyang katawan at hindi na tumitingin pa sa salamin para alamin ang kanyang hitsura. mananatili roon ang mga tao hanggang sa lumitaw ang palabas sa screen. ganap nang malaya ang lahat ng araw niya. Paminsan-minsan.

nadarama niyang bumabalik ang kanyang lakas. at napansin niayng nag-uumpisang mamanas ang kanyang mga paa. at iba pa. Oras na makatulog naang lalaki. Ikaw ang dahilan kaya sige. ikakabit na ni Nang ang kulambo at gagapang sa loob upang matulog sa tabi ni Fak. Araw at gabi ay mauupo siya roon at masusing eeksaminin ang mga ito mula sa paningin ng isang eksperto. kundi nadagdagan pa ang panahon niya para maupo at hangaan ang mga iyon. Walang pumapansin sa kanya. Hindi lamang nadagdagan ang kanyang kayamanan. sa paraan na sinusuri ng isang propesyunal na kolektor ang halaga ng isang bagay sa kanyang koleksiyon. Kapag napagod na siya sa kalalakad. siya mismo ang pupunta at kukuha niyon sa mga batang templo. Minsa'y aalis siyang maraming dala. at tuwing tutungga siya mula sa bote. Sa gabi. Pagdating ng umaga. Walang pumapansin sa kanya habang pagala-gala siya sa maghapon. Maaari pa naman niyang isuot ang kanyang mga lumang damit. minsa'y umaalis siya ng bahay bago pa man magising si Fak. umalis ka rito. hihintayin niyang makatulog si Fak sa kalasingan. Para kay Mai Somsong.siya ng pagkainis. Hahanapin niya ang kanyang kayamanan sa lahat ng sulok na pagdalhan sa kanya ng kanyang mga paa. Itinatabing lahat iyon ni Fak sa kubo nang walang pag-aalala na itatapon iyon ni Fak gaya na dati. Kapag nagutom siya. Mga basag na pinggan. "Umalis ka… ikaw… umalis ka dito…" . magpapahinga siya sa entablado ng maliit na open theater. bulaklak na papel. Sa mga huling sandali bago ito maidlip. mabilis siyang lalabas bago ito magising… Malamang ay hindi naiintindihan ang ibg sabihin ni Fak pag sinasabi nito. lalabas na siya uli. Kapag nangyayari na masyadong natatamad si Fak para intindihin ang pagkain niya. Kahit pa kailanma'y hindi ibinili ni Fak ng bagong damit si Nang. Ang mga gabi niya'y hindi na balisa na tulad noong mga araw na hindi siya puwedeng mahiga sa tabi ni Fak at yakapin ito sa kalaliman ng gabi. Naliligo pa rin siya araw-araw. hindi iyon problema para sa babae. nagsusuklay ng kanyang buhok at humuhuni ng kanyang awit pagsayad ng gabi… Kahit naninirahan silang magkasama sa iisang bubong. ang kanilang buhay ay nasa magkalayong daigdig. Ang buhay niya sa piling ni Fak aysimple lang at hindi palahingi. Ibig kong magpa-ordina. may lamat na baso. Nagpatuloy siyang mabuhay sa dating istilo niya at kuntento na ang kayamanang iniipon niya sa kubo ay nadagdagan na at patuloy na nadaragdagan sa bawat araw. oras na nakakain na siya ng almusal ay lalabas na siya upang maghanap ng kayamanan. basyong lata. May mga gabing maririnig din ang musika ng chanting. Alam niyang sumasakit ang kanyang gilagid tuwing ngunguya siya ng pagkain. Kapuri-puri ang asal ni Mai Somsong. pero ikatuwiran niya na ito'y bunga ng labis paglakad niya at iyon naman ay gagaling din. mga bunging tasa. depende sa kung ano ang ibigay sa kanya ng mga katulong para siya mabuhay. minsa'y kaunti lang. sa kabila ng pangyayaring marurumi at punit na ang mga iyon at naglalantad sa isang pirasong hita dito at doon. Minsa'y titindig siya roon at tititig sa mga poste ng komunikasyon na kasalukuyang itinatayo at mangunguhang mga piraso ng kawad ng kuryente at kapag nakalikom na siya ng sapat nadami ng piraso ay babalik na siya sa bahay. maririnig niya itong bumubulung-bulong." Ganoon lagi gabi-gabi. bao ng niyog. "Umalis ka dito… layas! kinasusuklaman kita! magpapa-ordina ako. Napakalaking abala niyon para sa kanya at hindi niya magawang iangat ang kahit ano maliban sa bote ngalak.

Ang pagkawala ng ulan ay proseso ng kalikasan na hindi mapipigil ninuman o maiiwasang mangyari. Natanggap na nila angkanilang merito. Ilan sa kanila'y medyo lasing na at nagumpisang tumugtog ng mahahabang tambol at cymbal na nauwisa kantahan at sayawan na nagpasigla sa bawat isa. Nakisali sa pulutong ang mga tao sa nayon at nagdagdag ng kisaw at kaabalahan. may mga punit na sa bandang likod. Napahiya ang mga babae sa nayon sa pagtanghod niya at tinangka ng mga ito na siya'y ipagtabuyan. pero sabi ng mgakabataang babaing taga-Bangkok ay dapat talaga silang humanap ng pagkaingmaibibigay sa kanya. o kahit katawa-tawa na ang itsura niya.Nang gabing iyon ay isang pelikula ang ipinalabas sa templo. samakatuwid ay tapos na ang panahon ng tag-ulan. Ang buhay ni Nang ay nakatagpo na ng puwang sa nayong ito at sa ayos ay tila dito siya nakatalagang manatili. Sabi ng ilan sa kanila: "Mas masarap pang mahiga sa bahay at manood ng telebisyon. Nakisali ang lahat at tumulong nang husto sa isa't isa. pero naglagay siya ng pulang bulaklak ng gumamela sa likod ng kaliwang tainga niya. Suot niya ang paborito niyang blusa na pulang bulaklakin. wala kahit kaunting pakialam na pinagtitinginan siya ng iba.gayundin. Awang-awa ang mga ito sa . Gumala siya sanasasakupan ng templo at malayang nakisalamuha sa lahat. Sino ang makagsasabi… Hindi pumatak ang ulan sa loob ng maraming araw. isang kinatawan mula sa bangko sa kabayanan ang dumating para kunin ang pera at ligtas na ideposito sa bangko. Madaling makilala ang mga taong lokal at mga bisita mula sa siyudad. O marahil ay iniisip ni Nang na nagsasalitalang ng ganoon si Fak dahil lasing ito kaya hindi niya pinapansin ang pang-aabuso ng lalaki. Ginugol ni Mai Somsong ang maghapon sa paggala nang walang direksiyon sa lahat ng lugar.Patuloy na nanatili doon si Nang at walang ipinakikitang intensiyon na umalis. Pagkaraang makumpleto ang pang-relihiyong pormalidad at mabilang na ng komite ang mgaalay na salapi. dumating ang grupo ng Kathin sakay ng tren mula sa Bangkok. Napuno ang paligid ng templo sanangakaparadang sasakyan at pulu-pulutong na mga kabataan mula sa Bangkok ang malayang gumala sa lugar. Bagama't hindi siya dating sumasayaw. na ang kulay ay kupas na ngayon. Dumaan ito nang matahimik at halos hindi napapansin. O maaari din namang dahil wala siyang ideya kung saan siya pupunta. Nang maging kasinlasing na siya ng mga ito. sumayaw siya sa tiyempo ng mahabang tambol. Mga isa-dalawangaraw na lang para sila matapos nang husto. Umawit siya at sumayaw nang buong maghapon. gumala siya sa kusina at nanood sa preparasyon ng pagkain." Nag-enjoy nang husto si Fak nang araw na iyon. at nakisali sa merit making ceremony sapagtatanghal ng Kathin. Pero ang mga tao'y hindi na kasinsabik na gaya noong mga nakaraan. Walang ganap na makapagsasabi kung gaano siya kaligaya. para bigyan ang mga taganayon ng pagkakataong makapagpahingang maghapong paggawa. Ito'y bilangp agdiriwang sa pagkayari ng mga batong kuti at sa presentasyon ng Kathin at. Manaka-naka'y nagpupukol siya ng tingin sa mga kabataang lalaki na nakaupo sa bus at tumutugtog sa mahahabang tambol hanggang sa lumapit na nga siya sa mga ito para makipag-inuman. Lahat ng bagong kuti sa templo ay kumpleto na ngayon at ang natitira nalang ay maliliit na trabahong magagawa ng mga trabahador. inimbita siyang mga itong sumayaw. nagliliwanag ang kanilang mga mukha at maaari na silang magsiuwi nang buong kasiyahan. Gumala siya't nakisalamuha sa mga babae sa nayon at nang dumating ang oras ng paghahanda ng tanghalian. Ang komite ng mga sibilyan ay nagdaos ng pulong para itakda ang araw ng pag-aalay ng mga robang Kathin at disidido sila na maging araw din iyon ng paggunita sa pagkayari ng mga bagong kuti… Anim na araw pagkaraang matapos ang Pansah. Bago gumabi ay nag-umpisa nang mag-uwian ang grupo mula sa Bangkok. at hindi pa sapat iyon.

Si Fak ay natatakot lumabas sa dilim at si Mai Somsong ay natatakot pa rin na kailanganin niyang isauli ang lipistik.Nag-aalsahan ang mga ugat sa kanyang tiyan. Regular na naglilitawan ang mga antena ng telebisyon sa bubong ng mga bahay ng mga taong may kauting pera. Sabi naman ng iba'y napalitan angkanyang katawan ng katawan ng isang babae dahil inasawa niya ang asawa ngkanyang ama. at bagama't ang katawan niya'y patpatin at tuyo." Sa harap nggimbal na mga mata ng mga babaing taga-nayon. Naglunoy si Mai Somsong sa atensiyong inuukol sa kanya ngmga kabataang babae at punung-puno ng interes na pinanood niya nang kuninng mga babae ang kanilang tubo ng lipistik at pintahan ang kanilang mga labi pagkatapos kumain. Para sa mga taong nangangarap pa lang ng telebisyon." . at." Sa bipa ng iba'y nabuntis siya ni Ee Somsong." "Di bale. Ang sakong niya ay lubhang namaga na para bang namemeligro na iyong pumutok. Nang gabing iyon. "Karma. liban sa nagagamit nila ito bilang masamang halimbawa kapag tinuturuan nila angmga bata. sinuman kina Fak o Mai Somsong ay hindi na nanood na palabas. at iba't ibang bahagi ng kanyang katawan ang tinubuan ng mga pasa at namumula-namemerdeng mga marka. na lubhang napahiya sa inasal ni Mai Somsong. Medyo luka-luka iyan. Itinayo sila sa tradisyunal na istilong Thai at dalawangpalapag ang itaas. "Bigyan mo ako ng isa. at itinuro niya iyon at sabi niya. ay ngumiti sa kanila ng matamis. Ang mga bagong kuti.lumaylay at lumaki ang kanyang mga suso na tulad sa isang nagdadalaga. Sa gitna ay an kogedor at ang itaas ay ang bulwagangdasalan. ay napakaganda. kaya hindi nangahas na lumabas. Kasabay ng pagkakaroon ng interes kay Fak. Marami naman ako.kanya kaya walang naglakas-loob na tumanggi. hindi pa yata sapat iyon. na nakahilera sa magkabilang gilid ng lupa ng templo. huwag mong ibigay sa kanya. na ang labi'y napipintahan ng pula. Gusto ng ilan sa kanila'y itaboy nang tuluyan si Fak sa nayon dahil wala namang pakinabang ang sinuman sa pagiging narito nito. ang templo ay naiilawan ng de-koryenteng liwanag. Sinambot ni Mai Somsong ang tubo ng lipistik at nagmamadaling umuwisa bahay bago iyon bawiin ng taong nagbigay sa kanya. tumitingkad ang pagiging abnormal ng kundisyon ng lalaki. Hindi magtatagal at manganganak na iyan. kailangan nilang pumunta at makipanood sa bahay ng kanilangkapitbahay o kaibigan. Ang modernisasyon na dumating sa nayon. Nang makauwi. Ang tanging bagay na pumipigil sa kanila'y si Luang Pho na tumatangging ipagtabuyan si Fak. "Ay. Nainteres siyang mabuti sa matingkad na pulang kulay ng lipistik.Kinukutya siya ng ilang tao sa pamamagitan ng pagsasabing. Paglatag ng dilim. hindi nagtagal ay nagging ordinaryong bagay na lang dahil kinasanayan na iyon ng mga tao at ang tuwang naghari noong unang ikinabit ang koryente ay namatay na. Lalo pang nanilaw ang kanyang balat na parabang pinulbusan niya niya ang sarili ng tumeric." Ang kabataang babae.namalagi na sa bahay si Nang at ayaw nang lumabas uli. Nakakarma siya sa harap mismo ng ating mga mata. "Lumalaki ang suso ni Ai Fak at siya ay buntis. ang nagbibigay sa kanya ng itsura ng isang buntis na babae. malaki't namamagaang kanyang tiyan. dahil doon ito nanirahan sa lupa ng templo. isang kabataang babaing taga-Bangkok ang nag-abot kay Nang ng tubo ng lipistik.

pangangaralin ng mga magulang ang kanilang mga anak sa pamamagitan ng pagsasabing. hindi talaga istorbo ang panahon ng taglamig. Oras na nagalit na si Fak at hinabol na sila. Hindi titigil si Fak at ni hindi niya iniisip ang posibilidad ng pagtigil. pinaghuhubad niya ang asawa niya!" " Ai Fak. magtatakbuhan na ang mga ito at kakalimutan na ang kanilang mga kaibigan. Wala akong sakit.Sa nagdaang panahon si Fak ay ginagamit bilang magandang halimbawang isang mabuting kabataan sa nayon. Bahala na ang isa't isa sa sarili nilang kaligtasan. Tutuksuhin nila at tutudyuin si Fak hanggang sa habulin sila nito at sikaping hulihin." Pag narinig na nila ito. manaka-naka kapag nagloloko ang mga bata o ayaw magpakatino. sa ganang mga taganayon." At ayon sa pagkaunawa ni Fak sa salitang "Ayos. "Pag hindika huminto sa kaiiyak. dahil." Hindi ganap na tamang sabihin na si Fak ay lubos na walang silbi sanayon. " Ai Fak. dahil ang panahon ay hindi singlamig ng ibig ipakahulugan niyon. lasenggo. lasenggo. tatakutin sila ng kanilang mga ina sa pamamagitan ng pagsasabing. ang isinigaw nila. pinaghuhubad niya ang asawa niya!" magpapalakpakan ang iba pang mga bata sa paligid at didilaan si Fak at ngingiwian pag dumaan ito sa tapat nila. dito sa buhay na ito. pero huli na. Ang totoo. "Ayos lang ako. si Fak ay minsan pang ginagamit na halimbawa upang ipakitana hindi na kailangang maghintay pa muna ng kamatayan para tanggapin ang resulta ng masasamang gawa o para mahulog sa impiyerno. Pag nanunudyo. . Tumatanggap na siya ng kaparusahan ngayon. darating si Ai Fak para kunin at isama sa kanya. hihinto na agad sa pag-iyak ang mga bata at uupo roon nang walang kilos sa matinding takot. "Gawin n'yong halimbawa si Ai Fak. Pinayuhan siya ni Lung Khai na pumunta sa kabayanan at magpatingin doktor. kahit papalapit na ang panahon ng taglamig." ayos si Fak at magpapatuloy na ganoon.Tinangka ni Lung Khai na patigilin siya sa pag-inom. Pero walang paraan para mahuli ng mataba at tamad na katawan ni Fak ang mga bata.Lumalamig lang nang kaunti ang panahon at nagiging mas maginhawa. "Bakit hindi kayo tumulad kay Fak?" At ngayon. Ilan sa mga batang lalaki na nakakakita ng kasiyahan sa panunudyo at kapilyuhan ang nagsasamantala nang husto sa hitsura ni Fak para magkatuwaan sila. pero ganito lag ang isinasagot ni Fak.

mararamdaman mong gusto mo pang kumain. Maging ang makata na wala pang naisusulat kahit isang taludtod. at kapag naitapon ang pagkakasakim at pagkamakasarili. Pagkaraang mabuhay nang dalawampung taon. Alin sa mundo ang lahat ng alalahanin at problemang nagpapabigat sa buhay sa halip ay ilarawan ang isang daigdig na punung-puno ng biyaya at pagmamahal. lalo ring matindi ang sakit. tiyak na may anino. o tula. ang Gabinete. Mahalaga ang pera. Pagdating lang sa puntong una mong napagisip-isip na sadyang mahirap mabuhay kahit malayo na ang narating mo. mapapasok nila ang isang daigdig ng dalisay na kalinisan. Batnag Paakyat sa landas ng bundok. at pakiramdam moay may nakaligtaan ka. sa daigdig na ito. di ba nagiging problema lamang ito na bumabagabag hanggang sa pagtulog? Ang pag-ibig na nakatutuwa pero kapag nagkapatung-patong ang mga kagalakang ito hahanap-hanapin mo ang mga araw noong di mo pa kilala ang tuwa. Ngayon.ibig mong tumakas kung saan higit na magaan ang buhay. tunay na mas maligaya kaysa sa lahat ng nagtatamasa ng pagmamahal sa bulgar na mundong ito. ay makatatagpo ng kaligtasan. Kapag laging utak ang pinapangibabaw mo. saka isinisilang ang isang tula. at kusang magliliwanag sa iyong mga mata ang lahat ng maningning na kulay. upang kahit papaano‘y makaya mo ang iyong maikling buhay. Pasalamatan mo ang langit dahil sa mga tao na sa iba‘t ibang paraan ng kanilang sining. at makaaangat sa mga makamundong hangarin at damdamin. at anong malay natin. ang mga paa nito. kahit di nagagalaw sa kabalyete ang iyong kanbas na di pa nahahaguran ng pintura. Sa lahat ng ito. Tuluyan na akong bumagsak matapos kong bawiin ang kaliwang paa na bigla kong naisipa sa pagtatangkang mabalanse ang katawan ko. nakapag-isip-isip ako. Sa bahaging ito ng paglalakbay ng aking isip. napatapak ang aking kanang paa sa isang matulis na bato at nadulas ako. o iskultura. Kumain ka nang napakarami at pagkaraan ay sasama ang pakiramdam mo. Hindi kasiya-siyang mamuhay rito. higit pa silang maligaya kaysa sa mayayaman at tanyag. ang nagsusuporta ng mga pasanin para sa milyun-milyon.TATSULOK NA DAIGDIG Ni Natsumi Soseki Salin ni Aurora E. Kailanma‘t ibig.tiyak iyon ay isang lupaing ³di-pantao´. Ang mga balikat ng estado. Kaunti lamang ang kainin mo at pagtindig mo sa mesa. na tinatangay ng pang-araw-araw na agos ng pamumuhay. ganito ang nasasaisip ko: sa kailaliman ng kaligayahan. o ang pintor na walang pintura at wala pang naipipinta kahit isang bahagi ng kanbas. Hindi lang ito. Habang lumulubha ang pagkayamot. idaragdag ko pang hindi kailangang magkatotoo ang pananaw na ito. ay makapagbubuo ng walang katulad at di mapantayang daigdig. Itabi mo ang mga ito sa isang sulok at guguho ang mundo. Sa puntong ito nagsisimula ang bokasyon ng isang alagad ng sining at dito rin itinatalaga ng langit ang gawain ng isang pintor. Subukin mong ihiwalay sa lungkot ang tuwa at mawawalan ka ng kapit sa buhay. Mabuti na lamang at napaupo ako sa isang malaking bato na . Palayain mo naman ang iyong mga hangarin at di ka mapakali sa iyong pagkakakulong. Ang mundong ito ay di likha ng Diyos o ng demonyo kundi ng mga karaniwang tao sa ating paligid. Samakatuwid. sumagwan ka sa ilog ng emosyon at matatangay ka ng agos. wala kang magagawa kung di magpakaginhawa sa taghirap. Maaaring napakahirap mabuhay sa mundong ito na nilikha ng mga karaniwang tao pero may iba pa bang mapupuntahan? Kung mayroon man. naroroon ang kalungkutan. naunawaan ko na tulad ng liwanag at dilim na magkabilang tabi ng iisang bagay. at kung lalo kang maligaya. Bago mo pa man isulat ang iyong inisip. mararamdaman mong parang napupuno ang iyong dibdib ng kristal na taginting ng mga kampanilya. bagamat maikling panahon lamang ang kaya mong tiisin. Magkakaroon ka ng musika. yaong mga nakatira sa tapat o sa kapitbahay. pero kapag naipon. o nalilikha ang isang larawan.baka mas kasumpasumpa pa ang mundong iyon kaysa rito? Hindi tayo makatatakas sa daigdig na ito. saan man may liwanag ng araw. Sapat nang magkaroon ka ng ganitong pananaw sa buhay at ang marumi‘t bulgar na mundong ito ay magiging malinis at maganda sa mga mata ng iyong kaluluwa. sa edad na treinta. kaysa sa sino mang panginoon o prinsipeng nabuhay sa mundong ito. Sapat nang ilarawan sa isip at magkakabuhay ang tula. at pabigat sa kanila ang mga sagutin ng gobyerno. Sa edad na beinte-singko. Iwasan mong kumain ng napakasarap na bagay. magkakahimig ang awit. magiging malupit ka. ng isang larawan. ay naghahatid ng katiwasayan sa mundo at nagpapataba ng mga puso. napag-isip-isip kong karapatdapat mamuhay sa mundong ito. sa hirap ng buhay.

Pagkaraa‘y inilarawan ko sa isip ang dalawang pipit. Sumasalit sa mga dahon ang ilang kumpol ng ligaw na cherry na kulay maputlang pula at dahil sa napakakapal na ulap sa ibabaw tila naglanguyan at naghalo ang mga kulay at imposibleng makita nang malinaw ang mga puwang sa pagitan ng mga puno at sanga. Parang pinalakol ng isang higante ang walang kapunu-punong gilid nito at napakatarik ng batuhang mukha na diretsong pababa sa kapatagang nasa kailaliman. At nang marinig ko ang awit ng pipit. Walang dudang doon na mamamatay ang pipit sa itaas ng ulap. makarating kaya ako roon kung aakyat ako. Tatsulok ito na ang lapad ay may anim na piye. dahil ayaw magparaan ng ating kalabang di mapagbigay. Namumukod ito sa paligid at parang abot-kamay lamang ang layo. pero hanggang doon lamang. Kung gayon. Dahil malakas at walang tigil ang pagawit ng ibon. Terible ang daang ito. at nalilimutan ng tao ang kanilang mga utang. talagang ni anino ng ibon ay di ko makita. napansin ko sa dakong kaliwa ng landas ang isang namumukod na tuktok na korteng baliktad na balde. may nakita akong isang pigurang nakabalot ng pulang kumot na pababa sa gilid ng bundok. lilipad ito mula sa mga ginintuang bukirin. Ngunit kahit gaano ko pa man titigan ang kapatagan. Siguro. Mataas ang magkabilang tabi at may hukay sa gitna ng landas. Sa ibaba. Biglang lumiko ang landas sa isang nakausling kanto ng bato. Tinangka kong bigkasin. waring natauhan ako. mararating ng pipit ang lumulutang na ulap at doo‘y lubusang maglalaho hanggang sa tanging boses na lamang ang maiiwan. magdahan-dahan lang ako sa paglakad at haharapin ang di mabilang na paliku-liko kapag nanduon na. Sa tingin ko‘y pulang pino ang nag-iisang punong iyong nasa tuktok. at naitanong ko sa aking sarili. Dahil sa simula pa‘y di ko na inisip na magmadali. Ang mga bato ay parang nangungutya at tiwalang-tiwala sa sarili na nakapwestong di masusupil sa tambak ng di patag na lupa. Mapapadpad kaya roon ang isang pipit? ± Hindi. kaya ang nangyari lamang ay nakalog ang kahon ng pintura na nakasukbit sa aking balikat. Sa ibaba ng aking kinatatayuan. Nasa di kalayuan ang isang kalbong bundok. Sa wakas ay naisip kong pasisid man o paitaas o magkasalubong man sa paglipad. Kung minsan. pati kaluluwa‘y nalilimutan nila at sila‘y nagmimistulang tuliro. pero dadalawa o tatlong saknong lang ang naaalala ko. Hindi pa rin madaling lakarin ang lugar na ito kahit hindi ito mabato. kailangang umakyat tayo o kaya‘y ikutan ito. naisip ko. pero may nakabaong malalaking bato sa daan. ni hindi ko malaman kung saan ito naroroon. at hindi lamang umawit kundi patuloy na lumipad magpakailanman. Mapapantay mo ang lupa. biglang naputol ang landas. Wala yatang daan dito na di mo muna paghihirapan. Ngunit nang tanawin ko ang dagat na iyon ng mga rapeblossom. Kung lupa lamang ito. Ang isang bulag ay maaring magtuluy-tuloy hanggang sa bingit. Nalilimutan ng pusa na manghuli ng daga. pero hindi ang malalaki. kundi ang kabuuan nito. pero pagtingala ko. Malinaw kong naririnig ang tinig nito. Biglang pumasok sa isip ko ang tula ni Shelley tungkol sa pipit. Talagang hindi tumigil ang ibong iyon kahit saglit. malamang magpapatuloy pa rin ang masiglang pag-awit ng pipit. iyon ay tula. na ang mga gilid ay nagtatagpo sa isang matulis na anggulo. na di ko makilala kung cryptomeria o sipres. Hindi mo maaalis ang mga batong iyon. Kitang-kita maging ang mga piraso ng langit na masisilip sa pagitan ng mga sanga. pero naiwasan ko ang peligro at nakuha kong kumanan. hindi sana ganito katagal lakarin. na nasa gitna ng landas. Nababalutan ito mula ibaba hanggang itaas ng makapal na berdeng puno. walang sinlakas at buhay na buhay na gaya ng pipit. Ang hukay na ito ay mailalarawan sa pamamagitan ng heometriya.Hindi lamang lalamunan ang umaawit sa pipit. nagkasalubong sa paglipad. Mapagpipirapiraso mo ang maliliit na bato. Swerte na lamang at walang nasira. pakiramdam ko‘y masiglang nagpaparoo‘t parito ang hangin para matakasan ang nakaiinis na kagat ng libu-libong pulgas. inaantok ang lahat. Maaring sa pinakaitaas ng kanyang paglipad. Tunay itong kaligayahan.may lapad na tatlong piye. Para kang naglalakad sa ilalim ng ilog sa halip nasa isang landas. May dalawampung yarda sa dako pa roon. naglaho ang ulap at muli kong natagpuan ang aking kaluluwa. na ikinukubli ng hangin. Para bang hindi ito masisiyahan hangga‘t hindi nakaaawit nang husto araw at gabi sa buong nakasisiyang tagsibol. natanaw ko ang mga rapeblossom na parang alpombrang nakalatag sa kapatagan. Kung nasasaisip mo ito at maaabot mo ang ganitong antas ng kaligayahan. biglang umawit ang isang pipit. Sa tagsibol. ang isa‘y pasisid habang ang isa nama‘y paitaas. Sa lahat ng nilalang na maaaring magsatinig sa mga gawain ng kaluluwa. Nang tumayo ako at tumingin sa paligid. Narito ang ilang taludtod: . pero nakausli pa rin ang mga bato.

nagiging palaaway. madidisiplina nito ang puso at isip. ay makikita ang tunay na nangyayari. Doon sa kabundukan. Gayon din ang nadama ko nang makita ang dandelion at ang namumukadkad na cherry. dapat kong amining karamihan ng mga dula at nobela ay puno ng pagdurusa. ang tanging bentaha sa kanyang puwesto ay ang pagyayaring hindi siya apektado ng ano mang damdamin ng kasakiman o paghahangad ng personal na ganansiya. na may mga dahong parang ngipin ng lagari na nakatayong nagmamalaki upang ipagtanggol ang ginintuang lobo sa gitna. pantay-pantay ang landas nang may ilang hakbang. ang pariralang ³di mabilang na bushel ng kalungkutan. at umiiyak.Dito. nakatapak ako ng mga dandelion. o kaya‘y nagbabasa ka ng tula sa isang iskul. hanggang sa maaabot ng tanaw ay puro rape-blossom. Matatagpuan na lamang niya. Nakapanghihinayang dahil sa katatanaw ko sa mga rape-blossom ay natapakan ko ang mga dandelion.Pagkasabi nito. gaano man kadakila. na sa isang punto ay karamay na siya.Lumilingon at tumatanaw Hinahangad ang wala sa kamay: May halong pait Ang pinakamatapat mang halakhak. Kaylayang buhay! Binalikan kong muli ang aking iniisip. Bakit kaya ganito? Siguro. at tuluyan nang maglalaho ang tula. na walang emosyon at iilang nobela ang tiwalag sa konsepto ng tama at mali. mas matalas ang kanyang pakiramdam. hindi yaong nagpapatindi nang higit sa karaniwan sa aking damdamin. bushel ang ginagamit sa pagsukat sa lungkot ng makata. mula sa alikabok at dumi ng pang-araw-araw na buhay. Sarili mo ang buong paligid. at di mo na makikita ang ganda at kinang. nakita kong di nagalaw ang mga ginintuang lobo sa pagitan ng mga nagsasanggalang na dahon. at talagang napakahirap kung paulitulit na matatambakan ng pampagising sa mga emosyong ito kapag nagpupunta ako sa teatro. ni katiting na sakit o lungkot ay wala akong naramdaman. Ibig ko ng tulang naiiba sa karaniwan. Tatak na ng . pero nang marinig kong umaawit ang pipit. at makikita rin sa panulaang Tsino. at pagtingin ko sa mga rape-blossom. o maaring sabihin mong wala kang makaing masarap. Sa puwestong ito lamang magiging nakasisiya ang isang nobela o dula dahil malaya ka sa mga personal na interes. Wala kang inaalalang anuman sapagkat tanggap mo ang katotohanang walang magagawa ang tanawing ito para busugin ka o kaya‘y dagdagan ng kahit kusing ang iyong suweldo. o kapag nagbabasa ako ng mga nobela. Pero paglingon ko. Sa ganitong pagkakataon. pero mas madalas din naman siyang nakadama ng di masukat na lungkot. kailangang lumagay ka sa lugar ng miron na dahil puwedeng lumayo. Ngunit ang kawalan niya ng interes ay nangangahulugang ang ibang mga damdamin niya‘y higit pang matindi sa karaniwan. Sa magkabila. Ito ang malaking pang-akit ng Kalikasan na sa isang kisap-mata. paglaban. Totoong may mga sandaling nakadarama siya ng di masukat na tuwa. Pinakamatamis ang awit tungkol Sa pinakamatinding sakit. lahat ng makikita mo at maririnig ay nakasisiya. Gaano man kaligaya ang makata. at ihahatid ang mga ito sa dalisay at walang dungis na daigdig na tula. pero iyon lang. maisasantbi ang lahat ng paghamak. dapat munang isaalang-alang na mabuti bago ka magpasiyang maging makata. Makata lamang habang nanonood o nagbabasa. Walang duda. kahit pansamantala. samantalang sa kariniwang tao ay ni hindi pa makapupuno ng pint man lamang. at nag-aangat sa akin. at di ka pa aktuwal na kasangkot. at kalungkutan na di napapawi. at sa kaliwa naman. Marahil. Para mapahalagahan ang tula. at mainam maging tapat at makabayan. hindi niya maibubuhos sa awit ang kanyang galak tulad ng malaya at walang pakialam na taos-pusong pag-awit ng pipit. o magkapera sa pamamagitan ng pagtatayo ng riles mula sa siyudad. ngayong napagisip-isip ko.´ Marahil. ang tanging alam ko‘y lumulukso at sumasayaw ang aking puso. Nasa kanan ang burol na natatakpan ng mga palumpong. naiinis. na ngayo‘y nawala na sa aking paningin. galit. at pagluha. pero dahil iyo‘y gaya ng larawan o tula. Kaysaklap naman! Sa loob ng mahigit na tatlumpong taon ng pamumuhay sa daigdig na ito. Ngunit kapag kasangkot ka na sa mga ito. Siguro. mga bentaha at disbentaha. Posibleng manakit ang mga binti mo. malapit sa kagalakang hatid ng kalikasan. hindi mawawala sa makata ang kalungkutan. hindi mo naiisipang paunlarin ito. at nagdurusa rin. at wala nang iba. kaya kahit miron lamang ay di maaaring di masangkot sa emosyon. Ito‘y galak na di mababawasan ng alinmang hirap. Sa obhetibong pananaw. Dahil dito. dahil mas mapagalala ang makata kaysa sa karaniwang tao. masasabing maganda ang pagmamahal ng isang lalaki sa kanyang asawa o sa kanyang mga magulang. Madalas gamitin sa Kanluraning panulaan. kaya kuntento ka nang pagmasdan na lamang ito. dahil pagtingin mo sa tanawin para bang nakatingin ka sa isang larawang binuksan para sa iyo. labis na ang nararanasan kong pagdurusa. bubulagin ka ng marahas na agos ng mga kontra at kampi.

Kaya gaano man kahalaga sa amin ang ganitong napakasarap na pagkatiwalag sa mundo. Dahil dito. Mabuti na lamang at paminsanminsan. ay labis na nabighani sa mga Kanluraning manunulat kaya hindi makuhang maglakbay sa lupain ng dalisay na tula. may makakasalubong ka pang kabayo na ang mukha ay higit na mahaba kaysa sa tao. Ito'y isang kakatwang ugali ko. Ni hindi ko mailarawan sa isip si Wang Wei na natutulog sa kanyang pinakamamahal na kawayanan nang walang kulambo. ay higit na kasiya-siya ang ganitong uri ng tula kaysa sa Faust o Hamlet. May bahid pa rin ng amoy ng mga tao ang hangin kahit dito sa taas na ilang daang piye mula sa kapatagan ng dagat. Bukod dito. samantalang naunahan naman ni Wang ang gobyerno sa pagbebenta ng labong sa lokal na pamilihan. pagdating sa dulo ay mapapahinto sila dahil hindi nila alam kung may matatagpuan pa sa dako pa roon. Kuntento na silang talakayin ang karaniwang itinitindang simpatiya. ipinagbibili ni Tao sa isang magbubulaklak ang lahat ng krisantemong di na niya kailangan. ang mga makatang Silanganin ay nagkakaroon ng sapat na pagkaunawa upang makapasok sa daigdig ng dalisay na panulaan. para sa akin. May makikilala ka kahit sa isang lugar na tulad nito. Hindi ito tungkol sa babaeng nakasilip sa kabilang bakod. naglalakad-lakad ako sa lupaing lubusang hiwalay sa mga pandama at emosyon. katarungan. Hindi kataka-takang nakahinga nang maluwag si Shelley nang marinig niya ang awit ng pipit. Ang mga kalikasang pantao ang sentro ng paksa ng mga Kanluraning makata sa partikular kaya di nila pinapansin ang daigdig ng dalisay na panulaan. may hanggan kung saan ako makapag-iisa sa isang panahon. Para itong pagtulog nang mahimbing at pagtakas sa nakapapagod na mga bapor. mag-isa kong nilalakad ang landas sa bundok. lubos mong mamamalayan kung papaanong ganap na nagtagumpay ang makata na makalaya sa mapaniil na mundong ito. moral. Sa ilalim ng halamang-bakod Sa Silangan pumili ako ng krisantemo. sa isang matandang lalaki na nakapaloob sa likod ang kimono at may bandang nakabuhol sa baba. at kalayaan. Iyan ang uri ng pagkatao ko. sa gitna ng kawayanan Kinalabit ko ang kuwerdas. na pawang matatagpuan sa pansamantalang palengke na tinatawag nating buhay. isang buo at bagong mundo ang malilikha. Ang pagpasok sa mundong ito ay di tulad ng pagpasok sa mundo sa mga popular na nobelang gaya ng Hototogisu at Konjiki Yasha. Gayon man. Hindi yata tamang . ay sing-halaga ng pagtulog upang matagalan natin ang bilis ng pamumuhay sa ikadalawampung dantaon. tubo at pagkalugi. Hinahanap-hanap kong makuha mula sa Kalikasan mismo ang kahit na bahagyang atmospera ng daigdig nina Yuan-Ming at Wang Wei. Sa madilim at di dinadaanang landas Tumatanglaw ang buwan sa pagitan ng mga dahon. Sapagkat natanggal na niya ang lahat ng alalahanin tungkol sa bentaha at disbentaha. Ito ang tanging dahilan kung bakit pagdating ng tagsibol. ang inspirasyong natatamo sa kanilang mga akda ay higit pang mabisang panlaban sa mga problema ng makabagong pamumuhay kaysa sa panonood ng sine o pagdalo sa mga sayawan. Hindi ako naniniwalang maging si Tao Yuan-Ming ay walang tigil na pinagmasdan ang mga Katimugang burol sa loob ng ilang taon. Ang makata ay nasa ibabaw ng lahat ng ito. At mula sa aking alpa Pumailanlang ang nota. kung minsan.asal. at kagandahang. tren. na hiwalay sa mundo at sa mga problema nito. Sapat nang sabihing sa aking opinyon. at kahit pansamantala lamang. Malamang.ibig. ngunit kapag nabasa mo ang mga ito. lahat ng makabagong makata. tao lamang ako. tungkulin. isang kabataang babaeng nakapaldang pula. Dadalawang taludtod. Mangyari pa. pag. Gaano man ako naakit sa pipit at sa mga rape-blossom. o sa mahal na kaibigang nakatira sa kabilang burol.nakararaming mandudula at nobelista ang kawalang kakayahang humakbang palabas sa makamundong ito. Maging ang pinakamatulin sa mga ito ay abalang-abala sa pangaraw-araw na gawain. sukbit sa balikat ang aking tripod at kahon ng pintura. kabilang na ang kanilang mga mambabasa. Nag-iisa. At naglakbay ang aking paningin sa mga Burol sa Timog. natamo na niya ang dalisay na takbo ng isip. Hindi ko talagang propesyon ang pagtula. Ang uring ito ng tula. upang mapagbagong-loob ang iba na sumunod sa uri ng pamumuhay nina Wang Wei at Tao Yuan-Ming. kaya ni hindi na nagkakapanahong kalimutan ang susunod na pagbabayaran. karapatan. sa kasamaang palad. Sa pagitan ng iilang maikling linyang ito. mortal pa rin ako at di nagnanais magkamping sa gitna ng kabundukan. kaya hindi ko intensiyong mangaral tungkol sa makabagong panulaan.

ang pipit at mga rape-blossom ay may taglay na sariling karakter. kung iisipin mong may tatlong dimensiyon sila. dahil ang layunin ko sa paglalakbay na ito ay pagtagumpayan ang emosyon. Sa ganitong paraan." Dahil sa subhetibo ang paghuhusga natin. Alam kong naiiba sila sa mga pigura sa isang larawan. Paminsan-minsan. makaiiwas ako sa ano mang ugnayang emosyonal na maaring mamagitan sa aming dalawa. Sa dakong kaliwa. Ano kaya ang mangyayari. ibig kong pagmasdan ang mga tao mula sa punto de bista ng dalisay na mundo ng tula. upang makalikha ng mabagal at halos nakaaantok na modelo ng kaasalan. biglang kumalat ang ulap at ang buong kalangitan ay naging isang napakagandang dagat ng ulap. dahil bawat isa'y kikilos ayon sa gusto niya. Minsan. kaya hindi ako maaapektuhan gaano man siya kalapit sa akin. Pakiramdam ko'y nasa tuktok ko na ang bigat ng ulap. may sumasalit na hangin at nahahawi ang mataas na kurtinang ulap. bagamat alam kong hindi ko lubusang maisasantabi ang mga iyon. na ibang-iba sa sangkatauhan. Nangangahulugang maibubuhos mo nang husto ang iyong pansin sa paghusga sa kung alin ang maganda at alin ang hindi. ay nakakulong sa dadalawang dimensiyon. Sa ano't ano man. Ang "Katimugang mga Burol" at mga "Kawayanan". Sa maikling salita. Sa ibang salita. dahil walang panganib na masasangkot. Siyempre. magiging obhetibo ako sa pagmamasid sa lahat ng makikilala ko. Nasa pagitan na ako ngayon ng dalawang bundok at malayo ang mga rape-blossom. Di man ako maging ganap na obhetibo. dahil napakasinsin ng ulan. kahit papaano. para lang akong nakatayo sa harap ng isang larawan . ibig kong samantalahin na ang pagkakataon ng pagiging malapit sa kapaligirang Noh sa pamamagitan ng pagtitimpi sa aking mga emosyon hangga't maari. ay ituturing kong bahagi ng dulang Noh ang mga pangyayari. Gayon man. maging ang Noh ay nagiging sentimental. dahil iisipin kong sila'y gumagalaw sa larawan lamang. Hindi ko nga lamang masabi kung gaano na kalayo. kung habang isinasagawa ko ang maikling paglalakbay na ito. Papaano makatitiyak na hindi ka paluluhain ng Shickikiochi o Sumidagawa? Gayon man. Mula ngayon. matandang babae at lalaki. Mula ngayon. saka lilitaw sa dakong kanan ang maitim na abuhing gilid ng bundok. dahil inaakyat ko ang bundok na ito sa pag-asang makapagpalipas ng gabi sa isang otel sa mga mainit na bukal na Nakoi. hindi maaagaw ng sariling interes ang iyong kakayahang mag-iisip kaya maibubuhos mo ang atensiyon sa pagmamasid sa mga galaw ng mga tauhan mula sa artistikong pananaw. Sa layong tatlong piye mula sa kanbas. at minsan pa. Gayun pa man. negosyante. lalaki man o babae. hangga't maari. at kung minsan sa kabila ng . nagmamasid sa masiglang kilos ng mga tauhan dito. Depende sa kinaroroonan mo.sinabi ni Leonardo da Vinci sa isang estudyante: " Pakinggan mo ang tunog ng kampanang iyon. sa palagay ko'y bulgar ang pagsusuri ng karaniwang nobelista sa kanilang mga tauhan. pero maririnig mo ito sa napakaraming paraan. ang pagtatangka nilang silipin ang isipan ng mga ito at ang pakikialam sa pang-araw-araw nilang mga problema. Maliwanag na imposible para kanino mang nasa sitwasyong ito na tingnan ang mga bagay sa punto de bista ng sining. kahit ang kabayong umiihi sa tabi ng kanyang unan ay eleganteng paksa ng Hokku. Kung minsan. gumalaw man nang gumalaw. Tila may mga kabundukang nakalatag sa kabila ng kapatagan. at teknik naman ang natitirang sitenta porsiyento nito. Iisa lang ang kampana. klerk sa nayon. ang damdamin ko'y di dapat maging mas matindi pa kaysa kung ako'y nanonood ng dulang Noh. ituturing ko na ring bahagi lamang ng pangkahalatang kanbas ng Kalikasan ang lahat ng makita kong magsasaka. tunay na emosyon ang treinta porsiyento ng Noh. Kay Bassho. tanaw ko ang paanan ng isa pang bundok. napatingala ako at napansin kong nagbabanta ang langit.sabihing "may bahid ". ang isang bagay ay maaring magmukhang ibang-iba. at masdan ang mga bagay-bagay nang walang damdamin tiyak na iba na ang tingin ko sa mga tao ngayon kaysa noong namumuhay pa ako sa piling nila sa isang masikip na klayenon sa magulo at isinumpang siyudad . na naghuhulog ng masinsing patak ng ulang tagsibol. Ang husay at pang-akit ng Noh ay hindi dahil mahusay nitong ipinamamalas ang emosyon at ugnayang pantao na parang tunay na buhay kundi dahil humahango ito ng mga pangyayaring pangkaraniwan saka ito dinadamitan ng patung-patong na sining. magkakaroon ng kumplikasyon dahil makikita mo na lamang na natutulak ka.ang daigdig ng tao. mahinahon mo itong mapagmamasdan. maaring magkaiba-iba ang mga opinyon tungkol sa iisang tao. Ngunit halos di ko napansin. Dahil tula ang pangunahing layunin ng paglalakbay na ito. Nang makabuo ako ng ganitong konklusyon. mapipilitan kang pag-isipan ang inyong pagbabanggaan ng mga interes. Walang halaga sa akin kahit gumagalaw ang mga tao. na di makikita sa tunay na buhay. at ang mga taong nakikilala ko ay mga aktor. at ang mga pigura sa isang larawan.

at lalo nang walang pagpapahalaga sa napakagandang larawan ng aking sarili na nag-iisang naglalakad sa kabundunkan isang araw ng tagsibol. mga isang milya ang layo. naisip ko na ang pagkabasa sa ulan na napaliligiran ng di mabilang na patak ng pilak habang naglalakad sa abuhing kalawakan. hinatak ko pababa ang sumbrero at binilisan ko ang paglakad. na nalalabas saglit at muling magtatago. Nang una. nabubuo ang tila aninong hugis ng mga punong pino. ay papalaki na ngayon at papahaba. hindi na ako ang karakter sa isang tula. at pinagmamadali ang ulilang naglalakad. ay maligamgam na sa init ng aking katawan.parang kurtinang ambon. talunan at laylay ang mga balikat. Pakiramdam ko'y napalayo na ako nang husto sa sangkatauhan! . Mula sa kadiliman. Kung ganoon ay bulag ako sa kagandahan ng nagdaraang ulap. a!" Isang milya pa! Lumingon ako at pinagmasdan ang kutsero na nagmimistulang anino sa isang umaandap na mahiwagang lampara. saka ko pa lamang maiaakma ang sarili. Basang-basa na kayo. sa tingin ko'y ibang-iba sa karaniwan at napakaganda. Ano man iyon. hanggang sa untiunting sumanib ang anyo nito sa ulan at lubusang mawala sa paningin. na kanina'y parang pinung-pinong ipa na tinatangay ng hangin. o ang pigura sa isang larawan. o kung ang lahat ng nasasaksihan ko ay bahagi lamang ng panaginip. Mabuti naman. Sa dakong ito. Nang malaunan. at tiningnan ang aking sarili sa isang obhetibong pananaw. Kung sa iba mangyayari ito. ay magandang paksa ng isang kahangahangang tula. pinagmasdan kong mabuti ang mga paa ko. "May alam ba kayong matitigilan dito?" "May tea house sa banda roon. ang paglalakad ay hindi napakasakit sa likod na gaya ng dati. di ko inaasahang naging napakaluwag ng daanan. dahil hindi ko napaghandaan ang ulan mula sa aking sumbrero nang makarinig ako ng pagkuliling ng mga kampanilya sa layong sampu o labindalawang yarda. Hindi ko alam kung ulan o ang mga puno ang gumagalaw. walang pakiramdam sa pagkalagas ng bulaklak o iyak ng ibon. at muli akong mababalik sa dating walang pang-unawa at walang pakiramdam na lalaki sa kalye gaya ng dati. inaalog ng hangin ang mga tuktok ng puno. at nakikita ko nang buo ang bawat patak. Basang-basa na ang aking haori at ang ulang bumabasa maging sa aking mga panloob na kasuotan. Napakakawawa ng pakiramdam ko kaya itinakip ko sa isang mata ang aking sumbrero at binilisan ang paglakad. tulad ng pigura sa larawan sa kagandahan ng Kalikasan sa aking paligid. Sa lahat ng dako. Sa wakas. Kapag lubos ko lamang nalimutan ang aking materyal na buhay. Ang mga patak ng ulan. o mayamot dahil sa pagod na ako sa paglalakad. Sa sandaling mainis ako sa ulan. dahil pantay ito. sumulpot ang anino ng kutsero. humakbang akong parang kawawangkawawa.

Ang mga pampang ng ilog at katabing damuhan ay teritoryo ng mga tapir. Si Pak Haji ang pinakamatanda. Sa bubong ng gubat. walang-puknat ang maingat na paghahanap ng makakain ang mga itim na leopardo. Sa loob ng gubat ay makakatagpo ng ratan. Africa. ay nagpatibay nang husto sa kanyang katawan. China. paawit-awit. ahas. Kadalasa‘y napapalibutan ang mga ito ng mayuyuming puno ng cemera. Ang pag-ahon at paglusong sa bundok. Matapos niyang matutuhan ang napakaraming bagay sa mundo. rinoseros. Ngayo‘y paminsan-minsan na lang silang bumabalik doon. Kaya‘t pagkaraan ng dalawampung taong paglalagalag. at pag-abot sa dakong loob. samantalang sa ibaba. Gayong sisenta anyos na. pabula-bula at patila-tilamsik. hanggang sa mga taluktok ng bundok na laging nakukumutan ng ulap. Pero tinawag siyang muli na kanyang nayon. pero nilisan nila iyon noong sila‘y magtayo ng mga lunsod at nayon kung saan. sa lupa. . Limang taon siyang nagtrabaho sa barko. at India. siya ay nananatiling malusog at malakas. at pabulung-bulong. na mayamang naaalpombrahan ng berdeng damo. palakbay sa malalayong daungan ng mga puti at ng kanilang maiingay at groteskong siyudad. isang huling biyahe ang kanyang isinagawa – ang pilgrimahe sa Mecca upang tupdin ang kanyang obligasyong panrelihiyon. Naglipana rin ang maririlag na halaman at nagtatayugang punungkahoy na nakokoronahan ng mga eksotikang orkidya. Maraming parte ng gubat ang nakakatakot. May mga taong noo‘y tumira roon. kung saan ang tubig na nabubuong mga alon sa malyong Antartika ay humahampas pagkaraan ng mahabang paglalakbay. Avena Ang buong pulo ay nalalatagan ng gubat. mula sa mabuhanging dalampasigan. at sa tanang buhay niya‘y di pa siya naratay sa banig. Disinuebe anyos siya nang una niyang iwan ang kanyang nayon at magpasaibang-bayan. pasan ang mabibigat na kaing damar o ratan. ang mga iyo‘y naglalakihan at nagtataasan.TIGRE! TIGRE! Ni Mochar Lubis Salin ni Mauro R. Ipinagpatuloy niya ang pangangalap ng damar. Papasok sa pulo at pataas sa lupa. kayraming ibon at ibang ibang tsonggo ang malayang namumuhay. buwaya. Dito‘y di mabilang ang namumugad na mga ligaw na nilalang. ang kanilang mga sanga‘y nauukitan ng parang lambat na disenyo ng lumot. para humanap ng ikabubuhay sa pamamagitan ng paghahakot sa mga produkto ng gubat. Matalas pa rin ang kanyang mga mata at tainga. ay payapa at nakakapagbigay-ginhawa. Pabagu-bago ang mukha ng gubat. Nagkalat ang mga insekto. Ang mga ito‘y puno ng latian na pinag-aabangan ng nakakamatay na mga panganib. kung saan niya pinag-aralan ang Koran. at usa. Sa may dalampasigan. pasinghap sa nakakapagpasiglang hangin. Sa gitna ng maririkit na lambak na ito. ang mga puno‘t halamanan ay patuloy sa pag-iiba-iba. Ang hawan na mga bahaging ito ng sinaunang gubat. Walang di naakit na huminto at magpahinga roon. di maaaring di magkaroon ng mga sapa ng malamig at mala-kristal na tubig. Nagpaunta siya sa Japan. na ang loob ay napakayaman sa buhay. lagi niyang sinsabi sa kuntento na siya ngayong maging isang hamak na tagakalap ng damar. isang latian na hitik sa bakawan ay bumubuo ng sala-salabat na hadlang. damar – isang dagta na ginagamit sa paggawa ng batik – at maraming uri ng mahalagang kahoy. Ipinagmamalaki ni Pak Haji na di niya nararanasan ang mga karamdamang dala ng pagtanda. at mga lubak at guwang na danta-dantaon nang naiwang basa at madilim. elepante. Pito sa mga lalaking tulad nila ay isang linggo ng nasa gubat sa pangangalap ng damar. at osong tropikal. Sa ka siya umuwi. at unang sinamahan ng kanyang ama sa gubat. Mayroon ding magaganda at kaakit-akit na lugar na walang pinag-iwanan sa mga engkantadong gubat ng mga kuwento. isang gawaing inumpisahan niya nang siya‘y trese anyos. Hindi pa natatagos ng tao ang kabuuan ng sinaunang gubat. na pumupuno sa hangin ng masansang na a moy ng kanilang dagta.

napabalita sa nayon ang paggamit niya ng pencak laban saisang osong humarang sa kanyang daan sa gubat. Si Wak Katok ay iginagalang sa kanyang galing sa pencak at pagiging mangangaso. kapatid. at kaibigan. Ang mga batang miyembro ng grupo ay sina Sutan. naging parang dayuhan na rin siya. na walang-tigil na pinapatawan ng mga bagong buwis at ninanakawan ng kalayaan at sariling dangal. ang pinakabata. at Buyung. Silang karaniwang kabataan. sila‘y mabubuting tao. siya‘y kinatatakutan. Mabubuti silang ama. Sa mata ng kanilang kanayon. at tulad ninuman ay nakikipaghuntahan sa kanilang mga kaibigan sa mga kapihan. Wala silang iniwan sa ibang tao. at nalulungkot tulad ng iba sa nayon. nagagalit. Ayaw rin niyang maging pinuno ng nayon. na sumunod sa kanya sa preso. umiiyak. nasanay na ang mga ito sa kakaiba niyang gawi at di na siya pinagtakhan. hindi siya maintindihan ng mga tao. Nakikipagbiruan sila. Gayunman. Buyung. Tumutulong sila sa pagtatayo ng bagong bahay o sa pagpapahusay ng mga daan o patubig. Nang siya‘y bata pa. Nag-aral din sila ng mahika sa kanya. Ang bata at buntis niyang asawa. . Kailanma‘y di nila pinagdudahan ang kanyang salita o gawa.Si Wak Katok ay singkuwenta anyos. Ang kanyang mukha ay dinodomina ng buo‘t makakapal na labi at makislap at nananagos sa tinging mga mata. ay dinapuan doon ng malarya at nakunan. may asawa at apat na anak. Sanip. nabibigatan ng loob. isang lalaking itinuturing na lider na marami. ang pakiramdam nila‘y mas ligtas ang kanilang lagay at mas kaya nila ang kanilang gawain. Ang apat na lalaking ito ay naging estudyante ni Wak Katok sa pencak. umaasa. at ang pera ni Pak Balam ay naubos sa mga gamot nito. pinaratangan siyang mapagmalaki ng mga tao. Pero bilang shaman. tapat sila sa kanilang pagdarasal at pagsamba sa moske. May usap-usapan na nagagawa niyang makipag-ugnayan sa mga multo at masasamang espiritu. Lumalabas na si Wak Katok ang puno ng mga mangunguha ng damar. May malakas at matipuno siyang pangangatawan. Naging sakitin ito mula noon. Si Pak Haji ay nirerespeto dahil sa kanyang edad at dahil nakapaglakbay na siya sa Mecca. Tumatawa sila. at ang kanyang mga braso‘t binti ay namumutok sa buhul-buhol na masel. Mula nang bumalik siya sa kanyang pangingibang-bayan. maliit ang katawan pero gayunma‘y masipag magtrabaho. na katutuntong lang sa pagka-disinuebe at walang asawa. tulad ng karamihan sa mga taganayon. Si Wak Katok ay iginagalang din bilang mahusay na mangangaso at shaman. Alam nila na hindi ito Komunista. gayong binubuyo siyang mag-asawa ng kanyang pamilya. Talib at Sanip ay itinuturing na disente at maipagkakapuring mga kabataan. Magkakasamang lagi ang pitong lalaki sa pangunguha ng damar gayong wala silang pormal na sosyohan at bawat isa‘y may layang magbenta ng kanyang makalap. na beynte-dos anyos lang pero mayroon nang sariling pamilya. Iginagalang sila ng kanilang kapwa. Napakarelihiyoso nito – malayong maging isang Komunista na di naniniwala sa Diyos o sa relihiyon. pero di nagtagal. Dahil dito‘y hindi na ito muling nakapagdalantao. siya‘y nadakip ng mga Dutch at apat na taong ikinulong sa Tanah Merah. Lumaban maging sa mga kolonyalista si Pak Balam at ang kanyang mga kaibigan dahil sa pang-aapi ng mga iyon sa taumbayan. Hinangaan ng mga taganayon si Pak Balam. Ngayo‘y nasa loob sila ng gubat. nangangarap. Alam nilang darating ang araw na magiging pinuno ng kanilang nayon si Wak Katok. at karapat-dapat na igalang at parangalan. Maitim pa ang kanyang buhok. na beynte-singko anyos. Sa sinasabing pag-aalsa ng mga Komunista noong 1926. Mukhang kuntento na si Pak Haji na balewalain ng iba. Siya‘y di palasalita. Sina Suta. Iniwasan niyang makasal. Ang ikapitong miyembro ng grupo ay si Pak Balam. Pero dahil pito sila sa grupo. na tulad ni Wak Katok ay singkuwenta anyos. Pabulong lang mabanggit ng mga tao ang tungkol sa kanyang pagiging salamangkero. Maraming taong naituro niya sa kalalakihan sa nayon ang tradisyunal na paraang ito ng pagtatanggol sa sarili. o manggagamot. ang kanyang bigote ay mahaba at makapal. na beynte-siyete anyos at may asawa at tatlong anak. Sa umpisa. Siya‘y eksperto sapencak. Talib. Itinuturing nila itong isang bayani dahil sa paglaban sa mga Dutch.

madalas na parang pelus. Doon nagpapalipas ng gabi ang pitong lalaki kung malapit doon ang pinagkukunan nila ng damar. o pasunurin sa utos ng iba. Ang dahila‘y ang naunang pahayag ng mga taganayon mismo na walang makakapantay kay Wak Katok sa galing sa pamamaril. Tapos. Bihira niya itong dalhin kapag nangunguha ng damar. Sa baril na sa bunganga binabalahan. Ginagamit lang niya ito kapag nangangaso. takutin. Gustung-gusto iyon ni Buyung. Si Wak Katok ay may mga lihim na bulong at dasal. ang bala ay kailngang ipasok sa kanyon at pataktak na pababain. ay mabusising ipanghanting. kaya‘t kumalat ang reputasyon ni Buyung bilang asintado. iyong mas makabago. pagbasa at pang-unawa sa lahat ng uri ng bakas at yapak. Naghawan ng lupa sa gitna ng gubat si Pak Hitam na pinagtayuan niya ng bahay. kailangang asintado ang gumagamit – dapat tumama ang unang kalabit. para sa maluwalhating biyahe. Sa isa pang okasyon. Tuwing isasauli iyon ni Buyung. Ayon sa mga istorya. May dahilang magmalaki si Buyung sa galing niya sa baril. May mga inumin siyang pampaibig para sa lalaki at babae. at di nga nagtagal. Ang isang munting punyal. Ang lumang riple na binabalaan sa bunganga. o kaya‘y kris. . Walang pangalawang tsansa ang mangangaso. at sa pangkalahatang kaalaman sa mga ugali at gawi ng mga nilalang sa gubat. at sa kaliwang mata ng isang naninibasib sa kanya sumuntok ang kanyang bala. siya at si Wak Katok – kasama ang ilang lalaki sa nayon – ay nanghahanting ng isang kawan ng mababangis na baboy-damo. Nag-iipon si Buyung para makabili ng sarili niyang baril. pangangaso. Magaling siyang gumamot ng mga karaniwang pasyente. pero ang baril sa kanyang balikat ay simbolo ng kontrol na katumbas ay kapangyarihan. saka papiping salaksakin ng barilya. bagay na nagbigay sa batang mangangaso ng parang opisyal na katayuan sa nayon. ang usa o baboy-damo ay maaaring makatakbo na at mawala. Ayon sa istorya. Habang ginagawa ang lahat ng ito. Kalat na sa ibang nayon ang reputasyon ni Wak Katok bilang shaman. Una. Alam niya kung paano pahirapan ang isang tao. kaya‘t ang bakal niyon ay kumikinang nang madilim na asul kapag tinatamaan ng liwanag. kailangang ibuhos ang pulbura ng kanyon. pero natutulungan din niya ang mga nabibiktima ng kulam. Luma na ang riple. Tinatrato ni Buyung na mapalad siya‘t naging pupilo ni Wak katok at napabilang sa mga kasamahan nito sa gubat. o mantra. Galing kay Wak Katok. si Pak Hitam. kapag ginusto ni Wak Katok na gamitin ang kanyang mga paraan sa pagtatanggol sa sarili. Ang riple ay tsapa ng isang lalaki. Bata pa si Buyung ay marami na siyang narinig na kuwento tungkol sa katapangan at galing ni Wak Katok. humingi iyon ng diborsiyo sa esposo. Nakakaramdam siya ng pagmamalaki kapag nakapatong iyon sa kanyang balikat. Nasisiyahan si Wak Katok na ipahiram kay Buyung ang riple. igalang. Ayon sa mga tao‘y nagagawa rin niyang magtagabulag – gayon kabigat ang kanyang kapangyarihan. na inaalagaan nitong mabuti. tulad ng kay Wak Katok. Hindi iyon kakikitaan ng katiting mang alikabok o pulbura. Dalawang buwan na ang nakakaraan. Nagpakuha raw dito si Wak Katok ng isang hibla ng buhok ng babae. pero mahusay itong armas. iyo‘y nalangisan na at nasa mas mahusay na kondisyon kaysa pagkapahiram. isang binatang nahumaling sa isang babaeng may-asawa ang nakiusap kay wak Katok na gamitan iyon ng mahika-negra para mapaibig din iyon. Mayroon din siyang mga anting-anting na panlaban sa anumang sandata o sa kamandag ng ahas. iyo‘y tunay na malaking papuri. Minsan. hanap ay pagkain.Dala ni Wak Katok ang kanyang riple. Ang kamagong niyong puluhan ay nangingintab na itim. Sapat nang igalaw niya ang kanyang kamay o paa sa direksiyon ng kaaway upang iyon ay bumagsak sa kinatatayuan. paibigin. at doon mismo tumama ang bala. pahalinhin kay Wak Katok. na iniwan niyon pati na ang kanilang mga anak. Ipinakita ni Wak Katok ang kanyang kababaangloob nang sabihin hindi niya madadaig ang pamamaril ni Buyung. o kaingin. mapapatay niya ang kanyang kalaban na di lumalapat ang alinmang bahagi ng kanyang katawan sa biktima. ang inasinta niya ay ang pinakalikod ng tainga ng isang tumatakbong baboy. na balak niyang gawin ngayon. nakakita sila ng ilang usa na pumasok sa huma. Panay ang pahid ng Buyung sa kanyon niyong may masalimuot na disenyo. o maigsing espada na nakasukbit sa baywang ay palamuti lamang sa kasuotan ng isang lalaki.

Pula ang mga labi nito. Hindi masabi ng Buyung kung ano talaga ang damdamin sa kanya ni Zaitun. Minsa‘y magiliw ito. Pero minsan nama‘y darating ito sa bahay at walang pabati-bating titingnan siya na parang di siya nakikita. Alam ni Buyung na masisiyahan ang kanyang mga magulang na maging manugang si Zaitun. may dalang pagkaing niluto ng ina nito. ―Mabuti siyang bata.‖ ―Binata na si Buyung – disin‘webe – at magaling magtrabaho. Kapag nilalapitan niya ito habang kinakausap ang kanyang ina.Malaki ang pag-asa ni Buyung at ng kanyang mga kaibigan na tuturuan sila ni Wak Katok ng mga mas kagilagilalas na aspekto ng salamangka. Alaala niya ito bawat sandali. at di na sila maaaring magtagpo tulad ng dati. Nakatapos na siya sa iskuwelahang publiko. ―Ewan ko lang. Ang mukha nito ay laging nasa harap niya. ang mga braso‘t binti‘y kaakit-akit.‖ ―Oo‖. Nang magdose anyos na si Zaitun. Maaliwalas ang mukha na nginingitian siya nito at tatawaging kakak. ang anak na dalaga ni Wak Hamdani. Paano niya mahuhuli ang puso ng isang sumpunging babaeng tulad ni Zaitun kung wala ang mga mantra ni Wak Katok? Pero ayaw pang ipaalam ni Wak Katok kay Buyung ang ganoong kabisang karunungan. Kailanma‘y hindi niya papayagang gawin iyon sa kanya ng magiging asawa niya. at bihira na silang magkita. ―Mahusay sa mga gawaing bahay. o kuya. Kay Buyung ay nasa tama na siyang gulang. Masama ang tama niya kay Zaitun. Ang gusto talaga ni Buyung ay matutuhang mabuti ang mantra na pang-akit sa babae. ―Bata ka pa. halimbawa‘y panggayuma sa asawa ng may-asawa. Maya‘t maya‘y nakikita niya ito sa kanyang balintataw. di mapakali sa kinatatayuan. tugon ng kanyang ina. may gatas pa sa labi ang anak. ―Sa tingin mo ba‘y gusto siya ni Zaitun?‖ . Minsa‘y lihim niya itong pinanood habang naliligo sa balon ng nayon kasama ang mga kaibigan nito. Kaya na niya ngayong maghanapbuhay. at ang mga ngipi‘y pantay-pantay at makinang na puti. at siya nama‘y nagbinata.‖ sabi ng ama niya. Maganda siyang bumasa ng berso mula sa abanal na libro.‖ sabi nito. kaya‘t laging may bakas ng katas ng tabako sa labi nito. Hinahanap-hanap niya ito. Balingkinitan ito. Nagdalaga na ito. Napakaganda nito. Sa mata nito. Pero uhugin ka pa. napapalukso ang puso ni Buyung. Ang birtud na ito ay para mapangalagaan ang amor propyo ng isang lalaki – kung pagtawanan ka ng isang babae. maganda ang ipinapakita nito kung siya‘y madatnan sa bahay. sa kusina. At nakatapos pa ng pag-aaral. o kung talagang gusto mo ang isang babae at ibig mo siyang mapangasawa. maaareglo natin ang kanilang kasal. Kapag ganoon ang pakita ni Zaitun. Baka maloko ka sa lahat ng babae ng nayon. Ang balat nito‘y maputlang dilaw ng bunga ng duku. at sina Zaitun at Buyung ay magkalaro noong sila‘y bata pa. at sa mesa.‖ narinig niyang mungkahi ng kanyang ama. gayong isang taon lang ang tanda niya rito. Matalik na magkaibigan ang kanilang mga ama. Natatandaan ni Buyung ang maraming pagkakataong walang humpay niyang tutuksuin si Zaitun hanggang ito‘y maiyak. ―Ang totoo. ―at mainit pang masyado ang dugo mo.‖ sabi ng kanyang ina. pero para itong bingi. at paladasal. sa hagdan. Naganap ito isang hapon nang pumunta sa kanila si Zaitun. at dalawang bese na niyang nabasa nang buo ang Koran. sa unan nito. Marunong manahi. Ang mahaba nitong buhok na itim ay umalong pababa sa gitna ng likod nito. sa asala – sa lahat ng dako. Baka gamitin mo ito sa ibang paraan. Kung ito‘y nauutusang sumaglit sa kanila. gayong hindi ito ngumunguya ng nganga o tabako. iyo‘y dinuduraan nito ng nginunguya. di siya papansinin nito. Mukhang maganda ang ugali. Pakikiusapan ito ng kanyang tiyo na tingnan kung saan dumudura. Pagkaalis ni Zaitun.‖ Minsa‘y parang nasisira na ang tuktok ni Buyung sa pag-iisip kung mapapaibig niya si Zaitun. May ganoong nakakainis na bisyo ang tiya ni Buyung. Minsa‘y alam niyang pinag-uusapan ng mga iyon ang bagay na ito gayong alam nilang nasa labas lang siya ng kuwarto. iniwasan na siya nito. Kapag nakikipag-away ito sa kanyang asawa. narinig niyang sabi ng kanyang ama.

nang sila‘y nanghahanting. sa pag-aaral ng Koran. pero di niya maubos maisip kung paano ang isang tulad nito na may asawa na at apat na anak ay parang binata pang walang problema kung umasta. Alam ni Buyung na gusto siya ng ama ni Zaitun. Tunay na masayahin si Sanip. pero dumaplis lang ang tama at ang hayop ay nakaalpas. kakalabit lang siya ng masiglang himig. mabuti na rin kung di iyon dinidibdib. Laging may dangung-dangung.‖ Ibibigay ni Buyung ang lahat makatingin lang ng ganoon sa buhay.‖ Lalong sumama ang loob ng batang mangangaso sa pang-aalo ni Sanip. wala nang gug‘wapo pa sa iyong anak. pero di nila nakita ang sugatang usa. Kinaiinggitan ni Buyung ang pagkamasayahin ni Sanip. Mayroon itong dalawang palayan. Pero ang mga taong pinakakontento. Naiinggit si Buyung sa iba niyang mga kaibigan. pero tulad ng inaasahan. simpatiko pa ito at mahusay dumiskarte sa mga babae. ―Huwag ka nang umungol. Maimbeto siyang musikero. at iba pa. . at paangil itong sumagot. tinatanong ni Buyung tungkol sa kanyang trabaho. Hindi ang aso ni Buyung – iyon ang madalas maunang sumalakay.‖ Natawa ang ama niya. ay yaong tulad ni Sanip. at paminsan-minsa‘y naglalako rin ito ng karne ng kambing at baka. Bukod sa mas magaling ito sa kanya sa pencak. at tinutugtog niya tuwina may pagkakataon. at piliin din siya nito. pero nalipat sa ibang bagay ang usapan. ―Ba‘t mo poproblemahin ‗yon? Magkakaanak ang usang iyon – mas marami kang mahahanting pagdating ng araw. Ang mahalaga. at nagbababa ito ng damar at ratan mula sa bundok para ibenta sa palengke. Buong araw na naghanap ang mga lalaki. Kung hindi nito nararamdaman ang nararamdaman niya rito. ―Sa mata mo. tinanong siya ni Sanip. Minsa‘y hiningi nito ang payo ni Buyung tungkol sa pagsasanay ng aso niyang panghanting. hindi niya ito pakakasalan. Walang nakikitang tunay na sagabal si Buyung para pakasalan si Zaitun. Patahul-tahol lang ang ibang aso para palabasin ang isang baboy-damo sa pinagtataguan. Pagkapawi ng ulap ay langit.‖ ―E ano? Di ‗yon ang katapusan ng lahat ng usa sa gubat. naisip ni Buyung.―Lahat ng dalaga sa nayo‘y gustong pakasalan si Buyung. Sa negosyo‘y di rin ito pahuhuli.‖ Natanto noon ni Buyung ang pagiging mapagbigay sa kanya ni Sanip at ng iba niyang mga kaibigan.‖ Kapag nagreklamo si Sutan sa bigat ng kanyang pasan. Halimbawa. Tuwing magkikita sila. ―Wala. sasabihin ni Sanip. Minsan. Kilala sa tapang ang aso ni Buyung. sasabihin ni Sanip. Isipin mo ‗yong perang pagbebentahan mo n‘yan. at ang tanong tungkol sa gusto siya ni Zaitun ay naiwang bitin.‖ pakindat na dagdag nito. Kung gusto niyang magpasaya. kung hirap nilang pasukin ang gubat dahil sa lakas ng ulan na nagpapadulas sa daan at bumabasa sa kanila hanggang buto. ―Pa‘no mo nalaman? Posibleng nahuli ‗yon ng tigre. tulad ni Sutan. ‗yan. Alam ni Buyung na kadalasa‘y pinapakasalan ng isang babae o lalaki ang sinumang pinipili para sa kanya ng kanyang magulang. gamit ang riple ni Wak Katok na pinaputukan ni Buyung ang isang usa. o parang alpa ng mga Hudyo.‖ Hinintay ni Buyung ang isasagot ng kanyang ina. Di ba‘t nagdaragdag sa maturidad ng isang tao ang maraming responsibilidad? Sabagay. sa bulsa ni Sanip. Sigurado siya sa isang bagay. Nagkakandabaluktot sa pagtawa ang nakakarinig ng di mabilang na kuwento niya tungkol sa mga opisyal ng nayon. Ganado itong magpatawa at magkuwento ng mga katuwa-tuwang istorya. Panay ang sisi ni Buyung sa sarili. kahit magkasundo ang kani-kaniyang mga magulang. pero gusto niyang siya ang pumili ng kanyang magiging asawa. ―ay humusay ka sa pagbaril. Kung natitiyak lang niyang iniibig siya nito.

narinig nito si Siti Hasanah. babalikan siya ng ganito ni Sanip. pero ni minsa‘y hindi iyon sumagot at nagsawalang-kibo na lamang. pikit ang mata. at Calcutta. Imbes. at gayong puti na lahat ng buhok nito. mahusay na magkaibigan sina Talib at Sanip. na walang hupang pinagagalitan ni Talib. at gayong matipid siyang magsalita. ang batang kapatid na babae ni Zaitun. at sa paligid nila ay ang gubat. Hawak ang sariling sibat. ―Buong araw tatagal ang lintek na ulang ito!‖ Sa masayahing boses.‖ Tapos. Kaya pa niyang pasanin ang kasimbigat na damar na kaya ng iba sa kanila. Kapag umulan habang sila‘y magkakasama sa gubat at sila‘y sumilong saisang kubol na gawa sa dahon ng saging. Paikot sa siga na nakaupo ang pito. . maitim at ga-higante. matangkad at payat at ibang-iba kay Sanip. sinaklolohan niya ang lalaki. Sa pagkakataong iyo‘y ilalabas naman ni Buyung ang kanyang plawta at silang tatlo‘y magsasabayan sa malulungkot na berso. di na siya bumalik sa barko. sabi ni Sanip.at ang buhay sa kabuuan – ay madilim at nakakatakot. ng asawa ng mang-aawit na Intsik. at ng daungang tulad ng Maynila. Rangoon. pero madilim man ang tingin nito sa bagay-bagay. Si Pak Haji ay mauupo roong lunod sa sariling iniisip. na pag-aari ng isang Intsik. at siya ang sinibasib. si Talib ang magsasabi. napilitan siyang magtrabahador. di alintana ang nagtatahulang aso. Napamangha ang mga magkakasama sa kanyang mga kuwento ng naglalakihang siyudad. nakakalap sila ng pambihira sa daming damar at hirap na hirap sa kanilang pasan.‖ ―Ha. Sa kanya. ang mundo -. ―kaya umalis ako. kung saan niya pinag-aralan ang Islam sa ilalim ng isang guro. Ang maskulado at mukhang mabagsik na si Wak Katok ay di magawang di mabagbag sa musika. Pero misan. dahil sa matinding pagseselos. nang una niyang lisanin ang nayon. hanggang sa Bangkok. Pero nakailag ang baboy paghagis niya ng sibat. kundi maanod pagtawid natin sa ilog!‖ masaklap na sukli ni Talib. nagkusinero siya sa isang barko na naglalayag sa pagitan ng India at Japan. mula umaga hanggang hapon. sa saliw ng mapangulilang plawta. Katamtaman ang taas ng matanda. ito‘y matapang. ―Palagay ko‘y di tama ‗yon.. Hindi nagdalawang-isip si Talib. kasama ang ilang tao. at nag-uumpisang kumanta. sabi kay Buyung ni Rancak. ―S‘werte lang – makakapagpahinga tayo!‖ Matatawa ang lahat at mapaparelaks. ―Doble ito sa kadalasan nating nahahakot. Minsan. Magkagayunman. Tahimik na lalaki si Talib. Taas-baba ang mga nota ng dangung-dangung. sa wari‘y naglalakbay ang kanyang diwa. at laging magkasama sa lakad. tulad ng Shanghai at Tokyo. ―Anong s‘werte‖. habang paawit na inuulit ni Talib ang mga daing at paghihirap ng isang lalaking naghahanap ng karinyo at pag-unawa. nasisiyahan siyang makinig sa usapan ng iba at makisali sa kanilang tawanan. iyo‘y malago pa. Ilang sandali pa. nagpatuloy siya sa Lahore. Mula sa India. Lagi siyang binubuwisit ng asawa. ang asawa ni Talib. habang nagkakandakuba sa paglakad. Kadalasa‘y tinutugtog niya ang gayong nakakapaghimutok na mga balada kapagsila‘y nakaupo sa paligid ng siga sa gitna ng gubat. Hindi palasalita si Talib.Nagagagawa niyang kalimutan ng mga lalaki ang kanilang pagkakimi. ang maririnig sa kanyay ay awit na parang nagpapaiyak sa munting musikero. Nang sa wakas ay lumunsad siya sa Calcutta. Kaya nilapitan niya ito para sibatin. ang nasibat na baboy ay nilalapa na ng mga aso. Doo‘y napilitan niyang iwan ang kanyang trabaho nang tangkain siyang saksakin. Si Talib ang unang sumusuko sa pang-akit ng nakakataas-balahibong musika. patungo sa Arabia. naglakbay siya sa lupa. Ayon sa kanya. Naging siklista rin siya sa isang sirko. Minsan. Sumama siyang magbiyahe sa sirko. Napaligiran na ito ng mga aso.‖ tawa ni Pak Haji. ang bawat isa‘y may kani-kaniyang mga alaala at pagnanasa. Kung talagang pipilitin. magkusinero at maging katulong sa kuwadra ng Sultan ng Johore bago siya nagkaroon ng sapat na pera para makapunta sa Singapore. Ang walang ekspresyon niyang mukha ay nagmimistulang mapangarapin. nanghahanting ang isang taganayon ng baboy-damo. Hanga rin si Buyung sa di-palakibong si Pak Haji. Minsan. at saglit pa‘y naroon na sila‘t nakikisali sa sayawan at kantahan. Penang. ang sigarilyong gawa sa dahon ng palmera na nakaipit sa pagitan ng hinlalaki at hintuturo ay upos na lamang at limot na. nagkukuwento siya ng tungkol sa kanyang paglalakbay sa mga gabing nakaupo sila sa tabi ng siga.

hiniling kong magbayad muna sila. pero. sa wakas. mabilis kong hiniwa ang dila ng bata. Isa siyang malaking Afghani na nakakahiwa ng dila ng isang ibon at muli niya iyong nabubuo. Minsan. Makaraang umakyat-manaog buong araw sa bundok sa pangungulekta ng damar. Bago siya nagumpisa. Pagkatapos. Sinabi niya‘y sinubukan niayng manirahan sa ibang bansa. ang ila‘y tahimik. bigay-hilig itong tumawa. at ang Afghaning ito ang natokang mauna. pagdaan namin sa isang bayan na bahagi ng kanyang pinagtatanghalan. ―Sumusikat ang mga bituin sa langit sa ibabaw ng tubig. kaya dinampot ko ang madadala ko at patakbong sinundan ko siya. .‖ ―Pa‘no ‗yong bata? Sinong mag-aayos ng kanyang dila?‖ ―Di ba may isa pang salamangkero. pero sa loob ng gubat. at iginagalang niya ang lahat ng taong may kinalaman dito. ‗yong kalaban ko. Ayaw niyang mabisto. sinunggaban ang ilang bag at pasigaw na pinasunod ako sa kanya. Tapos. ―Sa pagitan. pero sino ang makakapagsabi? Pagkatapos ng pilgrimahe sa Mecca. Imbes. Naging katulong ako ng isang salamangkero. pero masama ang kutob ko. pero walang mga halaman o hayop. Tumigil iyon sa maraming daungang Aprikano at Europeo bago bumalik. Pagkalikom ko ng pera. Nagkaroon ng palabunutan. Nagbabalot pa lang ako‘y bigla siyang sumulpot sa k‘warto. na nasa baybayin ng Danau Bantau sa bunganga ng Sungai Air Putih. Laging sa malapit sa mahusay pangisdaang lubak nagkakampo ang pitong lalaki. ―Dahil hindi ko kayang ibalik sa dati ‗yong dila. Sa maraming patag na lugar. Sa barko sa gabi. walang ingay ng gubat. binulungan niya akong bumalik sa aming tulugan at balutin ang aming gamit.‖ at buong lakas siyang tumawa. sabi ni Pak Haji. ang mahinang simoy ng hangin sa mga dahon. papasok sa mabatong mga gulod na pinagtaguan namin. Sa dulong likuran namin ay dinig na dinig ko ang hiyawan ng galit na pulutong. Sinabi niya sa mga kasama na ang mga taong nagtatrabaho sa gubat ay di naiiba sa mga tripulante ng isang barko. pabaybay dito hanggang marating nila ang bulubundukin. padukot ng pera sa kanyang bag na pambiyahe. Ang salpok ng tubig sa batuhan. nang tanungin ko ang salamangkero kung ano ang nangyari. nagtripulante siya sa isang barko para makauwi. ang ingay ng mga unggoy na umaalingawngaw tulad ng tunog ng mga tambol – ang mga ito‘y samasamang nagbibigay ng damdamin ng pakakuntento. hinamon siya ng isa ring salamangkero na gawin ang kanyang mahika sa dila ng isang bata.‖ Papunta sa gubat para manguha ng damar. sa k‘warto natin ako tumakbo!‖ ―Pero ba‘t ka tumakbo?‖ tanong ko. marami akong sariling lakad na ginawa. liban dito. gayong. sa Indonesia. sabi ko‘y maghintay sila habang kumukuha ako ng gamot. gugulpihin siya ng mga tao. Hindi kayang suungin ng bangka ang malalim at maalimpuyong ilog dahil peligroso ang malalaki nitong bato at matuling agos. ang puso miya‘y hinahatak ng nayon. Wala sa kanilang nakakatiyak kung totoo nga ang mga kuwento ni Pak Haji. lagi. na sasi kaya n‘ya ‗yon? Di subukan niya. Sa madalas na pangisdaang parte na malapit sa nayon. ay wala nang pagkakapareho ang dagat sa gubat. ito ay may malalalim na lubak na puno ng isda. nakakaginhawang maupo sa ibabaw ng isang malaking bato at mangisda. Di ko alam kung ano ang nangyari. ang naroon lamang ay ang hungkag na dilim. Papasok sa gubat. Hinanap kami ng mga tao hanggang sumapit ang gabi. kailangang iwan ng mga lalaki ang kanilang nayong Air Jernih. May gayuma sa kanya ang gubat. bihira at maliliit ang isda. Dagli kaming nakalabas ng s‘yudad. maliit lang sa dulo nang di ito masaktan.―Ilang buwan kaming nasa daan‖. pumirme sila sa gilid ng Air Putih. Kung di niya ‗yon magagawa. Malapit tayo sa lupa. kaya tinanggap niya ang hamon. madaling makahuli nito sa pamamagitan ng bitag o lambat. ―Bago ako nag-umpisa. Dito‘y ligid tayo ng naglalakihang puno at mga ligaw na hayop – ang ila‘y maingay.

Umaabot ng isang linggong paglalakad mula sa Air Jernih hanggang sa gubat ng damar.‖ Sagot ng bata. kapag walang gaanong magawa ang mga taganayon.‖ Maaaring dahil sa mga ganitong bagay kung bakit mas gusto ni Pak Hitam na buwanang malayo sa kanyang nayon at tumira sa bahay niya sa Bukit Harimau sa gitna ng gubat. hindi siya tinatablan ng kahit ano. Sabi ng iba‘y mas mukha siyang siyento anyos. Minsan. Masuwerte sila at ang kaingin ni Pak Hitam ay di malayo sa gubat na pinagkukunan nila ng damar. matagal na walang naging balita tungkol kay Pak Hitam. Bumuo ng isang bilog ang mga sundalo. Ang aking ina ay si Ibu Khadijah. at ng okultismo. Lumundag ang sundalo at pawasiwas sa sableng tinaga siya nito sa leeg. Takot sa kanya sina Sutan. Nagkaroon ng balita na minsa‘y may kung sinong nakatagpo ng isang malaking piraso ng ginto. tatlong araw ang layo mula sa Batu Putih. pero hindi tinagusan ng kanilang bala ang kanyang katawan. at sa isang donselya sa bawat pagkakataon. Ayon sa leyenda. at turban. Pag-uwi niya minsan sa Batu Putih. Isa siyang itim na pangitain. sa buong buhay niya‘y mahigit isang daang beses siyang nagpakasal. Matanda na si pak Hitam. ―Sino ka ba? Kung makaarte ka‘y bahay ito ng tatay mo. Pero bigla na lang nakita ng isa sa kanila si Pak Hitam na nakasandal sa isang punong saging. at kung tag-init. A. pero walang sinumang nakakita niyon. Tunay na may bahid ng ginto ang buhangin ng Air Putih. Ang sabi‘y maraming pagkakataong inilipad siya nito sa banal na lunsod ng Mecca. at pambihira ang pagkaitim ng balat. kaunting suka. Ayon sa isa. Walang hindi natatakot sa nakakakita sa kanya. si pak Hitam ay naaresto at pinagtangkaang patayin ng ilang sundalong Dutch. at Buyung. pero ang napugutan ay di si Pak Hitam kundi ang punong saging! Ilang oras siyang pinaghahanap ng mga sundalo. o jinn. Sanip. Apat ang naging asawa ni Pak Hitam. asin. kabilang siya sa isang grupo ng mga dating rebelde na nagtago sa gubat at naging mangungulimbat at tulisan. aakyat sila ng ilog para salain iyon. Nagkalat ang kanyang mga anak sa mga kalapit-nayon. May istoryang nagsasabi na kasapakat daw siya ng mga masasamang espiritu. pero hindi nila iyon ipinahahalata. ―Bahay nga ito ng aking ama. Ipinalagay ng mga tao na iyo‘y may kinalaman sa kanyang mahika. nagtatayo sila ng mga kawayang panghuli ng isda sa batuhan. isang paraan ng pagtatanggol sa sarili. Pagkasugpo sa pag-aalsa. Malakas siya. Paminsan-minsa‘y nakakahuli sila ng mga kalapating kakahuyan na bumababa sa gilid ng ilog upang maghanap ng pagkain. Ang mga lalaki‘y may baong bigas at sili na isinasaaksak sa mga kawayang bumbong. Talib. Nagkalat ang kuwentong-nayon tungkol sa mga taong birtud ni Pak Hitam. Dito‘y . at matigas niyang sinabi. Tulad iyon ng isang Indian. Itim na itim pa rin ang kanyang buhok at lagi siyang nakasuot ng itim na pantalon. asukal. at palayok para pagsaingan aat pagpakuluan ng tubig. Isang araw. kape. at ayon sa usap-usapan. pero mahirap ang gayong gawain at di sigurado ang tubo. Siya raw ay protektado ng isang tigreng may tagabulag na nakakapagdala sa kanya sa kung saan niya gusto. Kung di sila nakapagdala ng lambat o mga bitag. at ng mga sobrenatural na nilalang na nakakapagkatawang-hayop o tao. Walng makapagsasabi kung bakit hindi dumating ang mga Dutch upang siya‘y dakpin. pero wala silang nakitang bakas ng kanilang mailap ng kaaway. Ayon sa isa pa‘y mayroon siyang lihim na minahan ng ginto na mag-isa lang niyang tinatrabaho upang walang ibang makaalam kung saan ito naroroon. Kung walang sariwang ulam. Ang sabi ng mga tao. hinabol daw siya ng mga sundalong Dutch at napaligiran sa isang sagingan. Sa isa pang pagkakataon. nag-iihaw sila ng daing na isda o tapa na dala rin nila mula sa nayon. kamisadentrong walang manggas. di na niya mabilang. Isa siyang [popular na guro ng silat. Isa na siya ngayon sa pinakamayamang lalaki sa nayon. mga diyablo. Sari – sari ang kuwento tungkol sa kung paano siya nagkamal ng yaman. o matandaan kung sinu-sino ang mga iyon. sa rebelyon laban sa Dutch noong 1926. at maingat na hinigpitan ang kanilang hanay hanggang ni iskwirel ay di maaaring makaalpas sa pagitan ng kanilang mga paa. halos sisenta anyos na. ayon din sa istorya. pinaratangan niya ang isang kabataan sa pagkilos niyon na parang sa kanya ang bahay ng matanda. basta na lamang siyang lumitaw na puro ari-arian.

Napasok na minsan ni Buyung ang kuwartong ito. O kaya‘y kung gabi. Ang beranda‘y nahihiwalay sa pinakabahay ng dingding na sawali. Nagtambak ng buhangin sa lapag si Pak Hitam at gumawa ng mga istanteng tabla. Nagtataka si Buyung kung ano ang laman ng baul. Sa gabing tulad niyon. Ang mga suso nito. abala sa pag-iihaw. ang bawat isa sa iba niyang mga asawa ay nakapanganak na. Kung doon sila nagpapagabi. Sa likod ng dingding ay may dalawang kuwarto – ang isa‘y tulugan nina Pak Hitam at ng kanyang asawa. sili. Sa isang baul sa isang kaingin sa gubat nagtatago ng ginto si Pak Hitam? Napakadali iyong nakawin ng sinumang magnasa. Pero ito‘y may-asawa. Ang pinakamaganda‘t bata ay si Siti Rubiyah. Ang mukha nito. at ilang klase ng tuyong hiyerba.hindi niya kailangang problemahin ang mga taganayon at ang kanilang walang-tigil na panghihimasok sa kanyang buhay. Kung naroon ito kapag tanghaling-tapat. nang ipakuha sa kanya ni Pak Hitam ang riple. napansin ni Buyung si Siti Rubiyah na tahimik na nagpapalis ng luha sa mata. Ayon kay Sanip. tokwa. Ang ganitong dibersiyon. Sapat na iyon para pigilin ni Buyung ang pag-iisip dito. bago sila matulog. pero hindi pa siya nito nabibigyan ng anak. bukod sa ibang bagay. Ang bahay ni Pak Hitam ay nakatukod sa matataas na poste. gusto nilang maupo sa paligid ng parilya habang pinagmamasdan ang pagkaing lumalagitik sa baga. Pero. Ang kusina ay nasa isang sulok nito. madali sanang mapaibig dito si Buyung. ang mga pisngi nito‘y namumula. Sa unang taon pa lang ng kanilang kasal. sa gubat na lang sila nagpapalipas ng gabi. Nasisiyahan dito ang mga lalaki dahil madalas na naiiba sa kanila ang paghahanda ng pagkain ng babae. Nakita nitya roon ang dalawang malaking baul na yari sa itim na kahoy na nalilinyahan ng pampatibay na tansong kulay berde na sa tanda. ang ibig sabihin niyo‘y nawala na ang kanyang birtud. May dalawang kalang de-uling sa buhangin at doon nagluluto ang kanyang asawa. Gusto nilang lahat ang bata at kaakit-akit na si Siti Rubiyah. at matatagalan kung sila‘y babalik doon. . tuwina‘y sinisikap ng pitong lalaking makabalik sa bahay ni Pak Hitam bago dumilim. gayong maliit. Dinadagdagan nito ang kanilang baon ng gulay mula sa sariling hardin. o kamote na iniihaw sa nagbabagang uling. sampu ng mainit na kape. mais. at si Pak Hitam pa. lagi niyang dala ang isa sa kanyang papalit-palit na asawa. Kapag pumupunta si Pak Hitam sa kanyang bahay sa gubat. Kung hindi lang siya lokong-loko kay Zaitun. ay itinatampok ng mahabang itim na buhok na abot-baywang. Sa mga taganayon. pero pareho iyong may mabibigat na kandadong bakal. ay tayo at may hubog. sampu ng tuwid na ilong. ito‘y agad nabubuntis. May malawak na beranda sa harap. sa may bintana. sibuyas. Kilalang-kilala na ng kanyang mga bisita ang mga babaeng isinasama niya. Pero kung makakulekta sila ng maraming damar nang may kalayuan sa kanyang huma. ay nagpapalipas ng panlalata at pagod ng isang araw na trabahong-kalabaw sa gubat. Madalas pagmasdan ni Buyung ang nakalugay na buhok niyon—makapal at nangingintab – habang ito‘y abala sa hardin. kaya lalo itong nagiging kaakit-akit. nang kumanta siya ng tungkol sa isang babaeng iniwan ng asawa. ilalabas ni Sanip ang kanyang dangung-dangung at tutugtug sa sarili niyang estilo. Gayon kabagsik ang pagkabarko niyon. at habang lahat ay nag-iistoryahan. sino ang maglalakas-loob? Sa sahig ng beranda laging natutulog ang mga mangunguha ng damar. sa kabilang dako. Sa huli niya inlalagay ang kanyang damar at ripleng panghanting. makipagkamay lang ang isang babae. na pinakasalan niya dalawang taon na ang nakakaraan. Nakabitin sa ibabaw ng mga kalan ang tapang usa at daing na isda. Ang gustung-gusto nila ay ang murang ube. at ang isa pa‘y taguan ng gamit. pero ipinapalagay niyang isa iyong kabaliwan. tulad ng napapabalita sa nayon. Kung hindi sila dinadala sa malayo ng kanilang trabaho sa gubat. Umagangumaga‘y makikita si Buyung o Sanip sa kusina. at bilog na nangingislap na mga mata. mabasa-basang mga labi. pero aminado siyang maganda ang katawan nito. atang bawat asawa ni Pak Hitam ay mahusay magluto. Minsan. at sari-saring gulay. Naisip niya na maaaring puno ng ginto ang mga ito. ipinagluluto sila ng asawa ni Pak Hitam ng kanilang kanin.

―Nakita n‘yo ba kung pa‘no niya pagmasdan si Siti Rubiyah ‗pag wala si Pak Hitam? Hinuhubaran n‘ya ito ng kanyang mga mata. ―Nakalimutan mo na ba ang kasabihan tungkol sa niyog? Mas marami raw langis na mapipiga sa niyog kaysa buko. Namula si Buyung. ―Bata o gurang. Di ka pa nakakasiping sa isang babae. pahagikgik ng tawa kay Buyung na kulang pa ng karanasan. gusto ko ring gawin ‗yon.‖ Natawa kay Buyung ang tatlong may-asawang lalaki.‖ sabi ni Sanip.‖ Kampante silang nagpalitan ng tingin. ―Ni hindi mo kailangan ang kama. ―Matanda na siya‘t sakitin. ―Okey siyang talaga. at ganoon din ang matatandang babae. bago ka sumiping kay Zaitun. patungo sa direksyon ni Buyung. Natawa si Sanip. di kalapit ang matatanda.‖ sabi ni Sutan.‖ ―Hindi ako. Lalong natawa ang mga lalaki nang makita ang pamumula sa mukha ng bata nilang kaibigan.‖ reklamo ni Sutan paghupa ng tawanan.‖ sabi ni Talib.‖ sabad ni Sutan. pero kung siya‘y dalaga pa. ―Sa edad n‘ya. ―Di ka pa binyagan at di mo pa naiintindihan. ―Sabihin ko sa inyo. ―Ako rin.‖ Sa gitna ng alon ng tawanan. kundi‘y di ka magsasalita nang ganyan.‖ Nagpalitan sila ng makahulugang tingin.‖ Napahiyaw sila sa pagtawa. Wala ka pang alam sa bagay na ‗to. Alam nila ang tungkol kay Zaitun. ―pag nakakita ng seksing babae ang isang lalaki. ―Oo nga. ―Gusto ng matatandang lalaki ng batang asawa. isang bagay lang nasa isip niya.‖ sabi ni Sanip. ― di masamang magpraktis ka muna kay Siti Rubiyah. pinasukan ko sana siya kundi si Pak Hitam ang kanyang asawa.‖ sabi ni Talib.‖ sabi ni Buyung.‖ sabi niya. Sabagay. ―Sigura. Takot ako kay Pak Hitam. ―Pakinggan n‘yong magsalita itong si Buyung. ―Napuna n‘yo ba kung pa‘no halos lumuwa sa kanyng blusa ang kanyang suso tuwing yuyuko s‘ya upang hipan ang gatong?‖ ―Kaninang umaga‘y tinulungan ko s‘yang maggparikit. pero di ako kasintapang n‘yo. ―Hintayin mong maikama si Zaitun. Ba‘t kailangan niyang makasal sa mga batang tulad ni Siti Rubiyah? ―Gan‘on talaga.‖ ―Di ko maintindihan kung ba‘t kailangan pa n‘ya ng apat na asawa. si Siti Rubiyah ang kanilang pinaguusapan.Kapag nasa gubat ang apat na kabataang lalaki. sumabad si Sutan. Ito ang nagpapabata sa kanila. ―Kagabi‘y napanaginipan ko s‘ya. sabihin ko sa inyo. at higit pa r‘on ang ginagawa niya sa kanyang isip. di ba napakatanda na n‘ya para r‘on?‖ ibig malaman ni Buyung. ―Napuna n‘yo ba kung pa‘no siya tingnan minsan ni Pak Hitam?‖ makahulugang tawa ni Sanip.‖ dagdag ni Buyung.‖ parang tugon na sabi ni Buyung. ―Hindi bale – di kasintalas ni Wak Katok ang mga mata ni Pak Hitam.‖ .‖ sabi ni Sanip. maiisip pa ba n‘ya iyon?‖ may pagkamanghang tanong ni Talib. tapos maintindihan mo ang lahat.

Pagkatapos ng usapang iyon. Takot sila kay Pak Hitam at kailanma‘y di sila mapakali sa harap nito. Wala itong iniwan sa isang may-sakit na tigre na kahit masukol ay mabilis pa ring nakakapanibasib at nakakamatay.‖ singhal ni Sutan. at Pak Balam. Takot si Buyung na maaaring napupuna iyon ni Pak Hitam. mukha pa rin itong mabalasik at nakakapanduro. Lubog ang kanyang mga mata. . Pero nitong mga nakaraang ilang buwan. Nakapuna siya ng pagbabago sa kanilang kilos. May kung anong bagay ang angkin ng matibay na matandang lalaking ito na nagbibigay-takot sa mga tao.―Anak ng – kahit mag-asawa ng batang babaeng tulad ni Siti Rybiyah ang isang matandang lalaking tulad ni Pak Hitam. Binibisita siya roon nina Pak Haji. di niyon mapapabagal ang kanyang pagtanda. kadalasa‘y may sakit si Pak Hitam at napipirme sa kanyang kuwarto. Pero itim pa rin ang kanyang buhok. at halos puti na lahat ang kanyang bigote‘t balbas. Lantad masyado ang kanilang kunwa‘y kawalang-bahala. mas binibigyang-pansin ni Buyung ang kanyang mga kaibigan kapag katabi si Siti Rubiyah. Pumapayat si Pak Hitam. ipinapakita nilang iba ang kanilang nadarama sa kanilang inaasal. at kahit may-sakit. Mapapadali lang niyon ang pagpunta niya sa hukay. tuloy. Wak Katok. pero ang mga nakababatang lalaki ay pumapasok lang doon upang magbigay-galang at agad na lumalabas uli.

Dinala ko ang isang maliit na radyo para makarinig ng mga balita – at isang casette recorder na may . Nagsimulang maghabulan ang dalawang nakatatanda – ang siyam-na-taong si Sudath at si Nawath na limang taon – sa loob ng dalawang kuwartong apartment na bumubuo ng lugar namin sa bahay ng aking biyenan. ―Mahihirapan tayo sa umpisa. ―Thay. ng sipol at ugong ng mga tingga.‖ ―Nawath!‖ tawag ni Any. Wala na kaming dapat gawin ngayon kundi mag-empake ng dalawang maletang damit. Tiningnan ko ang aking relo. at saka inaantok na nagpalinga-linga. Dalawang araw bago ito. ingit ng mga karetang hila ng baka. ―Ano‘ng mangyayari?‖ tanong niya. Mabilis siyang tumayo‘t nagbihis. ―Katapusan na ito.MABUHAY KA. ―Huwag kang mag-alala. ―Sige na. naghihintay ng reaksiyon ko. Habang nakahiga‘y namalayan ko ang iba pang ingay.‖ Naintindihan agad ni Any ang sinabi ko. nagbanta na ang ingay ng papalapit na giyera para maghanap na kami ng pansamantalang malilipatan sakaling tamaan ang bahay. mga manaka-nakang sigaw. hindi iniintindi ang pag-angal nito. bagkus ay tensiyon na pinatitindi ng kaalamang oras na para kumilos.‖ Nagising sa boses namin ang mga bata. ngalngal ng mga kotseng nagliligid. dear?‖ Gising na si Any. Hindi mo ba nakikitang nagmamadali tayo?‖ Hindi naman mahirap balutin ang kakaunting kailangan namin. tahimik na nakahiga sa dilim. pero talagang malilikot ang dalawa kaya kailangang higpitan nang kaunti. 1975 noon. ang mga naipon namin at ang aking mga dolyar – talong libong lahat na puro tigiisang daan. Bumangon ako. Sudath. Any. maliksi ngunit malamyos ang kanyang kilos at sa isang wagwag ng kanyang ulo‘y naiayos ang buhok niyang hanggang balikat. Ang kalye ay bumabaha sa tao at sasakyang mabagal na naglalakbay sa maputlang liwanag ng bukangliwayway.‖ sabi kong nagmamadaling pumunta sa sala para kunin ang mga gamit namin. kasama ang mga alahas ni Any. na halos tapos na ang limang taong lumalaganap na labanan sa pagitan ng mga rebeldeng Khmer Rouge ng Cambodia at ng gobyernong Republikano ni Marshal Lon Nol. ―Dali ka. Naghihikab na bumangon ang beybi pang si Staud. dumungaw sa bintana at minasdan ang paligid nang buong pagtataka. lalapit ka pag tinatawag ka!‖ muling taway ni Any na lalong nilakasan ang boses.‖ Hindi ako nakaramdam ng takot. Mabanglo Ginising ako ng ingay ng digmaan. ANAK KO Ni Pin Yathay Salin ni Ruth Elynia S. ―Kailangang mabihisan muna ang mga bata at pumunta na tayo agad sa bayan bago makarating dito ang sundalo. Alas singko ng umaga. mula nang mag-alisan ang mga Amerikano noong Abril 12. Abril 17. napagtanto kong patapos na ang digmaang-bayan. Kailangang kumilos kami agad para maiwasan ang labanan. Narinig ni Nawath ang tawag dahil nakikipagbuno ito kay Sudath sa kama. ―Nawath. Hinihintay na lang namin kung saan magmumula at kailan darating ang Khmer Rouge. Kung minsa‘y iniisip kong medyo mabagsik sa mga bata. Siguro‘y pinanonood niya ako. Pinuno na namin ng gasolina ang lahat ng kotse. Waring lumuwas na sa bayan ang buong bansa. pero magiging normal din ang lahat. ―Magbihis ka na.‖ sabi ko sa panganay na lalaki. Nahagip niya ang papatakbong si Nawath at binihisan. sakaling lumubha ang sitwasyon. Isang linggo na naming alam. Ilang sandali na lang at darating na ang Khmer Rouge. Pinuntahan ko ang aking mga magulang at nakipagkasundong magkita-kita ang buong pamilya sa bahay ng pinsan kong si Oan na nakatira sa malapit sa bayan.

nang makarinig ako ng isang pagsabog. bisikleta. ayokong-ayoko sa bulok na rehimen ni Lon Nol. ang panganay sa limang magkakapatid. Sinisiyasat ko ang aking dadalhin – mga libro. iniisip kung mas mabuti kaya kung pinaalis ko ng bansa ang aking pamilya. sumasabay sa lakad ng mga tao nang hindi man lang bumubusina. mga taong parang duming lumulutang sa ilog. Inapura ko ang aking pamilya para sumama na sa mga magulang ni Any na noo‘y sakay na ng kanilang Austin. Kahit tapos na ang maraming taon ng digmaang-bayan at sa kabila ng mga babala ng aking ama ukol sa kalikasan ng Khmer Rouge. ngunit kakatwang tahimik. Magaling akong estudyante. tila walang kahirap-hirap na umuunlad ang bansa. Hindi ko iniisip ang pulitika noon. Ang ilang pamilya‘y naglalakad. Kitang-kitang balisa ang lahat. ako ang pinakamahusay sa matematika sa buong bansa. nagtutunugan ang mga kampana at nagkikindatan ang mga ilaw. malungkot ang mga mukha. nagbalot naman si Any ng mga biskwit at kendi para sa mga bata. . trak. walang takot na nagbibiruan pa. Habang binibihisan ni Anyung si Staud ng t-shirt at shorts. isang nayong may dalawampu‘t limang milya ang layo sa hilaga ng Phnom Penh. Doon namuhay ang ama kong si Chhor bilang isang maliit na negosyante. Wala akong dapat ikatakot sa Khmer Rouge. at waring napakalayo ng digmaan sa Vietnam. Sa gawing kanan ko.kasamang reserbang baterya. pagsabog ng mga bomba sa malayo. Ikinarga ko ang mga bagahe namin sa aking Fiat. motorsiklo. Ipinadala nila ako sa Phnom Penh para magkaroon ng magandang edukasyon sa haiskul. May isandaang yarda na ang nalalakad namin. Ilang minuto pa‘y dumating ang mga ambulansiya at bumbero. naniniwala akong babalik din sa dati ang lahat. At nang ako‘y edad disisiete. Sa kabila ng pagmamadali ng mga taong nakapalibot sa amin. Sipa ng sipa si Nawath habang pilit siyang sinasapatusan ni Any. Sinabi nitong handa na sa pag-alis ang kanilang mga magulang. Buhat ako sa Oudong. may kilik namang bata ang mga ina. Humarang sila sa aming daraanan at wala kaming nagawa kundi tumigil muna. popular ang aming pinunong si Prinsipe Sihanouk. Nagtangay din ako ng ilang bagay na magagamit ko sa propesyon – mga librong teknikal ukol sa irigasyon at pagbabai-baitang ng lupa. natutuwang tapos na ang giyera. na isa sa maluluwang na lansangan sa Phnom Penh ay isang agos ng mga tao. katulad ng lahat. Hindi. Nang mga sandali ring iyon. habang isinisigaw ang mga habilin sa kabila ng kaguluhan sa siyudad – ratatat ng machine gun. ilang araw pa lang ang nakararaan. Hindi siya mayaman – tatlo lamang ang kuwarto ng bahay naming may bubong na pulang tisa at sahig na matigas na lupa – ngunit mataas ang pangarap niya at ng aking inang si Loan para sa akin. Ang kalyeng iyon. relo. sa kabilang kalapitan ng labanan. nadama kong malayo kami sa panganib. mga papeles na mapagkikilanlan. at mga bolpen at papel. Mayroon pang ilang grupo ng mga sundalo ng bumagsak na Republika na naglalakad nang tatlu-tatlo o apat-apat. isang bagay na hindi mangyayari noong nagsisikip ang trapik sa Phnom Penh. inaakay ng mga ama ang mga bisikletang puno ng mga kagamitang pambahay. pumasok si Anyung na nakatatandang kapatid na babae ni Any. Waring hindi natural ang pagkapasensiyoso ng mga nagmamaneho ng kotse. radyo – at minsan ko pang tiningnan ang paligid. nakasakbat sa balikat ang mga riple. Maituturing na karurukan ng katatagan ang mga taon ng aking kabataan kung ikukumpara sa mga sumunod na panahon. sa may kantong malapit sa aming bahay. isang diksiyunaryong French-English. isang balumbon ng usok ang lumabas. gaya ng nakilala kong Cambodia bago nagkaroon ng digmaang-bayan. pera. kareta. nag-uunahan sa maputlang liwanag ng madaling-araw. kotse. Wala ring usap-usapan tungkol sa pakikisangkot ng Amerika sa Southeast Asia. at patuloy ba andar ng mga sasakyan. Walang kinikilingan ang Cambodia. at ilang karetang puno ng tao at kagamitan.

Walang nalalaman si Any kundi ang nangyayari sa bahay ng kanyang mga magulang. Tulad nang karaniwang nangyayari sa mga bagong kasal. kung babalikan ko ang nakaraan. na ang karamiha‘y pinangungunahan ng mga intelektuwal na nag-aral sa France. kaya sa Montreal ako ipinadala kasama ng iba. beinte uno. mangilan-ngilan nang palatandaan ng kawalang-kasiyahan sa paligid. Ang posisyong ito ang nagbigay sa akin at sa aking pamilya ng proteksiyon laban sa kahirapang pampulitika at pangkabuhayan na bunga ng lumalaganap nadigmaang-bayan. lihim siyang nakipagkasundo na magagamit ng mga North Vietnamese ang malalayong lugar sa silangang bahagi ng Cambodia sa paghahatid ng mga sundalo at armas sa South Vietnam. Sa edad na beinte. Nakaugalian nang papag-aralin sa France ang estudyanteng Canbodian. naging kaligayahan na niyang balikatin ang trabahong-bahay at minahal niya si Sudath na parang sariling anak. Ako mismo‘y maraming problemang pansarili. umibig ako kay Any. pinabagsak ni Lon Nol. at lalo na kay Any. ipinanganak ang aming anak na lalaki. Itinuring ni Sihanouk ang sarili bilang ama ng bansa. Mukhang patungo na kami noon sa isang magandang kinabukasan. naging karapat-dapat akong iskolar ng gobyerno sa ibang bansa. si Nawath. Tumakas si Sihanouk patungong Peking. Nangako itong lilinisin ang kabulukan at palalayasin ang mga Vietnamese. Sa aking palagay. si Staud naman. Bilang reaksiyon sa mga pangyayaring ito. Hindi nagtagal at umugong ang usapan tungkol sa nepotismo at kabulukan. disinuebe. ngunit naging sentro ng oposisyon laban kay Sihanouk ang France. si Sihanouk. Nang lumaon. Nagpakasal kami. nagsakit ng hepatitis si Thary na noo‘y beinte kuatro anyos lang. sinuportahan ng mga di-nasisiyahang Cambodian ang maliit na grupo ng mga rebeldeng Khmer Rouge. Maganda siyang babae. Sumabay dito ang lumulubhang digmaan sa Vietnam. Bumalik ako sa Cambodia noong 1965. hindi rin niya inuusisa ang aking mga paniniwalang pampulitika. at ang . at parang iyon na ang pinakanatural na mangyayari. nataas ako ng puwesto at naging direktor ng Department of New Works and Equipment sa ministri. maitim ang buhok na hanggang balikat at balingkinitan ang katawan. Hindi na siya gumaling. at nagpakasal sa una kong asawa.Bilang isang matalinong estudyante. tumira kami sa bahay ng mga magulang ni Thary. tulad ng iba panag kakilala ko. Umasa na lamang ako sa dalawang nakababatang kapatid ni Thary: si Anyung. Gayunman. sa pag-aalaga kay Sudath habang ako‘y nasa trabaho. Naging dahilan ito ng pagtuligsa ng Estados Unidos. Noong 1970. Doon ako nag-aral ng inhenyeriya. Hindi ito gaanong nakaapekto sa aming buhay. At noong 1973. Namatay sila kapwa ng aming anak nang manganak siya. Dahil masigasig si Sihanouk na panatilihin ang magandang pakikipag-ugnayan sa kanyang makapangyarihang kapitbahay. na Punong Ministro at pinuno ng armi. Malaking bahay iyon dahil isang mayamang opisyal sa Ministry of Finance ang kanyang amang si Mr. isang lihim na ekstensiyon ng dimaang sa huli‘y makakasira sa kanya at sa amin. Ipinanganak ang panganay naming si Sudath noong 1967. masyado kaming kampante. Dumating sa buhay ko ang isang trahedya noong 1969. Noong mga unang taon ng dekada sitenta. si Thary. Nagtrabaho ako sa Ministry of Public Works. Dumami ang mga North Vietnamese sa bansa – humigit-kumulang sa apatnapung libo – kaya ipinag-utos ni Presidente Nixon na bombahin ang mga ito. Isang taon ko siyang ipinagluksa. Naging kapansin-pansin na ang pagkawala ng niyutralidad nang panahong ito dahiil sa naging patakaran ni Sihanouk na bigyang kasiyahan ang lahat. sa isang bagong buhay. Nalagay sa alanganin ang tradisyunal na niyutralidad ng Cambodia. Taliwas sa inaasahan ang naging epekto ng mga pagsalakay – lalo nitong inakit ang pagpasok ng mga komunista sa Cambodia. Noong 1971. Habang hinihintay namin ang pagsilang ng aming pangalawang anak. Khem.

Ako ma‘y sumapi na rin sa oposisyon kay Lon Nol. lalo na ng dolyar. Ibig naming magkaroon ng isang pamahalaan na may pambansang pagkakaisa.‖ ―Niyutralidad. ay hindi bumanggit ng komunismo. Ulit-ulit na sinabi ni Ama na nagkakamali ako dahil nakita at nakausap niya ang di mabilang na nagsitakas bago sila lumipat sa siyudad. nahikayat umalis si Lon Nol. at 2. Sa halip. Cambodian silang gaya namin. Madalas kong siyang sabihan noon na huwag mawalan ng pag-asa. Hinintay ko ang pagtatapos ng digmaan at umasang magkakaroon ako ng bahagi sa pagbubuo ng bagong Cambodia. ngunit wala kaming tinatangkilik. Maaaring komunista ang iba. isang residensiyal na lugar malapit sa ilog. sabi ko. Ngunit sa pagdaraan ng panahon. Noong mga unang araw ng Marso 1975. isang koalisyong pamahalaan. Sa simula‘y malaki ang pag-asa namin kay Lon Nol.‖ ―Kapayapaan.000 naman noong 1975. Tutal. kung ano man iyon. Dahil na rin ito sa mga hindi maikakailang pagkukulang ni Lon Nol. at inisip naming susundan ito ng maayos na pagtatatag ng isang bagong rehimen. Noong 1970. inabot ng dalawang oras bago namin nalakbay ang dalawang milyang distansiya papunta sa Psar Silep. Nabigo ang arming sugpuin ang alinman sa mga North Vietnamese at Khmer Rouge sa kabila ng tulong ng Estados Unidos. at hindi na niya binigyang-halag ang ideolohiyang komunista ng mga ito. kasama ang buong pamilya. Nagtatag ako ng organisasyong tinawag naming Bees Club. Inatake siya at naparalisado ang kalahati ng kanyang katawan. noong 1972.‖ ―Kalayaan. At totoo namang ang kanilang programa. Isa lamang akong karaniwang inhinyero. Kakatwang kaming mga propesyonal at intelektuwal sa Phnom Penh ay naniwala rin sa palagay ni Sihanouk na makabayan at hindi komunista ang mga rebelde. Naniniwala akong higit sa lahat. isang propesyonal na may magkakaparehong kaisipan – mga opisyal ng mga gobyerno. may sarilingtauhan sa mga gerilya si Sihanouk at tiyak na hindi nila susuportahan ang mga taong pumapatay ng mga kababayan at naninira ng mga pagoda. gumagamit sila ng mga nakapagpapahinahong salita gaya ng ―Ang mga mamamayang Cambodian. iginigiit ko pang nabubulagan lang siya sa propaganda ng pamahalaan. Itinuturing naming ang mga Amerikano ay magkahalong biyaya – laban sila sa komunista pero sinusuportahan nila ang bulok at walang-silbing si Lon NoI. Sa kakapalan ng tao. Alam kong wala na akong dapat ikatakot nang bumagsak ang dating rehimen. nagpahayag siya ng suporta sa mga gerilyang Khmer Rouge na dati niyang kalaban. na itinataguyod din ng United Front of Kampuchea ni Sihanouk na nakabase sa Peking. Bumagsak ang bansa sa isang pangkalahatang digmaang-bayan. nagkaroon ng pala-palagay na mababago ang pamahalaan. Tinawag niyang tagapagpalaya ang mga rebelde na karamiha‘y binubuo ng mga magsasaka. Naiwanan ang pamumuno ng gobyerno sa mga kamay ni Long Boret. sabi ko pa. na pupuwersahin ng Khmer Rouge si Lon Nol na magbitiw.‖ at ―Demokrasya‖. kasama na ang Khmer Rouge. inakala kong magiging isa si Sihanouk sa solusyong pulitikal. Nagpatuloy sa kabulukan at pagwawalambahala ang administrasyon at sandatahang lakas. bayani ang Khmer Rouge dahil marami akong kilalang nagtataguyod sa kanila at sumapi sa kanila. naging malinaw na hindi niya kayang gampanan ang tungkuling ipinataw niya sa sarili. ang pinakamagandang bahagi ng Phnom Penh – malalapad ang mga kalyeng natatamnan ng mga puno at magkakahiwalay na mga villa na istilong French .nakapagtataka. Ito ang sentro ng siyudad. pero higit sa lahat. Walang nakinabang kundi Khmer Rouge na tinatangkilik ng mga Intsik. mga opisyal. mga komunista at sa rehimen ni Lon Nol. Ngunit noong ika-isa ng Abril. Kahit papaano. umabot sa 60 riel ang kapalit ng isang dolyar. at nawala ang huling sagabal sa pagkakaroon ng maaayos na kasunduan. Hindi namin kailangang umalis nang bansa. propesor sa unibersidad. at kung posible. Sinabayan ito ng nakasasakal na inflation na pumuwersa sa aming mga maaaring mangibang bansa na magtago ng salaping dayuhan. at ilang oposisyonistang pulitiko. Laban kami sa mga diktador.‖ ―Pambangsang Kalayaan.

Magiliw siyang gaya ng nakatatandang kapatid na babaeng si Keng kung nakikipag-usap sa aming ina. Naglapitan ang lahat sa amin. Malaki ang pook na ito. Kawawang Sarun. Ano sa palagay mo Thay?‖ . Nagulat ako pagkakita sa marami kong kamag-anak – si Oan at ang dalawa niyang kapatid na babae kasama ang kani-kanilang pamilya. ―ewan ko. dalawang lalaki at isang sanggol na babae. Titser siya noon bago maaksidente sa isang motorsiklo na ikinabagok ng kanyang ulo. A. nag-aaral ng inhinyeriya na pambihira para sa isang babaing Cambodian. Medyo bilib siya sa akin sa mga usaping pampulitika. nakatira sa mga magulang namin. tuwang-tuwa nang makita kami. may isang nagsabi: ― Ano sa palagay mo. Sarun?‖ Nagkatinginan kaming lahat. pag-uusapan siyempre ‗yan ng mga opisyal ng magkabilang panig… ―E bakit hindi pa nila ibalita sa radyo?‖ sabat ni Vouch. ―Ano sa palagay ko?‖ ani ni Sarun sa dating matamlay na ngiti.colonial. kay Any o sa mga bata. May ilang linggo nang nakaalis ng bansa ang asawa‘t anak niyang lalaki. Titser siya sa primarya. Nang makapunta sina Anyung at mga biyenan ko sa bahay ng isang tiyahin. dalawang taon na ang nakararaan. Dito nakatira ang pinsan kong si Oan. Makikita mo. sabi kong nakatitiyak. kasama ng kanyang mga biyenan. pero hindi maunawaan kung bakit. May isang oras na sila roon at nag-aalala na sa amin. Nang nakikipaglaro na sa mga pinsan nila ang mga bata. Hindi na siya katulad ng dati. siguro makukuha ko uli ‗yung dati kong trabaho. ngayo‘y lagi siyang malungkutin at mainisin. ang aking dalawang kapatid na babae. naghanda ng pagkain ang mga babae. May bukas na radyo sa isang mesa. Nasa ikatlong taon na siya sa unibersidad. Para maputol ito. hindi lamang dahil nakatatanda ako sa kanya.‖ Bahagyang katahimikan ang nagdaan. ipinasok ko naman ang Fiat sa kalsadang kinatatayuan ng bahay ni Oan. dalawampu‘t isa. Ang hindi nagbago sa kanya‘y ang pagmamahal niya sa asawang si Keng at sa limangtaong anak na babaing si Srey Rath. puro tugtog militar. Tinanong ako ng kapatid kong lalaking si Theng kung ano sa palagay ko ang nangyayari sa bayan. Gumagawa ang lahat maliban kay Vuoch na nakikipaghuntahan sa mga lalaki. ―Pero wala namang dapat ipagalala. may sapat na lugar para sa mga puno at halaman.‖ sabi kong hindi tumitingin sa kanya para makaiwas. pero minsa‘y galit na galit o nagsasalita ng mga bagay na walang kaugnayan sa pinag-uusapan. Bagay naman iyon sa katawan niya kaya mas napakikinabangan siya kung mabigat na trabahong dapat gawin. at ang aming mga magulang – tatlumpo lahat. pero walang balita. Dalawang palapag ang bahay niya. ―Nakapagtataka nga. Dati‘y masayahin siya at mapaglaro. Si Vouch. dalawang lalaki at mga pamilya nila. Nakahiligan niya ang simpleng pananamit at mabigat na pagsasalita. Kadalasan ay mahiyain siya na pang bata. Magandang tagpuan iyon dahil nag-iisa si Oan sa malaking bahay. at mas interesado sa basketbol kaysa pulitika.‖ ―At makabubuti sa kanyang huwag na niyang ulitin ang mga dating pagkakamali niya. Dalawang taon lang ang kabataan sa akin ni Theng. ang intelektuwal ng pamilya. Pero kung mababalik si Sihanouk. kundi dahil sa posisyon ko sa ministri. pero madaling mapako ang atensiyon niya sa mga usapang pampulitika. Sabihin pa‘y naalis siya sa eskuwela. protektado ng mataas na bakod na yari sa tisa at may pintuang bakal. wari‘y determinadong takasan ang tradisyunal na papel ng babae at igiit ang sarili sa daigdig ng mga lalaki. may asawa siya at tatlong anak. Hindi magtatagal at magkakaroon ng isang bagong gobyerno at muling mamumuno si Prinsipe Sihanouk.

‖ sabi kong hindi ipinahahalata ang pagkainis. Kaibigan ko ang ilan sa mga taong iyon. ‗tay. Paulit-ulit ko nang nasabi sa kanyang walag dapat ipag-alala. pakain-kain ng kanin. Bakit pa? Mayaman ang ating bansa. Mayaman nga siya pero hindi siya gaanong matalino. . pero hindi siya matalino. Sim. Hindi nila kailangang gumawa ng kalupitan para pakainin ng taumbayan. Mapalad si Sarun dahil sa kanyang katapatan at pangangalaga. Hindi sila magsisinungaling. tapos. ―Halika na.‖ sabi ng tatay ko ko na kilalang-kilala si Sim mula pagkabata. ―Siguradong mababalik sa trabaho si Sarun pag maayos na ang lahat. Karaniwang umaayon o nananahimik lang ang iba. Sumasali rin sa usapan si Vouch. Sinuwerte siyang makapag-asawa ng may-kaya – may-ari ng ilang sinehan ang biyenan niyang lalaki. ―Sim!‖ tawag ni Oan na gulat na gulat.‖ Bilib kaming lahat kay Keng. malakas at may matatag na pagkatao.‖ Tumahimik ang aking ama. Nanood ako ng nasusunog na bahay. Ang aking naman ang nagsalita.Naniniwala siyang naging biktima siya ng isang sabwatan at hindi makabubuting pag-usapan pa ang tungkol doon. Inulit ko ang paniniwalang magkakaroon ng solusyong pulitikal. Ngumiti ako‘t nagkibit-balikat. Wala siyang ginawa kundi maglakwatsa kasama ng mga kaibigan. gayundin sa pangangatwan. tahimik at minamasdan kung sino ang nagsasalita. ―Tsismis lang ‗yan. lalong maraming angal ang isa ko pang kapatid na si Thoeon. Buong buhay niya‘y nagugol sa pag-aalaga sa pamilya sa nayon. Hindi siya masalita at inirerespeto siya sa kanyang paniniwala. Sarun. Nakangisi siya na para bang kababalik mula sa pamamasyal sa buong bayan. tiyong. dear. Thay?‖ tila nanunumbat ang boses ni Keng mula sa kusina. Mukha siyang mahina. Hindi siya lumaki sa amin. ―Ano ang inginiti-ngiti mo riyan. Samantala‘y nanonood lang si Any. Noon dumating ang pinsan kong si Sim. hindi ko sila makita kaya nagpunta na ‗ko rito. puwede bang tawagin mo na si Srey? Maghahain na kami. propaganda. Mataas siya. ―Wala namang binabanggit tungkol sa komunismo ang kanilang programa. na karaniwan niyang ginagawa kapag maraming tao. ulam at prutas na inihanda ni Any at ng iba pang nasa kusina. Aalis uli ako‘t hahanapin ko sila. paupu-upo kahit saan. Pinag-usapan namin ang mangyayari sa kabila ng ingay ng mga nagsisitakas sa labas at ng tugtog ng radyo. kung ikukumpara sa mga anak niyang babae. Bahagya ring sumasali si Oan kahit nasa bahay niya kami. ―Akala ko‘y naririto na sila. Ngunit hindi madaling papaniwalain ang aking ama. tumigil ka na lang dito. mahuhulaan mong sa kanya nagmana si Vouch. Narinig ko noon. maliit. Pero kung narinig mo siyang magsalita. Disiotso na si Sim at nasa haiskul. kaya medyo malayo ang kanyang loob. ―Ba‘t nag-iisa ka? Nasa‘n ang mga magulang mo?‖ ―Wala pa ba sila dito? Akala ko‘y …‖ napahinto siyang nakasimangot. Pero naiinis ako sa mga prediksiyon niya.‖ Doon nga kami pumirmi. Paulit-ulit ang babala niyang komunista ang Khmer Rouge.‖ ―Loko ka ba. Kapag tutol si Theng. Nakisama siya sa kanyang mga biyenan. Peligroso nang lumabas uli. Hindi sila maaano.

Kaya tulad ng iba‘y sabik akong marinig ang sasabihin ng matanda.―Igalang mo naman ang tatay mo. sabi ko.‖ sabi niya. sa paggawa ng mabuti. Kailangang muli natin itong itayo. naisip ko. na ang patnubay ay tiyak na kakailanganin ng bagong rehimen. -.‖ Alam kong tama ako. nang bandang alas diyes. ―Dapat nang sumuko ang lahat ng sundalo. ―Huwag kayong mag-alala. Malupit ang Khmer Rouge.‖ Tapos na ang lahat. magpakabuti.‖ Iyon lamang. turo ni Buddha. Sinubaybayan niyang mabuti ang aking pag-aaral at dahil na rin dito kung bakit nakatagpo ako ng lakas sa mga aral ngBuddhismo noong estudyante pa ako. miyembro rin siya ng aming pamilya.‖ bulong ko kay Any sabay yakap. ang simbolo ng katatagan.‖ sabi niya. pagandahin ang ugali. Makabayan muna sila bago komunista. katapusan na ng relihiyon natin. ―para maiwasan ang pagdanak ng dugo samantalang ipinagpapatuloy ang pakikipagnegosasyon sa ating mga kapatid. pero alam nilang napakarelihiyoso ng mga Cambodian at mapagmahal sa buhay para tanggapin ang komunismo. na simpleng negsyante lang. isang boses na noon lamang namin narinig ang nagpatigil sa tugtog-militar sa radyo: ―makinig kayo! Abangan ang isang importanteng pahayag!‖ napatigil ang lahat at tinawag ang mga kamag-anak na nasa kusina at bakuran. Thay.marahil ay mas sabik pa – at makatagpo ng katiyakan sa sasabihin ng kagalang-galang na matandang hindi mapag-aalinlanganan ang kalagayan. gaya ng mga tauhan ni Mao sa China. Lumuwag ang pakiramdam naming lahat. Mga tanging impormasyon ang ibinibigay sa akin ng mga kakilala ko. maraming salamat sa impluwensiya ni Huot Tat. at mahusay na paggamit ng kakayahan at talinong kaloob sa kanya. sinunog ang kanilang mga bahay.‖ ―Ang inay naman!. Namayani ang katahimikan. Natitiyak kong nagawa ko ang pinakamabuting magagawa ko. maaaring sa buhay na ito o sa susunod. Walang magagawa ang Diyos kung di ka magkukusa. Nakaraan na ang ating bansa sa isang mahirap na pagsubok. napatay ang kanilang pamilya. Waring angkop iyon sa aking mga aspirasyon at pagkatao.‖ aniyang mahina pero matigas. Kapag sila ang namuno. Lahat ng kabutihan at kasamaan ay magbubunga. Isa pa‘y nakapangibang-bansa na ako‘t may malawak na pananaw. ―Mabuti. Darating na ang kapayapaan. amain ng aking ama. ―Anong komunista ang sinasabi n‘yo? Iyong iba sa kanila siguro. ―Itigil na ang labanan. Hindi lamang siya ang may pinakamataas na awtoridad na panrelihiyon. Pagkaraa‘y isa pang boses ang narinig. Kalimutan mo na ang kaligayahan. Kay Heneral Mey Sichan iyon. ―Nakausap namin ang mga taong nagsisitakas. Komunista sila. Nagkatinginan kaming lahat at tiwalang napangiti. Narinig sa radyo ang mahinang boses ng Patriarkong Budhista na si Huot Tat. . at iyon lamang naman ang kailangan. Susundin nila ang gusto ng mga tao. Malapit ako sa kanya. At ano‘ng nalalaman ng mga magulang ko. Nakasalalay sa sarili ang kaligtasan. Kinawayan ko si Any na mabilis namang pumasok matapos tingnan si Nawath na nakikipaglaro sa kanyang mga pinsan. ngunit laging malaya ang taong paunlarin ang sarili. sa pamamagitan ng pagdarasal na patnubayan siya at bigyan ng malinaw na pananaw. ang puno ng sandatahang lakas ng Republikano. Maya‘t maya‘y natitigil kami dahil sa sigaw ng mga bata at manakanakang pagsabog sa may kalayuan. tungkol sa tunay na sitwasyon? May isang oras kaming nag-usap-usap. Pagkatapos.

Panatag kaming nakakulong sa bahay. Sa halip na matakot. Nakatanaw lamang sila sa malayo. Lahat sila‘y mukhang wala pang disiotso anyos. Ngunit masyado kaming nasisiyahan para bigyang pansin ang kanilang inuugali. Sa katahimikan. May nagpatay at muling nagbukas ng radyo. Ni hindi kami nasaktan. Noon ako unang nakakita ng mga sundalong Khmer Rouge. Nagpapalakpakan at walang takot na sinundan ng mga tao ang hanay ng mga sundalo. lahat ng tao ay nakatayo sa bangketa. at ang ingay ng mga makina. nagbitin ang mga puting tuwalya. Pagkaraa‘y narinig namin ang sigaw ng pagsasaya sa kalayuan. lalo na ng makita ko ang magandang pagtanggap sa kanila ng mga tao. ang iba nama‘y mga rocket launchers. Nawala ang mga ngiti namin. ―Ang mga Khmer Rouge!‖ Talaga nga palang tapos na. Naglalakihan ang mga matang nagkatinginan kami. kaming lahat ay nagtiwala sa kawalang – pakialam ng Khmer Rouge. blangko. ngunit ni wala kaming babala kung ano ang itsura nila. Nakasumbrerong Intsik sila at sandalyas ng Ho Chi Minh na yari sa gulong ng kotse. sa mga unibersidad o sa bakuran ng mga gusaling pampubliko. damit. at anumang puting maiwawagayway ng mga tao. pauwi na siguro at natutuwang tapos na ang labanan. Walang musika. Tumalong palabas ng bakod si Sim para alamin kung ano ang nangyayari. gayunma‘y nakadama ako ng pag-aalala sa katigasan ng mukha ang mga kabataang sundalo. ngunit ang kasabikan at kasiglahan nila‘y walang epekto sa mabalasik na mga kabataan. Lahat sila‘y may tsekerd na kramar – mga bandanang nakapulupot sa kanilang leeg o sumbrero. Pagkaraa‘y isa pang boses ang sumingit. Patuloy na naglaro ang mga bata samantalang mahinang nag-usap-usap ang matatanda. mas malakas.‖Ang digmaan ay naipanalo sa pamamagitan ng sandata. Wala. Malinis ang kalye.Ngunit ilang sandali lang at natabunan ang boses ng heneral ng di maunawaang ingay. Tapos na ang giyera. . Isang oras ang lumipas. pagkatapos ay mabilis siyang bumalik at sumigaw. walang kangiti-ngiti. Hindi sila nagmamartsa ngunit hindi sila mukhang nanlalata. lahat ay natigil. walang damdamin. Sa gitna ng kalsada. gayundi ang mga kapitbahay. Mabilis na tumalon at tumakbong palayo ang lalaki ngunit maagap siyang hinabol at nahuli ng isang Khmer Rouge na may kipkip na baril. Minsan lang akong ninerbiyos. Lahat sila ay nakaunipormeng itim na tila padyama ang yari. Isinalya nito sa pader ang sundalo at tinutukan ng riple. Ang ilan ay may dalang AK47. Isang Khmer Rouge ang sumenyas at nag-utos na siya‘y bumaba. nahahati sa pangkat ng tiglilimampu. tinetesting. hindi ng negosasyon! Sumuko na ang mga puwersa ng gobyerno! Nanalo ang mga rebelde! Tapos na ngayon ang digmaan!‖ Pagkaraa‘y nakatatakot na katahimikan. parang mga robot. hanggang sa matapos ang labanan. Isang uri ng prusisyon ang wari‘y panonoorin nila sa Preah Monivong. Saan sila pupunta? Naipalagay ko lang na tutuloy sila sa mga pagoda. namalayan ko ang tinig ng mga tao sa kalye. parang may umagaw sa mikropono. Pero sa labas. Nakatitig lamang sila sa unahan ng linya. Isang trak ng militar na minamaneho ng isang sundalong Republikano ang biglang lumitaw sa daan. palayo sa amin. Sa buong paligid. Nagsimulang dumami ang mga tao sa kalye. walang dekorasyon pero maayos na nakabutones. nakipagsiksikan ako sa mga taong nasa harap kasama ng iba pa. Hindi ako nabigla o nangamba. may ilang yarda ang layo. Nagmamadali naming binuksan ang pinto para manood. Matapos isenyas kay Any na bantayan ang mga bata. isang pangunahing kalyeng nagmumula sa timog at kumukrus sa tabing kalye namin. libu-libong mga tao ang nagsisiksikan patungo sa sentro ng Phnom Penh. Ang tanawing ito ay magiging pamilyar pagkaraan sa buong mundo sa pamamagitan ng mga retrato at pelikula. kumot. isa-isang naglalakad ang mga sundalong noon ko lamang nakita. Kaya nagyayakapan ang mga tao at nagwawagaywayan ng mga puting tela.

isang pulutong lamang ng mabagal na umuusad patungo sa kung saan. nagbibisikleta. masayang nag-uusap. sa Puegeot ng aking kapatid na si Theng. Iminungkahi kong konsultahin namin ang aming amain. mga taong naglalakad. Sila ma‘y nakarinig ng mga usap-usapan ukol sa ebakwasyon. napasama kami sa mabagal na prusisyon ng mga tumatakas. ―Pinalayas kami ng mga Khmer Rouge sa aming mga bahay! Pinagsabihan kaming umalis ng siyudad!‖ sabi nitong halos hindi makapgsalita.‖ Nagbibiro ba siya? Mag-alisan kami. walang dahilan para magmadali. Kami man ay paalis na ng sabihin ni Oan. Sakay ng kanilang Austin. Wala nang makaisip kung ano ang mas mabuting gawin. Tila tulala ang lahat ngunit walang kaguluhan o ingay. Napasama na sa mga papunta sa sentro ng bayan ang mga taong pinalayas sa kanilang mga bahay. Hihingi kami ng payo sa kanya. Aalis ba kami sa bahay ni Oan? Desperado na kaming makasagap ng impormasyon para makapagplano. Kakatwang agad-agad ay naging masunurin . Tiyak na alam niya kung ano ang nangyayari. nagpaplano. nang isang lalaki ang dumating. Naiwan kami. May ibang nagsabing pupunta sila tabing-dagat at magsaya. ―Ano‘ng gagawin ko?‖ Agad nagbago ang pakiramdam namin. Nanananghalian kami at nag-iisip ako kung papasok na ako sa trabaho kinabukasan. takot na takot at gulung-gulo ang ayos. Nahinto kami sa pagkain at pinagtatanong siya: ―Sigurado ka ba?‖ ―Bakit?‖ ―Baka nagkamali ka lang ng pag-intindi?‖ ―Wala kaming narinig na sinabi nilang gano‘n. Sumakay kaming lahat sa tatlong kotse – sa aking Fiat.Pagkaraa‘y mahinahon nitong inutusan ang sundalong hubarin ang kanyang uniporme at iwan ang sasakyan. ang Patriarkang si Huot Tat na nakatira saOnalon Pagoda sa tabi ng ilog dalawang milya ang layo. dumaan sa bahay ang mga magulang ni Any para sabihing babalik na sila sa kanilang bahay. nagkukuwentuhan. Sumunod naman ang lalaki at lumayo na ang Khmer Rouge. nagbibiruan. ―Bakit hindi pa kayo rito mananghalian?‖ Bakit nga ba hindi. parang hindi kapani-paniwala! Kailangang malaman namin ang totoo kaya nagtanong kami sa mga kapitbahay para malaman ang mga pangyayari. Mag-aalas onse pa lamang. Siya ay katiwala sa bahay ng mga biyenan ni Oan na nakatira may isang milya ang layo. Ipinagkatiwala nila sa taong iyon ang bahay nang umalis sila sa Cambodia kasama ang asawa at nag-iisang anak ni Oan. Paminsan-minsa‘y isang putok ang naririnig mula sa kalayuan. Sabi ko‘y iuuwi ko na ang aking pamilya. Muli akong nakahinga. Nagsisikip pa rin ang mga kalye. Naglalaro ang mga bata sa bakuran. sakay ng trishaw. Masaya kaming bumalik sa bahay ni Oan. Halos hindi makahinga. Hindi namin alam ang ang gagawin. sa gawing dinaanan ng Khmer Rouge. Nakatayo ito ngayon sa may pintuan. Ang mga ganitong pagunita na labanan ay nagpaalisto sa amin dahil hindi namin alam kung sino ang binabaril nino. at sa Mercedez Benz ni Oan. Pero walang balita sa radyo parang nakabubuhay ng loob ang kawalan ng opisyal na babala. at mga kotse. mas nakasisigurong maaayos ang lahat. makakukuha rin kami ng proteksiyon. Matitingnan naman ng mga biyenan ko ang bahay namin habang wala pa kami. Mukhang pabalik na sa normal ang lahat. Muli.

at napaliligiran ng mga monghe at sibilyan. Lumuhod kaming kasama ng iba pang naroon at ginawa ang tatlong ulit na pagpupugay na ang mga kamay ay magsalikop sa may noo. Nakatayo iyon sa tabing-ilog. ―magpapadala rin ako ng sarili kong kinatawan.‖ sabi ng Patriarka. si Oan. Matapos kaming ituro sa isang malaking bulwagang puno na rin ng may isandaang katao. Halatang badigard nila ang ibang lalaking nakasibilyan. ay ang tirahan ng mga monghe. takot waring mapansin. nagtatanungan kung ano ang ibig sabihin ng lahat ng iyon. Nagmartsa sila nang hindi kami pinapansin. Marahil ay wala namang pangkalahatang ebakwasyon. Dalawang pangunahing tanong ang lumilitaw: paano kikilos ang mga opisyal na Republikano sa harap ng mga Khmer Rouge? At bakit pinaaalis sa mga bahay nila ang mga mamamayan – dahil lumalabas sa mga report na pinalilikas ang mga tao sa siyudad. dinala ang mga bata at nagpunta sa bahay ng Patriarka. matatag na nakataas ang ulo niyang ahit. Nanatiling nakaupo ang Patriarka sa kanyang bangko.‖ Narinig kong sinabi niya. minsan lamang akong nakakita ng Khmer Rouge. Tinatawagan ang lahat ng ministro at nakatataas na opisyal ng sandatahang lakas sa Ministry of Information sa ganap na alas kuwatro ng hapon. takot waring makaaksidente. ang magpunta sa pagoda para malaman kung ano ang nangyayari at hinginang proteksiyon ng Patriarka. nang lumabas sa katabing kalye ang tatlumpu sa kanila. ―Hindi makatwiran. ako. Sa paligid niyon. Nakasuot siya ng robang dilaw na hantad ang isang balikat. mahinahong naghihintay. . ilan sa amin – ang mga magulang ko. Pagkaraa‘y magkakrus ang mga binting naupo kami at nakinig ng mga usapan. at ang mga kapatid kong lalaki – ang nagpunta sa tanggapan ng Patriarka. Nang sumunod na na isang oras. hindi alintana ang mga taong nakapaligid sa kanila. ―Alam na ninyo ngayon ang gagawin. Pinaraan sila ng mga kotse at mga taong nagdaraan. Ipinarada namin ang mga kotse.‖ Makaraang umalis ang mga heneral at isang monghe.‖ Isang monghe ang inutusan ng Patriarka na tumelepono sa presidente ng Cambodian Red Cross at kay Chau Sau. Kakatwang malakas pa ang Patriarka sa kanyang walumpu‘t limang taon. Agad kong nakilala ang dalawang lalaki. maingat na sinusunod ang tuntunin sa daan.at magalang ang lahat. Walang binabanggit na pangkalahatang deportasyon ang programa ng Khmer Rouge. si Heneral Chhim-Chhuon. Isa iyong mataas. na magkaroon ng ebakwasyon. tumutunghay sa pinagtatapuan ng ilog ng Mekong at Tonle Sap. May isang nagpatahimik sa lahat at itinuro ang transistor na nasa mesang katabi ng Patriarka. nagpalakad-lakad kami. Malinaw na maraming tao ang nag-isip nang katulad namin. Dapat sanang makapagbigay ng impormasyon ang dalawang ito. kasama ng mga puno at hardin ng mga bulaklak. at si Heneral Mao Sum Khem. iniisip kung pupunta kami sa French Embassy o sa hotel Le Phnom. kung gayon. sabi niya. ang sekretaryo-heneral ng Opposition Democratic Party. Iginigiit ng Pariarka na maging mahinahon ang lahat. May sariling bakuran ang pagoda ng Patriarka. dating aide-de-camp ni Marshal Lon Nol. pero tila wala silang nalalaman kundi ang deklarasyon ng Red Cross na niyutral ang Hotel Le Phnom at ang French Embassy. Chief Operations Co-ordinator ng sandatahang lakas ng Republikano. at mukhang bata pa ang malapad niyang mukha. Buhay na naman ang istasyon ng gobyerno at may maikling mensaha. ―Manatili kayong mahinahon at maghintay ng utos. dalawang-palapag na templong may bubong na tisang kulay dilaw. Ngunit parang mapagpakumbaba na at nag-aalinlangan ang dalawang ito na dati‘y palaban. wari‘y iniiwasang mahawa sa amin. tahimik na nagmamartsa sa isang hanay sa gitna ng daan.

Manakanaka ang dating at alis ng mga taong naghahanap ng matutulugan. Walang sagot. Pagkaraa‘y nakita niya ang anim na bisikleta at tatlong motorsiklong nakaparada sa may pintuan. wala akong narinig na ganoong utos. Isa lamang iyong maniobra ng imperyalista. umiling ang opisyal. Bakit daw iuutos ang pagpapalikas ng mga taong may malakas na pangangatwan gayong kakailanganin sila sa pagsasaayos ng ekonomiya. ngunit marami pang nagsisilikas ang dumating sa pagoda at nagsabing patuloy pa rin ang pagpapaalis sa mga tao.‖ Nakahinga ako nang maluwag at ibinalita ko kay Any na hindi totoo ang usap-usapan ukol sa ebakwasyon. ngunit waring nakatatakot ang kawalan ng katiyakan. Sa isang pagkakataon. naroon din ang Prime Minister na si Long Boret. Sabi niya‘y maraming mga nakatataas na opisyal na Republikano at mga ministro sa miting. ang kaimposiblehan ng pagpaplano. Dahil sa matinding pagod at pag-aalala. ay naging masunurin sa aming kakaibang kalagayan at kalituhan. Nang humingi ng asylum. Wala raw kabuluhan ang ganoong utos. nakatulog kami sa mga banig na inilatag sa baldosang sahig ng pagoda – lahat kaming tatlumpu na nahahati sa iba‘t ibang pamilya. Daan-daan ang nagsisiksikan sa pagoda at sa bakura nito. Nang natutulog na kaming lahat – mga alas nuwebe siguro ng gabi – isang opisyal ng Khmer Rouge na may hawak na pistola ang pumasok. hindi raw maaaring magsinungaling ang opisyal. Kakatwang pati ang mga bata.‖ sabi ng kausap ko. Mga kasing-edad ko siya. Naupo ang monghe sa tabi ng isang opisyal ng khmer Rouge na nakipag-usap naman sa kanya nang buong galang. at bawat dumating ay nagpapatotoong patuloy ang ebakwasyon. Ngunit maaari ring wala siyang nalalaman. mga alas sais. Sa kauna-unahang pagkakataon. Pinuri ng opisyal ang mga kabutihan ng Khmer rouge at sinabing maisasagawa na ang muling pagtatatag ng bansa sa tulong ng mga dating opisyal. sinabi ng nakausap ko na imposible para sa sinumang Cambodian ang pumasok sa French Embassy dahil guwardiyado ng mga Khmer Rouge ang pintuan. Wala.? ―Sabi niya sa akin: nasa iyo ang aking palabra de honor. Wala kaming magawa kundi maghintay. Sinundan ko siya habang nakikipagsiksikan sa karamihan ng mga tao patungo sa Patriarka. Tumanggi ang monghe nang tanungin ni Oan. Nagpalakad-lakad ako. Masasaya naman ang mga anak ko. . dumating ang kinatawan ng Patriarka. naghihinalang tiningnan niya kami. nakikipaglaro sa mga kasing-edad nila. napagtanto kong naipit kami. ―Kahit na Patriarka mismo ang dumating. hindi malaman kung saan patungo. pero hindi ako makatulog. Tinangka kong tawagan ang mga biyenan ko at si Anyung sa bahay. habang libu-libo naman ang mabilis na papalabas ng bayan. Ibig lamang nilang matakot ang mga taumbayan. kasama ng agos ng mga nagsisilikas. na nagtaas ng kamay para patahimikin ang lahat. Nang magtakip-silim. Nakikini-kinita ko ang pangit na larawan: ang mga magulang ni Any at ang kapatid niyang si Anyung. ngunit blangko iyon. ang posibilidad na mahuli kami habang lumilikas. Sumapit ang gabi.Naging lalong kainip-inip ang paghihintay habang humahapon. ―hindi siya papasukin ng Khmer Rouge. pati na si Nawath. Pinatay ko ang radyo. Pinilit kong basahin kung may magandang mensahe sa kanyang mukha. Ibinalot ko ang aking sa ilang damit at binuksan sa Voice of America sa Cambodian para makibalita. Muli kong tinawagan ang mga biyenan ko pero wala pa ring sagot. gulat na gulat na may Cambodian na hindi kumikilala sa awtoridad ng Patriarka. Nang itanong ng isang monghe ang tungkol sa ebakwasyon. Tumindi ang aking pag-aalala. Alinman sa nagsisinungaling o walang nalalaman ang opisyal.‖ Ibinaba ko ang telepono. nakatutok ang baril sa mga natutulog na parang may inaasahang lalaban sa kanya. Nagtatalo ang loob ko kung aalis kami. Sinulyapan ko siya para pumayapa ang kanyang loob. intelektuwal at teknisyan. humingi ako ng permiso sa Patriarka na matawagan ang French Embassy. Sa masakit na liwanag ng mga bombilya. mga treinta anyos. pilit na pinapayapa ang loob ni Any sa pagsasabi ng tungkol sa mga tawag at sa pamamagitan ng bahagyang pakikipag-usap sa mga bata.

pabulong din. dalawa pang sundalo ang dumating at walang imik na kinuha ang dalawa pang motorsiklo.―Kanino ang motorsiklong ito?‖ sigaw niya. Naging maliwanag sa akin at sa lahat ng naroon.‖ Hindi ko na iyon mapaniwalaan. hindi lahat sila‘y gano‘n. Wala pa ring nagsalita. Dalawang bese niyang sinabi: ―sino ang may-ari ng motorsiklong ito?‖ At pagkaraan. Walang sumagot. ―Matulog ka na anak. Sinenyasan ko siyang manahimik. na hindi pagnanakaw o pang-aangkin lamang ang mga kilos na iyon. Inihiga ng opisyal ang motorsiklo. nagpalinga-linga. Nakakadena ito sa dalawa pang motorsiklo. Isang matagal na tingin ang ipinukol sa akin ng aking ama. natulala. Bago muling nakatulog. itay?‖ Hindi ako nakakibo. Isinuksok niya ang baril at pinuntahan ang mga bisikleta. ngunit dito. Dalawang beses siyang nagpaputok. sa isang iglap ay napanoog namin ang tatlong taong parang hindi alam kung saan sila naroon. ―Kailan tayo uuwi. uuwi na tayo bukas. Labinlimang minuto pagkatapos. Nakatatakot ang pagpunit ng mga putok sa katahimikan. at siya man. itinanong ng panganay naming si Sudath. lalo‘t iisiping may mga batang natutulog. ―Paano niya nagawa ang gano‘n?‖ ―Ano‘ng magagawa natin?‖ sagot ko. sa palagay ko. Tiningnan ko si Any. wala ni paggalang para sa Patriarka. ―Siguro naman. Makailang sandali‘y ibnulong sa akin ni Any. Iyon ang unang babala na mawawasak na ang mabubuting kaugaliang taglay namin sa loob ng maraming dantaon. Iginagalang siya. inilabas ang kanyang baril at itinutok sa kadena. May kahalagahan ang Patriarka na higit pa sa kanyang kalagayang panrelihiyon. . maging sa pinakamalalayong kanayunan sa Cambodia. sakay ng motorsiklong umalis ang opisyal. Nagising ang mga bata.‖ nagtatanggol na sabi ko sa kanya. iniwan kaming natitigilan. Ilang saglit pa. magkasunod. Naputol ang kadena. Isang asul na Honda na mukhang bagung-bago ang kinuha niya. ―Kailangan ito ng Angkar!‖ Angkar – ang Organisasyon: iyon ang kauna-unahang pagkakataon na narinig kong ginamit sa ganoong paraan ang salitang iyon. Si Any ang sumagot.

at dahil karamihan sa mga lokal na geisha ay nasa gulang na ayaw nang sumayaw. Nang simulan nilang pag-usapan ang Kabuki. Nagpatawag siya ng isang geisha. sinimulang isalaysay ng babae ang nakaraan nito sa isang nakagugulat na paraang basta pakuwento lamang. dumating na ang panahon ng pag-akyat sa bundok sa kaluntian na tagsibol. hindi geisha. Tahimik na lumabas ang katulong nang magsimula silang mag-usap tungkol sa mga bundok. at dahil hindi ganadong uminom ng alak si Shimamura na maaari niiyang maramdaman kung kasama ang isang oardinaryong geisha. ang kaalamang maaga itong tumanda ay nagdulot sa kanya ng bahagyang kapanatagang inaasahan niyang madama sa piling ng isang geisha. Ngunit baka sakaling makapunta ang babaeng nakatira sa titser ng musika. suot nito ang malambot at pantag-araw na kimono na nagbibigay ng anyong kagalanggalang. ngunit hindi rin naman siya matatawag na baguhan – sa pangkalahata‘y ganito ang ikinuwento ng katulong. ngunit sa kasawiang-palad. ngunit hindi nito suot ang mahabang saya ng geisha. sa bahaging pinakamalapit dito. mawawala ang mga sariwang gulay sa mesa. nakatagpo siya ng patron na nagbayad ng kanyang mga utang at nag-alok na tutulungan siyang maging titser ng sayaw. Bumaba siya sa nayon ng mainit na bukal pagkaraan ng pitong araw sa hangganan sa bundok. at lihim siyang nalungkot. Tumayo si Shimamura. ngunit siya‘y kinontra bilang geisha sa Tokyo. at ito‘y kinalimutan niya. Mukhang mamahalin ang obi. nagkuwento ang katulong tungkol sa babaeng nakatira sa titser: ang titser ng samisen at ng sayaw ay may kasamang isang babae. Kakatwang istorya. Napakalinis nito kaya naisip niyang baka dinadaya siya ng kanyang mata nasanay ito sa katitingin sa maagang tag-araw sa kabundukan. bantulot itong magkuwento ng kanyang mga sikreto. Paalis na ang katulong ngunit tinawag ito ng babae. Kung minsan. mahalaga ang serbisyo ng babae. ngunit kung minsa‘y napapakiusapang tumulong sa malalaking pagtitipon. na nabubuhay sa kawalan ng magawa. Gayunman.LUPAIN NG TAGLAMIG Ni Yasunari Kawabata Salin ni Rogelio Sicat ―NOON‖: lipas na ang panahon ng panganib dahil sa mga pagguho ng yelo. natuklasan niyang mas maraming alam ang babae tungkol sa mga aktor . sabi ni Shimamura sa sarili. tumutulong ito sa mga pagtitipon ngunit umuuwi na pagkaraan ng dalawa o tatlong sayaw lamang. Akala ni Shimamura ay beinte uno o beinte dos ito at dahil ipinalagay niyang hindi ito nagsisinungaling. Si Shimamura. Sa halip. Gayunman. Sa ngayon. dumating ang babaeng nakatira sa titser ng musika. sa kasawiang-palad ay may selebrasyon nang araw na iyon bilang pasinaya ng isang bagong kalsada. Di nagtagal. at hindi magkandatuto ang labindalawa o labintatlong geisha sa pagsisilbi sa mga tao. pagkaraan ng may isang oras. Hindi siya kailanman dumarating na mag-isa para aliwin ang isang bisita sa otel. Nang mag-usisa pa si Shimamura. napakaraming tao sa pagdiriwang kung kaya ang pinagsamang bodega ng cocoon at teatro ay inokupa. sabi ng katulong na babae. Palagay ni Shimamura ay malinis ito hanggang sa gilit ng mga daliri ng paa. Sinabi ng babae na siya‘y disinuwebe anyos. May bagay sa pananamit ng babae na nagpapahiwatig ng isang geisha. hindi bagay sa kimono. ay nakatuklas na kung minsa‘y nawawala ang katapatan niya sa sarili. Hindi tiyak ng babae ang pangalan ng bundok na nakikita mula sa otel. Nagbigay ang babae ng impresiyon ng lubos na kalinisan at kasariwaan. Nang dumating sa punto ng kung ano ang nangyari mula noon. kasama ang katulong. Ipinanganak siya sa lupaing ito ng yelo. namatay ito pagkaraan ng isa‘t kalahating taon. at malimit siyang nagpupuntang mag-isa sa bundok upang mabawi rito ang kung anong bahagi nito. Dahil walang bata sa bayan na nagsasanay para maging geisha.

Lumawak ang naging damdamin niya sa kabundukan upang sakupin pati ang babae. bumulalas ito: ―Ang galing mo naman. natagpuan niya ang sariling naghahanap ng isang kasama. ang malantik na pilikmata ng nakababang mata ang nagdudulot sa mukha nito ng init at tukso.‖ ―Hindi ako pumasok dito para utusan ng ganyan. at muli. At sa pangkalahatan. Ngunit pagkaraan ng ilang saglit. Serbisyo iyan na hindi maibibigay sa iyo ng otel. parang alam nito ang lahat ng dapat malaman tungkol sa mga lalaki. at ako pa ang hinilingan mong gumawa ng gayong bagay!‖ ―Ano‘ng masama ro‘n? Masyado lang akong lumakas pagkaraan ng isang linggo sa kabundukan.‖ ―Ikaw ang tumawag para sa akin. Ikaw mismo ang makipag-usap. ―Walang nakakapilit sa geisha na gawin ang ayaw niya. Ni hindi ako makaupo rito para makipag-usap sa iyo sa paraang gusto ko. Umiling ng bahagya ang babae. Pakikipagkaibigan. ang babae‘y tila naging nakakatuwang bata. naging panatag ang loob nito na sa wakas ay naglantad dito bilang tagapaghatid ng aliw. Kaya nga tinatrato kitang mabuti. at pagkaraa‘y naupo sa pasimano ng bintana. Nagkuwento ang babae na parang sabik sa isang tagapakinig. maaari kitang kausapin. pagkaraan ng isang linggo ng pag-akyat sa bundok na wala siyang nakausap kahit isa. iyan lang.‖ ―At ganito ang ipagagawa mo sa isang kaibigan?‖ Gumagaya sa kanyang pamamaraan. samakatuwid.‖ . at di nagtagal.at estilo kaysa kanya. isang mapusyaw na pamumula ang kumalat sa mukha nito. at hindi gaanong mabilis. Hindi ka masyadong magkakamali kapag sila‘y bata. At iyong hindi gaanong madaldal. Gayunman.‖ Bigla itong tumayo at lumapit sa bintana. Marahil. ―Kunin mo ang geisha na gusto mo. at hindi ano pa man ang naramdaman niya sa babae. insip ni Shimamura na ito‘y baguhan. Tiningnan niya ito. Bahala ang geisha mismo. Malinis. Kung gusto kong may kausap. Mali-mali tuloy ang naiisip ko. ngunit mukhang sanay na rin dito ang babae at hindi nasisindak. namumula ang mukha habang nakatingin sa kabundukan. Sige. ―Ikuha ka ng geisha?‖ ―Alam mo ang ibig kong sabihin. kung gusto mo‘y ikaw ang tumawag.‖ ―Iyan ang totoo. at wala akong ideya kung sinong geisha ang pinakamaganda. Umabot na si Shimamura sa puntong alam niyang ipinaparada lamang niya ang kawalanghiyaan ng isang lalaki. at. nakatingin sa sahig.‖ ―Huwag mo na akong lokohin.‖ Mabilis itong bumaling upang humarap sa kanya. ―Walang ganyang babae rito.‖ ―Ano ba ang maganda sa iyo?‖ ―Iyong bata. Habang papunta sa banyo nang sumunod na hapon.‖ ―Bakit ako ang gusto mong gumawa niyan?‖ ―Itinuturing kitang kaibigan.‖ ―Di ba iyan nga mismo ang hinihingi kong gawin mo? Ngayon lamang ako nakarating dito.‖ Tahimik ang babae. iniwan ng babae ang tuwalya at sabob sa bulwagan at pumasok sa kanyang kuwarto upang kausapin siya. Kauupo pa lamang ng babae nang hilingin niya ritong ikuha siya ng isang geisha.

At walang dudang may bagay na katulad ng panggabing salamin sa pangyayaring ito. Para itong nabubuhay sa nakaraan. . Parang napakadali niyang napaglalangan ang babae. paano ka? Hindi ka maaaring magpakaingat sa mga nagpupunta rito. ngunit tilla napakalapit din niya kay Shimamura. Taglay ng boses ng babae ang tono ng malapit na damdamin at bahagyang nakonsensiya si Shimamura. tulad ng mukha ng babae sa panggabing salamin. ngunit bukod dito. Maaari pa niyang paturuan ng sayaw ang kanyang maybahay upang huwag itong mainip. Napakalinis ng babaeng ito. at iiwan kita para makausap ko. Hindi na kita gusto pang makita. malamang na bukas lang ay hindi na kita gustong kausapin. Laging ganyan sa lahat ng nagpupunta rito. Alam mo iyan – hindi nagtatagal. nakita niya ang babae na parang hindi totoo. Bakit pa ako babalik?‖ ―Di ba sinabi ko na sa iyo na gusto kong makipagkaibigan sa iyo kaya tinatrato kitang mabuti?‖ ―Tama na‘ng sinabi mo. tumayo ang babae at naupo sa banig sa ibaba nito. ngunit may dahilan siya sa paglusong sa mababaw na tubig nang hindi nagpapakabasa.‖ Mula sa pagkakaupo sa pasimano. Mas mabuti para sa kanya kung siya‘y babaeng iyong pinili.‖ ―Totoo. Ang bisitang hindi nagsasabi sa iyo na gusto ka niya. Kung siya‘y isang babaeng hindi mo gusto. Para sa kanya‘y baguhan ang babaeng ito.‖ ―Talagang totoo. Medyo seryoso siya rito. ngunit mayamaya‘y idinagdag nito: ―Mayroon kang ibig ipakahulugan sa iyong sinabi. hindi mo na hahangaring makita pa ako pagkaraan. Bata pa ako pero narinig ko na ang lahat ng usapan. nang pinag-iisipan na niya kung saan pupunta para takasan ang init ng tag-araw. Ayaw niyang isipin ang mahabang komplikasyon ng relasyon sa isang babaeng alanganinan ang katayuan. kahit matagal ka na niyang iniwan. Ito‘y isang bukal at napaparito ang tao ng isa-dalawang araw. Hindi mo siya malilimutan. Sinabi niyang pakikipagkaibigan lamang ang nararamdaman niya sa babae. Mula nang ito‘y kaniyang makita. tama na. Bukod dito. Isipin mo ang sarili mo. Gayunma‘y hindi siya nagsisinungaling.‖ ―Tama na. Pupunta ako sa bundok upang muling magustuhang makipag-usap sa tao. sabi nila.‖ ―Halimbawang sumobra ako sa pakikitungo sa iyo.‖ ―Totoo.‖ Biglang bumaling ang babae. gayong alam mo namang gusto ka – siya ang mas magiliw mong natatandaan. iyon lang.‖ Prangka ang kanyang pananalita – napakabilis ng kanyang pagbabago. ang babae ay baguhan.‖ ―Sabi ko‘y hindi na ako babalik. Ang kasabikan niya sa isang babae ay hindi iyong mag-uudyok sa kanya na gustuhin ang partikular na babaeng ito – kasabikan iyong kailangang idaos ng walang pananagutan. ―Karaniwang mga nagbibiyahe ang napapairto. Walang maganda rito. Sa kabutihang-palad.‖ ―Huwag kang gaga. At ikaw mismo. naisip niyang maaari niyang dalhin ang kanyang pamilya sa bukal na ito sa bundok. at pagkaraa‘y aalis na.―Hindi na ako babalik dito. inihiwalay na niya ang babaeng ito sa iba pa. Puwede itong mabuting kasama ng kanyang maybahay.‖ ―Isang panandaliang relasyon. At siya rin ang nagpapadala ng sulat sa iyo.

nabaling ang kanyang interes sa sayaw na Hapon at sayaw-dula. na parang dinaya niya ang babae nang makita niyang ang pambobola ng manlalakbay na aalis bukas ay sumanggi sa isang bagay na malalim at seryoso sa buhay ng babae.‖ ―Akala mo‘y mababang klaseng bukal ang bayang ito tulad ng iba. Ang ballet na hindi niya kailanman nakikita ay sining sa ibang daigdig. bumaba ang boses. Bahagya siyang nagsisi. Inulit nito nang may diing . Ang totoo. pagkat ang usapan sa sayaw ay nakatulong upang lalong mapalapit ang babae sa kanya. na para bang ito‘y lubos na minta. at lumutang ang bahagyang mapaglarong himig ng isang geisha. Tinawag niyang pananaliksik ang kanyang trabaho. parang hindi totoo. at di nagtagal. na tinatrato niya ang babae gaya ng mismong pagtrato niya sa kanluraning sayaw. Parang alam mo na pagkakita mo pa lang. ang natuklasan niyang aliw sa bagong hilig ay nagmula sa kawalan niya ng kakayahang makapanood mismo ang mga kanluraning artista sa kanluraning ballet. Isang pangarap na walang kaparis mula sa malayo. ay nasisiyahan sa pangyayaring mula sa manaka-naka niyang pagkatuklas sa kanluraning sayaw ay nasumpungan niya ang sarili sa bingit ng daigdig ng panitikan – kahit nagtatawa siya sa sarili at sa kanyang trabaho.‖ ―Itatawag mo ako ng iba kung gayon?‖ ―Ngayon?‖ ―Ngayon. naging kaibigan niya ang mga sumusikat na personalidad sa daigdig ng sayaw at nagsulat siya ng maaaring tawagin mga pananaliksik at mapanuring sanaysay.‖ Naging seryoso na naman ang tono ng babae. nagsaliksik siya sa mga lumng dokumento at pinuntahan ang mga puno ng iba‘t ibang eskuwelahan sa sayaw. at magiging magkakaibigan tayo. Nang ipasiya na niyang wala nang ibang dapat gawin kundi lubusang ilahok ang sarili sa kilusan ng sayaw. at matiyagang nangolekta ng mga programa at poster mula sa ibang bansa. Mas magtatagal kung magiging magkaibigan lamang tayo. na mabuo sa kanya ang malalim na pagtutol sa nahihimbing na matandang tradisyon at sa mga repormador na ang gusto lamang ay bigyang-kasiyahan ang kanilang mga sarili. Bilang estudyante. Katulad nito ang umibig sa isang hindi pa niya nakikita kailanman. bagamat hindi niya halos namamalayan.‖ Ngumiti ang babae. ―Mas gusto ko pa nga ang gayon. Hindi nasisiyahan hangga‘t hindi niya natutuhan ang lahat ng gusto niyang pag-aralan. napatangay siya sa pananaginip ng kanyang sumasayaw na imahinasyon na pinupukaw ng mga kanluraning libro at retrato. ngunit posible rin.Gayon din ang panlasa niya sa sayaw na kanluranin. iyo‘y malaya at hindi mapigilang pantasya. Ngunit nagpatuloy siya: ―Maaari kong dalhin ang pamilya ko rito. Tumigil siya sa panonood ng sayaw na Hapones. at mula sa pagkabata ay pamilyar na pamilyar na siya sa teatro ng Kabuki. Maaaring masabi na sa kauna-unahang pagkakataon. kung gayon. Natural lamang.‖ ―Pero ano ang masasabi mo sa isang babae e araw na araw?‖ ―Kung gabi. isang liriko mula sa paraiso. Wala nang sasarap pa kundi sumulat tungkol sa ballet mula sa kaalamang nakuha sa libro. sa halip.‖ ―Naiintindihan ko ang ibig mong sabihin. bigla siyang lumipat sa sayaw ng kanluranin. na wala talagang trabaho. ngunit ang totoo. Nagtipon siya ng retrato at deskripsiyon ng ballet ng kanluran. Patunay nito ang matigas niyang pagtangging pag-aralan ang ballet na itinatanghal ng mga Hapon. Hindi lamang ito simpleng pagkahalina sa eksotiko at sa bagay na hindi pa nalalaman. Ngunit totoo rin na si Shimamura. nagagamit niya ngayon nang husto ang kanyang kaalaman. napakadelikadong may matirang latak na di gusto ng sinuman. at dahil hinihimok siya ng ilan sa mga batang personalidad sa daigdig ng sayaw. Minabuti niyang huwag lasapin ang ballet sa aktuwal na panonbood. Lumaki siya sa distrito ng komersiyo sa Tokyo.

nagawa niyang palipasin ang isang oras. Naghahanap ng dahilan para ito‘y madispatsa. Tagabundok talaga ang geishang ito. Isang tingin lamang sa disiotso anyos na geisha na pinapasok sa kuwarto ay naramdaman na ni Shimamura na nawala ang pangangailangan niya sa isang babae.‖ Bahagyang napangiwi si Shimamura sa kamalian ng kanyang tanong. ang bahay na nagmamantini ng geisha ay may kupas na kurtinang nagaanunsiyo na ito‘y restawran o inuman ng tsa. at lalo nang nahirapan si Shimamura na makiharap sa geisha. at kunwa‘y maginoo niya itong hinarap ngunit hindi niya maiwasang mas tumingin sa sumisibol na kaluntian sa bundok ng likuran nito. na kailan lamang nalatag. gayunman.tulad ng dati na walang babae rito tulad ng kanyang kursunada. Nahirapan siyang magsalita. ngunit isang sulyap lamang sa lumang estilong dumudulas na pinto.‖ ―Sino ang irerekomenda mo?‖ Tumayo si Shimamura upang kulilingin ang katulong. sa kabila ng hubad na kasimplehan. naupo ang babae parang walang nangyari. Babalik din ako. Sa isang nayon sa bundok. Iyon ang pagkakaiba. Samantala. bukod pa sa tindahan at sa geisha. Kung siya‘y may permiso. ang kasunduan ng geisha at ng kanyang kostumer ay maaari ngang gayon pa kasimple. gayunman. may natural na pakiramdam si Shimamura sa takbo ng buhay sa mg lugar na kanyang pinupunthan. Marahil. Sa pangkalahatan. ―Ilang lahat mayroon?‖ ―Ilang geisha?‖ Labindalawa o labintatlo. Ang tindahang nagbebenta ng kendi o sari-saring gamit pang-araw-araw ay may isang geisha. ―Buong responsibilidad?‖ ―Kung magkakaanak. Gayunman. Marahil. Depende sa babae kung mananatili siya sa gabi o hindi. at ang mayari ay mayroong kapirasong bukid.‖ Nang pumasok ang katulong. Huwag kang mag-alala. nais magmagandang-asal sa akmang paraan. Nang ayaw maniwala ni Shimamura. ay hindi pa hustong nagkakalaman. at pagkaraa‘y umurong ng isang hakbang. Natahimik siya. dahil nakatira ang babae sa titser ng musika. ay sapat na para magsuspetsa ang nagdaraan na kakaunti ang kostumer. at may bagay ritong nagpapahiwatig ng isang mabuting batang hindi pa nahuhubog ng husto. Nang hindi pa ito inaabot ng riles. malaki ang responsibilidad ng bahay. Nahirapan si Shimamura na itagong wala na siyang interes. na makutim sa ilalim. Ang mga kamay nito. Makailang itananong ng katulong kung sinong geisha ang tatawagin. nagsiklab ang babae. nagsilbi itong bukal na nakagagaling para sa mga nakatirang magsasaka.‖ ―Hindi ako maaaring magpaiwan. Maiwan ka. ―Aalis na ako. may bagay na komportable at makakawilihan sa nayon. o magkakaroon ng anumang sakit. tila walang pumupunta sa pangyayaring hindi pa siya lisensiyado bilang geisha ay tumutulong na siya paminsan-minsan sa mga pagtitipon. naalala niyang may pera nga pala siyang .‖ Nangusap ang babae na parang binabawi ang pagkapahiya. palagay ko. Kapag nanatili siya nang walang permiso mula sa kanyang bahay. tumayo ang babae at lumabas. ―Maaari na ba akong umalis?‖ ―Huwag. anuman ang mangyari. at naramdaman niya ang pagbaba sa kabundukan na. Narinig niya sa otel na ito‘y isa sa mga nayong talagang masarap puntahan sa malupit na lupaing ito ng taglamig. na ang mga panel na papel ay nangingitim sa kalumaan. ngunit tumanggi ang babaeng magbigay ng pangalan. dahil sa ugali ng isang walang magawa na magpalit ng kulay para sa sariling proteksiyon. sariling responsibilidad niya iyon.

‖ Tumalikod ang babae at marahang lumakad sa kulumpon ng mga puno. lahat ng sanga sa hilagang panig ay tuyo na. sabi niya. malayo sa sikat ng panghapong araw. Malamig ang hangin maski sa kalagitnaan ng tag-araw. Ngayo‘y naalala niya ang ideyang ibig niyang ilabas agad ang lahat ng lakas ng pitong araw sa kabundukan ay una niyang naisip nang makita niya ang kalinisan ng babaeng ito. Naubos na ang lakas ko – nakakatawa pero totoo. Inisip ko kung saan ka maaaring nagpunta at nakita kitang patakbong umaakyat sa bundok. ―Nagkamali ako. Tiningala ni Shimamura ang sanga ng mga cedar. at dahil ang mga dulo‘y bali na at nalaglag. bigla siyang luminga. Kailangan niyang pumunta sa opisina ng koreo bago ito magsara. Tahimik na sumunod si Shimamura.ipinatelegrama mula sa Tokyo. ―Masayang-masaya ka siguro dahil panay ang tawa mo. Nakita kita pagbabang-pagbaba ko mula sa bundok. Pinanood kita mula sa bintana. kung isa sa kanila ang nagustuhan mo.‖ Nakatingin ang babae sa lupa at malamig ang kanyang pagsasalita. Bumalik ako sa iyong kuwarto kani-kanina at nalaman kong umalis ka. Ilan sa medyo may-edad ang nakaaakit.‖ biglang sabi ng babae. at lumipad paitaas sa linya ng hangganan ng bundok. sobra ang taas kaya nakikita lamang ni Shimamura ang mga taluktok kung liliyad siya.‖ Tumawa siya.‖ Mula sa likod ng malaking bato. Sa kung anong dahilan. Tumitig ang babae sa ilog sa ibaba. ―Ano‘ng nangyari?‖ Nakatayo ang babae sa ilalim ng mga punong cedar. Ang punong sinandalan ni Shimamura ang pinakamatanda sa lahat. at ang katahimika‘y tila pabulong na umaawit. ―Nalimutan ko pala. ang dilaw na kulay ay naging puti sa malayo. Isang templo ang nasa loob ng kakahuyan.‖ ―Gano‘n ba‘ng lahat ng geisha?‖ ―Halos magkakatulad sila.‖ ―Suko na ako. Pagkaraa‘y nagtawa siya nang nagtawa. at hinihigpitan ang obi ng kanyang kimono. Dalawang dilaw na paruparo ang lumipad sa kanyang paanan. palagay ko. tinukso siya ng bundok. Pagod na ngunit nasisiyahan. Ngunit sa pinto ng otel. ―Tapos na. at silang dalawa ng geisha ay lumabas ng silid. Matindi ang amoy ng mga bagong sibol na dahon. patakbo at pasugod siyang bumaba sa dalisdis. ang matatalim na dulo‘y nakausli upang bumuo ng isang nakakikilabot na sandata ng isang diyos. ―Laging malamig dito. na sarili niya mismo‘y hindi niya alam kung ano ang nakakatawa.‖ . para itong mga istaka na isinaksak sa puno. Eto. Patakbo siyang umakyat dito. pinipilit pagaanin ang pagsasalita.‖Dinala ko ang tabako mo. Naupo ang babae sa isang malapad na bato. Tinatakpan ng maiitim na dahon ang langit. Medyo hindi nakatitiyak si Shimamura sa kanyang sarili. tuwid na tuwid ang mga katawan ng matataas na cedar. Sa tabi ay may mga asong nililok sa bato na nilulumot na. Paikut-ikot ang mga paruparo. Nakakatawa ka. at inisip kong lahat ng geisha ay katulad mo. Humuhugis sa kanyang leeg ang matingkad na kaluntian ng mga cedar.

Lumalatag ang anino sa mga puwang ng bundok sa kabilang ibayo ng lambak. Sa kanyang balat na tila porselana na pinatungan ng mapusyaw na rosa. o kung ang mga ito‘y hindi na sariwa. umabot sa kanila ang dagundong ng ilog nang may supil na kalambutan. May bagay na bahagyang nakatatawa rito. Nang maging malinaw kay Shimamura na ang babaeng ito lamang ang gusto niya sa umpisa pa lamang. hindi ito nanaisin ng sinuman. ―Hindi ako dapat narito. depende sa bisita kung gusto na niyang paalisin ang geisha. Hindi ako makakita. at ito‘y nalasing.Dinukot nito ang tabako sa manggas ng kimono at nagsindi ng posporo para sa kanya. Parang niyang hahapay-hapay ang babae. ngunit ang buko ng kanyang mga labi ay bumubuka at madulas na sumasara tulad ng isang maliit at magandang sirkulo ng mga linta. Pabaling-baling ang ulo nito. Babalik na lang ako. na tumayo at pinagpag ang saya ng kanyang kimono. Alas diyes na marahil nang gabing iyon. Nang gabing iyon.‖ . ikinukuwadro ng mga sanga ng cedar. nagsalin ito ng isang basong tubig at sunudsunod na lumagok. Pagkaraan ng may isang oras. Tila may isang espesyal na dahilan.‖ sabi ng babae. Mayamaya‘y natauhan ito. Mula sa bulwagan. at sa kanyang leeg na tila sa bata pa. tuwid itong nakaguhit sa kanyang mukha. Hahanapin nila ako.‖ May pagkutya sa boses ng babae.‖ Sumuray ito palabas sa kuwarto. Kung ito‘y may kulubot o bitak. at ang babae‘y higit na gumanda. Bumagsak ito sa harap ng mesa.‖ Sa katahimikan. Shimamura. ay nagingibabaw ang impresyon ng kalinisan. ngunit ang mga ito‘y sadyang madulas at kumikislap.‖ ―Huwag mong sabihin sa akin iyan. ang mga labi nito‘y waring kumikibot. tulad ng dati‘y nagpaikut-ikoy pa siya sa pagsasabi nito. Maging kung ito‘y tahimik. Gano‘n kasimple. Nag-iisa sa katahimikan. nakarinig si Shimamura ng di pantay na hakbang mula sa mahabang bulwagan. May bagay sa mahinahong babaeng ito na tumagos sa kanya matapos siyang tawagin nito sa lilim ng mga cedar. ang mataas at manipis na ilong ng babae. Walan katangi-tangi sa hubog ng kanyang bilog at may bahagyang tulis na mukha. malakas na tumawag ang babae kay Shimamura at isang sandali pa. hindi ng tunay na kagandahan. Ayaw mo lang tanggapin na natalo ka. nagsimula siyang mapoot sa sarili. ngunit mabining nakalaylay ang maikli at makapal niyang kilay upang pinidong takpan ang guhit. Bahagyang malungkot. Shimamura. Ang dibdib niya‘y matambok para sa isang babaeng nasanay sa mataas at mahigpit na obi ng isang geisha. ―Kung hindi rin lang kasimbuti mo. Ang gilid ng kanyang mga mata ay hindi umaangat o bumababa. at tila hindi titigil sa kasasalita. hindi pa husotng nagkakalaman. naiisip kong nadaya ako kapag nakita kita pagkaraan. natatalisod sa sahig. lumabas ang babae upang sumalubong sa ilang manlalakbay na bababa mula sa bundok. kompleto hanggang geisha. Bumabangga sa dingding.‖ malakas ang tawag ng babae. wala silang anumang maisip na sasabihin.‖ ―Kung tutuusin naman. Inimbitahan siya ng mga ito sa otel. ―Hindi maganda ang ipinakita ko sa kawawang batang iton. ―Shimamura. tila naninimdim. mga lalaking naging kaibigan niya noong panahon ng aking nang nakaraang taglamig. ―Naglalabasan na ang mga langaw. ngunit nagkaroon ng isang bagong uri ng pagtatanggi sa kanilang pagitan. na pinagdausan nila ng magulong parti. Inihahampas ang lasing na kamay sa anumang nagkataong naroon. bumagsak ito sa kanyang kuwarto na parang may nagsalya.

at naupos sa sahig sa sulok ng kuwarto. Pinaghalo ko ang aking ininom. Nagpapaubaya sa kanynag kamay. ―Narito ka. Ngunit bumalik na naman ang sakit ng ulo nito. Ano ba‘ng nangyayari sa iyo?‖ Gulilat na napaurong si Shimamura.‖ ―Palagay mo ba‘y makakalakad ka nang gayon kalayo? Pakinggan mo‘ng ulan. gusto ko ng tubig. Sasabihin nito sa kanya ang mga tao nitong gusto. ―Ayos na naman ang lahat. at binuksan ang bintana sa likod. Mahiga ka sandali nang mapahinga ka bago umuwi. ―Ayaw maalis. Para raw itong masusuka. nagsimula itong sumulat sa pamamagitan ng dulo ng daliri. hindi. Ngunit hindi na ito tumutol. ang sakit. anang babae. Uuwi . Nagitla si Shimamura. Talagang masakit. Dagli siyang bumangon. Pagkaraang maisulat ang pangalan ng may dalawampu o tatlumpung aktor. at mabigat na napasadlak sa kanya.Ang tawag na iyon. ay hayag na puso ng isang babaeng nagpapatulong sa lalaking itinatangi. Binutas ng daliri ng babae ang panel na papel. Bigyan mo ako ng tubig. ―Ano ka ba?‖ Mabangis na kinagat ng babae ang sariling braso na parang galit sa pagtanggi nitong humarang. kahit bahagya lamang.‖ Mahinahon ang kanyang boses. Ito ang daan. Sumandal ito sa kanya habang nagsasalita. Nag-alumpihit at namilipit ang babae. Idinagdag niya ang mga salitang pang-alo. nagkamali ako. May malalalim na marka ng ngipin sa braso ng babae. ―Subukan mong luwagan ang damit mo.‖ nang paulit-ulit. Gagapang ako hanggang bahay. ang sakit. ngunit . ―Shimamura. at matarik ang kalsada.‖ ―Hindi. Yumayakap sa kanya. Ang katakam-katam na alon sa ilalim ng palad ni Shimamura ay uminit. ―Hindi ako lasing.‖ Nakaramdam siya ng bagay na parang sa isang ina sa babae. nagmumuntikanang bumagsak ang babae. May bote sila ng murang wiski. na walang pagtatangkang magkunwari.‖ ―Kung kailanga‘y tapak akong uuw. ―Ayos na ang lahat. putang ‗na mo. Shimamura. Alam ko‘ng aking ginagawa. ngunit hindi ito sumagot. napaupo ito sa sahig.‖ sabi ng babae. Tuwing luluwagan ni Shimamura ang kanyang yakap. Masakit. Inutil. Inutil. Parang harang na itiniklop nito ang braso sa ibabaw ng dibdib na kanyang hinihinging luwagan. Sino‘ng may sabing lasing ako? A. Ayaw maalis. isinulat nito. Mahigpit na nakapulupot ang kanyang braso sa leeg ng babae kaya nagulo ang buhok nito sa kanyang pisngi. ―Putang ‗na mo. Pa‘no ko malalamang mura iyon?‖ Pinunasan nito ng mga kamao ang noo.‖ Tuwid na naupo ang babae at huminga nang malalim. Ipinasok niya ang isang kamay sa leeg ng kimono nito. Ang mataas at matinis na boses ay tiyak na umaalingawngaw sa buong otel. Biglang-biglang lumakas ang ingay ng ulan sa labas. Iyonang pumapasok sa ulo. sabi nito. ngunit malinaw na nahihirapan itong huminga. Tamad. Sanay ako rito.‖ ―At akala mo ba‘y hindi delikado iyan? Kung kailangan mong umuwi ihahatid kita. Uuwi ako. kumapit ito sa balangkas ng pinto.‖ Ang otel ay nasa isang burol.

Walang lalabas papuntang bukid ngayong umaga. sa malas ay naubusan ng sasabihin. Hindi magtatagal. Kasalanan mo.‖ . ―Bangon. hindi. at sinimulang ikuwento ang lahat tungkol sa kanyang sarili. ―Hindi pa nila ako mamumukhaan. Maya‘t maya‘y natatauhan ito.‖ ―Sa sarili mo‘y pinagtatawanan mo ako.‖ ―Alam mo. Huwag mo akong pansinin.‖ Hinatak ni Shimamura ang babae sa kama pagkaraan niyang mahiga. Wala itong sinabi tungkol sa nangyari lamang kanina. ―Madilim pa. ―Hindi ko kasalanan ito. Pero maagang gumigising ang mga tao rito. at habang nakikita niya ang pagkulubot ng noo nito sa pagtatangkang kontrolin ang sarili. naisip niyang panindigan ang binitiwang pangako. At umuulan. Kalahati ng mukha nito‘y nakatalikod. nakakubli sa kanya. Ngunit sinabi ng babae: ―Hindi ako magsisisi. uuwi ako. uuwi ako.‖ Nahiga uli si Shimamura. hindi malaman ni Shimamura kung ilang beses: ―Hindi. ―Mahiga ka kapag may nagsasabi sa iyo. Hindi ba‘t ikaw mismo ang may sabi niyan?‖ Halos litang pa ang babae sa alak.‖ Bahagya itong ngumiti na tila napahiya. Hindi ako. Dumuhapang ang babae sa mesa at muling uminom ng tubig.‖ ―Pero ano‘ng gagawin mo?‖ tanong ni Shimamura. sabi nito. nang-uusig ito: ―Nagtatawa ka. ―Mahiga ka na.‖ ―Ano ba talaga ang gusto mong gawin ko?‖ ―Sige. Kapag bumuti-buti ang pakiramdam ko. ―Mauupo ako rito. Mahinahon at maamo na tila ipinauubaya ang sarili. Ikaw ang mas mahina.‖ Hindi ito makapagsalita sa pag-iyak. inulit-ulit ng babae. Talo ka. Ilang sandaling tumahimik ang babae. Hindi ako kailanman magsisisi. Ngunit ilang sandali pa‘y kalmante na naman ito. Pero hindi ako ganoong babae. parang nagdedeliryong sinasabi nito ang kanyang sakit.‖ at di nagtagal ay pasado alas dos na. ―Aba. Kung hindi man ngayo‘y pagkaraan.‖ sabi nito kay Shimamura.‖ Tila nahihibang na parang nilalabanan ang kaligayahan. tila ang pagkaalala‘y dumating dito mula sa isang sulok ng gunita. Ganito. Pagkaraan. bigla itong naging masuyo. Kailangan niyang umalis bago lumiwanag. ―Uuwi ako. Tumalikod ito sa kanya at ibinaon ang mukha sa mga kamay. Parang nalimutan na nito ang ang sakit ng ulo. At pagkaraan. Tila pinipigil nito ang sarili na bumagsak nang namimilipit sa sahig. ano? Pinagtatawanan mo ako. hindi kita maintindihan.‖ Paluhod itong gumapang at hinila siya. Hindi ba sabi mo‘y gusto mong magkaibigan tayo?‖ Ang halos napakaseryosong tono nito ay nakapagpalamig sa kanyang gana. salita ako nang salita‘y umaga na pala.‖ ―Hindi. sinasabi ko sa iyo. ngunit hindi nagtagal. Bangon kapag may nagsasabi sa iyong bumangon.hindi makasuka. matulog ka na. ―Matulog ka na. marahas nitong ibinaling ang mga labi sa kanya.‖ Tuwi-tuwina‘y tumatayo ito upang dumungaw. Uuwi ako bago mag-umaga.

‖ ―Binibilang mo pala ang araw.‖ ―Nagda-diary ka?‖ ―Masarap basahi ang lumang diary. nang siya‘y ngumiti. Huwag mong kalilimuta.nang may bahagyang katigasan. hindi na katulad ng dati na napakaingat ko.‖ Iniangat ng babae ang ulo. na aking ginuhitan. Eksaktong ikaisandaan ay siyamnapu‘t siyam na araw. kahit umuulan. tila nasisilaw sa isang matinding liwanag. parang hubad na inilatag sa harap niya ang mamasa-masa at nakatutuksong balat. Nang yumuko ang babae. Kung minsa nga‘y nahihiya pa akong basahin ito. Nagsimulang magbilang ang babae sa mga daliri. Ang buhok nito‘y hindi naman masasabing makapal. Dati . at bawat pahina‘y punung-puno mula itaas hanggang ibaba. nagunita niya ang ―noon‖. Napakatulis siguro ng lapis ko noon. halos patakas mula sa kuwarto. ang Hulyo at Agosto ay dalawang magkasunod na mahahabang buwan. Pero wala akong itinatago kapag sumusulat ako sa aking diary.Tila bantulot pa itong lumakad bagamat naaaninaw na. at ang binili ko‘y simpleng notebook. wala ni isang naligaw na buhok at nagniningning itong tila isang mabigat at maitim na bato. Marahil. Sino‘ng luku-luko ang pupunta sa gayong lugar sa Disyembre‖ Hindi kita tinatawanan. ―Ano‘ng binibilang mo?‖ tanong ni Shimamura. Naiiba dahil sa kulay ng buhok. sabi niya – ay hindi dahil sa lamig ng taglamig sa lupain ng yelo kundi dahil sa isang bagay sa buhok mismo. Maayos at pantay-pantay ang linya. Nang magkaroon ako ng pambili ng diary. Sinimulan kong ipagwalang-bahala ang mga bagay. at pinamula ng mga kataga ni Shimamura ang buong katawan nito. Inayos ng babae ang buhok at tumakbo. Kasintigas ng sa lalaki. Minasdan ni Shimamura ang buhok at inisip kung ang lamig na labis na gumitla sa kanya – kailanma‘y hindi siya nakahipo ng gayon kalamig na buhok.‖ ―Kailan mo sinimulan?‖ ―Noong bago ako magpunta ng Tokyo bilang geisha. ―NATATANDAAN mo ba ang sinabi mo noon? Nagkamali ka. ―Noo‘y ikadalawampu‘t tatlo ng Mayo. Ilang sandali itong nagbilang. ngunit dahil sa kaitiman ng bundok ng babae. Nagpaalala kay Shimamura ng lamig sa lupain ng yelo. Ang pisngi nito. may tanging init dito. Baka may makakita sa kanilang dalawa na magkasama. hindi pinansin ang alok ni Shimamura na ihatid siya hanggang pinto. nakita ni Shimamura na pati ang likod nito sa ilalim ng kimono ay matingkad na namumula. mula mata hanggang tulay ng ilong na dumagan sa kamay ni Shimamura. ang mga hugis ng bundok at mga atip sa dalisdis nito. Di nagtagal. Gano‘n din sa pagpapraktis kong sumulat. oras na upang gumising at magtrabaho ang mga katulong. Wala akong pera.‖ ―Paano mo natandaang iyo‘y ikadalawampu‘t tatlo ng Mayo?‖ ―Titingnan ko lang ang diary ko. Banayad na nguniti ang babae.‖ ―‖Ikaisandaan at siyamnapu‘t siyam na araw. ay namumula sa ilalim ng makapal na polbo. Nagpatuloy pa rin ang pagbibilang. at nakapusod pataas ayon sa estilo ng buhok ng Hapon. Nagbalik si Shimamura sa Tokyo nang araw na iyon.

―Isinusulat mo rin ang iyong kritisismo?‖ ―Hindi ko kailanman kayang gawin iyon. ay hindi rin gaanong naiiba sa sarili nitong paraan. Mali ito. may bagay na nakapanghihinayang. at pagkaraa‘y mag-isa na lamang itong nagbabasa. Nalimutan n kaya nito na isandaan at siyamnapu‘t siyam na araw na ang nakararaan. at hinihiram nito maging mga nobela at magasing nakita sa kuwarto ng mga panauhin sa otel. Sampung notebook na ang napuno nito. ganitung-ganito ring klase ng usapan ang nagsilbing udyok upang isadlak nito ang sarili kay Shimamura? Muli. Sa bundok na ito. Sa kung anong dahilan.‖ ―At hindi ka tumigil sa paggawa ng diary?‖ ―Oo. Sa taong ito. Isinusulat ko lamang angawtor at ang mga tauhan at kung ano ang relasyon nila sa isa‘t isa. wala akong makita liban sa isang diary na may bagong araw bawat pahina. Halatang sa mga nagdaang buwan ay labis itong nasabik sa isang taong makikinig. pero ngayon. at muli.‖ Ngunit higit pa sa diary. Mula noong disisais ako. ngunit kahit gayon. sa mahusay na papel na mismo ako nagsisimula. Pero kapag nagsimula akong sumulat. Ang kuwento nito tungkol sa mga nobela ay tila walang kinalaman sa ―panitikan‖ sa pang-araw-araw na kahulugan ng salitang ito. Masaya ring nagkuwento ang babae ng mga pelikula at dulang hindi nito napanood kailanman. Nagunita ni Shimamura na ang sarili niyang malayong pantasya sa kanluraning ballet.‖ masayang tugon nito na parang bale-wala ang gayong pagtanggap. gayunman.‖ ―Pagsasayang lang talaga ng oras. ibig idiin ni Shimamura ang puntong ito. natangay ang babae sa kuwentuhan. gusto kong sumulat lang nang sumulat. May mga araw na nakakaligtaan ko. pero ang pinakamaganda‘y ngayong taong ito. pare-pareho ang mga parti.‖ ―Pero ano‘ng napapala mo?‖ ―Wala. Iyon lang.nagpapraktis muna akong sumulat sa diyaryo bago ko subukin sa mahusay na papel. Di iilan sa mga bagong nobelistang nabasa nito ang walang kahulugan kay Shimamura. Ngunit naaakit siya sa babae nang sandaling iyon at naramdaman niyang umaagos sa kanya ang isang katahimikang katulad ng boses ng ulan. may bagay na nagpapahiwatig ng isang pulubing naubos na ang lahat ng pagnanasang. nakikita ko ang mga lugar kung saan ako nakatulog sa pagsulat… Pero hindi ako sumusulat araw-araw. Alam niyang para sa babae ay hindi ito pagsasayang ng oras. Sumusulat ako sa aking diary pagdating ko mula sa isang parti bago mahiga. Mataman itong tumitig kay Shimamura. ang pagpapasiyang ito nga‘y pagsasayang ay nagkaroon ng epektong patiningin at dalisayin ang karanasan nito. at kapag binasa ko uli. May bagay na malungkot dito. Hindi ito gaanong pihikan at kakaunti ang naiintindihan sa panitikan. ang mga kataga nito‘y tila nagpapainit sa sariling katawan. . Sa pagkukuwento‘y parang ibinibida nito ang malayo at banyagang literatura. Lubos na pagsasayang ng oras. Ang tangi nitong karanasan sa pakikipagkaibigan sa mga nakatira sa nayon ay pakikipagpalitan ng mga magasing pambabae. nagulat si Shimamura sa sinabi ng babae na maingat nitong itinatala ang bawat nabasang nobela at maikling kuwento mula nang ito‘y kinse o disisais anyos.‖ ―Pagsasayang lang ng oras. na nakasalalay sa mga salita at litrato sa mga banyagang libro.

Ngunit ang pagnanasa nito sa lunsod ay nagmistulang isang mapaghanap na pangarap, nababalot ng simpleng pagpapaubaya sa kapalaran, at ang himig ng nasayang na panahon ay higit na matingkad kaysa anumang pahiwatig ng matinding pagkabigo ng isang nanirahan doon. Sa sarili‘y tila hindi gaanong malungkot ang babae, ngunit sa tingin ni Skimamura, may kakatwang bagay tungkol dito na nakakaawa. Kung pababayaan niya ang sariling patangay sa isipin ng nasayang na panahon, palagay ni Shimamura ay mahahatak siya sa isang malayong emosyonalismo at masasayang din ang sarili niyang buhay. Ngunit nasa harap niya ngayon ang maliksi, buhay na mukha ng babae, namumula sa hangin ng kabundukan. Ano‘t anuman, binago niya ang pagtingin sa babae, at natuklasan niya, nakapagtataka, na ang pagiging geisha nito ay lalong nagpahirap sa kanya para maging malaya at bukas dito. Lasing na lasing nang gabing iyon, mabangis na kinagat ng babae ang kamay na dahil sa pamamanhid ay ayaw gumalaw sa kanyang utos. ―Ano ka ba? Putang ‗na mo, putang ‗na mo. Tamad. Inutil. Ano ba‘ng nangyayari sa iyo?‖ At hindi makatayo, pabiling-biling itong gumulong. ―Hindi ako kailanman magsisisi. Pero hindi ako gayong babae. Hindi ako gayong babae.‖ ―Biyaheng hatinggabi papuntang Tokyo.‖ Tila namalayan ng babae ang kanyang pagbabantulot, at nangusap ito na parang iyo‘y itinataboy. Sa silbato ng tren, tumayo ito. Pahaltak nitong binuksan ang pintong may panel na papel at ang bintanang nasa likod, naupo sa pasimano at inihilig ang katawan sa barandilya. Rumaragasang palayo ang tren, ang alingawngaw ay naglaho at naging isang tunog na katulad ng panggabing hangin. Bumaha ang malamig na hangin sa kuwarto. ―Nasisiraan ka ba ng ulo?‖ Humakbang din si Shimamura patungo sa bintana. Tahimik sa labas, walang pahiwatig ng hangin. Walang kagalaw-galaw ang panggabing tanawin. Ang tunog ng bumabagsak na yelo ay tila humuhugong sa kailaliman ng lupa. Walang buwan. Ang mga bituin, na napakarami upang mapaniwalaan, ay napakaningning na bumababa na parang nalalaglag sa bilis ng kawalan. Habang lumalapit ang mga bituin, paurong nang paurong ang langit sa kulay ng gabi. Ang kabundukan sa hangganan, na wari‘y nagkakapatung-patong at magkakamukha, ay naghahanay ng kanilang bigat sa saya ng mabituing langit, maitim at solido ngunit hindi tumitinag na nagbabadya ng kanilang kalakihan. Nagsama-sama ang panggabing tanawin sa isang malinaw at payapang kaisahan. Nang maramdaman ng babae ang paglapit ni Shimamura, yumakap ito sa barandilya. Walang pahiwatig ng kahinaan sa ganitong posisyon. Manapa, sa dilim ng gabi, ito ang pinakamalakas at pinakamahigpit na pag-iwas na maaari niyang gawin. Narito na naman tayo, naisip ni Shimamura. Maitim man ang mga bundok, nang mga sandaling iyo‘y maningning ito dahil sa kulay ng yelo. Kay Shimamura, ang mga bundok ay tila tagusan, tila mapanglaw. Nawala ang kaisahan ng langit at bundok. Sinalat ni Shimamura ang lalamunan ng babae. ―Masisipon ka. Nakita mo nang malamig dito.‖ Tinangka niyang hilahin ang babae ngunit ito‘y kumapit sa barandilya. ―Uuwi ako.‖ Impit ang boses nito. ―Sige, umuwi ka.‖ ―Bayaan mo muna akong ganito.‖ ―Mananaog ako para maligo.‖

―Hindi samahan mo ako rito.‖ ―Kung isasara mo ang bintana.‖ ―Bayaan mo lang akong ganito.‖ Kalahati ng nayon ang nagtatago sa likod ng kulumpon ng cedar sa templo. Sa istasyon ng tren, walang sampung minuto sa taksi, umaandap-andap ang ilaw na parang ito‘y naglalamat dahil sa lamig. Ang buhok ng babae, ang salamin ng bintana, ang manggas ng kanyang kimono – ang lahat ng kanyang hipuin ay malamig, malamig na kailanma‘y hindi pa niya naranasan. Maging ang banig sa kanyang paa ay tila malamig. Humakbang siyang pababa sa banyo. ―Sandali. Sasama ako sa iyo.‖ Mabait na sumunod ang babae. Nang inaayos na nito ang mga damit na inihagis ni Shimamura sa sahig sa labas ng banyo, isa pang panauhin, isang lalaki, ang pumasok. Yumuko ang babae sa harap ni Shimamura at itinao ang mukha. ―Aba, may tao pala.‖ Umurong ang lalaki. ―Sandali,‖ mabilis na tawag ni Shimamura. ―Lilipat kami sa kbilang pinto.‖ Dinampot niya ang mga damit at humakbang sa banyo ng babae. Sumunod sa kanya ang babae na parang sila‘y mag-asawa. Lumusong si Shimamura sa banyo nang di lumilingon. Naramdaman niyang lumabas ang isang malakas na tawa sa kanyang labi nang malaman niyang kasama niya ito. Inilapit niya ang mukha sa gripo ng mainit na tubig at maingay na nagmumog. PAGKABALIK sa kuwarto, iniangat ng babae ang ulo mula sa unan at itinaas ang buhok sa gilid sa pamamagitan ng maliit na daliri. ―Labis akong pinalulungkot nito,‖ anang babae. Iyon lamang ang sinabi nito. Ilang sandaling naisip ni Shimamura na medyo nakadilat ang mata ng babae, ngunit nakita niyang likha ng makapal na pilikmata ang ilusyong iyon. Ang babae, na laging hindi mapalagay, ay buong gabing hindi nakatulog. Marahil ay ingay ng itinataling obi ang gumising kay Shimamura. ―Ikinalulungkot ko, nagising kita. Pinabayaan na sana kitang matulog. Madilim pa. Tingnan mo – nakikita mo ba ako?‖ Pinatay nito ang ilaw. ―Nakikita mo ba ako? Hindi?‖ ―Hindi. Napakadilim pa.‖ ―Hindi, hindi. Tingnan mo akong mabuti. Ayan. Nakikita mo na ako?‖ Binuksan nito ang bintana. ―Masama ito. Nakikita mo ako. Uuwi na ako.‖ Muling nabigla sa lamig ng umaga, iniangat ni Shimamura ang ulo mula sa unan. Kulay pa rin ng gabi ang langit ngunit sa kabundukan, umaga na. ―Pero hindi bale. Hindi gaanong abala ang mga magsasaka sa panahong ito, at walang lalabis nang ganito kaaga. Pero palagay mo ba‘y may aakyat ngayon sa bundok?‖ Kinakausap ng babae ang sarili at lumakad-lakad,

nahihala nito ang nakalawit na dulo ng itinataling obi. ―Walang dumating na panauhin sa biyaheng alas singko mula sa Tokyo. Wala pang gaanong trabaho ang mga tao sa otel.‖ Kahit naitali na ang obi, tumayo ito at umupo, at tumayo uli, at naglakad-lakad sa kuwarto, sa bintana nakatingin. Hindi ito mapakali, tulad ng isang alumpihit na hayop panggabi na natatakot sa pagdating ng umaga. Tila napapaibabawan ng isang kakatwa at may mahikang kabaliwan. Mayamaya‘y napakaliwanag na sa kuwarto kaya nakikita na ni Shimamura ang pula sa pisngi ng babae. Pumako ang kanyang mata sa napakatingkad at nangingislap na kapulahang ito. ―Nagliliyab ang pisngi mo. Ganyan kalamig ngayon.‖ ―Hindi ito dahil sa lamig. Tinanggal ko lang ang aking polbo. Magkulubong lamang ako sa kama‘y iinit na akong tulad ng isang pugon.‖ Lumuhod ang babae sa salaming nasa tabi ng kama. ―Araw na. Uuwi na ako.‖ Sinulyapan siya ni Shimamura, at dagling itinungo ang tingin. Yelo ang putting nasa nasa kalaliman ng salamin, at lumulutang sa gitna nito ang mapula at nangisngislap na pisngi ng babae. May hindi mailarawang sariwang kagandahan sa pagkakaiba. Sikat na nga ba ang araw? Mas matindi ngayon ang liwanag ng araw, tila malamig itong nasusunig. Sa harap nito, lalong naging maitim ang buhok ng babae, pinpatungan ng matingkad at makislap na pula. MARAHIL, para mapigil ang pagtambak ng yelo, ang tubig sa mga banyo ay pinaaagos sa paligid ng pader ng otel sa pamamagitan ng isang pansamantalang kanal, at sa harap ng entrada, kumalat itong tila isang mababaw na bukal. Isang malaki at itim na aso ang nakatayo sa bato sa tabi ng pinto at dumidila-dila sa tubig. Ang mga ski para sa mga panauhin ng otel, na inilabas marahil mula sa bodega, ay inihilera para patuyuin, at ang bahagyang amoy ng amag ay pinatamis ng singaw. Ang yelong nalaglag sa atip ng pampublikong banyo sa mga sanga ng cedar ay nababasag sa mainit at walang hugis na anyo. Sa pagtatapos ng taon, ang kalsadang ito‘y hindi na makikita dahil sa bagyo ng yelo. Sa pagdalo sa mga parti, kakailanganin ng babae na magsuot ng mataas na botang goma, ng lawlaw na ―pantalong pambundok‖ sa ibabaw ng kanyang kimono, magbabalabal ito ng isang kapa, at tatakpan ang mukha ng isang belo. Sa panahong iyon, mga sampung talampakan marahil ang kapal ng yelo – bago mag-umaga‘y dinungaw ng babae ang matarik na kalsada sa gulod, at ngayon, bumababa na si Shimamura sa kalsada ring ito. Sa gilid ng kalsada, nakasabit sa matataas na sampayan ang mga pinatutuyong lampin. Sa ilalim ng sampayan, nakalatag ang tanawin ng hangganan ng bundok, ang yelo sa taluktok ay banayad na kumikinang. Ang mga berdeng sibuyas sa maliliit na hardin ay hindi pa natatabunan ng yelo. Sa mga bukid, nag-i-ski ang mga batang-nayon. Nnag papasok na si Shimamura sa parte ng nayon na kaharap ng haywey, nakarinig siya ng isang tunog na tila mahinang ulan. Sa mga medya-agwa, mabining kumikislap ang naglawit na piraso ng nagyeyelong tubig. ―Nasimulan mo na rin lang e baka puwedeng palahin mo na rin nang kaunti ang sa amin?‖ Nasisilaw sa matinding araw, isang babaeng pauwi mula sa pampublikong banyo ang nagpupunas ng mukha sa pamamagitan ng isang mamasa-masang tuwalya habang nakatingala sa isang lalaking nagpapala ng yelo sa atip. Marahil, isa siyang

―hinihiya mo ako sa paglalakad sa ganitong panahon. Ang mababang medya-agwa na nakayakap sa yelo ay tila nagpapakita ng kaluluwa mismo sa lupain sa hilaga. Hile-hilerang bato ang nakadagan sa atip ng mga bahay para huwag iyong tangayin ng hangin.‖ ―Susunugin ko ang aking diary bago ako mamatay. natitiyak ni Shimamura. na may mas malatintang kaitiman dahil sa parang yelong hangin at bagyo kaysa mamasa-masang kaitiman na likha ng natutunaw na yelo. ngunit namumula na naman ito. habang ang mga mata‘y nakapako sa lupa. ngunit dagli siyang sinundan ni Komako. Mangyari pang mamumula ito. nakasandal sa isang pader. napansin siya nito. mga dose anyos. Sa malas. Sa ibaba ng lawlaw na ―pantalong pambundok‖. Isang dalagita.‖ ―Ipinahiya kita – at akala mo ba‘y hindi rin ako napapahiya. Sa mga ito. Ganito ba lagi?‖ ―Oo. ang pintura sa bintana‘y natutungkab na sa kalumaan. si Komako – nalaman niya ang pangalan nito bilang geisha sa isang katulong nang umagang iyon. Tanging sa parteng nakalantad sa araw makikita ang kaitiman ng mga bilog na bato.‖ . hubad ang mga paa nito liban sa sandalyas. Nag-aapoy din ang mga pisngi ni Shimamura. Ang kasunod na pinto ay isang kapihan na lundo ng atip.weytres na napadpad sa nayon nang mas maaga kaysa panahon ng pag-i-ski. Mas mabuti pa sanang ibinaling nito ang tingin sa malayo.ngunit bago pa masundan ni Shimamura ang naiisip. mga dalawang-taong-gulang. nroon ito. ang nakatayong hiwalay sa iba. Habang nakatayo sa liwanag ng araw. Inihihiwalay ito ng napakaseryosong mukha sa ibang geisha. Naririnig ni Shimamura ang kagat ng katam ng karpintero sa isang gawan ng ski mga pito o walong pinto pababa sa kalsada.‖ habol nito. Tumigil ito at ipinupulupot ang isang kamay sa isang punong persimmon sa gilid ng kalsada. ay kabilang ang babae. hindi makapaniwala si Shimamura na gayon kakapal ang yelo. at nakikita ni Shimamura na namumula at bitak-bitak ang talampakan nito dahil sa lamig. nakita niyang namumula na ito hanggang lalamunan. Maging ang kupas at abuhing sinulid mula sa paslit ay tila mainit at makislap na nakaikid. talagang hindi mapalagay. Mabilis siyang lumampas sa mga geisha. at sana makapagkunwari man lamang itong walang nangyari -.‖ ―Malapit ba rito?‖ ―Napakalapit. Katabi ng kabataang ito ang isang paslit na babae. nakatayo sa isang bigkis ng kahoy na panggatong at matiyagang hinahawakan ang isang rolyo ng sinulid.‖ ―Pupunta ako kung ipababasa mo sa akin ang iyong diary.‖ ―Pero palagay ko‘y lalo kang mapapahiya kung ganyang namumula ka‘t naghahabol sa akin. ―Sandali. Mga lima o anim na geisha ang nagdadaldalan sa lilim ng kaibayong medya-agwa. at may ginagantsilyo. sa ganitong oras. nariyan kayong lahat para abangan ako? Halos hindi ako makaraan dito.‖ ―Ano kung mapahiya ako?‖ Malinaw at tiyak ang mga salita. At totoo nga. ―Hinabol kita dahil naisip kong baka maaari kitang imbitahan sa aking bahay. Binabasag ng mga bata ang yelo mula sa kanal at ang mga piraso‘y ibinabalibag sa gitna ng kalsada. Sa hapon. ngunit dahan-dahang luminga ang ulo nito para sundan siya. Sandali siyang tumigil para manood. Pinagkakatuwaan nila ang kislap ng tumatalsik na yelo habang nadudurog.

‖ Lumusot si Komako sa bukas na bahagi ng isang mababang pader na bato. tinanggap niyang tinatamaan siya sa isang marupok na bahagi. Kulob at malamig ang hangin sa sahig na lupa ng pasilyo.―Pero hindi ba mayroong may-sakit na lalaki sa inyong bahay?‖ ―Paano mo nalaman?‖ ―Sinalubong mo siya sa istasyon kahapon. Ngayong umaga. wala iyong kadumi-dumi. at iniisip niyang baka may bagay na likas sa babae na itinatago nito at ngayon lumilitaw. sinasangga ng bagong palit na papel sa pinto ang sikat ng araw. mabuti‘t hindi ka nahulog. Asawa ba niya? O isang sumundo para siya‘y iuwi? O isang taga-Tokyo? Para talagang siyang ina. Tila may hardin ng bulaklak sa harap ng bahay.‖ Tinantantiyang ipinasok nito ang kamay sa kotatsu. May patse-patse ng yelo sa atip. parang isang kulimlim na kalungkutang nakalatag sa silid. karaniwan. Bakit wala siyang sinabing anuman? ―E ano kung meron mang may-sakit na lalaki? Wala sinumang nakakapasok sa kuwarto ko.‖ Hindi nagustuhan ni Shimamura ang ganitong katalasan. Kahit iisa lamang ang mababang bintana. Matanda na at nabubulok ang bahay. ―Asawa ba ng lalaki?‖ Hindi sumagot si Komako. Inakay ni Komako si Shimamura paakyat sa hagdan bago nasanay ang kanyang mata sa dilim. nang puntahan siya nito sa ikalawang pagkakataon. Ang kotatsu ay natatakpan ng isang makapal na kumot katulad ng magaspang at guhitang telang koton ng karaniwang ―pantalong bundok.‖ ―Bakit hindi mo man lang binabanggit kagabi? Bakit napakatahimik mo? May bagay na bumabalisa sa rito. at lumalangoy ang mga pulang larpa sa lawa-lawaang may lotus. mangyari pang nagunita niya ang babaeng nasa bintana ng panggabing tren. Binasag ang yelo sa lawa at itinambak sa pampang. May suot kang pang matingkad na asul. Gayunman. Humanga ako. naguni-guni ni Shimamura na sa silid na ito. tulad ng pagtagos nito sa maninipis na balat ng mga uod. Pero. gumagapang ako sa kotatsu sa ibaba at doon natutulog. Iniisip kung ano ang maaaring nasa likod ng dingding. pagkaraa‘y bumaba upang kumuha ng uling. Sa kanan nila ay may isang maliit na bukid. Ang mga dingding ay matiyagang dinikitan ng papel. tulad ng tuoyt nang puno ng isang persimmon. Luminga-linga si Shimamura sa kakatwang kuwarto.‖ Luma na ang aparador ngunit ang hilatsa ng kahoy ay pino at tuwid – naipundar . kaya ito‘y natulad sa loob ng isang kahong papel: sa itaas. Malapit sa kanya ang upuan ko sa tren. Nagulat ka ba?‖ ―Masuwerte ka ‗ka mo. nakalundo ang mga kilo na alunalong nakaguhit sa m. kapag sumobra ang nainom ko. ―Ang kuwartong ito‘y dating alagaan ng uod na kinukunan ng seda. Matatawag nga iyong hagdan pagkat ang kuwarto ni Komako ay nasaattic. tumatagos marahil ang liwanag kay Komako. naramdaman ni Shimamura ang alumpihit na pakiramdam na parang siya‘y nabibitin sa kawalan. Sa lakas mong uminom. ―Bakit wala kang sinabi kagabi? Nakapagtataka kang tao. Ngunit kahit dukha ang mga dingding at sahig. napakabait na inaalagaan siya.edya-agwa. At may kasama siyang babae. naghilera ang mga punong persimmon sa pader na hangganan ng katabing bukid.‖ ―Nahulog na ako. sa ilalim mismo ng bubong. ang naroon lamang ay ang hubad na atip na bumababa sa bintana. Wala siyang nagawa at walang nangyaring anuman para sa ganitong usapan. at sa kaliwa. Sa ilang sandali. nang sulyapan niya si Komako sa salaming kinakikitaan din ng yelo.

Hindi niya mapaniwalaan na nadadala ni Komako ang ganito kahirap dalhing bagay sa mga pagtitipon. . ay humakab sa balakang. may dalang uling. at kinailangang bumalik sa bukal na ito para magpagaling. ang mahabang manggas ng lanang kimono nito ay nagkaroon ng isang natatangi at mapanuksong halina. Pero hindi tamang sabihing ito‘y ―umuwi sa kinagisnang bahay. May tuberkulosis sa bituka ang anak ng titser sa musika. Huwag kang mag-alala. Ang apoy daw ay hindi nagkakalat ng mikrobyo. ang ngayo‘y maysakit. at ang makapal na telang koton. ay mahilig sa makina maging noong bata pa. napakaganda kaya halos malungkot. Sa sinabi ni Komako. Hindi nagtagal. gayunman. ngunit inatake ito sa puso noong nasa edad kuwarenta. hawak ang isang krista na orinila. Bukas ito at nakikita ang matingkad na pulang kamison. Hinintay ni Shimamura na bumalik ang alingawngaw. ang boses na tumawag sa station master sa kabila ng makapal na yelo nang gabing nagdaan. at umuwi sa kinagisnang bahay para mamatay. at sa paraan ng pagsusuot nito ng ―pantalong bundok. at nagpaiwan upang magtrabaho sa isang pagawaan ng relo. Bahay ito ng kanyang ina. ni hidni ito ipinanganak dito. ay tila numipis at lumambot. ―Puwede ko bang tapakan ito Komako?‖ Iyo‘y malinaw na boses. Boses iyon ni Yoko. na kalahati‘y kita sa ibabaw ng pantalon. ay nagpasariwa at nagpasaya sa magaspang na mapulang kayumanggi at itim na guhit ng pantalon. na biyak sa ibaba ng tuhod. lumipat ito sa Tokyo at nagsimulang mag-aral sa gabi. aniya. Nnag lumabas sa pasilyo si Shimamura. Beinte singko anyos pa lamang ito. Bumukas ang madilim na pinto sa loob ng pasilyo. at napuna niyang mas malapad ito at mahaba kaysa nararapat na sukat. ―Galing ito sa silid ng maysakit. ngunit wala itong sinabing anuman tungkol sa babaeng nag-uwi ng lalaki. Nakabitin sa kawalan.‖ malinaw na ito‘y katutubo sa lupaing ito ng yelo. Kahon ito ng samisen. ―Sige lang. Ang mga kahong nakasalansan sa dingding sa likod ng manipis na kurtinang lana ay tila ginagamit na estante ng mga libro.‖ Ang totoo. Sa pamilyar na paraan ng pagkausap nito sa station master nang gabing nagdaan.‖ Magaang na tumapak si Yoko sa kahon ng samisesn. kahit natural na matigas. Nagturo ng sayaw ang kanyang ina sa baybayin maging nang ito‘y hindi na geisha. at hindi ito nakaya ng kanyang katawan. ngunit ang lutang na burda ng obi nito. Ang anak. may napansin siyang bagay na mamuti-muti sa sulok ng kanyang mga mata. at wala rin kung bakit mismo‘y nakatira sa bahay na ito. Nakasabit sa dingding ang kimono nang nagdaang gabi. Paluksong umakyat ng hagdan si Komako. Lahat ng ito‘y walang anumang isinalaysay ni Komako.‖ Halos sumagi sa kotatsu ang bagong-ayos nitong buhok nang haluin nito ang uling. lubos na hindi mapalagay si Shimamura.marahil ni Komako noong ito‘y nasa Tokyo. samantalang ang pulang kahong panahi ay kumikinang sa pulidong barnis. Hindi ito katerno ng mumurahing tokador. parang nagsalaysay si Komako sa apat na direksiyon. Ang pantalon. Sa ganito ring dahilan.

at ang pangatlo. sa gitna. Anong oras na ba?‖ Kinipkip ng masahista ang tungkod at pagkadukot sa isang may takip na pambulsang relo sa obi. na nagliliyab sa harap mismo ng kanyang noo. Bumilis ang kanyang hakbang kahit ito‘y halos hindi niya namamalayan.‖ ―Walang salamin. Nagitla sa sarili. ―Alas dos treinta‘y singko. Mula sa malayo.Pinukulan ni Yoko ng mabilis at matalim na sulyap si Shimamura pagkaraa‘y tahimik na humakbang sa lupnag sahig at lumabas.‖ ―Hindi ka ba nadudulas sa kalsada?‖ ―Sinusundo ako ng anak kong babae kapag umuuln. at kahalo nito ay ang gunita ng isang salaming puno ng yelo. at sandaling tinaglawan ang mga nito.‖ ―Ang galing tumingin ng oras.‖ Narating nila ang kuwarto ni Shimamura. Nagbibiruang lagi ang mga tao sa otel. sabi‘y ayaw daw akong palabasin ng asawa ko kung gabi. at lumulutang ang namumulang pisngi ni Komako sa gitna. malaki para sa isang babae. mga tao sa nayon ang minamasahe ko at hindi ako nakakarating nang ganito kalayo. Maaaring huli ako nang isang minuto. binabagabag pa rin si Shimamura ng sulyap na iyon. Inilatag nito ang mga daliri sa mukha. Pero puwede naman siguro akong mahuli. Laging nakahandang patangay sa gising na pangangarap. at sandali silang ntahimik nang magsimula na ang pagmamasahe. at bahagi ng isang tila napakalayong daigdig. May nagpapamasahe sa akin sa makalampas ang istasyon nang alas tres medya. at pinitik ang takip.‖ ―Malalaki na ba‘ng anak mo?‖ ―Dose anyos ang panganay kong babae. Maging nang makaalis na siya ng bahay. ang isa‘y sa alas dose at ang isang sa alas sais. ―Tumatama rin naman ang pagbasa ko ng oras. pero hindi ako kailanman pumapaltos nang hanggang dalawang minuto. Muling nagbalik ang impresiyon kay Shimamura. ngunit saklot siya ng isang natatanging sigla habang lumalakad na nakatitig sa mga bundok na labis niyang kinagigiliwan. Ang mga ito‘y bahagi nhg kalikasan. Sa gabi.‖ ―Nakakapa mo ang mga numero?‖ ―Hindi mga numero. tumigil siya sa harap ng isang bulag na masahista sa tuktok ng burol. pagkat ang hindi mailarawang kagandahan nito ay nagpasikdo ng kanyang puso nang gabing nagdaan. At ang kuwartong nilisan niya ngayon lamang ay naging bahagi na rin ng napakalayong daigdig na iyon. Bilugan at mataba ang kanyang hita. ―Sino kaya iyon?‖ ―Nahuhulaan mo ba kung sinong geisha sa tunog lang?‖ . kaya nakakapa ko ang mga kamay. nang ang liwanag na iyon sa bundok ay tumawid sa mukha ng babae sa bintana ng tren.‖ Muli nitong inilabas ang relo na yari sa pilak. at nangailangan ng isang bagay na makakapitan. ―Puwede mo ba akong masahihin?‖ ―Sandali. ay kinapa ng kaliwang kamay nito ang oras. Hindi niya mapaniwalaan na ang salaming lumulutang sa panggabing tanawin at ang isa pang salamin na puno ng yelo ay sadyang likha ng tao. sa alas tres. Kasinlamig ito ng isang napakalayong liwanag. Binilisan niya ang lakad. umabot sa kanila ang tunog ng isang samisen.

Pero palagay ko.‖ Sandaling nakinig ang masahista.‖ ―Pero kung sino man iyon.‖ ―Wala akong matigas na masel. Ewan ko kung nakatulong. ―Pero kapag natuto ka nang bata pa. hindi siya gaanong mahusay tumugtog.‖ ―Umiinom ang asawa mo. pero magaling pa ang aking tainga. hindi masyadong mataas ang pamntayan namin dito sa bunmdok.‖ ―May magagaling?‖ ―Napakagaling ni Komako. Mula noong ako‘y walo hanggang maglabingwalo.‖ ―Hindi ko siya talagang kilala.‖ Lahat kaya ng bulag ay mukhang mas bata kaysa kanilang itsura? Naisip ni Shimamura. gumagaan ang kalooban ng isang tao kapag ginawa ang lahat ng makakaya niya.‖ ―Karaniwang katawan. Ang iba‘y hindi. hindi mo naman malalaman kung paano mo talaga mpapasarap ang buhay mo – ang makalimutan ang lahat ng nangyayari. Hindi ka dapat magtrabaho.‖ ―Nasira ang kamay ko sa trabahong ito. ang kinis-kinis at ang lambut-lambot mo. ―Si Fumisiguro sa Izutsuya.‖ ―Gumaling na uli?‖ ―Mukhang hindi.―Iyong iba.‖ ―Mahina talaga.‖ ―Noong bata pa ako. Pinakamadaling malaman ang pinakamagaling at pinakamahina. at sinasabi nilang naging geisha si Komako noong nakaraang tag-araw para makatulong sa pagbabayad sa doktor. Labinlimang taon na akong hindi tumutugtog. Mula nang mag-asawa ako. ano?‖ ―Alam mo kung umiinom?‖ ―May tatlo akong kostumer na katulad ng katawan mo. Bata pa siya. Hindi ka umiinom.‖ ―Pero kung hindi ka iinom.‖ ―Si Komako ma ‗ka mo?‖ ―May kasunduan pa lamang sila.‖ . Tingnan mo. ano?‖ ―Sobra. Hindi ako mapalagay kapag naririnig ko sila.‖ ―Matigas dito sa may puno ng leeg.‖ ―Siyang? Matagal siyang nagkasakit sa Tokyo. hindi mo na malilimutan. pero alam mo naman. hindi masyadong payat. Pero tamang-tama ka lang. hindi masyadong mataba. Pero palagay ko‘y hindi rin ako kuntento sa sarili kong pagtugtog noong bata pa ako. Pero nakasakay sa tren kagabi ang anak ng titser ng musika.

Gusto kong uminom. Masama. na ngayo‘y nanganganinag pa sa liwanag ng lumulubog na araw. ang mga anino nito ay nagsimulang lumalim. Namamalayan ang nakakahiyang panganib sa kanyng manhid na pakiramdam sa kung ano ang huwad at hungkag. ngunit kabaligtaran at lalong nakakagulat ang naging epekto nito. at ang lalaki‘y malapit nang mamatay – muli na namang nagbalik kay Shimamura ang ekspresyong ―nasayang na pagsisikap‖. Masakit ang ulo ko. Lumatag na ang kulay ng gabi sa lambak ng bundok. sa paligid ng templo. ipamumukha niya kapag nagkita uli sila. Di nagtagal. ilang konsiderasyong moral – mga kuwestiyon kung tama o maling ipagbili ang sarili bilang geisha – ang nakadagdag sa pagtanggi. at kung si Yoko ang bago nitong kalaguyo. Nakapagtataka. at pumula ang langit sa taluktok ng bundok na mayelo. Sa takipsilim. ang pagpasok ni Komako bilang geisha para tulungan ang nobyo niya ay karaniwang kuwentong nakaiiyak kaya natagpuan ni Shimamura ang sarili na halos hindi ito matanggap. maaga itong nalibing sa mga anino. Pinainit nito ang kamay sa kotatsu. nakahigang pinatuunan ito ng isip ni Shimamura.―Kasunduan ba ‗ka mo?‖ ―Sabi nila. bumagsak ito sa harap ng salamin. kahit matagal nang nagpaalam ang masahista. bumuhos si Komako sa hungkag na pagkabalisang buamabagabag kay Shimamura. sa laruang ski. Bigyan mo ako ng tubig. ―Wala akong alam doon. na ngayo‘y napapaliguan na lamang ng isang maputlang liwanag. at ipagbibili pa nito ang sarili para makabayad lamang sa doktor – ano pa ba ito kundi na nasayang na pagsisikap? Tatapatin niya si Komako sa katotohanang ito. mataas at mababa.‖ Hinila nito ang malambot na laman sa pisngi niya na parang ibig iyong bakbakin. sinisikap madama ito. Iniisip ni Shimamura na gusto niyang halukayin pa ang kasaysayan ni Komako. nang ang mga pagitan ng bundok ay nagiging malayo at malapit. ―Pero ikaw din ang may kasalanan. May miting sa otel para pag-usapan ang mga plano sa panahon ng pag-I-ski. pero iyan ang balita. Nangingitim na nakatayo ang mga kulumpon ng cedar sa pampang ng ilog. Wala. ang buhay nito‘y tila naging mas dalisay at mas malinis dahil sa bagong pagkaalam nito. Nanlalamig siya hanggang sa kalaliman ng kanyang sikmura – ngunit may nakaiwan sa bintana nang bukas na bukas.‖ Lasing na ng kaunti si Komako. ―Maputla ka ngayong gabi. Kung magiging tapat sa pangako si Komako hanggang wakas. sabi niya sa sarili. Marahil. Ewan ko. gayunman. Tulad ng isang mainit na liwanag. ngunit hindi na nagsalita ang masahista. Ipinatawag si Komako para sa parti pagkaraan.‖ Napakakaraniwang bagay ang makarinig ng tsismis tungkol sa geisha mula sa isang masahista ng bukal. Nang bumalik mula sa parti. Kung may kasunduan na ang lalaki at si Komako.‖ . pagkatapos ay maliksing tumayo at sinalat ang pisngi ni Shimamura. tila lumalapit ang malayong bundok. at halos nakakatawa ang kalasingang ipinakita ng mukha nito. Ang sama ng pakiramdam ko.

‖ Namaluktot itong tila isang bata. Matagal bago siya nakapagdesisyon. bumangon uli ito at sinimulang tanggalin ang makapal na polbo sa pamamagitan ng malamig krema. Nang muli itong magsalita. kahit sa kainitan ng araw.‖ Humagikhik ito. at nawalan ako ng ganang kumain. at pagkaraa‘y dalawang kamay na sinunggaban ang leeg ng kimono ni Shimamura. ―Alam mo. palagay mo ba‘y magdadalawang-isip pa ako? Pero sinabi niyang hangga‘t narito ako. ―Akala ko‘y mababaliw ako. sabi nito kay Shimamura.Pinagdaop nito sa mukha ang dalawang palad at gumulong nang hindi iniintindi ang maingat na pagkakaayos ng kanyang buhok.Nakokontrol ko lamang ang sarili ko kapag pumupunta ako sa isang parti. Kumikinig ang balikat ni Komako sa lamig. may isinulat si Komako sa likod ng isang lumang magasin nang gumising si Shimamura kinbukasan. Matingkad na pula ang nasa ilalim.‖ ―Para mag-asawa?‖ Tumango si Komako. Gagawin niya ang lahat para huwag matuloy. na hindi ko alam kung ano. nakagugulat ang gayon kabilis na paglipas ng kalasingan.‖ Umungol si Shimamura. Mayamaya. Hinahabol siya ng lalaki para pakasalan ngunit hindi niya ito magustuhan. Kay Shimamura. Sa matinding nerbiyos. Buong Agosto‘y halos muntik na itong bumagsak. Hindi ako mapagkatulog. Laging akong nag-iintindi sa isang bagay. ―Akala ko‘y buntis ako. NAKAUPO sa tabi ng painitang-bakal. Inisip ko noong una na pumunta sa Hamamatsu. Sa malago nitong pilikmata. muli na namang naisip ni Shimamura na kalahati lamang nakadilat ang mga mata nito. ―Nakakatawa kapag naaalala ko ngayon. hindi niya ako papayagang mag-asawa ng iba. nilalasap ang init ng sariling katawan. kaswal na ang kanyang tono. ano ang mahirap sa desisyon?‖ ―Hindi gayon kasimple. Nakakatakot.‖ ―Kailan ka unang naging geisha?‖ ―Noong Hunyo.‖ ―Pero ano‘ng magagawa niya mula sa malayong Hamamatsu?‖ Iyon ba ang inaalala mo?‖ sandaling nag-inat si Komako. Mukhang nasisiyahan ito sa kanyang sarili. Kung anu-ano ang napapanaginipan ko.‖ ―Masarap ang may-asawa?‖ ―Tumigil ka. napakahirap mong kausaping tao. Mas malamang na gusto kong malinis at maayos ang lahat ng nasa paligid ko. ―Pero kung ayaw mo sa kanya. .‖ ―May relasyon ba kayo ng lalaking taga-Hamamatsu?‖ Isinigaw ni Komako ang sagot: ―Kung mayroon. Uupo ako at kung ilang oras n dadagok sa sahig.

di ba?‖ ―Aba! Kailan mo nasagap iyan?‖ ―Kahapon. ay lumutang sa kanyang gunita. Dagli itong tumawag sa bahay upang humingi ng kopya ng musika at pamalit na damit. ―Maaga sana akong nakauwi para magpraktis ng samisen. ―Hindi ako puwedeng sumama. iminungkahi ni Shimamura na sa kuwarto na niya magpraktis ng samisen si Komako. nagsisigarilyo habang ang paa‘y nasa kotatsu. Bumangon ako nang magdala ng uling ang katulong.―Hindi ako makakauwi ngayon. Iba ang tunog sa araw na tulad nito. ―Dadalhin dito ng batang iyon ang iyong musika?‖ ―Maaari. Talagang ganito ako. Naalala ang sinabi ng masahista. maligo tayo. Nalasing ako ng kaunti kagabi.‖ Napakaamo na nito ngayon.‖ . ―Madaling ungkatin ang bagay na iyon kung hindi kita iginagalang. Napakaingat na nitong napunasan ang mga paa ng mesa at ang gilid ng painitang-bakal. Napatawa si Shimamura.‖ ―Halika. Nang bumalik si Shimamura mula sa paliligo. Baka may makakita sa akin sa bulwagan. at napasarap ang tulog ko. at ngayo‘y hinahalo nito ang uling ng sanay na kamay. Kontentong nakaupo si Shimamura.‖ ―Kay ganda ng araw. Kung nabalitaan mo kahapon. naisip ni Shimamura. si Yoko.‖ ―Sinabing mahuhulaan mo raw ang lahat sa isang babae tingnan mo lamang ang loob ng kanyang aparador. dinampot ito ni Komako sa pamamagitan ng isang panyo at dinalhan siya ng isang ashtray.‖ ―May kasunduan kayo ng anak na lalaki. lagi mo sigurong kagagalitan.‖ Nag-aalmusal sila at bumabaha ang pang-umagang araw sa kuwarto. may malinis na ngiti lamang sa mukha nito. Pumapasok na ang araw sa pinto.‖ ―Kakatwa ka talaga. Kung gayo‘y may telepono pala sa bahay na nakita niya nang nagdaang araw. Tumawa rin si Komako. may panyong masining na nakatakip sa ulo. Hindi ko mapigilan. Pero pagtatawanana aako dahil tinitiklop ko maging maruming damit ko.‖ ―Anong oras na?‖ ―Alas otso. inabutan niya si Komako na matiyagang naglilinis ng kuwarto.‖ Tumingala si Komako sa kristal na langit.‖ Bumangon si Shimamura. bakit hindi mo sinabi sa akin?‖ Ngunit ang tono nito‘y di nagpakita ng katalasang tulad nang araw na nagdaan.‖ ―Hindi. parang may belong manipis na usok. pero maliwanag na. ―Kung may-asawa ka. Ngayon. Malambot at krema ang yelo sa malayong bundok. Ang mata ng isa pang babae. tawang kasinsaya ng umaga. Nang malaglag ang abo sa kanyang sigarilyo.

Isinulat ko iyon sa pinakaunang pahina ng aking pinakalumang diary. dala ang pamalit na kung ano – ng lalaking kasabay na umuwi ni Yoko? Natagpuan ni Shimamura ang sarili na ginugunita ang mga dati niyang malayong pantasya.‖ ―Pero tama bang lumalabas ka ng bahay kung gabi?‖ ―Hindi mo dapat itanong iyan. Hindi dahil ibig kong tumulong kaninuman kung bakit ako naging geisha. Komako. Para ngang may panahon na inisip ng kanyang ina na magandang ideya kung pakakasal kami. ―Magkaibigang magkababata. Pero sabi nila‘y naging geisha ka para tumulong sa pagbabayad sa doktor.‖ ―Nagsisinungaling ka na naman. maaaring katulad ng pag-aalaga rito ng ina nito noong siya‘y musmos pa – ano ang mararamdaman nito pagpunta sa otel. ―Komako.‖ ―Kung nagkasama kayong dalawa.‖ ―Tama.‖ ―Pakakasal ka kanya.‖ ―Hindi ko binabago ang usapan. Hindi mo pa sinasagot ang tanong ko. Alam kong hindi ka naniniwala. pero hanggang doon lang. At pinaniwalaan mo naman?‖ ―Oo. Pero matagal kaming nagkahiwalay. Wala kaming kasunduan kailanman.―Ano ba talaga ang iniisip mo? Kaya ayaw ko sa mga taong galing ng Tokya. Naiisip lang ng tao na gano‘n.‖ ―Katunaya‘y hindi ko mapaniwalaan ang lahat. kasal na siguro kayo ngayon.‖ ―Matalinghaga kang magsalita. Pakalilinawin ko.‖ ―Binabago mo ang usapan. Paano ako mapipigil ng isang malapit nang mamatay para gawin ang gusto ko?‖ Walang maisip si Shimamura. at kailangang gawin ko ang aking makakaya. Bakit kaya ni isang salita‘y hindi nababanggit ni Komako ang batang si Yoko? At si Yoko. Pero hindi totoo. .‖ ―Parang kuwento sa isang mumurahing magasin. Hindi niya sinabi kahit kanino. Parang alam lang namin pareho ang nasa isip niya. Pero malaki ang utang-na-loob ko sa kanyang ina.‖ ―Sasabihin ko sa iyo ang lahat.‖ ―Ewan. na nag-alaga sa may-sakit na lalaki sa tren.‖ Mababa ngunit malinaw ang magandang boses ni Yoko. At iyan lamang ang nangyari. Nang ipadala nila ako sa Tokyo para maging geisha. Pero inisip lamang niya ito. siya lang ang naghatid sa akin. Hindi magtatagal ay mamamatay na siya.‖ ―hindi mo siya dapat alalahanin.

‖ ―Naiintindihan mo talaga ang musika sa pagbasa ng piyesa?‖ ―Naiintindihan ko talaga. Kaya gumagamit ako ng piyesa. Walang iba rito na makapagtuturo sa akin. Sa aking sariling estili – tatawa ka lang.‖ ―At ang pagkanta?‖ ―Ayokong kumanta. nakita ni Shimamura na may tiyak at tiwala itong salat. ―Nagpapraktis ka mula rito?‖ ―Kailangan.‖ Sandali itong nagmukhang tila mahiyain. Habang pinapalitan nito ang kuwerdas at itinotono ang instrumento. at binigyan nila ako ng mga leksiyon sa sayaw. Sa kasamaang-palad ay hindi siya mang-aawit. Sa loob ay may ordinaryong libro ng mga awit at mga dalawampung piyesa ng musika. ikinalang ni Komako ang samisen sa tuhod. iniuugnay niya ang musikang Nagauta hindi sa pribadong pagtatanghal ng isang geisha kundi sa aktor na nasa entablado. pero ang mga bago‘y kailangang matutuhan ko sa radyo. ―Ikaw pa mismo ang nagdala. pagkaraa‘y pumanatag uli at sumulyap kay Shimamura na parang isineseyas na kumanta na ito. Pero halos wala akong natutuhan sa pagtugtog ngsamisen. Hindi ko alam kung gaano ako katama.‖ ―Kung nakapagsasalita siya. Pero wala siyang pormal n pagsasanay. wala nang makapagtuturo sa akin. Nagtatakang sumulyap si Shimamura sa huli. Nalagot ang pang-itaas na kuwerdas ng samisen nang tentatibo itong kalabitin ni Komako. nang tila naging ibang tao siya. at nakakaya ko naman. Nabigatan ka siguro.‖ ―Matutuwa ang ginoong naglathala niyan kapag natuklasan niyang may isang tunay na geisha – hindi ordinaryong baguhan lamang – na nagpapraktis sa kanyang kopya sa malayong bundok na ito. inaasahan nilang sasayaw ako. Bumubigay ang boses ko kapag kumakanta ako sa isang taong kilala ko. ―Pinahihirapan ako ng kostumer na ito. Katunayan. alam ko. pero naiinis lang siya sa pakikinig sa samisen nang hindi maituro ang tama. Napahiya si Shimamura.‖ Kasabay ng mabilis na pagkagat sa pang-ibabang labi. at.―Maraming salamat. Dinampot nito ang makapal na balutan at binuksan iyon sa ibabaw ng kotatsu. taimtim niyang binalingan ang mga titik na nasa harap. maaari pa siyang makatulong sa iyo.‖ Dagling umalis si Yoko. . Sa pangkalahata‘y pamilyar siya sa musikang Nagauta ng teatro at sayaw sa Tokyo.‖ ―Pero hindi siya makapagsalita.‖ ―Iyong babaeng kasama mo sa bahay?‖ ―Paralisado siya. at alam niya ang titik ng karamihan sa mga awit. Nagagamit pa niya ang kaliwang kamay para ituro ang mga mali sa sayaw. Kung makakalimutan ko pa ito. Natuto ako ng ilang kanta mula sa aking pagsayaw.‖ ―Sa Tokyo. Lagi itong malakas at matapang sa mga estranghero.‖ Lumabas si Komako papunta sa silid-bihisan.

Ang bighani ng labi ay katulad na katulad ng bighani ng kanyang katawan mismo. A. Nagitla siya – o manapa‘y napaurong siya na parang nasapol ng isang tamang-tamang suntok. nasabi ni Shimamura sa sarili. ngunit untiunti. hindi marahil namamalayan sa sarili kung ano ang nangyayari. Ang kalungkutan niya‘y naghahatid ng dalamhati at pinapanday ang isang ligaw na lakas ng determinasyon. wala pang beinte anyos. na parang bagot sa naririnig. parang pinagkaitan ng lakas – wala siyang nagawa kundi patangay sa agos. Ang mataas at manipis na ilong ay karaniwan nang bahagyang malungkot. umibig sa akin ang babaeng ito… ngunit nayamot siya sa sarili sa ganitong isipin. Sinadya ni Komako na basahin ang mga kataga sa iisang tono.―Pinapraktis ko na ang isang ito mula pa noong nakaraang taglagas.‖ Ang tono‘y naging kasingyaman at kasintaginting. Isang matinding pagkakalapit na pisikal ang lumukob sa kanya. nang may panibagong halaga kay Komako mismo. Nang simulan ni Komako ang pangatlong awit – sensuwal na kalambutan ng musika marahil ang sanhi – nawala ang panlalamig at pagtaas ng balahibo. gaya ng hinihingi ng pagkanta. at ngayo‘y inaawit ang mga ito mula sa alaala. tulad ng ipinahiwatig ng tinuran nito. Tiningala ni Komako ang maliwanag na langit sa ibabaw ng yelo. sa sarap ng pagpapatianod saan man siya gustong dalhin ni Komako. minsa‘y bumabagal at minsa‘y nilalampasan ang isang napakahirap na pasada. Nabalot ng damdaming halos pagsamba. walang alikabok ng lunsod. ang siya marahil ideyal na tagapakinig ni Komako. Si Shimamura. hindi kaya nito hinahablot ang instrumento na parang nasa entablado? Siya mismo‘y natatangay ng sarili niyang emosyonalismong bundok. at ipalagay mang nagkaroon siya ng kaunting pagsasasanay. Habang nagpapraktis na mag-isa. Walang dudang ang pagtugtog niya‘y tagumpay ng determinasyon. Hanggang saan siya tatangayin ng makapangyarihan at tiyak na himig nito? Bumiling siya at iniunan ang ulo sa isang braso. na panatag at matamang nakikinig. upang umabot ang tunog sa malayo at nagyeyelong taluktok ng bundok. walang manonood. mabilis itong tumitikom uli sa isang nakahahalinang maliit na talulot.‖ Humagod ang lamig kay Shimamura. para nitong ibinubulong: Narito rin ako. Kay Shimamura. nagsimulang makaramdam si Shimamura ng bahagyang pagkatakot. nagmukha siyang isang batang-batang . tila ito nilukuban ng isang engkanto. at kung sa isang saglit ay nababanat ang mga ito. Kristal na lumulutang ang mga nota sa malinis na umaga ng taglamig. at ang tanging kapiling ay ang malawak na lambak na ito sa bundok. at hindi maaaring gayon siya kagaling. natutuhan niya ang mga komplikadong awit mula sa mga kopya. ay tumitig sa mukha ni Komako. tila naging bahagi ito ng kalikasan upang magkaroon ng ganitong espesyal na kapangyarihan. sinasabayan ng mga alon ng pagsumbat sa sarili. walang pananggol. At kahit na nasa isang maliit na kuwarto. na hindi sanay sa pasikut-sikot na teknik ng samisen. Walang mga dingding ng teatro. isang nasayang na pagsisikap ang ganitong paraan ng buhay. ngunit ngayon. ―Iba ang tono sa araw na ito. Naramdaman din niya rito ang isang pangungulilang nanawagan sa kanya at humihingi ng simpatiya. at emosyon lamang sa tono ang naiintindihan. Dahil sa mga mata niyang mamasa-masa at kumikislap. Parang ipinakakahulugan ng makikinis na labi ang isang nagsasayaw na liwanag kahit na ang mga ito‘y parang talulot na nakatikom. kasabay ng malusog at matingkad na pamumula ng pisngi. Habang tumataas ang boses nito. Ngunit ang buhay at takbo ng buhay ay walang dudang dumadaloy nang ganito kadakila mula sa samisen. Iba ang paligid. at si Shimamura. at sa kahungkagang ito‘y tumaginting ang tunog ng samisen. Binuksan ang mga unang nota ang isang nananagos na kahungkagan sa kanyang kaibuturan. Tila tumaas ang kanyang balahibo hanggang pisngi. Para siyang nakawala nang matapos ang awit. Geishang bundok ito. bahagyang namamanglaw.

Ngayon. na nagpapahiwatig ng kasariwaan ng isang bagong talop na sibuyas o ng puno ng lila marahil. si ―Komako‖ rin iyon. ―Iti-im na buhok . Ang kanyang balat. HINDI na tinatangkang umuwi ni Komako bago mag-umaga kapag nagpapaiwan ito sa gabi. Walang maisip sabihin si Shimamura. walang alinlangang tulad ng ginawa nito noong araw na napakaliit pa niya para mahawakan nang husto ang samisen. ―Komako. Hindi pansin ni Komako kung ano ang palagay niya sa pagtugtog. Alam ng mga bata kung mahal mo sila. ―Tuwing makakikita ng geisha ang bata. Depende iyan sa estilo. ―Halika. at lima o anim na taong nakaitim na damit pang-ski ang nagpaikut-ikot sa may pilapil ng bakod.‖ mula sa bulwagan sa dulo ay tatawag ang dalawang-taong gulang na anak na babae ng tagapangasiwa ng otel. Maglaro tayo kina Komako.‖ Yumuko ito sa samisen na parang napakalaki nito para sa kanya. Nang matapos ito ay tahimik niyang isinuksok ang pangkalabit sa ilalim ng mga kuwerdas at binayaan mapahinga ang sarili sa mas maginhawang posisyon. ―Mga estudyante yata. Mula sa kotatsu.‖ Tumayo si Komako upang umalis. sumulyap si Shimamura. ay bahagyang namumula hanggang lalamunan. Linggo ba ngayon? Ano‘ng mapapala nila?‖ . at sa ningning ng isang geishang lunsod ay sumapi ang kulay ng bundok. Parang wala siyang pakialam na nasisiyahan sa kanyang sarili. Matigas at tuwid na nakaupo.babae.‖ Muli nitong dinampot ang samisen at inilipat ang bigat ng katawan kaya ang mga paa ay nakahilig sa isang panig at ang instrumento ay nakapatong sa kalamnan ng binti.‖ Parang batang ipinilig nito ang ulo. Parang sira ang mga ulo. ―Ganito ang paghawak kung maliit ka. pagkaraa‘y tinatamad na naupo sa beranda. sinuklay ni Komako ang buhok. Ang pagiging indibiduwal ay higit na lumalabas sa ilang estilo kaysa iba. . ―Komako‖ sa nakakatawa niyang punto. ang boses ay tumataas sa punto ng salitang bundok. Higit sa lahat. ―Mahuhulaan mo ba lagi kung sino ang geisha sa tono ng kanyang samisen?‖ ―Madali. at pagkaraa‘y sabay silang mananaog para maligo. tumatawag ito. Banayad ang dalisdis. ito‘y malinis. Ang pagbago niya ng upo‘y mabilis na naghatid ng anyong nakakatukso at nanghihikayat. at ang mga pilapil ay hindi pa natatakpan ng yelo. ―Mga sabik na taga-Tokyo. Silang dalawa‘y masayang maglalaro sa kotatsu hanggang sa bago tumanghali. ―Itim na buhok ba ang una mong natutuhan?‖ ―O-o. .‖ Nagboboses-bata si Komako at parang nag-aaral na kinalabit ang mga nota. Kimi. tila mas mahinhin siya at mukhang dalag kaysa dati. at kapag nakakita siya ng retrato ng iba na lumang estilo ang buhok. Pagkagaling sa paliligo. kinanta niya ang isang awit na hindi pa niya naisasaulo. Wala pa kaming dalawampu rito. habang nakatingin sa isang bagong piyesa.‖ Ang kuwarto‘y nakatunghay sa mismong dausdusan ng ski sa paanan. nag-I-ski na. Patse-patse na ang yelo sa bundok. Wala siyang polbo.

‖ ani ni Komako. nanigid ang lamig ngunit nagpumilit si Komako na sila‘y maglakadlakad. Nagsisimula nang mag-ulap ang langit. Muling ipinatawag ni Shimamura si Komako nang gabing iyon bago siya umalis. Pagbalik sa kuwarto. magkikita tayo uli kinabukasa habang nag-i-ski. Hindi umulan ng yelo nang gabing iyon. maging ang laruan ng ski ay madidiliman na rin. Tahimik na nakahimlay ang nayon sa illaim ng malamig na langit. Malungkot na nakaupo sa gilid si Komako nang bumalik si Shimamura mula sa paliligo. ―Gaga. Mauupo lang ako rito hanggang umaga. Uulan ng yelo ngayong gabi. Bawat sandali‘y nagbabago ang laro ng liwanag at anino. ―Pero malaking abala ang panahon ngayon ng ski.‖ ―Mahiga ka na. ―Ano‘ng nangyari sa iyo?‖ ―Uuwi na ako. parang puting buhangin sa mga lantang chyrsanthemum. Nakahanda na ang higaan. Kumikislap ang buwan na parang patalim na asul na yelo. Hinatak siya nito mula sa kotatsu. na parang sarili ang kinakausap. Makikita mo sila sa gabi sa otel. Mayamaya.‖ ―Bakit gusto mong umuwi?‖ ―Hindi ako uuwi. Nagyeyelo ang kalsada.‖ . Bayaan mong umupo muna ako rito sandali. Sige. Dapat sigurong itigil ko na ang pag-i-ski sa taong ito. Kimi. Malapit na naman. aalis na ako. tumangi itong sumama sa kanya sa paliguan.‖ sabi ni Komako. Yuko ang ulo at ang mga kamay ay malalim na nakapasok sa kotatsu. iginuguhit ang isang napakalamig na tanawin. Aliwalas ang gabi at maliwanag ang buwan. Itinaas ni Komako ang laylayan ng kimono at ipinaloob ito sa kanyang obi. na ang paa ng kutson ay nakapaloob sa kotatsu. Sa ibaba nakikita ni Shimamura ang tila mga karayom na yelo. malungkot na napalupasay si Komako.‖ ―Nagsusuot ka rin pang-ski?‖ Nagsusuot daw siya ng ―pantalong bundok‖ sabi nito. ―Pupunta tayo sa istasyon. tinatakpan ito ng polbo. at sasabihin nila. Kakatwa. Nagtutumayog ang mga bahagi ng bundok na naaarawan sa kabila ng mga bahaging naliliman. Mahigit isang milya iyon. ―Laging nagugulat ang mga panauhin dito kapag binabati sila ng isang geisha sa iskihan. Pagdating ng alasonse. Hindi siya nakikilala dahil sunog siya sa tindi ng lamig. Sa gabi. Pa‘no pa ang pagbalik?‖ ―Malapit ka nang bumalik sa Tokyo. Malamig lagi ang gabi bago umulan ng yelo. Walang sinabi si Komako. Halika na. Bumagyo ng buu-buong yelo na naging ulan. Tingnan lang natin ang istasyon. kahit tumutulo pa ang yelo mula sa atip. Inaakay ni Komako si Kimi sa matarik na daan sa ibaba ng dausdusan ng ski.‖ Lumabas si Shimamura sa beranda.―Magagaling din naman sila.‖ Namamanhid si Shimamura mula sa balikat hanggang pigi.‖ ―Huwag kang gaga.

‖ .―Hindi kita maintindihan.?‖ ―Masama . bakit . . . . . ang pakiramdam ko.‖ ―E.‖ ―Hindi ako mahirap intindihin.

‖ sagot ni Kwang Meng.‖ . ―Me-I!‖ tawag nito. nasisiyahang nagulat siya sa pagkikita nila. ―Me-I. Mukhang wala pa itong dalawampu. ito ang kapitbahay nating si Kwang Meng. ―Pasensiya ka na. ―Palagay ko‘y magkakilala na kayo ni Anne.‖ Kumuha si Boon Teik ng maiinom nila sa kusina. isang malaking Japanese paper lampshade na puti ang nakabitin. Simple ngunit may panlasa ang mga gamit doon. at nakatayo naman sa isang sulok sa likod ng mga armchair ang isang lampstand na may pulang lampshade. makitid at papahabang coffee table ay nakasalansan ang mga magazine. ―Ano ang gusto mong inumin. walang pagtatangkang gawin itong isang lugar na matitrhan. ―Gusto ko ang pagkakaayos ng lugar n‘yo. Nakasabit sa dingding ang ilang print ng Van Gogh at Cezanne at batik na gawa ng mga local artists. May isang mahabang bookshelf na puno ng libro roon at saka isang record player na may katabing maraming long-playing records. tuloy. Ang bahay nila mismo‘y sama-samang kuwarto lamang na mauuwian.‖ ―Oo ba. Palibhasa‘y walang ibang nakasanayan kundi dingding na puti. Iginala ni Kwang Meng ang mga mata sa buong salas. ―Upo ka! Upo ka! Nasa kusina ang misis ko‘t tinatapos ang pagluluto ng ating hapunan. kasama ng isang bowl na Ikebana. Nagpunta na kapagkuwan ang mga babae sa kusinang nasa likod ng flat.‖ humihingi ng paumanhin si Me-I. Kwang Meng?‖ tanong ni Boon Teik. Light green ang pinta ng kuwarto.Kung Mangarap Ka Nang Matagal (Kabanata Labingwalo) KUMATOK SA PINTO SI KWANG MENG kahit nakabukas ang pinto at nakikita niya si Boon Teik na nakaupo sa sopa at nagbabasa. naakit si Kwang Meng sa berdeng silid. naisip niya. Nagulat siyang naroon si Anne. Bumalik si Boon Teik na dala na ang mga inumin. Hindi na-imagine ni Kwang Meng kailanman na mapagaganda at mapaaaliwalas ang isang flat ng Housing Development Board. may maliit na pangangatawan at nakasalaming gaya ni Anne. ―Narito na si Kwang Meng!‖ Lumabas ang asawa nito. Sa ibabaw ng maliit. ang pangangailangang magkaroon ng interes. ―Tuloy. Maraming beses na niya itong nakita noon.‖ sabi ni Boon Teik na tumayo‘t inilahad ang isang kamay. naisip niya na natutuwa. isang pangangailang nagsasabi kung may interes sa buhay at pamumuhay ang sinuman. Kwang Meng. ―Tama na ang isang beer.‖ Binati ni Kwang Meng ang kabiyak ni Boon Teik. Ang magagawa nga naman ng kaunting pagsisikap! Interes lamang iyon. ―Iiwan muna namin kayong mga lalaki.‖ at saka bumaling sa kasunod na nagsasabing . pinsan ni Me-I. may gagawin pa kaming mga babae sa kusina. Talagang namamana pala iyon ng pamilya. ang Japanese-style na pag-aayos ng mga bulaklak. Sa itaas. kasunod si Anne. Nagsabit ang asawa ni Boon Teik ng kurtinang batik na green at gold katerno ng mga cushoion covers para sa sopa at dalawang armchair. Boon Teik. kundi‘y hindi tayo makapaghahapunan. Nahihiyang nginitian siya ni Anne.

Ang isang bahay o tahanan gaya ng buhay. sinabi niya. Aywan niya kung totoo ang balita na noong araw. Nakabilang siya sa isang lipunan. Sa gayon. walng direksiyon. Natitiyak kong magagawa mo roon ang lahat ng gusto mong gawin. pero hindi naman talaga.‖ ―Pinipilit ko. Ngunit anumang kategorya o uri ng gawain. Siyempre pa‘y binibili niya uli ito. Parang kulungan ng baboy ang bahay namin kung ihahambing dito. dapat muna nating tanggapin ito. Pasakay-sakay lang tayo. ay nababatay sa kung paano mo inaayos. kundi ang himig na nagsasaad ng katotohanan. Si Me-I ang pumili ng karamihan sa mga furniture namin. Doon siguro nito nakuha ang pangalan. dapat natin itong pagbutihin. ―Maaaring walang kahulugan iyon sa tingin. ito ang pinipilit kong ituro sa aking mga estudyante. ―Hindi ako lubos na naniniwala. kilala rin iyon bilang Thieves‘ Market. gaya ng isang relos halimbawa. ―Talagang dapat kong purihin ang panlasa mo. ipinagbibili roon ng mga magnanakaw ang mga nakulimbat nila. ―Sa palagay ko‘y napakahalaga nito kung paano namumuhay ang isang tao. Junk Shop sa Newton Road gayundin sa mga tindahan sa Sungei Road na nagbebenta ng mga kung anu-anong luma. Alam mo siguro ‗yon. Iba na ngayon. Parang kulungan din ng baboy ang bahay ng mga magulang ko. ―Walang bagay na talagang walang kahulugan.‖ .‖ Iniisip niya noon ang sariling trabaho niya. lalo na tayong mamamayan ng postwar generation. Bahay na namin ito. Noong nakatira pa ako roon. Ngunit sa halip. kaya kapag may isang napagnakawan. makikita mong mahalaga ang kahit isang maliit na piraso.‖ Narinig na ni Kwang meng ang lugar na iyon.‖ pagpapalagay ni Boon Teik.‖ sabi ni Kwang Meng.―Hindi kami gumasta ng malaki riyan.‖ ―Magiging isang mabuting teacher ka. at para makakilos ang lipunan. tulad ng dapat gawin ng isang mabuting guro. Hindi naman talagang ang himig ng awtoridad ang nagdulot doon. Lahat tayo‘y dapat magpumilit. Mahilig siyang mamili sa dating C. Pero sinabi niya iyon na parang kapani-paniwala.‖ ―Maganda talaga ang pagkakaayos mo.C.‖ bati ni Kwang Meng sa pangatlong pagkakataon. pero wala siyang nabalitaan kundi napakabaho ng mga kanal doon. ngunit sa mas murang halaga. Tiyak na enterprising si Me-I dahil hindi man lang siya napigil ng mabahong amoy. Napakalakas ng pagpapalagay na iyon kaya ibig tuloy maniwala ni Kwang Meng. Mahalagang matutuhan nila ito. Sa eskuwela. naisip ni Kwang Meng. kinakailangang magkaroon ng iba‘t ibang uri ng gawain. ang bawat bahagi ng kabuuan. Isang social animal ang tao. Boon Teik. ang nagkakaakma silang lahat na parang isa-isang bahagi ng isang masalimuot na makinarya. ―Pero hindi iyon ang talagang lugar mo! Hintayin mong makapa-asawa ka‘t magkaroon ng sarili mong flat.C. Naniniwala akong dapat itong tanawin mula sa malawak na pananaw ng lipunan. hindi ako gumgawa ng kahit ano liban sa mag-ayos ng kuwarto ko. May mga bagay at trabahong talagang walang kahulugan. bagaman hindi siya naniniwala. Hinangad ni Kwang Meng na totoo na sana iyon.‖ sabi ni Boon Teik. Depende iyan sa paraan ng pagtanaw mo. Ilang nakapasong halaman na ferns at cacti rin ang nasa salas ni Boon Teik.‖ ―Kahit walang kahulugan ang trabahong ginagawa mo?‖ tanong ni Kwang Meng. Nararamdaman kong hindi ganito ang ginagawa nating ngayong. nagpupunta na ito sa Thives‘ Market umagang-umaga kinabukasan upang mabawi ang ninakawa sa kanya. at tumira kami roon hanggang noong bagong ikasal ni Me-I. Anuman ang ginagawa natin. Ganoon ang dapat maging pakiramdam natin para umayos pati ang sariling buhay natin.

pero iyon din. Dahil walang hilig sa pakikipagtalo. lalo itong nagiging kumplikado at sopistikado. Boon Teik?‖ ―Tungkulin iyan ng ating mga pulitiko. naghihintay marahil na ipagpatuloy ni Kwang Meng ang pakikipagtalo. kaya magiging mas mainam na lipunan iyon para sa kanilang mga anak.‖ ―Paano iyon magagawa. Hindi pa rin no‘n magagawang kawili-wili ang trabaho nila.‖ Tumigil si Boon Teik. Hindi. nanatiling tahimik si Kwang Meng.‖ sabi ni Boon Teik. bibihirang makumbinsi ang isa at baguhin pagkatapos ang sariling palagay niya. at habang lalong nagiging makabago ang anyo ng lipunan. Walang kabuluhan para sa kanya ang pagtatalo dahil bibihirang tanggapin ng isa ang katwiran ng isa pa. kaunting ginhawa o pampalubag-loob ma lang. Magiging dahilan lang iyon para mainis sa kin si Boon Teik o mainis ako sa kanya. sumaisip ni Kwang Meng ngunit hindi ito ipinarinig sa kaibigan.‖ dagdag ni Boon Teik. ang talagang problema‘y kung paano maipauunawa sa mga tao na sa kabila ng pagiging mababa at kabagut-bagot ng trabaho nila‘y mahalaga‘t makabuluhan ito sa maayos na pagkilos ng lipunan. mula sa pinakamababa hanggang sa pinakamataas. hindi ako maaakit na makipagtalo. di ba?‖ salag ni Kwang Meng.‖ tutol ni Boon Teik.‖ sang-ayon ni Boon Teik. ―Maaaring hindi makatarungan sa tingin itong theory of human function ng tagasibak ng kahoy at taga-igib ng tubig. kung malalaman nilang may naiaambag iyon.‖ ―Hindi ba‘t ginagawa na rin iyan ng mga pulitiko natin?‖ ―Oo. at sa ganitong uri ng lipunan. at ayokong mainis kay Boon Teik. ―Pero sa huli. pasya niya. nagpatuloy si Boon Teik. pero ito ang talagang essence ng demokrasya. ―Pero kung malalaman nilang makabuluhan ang trabaho nila. Kailangang bigyan nila ng edukasyon ang mga mamamayan upang malaman nila ito.‖ sabi ni Boon Teik na parang nabasa ang nasa isip ni Kwang Meng. Ang mapilitang gumawa ng mga tarbahong walang kahulugan sa lipunan ay parang sapilitang pagpasok sa isang uri ng pang-aalipin. ―Tinatawag lang natin ito sa ibang pangalan. ―Alam kong malungkot ito ngunit hindi ito maaaring tutulan. Tunay na ang kalawakan ng pagkakaiba-iba ang nagtatalaga ng antas ng pagkasulong ng isang lipunan. Pero hindi ba‘t ito rin ang simulaing ginamit ng mga tao noong unang panahon para pangatwiran ang pangangailangan nilng makapang-alipin? Parang ganito rin ang sinabi ng isang Greek philosopher. kung makikita nilang nakatutulong sila sa pag-unlad at pagsulong ng lipunan. napakaraming mahahalagang uri at kategorya ng mga gawaing itinatakda sa tao.‖ Hindi ko sinasabing hindi ito tama. ―Pero hindi pa rin ‗yon makapagbibigay sa kanila ng anumang kasiyahan. ―Hindi nga.―Siguro nga. ―Dapat mong maunawaang napakakumplikado ng makabagong lipunan. ang masasabi ko lang ay napakalungkot nito.‖ Pero hindi natin tinatanggap ang pang-aalipin ngayon. Dahil sa walang tinanggap na sagot. maaaring makatagpo sila ng kasiyahan sa katotohanang instrumental sila sa pagbabago ng lipunan. hindi ko rin tinututulang maaaring demokratiko ito. tama man iyon o mali.‖ ―Hindi naman.‖ . At kung hindi man kasiyahan ang matgpuan nila. di ba? Hindi ko lang matandaan ang pangalan. at sa magiging anak ng kanilang mg anak.

sabi sa kanya ni Boon Teik.‖ pagpupuri ng Kwang Meng. sambal at curry. at iba pang nakikitira bukod sa talagang pamilya.C. kundi man bago dumating ang isang taon. Naging napakasaya nila roon. nakipanirahan sila sa mga magulang ni Boon Teik pero hindi naging mabuti iyon. Kakatwa. Dalawang taon na silang kasal. Dinama ni Kwang Meng ang kapaligiran sa flat ng kanyang kaibigan. nakabuo sila ng natatanging anyo ng kulturang bagaman ethnically Chinese ay may ilang impluwensiyang Malay sa paraan ng kanilang pagdadamit. Nakakahawig ng sa kanila ang flat. At lalo pang kakatwa. ―Gusto mo ba ng mga lutong nonya. Ilang lutong nonya ang inihanda ni Me-I. Nag-apply sila at nakakuha ng sarili nilang flat. makakasanayan ito ni Cecilia. Nakahain na ang hapunan. nadama niyang kapwa nararamdaman nina Hock Lai at Cecilia iyon. ngnit laging nadarama ni Kwang Meng na hindi magiging mabuti ang darating na pag-iisangdibdib ng dalawa. ―Oy. at mas nararamdaman ito ni Hock Lai kaysa kay Cecilia. ang nasi lemak o kaning may lasang buko. Mambababae si Hock Lai. pero hindi lahat ng pag-aasawa ay nagiging maligay.‖ sabi ni Boon Teik.‖ Dumating sa bahaging ito ang mga babae mula sa kusina.‖ ―Tama. Nang gabing iyon. Namula si Anne. Nagdala ng dalawang beer si Boon Teik samantalang naiwan para magligpit ang mga babae. Ang mga Pernakang ito na lalong kilala bilang nonya at baba ang matatandang Straits-born Chinese na lumuwas sa Malaya at Singapore maraming salinlahi na ang nakalilipas. Naiibigang mabuti ni Kwang Meng ang huli.‖ sabi ni Me-I. ―Hindi kasing-husay mo.T. ―Ikaw ang dapat magsabi niyan Kwang Meng. ―Kailangang matikman mo ang luto ni Anne. Tunay na isang mainam na bagay ang pagkakaroon ng marital bliss. Ngunit malinis at masaya ang kitchen-cum-dining room nila. ―H‘mmmmmm! Ang sarap. Me-I. tiyahin. Naniniwala niyang ang isang matagumpay na pag-aasawa ay higit na maganda kaysa alinmang bagay. Wala silang privacy sapagkat napakalaki ng pamilya ng mga magulang niya. Hindi talagang angkop iyon para sa pagsisimula ng isang kakasal na mag-asawa.‖ nginitian ni Anne ang pinsan. sa kusina rin inilagay ng mga Lim ang kanilang hapag-kinan. at naroon na sa poook na iyonang mga ninuno nila nang mahigit isandaang taon. Pagkaraa‘y sinuwerte sila. at sa loob ng ilang taon. at kaeenroll ni Me-I bilang estudyante. Pagkahapunan. Meng?‖ tanong ni Anne. at ang kuay. nasi lemak ang niluto ni Me-I. ilang tangkay ng Golden Shower Orchids. Pumasok sa isip niya si Hock Lai at Cecilia. Nalaman ni Kwang Meng pagkaraan na ito at si Anne ay buhat sa matandang angkan ng Pernakan. tatanggapin niya ito . buong kasiyahan at buong pagwawalambahala! Napakasaya kahit sa harap ng panganib! Sa loob ng isang taon. Sa loob ng mga taon. Kaga-graduate lanl niya noon ng T. Ngunit ipinapapatuloy nil ito. May mga tiyuhin. angotak-otak. sa susunod. paborito niya ang nonya at laksa mula sa pulo ng Penang. masarap ding magluto ni Anne. Nang unang ilang buwan. Taglay nito ang tahimik na kapanatagan at kaluwagang sumasalamin sa mapayapang kalagayan ng pagsasama ng mag-asawa.‖ sabi ni Me-I. pagsasalita at sariling uri ng maaanghang na pagkain. isang maliit na kuwadradong apatan ang silya. si Anne ang paglulutuin namin para sa iyo.―At babahagyang ginhawa ang natatagpuan natin. napipintahan ng lemon yellow. May mga sariwang bulaklak na nakalagay sa bote sa ibabaw ng mesa. bumalik ang mga lalaki sa salas.

. Tumayo si Kwang Meng at tumingin-tingin sa mahabang bookshelf. sabi ni Me-I. Tutal. ―Sus. ―Hinihiram mo ang ilang libro ni Boon Teik?‖ tanong ni Anne. enjoy ako sa pagbabasa. ―A. alam mo namang kailangan kong mag-entertain. at maiinam na libro lang ang dapat mong basahin.‖ sabi ni Kwang Meng kay Boon Teik nang makabalik na ito sa silid. Teik‖.‖ sasabihin iyon ni Hock Lai). Mabubuhos ang loob mo kapag nagsimula ka na. nanonood kami ng sine. Pero tamad na tamad na akong bumasa. ―Patingin kung alin-alin iyan. Nagpatugtog ng isang plaka si Boon Teik.(―Parang negosyo ito.‖ sabi ni Me-I sa kanyang asawa. Wala rin kaming telebisyon.‖ Hindi alam iyon ni Kwang Meng. Kung minsan. pero talaga namang hindi pa siya nakapagbasa-basa sa isang bookstore kahit kailan.‖ ―Sana marami na rin akong nabasa.‖ ―Wala iyon.‖ sagot ni Boon Teik. sabi ni Kwang Meng. Welcome ka para hiramin ang mga libro ko. ―Dapat tayong bumili ng iba pang libro niya.‖ sabi ni Anne na itinataas ang kay Narayan. nakakatawa ang isang ito. sabi nito. Lumapit si Boon Teik sa record player. Sana mayroon ditong magagandang bookshops. ―Wala akong makita. wala talaga. bihira rin kaming dumalo sa mga social functions. hanggang sa matutuhan nitong magpalipas ng oras sa paglalaro ng mahjong. ―Tapos na ang plaka. Masama iyon sa palagay ko.Crime and Punisment ni Dostoyevsky. Gano‘n din si Me-I. Marami kang matututuhan sa literatura. To Have and To Have Not ni Hemingway. Magsimula lang ang dapat. Nalaman kong nagiging addict doon ang mga tao. Kwang Meng. Marami-raming collection ng libro si Boon Teik.‖ ―Salamat. Sa gano‘n hindi ka mababagot. ―Masyado ka palang palabasa. Hindi mo naman kailangang isauli iyan agad. Bawat isa sa kanila‘y may dalawang maliit na puswelo ng black coffee. at ang The Maneater of Malgudi ni Narayan. Hindi naman kami pala-labas.‖ payo ni Boon Teik. ―Napuntahan ko nang lahat ng bookshop dito. ―siguradong matatawa ka riyan. ―Huwag kang magmadali. Isang Brahms‘ symphonoy iyon.‖ Iniabot dito ni Kwang Meng ang mga libro.‖ Agad namang namili ng ilang libro si Boon Teik para kay Kwang Meng. Parang takot kaming bumili. Literature na ang pinakamagandang pagsimulan. kramihan doo‘y paperbacks sa literatura.‖ sabi ni Kwang Meng. at saka lumabas para kumuha ng marami pang beer. aabutin ako ng siyam-siyam sa pagbabasa niyan!‖.‖ Sinamahan na sila ng mga babae makaraang tapusin ang mga ligpitin sa kusina. history at politics. Kahit anong oras. ―Hindi pa naman huli para magsimula ka. diyan ka lang nakatira sa katabiing pinto. Unahin mo si Narayan. ―Oo.

‖ Kaya pinalipas nila ang oras sa pag-uusap.‖ ―Gusto ko silang makita kapag maliwanag ang buwan. ―Kausapin na lang natin ang ating mga bisita. Walang laman ang bus. Pagkaraang makuha ang bayad ng dalawa sa pasahe. humiga siya‘t madaling nakatulog. Tumango siya. Pagkatapos. Abala ang konduktor sa pagbibilang ng mga baryang nakatago sa isang malaking bag na may strap na nakabitin sa balikat nito. hinid na sila pinansin nito. sabi nito. magkasama. at nakipagkasundo siyang makikipaglaro ng badminton kay Boon Teik sa darating na Linggo ng umaga at isasama sa swimming si Anne sa sinusundang Sabado ng hapon. Kung minsan. Kapwa sila nag-iisa. gaya ng inaasahan sa kanya ng lahat. kumikinang sila kapag maliwanag ang buwan sa gabi. Naging matahimik si Kwang Meng sa oras na ito.‖ sabi nito. malamig at nakakapresko ang hangin. naramdaman niya ang bigat ng mga libro sa kamay niya. nagprisinta si Kwang Meng na maihatid pauwi si Anne. Sumakay sila sa isang bus papauwi sa bahay ni Anne. Itinuro niya kay Anne ang kumpol ng mga punongkahoy. Nang papauwi na siya pgkaraan. ―Rain trees‖.―Huwag ka nang magpatugtog ng bago.Isang sakasisiyang gabi iyon para sa kanya. ―Hindi ba matanda na sila‘t maganda?‖ ―Oo. . Nakapagsalita nang mas marami si Kwang Meng kaysa karaniwan niya at hindi niya ito namalayan. Sa lansangan.‖ sabi ng asawa nito. Pagdating ng bahay. nagbibigay ng kung anong katiyakan. Nagpaalam sila kina Boon Teik at Me-I at lumakad sa pasilyo pababa sa hagdanan upang hintayin ang lift pagkaraan.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful