You are on page 1of 3

Th vin cu hi Dng in trong cc mi trng - lp 11

TH VIN CU HI B3

DNG IN TRONG CC MI TRNG


Dng Cu hi
Bn cht dng in trong kim loi l g? Ti sao phi kim khng dn in? Ti sao ion dng trong kim loi li khng tham gia ti in? Ti sao kim loi li c in tr? ngha cu in tr sut. n v Ti sao kim loi khi dn in li to nhit? Hin tng nhit in l g?

Cp nht ln cui: 13/12/2012 Tr li

1 2 3 4 5 6 7

B3

L dng chuyn di c hng ca cc electron t do ngc chiu in trng. Phi kim thiu electron t do. Ion dng dao ng quanh cc nt trong mng tinh th. Do cu trc mng tinh th lm cc eletron t do va chm vi cc nt mng. L i lng c trng cho mc cn tr dng in ca cht. m. Do va chm gia electron v cc nt mng. Khi ly mt cp dy kim loi ni gia hai ngun nhit khc nhau th xut hin mt sut in ng trn dy. Ph thuc vo cht liu cp dy kim loi hp kim.

8 9

H s nhit in ng ph thuc vo g? Vit cng thc th hin s ph thuc ca in tr sut vo nhit . Khi nhit tng v hiu in th hai u khng i, i lng thay i nh th no: cng dng in, in tr, nhit lng to ra? Bn cht dng in trong cht in phn l g?

10

Gim: cng , nhit lng. Tng: in tr.

11 Nu hin tng xy ra hai cc trong bnh in phn CuSO4 c dng cc lm bng Cu. Cht in phn l nhng cht g?

L dng chuyn di c hng ca ht ion dng cng chiu in trng v ion m ngc chiu in trng. K: Cu2+ + 2e --> Cu: bm vo catt. A: Cu - 2e --> Cu2+: tan vo dung dch Cht in phn l cc dung dch axit, baz, mui; baz nng chy.

12 13

1/3!

http://gocriengtrenban.com

Th vin cu hi Dng in trong cc mi trng - lp 11

Dng
14 15 16 17 18 19 20 21

Cu hi
Bn cht dng in trong cht kh l g?

Tr li
L dng chuyn di c hng ca cc ion dng, ion m v cc electron sinh ra do qu trnh ion ho. Ion ho. Nhit , p sut, nhit , phng x. Qu trnh phng in t lc. Qu trnh phng in t lc. L dng chuyn di c hng ca chm electron phng ra t catot do bc x nhit. L chm electron bc ra t catot. Nhit , bc x. Truyn thng, vung gc vi catt, lm nhim in m khi p vo. C mang nng lng: lm en phim, lm nng b mt kim loi, m xuyn mt s tm kim loi mng, lm pht quang mt s cht. B lch trong in t trng.

Nh qu trnh g m cht kh c th dn in? Nu cc tc nhn gy ra qu trnh ion ho. Tia la in l qu trnh phng in t lc hay khng t lc? Tc nhn gy ion ho l g? H quang in l qu trnh phng in t lc hay khng t lc? Tc nhn gy ion ho l g? Bn cht dng in trong chn khng l g? Tia catt l g? Tc nhn to ra tia catt l g? Nu cc tnh cht ca tia catt.

22

23 24

V ng c tuyn Vn-Ampe khi tng UAK trong diot chn khng. Bn cht dng in trong cht bn dn l g? Cht bn dn tinh khit v pha tp l nhng cht no? Trong cht bn dn loi n v loi p, ht no l ht mang in, ht no l ht ti in ch yu? Lp chuyn tip p - n cho dng in i theo chiu no? Nu tnh cht ca cht bn dn. L dng chuyn di c hng ca cc electron dn v l trng. Cht bn dn tinh khit: ho tr IV. Pha tp: loi n (thm ho tr V), loi p (thm ho tr III) Ht mang in: electron dn v l trng. Ht ti in ch yu: loi n (electron), loi p (l trng) p -> n Khng dn in iu kin thng, dn in tt mt s iu kin.

25

26

27 28

2/3!

http://gocriengtrenban.com

Th vin cu hi Dng in trong cc mi trng - lp 11

Dng
29 30 31 32

Cu hi
Pht biu nh lut I Faraday. Pht biu nh lut II Faraday. Vit cng thc tnh khi lng cht bm vo catt trong bnh in phn. Ti sao lp chuyn tip p - n li c tnh chnh lu? Bn cht dng in trong cht bn dn tinh khit? Bn cht dng in trong cht bn dn loi n? Bn cht dng in trong cht bn dn loi p? Khi nhit tng ln, tnh dn in trong kim loi thay i ntn? V sao chn khng khng dn in? Nu cch to ra ht mang in trong diot chn khng? Mun cht kh dn in, ta phi lm g? Tnh cht dn in ca kim loi v bn dn khc nhau nh th no? Sp xp dn in ca cc cht sau theo th t cao n thp: kim loi, phi kim, bn dn. c im ng c trng Vn - Ampe ca dng in trong kim loi. c im ng c trng Vn - Ampe ca dng in trong cht kh. c im ng c trng Vn - Ampe ca dng in trong chn khng. mFn = AIt

Tr li
Khi lng cht sinh ra mi in cc t l vi lng in tch truyn qua.

V n ch cho dng in i qua mt chiu t p n n. L dng chuyn di c hng ca cc electron dn ngc chiu in trng v cc l trng cng chiu in trng. L dng chuyn di c hng ca cc electron dn. L dng chuyn di c hng ca cc l trng cng chiu in trng. Gim Khng c ht mang in t nng catot Kch thch cho qu trnh ion ho xy ra bng p sut, nhit , phng x... Nhit cng cao, tnh dn in ca KL cng gim, tnh dn in ca bn dn tng ln. Kim loi > bn dn > phi kim.

33

34 35 36 37 38 39 40

41

42 43

Tun theo nh lut Ohm. Khng tun theo nh lut Ohm Khng tun theo nh lut Ohm. C mt gi tr I bo ho khng thay i theo U. Nhit cng cao, I bo ho cng ln.

44

3/3!

http://gocriengtrenban.com