Dževdet Hadžiselimović

Ništa ne poduzimamo?

Gorn|í nasíov ízražava svo|evrsnu, nada|mo se prívremenu, pat
pozící|u u ko|o| se naíazí naša cívííízací|a spram gíobaíne prí|etn|e
kíímatskíh prom|ena. Posí|edíce kíímatskíh prom|ena su mnogostruke,
man|e ííí víše vídí|íve, a računí se íspostaví|a|u u razííčítím obíícíma pa će
se v|ero|atno íspostavítí, zbog ovoí|etne vrućíne í suše, í sasvím dírektno u
cí|enama hrane. Kao što smo to ízíožííí na drugom m|estu(2), od
psíhoíogí|ske se znaností, aíí ne samo od n|e, očeku|e da pomogne da se ta
pozící|a nadvíada bro|ním aktívnostíma ko|e bí u konačnící bííe usm|erene
na usporavan|e kíímatskíh prom|ena í očuvan|e što povoí|ní|e kííme.
Razíozí gíobaíne bíokade su víšestrukí, no prí|e svega u pítan|u |e, na
|edno| straní, snažan ut|eca| índustrí|a automobíía, zrakopíova í fosííníh
goríva na poíítíku í znanost, a na drugo| straní neínformíranost í
nespremnost na|većeg bro|a í|udí da se odreknu energetskí rastrošnog í
konzumerístíčkog stíía žíví|en|a.
Rezuítatí ko|e ćemo ovd|e príopćítí í komentíratí nastaíí su kao
uzgrední proízvod uvodne edukací|e o kíímatskím prom|enama za číanove
Društva psíhoíoga Istre, a ko|a se dogodíía u dva navrata, u veí|ačí í
prosíncu 2012. godíne. Ní|e bíío u píanu o tome písatí nekí ízv|ešta|, no
kako spomenutí rezuítatí na zanímí|ív načín dopun|ava|u nedavno
pubíícírano ístražívan|e o razííčítím aspektíma kíímatskíh prom|ena u
sví|estí studenata u Istrí(3) te provocíra|u pítan|a kako u tom pogíedu sto|í
ostatak psíhoíoške struke u Hrvatsko|, ípak ćemo íh ukratko anaíízíratí.
Podatke íz prvog í drugog dí|eía edukací|e ob|edínííí smo í anaíízírat ćemo
íh kao c|eíínu, premda to ní|e metodoíoškí sasvím korektno. Naíme,
tí|ekom 2012., odnosno ízmedu prvog í drugog dí|eía edukací|e, bíío |e
nekoííko dramatíčníh manífestací|a promí|en|ene kííme, što |e mogío
znača|no ut|ecatí na stavove sudíoníka pa íh možda u ízv|esnom smísíu í
modífícíratí. Nadaí|e, u drugom dí|eíu edukací|e nekí su sudíonící bííí noví,
a nekí, ko|í su sud|eíovaíí u prvom dí|eíu, nísu bííí nazoční na drugom dí|eíu
1
Klimatske promjene su ozbiljna i značajna pojava koja
neće nestati. I drugdje u svijetu, uključujući SAD i
Australiju, proesionalna psi!olo"ka dru"tva istakla su
klimatske promjene kao ključno područje istraživanja, a
imperativ je da i mi u #ritaniji učinimo isto.
Spen$e, A. i sur.%&'
edukací|e. Budućí da |e ova| príkaz tek ííustratívnog, a ne znanstvenog
karaktera, prííažemo ga, prí|e svega, kao povratnu ínformací|u sudíonícíma
edukací|e. Ukoííko ostvarí |oš neku svrhu utoííko boí|e.
Nekoííko rí|ečí o sudíonícama (naízm|eníčno korístímo ízraz sudíoníce
í sudíonící) í neposrednom kontekstu u ko|em se dogadaía spomenuta
edukací|a. Zapravo, ona se odgadaía, kao da ní|e bíío spremností za
neíagodní susret s tematíkom kíímatskíh prom|ena. Takvo ,hoću-neću"
stan|e tra|aío |e ízv|esno vrí|eme pa tako dočekaío Tjedan psihologije u
veí|ačí 2012. Dvo|ećí oko odazíva, |er su í druge aktívností u Tjednu
psihologije bííe u tí|eku, a poíazećí od nekíh duhovítíh natukníca Maríene
Píavšíć, preds|edníce Društva psíhoíoga Istre, napísaíí smo u pozívu „da
se radi o propu!ivanju sinapsi, izazovu za um, ku"nji za
psi!ologiju i nas koji se njome bavimo() |oš smo prídodaíí: ,#udite
!rabri, do*ite i ponesite ne"to o"tro za pisanje(" Došío |e 16
koíegíca í |edan koíega, a prídružíía nam se í |edna odga|ateí|íca íz d|eč|eg
vrtíća, budućí da |e čuía na|avu predavan|a na radí|u. Na drugom dí|eíu
našío se 14 koíegíca í dvo|íca koíega, od ko|íh su neke/nekí došíe/došíí tek
na drugí dío edukací|e.
Vratímo se sada gorn|em nasíovu. Osím síušan|a predavan|a o
kíímatskím prom|enama, nasíoví|enog nedovršenom rečenícom ,Klima
se mijenja, a mi .", sudíonící su prí|e predavan|a, na ponudenom
obrascu, trebaíí nadopunítí tu nedovršenu rečenícu, a potom prosudívatí
stavke kratkog prígodnog upítníka. Većína sudíoníca su varíraíe onu
nadopunu rečeníce ko|a |e u nasíovu ovog ízv|ešta|a.* |edna |e sudíoníca
samo promí|eníía red rí|ečí nadopune íz nasíova í napísaía: +e
poduzimamo ni"ta. Potom síí|ede nadopune: +e radimo ni"ta, +e,
-ledamo, čekamo, mislimo, pričamo ., a tek ne"to malo
poduzimamo, /reživljavamo, 0ijenjamo se zajedno s njom,
1ekamo i gledamo !oće li se sama popraviti, Kaskamo, ne
brinemo se dovoljno, 2e"ko i sporo, 3strajavamo, 2e"ko ili nikako,
2u činjeni$u uporno ignoriramo, Hodamo zatvoreni! očiju, #avimo
se sobom, Smo zatečeni, Iz udobne otelje gledamo vijesti,
Stojimo, K%l'imamo, Smo uvijek isti, I mi, samo ne u dobrom
smjeru, Daleko sporije od nje. Sí|edeće (na)dopune |e teže svrstatí u
spomenute varí|ací|e, a možda se tíču í nečeg drugog: 0ijenjamo se
brže, Isto tako, Isto, /ropadamo. Nekoííko sudíoníca nísu dopunííe
rečenícu, a medu oníma ko|e smo upravo cítíraíí íma zanímí|ívíh í
íznenadu|ućíh konstatací|a ko|e zazíva|u na prom|enu stan|a í akcí|u.

L|estvící stavova o kíímatskím prom|enama od |edanaest čestíca
Líkertovog típa, íz navedenog ístražívan|a na studentíma, dodaíí smo devet
2
novíh tvrdn|í pa smo dobííí í|estvícu od dvadeset čestíca (vídí Tabíícu 1).
Budućí da se radíío tek o 34 sudíoníce** edukací|e, nísmo računaíí m|erne
znača|ke í|estvíce, no o n|íma možemo donekíe prosudívatí na osnovu
pouzdaností prvog dí|eía í|estvíce (aípha=0,796) te usporedu|ućí reakcí|e
našíh íspítaníka í one studenta u Istrí. Prím|eríce, sííčno studentíma í naše
sudíoníce drže da su kíímatske *____________
0e*utim, u naslovu smo dodali znak pitanja, jer se na globalnoj, ali i nižim
razinama ipak ne"to poduzima4 nastala je nova dinamična znanost o klimatskim
promjenama, načinjena su i objavljena brojna istraživanja, o njima postoji
impozantna znanstvena i stručna literatura, mnoge zemlje su unijele sadržaje o
klimatskim promjenama u "kolske programe, postupno jača osvije"tenost o
globalnoj prijetnji itd., itd., a brojnim zbivanjima usmjerenim na očuvanje klime
možemo kao djelić pridodati i ovo o kojem izvje"tavamo. +ažalost, sve to nije
dovoljno, jer nema ni globalnog dogovora niti zajedničke odlučne ak$ije u
usporavanju klimatski! promjena.
**____________
Suma pro$jena za tvrdnje 5, 6 i && manja je od 78, jer su za tvrdnju 5 dvije
sudioni$e, a za tvrdnje 6 i && po jedna sudioni$a propustile označiti odgovor.
prom|ene ozbíí|an probíem (tvrdn|a 1.), aíí su donekíe odíuční|e u
príhvaćan|u ove tvrdn|e. Otpríííke tako prosudu|u í u naredne trí tvrdn|e,
odnosno o prí|etn|í ko|u kíímatske prom|ene znače osobnom žívotu, žívotu
budućíh generací|a te c|eíokupnom žívotu na píanetu. Ob|e se skupíne
síažu u potvrdívan|u da |e prí|etn|a kíímatskíh prom|ena budućím
generací|ama na|veća. Sudíonící ove edukací|e spremní|í su učínítí ono što
|e potrebno da se uman|e kíímatske prom|ene (tvrdn|a 5.), dok medu
studentíma skoro svakí četvrtí ne príhvaća tu tvrdn|u, odnosno takav
napor. Kod šeste tvrdn|e o nemoćí po|edínca u očuvan|u kííme razííka |e,
medutím, vrío uočí|íva: kod studenata 54% príhvaća tu tvrdn|u, a medu
sudíonícama edukací|e tek 4 od n|íh 32. Kod sedme (defetístíčke) tvrdn|e o
nemoćí usporavan|a kíímatskíh prom|ena razííka ní|e tako uočí|íva. Ipak |e
bíío nešto víše studenata ko|í su bíraíí neutraínu pozící|u. I u četírí naredne
tvrdn|e (8.,9.,10. í 11.) sudíoníce edukací|e su u ízv|esno| m|erí spremní|e
na aktívností ko|e su usm|erene na očuvan|e kííme. Posebno |e to vídí|ívo u
boí|em shvaća|u potískívan|a razmíší|an|a o kíímatskím prom|enama, što |e
razumí|ívo za
2abli$a &.9
93 tabli$ama K/ znači klimatske promjene. &:uopće se ne
slažem ;:potpuno se slažem
Rb Tvrdnja 1 2 3 4 5
1 KP su vrío ozbíí|an probíem. 1 12 21
2 KP su prí|etn|a mo|em budućem bíagostan|u í sígurností. 2 10 15 7
3
3 KP su prí|etn|a budućím generací|ama, n|íhovom žívotu í
sígurností.
3 11 20
4 KP su prí|etn|a c|eíokupnom žívotu na píanetu. 1 2 13 18
5 Spreman/spremna sam učínítí ono što |e potrebno da se
uman|e KP.
7 17 10
6 Ono što číním |a kao po|edínac neće baš pomoćí u
sman|en|u KP.
6 13 9 3 1
7 Ne možemo učínítí mnogo da usporímo KP. 9 19 3 2 1
8 Ono što poduzímamo može sprí|ečítí da KP postanu |oš
ozbíí|ní|í probíem.
1 2 9 15 6
9 L|udí rado potísku|u razmíší|an|a o KP í okreću se ugodní|ím
stvaríma.
1 4 12 1
7
10 Sví bí trebaíí znatí znatno víše o KP ko|e nas ugrožava|u. 3 9 2
2
11 Skoíe svo|ím učenícíma í studentíma ne da|u dovoí|no
znan|a o KP.

1
3 14 1
5
12 Sto man|e čítam í razmíší|am o KP, žív|et ću s víše míra í
zadovoí|stva.
6 15 8 2 3
13 Zbog síožeností probíema naša cívííízací|a teško će usp|etí
očuvatí kíímu.
1 9 16 8
14 Očuvan|e kííme za mene |e važní|í zadatak od mnogíh
drugíh.
1 5 15 1
0
3
15 Spreman/spremna sam ograníčítí svo|a daí|a putovan|a,
posebno avíonom.
1 6 13 13 1
16 Zbog očuvan|a kííme većína í|udí ní|e spremna mí|en|atí svo|
načín žívota.
3 3 7 17 4
17 Potrudít ću se da naučím što víše o KP. 7 21 6
18 Vaíoví híadnoće takoder su posí|edíca |e gíobaínog
zatopí|en|a.
1 3 18 12
19 Kad mísíím o KP, strah me |e onog što se može dogodítí. 5 10 17 2
20 Mísíím da í druge mogu uv|erítí da se potrude oko
ubíažavan|e KP.
1 2 16 13 2
psíhoíošku struku, aíí ga ne podržava|u kao r|ešen|e (tvrdn|a 9.). Sííčno
studentíma krítíční su prema škoíí ko|a ne podučava o kíímatskím
prom|enama (tvrdn|a 11.).
Ukratko o reagíran|u sudíoníka edukací|e u prídodaním tvrdn|ama
(12.-20.) Stav da se treba man|e čítatí o kíímatskím prom|enama kako bí
se mírní|e žív|eío, na|većí bro| sudíoníca ne príhvaća, dosta íh |e
neodíučno, a samo man|í bro| to príhvaća. Da će naša cívííízací|a, zbog
síožeností probíema, teško očuvatí kíímu drží 24 od 34 sudíoníce (tvrdn|a
13.), što |e u odredeno| m|erí u neskíadu s odgovoríma na neke druge
tvrdn|e. Da se od stava do prom|ene ponašan|a ne stíže baš íako dobro
ííustríra tvrdn|a 15. Samo |e man|í bro| sudíoníka spreman ograníčítí svo|a
udaí|ena putovan|a, posebno avíonom. Znača|no raspršen|e odgovora |e u
tvrdn|í 16. ko|a govorí o nespremností í|udí da zbog očuvan|a kííme
mí|en|a|u svo| načín žívota, no ípak na|većí bro| sudíoníca príhvaća ovu
tvrdn|u. Upravo mí|en|an|e tog stan|a í motívíran|u í|udí na prom|enu í |este
|edan od bítníh zadataka psíhoíoške struke. U tom kontekstu možemo
4
shvatítí í spremnost većíne sudíoníka na učen|e o kíímatskím prom|enama
(tvrdn|a 17.). V|ero|atno |e racíonaíní strah ko|í prízna|e većína sudíoníca
edukací|e (tvrdn|a 19.) |edan od pokretača spremností na učen|e o
kíímatskím prom|enama í načíníma očuvan|a kííme. Dobar dío sudíoníka
v|eru|e da í druge može uv|erítí u postupke í ponašan|a ko|a vode očuvan|u
kííme, no íma í oníh ko|e su neodíuční u svezí s tíme (tvrdn|a 20.).
Napokon, veííka većína príhvaća tvrdn|u da su í vaíoví híadnoće posí|edíca
kíímatskíh prom|ena (tvrdn|a 18.), što |e v|ero|atno posí|edíca spozna|e da
uz kíímatske prom|ene ídu razííčíte ekstremne vremenske po|ave.
Nasto|ećí doznatí zna|u íí sudíoníce edukací|e nešto víše o
kíímatskím prom|enama zamoíííí smo íh da dopune rečenícu: ,Stakleniki
plinovi !u .". Pokazaío se, kad se radí o detaí|ní|em poznavan|u čín|eníca
o kíímatskím prom|enama, ne sto|e baš dobro. Evo rezuítata: samo
desetak sudíoníca naveío gíavní stakíeníčkí píín CO
2;
uz CO
2
metan (píín sa
snažním stakíeníčkím učínkom í čí|e bí eventuaíno osíoboden|e íz podmor|a
í permafrosta mogío dovestí do kíímatskog koíapsa) navodí se samo dva
puta; medutím, píín ko|eg |e vrío maío u atmosferí í čí|í |e stakíeníčkí
učínak neznatan, naíme CO (ugí|íční monoksíd) navodí se čak pet puta.
Postaví|a se pítan|e ní|e íí se prí tome možda mísíío na CO
2
? Neke druge
píínove sa snažním stakíeníčkím učínkom ní|e naveo nítko, aíí |e zato
sumporna kíseíína (H
2
SO
4
) navedena kao stakíeníčkí píín!? Bez odgovora |e
bíío pet sudíoníca, a |edan odgovor |e bío ,ne znam". Bíío |e í nekíh,
ugíavnom netočníh, dopunskíh ob|ašn|en|a, pa í brkan|e po|ava stakíeníka í
ozonskog omotača u atmosferí, npr.: "/linovi koji stvaraju ozonske
rupe# (oní na|češće |esu í stakíeníčkí píínoví, aíí man|e znača|ní) ííí
"/linovi koji uni"tavaju omotač <emlje i uzrokuju ozonske rupe).
|edna |e sudíoníca naveía da o stakíeníčkím píínovíma ní|e znaía ní prví
puta, a da ne zna ,ni sada)$ Sve u svemu, površno znan|e o kí|učním
posrednícíma kíímatskíh prom|ena.
Budućí da |e 2012. bíía íspun|ena dogadan|íma í dokazíma
promí|en|ene kííme, ko|í su ímaíí í vrío znača|ne učínke na (mentaíno)
zdraví|e í|udí, aíí su naní|eíí í veííke ekonomske štete, zanímaío nas |e |esu
íí sudíonící drugog dí|eía edukací|e zamí|etííí neka od tíh zbívan|a. Stoga
smo íh zamoíííí da navedu ekstremne vremenske dogada|e u sví|etu í kod
nas tí|ekom 2012., ako drže da su posí|edíca kíímatskíh prom|ena. Samo
|edan ní|e naveo níšta, a ostaíí su navodííí |edan ííí víše takvíh dogada|a.
Sušu kao znak promí|en|ene kííme naveío |e 11 od 16 sudíoníca. Nekí od
n|íh su mísíííí na sušu općeníto, a nekí su navodííí npr. sušu u Síavoní|í. Istu
učestaíost u odgovoríma su ímaíe popíave, navedene općeníto ííí sasvím
konkretno kao popíava u Itaíí|í, u Lígurí|í, uz Dravu í Savu í sí. Navedení su í
mnogí drugí dogada|í: obííne kíše (ukí|učívší í |aku kíšu ko|a |e padaía prí
doíasku na predavan|e, što |e neke omeío da dodu), uraganí, vaíoví
5
vrućíne í híadnoće, mí|en|an|e obíí|ež|a godíšn|íh doba, veííkí vaíoví. Dví|e
sudíoníce su naveíe tsunamí, a |edna potres, dogadan|a ko|a (|oš) nísu
posí|edíca kíímatskíh prom|ena. Trí sudíoníce nísu naveíe ní |edan dogada|.
Zam|eću|u íí već sudíonící posí|edíce kíímatskíh prom|ena u Istrí
ííí íh očeku|u tek kasní|e? Dobííí smo odgovore ko|í su predočení u Tabíící
2. Veííka većína sudíoníca zam|eću|e posí|edíce í učínke kíímatskíh
prom|ena već sada, dví|e íh očeku|u za 10 godína, dví|e nísu sígurne u
svezí s tíme. U ístražívan|u na studentíma većína su bííí nesígurní u svezí s
percepcí|om regíonaíníh učínaka kíímatskíh prom|ena, a nešto man|e od
|edne četvrtíne smatraíí su da se posí|edíce kíímatskíh prom|ena u Istrí već
dogada|u.
/o mojoj prosudbi neke posljedi$e K/ doga*at će se u Istri4
%2abli$a =.'
1. već se
dogada|u
2. za 10
g.
3. za 25g. 4. za 50g. 5.nísam
síguran/sígurna
29 3 2

Kad |e u pítan|u strah od posí|edíca kíímatskíh prom|ena u bíížo|
budućností (do 10g.), na|većí bro| sudíoníka navodí osredn|í strah (Tabííca
3.), trí navode síab, četírí sudíoníka |ak strah, a samo |edan se ne bo|í ííí se
bo|í vrío maío.
Svoj stra! od posljedi$a K/ u bližoj budućnosti %do &>g.'
pro$ijenio?pro$ijenila bi! kao4
%2abli$a 7.'
1. ne bo|ím se/vrío
síab
2. síab 3. Osredn|í 4. |ak 5. vrío |ak
1 3 25 4
Zanímí|ívo |e da strah od posí|edíca kíímatskíh prom|ena u
daí|o| budućností (50g. í víše) ízražení|í pa većína sudíoníca navodí |ak
ííí čak vrío |ak strah (Tabííca 4.). To |e razumí|ívo budućí da se
pretpostaví|a da će se posí|edíce kíímatskíh prom|ena u daí|o|
budućností manífestíratí u |ačem obííku. U ístražívan|u na studentíma u
Istrí, na ko|e smo se víše puta referíraíí, strah |e takoder procí|en|en u
donekíe drugačí|em kontekstu. Tvrdn|u: Kad mislim o klimatskim
promjenama stra! me je onog "to bi se moglo dogoditi% potvrdíía
|e trećína íspítaníka, trećína |e tvrdn|u negíraía, a trećína |e bíía
neodíučna u svezí s n|ením sadrža|em.
Svoj stra! od posljedi$a K/ u daljoj budućnosti %;>g. i vi"e'
pro$ijenio?pro$ijenila bi! kao4
%2abli$a 8'
6
Strah vezan za kíímatske prom|ene í n|íhove posí|edíce vrío |e važan
fenomen. Osobíto |e znača|no upraví|an|e strahom, odnosno promíší|an|e
kada í na ko|í načín kanaíízíratí racíonaíní strah u konstruktívna ponašan|a
očuvan|a kííme, kako motívíratí, a ízb|ećí rezígnací|u ítd. Zasíužu|e
posebnu raspravu pa ga ovd|e nećemo detaí|ní|e komentíratí. Medutím,
uputno |e postavítí pítan|e u ko|o| |e m|erí naše predavan|e usp|eío da
n|egov osnovní íshod ne bude strah? Naíme, nakon okončanog predavan|a
zamoíííí smo sudíoníke da na posebnom íístu papíra napíšu domínantnu
emocí|u ko|a íh prožíma u tom trenutku, odnosno ko|a |e prevíadavaía
tí|ekom predavan|a. Navodímo što su sudíoníce napísaíe: <abrinutost, (9
puta), #riga, 3mjerena briga, #riga uz traženje rje"enja,
<astra"ujuća tuga, #ojazan, Anksioznost, Stra!, +ervoza,
0alodu"nost, @zbiljno i pomalo uznemireno, @snaženost,
@zbiljnost tematike, Aača osvije"tenost, Sram, @sjećaj da čim prije
treba ne"to učiniti, Beća osvije"tenost, 3goda, +ada, Cadost$
Razumí|ívo |e da |e zabrínutost na|češća í uobíča|ena reakcí|a. Tu su í neke
varí|ací|e tog čuvstva, dvo|e-tro|e sudíoníka |e naveío í strah (anksíoznost,
bo|azan), no odakíe pozítívna čuvstva? Ob|ašn|en|e za to |e sadržano u
drugom zadatku ko|í su sudíonící trebaíí napísatí na spomenutom íístu
papíra: domínantnu mísao, íde|u, razmíší|an|e. Navodímo redom: Brijeme
je za promjene, iako neće biti lako, Kad zagusti do kraja %uskoro',
ipak ćemo morati djelovati, Krajnje je vrijeme da postanemo
ozbiljni, pokrenimo se i zagrlimo dragi planet, ne dajmo ga, Snaga
je u brojnosti, Hoćemo li se probuditi na vrijemeD, -dje idemo,
gdje ćemo stićiD, KakoD "toD "to će nam se stvarno dogoditiD,
@svje"ćivanje, 2reba krenuti od sebe, 0ože se ne"to učiniti,
Svakako ne"to učiniti, Eto mogu jo" učiniti, to je pitanje s kojim
odlazim, /otreba za promjenom, 2reba koristiti sunčevu energiju,
0ožemo bolje, /revi"e inorma$ija za kratko vrijeme, 2rebamo biti
aktivniji, Hitna ak$ija, 2reba se spremiti na katastrou, #udućim
genera$ijama lo"e se pi"e, /otrebna je osobna odgovornost, #ez
stra!a u budućnost. Navodimo i nekoliko !pareni& emo'ija i
pomi!li( )z% nervoza F propadamo* )z% radost F možemo puno
učiniti, )z% nada F vrijeme je za promjene, )z% ugoda F nije tako
stra"no. Komentar? Ugíavnom, zadovoí|stvo da smo predavan|em man|e
proízveíí strah, a víše potrebu za angažíran|em í skoro poetskí opísanu
motívací|u.
7
1. ne bo|ím se/vrío
síab
2. Síab 3. osredn|í 4. |ak 5. vrío |ak
1 1 8 18 4
Nadaí|e, sudíoníce su mogíe napísatí í neku prím|edbu, do|am,
krítíku í sí. Budućí da smo í u ovom síuča|u od sudíoníka edukací|e dobííí
zanímí|ívíh mísíí, prí|edíoga, apeía, pohvaía, konstatací|a pa í skepse,
navodímo íh síuča|nom redosíí|edom: Konstruktivno djelovati ili nas
neće biti, 2reba osigurati budućnost za dje$u, zato dje$u treba
početi edu$irati, Hope %nada', /rvi korak je svakako osvijestiti, a
zatim dalji kora$i, ljudi se sami neće snaći, Dominantno raditi na
podizanju svijesti ljudi, @krenuti se dje$i, Kod opće popula$ije
podići stupanj inormiranosti i svijesti, Kako ove inorma$ije
uvesti u sustav eduka$ije u "kolamaD, Angažirati se, Hoćemo li
uspjeti preživjeti kao ljudski rodD, Hvala, Djelujmo bez čekanja,
@svje"ćenje, <animljivo, poučno, pamtljivo, <a sebe smatram da
spadam u ekolo"ki pismene i poku"avam djelovati u tom smjeru,
no pitam se ne pre$jenjujemo li utje$aj čovjeka na klimatske
promjene, bilo je promjena i davno, davno, davno prije čovjeka.
Zanímí|ívo |e neke od prííoga íz ove kategorí|e navestí za|edno s
domínantním čuvstvíma í mísííma, |er tako posta|u boí|e razumí|íví.
Za|edno: nervoza F propadamo F upla"ili ste nas* radost F možemo
puno učiniti F živjeli* nada F vrijeme je za promjene F integra$ija i
suradnja s ostalim strukama koje se već bave klimatskim
promjenama i koje već puno poduzimaju po tom pitanju, ugoda F
nije tako stra"no F te"ko bi mi bilo odustati od tu"iranja i
putovanja. Na kra|u |edna, zasígurno uvećana, pohvaía predavaču:
#ravo za Bas na vrlo predanom, sadržajnom i temeljitom pristupu,
Ba"em entuzijazmu, spremnosti da činite, pokrenete .
Na kra|u, ípak ízgíeda da su číaníce Društva psíhoíoga Istre na
uvodnu edukací|u o kíímatskím prom|enama doní|eíe nešto ,oštro za
písan|e". Samo kod par sudíoníca proízveíí smo ono što baš í ní|e požeí|no
(strah, bo|azní, neíagodu í sí.), |edna se dekíaríraía kao kíímatskí skeptík,
no radu|e nas da |e većína, kao što smo víd|eíí íz íz|ava ko|e smo upravo
cítíraíí, spremna na učen|e, akcí|u, prom|enu stan|a, angažíran|e na
osv|ešćívan|u ítd. Hoće íí íz ove spremností í potencí|aía |edne struke
íspastí pozítívna príča, ovísí o tome kako ćemo |e obííkovatí í razví|atí daí|e.
I kao što reče |edna sudíoníca da |e "snaga u bro|ností", onda |e zasígurno
ohrabru|uće da u sví|etu posto|e bro|ne ínící|atíve í aktívností ko|e, budućí
da nema gíobaínog dogovora ní akcí|e, d|eíu|u odozdo. Vrí|edí pods|etítí da
su se u ova| ,angažman odozdo" ukí|učíía í vodeća psíhoíoška društava u
sví|etu. Navodímo kao ííustrací|u samo dva kratka ízvoda: /si!ologija
može pružiti jedinstvene i značajne doprinose u programima i
strategijama ublažavanja klimatski! promjena. (4) Iíí: +jerujemo da
je značajno "to potpunije angažiranje psi!olo"ke zajedni$e
%nastavnika, istraživača, praktičara i studenata' na temama
posvećenim klimatskim promjenama.(5)
8
Dakako da to ní|e í neće bítí |ednostavno. Ní|e íako pokrenutí
ínstítucí|e víastí pa ní udruge cívíínog društva, ukí|učívší tu í strukovno
društvo ko|em í sam prípadam, ko|í bí se trebaíí odazvatí zaht|evu
vremena da ,zagrízu tvrdí orah" síožene probíematíke kíímatskíh
prom|ena. Pokucate íí na vrata nekíh gradskíh í županí|skíh ínstítucí|a,
neće vam se baš obradovatí ako ím pokušate predočítí probíem s ko|ím oní
ne zna|u što bí počeíí. Za kíímatske prom|ene, ko|e íma|u í sve će víše
ímatí vrío ozbíí|ne ímpííkací|e na sva područ|a žívota (ekonomí|u, zdraví|e,
sígurnost, potrošn|u roba í energí|e, promet, putovan|a ítd.), sve se víše
korístí metafora síona u sobí, čí|e smo nazočností zapravo sv|esní, aíí se
pretvaramo da ga ne vídímo, odnosno da ní|e tu. Ako príznamo da ga
zam|eću|emo, onda bísmo trebaíí nešto í poduzetí, a to nam se číní príííčno
kompíícírano. Sv|eží prím|er za to |e nedavna ameríčka preds|edníčka
kampan|a u ko|o| |e víadaía šutn|a o kíímatskím prom|enama ('limate
'&an,e !ilen'e) premda |e to trebaía bítí |edna od gíavníh tema
rasprave. I sve to unatoč super oíu|í Sandy, ko|a |e baš o to vrí|eme
pokazívaía što sve kíímatske prom|ene číne í mogu učínítí, aíí í unatoč
protestíma í zaht|evíma bro|níh aktívísta cívíínog društva da se ta šutn|a
prekíne.*
*____________
Dobra je vijest da, prema najsvježijim istraživanjima, nakon niza zbivanja
ekstremnog vremena %uključujući i super oluju SandG' u SAD, 8 od ;
Amerikana$a priznaje porast globalne temperature i da će to za SAD biti vrlo
ozbiljan problem ako se ni"ta ne učini u svezi s time. <načajne su se promjene
dogodile upravo u onom dijelu popula$ije koja je uporno bila skeptična prema
dosada"njim istraživanjima znanstvenika o klimatskim promjenama. @vaj
poželjni pomak so$ijalni psi!olog A. Krosni$k pojasnio je ovako4 „Događanja su
pomogla
Sííčno |e í kod nas, na íokaíno|, regíonaíno| pa í nacíonaíno| razíní.
Nastaví|a se kao da |e sve u redu, kao da probíem kíímatskíh prom|ena ne
posto|í, odnosno kao da síona u sobí nema. Za ovu príííku ostavímo šutn|u
o tome na nacíonaíno| razíní í pogíeda|mo kako to ízgíeda na
regíonaíno| í íokaíno| razíní: grade se skupe, a nefunkcíonaíne í
energetskí vrío neracíonaíne škoíe, príredu|u se energetskí zaht|evní
zabavní spektakíí, um|esto koríšten|a energí|e sunca ííí v|etra, sprema se
ízgradn|a eíektrane, v|erovaíí ííí ne, na ugí|en kao gorívo ko|e osíobada
navíše CO
2,
arhítektura prím|erena kíímatskím prom|enama |edva da
posto|í ítd. K tome, nakon veííke suše í bro|níh požara, nestašíce vode,
masmedí|í o kíímatskím prom|enama ugíavnom šute ííí otvara|u prostor
tzv. kíímatskím skeptícíma, ko|í pubíící govore upravo ono što ona žeíí
čutí: sve |e u redu, kíímatske prom|ene su mít, opustíte se í nastavíte
užívatí, putovatí . Netko se u gradu ííí županí|í pobrínuo za ísto. Pozvaíí
su akademíka V. Paara, dežurnog kíímatskog skeptíka u Hrvatsko| í
9
dobítníka ,nagrade" crackpot za pseudoznanost. N|egove doísta
nekonzístentne teze ne zasíužu|u navoden|e, no vrí|edí cítíratí ono što |e
Bííí McGuíre, poznatí brítanskí vuíkanoíog, (ístražu|e moguće prom|ene u
seízmíčko| aktívností píaneta zbog topí|en|a poíarnog íeda), rekao o
kíímatskím negatoríma ííí skeptícíma: ,2i su ljudi, u najboljem
slučaju, znanstveno nepismeni, a u najgoroj varijanti vrlo
opasni. @pćenito govoreći, negatori klimatski! promjena nemaju
nikakve veze sa znano"ću, ali imaju puno zajedničkog s
ideologijom. Bećina negatora desno su krilo neoliberala koji
jednostavno nisu spremni pri!vatiti bilo "to "to će nametnuti
promjenu nji!ovu pogledu na svijet.)(7) Vrío opasní? Ne pret|eru|e íí
McGuíre? Prím|er ko|í ćemo navestí pokazat će da ne pret|eru|e. Kad |e
vaí vrućíne 2003.g. pogodío Europu, odnío |e desetke tísuće žívota.
Nakon toga, očeku|ućí nove vaíove vrućíne, neke su zemí|e pa í
Francuska poduzeíe m|ere prípreman|a za ekstremne vremenske
dogada|e. Za eventuaíní noví vaí vrućíne u francuskím su gradovíma
otvorííí kíímatízírana skíoníšta í popísaíí starí|e osobe ko|íma će trebatí
prí|evoz do takvíh skíoníšta. HKad je Iran$usku =>>5. pogodio novi
val vrućine, stopa smrtnosti bila je za dvije trećine manja.)%8)
Razumí|e se da to nísu |edíne m|ere adaptací|e na opasností kíímatskíh
prom|ena, no oní ko|í v|eru|u kíímatskím skeptícíma neće íh ní píaníratí ní
poduzímatí. Pítamo se što |e od m|era adaptací|e na kíímatske prom|ene
prípremí|eno u Puíí í Istrí? O m|erama usporavan|a kíímatskíh prom|ena í
očuvan|a što povoí|ní|e kííme |edva da se číní íšta, a trebaío bí se čínítí
staíno, sustavno í što prí|e. Sto bí trebaío čínítí može se pročítatí u
bogato| ííteraturí znaností o kíímatskím prom|enama, dí|eíom u ííteraturí
ko|u smo cítíraíí, a ponešto í u ískazíma sudíoníca edukací|e, ko|e smo
naveíí u ovom ízv|ešta|u.
_______________
ovim ljudima da vide ono a !to nanstvenici misle da su tre"ali vidjeti cijelo vrijeme.#
2aj obrat je komentirao i poznati istraživač per$ep$ije klimatski! promjena s
Jale sveučili"ta A. KeiseroLitz4 „$edan ekstremni događaj ia drugoga pa opet
inova. %judi su poveali to&ke imeđu promjene klime i dugog nastupa ekstremnog
vremena.#(5' +adajmo se da će se ovi stavovi politički artikulirati i priključiti
pokretu koji već djeluje odozdo na očuvanju klime.
Cítírana ííteratura:
1. Spence, A. í sur.(2008) 'limate change ( ps)cholog)*s contri"ution+
The ps)chologist+ The ,ritish ps)chological societ), voí.21, br. 2, str.
111.
10
2. Hadžíseíímovíć, Dž.(2011./2012.): -limatske promjene ( pro"lem
koji nas se (ne)ti&e, Psíhoíog br. 3/4. í 1/2.
3. . Hadžíseíímovíć, Dž.(2012.): -limatske promjene u svijesti
studenata u .stri, www.dpí.hr
4. Spence, A. í sur.(2008) 'limate change ( ps)cholog)*s contri"ution,
The psychoíogíst, The Brítísh psychoíogícaí socíety, voí.21, br. 2, str.
111.
5. Swím, |. í dr.(2010): /s)cholog) and glo"al climate change:
0ddressing multi12aceted phenomenon and set o2 challenges, str.12.
www.apa.org/scíence/about/pubíícatíons/cíímata-change.aspx
6. Borensteín, S.(2012): Cíímate Change Poíí reveaís nearíy 4 ín 5
Amerícans acknowíedge Rísíng Temeperatures,
www. huffingtonpost.com/2012/12/14 /climate -ch ...
7. Rudež, T.(2012): 3ni!tili smo planet, Razgovor s Bíííom McGuíreom,
|utarn|í ííst,
26.02.2012.
8. Míííer, P.(2012.): /oludjelo vrijeme, Natíonaí Geographíc, br.9, str.
101.

11

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful