ZADACI ZA VJEŽBANJE IZ ORGANSKE HEMIJE 1.

ALKANI Napiši IUPAC-ove nazive slijedećih spojeva:
C C CH3 C C C CH3 C CH3 C C C C C C C C C C

C C Br

C C C C C C C C C C C C C

Cl

C C C C

C

C C C

C C

C

Napisati strukturne formule slijedećih spojeva: 2.4-dimetil-cikloheksan ciklopentil-ciklooktan 1-ciklobutil-3-ciklopropil-ciklopentan diciklopropil-cikloheptan .3-dimetil-pentan 2.4-trimetil-pentan 1-brom-4-hlorbutan trihlormetan 1-etil-3.2-dibrom-3.4-dimetil-heptan 2.3-dimetil-heksan 4-hlor-3.2.

2.ALKENI C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C Cl C C C C C C C C C C .

3-oktatrien cis-2-penten trans-2-penten cis-4-deken trans-4-deken Z-3-brom-4-jod-2-hepten E-3-brom-4-jod-2-hepten 2-etil-ciklopenten 3.Napisati strukturne formule slijedećih spojeva: 4.4-dimetil-2-etil-1-heksen 3.2.3-dijod-1.4-heptadien 4-etil-1.3-dimetil-cikloheksen 1-ciklopropil-ciklobuten .

7-diin 7-brom-7-hlor-1.3.5-heptatriin .3.3-dijod-1-heptin 3-okten-1-in 2.3-nonadien-5.ALKINI C C C C C C C C C C C C C C Br C C C C C C C C C C C C C F C C C C C C C C C C C C C C C Napisati strukturne formule slijedećih spojeva: 2-pentin 3-etil-1-heksin 4.4-dibrom-3.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful