LAMPIRAN A

SENARAI SEMAK DOKUMEN TEMU DUGA BAGI PERMOHONAN KE JAWATAN PEGAWAI PERKHIDMATAN PENDIDIKAN (IPG) NAMA NO. K.P : ............................................................................................... : ...............................................................................................
Gambar terkini berukuran pasport

NAMA IPG : ……………………………………………………………………. NO. TEL. RUMAH : …………………………………………………………..... NO. TEL. BIMBIT : …………………………………………………………….
Tuan/puan diingatkan untuk menyemak dan menyusun dokumen temuduga berdasarkan turutan dalam senarai semak ini. KEGAGALAN mengemukakan DOKUMEN ASAL yang dinyatakan menyebabkan tuan/puan tidak akan ditemuduga. *Tandakan ( √ ) bagi dokumen berkaitan. BIL 1 Kad Pengenalan Sijil Lahir/Sijil Pendaftaran Kelahiran (Bagi calon yang lahir di luar Negara, sila kemukakan borang W/Surat Pengesahan Kewarganegaraan dari Jabatan Pendaftaran Negara) Kepujian Bahasa Malaysia yang diperolehi (mana yang berkenaan) SPM/MCE/SPVM/SPMV; SAP/GCE (Kepujian Bahasa Melayu); atau STPM/STP/HSC Ijazah/Diploma Calon hendaklah membawa ijazah/diploma asal yang mempunyai Cop Mohor serta tandatangan Naib Canselor dan Pendaftar Universiti atau salah satu daripadanya (Sekiranya ijazah/diploma yang diperolehi dalam bahasa selain Bahasa Melayu dan Bahasa Inggeris, surat terjemahan dalam Bahasa Melayu atau Bahasa Inggeris adalah diperlukan dan terjemahan hendaklah dibuat oleh Institut Terjemahan Negara Malaysia atau Pejabat Kedutaan Malaysia di Negara berkenaan atau Jabatan Agama Islam Negeri bagi ijazah/diploma dalam Bahasa Arab sahaja). Surat tawaran mengikuti program di Institut Pendidikan Guru (IPG)/surat pengesahan belajar dari Pengarah IPG/Timbalan Pengarah/Jabatan Hal Ehwal Pelajar Pengiktirafan Kelayakan daripada Jabatan Perkhidmatan Awam (JPA) Tuan/Puan boleh merujuk dan mencetak nilai taraf ijazah berkaitan di laman web JPA http://www.interactive.jpa.gov.my/webinteraktif/frmMainIktiraf.asp. Bagi nilai taraf ijazah yang tidak terdapat di laman web tersebut, tuan/puan dikehendaki merujuk kepada Bahagian Pembangunan Modal Insan, JPA *CALON SEDANG BERKHIDMAT Surat kebenaran cuti belajar Catatan : DOKUMEN ASAL

SALINAN

2

3

4

5

6

7

Tuan/Puan juga digalakkan membawa Buku Rancangan Pengajaran Harian semasa praktikum untuk sesi temu duga