You are on page 1of 6

OSNOVE ELEKTROENERGETSKIH SISTEMA

predavanje_7

Matrična predstava elektroenergetskih mreža. Direktno formiranje karakterističnih matrica mreže. Rješavanje mreža jednostavne konfiguracije matričnim postupkom
7.1. MATRIČNA PREDSTAVA ELEKTROENERGETSKIH MREŽA
Opis elektroenergetske mreže može se vršiti na više načina koristeći različite modele komponenti radi dobijanja međusobnih veza između struja i napona odgovarajućih cjelina mreže. Najčešća predstava pri modelovanju elektroenergetskih mreža za opis njihovog ponašanja koristi dva tipa matrica: matrica admitansi nezavisnih čvorova YBUS i matrica impedansi nezavisnih čvorova ZBUS, a čije će formiranje i osnovna primjena biti opisana u nastavku. 7.1.1. Matrica admitansi nezavisnih čvorova Matrica admitansi nezavisnih čvorova YBUS povezuje injektirane struje i napone čvorova. Ova matrica izračunava se preko parametara elemenata mreže, a koji su karakteristika tih elemenata – kao što je impedansa, ili otočna admitansa nekog elementa. S druge strane, topološki opis ponašanja elektroenergetske mreže koja se sastoji od raznorodnih komponenti, za analizu stacionarnog stanja koristi matricu incidencije čvorova i grana A. Matricu admitansi nezavisnih čvorova velikih elektroeneregtskih mreža karakteriše visoka dimenzija i veliki broj nultih elemenata, što je posljedica relativno malog stepena povezanosti mreže čiji su čvorovi (sabirnice) najčešće povezani sa najviše 3÷5 susjednih čvorova. Ova osobina matrice admitansi nezavisnih čvorova naziva se slaba popunjenost (sparsity). Ova osobina ima veliki uticaj na razvoj savremenih računarskih metoda analize elektroenergetskih sistema, gdje se težilo maksimalnom korištenju te osobine matrice admitansi nezavisnih čvorova YBUS. Modelovanje stacionarnog ponašanja elektroenergetskog sistema preko matrice admitansi nezavisnih čvorova bazira se na pretpostavci simetričnog režima i monofaznoj predstavi trofaznog sistema, uz usvajanje zajedničkog čvora kao referentnog čvora, tako da se povezuju injektirane struje i naponi nezavisnih čvorova (mjereni u odnosu na zavisni čvor). Njihova međusobna veza iskazuje se preko kompleksne matrične jednačine:
I = Y BUS V

(1)

gdje je: I – N-dimenzionalni kompleksni vektor fazora injektiranih struja nezavisnih čvorova; V – N-dimenzionalni kompleksni vektor fazora napona nezavisnih čvorova; Y BUS – (N×N)-dimenzionalna simetrična kompleksna matrica admitansi nezavisnih čvorova.
1

3) vandijagonalni elementi (Yij) su jednaki negativnoj admitansi grane koja direktno povezuje čvorove i i j.Matrica admitansi nezavisnih čvorova YBUS formira se od admitansi grana.2. koristeći tri pravila: 1) matrica YBUS je simetrična matrica (YBUS = YTBUS. Drugim riječima. 2) dijagonalni elementi te matrice (Yii) dobijaju se kao zbir admitansi svih grana incidentnih čvoru i = 1. Ako su neki čvorovi međusobno direktno povezani sa više od jedne grane. ili Yij = Yji). Pošto je YBUS simetrična matrica. pod uslovom da nema induktivnih i kapacitivnih sprega između grana.. U razvijenoj formi. elementi matrice YBUS dobijaju se koristeći sljedeći izraz: g 0 ⎧ (Y ij ) + Y i ⎪ ⎪ = ⎨ j ∈αi ⎪ g ⎪−Y ij ⎩ Y ij ∑ za za i=j (2) i≠j 0 gdje αi predstavlja skup grana incidentnih i-tom čvoru. Matrica ZBUS ne može se odrediti jednostavno inspekcijom mreže kao što je to slučaj kod matrice YBUS. dok je ZBUS puna matrica.. dok je Y i ukupna admitansa otočnih elemenata priključenih u čvor i. relacija (4) ima oblik: 2 .2. Po pravilu YBUS je rijetko popunjena matrica.1.. element Yij se dobija kao negativni ekvivalent svih paralelnih grana. za elektroenergetsku mrežu sa N čvorova. uključujući i otočne grane između nezavisnih čvorova i referentnog čvora. to je i ZBUS simetrična matrica. Matrica impedansi nezavisnih čvorova Matrica impedansi nezavisnih čvorova ZBUS povezuje injektirane struje i napone čvorova preko relacije: V = ZBUS I (4) gdje je po definiciji: ZBUS = Y BUS -1 (5) pod uslovom da je matrica YBUS nesingularna matrica (ima determinantu različitu od nule).N.. Matrica admitansi nezavisnih čvorova YBUS može se dobiti i analitičkim putem koristeći relaciju: Y BUS = AYg AT (3) 7. najčešće jednostavnim uvidom (inspekcijom) u jednopolnu šemu mreže.

N . za I j = 0 .250) (S). j = 1. BC/2 = 200×10–6 (S).⎡V 1 ⎤ ⎡ Z 11 Z 12 … Z 1N ⎤ ⎡ I 1 ⎤ ⎢ ⎥ ⎢ ⎥⎢ ⎥ ⎢V 2 ⎥ = ⎢ Z 21 Z 22 … Z 2N ⎥ ⎢ I 2 ⎥ ⎢ ⎥ ⎢ ⎥⎢ ⎥ ⎢ ⎥ ⎢ ⎥⎢ ⎥ V Z Z N 2 … Z NN ⎥ ⎢I N ⎥ ⎢ ⎣ N⎥ ⎦ ⎢ ⎣ N1 ⎦⎣ ⎦ (6) Na taj način se definiše k-ta kolona matrice impedansi nezavisnih čvorova. za i ≠ k ⎪ ⎩ (8) Dijagonalni elementi matrice ZBUS (Zii) su impedanse Tevenenovog ekvivalentnog kola gledano iz odgovarajućeg para čvorova i = 1. za i = k Z ik = ⎨ transfer-impedansa u praznom hodu.. u paralelenoj vezi.. Modeli prenosnog voda i energetskog transformatora Kako su dvije admitanse.. ZT = (5+j250) (Ω)..05–j0. to se model prenosnog sistema sa slike 2 može predstaviti modelom kao na slici 3.N i referentnog čvora. Primjer #1: Jednostavan radijalni prenosni sistema kao na slici ima sljedeće parametre: ZL = (10+j100) (Ω). 1 2 3 slika 1. odnosno transfer-impedanse u praznom hodu za i ≠ k. to se oni nazivaju ulazne impedanse pri praznom hodu za i = k. osim jednog za koji se proračunava kolona k u izrazu (7). odnosno: ⎧ ⎪ ulazna impedansa u praznom hodu.. jBC/2 i YT. 2. a čiji su elementi: Z ik = Vi .. j ≠ k Ik (7) Pošto se elementi matrice ZBUS definišu pri praznom hodu svih čvorova mreže. Analizirani prenosni sistem Rješenje: Model prenosnog voda dat je preko Π ekvivalenta. pri čemu je (jBC/2 + YT) = Y0: 3 . YT = (0..2. dok je model energetskog transformatora dat preko Γ ekvivalenta kao što to ilustruje slika 2.. 1 BC 2 ZL BC 2 2 YT ZT 3 slika 2. Odrediti matricu YBUS. Ta činjenica je veoma važna u analizama nesimetričnih stanja u elektroenergetskom sistemu.

9 + j 99. saglasno slici 3.11 0 4 .22 0. može se odrediti prema relaciji: ⎤ B ⎡ 1 ⎤ ⎡ 1 B 1 1 +j C − 0 ⎥ ⎢ +j C − 0 ⎥ ⎢ ZL 2 ⎥ ZL 2 ⎢Z L ⎥ ⎢Z L ⎢ ⎥ ⎢ ⎥ B 1 1 1 1 1 1 1 1 ⎥ =⎢ − + +Y 0 − + + (j C + Y T ) − = ⎥=⎢ − ZL Z L ZT ZT ⎥ ⎢ ZL Z L ZT ZT ⎥ 2 ⎢ ⎢ ⎥ ⎢ 1 1 ⎥ ⎢ 1 1 ⎥ 0 0 − − ⎢ ⎥ ZT ZT ⎥ ⎢ ZT ZT ⎥ ⎢ ⎣ ⎦ ⎣ ⎦ −4 ⎡ (9. 997 + j 399.01 0. Ekvivalentni model prenosnog sistema Matrica sistema YBUS. 84) × 10−5 ⎥ ⎣ ⎦ Y BUS Primjer #2: Jednostavan radijalni prenosni sistema kao na slici 4 ima parametre koji su dati u tabeli 1. 9 + j 99.15 0.004 0. 84) × 10−5 (7. 997 + j 399.006 (pu) 0. 01) × 10−4 (−7. 01) × 10 0 ⎢ ⎥ (0.22 0.02 0. Odrediti matricu YBUS. 0511 − j 0. Analizirani prenosni sistem Tabela 1: Osnovni parametri sistema R X grana 1–2 2–3 3–4 2–4 4–5 (pu) 0.1 BC 2 ZL 2 Y0 ZT 3 slika 3.08 Bo (pu) 0 0.25 0. 84) × 10−5 ⎥ ⎢ ⎥ ⎢ 0 (−7. 9 − j 97.25 0.02 0. 01) × 10−4 ⎤ (−9. 2637) = ⎢(−9.0533 0. 1 T1 2 4 T2 5 3 slika 4. 997 − j 399.

43) (pu ) 45 45 Proračun elemenata matrice YBUS: Y 11 = y 12 = (1. 975) (pu ) Y 35 = Y 53 = (0. 975) (pu ) = −(0. 637) (pu ) 24 24 y 45 = R = (0. 318 − j 3. 442 − j 6. 877) (pu ) Y 45 = Y 54 = −y Y 55 = y 45 = −(0. 637) (pu ) Y 25 = Y 52 = (0. 932 − j 12. 318 − j 3. 0) (pu ) Y 22 = y +y +y 23 24 12 23 24 +j o B23 2 +j o B24 2 = (2. 0 − j 0. 43) (pu ) 5 . 657) (pu ) Y 13 = Y 14 = Y 15 = Y 31 = Y 41 = Y 51 = (0. 400 − j 18.16 − j 29. 0 − j 0. 73) (pu ) Y 34 = Y 43 = −y = −(0. 0) (pu ) Y 44 = y +y +y 45 24 34 45 +j o B24 2 +j o B34 2 = (1.Rješenje: Transformatori su predstavljeni serijskom impedansom (bez impedanse. 43) (pu ) = (0. 975) (pu ) y 24 = R = (0. 657) (pu ) 12 y 23 = R 23 1 + jX = (0. 318 − j 3. 975) (pu ) 23 y 34 = R 34 1 + jX 1 + jX 1 + jX =y 34 23 = (0. 318 − j 3. Admitanse grana su: y = 1 R + jX 12 12 = (1. 932 − j 12. 657) (pu ) 12 Y 12 = Y 21 = −y = −(1. 400 − j 18.104) (pu ) Y 23 = Y 32 = −y Y 24 = Y 42 = −y = −(0. 692 − j 22. odnosno admitanse magnećenja). dok su vodovi predstavljeni preko Π ekvivalenta. 0 − j 0. 0) (pu ) Y 33 = y +y +j 34 o B23 23 34 2 +j o B34 2 = (0. 636 − j 7. 932 − j 12. 442 − j 6. 400 − j 18.

959 j 0. 021 j 1. 901⎤ ⎢ ⎥ ⎢ j 1. 021 j 1. 56 j 18. 999 j 0. 932 − j 12. 67 0 ⎥ ⎢ j 18. 27 j 4. 993 ⎥ ⎢ j 0. 30 ⎥ ⎣ ⎦ Y BUS Primjer #4: Za primjer #3 odrediti matricu impedansi nezavisnih čvorova ZBUS. 975) ⎤ ⎥ ⎥ ⎥ ⎥ (1. 055 j 1. 78 =⎢ 0 ⎢ ⎥ j 6. 657) −(1. 932 − j 12. 013 j 1. 056 j 0. 0 0 ⎥ − j 7. 78 =⎢ 0 ⎢ ⎥ j 6. Rješenje: Matrica sistema ZBUS može se napisati u obliku: ⎡ − j 19. sada se može napisati sa vrijednostima: ⎡ (1. 009 ⎥ ⎣ ⎦ 6 . 215 j 1. 0 0 ⎥ − j 7. 76 0 0 0 ⎤ ⎢ ⎥ j 4. 318 − j 3. 993 j 1. 01 j 12. 057 j 0. 057 j 1.Matrica sistema YBUS. 637) −(0. 76 − j 29. 50 − j 13. 975) 0 −(0. 40 − j 18. 76 − j 29. 0 j 4. 50 ⎥ ⎢ 0 ⎢ 0 0 0 j 12. 0 j 6. 0 j 6. 50 − j 13. 975) ⎢ ⎢ 0 0 0 ⎣ 0 −(0. 692 − j 22. 975) (0.104) −(0.16 − j 29. 43) ⎥ ⎦ 0 0 0 Y BUS Primjer #3: Ponoviti proračun za primjer #2 ako se zanemare aktivne otpornosti elemenata mreže. 636 − j 7. 939 j 0. 56 j 18. 056 j 1. 73) =⎢ ⎢ 0 −(0. 959 j 0. 0 j 4. 057 j 0. 657) 0 ⎢ ⎢ −(1. 994 j 0. 67 j 4. 0 − j 23. 442 − j 6. 021 j 1. 318 − j 3. 013 j 0. 76 0 0 0 ⎤ ⎢ ⎥ j 4. 901 j 0. 318 − j 3. 40 − j 18. 50 ⎥ ⎢ 0 ⎢ 0 j 12. 877) −(0. 43) (0. Rješenje: Matrica sistema YBUS može se napisati u obliku: ⎡ − j 19. 932 − j 12. 442 − j 6. 999 j 1. 40 − j 18. 994 ⎥ ⎢ ⎥ ⎢ j 0. 27 j 4. 939 ⎥ = ⎢ j 1. 43)⎥ −(0. 0 − j 23. 657) (2. 67 j 4. 637) −(0. 30 ⎥ 0 0 ⎣ ⎦ −1 ZBUS ⎡ j 1. 318 − j 3. 67 0 ⎥ ⎢ j 18. 01 j 12.