P. 1
70636330-03-Matematika-4-knjiga-1

70636330-03-Matematika-4-knjiga-1

5.0

|Views: 143|Likes:
Published by Ivana Ivanovic
Matematika-4
Matematika-4

More info:

Published by: Ivana Ivanovic on May 05, 2013
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

01/18/2014

pdf

text

original

Pisawe, ~itawe i upore|ivawe desetica hiqada

Brojimo po deset hiqada do sto hiqada. Popuni tabelu.

2.

3.

1.

deset hiqada

1DH

10000

dvadeset hiqada

2DH

20000

trideset hiqada

3DH

30000

..................................................................

4DH

40000

..................................................................

5DH

50000

{ezdeset hiqada

6DH

60000

..................................................................

7DH

70000

..................................................................

8DH

80000

..................................................................

9DH

90000

sto hiqada

10DH

100000

Napi{i ciframa brojeve:

dvadeset hiqada

.............................

~etrdeset hiqada

.............................

osamdeset hiqada

.............................

deset hiqada

.............................

sto hiqada

.............................

1 stotina hiqada
je 10 desetica hiqada.

1 stotina hiqada = 1SH

stotina
hiqada
100000

desetica
hiqada
10000

hiqada
1000

stotina
100

desetica
10

jedinica
1

SH
1SH = 10DH

DH
1DH = 10H

H
1H = 10S

S
1S = 10D

D
1D = 10J

J

1SH = 100000J

100000 (sto hiqada)

1SH =

..................... DH =

..................... H =

..................... S =

..................... D =

..................... J

1010

000
000

1010

000
000

1010

000
000

1010
0
0
0

0
0
0

1010

000
000

1010

000
000

10

000
000

1010000
000

10

000

1010

000
000

10 000

10 000

10 000

10 000

10 000

10 000

1

0

0

0

0

10 000

10 000

10 000

10 000

10 000

10 000

10 000

10 000

10 000

10 000

10 000

10 000

10 000

10 000

10 000

10 000

10 000

10 000

10 000

10 000

10 000

10 000

10 000

10 000

10 000

10 000

10 000

10 000

10 000

10 000

10 000

10 000

10 000

10 000

16

.............DH

.............DH

.............DH

Uo~i pravilo i dopuni.

a) 10000, 30000,

........................,

........................, 90000.

b) 90000, 80000,

........................,

........................,

........................,

........................,

........................, 20000,

.........................

v)2000, 4000,

........................,

........................,

.........................

1.

Broj po hiqadu i napi{i ciframa:

a) od 10 hiqada do 20 hiqada

10000, 11000,

..................................................................................................................................................................................................

b) od ~etrdeset hiqada do pedeset hiqada

......................, 41000, 42000,

........................................................................................................................................................................

v) od 63 hiqade do 72 hiqade

....................................................................................................................................................................................................................................

g) od 62 hiqade do 57 hiqada, unazad

.....................................................................................................................................................................................................................................

2.

b) Pore|aj brojeve po veli~ini, po~ev od najve}eg:

40000, 10000, 80000, 30000

..................................................................................................

v) Nastavi da zapisuje{ brojeve sa trake:

30000, 31000,

.........................,

.........................,

.........................,

.........................,

.........................,

.........................,

.........................,

........................., 40000.

a) Upi{i u prazna poqa odgovaraju}e brojeve sa trake:

3.

10000

0

20000

30000

40000

50000

60000

8000

17

Pisawe, ~itawe i upore|ivawe petocifrenih brojeva

20000 + 5000 + 300 + 20 + 4 = 25324 (dvadeset pet hiqada trista dvadeset ~etiri)

DH

H

S

D

J

2

5

3

2

4

Broj 25324 ima 2DH, 5H, 3S, 2D, 4J

Pro~itaj brojeve iz slede}e tabele i napi{i ih re~ima.

1.

Napi{i ciframa broj koji ima:

9DH, 8H, 6S, 5D, 4J

..........................

1DH, 8D, 1J

..........................

7DH, 5J

..........................

2.

Zapi{i ciframa brojeve:

pedeset tri hiqade dvesta trideset

..........................

{ezdeset {est hiqada petsto osam

..........................

~etrdeset pet hiqada trista pet

..........................

3.

DH

H

S

D

J

6

0

0

0

0

7

3

0

0

0

2

4

2

0

0

8

5

1

6

2

7

0

0

3

.....................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................

18

10 X 1000

110
0
0

0
0
0

10 X 1000

1000

000

1000

1000

000

100

00

10

10

1

1

1

1

100

00

100

1000

000

1000

000

10
0
0

0
0
0

10
0
0

0
0
0

10
0
0

0
0
0

10
0
0

0
0
0

10
0
0

10
0
0

0
0
0

10
00

0

10
00
0

10
0

10

10

Pove`i iste brojeve. Upi{i u prazno poqe re~ima broj koji nema par.

4.

Upi{i prvog prethodnika

i prvog sledbenika.

5.

6.

95000

22248

22246

47123

12111

37601

86701

86700

dvadeset dve hiqade dvesta ~etrdeset {est

~etrdeset sedam hiqada sto dvadeset tri

dvadeset dve hiqade dvesta ~etrdeset osam

dvanaest hiqada sto jedanaest

trideset sedam hiqada {eststo jedan

osamdeset {est hiqada sedamsto

devedeset pet hiqada

......................................................................................................

36000

20000

56390

10990

69980

70000

70050

19

69990

69997

69992

70030

70021

70049

b) Pove`i brojeve ispod brojevne trake sa odgovaraju}im podeocima na traci.

v) Nastavi niz: 69 990, 70 000,

..........................,

..........................,

..........................,

.........................., 70 050.

g) Posmatraj traku i upi{i neposredne prethodnike i sledbenike.

........................., 69 985,

.........................

........................., 70 000,

.........................

........................., 70 046,

.........................

a) U prazna poqa na traci upi{i brojeve.

Upi{i u prazna poqa odgovaraju}i znak nejednakosti(< ili >).

7.

Pore|ajte pre|enu kilometra`u od najmawe ka najve}oj.

...................................................................................................................................................................................................

8.

Najmawi petocifreni broj je:

Najve}i petocifreni broj je:

9.

Zapi{i date brojeve preko zbira proizvoda, kao u primeru:

24005 = 20000 + 4000 + 5 = 2 •10000 + 4 •1000 + 5 •1

30260 =

...................................................................................................=

...................................................................................................

64273 =

...................................................................................................=

...................................................................................................

10.

Uzimaju}i samo jednom svaku od cifara 2, 8, 0, 3, 9, napi{i:

najmawi petocifreni broj:

najve}i petocifreni broj:

11.

19000

91000

20000

22000

43600

43200

33300

33000

60300

60400

77700

77000

99900

90900

5500

55000

1000

10100

60200

71500

77730

77370

93605

93000

48326

48623

73127

7312

88888

8888

63720

km

63200

km

48500

km

18000

km

73001

km

63208

km

20

1. Napi{i broj 11 hiqada 11 stotina 11.

...........................................

Prona|i podatke o tome u kojih 5 gradova u Srbiji `ivi od 50000

do 100000 stanovnika. Zatim te gradove svrstaj po veli~ini.

Podatke mo`e{ da prona|e{ u geografskom atlasu, de~ijoj

enciklopediji (potra`i je u {kolskoj biblioteci), na Internetu...

Grad

1.

.................................................................

2.

.................................................................

3.

.................................................................

4.

.................................................................

5.

.................................................................

Broj stanovnika

1.

.......................................................

2.

.......................................................

3.

.......................................................

4.

.......................................................

5.

.......................................................

2. Pomozite policajcu da prona|e voza~a automobila koji je pro{ao kroz crveno svetlo.

Policajac nije upamtio broj tablice, ali je video da se taj broj sastoji od dve trojke

i tri petice. Trebalo bi da sastavi deset mogu}ih brojeva od tih cifara kako bi

otkrio nesavesnog voza~a. Dopi{i preostale mogu}e brojeve registarskih tablica.

5

355

21

Koliki put je pre{la

posada podmornice

Nautilusu romanu

@ila Verna?

................................................

3

3

555

3

Znaci ili simboli pomo}u kojih se zapisuju brojevi nazivaju se cifre.

Razni narodi su kroz istoriju koristili razli~ite cifre. Evo nekih od wih!

22

Indijanci

Rimqani

Arapi

Stari Sloveni

I II III IV V VI VII VII IX X

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

XX XXX XL L LX XC C D M

20

30

40

50

60

90

100

5001000

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->