ΙΞΣΜ΢ΑΚΘΜΘ ΠΕΘΙΘ

Λεηάθξαζε από ηνλ Γηάλλε Απνζηνιίδε

ΡΗΛΕΘΩΡΕΘΡ
ΡΣΜ΢ΞΜΘΡΛΩΜ

1-9

ΡΗΛΕΘΩΡΕΘΡ ΓΘΑ ΢ΞΜ ΟΠΩ΢Ξ ΡΣΜ΢ΞΜΘΡΛΞ

ή κπνξεί λα αηζζαλζείο ιίγε θνύξαζε ή κηα κηθξή εμάληιεζε.Απηό ζεκαίλεη όηη ε ζεξαπεία νινθιεξώζεθε. από κόλε ηεο ξέεη ειεύζεξα θαη γηα όζν ρξεηάδεηαη ν απνδέθηεο…απιώο ραιάξσζε θαη απόιαπζε ηελ ελέξγεηα. Δελ ρξεηάδεηαη λα ζπγθεληξσζείο γηα λα δηαηεξήζεηο ηελ ξνή ηεο ελέξγεηαο. Ιαζάξηζε ην κπαιό ζνπ από ζθέςεηο θαη ζθέςνπ «Πέηθη» κεηά ηνλ δεύηεξν ζπληνληζκό ηνπ Ινπληαιίλη Πέηθη ζα πξέπεη λα ζθέθηεζαη «Ινπληαιίλη Πέηθη» γηα λα μεθηλήζεη ε ελέξγεηα λα ξέεη. από κόλε ηεο ξέεη ειεύζεξα θαη γηα όζν ρξεηάδεηαη ν απνδέθηεο…απιώο ραιάξσζε θαη απόιαπζε ηελ ελέξγεηα. Δελ ρξεηάδεηαη λα ζπγθεληξσζείο γηα λα δηαηεξήζεηο ηελ ξνή ηεο ελέξγεηαο. ΢ν ηζάθξα ηεο θαξδηάο δηεπξύλεηαη θαη ην ελεξγεηαθό θαλάιη από ηα ρέξηα σο ην ηζάθξα ηνπ ζηέκκαηνο αλνίγνπλ ηόζν ώζηε ε ελέξγεηα ηνπ Πέηθη λα κπνξεί λα ξέεη. . 2. Απηό ζεκαίλεη όηη ε ζεξαπεία νινθιεξώζεθε ε ζεξαπεπηηθή ελέξγεηα όκσο ζα ζπλερίζεη λα δνπιεύεη κέζα ζηνλ αζζελή. Λόιηο ε θιόγα ηεο Ινπληαιίλη αλάςεη θαηά ηνλ δεύηεξν ζπληνληζκό ηνπ Ινπληαιίλη Πέηθη όια ηα θύξηα θαη ηα δεπηεξεύνληα ηζάθξα θαζώο θαη ελεξγεηαθά θαλάιηα ζα θαζαξηζηνύλ θαη ζα αλνηρηνύλ. 1. 2. εθηόο από ην ξηδηθό. Η ζεξαπεπηηθή ελέξγεηα όκσο ζα ζπλερίζεη λα δνπιεύεη κέζα ζηνλ αζζελή. Ξξακαηίζνπ ηνλ αζζελή ή ην όλνκά ηνπ αλάκεζα ζηηο παιάκεο ησλ ρεξηώλ ζνπ. Απιώο άθεζε ηελ ελέξγεηα λα ξέεη. 3. κε απηό ηνλ ηξόπν ν αζζελήο ζα ιάβεη ηελ θαηάιιειε ζεξαπεία πνπ ρξεηάδεηαη. Απιώο άθεζε ηελ ελέξγεηα λα ξέεη. ΢ώξα έλσζε ηηο παιάκεο ζνπ έρνληαο ηνλ αξηζηεξό αληίρεηξα επάλσ ζηνλ δεμηό. Ιαζάξηζε ην κπαιό ζνπ από ζθέςεηο θαη ζθέςνπ «Πέηθη» κεηά ηνλ δεύηεξν ζπληνληζκό ηνπ Ινπληαιίλη Πέηθη ζα πξέπεη λα ζθέθηεζαη «Ινπληαιίλη Πέηθη» γηα λα μεθηλήζεη ε ελέξγεηα λα ξέεη. * ΘΕΠΑΟΕΘΑ * Οαξαθάησ δίλνληαη κεξηθέο απιέο νδεγίεο γηα ην πώο δίλνπκε ζεξαπεία ζε θάπνην πξόζσπν. όια ηα ηζάθξα θαζαξίδνληαη θαη μεκπινθάξνπλ. Λόιηο πεξάζνπλ 3 – 5 ιεπηά ζα αηζζαλζείο ηελ ελέξγεηα λα ζηακαηάεη κπνξεί λα αηζζαλζείο ιίγε θνύξαζε ή κηα κηθξή εμάληιεζε. Μα ζπκάζαη όηη ε ελέξγεηα ξέεη πάληα εθεί πνπ ρξεηάδεηαη θαη όζε ρξεηάδεηαη. ΢ν θύξην ελεξγεηαθό θαλάιη από ην ηζάθξα ηνπ ζηέκκαηνο σο ην ξηδηθό θαζαξίδεηαη θαη πξνεηνηκάδεηαη γηα ηελ αθύπληζε ηεο Ινπληαιίλη πνπ ζα βηώζεηο θαηά ηνλ δεύηεξν ζπληνληζκό ηνπ Ινπληαιίλη Πέηθη. Αθνύκπεζε ηα ρέξηα ζνπ ζηνπο ώκνπο ηνπ αζζελή. Λόιηο πεξάζνπλ 3 – 5 ιεπηά ζα αηζζαλζείο ηελ ελέξγεηα λα ζηακαηάεη. ρσξίο λα παίδεη ξόιν ην πόζν ζνβαξή ή αζήκαληε είλαη ε πάζεζε. κε απηό ηνλ ηξόπν ν αζζελήο ζα ιάβεη ηελ θαηάιιειε ζεξαπεία πνπ ρξεηάδεηαη. Οαξαθάησ δίλνληαη κεξηθέο απιέο νδεγίεο γηα ην πώο δίλνπκε ηειεζεξαπεία ή αιιηώο ζεξαπεία από απόζηαζε ζε θάπνην πξόζσπν. ρσξίο λα παίδεη ξόιν ην πόζν ζνβαξή ή αζήκαληε είλαη ε πάζεζε. 3. 1.* ΡΣΜ΢ΞΜΘΡΛΞΡ * Ιαηά ηελ δηαδηθαζία ηνπ πξώηνπ ζπληνληζκνύ ηνπ Ινπληαιίλη Πέηθη.

Ιαιό ζα ήηαλ λα θαζαξίδεηο ην ζπίηη ζνπ θάζε 14 κέξεο. Λε ηελ ίδηα κέζνδν γίλεηαη θαη ε απηνζεξαπεία.Απηή ε κέζνδνο κπνξεί λα ρξεζηκνπνηεζεί θαη ζε ζεξαπεία εμ επαθήο αιιά θαη από απόζηαζε. γηα λα θάλεη ηνλ δηθό ηνπ θύθιν θαη λα δώζεη ην δηθό ηνπ κάζεκα. Γηα λα ην θάλεηο απηό ζα ρξεηαζηείο ηελ ηερληθή ζεξαπείαο από απόζηαζε.Θα πξέπεη λα ρξεζηκνπνηήζεηο ηελ κέζνδν ηεο ζεξαπείαο από απόζηαζε. Επίζεο ζηνλ θαζέλα ππάξρνπλ θάπνηα πξάγκαηα κε ηα νπνία δελ πξέπεη λα ”αλαθαηεπηείο” δηόηη ππάξρνπλ γηα θάπνην ζεκαληηθό ιόγν. ΢ν ζπκό κνπ. Είλαη κηα θαιή ηδέα γηα λα πξαγκαηνπνηείο κηα απηνζεξαπεία ζηνλ εαπηό ζνπ θαζεκεξηλά. Η δηαδηθαζία θξαηάεη 3 – 5 ιεπηά αιιά κελ εθπιαγείο εάλ θακηά θνξά ζνπ πάξεη ιίγν παξαπάλσ. ην πόζν θαιά ή έληνλα νξακαηίδεζαη ην αληηθείκελν αλάκεζα ζηηο παιάκεο ζνπ. Μα ζπκάζαη όηη δελ είλαη ηόζν ζεκαληηθό. αιιά ζα είζαη ηθαλόο-ή λα θξίλεηο ηη πξέπεη λα ζεξαπεπζεί θαη ηη λα αθεζεί. ηόηε γξάςε «ε ζρέζε ηνπ Γηώξγνπ κε ηελ κεηέξα ηνπ».Μα ζπκάζαη όηη ε ελέξγεηα ξέεη πάληα εθεί πνπ ρξεηάδεηαη θαη όζε ρξεηάδεηαη.»ή γηα θάπνηνλ άιιν «πρ. * ΘΕΠΑΟΕΘΑ ΙΑ΢ΑΡ΢ΑΡΕΩΜ. δσκάηην . . (πρ. αιιά αληί λα ζθεθηείο θάπνην όλνκα. Έλσζε ηηο παιάκεο ζνπ θαη μεθίλα ηελ ξνή ηεο ελέξγεηαο. ηελ επηθνηλσληαθή ηθαλόηεηα ηνπ ιόγνπ.ζπίηη). θαη κόλν ε πξόζεζή ζνπ λα ζεξαπεύζεηο αξθεί γηα λα ππάξμεη ξνή ελέξγεηαο ζην ζσζηό ζεκείν. Ξη ζεξαπείεο απηέο κπνξνύλ λα εθαξκνζηνύλ θαη ζηα δώα. ΔΕΝΘΞ΢Η΢ΩΜ-ΘΙΑΜΞ΢Η΢ΩΜ * Λπνξείο επίζεο λα βνεζήζεηο γηα ηελ νκαιή εμέιημε κηαο θαηάζηαζεο ή λα ζεξαπεύζεηο-βειηηώζεηο ηνλ ραξαθηήξα ή ηηο αηνκηθέο δεμηόηεηεο ηνπ εαπηνύ ζνπ ή θάπνηνπ άιινπ. ζα πξέπεη λα θέξεηο ζην κπαιό ζνπ έλαλ ζπγθεθξηκέλν ρώξν. Θα πξέπεη λα ρξεζηκνπνηήζεηο απηό ηνλ ηύπν ζεξαπείαο αλάκεζα ζε ζέλα θαη απηνύο πνπ αγαπάο ή αγάπεζεο θάπνηε. ΢όηε γξάςε ή ζθέςνπ «πρ. ζα πξέπεη λα γξάςεηο «ε ζρέζε κνπ κε ηελ κεηέξα κνπ» κε ηνλ δείθηε ηνπ ελόο ρεξηνύ ζηελ παιάκε ηνπ άιινπ. ηελ ππνκνλή. * ΙΑΘΑΠΘΡΛΞΡ ΤΩΠΩΜ * Είλαη πνιύ απιό λα θαζαξίζεηο έλαλ ρώξν(πρ. ηελ λεπξηθόηεηα. Οξνζπάζεζε γηα παξάδεηγκα λα ζεξαπεύζεηο ηελ δήιηα. Απηνί νη δεζκνί. ηελ ζιίςε. ηνλ πνλόδνλην. Ονιύ ζπρλά νη ζρέζεηο δπλακώλνπλ όηαλ ζεξαπεύεηαη ν θαξκηθόο δεζκόο ηνπο. ηνλ πνλόδνλην ηνπ Γηώξγνπ» Μα ζπκάζαη όηη πξέπεη λα έρεηο σξαίν αίζζεκα όηαλ μεθηλάο κηα ζεξαπεία. θηι. Εάλ γηα παξάδεηγκα επηζπκείο λα βειηηώζεηο ηελ ζρέζε ζνπ κε ηελ κεηέξα ζνπ. ηελ επηθνηλσλία κνπ. κεξηθέο θνξέο κπνξνύλ λα καο βαξαίλνπλ ςπρνινγηθά θαη λα έρνπλ αξλεηηθέο ζπλέπεηεο ζηα δηάθνξα κέιε ηνπ θπζηθνύ καο ζώκαηνο. ην άγρνο. ηνλ ζπκό. ηα θσλεηηθά ή πξνβιήκαηα άξζξσζήο ηνπ ιόγνπ. * ΘΕΠΑΟΕΘΑ ΙΑΠΛΘΙΞΣ ΔΕΡΛΞΣ * Οάληα ππάξρεη έλαο θαξκηθόο δεζκόο κεηαμύ ησλ θνληηλώλ καο πξνζώπσλ θαη ησλ εαπηώλ καο ή αθόκα θαη πξνζώπσλ πνπ θάπνηε ππήξμαλ θνληηλά καο. Εάλ πάιη ζέιεηο λα ζεξαπεύζεηο ηελ ζρέζε θάπνηνπ άιινπ. Απηή ε δηαδηθαζία ζπλήζσο θξαηάεη 3 – 5 ιεπηά. ην ζπίηη ηνπ Γηώξγνπ) θαη μεθίλα ηελ ξνή ηεο ελέξγεηαο.

Απιώο ραιάξσζε θαη απόιαπζε ηελ ελέξγεηα. ηελ απηνζεξαπεία θαη ηελ ζεξαπεία άιισλ. Ξ δηαινγηζκόο θξαηάεη πεξίπνπ 5 ιεπηά. Θα πξέπεη λα θάλεηο ρξήζε ηνπ δηαινγηζκνύ θαζεκεξηλά (ΛΞΜΞ κία θνξά εκεξεζίσο) γηα λα έρεηο ηα θαιύηεξα δπλαηά απνηειέζκαηα ηεο δηαδηθαζίαο ηνπ απην-θαζαξηζκνύ. Ξδεγίεο γηα ηνλ δηαινγηζκό.Εδώ μεθηλάεη ε δηαδηθαζία θαη 5 ιεπηά αξγόηεξα ζηακαηάεη απηόκαηα.. 2. Απηή ε δηαδηθαζία ζα αλαβαζκίζεη θαη ζα δπλακώζεη ηελ θσηηά-ελέξγεηα ηεο Ινπληαιίλη. 1. ΢ώξα πιένλ ρξεζηκνπνηείο ηελ θσηηά ηεο Ινπληαιίλη σο ζεξαπεπηηθή ελέξγεηα. * ΙΞΣΜ΢ΑΚΘΜΘ ΠΕΘΙΘ ΔΘΑΚΞΓΘΡΛΞΡ * ΢ώξα κπνξείο λα ιάβεηο έλα ηδηάδσλ είδνο δηαινγηζκνύ ην νπνίν βνεζάεη ζηελ δηαδηθαζία ηνπ ελεξγεηαθνύ θαζαξηζκνύ ζνπ. Ονηέ δελ ζα ζνπ δνζεί ελέξγεηα πέξα ησλ δπλαηνηήησλ ζνπ. Ιάζηζε ή μάπισζε κε ηα κάηηα θιεηζηά. Όπνηε ρξεζηκνπνηείο απηή ηελ ηερληθή ηνπ Ινπληαιίλη Πέηθη πάληα ζα ιακβάλεηο ηόζε ελέξγεηα όζε είζαη ζε ζέζε λα ρεηξηζηείο θαη ρξεηάδεζαη θαη ηίπνηα παξαπάλσ. Ρθέςνπ «Ινπληαιίλη Πέηθη Δηαινγηζκόο». ΡΗΛΕΘΩΡΕΘΡ ΓΘΑ ΢ΞΜ ΔΕΣ΢ΕΠΞ ΡΣΜ΢ΞΜΘΡΛΞ * ΘΕΠΑΟΕΘΑ * Από εδώ θαη ζην εμήο όηαλ ζεξαπεύεηο ζα πξέπεη λα ζθέθηεζαη «Ινπληαιίλη Πέηθη». ΙΑΚΗ ΢ΣΤΗ ΙΑΘ ΙΑΚΗ ΔΘΑΡΙΕΔΑΡΗ ΡΗΛΕΘΩΡΕΘΡ ΓΘΑ ΢ΞΜ ΢ΠΘ΢Ξ ΡΣΜ΢ΞΜΘΡΛΞ . Απηό βέβαηα ηζρύεη κόλν όηαλ έρεη λα θάλεη κε ηνλ δηαινγηζκό.ΚΑΛΗ ΤΥΦΗ! …………………………………………………….

εάλ θάπνηνο ζπάζεη ην ρέξη ηνπ. Εάλ δελ ππάξρνπλ άιια άιπηα πξνβιήκαηα ή ζπλαηζζήκαηα πίζσ από απηό ην ηξαύκα. Ιάζε θνξά πνπ αλαβάινπκε θαη απνθεύγνπκε λα αληηκεησπίζνπκε έλα πάζεο θύζεσο ηξαύκα. επεηδή είλαη ν εαπηόο ζνπ απηόο πνπ ζεξαπεύεηο (απηνζεξαπεία).ΕΟΘΟΚΕΞΜ ΡΣΜ΢ΞΜΘΡΛΞΘ * ΔΘΑΛΑΜ΢ΕΜΘΞ ΠΕΘΙΘ * Ιαηά ην άλνηγκα έλα αηζεξηθό δηακάληη ζα ηνπνζεηεζεί κέζα ζην ηζάθξα ηνπ ζηέκκαηνο. Ιάζε ζπλεδξία πξέπεη λα έρεη δηάξθεηα πεξίπνπ 15 ιεπηά θαη ζα πξέπεη θαη ηα 2 ρέξηα λα αγγίδνπλ ηνλ αζζελή. ηόηε νη θξύζηαιινη κπνξνύλ λα ζεξαπεπζνύλ θαη λα δηαιπζνύλ. * ΙΠΣΡ΢ΑΚΚΘΜΞ ΠΕΘΙΘ * Επάλσ θαη γύξσ από όιν ην ζώκα καο έρνπκε κηθξά απνζέκαηα κεξηθώλ θξπζηάιισλ. Λνλάρα είλαη αλαγθαίν λα δίλεηαη κηα πιήξεο ζεξαπεία αλά άηνκν. έλαο θξύζηαιινο ζρεκαηίδεηαη γηα λα δηαηεξεί ηηο κλήκεο ηνπ πόλνπ θαη ησλ ζπλαηζζεκάησλ πνπ δεκηνπξγήζεθαλ από απηό ην ηξαύκα. κηα ηξαπκαηηθή θαηάζηαζε ζιίςεο θηι. πσο δελ ππάξρνπλ άιια «ππνβόζθνληα» πξνβιήκαηα. Ορ. ΢ν νπνίν ιεηηνπξγεί σο εμήο: όιε ε ελέξγεηα ηνπ Πέηθη πνπ ξέεη κέζα από απηό ην ηζάθξα εκπινπηίδεηαη κε ηηο ηδηόηεηεο ηνπ δηακαληηνύ. Ξδεγίεο ρξήζεσο: Λία πιήξεο ζεξαπεία απνηειείηαη από 2 ζεξαπεπηηθέο ζπλεδξίεο. έλα ζηξακπνύιηζκα. Ρρεδόλ θάζε θξύζηαιινο γύξσ από ην ζώκα κπνξεί λα ζεξαπεπζεί. Λία ζεξαπεία Ιξπζηάιιηλνπ Πέηθη δελ είλαη δπλαηόλ λα δνζεί από απόζηαζε. έλαο θξύζηαιινο ζρεκαηίδεηαη.Απηή ε ηερληθή ελδπλακώλεη εμαηξεηηθά ηελ ελέξγεηα. κηα εμάξζξσζε. Απελαληίαο όκσο όηαλ δίλεηο ζεξαπεία ζηνλ εαπηό ζνπ ζα πξέπεη λα ρξεζηκνπνηείο ηελ κέζνδν από απόζηαζε. . Ξδεγίεο ρξήζεσο: Από εδώ θαη ζην εμήο όηαλ ζέιεηο λα ρξεζηκνπνηήζεηο απηή ηελ ηερληθή ζθέςνπ «Δηακαληέλην Πέηθη» αληί γηα «Ινπληαιίλη Πέηθη». Οξόθεηηαη γηα ζεκεία εμόδνπ γηα ηα ηξαύκαηα πνπ βηώζακε θαηά ηελ δηάξθεηα ηεο δσήο καο. από έλα ζπαζκέλν ρέξη. Απηή είλαη κηα ηζρπξή ελέξγεηα πνπ θσηίδεη θαη ζεξαπεύεη ηα πάληα ζην πέξαζκα ηεο κε ηελ πξνϋπόζεζε. Έλα ηξαύκα κπνξεί λα είλαη νηηδήπνηε.

* DNA ΠΕΘΙΘ * Απηή ε ηερληθή δπλακώλεη ηελ ηθαλόηεηα λα ζεξαπεύνπκε ηηο «αιπζίδεο» ηνπ DNA καο πνπ επζύλνληαη γηα ηα ραξαθηεξηζηηθά καο (πρ.είλαη ε δηαδηθαζία ηεο γέλλεζεο. Η ζεξαπεία ζπλήζσο θξαηάεη 3 σο 5 ιεπηά. Έλσζε ηα ρέξηα ζνπ θαη ζθέςνπ «DNA Πέηθη» Είλαη κόλν αλαγθαίν λα δίλεηαη κηα ζεξαπεία αλά άηνκν. Έλσζε ηα ρέξηα ζνπ θαη ζθέςνπ «Πέηθη ηνπνζεζίαο » Είλαη κόλν αλαγθαίν λα δίλεηαη κηα ζεξαπεία αλά άηνκν. Απηνί νη δεζκνί κεξηθέο θνξέο κπνξεί λα καο βαξαίλνπλ θαη κεξηθέο θνξέο λα έρνπλ επίδξαζε ζηελ πγεία καο. Ξ θαιύηεξνο θαη πην νκαιόο ηξόπνο γηα λα απαιιαγεί θάπνηνο από απηό ην ηξαύκα. * ΠΕΘΙΘ ΢ΞΟΞΘΕΡΘΑΡ * Όπσο ππάξρνπλ νη θαξκηθνί δεζκνί κεηαμύ ησλ αλζξώπσλ. Θα έρεηο νξαηά απνηειέζκαηα. Ξδεγίεο ρξήζεσο: Λπνξείο λα ρξεζηκνπνηήζεηο απηή ηελ ηερληθή θαη εμ επαθήο θαη εμ απνζηάζεσο. ΢ν ζνθ δειαδή πνπ βηώλεη έλαο άλζξσπνο θαηά ηελ γέλλεζε ηνπ. . Η ζεξαπεία ζπλήζσο θξαηάεη 3 σο 5 ιεπηά. Η ζεξαπεία ζπλήζσο θξαηάεη 3 σο 5 ιεπηά. Έλσζε ηα ρέξηα ζνπ θαη ζθέςνπ «Πέηθη γηα ην ηξαύκα ηεο γέλλεζεο » Είλαη κόλν αλαγθαίν λα δίλεηαη κηα ζεξαπεία αλά άηνκν. ππάξρνπλ επίζεο θαη κεηαμύ αλζξώπσλ θαη ηόπσλ όπσο αθόκα θαη κε ηνλ ίδην ηνλ πιαλήηε καο ηελ ΓΗ. δαθηπιηθό απνηύπσκα). ύζηεξα από ηηο πξώηεο 3 εβδνκάδεο. Ξδεγίεο ρξήζεσο: Λπνξείο λα ρξεζηκνπνηήζεηο απηή ηελ ηερληθή θαη εμ επαθήο θαη εμ απνζηάζεσο. Ξδεγίεο ρξήζεσο: Λπνξείο λα ρξεζηκνπνηήζεηο απηή ηελ ηερληθή θαη εμ επαθήο θαη εμ απνζηάζεσο. Η ελέξγεηα πνπ ρξεζηκνπνηνύκε εδώ είλαη ιίγν δηαθνξεηηθή από απηήλ ηνπ Δηακαληέληνπ Πέηθη θαη έρεη πνιύ ζεηηθά απνηειέζκαηα. είλαη ν παξαθάησ θαηά ηνλ νπνίν ζα πξέπεη λα ρξεζηκνπνηήζεηο έλα εμεηδηθεπκέλν είδνο ελέξγεηαο θαζώο ζεξαπεύεηο.Λπνξνύκε ηώξα λα ζεξαπεύζνπκε ηα αξλεηηθά θιεξνλνκηθά γελεηηθά ραξαθηεξηζηηθά θαζώο θαη θιεξνλνκηθέο αζζέλεηεο. * ΢Ξ ΢ΠΑΣΛΑ ΢ΗΡ ΓΕΜΜΗΡΗΡ * Ρπλήζσο ην πξώην θαη πην ζνβαξό ηξαύκα(ςπρνινγηθό).

ην θόζκεκα ζα ¨θνπβαιάεη¨ ηελ ελέξγεηα ηνπ Πέηθη γηα νπνηαδήπνηε ζηηγκή ρξεηαζηείο επηπιένλ ηζρύ! ΢ν αληηθείκελν ρξεηάδεηαη λα ζπληνληζηεί κόλν κηα θνξά. κπνξείο κέζα ζε 30 δεπηεξόιεπηα. DNA. κέζσ κηαο ζπγθεθξηκέλεο ζέζεο ησλ ρεξηώλ λα εμηζνξξνπήζεηο όια ηα ελεξγεηαθά ζπζηήκαηα ηνπ ζώκαηόο ζνπ. Ξδεγίεο ρξήζεσο: Έλσζε ηνπο δείθηεο κε ηνπο αληίρεηξεο (δεμί κε δεμί.* ΠΕΘΙΘ ΟΠΞΗΓΞΣΛΕΜΗΡ ΖΩΗΡ * Απηή ε ηερληθή είλαη γηα λα ζεξαπεύεηο κπινθαξίζκαηα πνπ δεκηνπξγήζεθαλ ζην παξειζόλ ή αθόκα θαη ζε πξνεγνύκελε δσή. λα πξαγκαηνπνηήζεηο πξώηα κηα ζεξαπεία ¨Ιαηαζηάζεσλδεμηνηήησλ – ηθαλνηήησλ¨. δνθηκάδνληαο λα ζεξαπεύζεηο ην ¨΢ξαύκα ηεο γέλλεζεο. Ξδεγίεο ρξήζεσο: Λπνξείο λα ρξεζηκνπνηήζεηο απηή ηελ ηερληθή θαη εμ επαθήο θαη εμ απνζηάζεσο. Οξνεγνύκελεο δσήο θαη ΢ξαύκα ηεο γέλλεζεο. αξηζηεξό κε αξηζηεξό) θαη κείλε έηζη γηα 30 δεπηεξόιεπηα. Απηό ζέηεη ζε ιεηηνπξγία έλαλ κεραληζκό πνπ εμηζνξξνπεί όια ηα ελεξγεηαθά ζνπ ζπζηήκαηα εμνινθιήξνπ. ΢νπνζεζίαο. Ιαιή ηύρε θαη θαιέο ζεξαπείεο! . Η δηαδηθαζία νινθιεξώλεηαη ζε κηα ώξα θαη πξέπεη λα γίλεηαη κόλν κηα θνξά ηελ εκέξα. Λπνξείο πρ. * ΡΣΜ΢ΞΜΘΡΛΞΡ ΑΜ΢ΘΙΕΘΛΕΜΩΜ * Ιξύζηαιινη. Θεξαπεία Οξνεγνύκελεο δσήο θαη κεηά DNA…αλ ε ζεξαπείεο δελ είλαη εμ απνζηάζεσο θαη ν αζζελήο κπνξεί λα μαλαξζεί ηελ επόκελε εκέξα ή θάπνηα ζηηγκή αξγόηεξα. Θεξαπεία ηνπνζεζίαο. Από εδώ θαη ζην εμήο. δέληξα. Έλσζε ηα ρέξηα ζνπ θαη ζθέςνπ «Πέηθη πξνεγνύκελεο δσήο » Ληα πιήξεο ζεξαπεία νινθιεξώλεηαη-απνηειείηαη από 3 ζεξαπεπηηθέο ζπλεδξίεο. λα αλνίμεηο έλα θόζκεκα πνπ ζπλεζίδεηο λα θνξάο. κηα Ιξπζηάιιηλε ζεξαπεία¨. Ξδεγίεο ζπληνληζκνύ:(Απεπζπλόκελνο-ε πξνο ηνλ αλώηεξό ζνπ εαπηό) «Ζητάω αυτό το (όνομα αντικειμένου) να συντονιστεί ως κανάλι του Ρέικι» Ύζηεξα από 30 δεπηεξόιεπηα πεξίπνπ ε δηαδηθαζία έρεη νινθιεξσζεί. * ΟΠΞ΢ΑΡΗ * Ληα θαιή ηδέα είλαη πξηλ μεθηλήζεηο λα ρξεζηκνπνηείο ηερληθέο ηνπ Ινπληαιίλη Πέηθη 3. θαη άιια αληηθείκελα κπνξνύλ λα αλνηρηνύλζπληνληζηνύλ ζηελ ελέξγεηα ηνπ Πέηθη. Μα ζπκάζαη όηη πξηλ αξρίζεηο λα δίλεηο ζεξαπείεο ζε άιινπο ζα πξέπεη πξώηα λα ζεξαπεύζεηο ηνλ εαπηό κε ηηο εμήο ζεξαπείεο: Ιξπζηάιιηλν. Λεηά κπνξείο αλ ζέιεηο λα ζπλερίζεηο. * ΕΝΘΡΞΠΠΞΟΗΡΗ * Λεηά από απηό ην άλνηγκα-ζπληνληζκό.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful