You are on page 1of 10

Vt l 12

STT

Cu hi

Dao ng l g?

Dao ng tun hon l g?

Dao ng iu ha l g?

Chu k l g?

Tn s l g?

Pha ban u ph thuc vo g?

Bin ph thuc vo g?

Tn s gc ph thuc vo g?

Vit 3 phng trnh dao ng: li , vn tc, gia tc.

10

Mi lin h v pha gia li v vn tc, li v gia tc?

11

Pha ban u ca li l , pha ban u ca vn tc, gia tc l bao nhiu?

12

Cng thc vn tc cc i, gia tc cc i trong dao ng iu ha.

13

H thc c lp vi thi gian trong dao ng iu ha.

14

Cng thc lin h gia gia tc v li .

15

Cng thc lin h gia li v vn tc.

16

Khi cht im dao ng nhanh dn/chm dn, du ca a v v nh th no?

17

Chiu ca vect gia tc lun hng v u?

18

V tr no c li cc i, vn tc cc i, gia tc cc i?

19

V tr no cht im i chiu chuyn ng?

20

V tr no c li bng 0, vn tc bng 0, gia tc bng 0?

21

V tr no cht im chuyn t nhanh dn thnh chm dn?

22

Dao ng iu ha v chuyn ng trn u c mi lin h nh th no?

23

Khi li bng +A3/2 theo chiu dng, pha dao ng l bao nhiu?

24

Khi vn tc c gi tr - vM/2 chuyn ng nhanh dn, pha dao ng l bao nhiu?

25

Pha dao ng l -2/3 cho bit li , chiu chuyn ng v tnh cht chuyn ng.

26

Mt chu k tng ng vi cht im i trn vng trn mt gc bao nhiu?

27

Cng thc lin h gia tn s v tn s gc, chu k v tn s gc.

28

Thi gian cht im i t v tr 0 n A/2, t A/2 n A.

29

Thi gian cht im i t v tr 0 n A3/2, t A3/2 n A.

30

Thi gian cht im i t v tr 0 n A2/2, t A2/2 n A.

31

Cng thc tn s gc ca con lc l xo?

32

Cng thc bin dng ban u khi l xo treo thng ng? (2 cng thc)

33

Cng thc lc ko v trong con lc l xo? Chiu ca lc ko v ny hng v u?

34

Cng thc lc n hi trong con lc l xo? Chiu ca lc ny hng v u?

35

Cng thc tnh bin dng khi con lc l xo treo thng ng.

36

iu kin bin dng khi con lc l xo khng nn/khng gin.

37

Trong con lc l xo, chu k ph thuc chiu di l xo, khi lng qu nng, cng l xo, gia tc
trng trng nh th no?

38

Treo ln lt 2 vt khi lng m1, m2 ln con lc l xo th h dao ng vi chu k T1, T2. Khi treo c 2
vt, cng thc tnh T l g?

39

Tnh cht h dao ng ca con lc l xo?

40

V tr no lc ko v i chiu tc dng?

41

V tr no lc ko v c ln cc i? Cc tiu?

12

Chng 1. Dao ng c hc(

STT

Cu hi

42

Cng thc tn s gc ca con lc n?

43

Trong con lc n, chu k ph thuc chiu di dy, khi lng qu nng, gia tc trng trng nh
th no?

44

Cng thc lin h gia li di v li gc trong con lc n.

45

Chu k con lc n thay i nh th no khi a con lc ln cao hn/n ni c v cao?

46

Tnh cht h dao ng ca con lc n?

47

Khi dy treo ngn i cn 2/3 chiu di ban u th chu k con lc n thay i nh th no?

48

Cng thc tnh lc cng dy ca con lc n?

49

iu kin con lc n dao ng iu ha?

50

So snh lc cng dy v trng lc trong qu trnh dao ng ca con lc n?

51

ng nng, th nng v c nng con lc l xo thay i nh th no khi dao ng?

52

Cng thc tnh ng nng.

53

Cng thc tnh th nng ca con lc l xo.

54

Cng thc tnh c nng ca con lc l xo.

55

Khi ng nng bng 3 ln th nng, th t s li v bin l bao nhiu?

56

Khi ng nng bng 2 th nng, th t s vn tc v vn tc cc i l bao nhiu?

57

Lin h gia tn s nng lng v tn s dao ng.

58

Cng thc c nng ca con lc n.

59

Cng thc th nng ca con lc n.

60

Dao ng tt dn l g? Nguyn nhn tt dn.

61

Dao ng cng bc l g?

62

Dao ng duy tr l g?

63

So snh dao ng cng bc v dao ng duy tr (ging v khc)

64

Bin dao ng cng bc ph thuc vo g?

65

Trong dao ng tt dn, bin v vn tc cc i, i lng no gim nhanh hn theo thi gian?

66

iu kin xy ra cng hng trong dao ng cng bc?

67

Cng hng c hc l g? Bin khi cng hng ph thuc vo g?

68

2 dao ng nh th no th c gi l cng pha, ngc pha, vung pha, sm pha, tr pha?

69

Cng thc tng qut tnh bin tng hp.

70

Cng thc tng qut tnh pha ban u ca dao ng tng hp.

71

Bin tng hp trong cc trng hp: cng pha, ngc pha, vung pha.

72

Khi no th bin tng hp ln nht? Khi no bin tng hp nh nht?

73

S khc nhau gia con lc n v con lc vt l.

74

Cng thc chu k ca con lc vt l.

13

Vt l 12

C1

DAO NG IU HO

TL1

1 Mt cht im dao ng iu ho theo phng trnh x = 3cos(5t + /2) (cm;s). Xc nh tn s, chu


k, trng thi ban u ca cht im.
2 Mt cht im dao ng theo phng trnh x = 4cos(2t - /6) (cm;s).
a. Xc nh tn s, chu k v v tr ban u ca cht im.
b. Vit phng trnh vn tc v gia tc theo theo thi gian.
3 Mt cht im dao ng theo phng trnh a = 40cos(4t + /3) (cm/s2; s).
a. Cht im ny c dao ng iu ho khng? Nu c hy vit pt dao ng ca cht im ny.
b. Cht im dao ng trn mt ng thng, chiu di qu o ca cht im ny l bao nhiu?
4 Mt dao ng iu ha bin 2 cm v gia tc cc i l 20 cm/s2. Cho 2 = 10. Vn tc cc i ca
dao ng ny l bao nhiu?
5 Mt vt dao ng iu ho trn qu o di 4 cm. Khi v tr x = 1 cm vt c vn tc 23. cm/s. Tn
s dao ng ca vt l bao nhiu?
6 Mt vt dao ng iu ha khi ta l x = 2 cm th tc ca n l v = 43 cm/s v gia tc ca n
c ln l a = 8 cm/s2. Tm bin ca dao ng.
7 Mt vt dao ng iu ho. Gia tc ca vt bin c ln 100 rad/s2, tc ca vt khi qua v tr cn
bng l 4 rad/s. Tn s ca dao ng ny l bao nhiu? Cho 2 = 10.
8 Vt dao ng iu ha chuyn ng trn on OA t v tr cn bng n v tr bin. Khi li gim 2 cm
th ln gia tc ca n gim i 40 cm/s2. Tm chu k ca dao ng.
9 Mt vt ang dao ng iu ho. Khi vt v tr li 2 cm th vn tc ca vt l -23 cm/s. Khi vt v
tr li -23 cm th vn tc ca vt l 2 cm/s. Bin v tn s ca dao ng ny l bao nhiu?
10 Mt cht im dao ng trn qu o 8 cm, chu k l 1 s. Xc nh pha ca con lc khi n
a. qua v tr bin m.
b. cch v tr cn bng 23 cm, chuyn ng theo chiu dng chm dn.
c. c vn tc 4 cm/s chuyn ng nhanh dn.
11 Mt cht im dao ng iu ho theo phng trnh x = 4cos(t) (cm;s). Trong 10 s, cht im thc
hin c 20 dao ng.
a. Vit phng trnh vn tc v gia tc ca cht im ny.
b. Xc nh v tr ban u ca cht im ny thi im t = 0.
c. Sau bao lu cht im ny i n v tr li x = 2 cm ln u tin?
12 Mt cht im dao ng iu ho trn ng thng c chiu di qu o l 8 cm. Cht im i t u
ny n u kia ca qu o tn thi gian l 1 s. Chn gc thi gian l lc cht im v tr cn bng
v ang chuyn ng theo chiu dng.
a. Vit phng trnh chuyn ng ca cht im ny.
b. Sau bao lu cht im ny i n v tr c li -23 cm ln u tin?
13 Mt cht im dao ng iu ho vi chu k 0,5 s. Khi i qua v tr cn bng, cht im c vn tc l 8
cm/s. Chn gc thi gian l lc cht im ang bin m.
a. Sau bao lu cht im ny cch v tr cn bng 2 cm ln u tin?
b. Trong thi gian 5/6 s u tin k t gc thi gian, cht im i qua v tr cn bng my ln?
14 Mt cht im dao ng iu ho theo phng trnh x = 5cos(4t + /6) (cm;s).
a. Xc nh thi im cht im v tr li -2,5 cm ln th 5.
b. Xc nh thi im cht im t tc ln nht ln th 1001.
15 Mt cht im dao ng iu ho vi phng trnh x = 2cos(2ft + /3) (cm;s).
a. Sau 4 s k t lc chuyn ng, cht im i qua v tr ban u ln th 5 (khng tnh ln u). Xc
nh chu k ca chuyn ng ny.
b. Thi gian ngn nht cht im i t v tr -1 cm n v tr i xng pha bn kia v tr cn bng.
16 Mt cht im dao ng iu ho vi phng trnh x = 4cos(2t + ) (cm;s).
a. Ban u, cht im ang i nhanh dn theo chiu dng v cch v tr cn bng 2 cm. Xc nh .
b. Sau bao lu th cht im li i qua v tr ban u nhng theo chiu ngc li?
c. Xc nh thi im cht im i qua v tr cn bng ln th 2013.
17 Mt cht im ang dao ng iu ho khi i qua v tr cn bng th c vn tc 100 cm/s. Thi gian
ngn nht cht im ny i t v tr A/2 n -A/2 l 1/30 s. Xc nh chiu di ca qu o ny.
14

Chng 1. Dao ng c hc(

18 Mt cht im ang dao ng iu ho vi phng trnh x = 4cos(4t) (cm;s).


a. Tc trung bnh ca cht im trong mt chu k l bao nhiu?
b. Tc trung bnh ca cht im trong sau 0,125 s u tin l bao nhiu?
19 Mt cht im ang dao ng iu ho vi phng trnh x = 10cos(2t) (cm;s)
a. Sau khong thi gian 1/3 s u tin, cht im i c qung ng bao nhiu?
b. Sau khong thi gian 5/3 s u tin, cht im i c qung ng bao nhiu?
20 Mt cht im ang dao ng iu ho vi phng trnh x = 6cos(10t + /3) (cm;s)
a. Sau bao lu k t lc ban u, cht im i c thm 3 cm na?
b. Sau bao lu k t lc ban u, cht im i c qung ng 18 cm?
21 Mt cht im ang dao ng iu ho vi phng trnh x = Acos(t + ) (cm;s). Ban u cht im
ang i qua v tr cn bng theo chiu m.
a. Sau bao lu cht im i c thm qung ng tng ng vi A/2?
b. Sau bao lu cht im i qua v tr c li A/2 ln th 5? Qung ng cht im i c n lc
ny l bao nhiu?
22 Mt cht im ang nm yn v tr cn bng th c truyn mt vn tc dao ng iu ho vi
bin 4 cm. Sau khong thi gian 1,1 s vt i c qung ng 14 cm. Vn tc ban u truyn cho
vt l bao nhiu?
23 Mt cht im ang dao ng iu ho vi phng trnh x = 5sin(t + /6) (cm;s).
a. Sau thi gian 1 s u tin, cht im i c qung ng 7,5 cm. Xc nh gi tr .
b. Trong 4 s u tin, cht im i qua v tr cn bng my ln?
24 Mt vt dao ng iu ho vi tn s 5 Hz v bin l 2 cm. Trong mt chu k, thi gian m vt c
vn tc ln hn 10 cm/s l bao nhiu?
25 Mt vt dao ng iu ho vi phng trnh x = 4cos(10t) (cm;s). Trong mt chu k, thi gian m vt
c li nh hn 23 cm l bao nhiu?
26 Mt vt dao ng iu ho c vn tc khi qua v tr cn bng l 10 cm/s. Trong mt chu k, thi gian m
vt c tc nh hn 53 cm/s l 2 s. Xc nh bin ca dao ng ny.
27 Mt cht im dao ng vi phng trnh vn tc v = 20cos(10t) (cm/s;s). Trong 10 s, thi gian m
vt c tc nh hn 102 cm/s l bao nhiu?
28 Mt cht im dao ng theo phng trnh x = 4cos(4t + /6) (cm;s). Qung ng ln nht v nh
nht m cht im ny i c trong thi gian 1/6 s l bao nhiu?
29 Mt cht im dao ng theo phng trnh x = Acos(10t) (cm;s). Qung ng ln nht m cht im
ny i c trong khong thi gian 1/30 s l 2 cm. Bin ca dao ng ny l bao nhiu?
30 Mt cht im dao ng iu ho vi bin 4 cm. Thi gian ngn nht m cht im ny i c 4
cm l 1/3 s. Tc ln nht ca cht im ny l bao nhiu?
31 Mt vt nh khi lng 100 g dao ng iu ho trn qu o thng di 20 cm vi tn s gc 6 rad/s.
Tnh vn tc cc i v gia tc cc i ca vt. (0,6 m/s; 3,6 m/s2)
32 Mt vt dao ng iu ho trn qu o di 40 cm. Khi v tr c li x = 10 cm vt c vn tc 203
cm/s. Cho 2 = 10. Tnh vn tc v gia tc cc i ca vt. (40 cm/s; 800 cm/s2)
33 Mt cht im dao ng iu ho vi chu k 0,314 s v bin 8 cm. Tnh vn tc ca cht im khi n
i qua v tr cn bng v khi n i qua v tr c li 5 cm. (160 cm/s; 125 cm/s)
34 Mt cht im dao ng theo phng trnh x = 2,5cos10t (cm). Khi pha dao ng t gi tr /3, li ,
vn tc, gia tc ca vt bng bao nhiu? (t = /30 s; 1,25 cm; -21,65 cm/s; -125 cm/s2)
35 Mt vt dao ng iu ho vi phngt rnh: x = 5cos(4t + /3) (cm;s). Vt i qua v tr cn bng
theo chiu dng 2 ln u tin vo lc no? Khi ln ca vn tc bng bao nhiu? (62,8 cm/s)
36 Mt cht im dao ng iu ho theo phng ngang vi bin 2 cm v vi chu k 0,2 s. Tnh
ln ca gia tc ca vt khi n c vn tc 1010 cm/s. (10 m/s2)
37 Mt vt dao ng iu ho vi phng trnh x = 20cos(10t + /2) (cm;s). Xc nh thi im u tin
vt i qua v tr c li x = 5 cm theo chiu ngc chiu vi chiu dng k t thi im t = 0. (0,192 s)
38 Mt vt dao ng iu ho vi phng trnh x = 4cos(10t - /3) (cm;s). Xc nh thi im gn nht
vn tc ca vt bng 203 cm/s v ang tng k t lc t = 0. (1/6 s)
L

15

Vt l 12

39 Mt con lc l xo dao ng vi bin A = 5 cm, chu k T = 0,5 s. Xc nh pha ca con lc khi n


a. qua v tr cn bng theo chiu dng. (-/2)
b. cch v tr cn bng 2,5 cm, chuyn ng theo chiu dng nhanh dn. (-2/3)
c. c vn tc -10 cm/s chuyn ng chm dn. (5/6)
40 Mt vt dao ng vi phng trnh: x = 10sin(2t + /2) (cm;s). Tm thi im vt i qua v tr c li x
= 5 cm ln th 2 theo chiu dng. (11/6 s)
41 Mt vt dao ng iu ho c bin bng 4 cm v chu k bng 0,1 s. Tnh khong thi gian ngn nht
vt i t v tr c li 2 cm n v tr li 4 cm.
42 Mt dao ng iu ho vi phng trnh x = 4cos(4t + /6) (cm;s). Thi im vt qua v tr x = 2 cm
theo chiu dng ln th 3 l lc no? (11/8 s)
43 Mt vt dao ng iu ho vi phng trnh x = 8cos(4t + /6) (cm;s). Xc nh thi im vt qua v
tr x = 4 cm ln th 2009. (12049/24 s)
44 Mt vt dao ng iu ho vi phng trnh x = 10sin(t - /2) (cm;s). Xc nh thi im vt i qua v
tr c li x = -52 cm ln th 3 theo chiu m. (23/4 s)
45 Mt vt dao ng iu ho theo phng trnh x = 4cos(2t + /3) (cm;s). Tnh qung ng m vt i
c trong thi gian 3,75 s. (61,6 cm)
46 Mt vt dao ng iu ho vi phng trnh x = Acos(t + ). Bit trong khong thi gian 1/30 s u
tin, vt i t v tr cn bng n v tr A3/2. Chu k dao ng ca vt l bao nhiu? (0,2 s)
47 Mt vt dao ng iu ho theo phng trnh x = 4cos20t (cm;s). Qung ng vt i c trong
thi gian 0,05 s l bao nhiu? (8 cm)
48 Mt vt dao ng iu ho theo phng trnh x = 4cos(8t - 2/3) (cm;s). Tc trung bnh ca vt khi
i t v tr c li x1 = -23 cm theo chiu dng n v tr c li x2 = 23 cm theo chiu dng l bao
nhiu? (483 cm/s)
49 Mt vt dao ng theo phng trnh x = 3cos(5t - 2/3). Trong giy u tin vt i qua v tr N c x = 1
cm my ln? ( ln)
50 Mt vt dao ng iu ho theo phng trnh x = 10cos(t + /3) (cm;s). Thi gian tnh t lc vt bt
u dao ng cho n khi vt i c qung ng 30 cm l bao nhiu? (4/3 s)
51 Vt dao ng iu ho theo phng trnh x = 4cos(20t - 2/3) cm. Tc ca vt sau khi i qung
ng s = 2 cm k t t = 0 l bao nhiu? (80 cm/s)
52 Mt cht im dao ng iu ho c vn tc bng khng ti hai thi im lin tip l t1 = 2,2 s v t2 =
2,9 s. Tnh thi im ban u n thi im t2, cht im i v tr cn bng my ln? (4 ln)
53 Mt vt dao ng iu ho vi chu k T v bin A. Lp cng thc tnh tc trung bnh ln nht v
nh nht ca vt thc hin c trong khong thi gian 2T/3.

16

Chng 1. Dao ng c hc(

C1

DAO NG IU HO

TN1

1 Chn cu sai. Trong dao ng iu ho, c sau mt khong thi gian mt chu k th
A. vt li tr v v tr ban u.
B. vn tc ca vt li tr v gi tr ban u.
C. gia tc ca vt li tr v gi tr ban u.
D. bin vt li tr v gi tr ban u.
2 Trong phng trnh dao ng iu ho x = Acos(t +). Chn cu pht biu sai.
A. Bin ph thuc vo cch kch thch dao ng.
B. Bin khng ph thuc vo gc thi gian.
C. Pha ban u ch ph thuc vo gc thi gian.
D. Tn s gc ph thuc vo cc c tnh ca h.
3 Trong dao ng iu ha ca mt vt th tp hp ba i lng sau y l khng thay i theo thi
gian?
A. Vn tc, gia tc, chu k.
B. Bin , tn s, gia tc.
C. Bin , tn s, chu k.
D. Gia tc, chu k, li .
4 Bit pha ban u ca mt vt dao ng iu ha, ta xc nh c
A. qu o dao ng.
B. chiu chuyn ng ca vt lc ban u.
C. bin ca dao ng.
D. chu k v trng thi dao ng.
5 Mt vt dao ng iu ha, khi vt i t v tr cn bng ra im gii hn th
A. chuyn ng ca vt l chm dn u.
B. ln gia tc ca vt gim dn.
C. ln vn tc ca vt tng dn.
D. ln li ln vt c ln tng dn.
6 Con lc l xo dao ng theo phng thng ng, trong hai ln lin tip con lc qua v tr cn bng th
A. gia tc bng nhau, vn tc khc nhau.
B. vn tc bng nhau, li bng 0.
C. gia tc bng nhau, vn tc bng nhau.
D. gia tc bng nhau, li khc nhau.
7 Trong dao ng iu ho, vn tc bin i iu ho
A. cng pha so vi li .
B. ngc pha so vi li .
C. sm pha /2 so vi li .
D. tr pha /2 so vi li .
8 Vt dao ng iu ho khi i t bin dng v v tr cn bng th
A. Li vt gim dn nn gia tc ca vt c gi tr dng.
B. Li vt c gi tr dng nn vt chuyn ng nhanh dn.
C. Vt ang chuyn ng nhanh dn v vn tc ca vt c gi tr dng.
D. Vt ang chuyn ng ngc chiu dng v vn tc c gi tr m.
9 Pha ca gia tc tc thi trong dao ng iu ho
A. bng .
C. ln hn pha ca li mt gc .

B. bng -.
D. ln hn pha ca vn tc mt gc /2.

Chn pht biu sai v dao ng iu ho.


A. Vn tc lun tr pha /2 so vi gia tc.
B. Gia tc sm pha so vi li .
C. Vn tc v gia tc lun ngc pha nhau.
D. Vn tc lun sm pha /2 so vi li .
th biu din s bin thin ca gia tc theo li trong dao ng iu ho c dng l
A. on thng.
B. ng thng.
C. ng hnh sin.
D. ng parabol.
Trong dao ng iu ho ln gia tc ca vt
A. gim khi ln ca vn tc tng.
C. khng thay i.

B. tng khi ln ca vn tc tng.


D. tng, gim tu vo vn tc u.

i vi dao ng tun hon, khong thi gian ngn nht m sau trng thi dao ng ca vt c
lp li nh c c gi l
A. tn s dao ng.
B. chu k dao ng.
C. tn s gc dao ng.
D. na chu k dao ng.
Mt cht im thc hin dao ng iu ho vi chu k 3,14 s v bin 1 m. Ti thi im cht im i
qua v tr cn bng th vn tc ca n c ln bng
A. 0,5 m/s.
B. 1 m/s.
C. 2 m/s.
D. 3 m/s.
10 Mt vt dao ng iu ho khi vt c li x1 = 3 cm th vn tc ca n l v1 = 40 cm/s, khi vt qua v tr
cn bng vt c vn tc v2 = 50 cm/s. Li ca vt khi c vn tc v3 = 30 cm/s l
A. 4 cm.
B. 4 cm.
C. 16 cm.
D. 2 cm.
L

17

Vt l 12

11 Mt vt dao ng iu ho c phng trnh dao ng l x = 5cos(2t + /3) (cm;s). Ly 2 = 10. Gia


tc ca vt khi c li 3 cm l
A. -12 cm/s2.
B. -120 cm/s2.
C. 1,2 m/s2.
D. -60 cm/s2.
12 Mt vt dao ng iu ho trn on thng di 10
78,5 s. Tm vn tc v gia tc ca vt khi i qua v
bng.
A. v = 0,16 m/s; a = 48 cm/s2.
C. v = 16 m/s; a = 48 cm/s2.

cm v thc hin c 50 dao ng trong thi gian


tr c li x = -3 cm theo chiu hng v v tr cn
B. v = 0,16 m/s; a = 0,48 cm/s2.
D. v = 0,16 cm/s; a = 48 cm/s2.

13 Mt vt dao ng iu ho vi chu k 2 s. Trong 2 s vt i c qung ng 40 cm. Khi t = 0, vt i


qua v tr cn bng theo chiu dng. Phng trnh dao ng ca vt l
A. x = 10cos(2t + /2) (cm;s).
B. x = 10sin(2t - /2) (cm;s).
C. x = 10cos(t - /2) (cm;s).
D. x = 20cos(t + ) (cm;s).
14 Phng trnh vn tc ca mt vt dao ng iu ho l v = 120cos20t (cm/s;s). Vo thi im t = T/6,
vt c li l
A. 3 cm.
B. -3 cm.
C. 33 cm.
D. -33 cm.
15 Li ca mt vt ph thuc vo thi gian theo phng trnh x = 12sint - 16sin3t. Nu vt dao ng
iu ho th gia tc c ln cc i l
A. 122.
B. 242.
C. 362.
D. 482.
16 Mt vt dao ng iu ho vi tn s gc = 5 rad/s. Lc t = 0, vt i qua v tr c li x = -2 cm v c
vn tc 10 cm/s hng v pha v tr bin gn nht. Phng trnh dao ng ca vt l
A. x = 22cos(5t + /4) (cm;s).
B. x = 2cos(5t - /4) (cm;s).
C. x = 2cos(5t + 5/4) (cm;s).
D. x = 22cos(5t + 3/4) (cm;s).
17 Mt vt dao ng iu ho trn qu o di 10 cm vi tn s 2 Hz. thi im ban u t = 0, vt
chuyn ng ngc chiu dng. thi im t = 2 s, vt c gia tc a = 43 m/s2. Ly 2 = 10.
Phng trnh dao ng ca vt l
A. x = 10cos(4t + /3) (cm;s).
B. x = 5cos(4t - /3) (cm;s).
C. x = 2,5cos(4t + 2/3) (cm;s).
D. x = 5cos(4t + 5/6) (cm;s).
18 Mt vt dao ng iu ho khi i qua v tr cn bng theo chiu dng thi im ban u. Khi vt c
li 3 cm th vn tc ca vt bng 8 cm/s v khi vt c li bng 4 cm th vn tc ca vt bng 6
cm/s. Phng trnh dao ng ca vt c dng
A. x = 5cos(2t - /2) (cm;s).
B. x = 5cos(2t + ) (cm;s).
C. x = 10cos(2t - /2) (cm;s).
D. x = 5cos(t + /2) (cm;s).
19 Mt vt dao ng iu ho c chu k 1 s. Lc t = 2,5 s, vt nng i qua v tr c li l x = -52 cm vi
vn tc v = -102 cm/s. Phng trnh dao ng ca vt l
A. x = 10cos(2t + /4) (cm;s).
B. x = 10cos(t - /4) (cm;s).
C. x = 20cos(2t - /4) (cm;s).
D. x = 10cos(2t - /4) (cm;s).
20

Mt vt dao ng c h thc gia vn tc v li l

v2
x2
+ = 1 . Bit rng lc t = 0 vt i qua v tr x =
640 16

A/2 theo chiu hng v v tr cn bng. Phng trnh dao ng ca vt l


A. x = 8cos(2t + /3) (cm;s).
B. x = 4cos(4t + /3) (cm;s).
C. x = 4cos(2t + /3) (cm;s).
D. x = 4cos(2t - /3) (cm;s).
21 Mt vt dao ng iu ho theo phng trnh x = 10cost (cm;s). Thi im vt i qua v tr N c li
xN = 5 cm ln th 2009 theo chiu dng l
A. 4018 s.
B. 408,1 s.
C. 410,8 s.
D. 401,77 s.
22 Vt dao ng iu ho theo phng trnh x = 5cos(10t + ) (cm;s). Thi gian vt i c qung
ng s = 12,5 cm k t thi im ban u l
A. 1/15 s.
B. 2/15 s.
C. 1/30 s.
D. 1/12 s.
23 Mt cht im dao ng theo phng trnh x = 2cos(2t + ) (cm;s). Thi gian ngn nht cht im i
t lc bt u n lc vt c li x = 3 cm l
A. 2,4 s.
B. 1,2 s.
C. 5/6 s.
D. 5/12 s.
24 Mt vt dao ng iu ho vi phng trnh x = Acos(t + ) (cm;s). Bit trong khong 1/30 s u tin,
vt i t v tr x0 = 0 n v tr x = A3/2 theo chiu dng. Chu k dao ng ca vt l
A. 0,2 s.
B. 5 s.
C. 0,5 s.
D. 0,1 s.
18

Chng 1. Dao ng c hc(

25 Mt cht im dao ng theo phng trnh x = 3cos(10t - /3) (cm;s). Sau thi gian t = 0,157 s, qung
ng vt i l
A. 1,5 cm.
B. 4,5 cm.
C. 4,1 cm.
D. 1,9 cm.
26 Mt cht im dao ng vi phng trnh x = 4cos4t (cm;s). Tc trung bnh ca cht im trong
na chu k l
A. 32 cm/s.
B. 8 cm/s.
C. 16 cm/s.
D. 64 cm/s.
27 Mt vt dao ng iu ho vi phng trnh x = 5cos(5t + /3) (cm;s). Bit thi im t, vt c li
l 3 cm. Li ca vt thi im t + 1/30 (s) l
A. 4,6 cm.
B. 0,6 cm.
C. -3 cm.
D. 4,6 cm hoc 0,6 cm.
28 Mt vt dao ng iu ho vi phng trnh x = 4cos5t (cm;s). Thi im u tin vt c vn tc
bng na ln vn tc cc i l
A. 1/30 s.
B. 1/6 s.
C. 7/30 s.
D. 11/30 s.
29 Hai cht im M v N cng xut pht t v tr cn bng v dao ng cng bin vi chu k ln lt l
3 s v 6 s. T s ln vn tc ca chng khi gp nhau l
A. 1:2.
B. 2:1.
C. 2:3.
D. 3:2.
30 Phng trnh x = Acos(t - /3) biu din dao ng iu ho ca mt cht im. Gc thi gian c
chn khi vt c
A. li x = A/2 v cht im ang chuyn ng hng v v tr cn bng.
B. li x = A/2 v cht im ang chuyn ng hng ra xa v tr cn bng.
C. li x = -A/2 v cht im ang chuyn ng hng v v tr cn bng.
D. li x = -A/2 v cht im ang chuyn ng hng ra xa v tr cn bng.
31 Vt dao ng iu ho vi phng trnh x = 4cos(20t - 2/3) (cm;s). Tc vt sau khi i qung ng
s = 2 cm (k t t = 0) l
A. 20 cm/s.
B. 60 cm/s.
C. 80 cm/s.
D. 40 cm/s.
32 Mt vt chuyn ng theo phng trnh x = -cos(4t - 2/3) (cm;s). Chn cu tr li ng.
A. Vt ny khng dao ng iu ho v c bin m.
B. Ti t = 0, vt c li x = 0,5 cm v ang i v v tr cn bng.
C. Ti t = 0, vt c li x = 0,5 cm v ang i ra xa v tr cn bng.
D. Vt ny dao ng iu ho vi bin 1 cm v tn s bng 4 Hz.
33 Mt vt dao ng iu ho theo phng trnh x = 4cos(6t + /6) (cm;s). Vn tc ca vt t gi tr
12 cm/s khi vt i qua li
A. -23 cm.
B. 2 cm.
C. 23 cm.
D. 23 cm.
34 Mt vt dao ng iu ho vi bin 4 cm v chu k 0,5 s (ly 2 = 10). Ti mt thi im m pha dao
ng bng 7/3 th vt ang chuyn ng li gn v tr cn bng. Gia tc ca vt ti thi im l
A. -320 cm/s2.
B. 160 cm/s2.
C. 3,2 m/s2.
D. -160 cm/s2.
35 Mt vt dao ng iu ho vi chu k 3,14 s. Xc nh pha dao ng ca vt khi n qua v tr x = 2 cm
vi vn tc v = -0,04 m/s.
A. 0.
B. /4 rad.
C. /6 rad.
D. /3 rad.
36 Phng trnh no sau y m t chuyn ng khng phi l dao ng iu ha?
A. x = 3cos2(20t).
B. x = 5cos(10t) + 5cos(20t).
C. x = 5sin(20t) + 3cos(20t).
D. x = 5 - 3cos(20t).
37 Mt cht im dao ng iu ho theo phng trnh: x = 3cos(t + /2) (cm;s), pha dao ng ca cht
im ti thi im t = 1 s l
A. 0.
B. 1,5 rad.
C. 1,5 rad.
D. 0,5 rad.
38 Mt vt dao ng theo phng trnh x = 20cos2(10t + ) (cm;s). Trng thi ban u ca vt l
A. i qua v tr x = 10 cm theo chiu m.
B. i qua v tr x = 10 cm theo chiu dng.
C. i qua v tr x = 20 cm.
D. i qua v tr x = - 20 cm.
39 Vt dao ng c phng trnh gia tc a = 402cos(2t + /2). Phng trnh dao ng ca vt l
A. x = 10cos(2t).
B. x = 10cos(2t - /2)
C. x = 20cos(2t - /2).
D. x = 8cos(2t - )
40 Mt vt dao ng theo phng trnh x = Asin(10t + /2) (cm;s) c pha ban u l
A. /2.
B. 0.
C. .
D. /4.

19

Vt l 12

41 Mt vt dao ng iu ho, c qu o l mt on thng di 12cm. Bin dao ng l


A. 6 cm.
B. 12 cm.
C. -6 cm.
D. -12 cm.
42 Mt vt dao ng iu ha, bit v tr cn bng truyn vt c vn tc 100 cm/s. Chn gc to ti v
tr cn bng, gc thi gian lc vt cch v tr cn bng 5 cm v ang chuyn ng v v tr cn bng
theo chiu dng. Phng trnh dao ng ca vt l
A. x = 10sin(10t - /6) (cm;s).
B. x = 5sin(10t + /6) (cm;s)
C. x = 5sin(10t - /6) (cm;s).
D. x = 10sin(10t + /6) (cm;s)
43 Mt vt dao ng iu ha vi tn s bng 5 Hz. Thi gian ngn nht vt i t v tr c li x1 = -0,5
A n v tr c li x2 = 0,5 A l
A. 1/30 s.
B. 1/10 s.
C. 1/20 s.
D. 1 s.
44 Mt vt dao ng iu ha trn trc Ox. Vt i t im M c x1 = A/2 theo chiu m n im N c li
x2 = - A/2 ln th 2 mt 1/30 s. Tn s dao ng ca vt l
A. 10 Hz.
B. 5 Hz.
C. 10 Hz.
D. 5 Hz.
45 Con lc l xo dao ng vi bin A. Thi gian ngn nht vt i t v tr cn bng n im M c li
x = A/2 l 0,25 s. Chu k ca con lc l
A. 1 s.
B. 1,5 s.
C. 0,5 s.
D. 3 s.
46 Mt vt dao ng iu ho c chu k 2 s, bin 8 cm. mt thi im no vt chuyn ng theo
chiu m qua v tr c li 4 cm th sau thi im 1/3 s vt chuyn ng theo
A. chiu m qua v tr cn bng.
B. chiu m qua v tr c li -23 cm.
C. chiu dng qua v tr c li -2 cm.
D. chiu m qua v tr c li -4 cm.
47 Con lc l xo dao ng iu ha trn mt phng ngang vi T = 1,2 s v bin A = 4 cm, pha ban u
l /3. Tnh t lc t = 0, vt c ta x = - 2 cm ln th 2011 vo thi im no?
A. 1206,2 s.
B. 1206 s.
C. 1206,3 s.
D. 1206,4 s.
48 Mt vt dao ng iu ha c phng trnh x = 5cos(4t + /3) (cm;s). Tnh tc trung bnh trong
khong thi gian tnh t lc bt u kho st dao ng n thi im vt i qua v tr cn bng theo
chiu dng ln th nht.
A. 42,86 cm/s.
B. 25,71 cm/s.
C. 6 cm/s.
D. 8,57 cm/s.
49 Phng trnh dao ng ca mt vt dao ng iu ha c dng x = 8cos(2t + /2) (cm;s). Nhn xt
no sau y v dao ng iu ha trn l sai?
A. Lc t = 0, cht im i qua v tr cn bng theo chiu dng.
B. Sau 0,5 s k t thi im ban vt li tr v v tr cn bng.
C. Trong 0,25 s u tin, cht im i c mt on ng 8 cm.
D. Tc ca vt sau 3/4 s k t lc bt u kho st bng 0.
50 Mt vt dao ng iu ho, khong thi gian gia hai ln lin tip vt qua v tr cn bng l 0,5 s;
qung ng vt i c trong 2 s l 32 cm. Ti thi im t = 1,5 s vt qua li x = 23 cm theo chiu
dng. Phng trnh dao ng ca vt l
A. x = 8cos(t - /3) (cm;s).
B. x = 8cos(2t + /6) (cm;s).
C. x = 4cos(2t + 5/6) (cm;s).
D. x = 4cos(2t - /6) (cm;s).
51 Vt dao ng iu ho vi phng trnh x = 6cos(t - /2) (cm;s). Sau khong thi gian t = 1,54 s vt
i c qung ng 21 cm. Chu k dao ng ca vt l
A. 2,46 s.
B. 2,64 s.
C. 1,68 s.
D. 1,76 s.
52 Mt vt dao ng iu ho vi phng trnh x = Acos(2t/T+ /3) (cm;s). Sau thi gian 7T/12 k t
thi im ban u vt i c qung ng 10 cm. Bin dao ng l
A. 30 cm.
B. 6 cm.
C. 4 cm.
D. 30/7 cm.
53 Ban u mt vt dao ng iu ha i qua v tr x = 4 cm theo chiu dng vi tc v = 6 cm/s v
ln gia tc a = 16 cm/s2. Vit phng trnh dao ng cho vt.
A. x = 5cos(2t - /3) (cm;s).
B. x = 5cos(2t 0,72) (cm;s).
C. x = 5cos(2t - /3) (cm;s).
D. x = 5cos(2t 0,64) (cm;s).
54 Mt dao ng iu ha bin 2 cm v gia tc cc i l 40 cm/s2. Cho 2 = 10. Vn tc cc i ca
dao ng ny l
A. 2 cm/s.
B. 22. cm/s.
C. cm/s.
D. 20 cm/s.
55 Mt vt dao ng iu ho trn qu o di 8 cm. Khi v tr x = 2 cm vt c vn tc 43. cm/s. Tn
s dao ng ca vt l
A. 1 Hz.
B. 0,5 Hz.
C. 0,1 Hz.
D. 5 Hz.
20

Chng 1. Dao ng c hc(

56 Mt vt dao ng iu ha khi ta l x = 2 cm th tc ca n l v = 43 cm/s v gia tc ca n


c ln l a = 8 cm/s2. Tm bin ca dao ng.
A. 4 cm.
B. 6 cm.
C. 5,3 cm.
D. 4,9 cm.
57 Mt vt dao ng iu ho. Gia tc cc i c ln 102 rad/s2, vn tc cc i c ln 5 rad/s.
Tn s ca dao ng ny l
A. 1 Hz.
B. 2 Hz.
C. 0,5 Hz.
D. 2 Hz.
58 Ti v tr no th li v vn tc ca dao ng iu ha tha mn h thc v = x?
A. A/2.
B. A/2.
C. A/3.
D. A.
59 Vt dao ng iu ha chuyn ng trn on OA t v tr cn bng n v tr bin. Khi li tng 1 cm
th ln gia tc ca n tng thm 40 cm/s2. Tm chu k ca dao ng.
A. 2 s.
B. 4 s.
C. 1 s.
D. 0,5 s.
60 Mt vt dao ng vi tn s gc l 10 rad/s v bin 4 cm. Thi gian m vt c vn tc nh hn 20
cm/s trong mi chu k l bao nhiu?
A. 0,209 s.
B. 0,742 s.
C. 0,418 s.
D. 0,628 s.
61 Con lc dao ng iu ha vi bin A = 8 cm vi chu k T = 1,2 s. Thi gian ngn nht con lc i
ht qung ng 40 cm l bao nhiu?
A. 1,32 s.
B. 1,4 s.
C. 1,44 s.
D. 1,5 s.
62 Mt vt dao ng iu ho. Gia tc cc i c ln 102 rad/s2, vn tc cc i c ln 5 rad/s.
Tn s ca dao ng ny l
A. 1 Hz.
B. 2 Hz.
C. 0,5 Hz.
D. 2 Hz.
63 Mt vt dao ng iu ho. Gia tc cc i c ln 42 rad/s2, vn tc qua v tr cn bng c ln
8 rad/s. Bin ca dao ng ny l
A. 8 cm.
B. 16 cm.
C. 4 cm.
D. 2 cm.
64 Mt vt dao ng iu ho vi phng trnh x = 4cos(4t + /3) (cm;s). Tnh qung ng ln nht
m vt i c trong khong thi gian t = 1/6 (s).
A. 43 cm.
B. 3 cm.
C. 83 cm.
D. 23 cm.
65 Bit vn tc cc i ca mt vt dao ng iu ho l vm v gia tc cc i ca n l am. Chu k dao
ng ca vt ny l
A.

B.

C.

D.

66 Mt vt dao ng iu ho c sau 1/8 s th ng nng li bng th nng. Qung ng vt i c


trong 0,5 s l 16 cm. Chn gc thi gian lc vt qua v tr cn bng theo chiu m. Phng trnh dao
ng ca vt l
A. x = 4cos(4t - /2) ( cm;s).
B. x = 4cos(4t + /2) ( cm;s).
C. x = 8cos(2t + /2) ( cm;s).
D. x = 8cos(2t - /2) ( cm;s).
67 Vt dao ng iu ho trn mt phng vi T = 3s, bin A = 4 cm v pha ban u bng 0. Tnh t
thi im t = 0 th vt c to x = -2 cm ln th 2009 vo thi im no ?
A. 1005 s.
B. 3014,25 s.
C. 3014 s.
D. 3013 s.
68 Hai cht im dao ng iu ha dc theo hai ng thng song song, cnh nhau vi cng bin v
tn s. V tr cn bng ca chng c xem l trng nhau. Bit rng khi i ngang qua nhau, hai cht
im chuyn ng ngc chiu v ln ca li u bng 3/2 bin . Hiu s pha ca hai dao
ng ny l
A. /6.
B. /3.
C. /2.
D. /4.
69 Mt cht im thc hin c 50 dao ng iu ho trong thi gian 2 s. Bit bin ca dao ng ny
l 4 cm. Tc trung bnh ca cht im ny trong mt chu k l
A. 0,64 m/s.
B. 1,28 m/s.
C. 2 m/s.
D. 4 m/s.
70 Hai dao ng iu ha c bin khc nhau cng tn s v dao ng vung pha nhau. Con lc th
nht theo li x1 vi bin A1, con lc th hai dao ng theo li x2 vi bin A2. H thc lin h
gia hai dao ng ny l
A.
L

B.

C.

D.
21