Ivan Kremer

FENOMEN OTMICA OD STRANE VANZEMALJACA

©2006 – Ivan Kremer – ik, ikr, - http://k.domaindlx.com/ufoportal

1

Fenomen otmica od strane vanzemaljaca je vrlo kontravezna tema. Mnogi ljudi e teze o otimanju ljudi od strane vanzemaljaca olako odbaciti. To je zato što nisu svesni mnogobrojnih dokaza koji „potkepljuju“ ove teze. Naime, mnogi ljudi tvrde da su oteti od strane bi a koja nisu sa ove planete, ili iz ove dimenzije, ili u nekim slu ajevima ta bi a su navodno an eli. Najve i broj ljudi koji tvde da su bili oteti opisuje mala siva bi a sa krupnim crnim o ima. U ve ini slu ajeva, ljudi se ne se aju otmice odmah. Oni prvo doživljavaju „epizode“ nestalog vremena, u kojima „izgube“ po nekoliko sati svog života. Npr. jednog trena pogledaju na sat i vide da je 23:00, a slede eg trena gledaju i u sat vide da je 1:00....Ili još bolji primer je kad stoje napolju po danu i gledaju nebo i odjednom se nebo smra i i oni pogledaju na sat i vide da je ve kasno uve e. Ti ljudi se ne se aju gde i kako su proveli vreme koje su „izgubili“. esto posle „epizode izgubljenog vremena“ nalaze razne modrice, ožiljke, osipe i sli ne znakove po telu. Ti ljudi su esto su vrlo napeti i agresivni. Posle nekog vremena, u snovima im se polako vra a memorija onoga što su proživeli. Naj eš e opisuju kako su videli NLO koji im se približava i da su se odjednom našli na nekom stolu okruženim malim sivim bi ima (greysima prim. aut.) koji na njima izvode razne pokuse. Npr. prvo ih „skeniraju“ njihovim ma kolikim o ima, pa ih pregledaju i uzimaju uzorke noktiju i kose, pa im guraju si ušne implante kroz nos ili uho. esto ljudi opisuju da ih ta bi a odvoje od fizi kog tela i da mogu videti svoja tela kako leže pokraj njih. Mnoge žene prijavljuju prekinute trudno e. Neke ak od njih još dok nikada nisu vodile ljubav u životu odjednom zatrudne ne znaju i kako im je to uspelo. U otprilike tre em mesecu trudno e one odjednom izgube fetus. Kasnije se kroz snove i regresivnu terapiju prisete svega što im se desilo. Naime, za vreme otmice vanzemaljci na toj ženi ili devoj ici obave ginekloški pregled i oplode je. Tokom slede ih otmica oni je stalno pregledaju i
2

odjednom joj izvade fetus iz tela i stave ga u vešta ke inkubatore. Posle mnogo vremena, kad je ponovo otmu, vanzemaljci joj pokažu ovekoliku bebu koja ima o i krupne i tamne kao njihove.

Mnoge ljude koji tvrde da su oteti pose uju takozvani „Ljudi u crnom“ , agenti u crnim odelima sa crnim nao arima, ispituju ih sve o otmicama koje su preživeli i zabranjuju im da ikom pri aju o tome, prete i im smr u. Tako e, mnogi ljudi posle otmice prijavljuju vi enja totalno crnih helikoptera. esto ih posle otmice od strane vanzemaljaca otme i vojska prete i im da ne pri aju nikom o svojim iskustvima.
3

Ta bi a se esto ne predstavljaju kao vanzemaljci ve kao an eli, ili vilenjaci. Ljudi koji redovno bivaju otimani se znatno promene kao osobe i promene svoje vi enje na svet. Vanzemaljci im esto pri aju kako e svet doživeti katastrofu i kako su baš ti oteti ljudi izabrani da prežive, ili spasu svet. Po mom mišljenju to su laži koje vanzemaljci govore tim ljudima iz dva razloga. Prvi, zbog lakše kontrole nad tim ljudima, drugi zbog širenja dezinformacija o vanzemaljcima i fenomenu NLO-a. Ti ljudi im esto poveruju i po nu pisati knjige o tome kako su tu vanzemaljci tu da nas spasu. Tako e je zanimljivo da uvek ljudi i ta bi a komuniciraju telepatski, ak i slike o epokalipsi ljudi primaju umom. Tako e, vanzemaljci im ugra uju scenarije virtualne stvarnosti (eng.-virtual reality scenarios) kako se oteti ljudi ne bi se ali šta se stvarno desilo tokom otmice i kako se ne bi uplašili. Ti ljudi esto vi aju NLO-e i uju udne zvukove pucketanja tokom no i. Vanzemaljci esto ljudima tokom otmica ugra uju implante veli ene nekoliko milimetara u razli ite delove tela. Ljudi ih esto otkrivaju preko rendgena. Postoje hirurzi koji se bave odstranjivanjem i sakupljanjem ovih implanta iz tela. Naravno, postoje implanti u delovima mozga koji se ne mogu izvaditi. Ti implanti navodno služe za kontrolu uma i lociranje odre enog oveka kojeg vanzemaljci ho e da otmu. Pod kontolom uma se podrazumeva uticaj na stvari koje taj ovek ini, njegove reakcije na okolinu i tako e njegov na in razmišljanja. Tako e se navodno pomo u implanta „ubacuju“ i scenariji virtualne stvarnosti. Pomo u regresije, ak i ljudi koji nikad nisu verovali u postojanje NLO-a, saznaju da su redovno otimani još od detinjstva. Važno je napomenuti da se pod regresiju ne mogu podvrgnuti ljudi koji su doživeli klini ku smrt. Pala mi je na pamet misao da je mogu e da smo svi otimani bar nekoliko puta. To bi se moglo proveriti samo ako bi se hiljade razli itih ljudi podvrglo regresiji i bilo ispitano u vezi otmica.

4

Jedan od pionira istraživa a fenomena otmica je Budd Hopkins, umetnik iz New Yorka. Intervjuisao i hipnotizrao mnoge ljude koji tvrde da su bili oteti. Otmicama se tako e bavio, nedavno poginuli, John Mack, psihijatar koji je tako e dosta uradio u istraživanju fenomena otmica i ispitivanju ljudi koji tvdrde da su doživeli otmicu. Neke od najvažnijih knjiga na ovu temu, napisala je, Karla Turner, univerzitetska profesorka engleskog. Njene knjige se mogu preuzeti na www.karlaturner.org . Ona je jedna od onih koji nisu ni malo verovali u stvarnost NLO-a, ni postojanje vanzemaljaca dok ni sami nisu bili oteti, tj. setili se da su otimani celog života. Ona je u svojoj prvoj knjizi, Into the Fringe opisala iskustva svoje porodice. U svojoj legedarnoj drugoj knjizi Taken, opisala je iskustva osam žena sa razli itih delova ameri kog kontinenta. Pre nego što je umrla od raka 1996, objavila je svoju tre u knjigu, Masquerade of Angels.

Karla Turner

5

Šta to vanzemaljci žele od nas ? Ko su oni ? Odakle dolaze ? Odgovore na ova pitanja možemo samo naga ati, ali ovde u navesti nekoliko teorija nastalih prvenstveno istraživanjem iskaza ljudi koji tvrde da su otimani od strane vanzemaljaca. Greysi, ili sivi, navodno ho e da stvore hibridnu rasu, mešaju i naše gene sa njihovima. Ali to ne može biti njihov glavni cilj, jer da su to hteli, odavno bi to uradili. Izveštaji otmica datiraju još iz drevnih vremena kad su vladare drevnih zemalja odvodili „an eli“ u „vatrenim ko ijama“. Mada nisu samo odvodili vladare ve i proroke poput Ezekiela i Enoha. Njih su u ili pokazivaju i im razne sprave i na ine da oni posle repliciraju te sprave. Ali, izgleda da se nešto promenilo u njihovim namerama. Tako e, Greysi nisu glavni vanzemaljci, ve su prema mnogim teorijama organski roboti gmazolikih vanzemaljaca. Ako ukrštavanje vrsta nije plan vanzemaljaca, ma koji oni bili, onda šta je zaista njihov plan ? Po mom mišljenju, odgovor je manipulacija ljudima pomo u laži. Naša planeta je njima kao jedan veliki zoo-vrt, a mi smo njihov najve i eksperiment. Ali to su samo naga anja. Živi bili pa videli !

6

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful