FORMULA 2 SIRUP FLU FORMULA YANG DISETUJUI I. Formula Asli R/ Sirup Flu II.

Rancangan Formula Tiap 5 ml sirup mengandung : Paracetamol 200 mg mg

Dextrometorfan HBr Fenilefrin H!l

"2#5 mg "#5 mg

$lorfeniramin maleat %etil para&en Sirup (SP Tartra*in Sirup +range ,-uadest III. Mas !r Formula .ama produ/

0#05 ' )0 ' 0#005 ' 0#05 ' ad 5 ml

: Paradexin

Sirup

0umla1 produ/ : " Botol 2 "00 ml .o3 Registrasi : DT4 05525006 67 ," .o3 Batc1 : F 05006

Pro"u#si $ PT INSAN FARMA Ma#assar%In"on!sia No. (o"! )a*an " ;,"<P!T 2 ;,"<D=% 6 ;,"<F> ) ;,"<!T% 5 ;T"<%P ;T"<TR; 7 ;T"<SRP @ ;T"<S+ 5 ;T"<,AD Tgl Formula ") Septem&er 2005 Nama )a*an Paracetamol Dextrometorfan HBr Fenilefrin H!l $lorfeniramin maleat %etil para&en Tartra*in Sirup (SP Sirup orange ,-uadest

PARADE&IN® Siru' Tgl Produ/si Di&uat ole1 26 Desem&er 2005 $el3 9::: Fungsi )a*an ;at a/tif ;at a/tif ;at a/tif ;at a/tif Penga?et Pe?arna Pemanis Pengaroma Pelarut P!r "osis 200 mg mg "2#5 mg "#5 mg 0#0025 mg 0#00025 mg 2 ml 0#0025 ,d 5 ml

Disetu8ui ole1 Santi Sinala P!r +a c* ))00 mg "62 mg 275 mg 66 mg 0#0"" 0#00"" )) ml 0#0"" ,d ""0 ml

I,.Alasan P!nam+a*an "an P!ng#om+inasian )a*an "3 Pengertian :nfluen*a  :nfluen*a dise&a&/an ole1 Birus Cang dapat 1idup pada manusia# /uda# &a&i# i/an paus# aCam dan &urung3 :nfe/si ter8adi melalui in1alasi dan tetesan liur Dpada ?a/tu &ersin# &atu/ atau &er&ucaraE3 %asa in/u&asi "<6 1ari3 Fe8ala<ge8alanCa muncul setela1 masa in/u&asi dari "<) 1ari dan &erupa demam sampai )0o !# nCeri sendi dan otot diseluru1 tu&u1# sa/it tenggoro/an dan /epala# radang mu/osa 1idung dan &atu/ /ering Cang dapat &erta1an selama &erminggu<minggu3 D++P : @5E  :nfluen*a merupa/an suatu penCa/it infe/si a/ut saluran pernafasan# terutama ditandai ole1 demam# nCeri otot# sa/it /epala dan sering 8uga ditandai pile/# sa/it tenggoro/an dan &atu/ non produ/tif lama3 Sa/it &erlangsung antara 2<7 1ari dan &iasanCa sem&u1 sendiri3 D:lmu PenCa/it Dalam : )")E

Ceri sendi dan otot diseluru1 &adan# demam sampai )0o !# sa/it tenggoro/an# sa/it /epala# radang mu/osa 1idung dan &atu/ /ering Cang dapat &erta1an &erminggu<mingu3 D++P : ""5E  Demam# menggigil# sa/it otot# sa/it /epala dan sering disertai pile/# sa/it tenggoro/an dan &atu/ non produ/tif3 D:lmu PenCa/it Dalam : )")E . 9irus influen*a meng1asil/an epidemi/ pernafasan a/ut dan penCa/it sistemi/ se8a/ musim dingin 1amper setiap ta1un3 :ni umumnCa di/arena/an tipe Birus influen*a .ma Drugs : 5"6E3 23 Fe8ala flu  .3 DFF : ""5 E  Salesma adala1 infe/si a/ut mu/osa sCstem pernafasan &agian atas Cang dise&a&/an ole1 tipe<tipe Birus# /1ususnCa R1inoBirus dan $oronaBirus3 PenCa/it Cang dise&a&/an &a/teri# Cang menCe&a&/an ge8ala pernafasan utama adala1 difteri 1idung dan infe/si ole1 spesies Haemop1Clus atau %eningococcus3 $erusa/an 1idung &iasanCa &ernana1dari onset dalam infe/si Cang lang/a ini3 BaCi di&a?a1 umur "@ &ulan# nasofaringitis dapat dise&a&/an ole1 grup Streptococcus . dan 1adir se&agai /erusa/an 1idung &ernana13 D.

 %e/anisme nCeri  PF 1anCa &erperan pada nCeri Cang &er/aitan dengan /erusa/an 8aringan atau inflamasi3 Penelitian tela1 mem&u/ti/an &a1?a PF menCe&a&/an sensitisasi reseptor nCeri ter1adap stimulasi me/ani/ dan /imia?i3 0adi# PF menCe&a&/an /eadaan 1iperalgesia# /emudian mediator /imia?i seperti &radi/inin dan 1istamin merangsangnCa dan menim&ul/an nCeri Cang nCata3 +&at mirip aspirin tida/ mempengaru1i 1iperalgesia atau nCeri Cang ditim&ul/an ole1 efe/ samping PF3 :ni menun8u//an &a1?a sintesis PF Cang di1am&at ole1 golongan o&at ini# dan &u/annCa &lo/ade langsung3 DFT : 205E  Se&a&<se&a& rasa nCeri adala1 rangsangan<rangsangan me/anis atau /imia?i Datau pula /alor atau listri/E Cang dapat menim&ul/an /erusa/an< /erusa/an pada 8aringan dan melepas/an *at<*at tertentu Cang dise&ut mediator<mediator nCeri DpengantarE3 .at<*at ini lalu merangsang reseptor< reseptor nCeri Cang leta/nCa pada u8ung<u8ung saraf &e&as di/ulit# selaput lendir dan 8aringan<8aringan logam<logam lain3 Dari tempat ini rangsangan dialir/an melalui saraf<saraf sensoris /e sistim saraf pusat melalui sum< sum tulang &ela/ang /e t1alamus Dopti/usE dan /emudian /e pusat nCeri didalam ota/ &esar# dimana rangsangan dirasa/an se&agai nCeri3 D++P : 26"E .

lat pengatur su1u tu&u1 &erada di1ipot1alamus3 Pada /eadaan demam me/anisme ini terganggu tetapi dapat di/em&ali/an /e normal ole1 o&at mirip aspirin3 . %ediator<mediator nCeri : Histamin# serotonin# D5<HTE# plasma/inin< plasma/inin Dantara lain &radi/ininE# dan prostaglandin<prostaglandin# dan 8uga ion<ion /alium3 D++P : 26"E3  %e/anisme demam  Su1u &adan diatur ole1 /eseim&angan antara produ/si dan 1ilangnCa panas3 .da &u/ti &a1?a pening/atan su1u tu&u1 pada /eadaan patologi/ dia?ali penglepasa suatu *at pirogen<endogen atau sito/in seperti interleu/in G " D:4<"E Cang memacu pelepasan prostaglandin Cang &erle&i1an didaera1 preopti/ 1ipot1alamus3 Selain itu# PF>2 ter&u/ti menim&ul/an demam setela1 diinfus/an /e Bentri/el sere&ral atau disunti//an /e daera1 1ipot1alamus3 +&at mirip aspirin mene/an efe/ *at pirogen G endogen dengan meng1am&at sintesis PF tetapi demam Cang tim&ul a/i&at pem&erian PF tida/ dipengaru1i# demi/ian pula pening/atan su1u ole1 se&a& lain seperti lati1an fisi/3 DFT : 205E  Pada umumnCa demam adala1 suatu ge8ala pula# dan &a1/an merupa/an penCa/it tersendiri se&agaimana dianggap orang sampai permulaan a&ad ini3 $ini para a1li &erpendapat &a1?a demam adala1 suatu rea/si tang/is Cang &erguna dari tu&u1 ter1adap infe/si3 Bila su1u melampaui )0<)" o! .

nalgeti/ adala1 suatu &a1an Cang dapat mengurangi nCeri tanpa menCe&a&/an 1ilangnCa /esadaran3 DDorland 25t1 : @5E  .nti1istamin adala1 o&at Cang &e/er8a mela?an 1istamine# mengurangi efe/ dari alergi Caitu dengan menCe/at reseptor 1istamine H"# DDorland 25t1 : "27E3  .&arula1 ter8adi situasi /ritis Cang &isa fatal# /arena tida/ ter/endali/an lagi ole1 tu&u13 D++P : 26"E 63 Pengertian :  .ntipireti/ adala1 &a1an Cang diguna/an untu/ mengurangi atau meng1ilang/an demam3 DDorland 25t1 : "25E3  .ntitusif adala1 suatu senCa?a atau o&at Cang mereda/an atau mencega1 &atu/3 DDorlang 25t1 : "6"E  De/ongestan adala1 o&at Cang mengurangi penCum&atan atau pem&eng/a/an# terutama pada saluran pernafasan3 DDorland 25t1 : 570E  >/spe/toran adala1 o&at Cang mendorong atau memuda1/an pengeluaran lender atau da1a/ dari paru# &ron/us dan tra/ea3 DDorland 25t1 : 7@2E3 )3 Paracetamol  DeriBat asetamilida ini adala1 meta&olit dari fenasetin# Cang da1ulu &anCa/ diguna/an se&agai analgeti/3 $1asiatnCa analgeti/ dan antipireti/# tapi tida/ anti radang3 De?asa ini pada umumnCa merupa/an *at anti nCeri Cang paling aman3 D++P : 25@E3 .

nalgeti/a atau o&at<o&at peng1alang nCeri adala1 *at<*at Cang mengurangi atau melenCap/an rasa nCeri tanpa meng1ilang/an /esadaran3 D++P : 26"E  %erupa/an suatu analgeti/ antipireti/efe/tif Cang &e/er8a sesuai me/anisme Cang sama dengan salisilat3 Paracetamol adala1 meta&olit utama dari p1enacetin# suatu deriBate p<aminofenol3 Paracetamol &era/si antipireti/ dengan mempengaru1i pusat pengaturan su1u di 1ipotalamus dan analgesic dengan menai//an am&ang rasa nCeri3 4alu efe/tif pada pengo&atan &er&agai macam /ondisi ast1ritis dan r1eumati/ termasu/ nCeri musculos/eletal dan 8uga sa/it /epala# dismenorea# mCaglia dan neuralgia3 DRPS 20t1 : ")55E  Paracetamol memili/i a/si analgeti/ dan antipireti/ Cang sama dengan aspirin tapi tida/ memili/i a/si anti inflamasi Cang &erarti3 .SE merupa/an suatu /elompo/ o&at Cang 1eterogen# &a1/an &e&erapa o&at sangat &er&eda secara /imia3 Se&agai analgesi/# o&at mirip aspirin 1anCa efe/tif ter1adap nCeri dengan intensitas renda1 sampai sedang misalnCa sa/it /epla# mialgia# antralgia# dan nCeri lain Cang &erasal dari integum# 8uga efe/tif ter1adap nCeri Cang &er/aitan dengan inflamasi3 DFT : 207# 205E  .nti :nflamasi .:.spirin memili/i a/si analgesic# anti inflamasi dan antipireti/# dan semua a/si .on steroid D. +&at analgesi/ antipireti/ serta o&at .

na/ <"2 &ulan D4 se/ali 50 mg# se1ari 200 mg  "<5 ta1un D4 se/ali 50<"00 mg# se1ari 200 mg<)00 mg  5<"0 ta1un D4 se/ali "00 mg<200 mg# se1ari )00 mg<500 mg DF: :::J520E  Pediatric oral "75 mg/m2 ) x se1ari atau untu/ ana/<ana/ di&a?a1 " ta1un 0 mg 6<5 x se1ari3 DRPS "@t1 : """0E  %e/anisme /er8a  :ncomp : Ter1idrolisa dalam &er&agai larutan asam 1idro/lorida dan larutan Cang terdapar/an# dan ditemu/an ter1idrolisa ter1adap 1idrogen dan ion 1idro/sil ter/atalisa3 DD+% %artin : 2 "E .terse&ut &erdasar/an peng1am&atan ter1adap pem&entu/an prostaglandin3 Sering diguna/an untu/ mengurangi nCeri seperti sa/it /epala# neuritis# mCalgia dan sa/it gigi serta /urang efe/tif &agi nCeri dalaman3 0uga untu/ pengo&atan amflamasi a/ut maupun /roni/# misalnCa art1ritis# r1eumatoid3 D%D 2@t1 : 2)0 H2 @E3  Paracetamol sangat sta&il dalam larutan &erair3 Ia/tu paru1nCa dalam larutan &uffer pada pH dapat diper/ira/an se/itar2"#@ ta1un3 Dapat terdegradasi dengan adanCa /atalisator# adala1 asam<asam dan &asa serta ?a/tu paru1nCa 0#75 ta1un pada pH 2 dan 2#2@ ta1un pada pH 53 Produ/ degradasinCa adala1 p<aminofenol dan asam asetat3 D%D 2@t1 : 2 @E3  D+S:S  .

ma Drugs :) @E3  Fenilefrin H!l adala1 simpatomimeti/ dengan efe/ langsung# utama pada reseptor adrenergic# memili/i efe/tifitas α<adrenergi/ dan tida/ memili/i .drenergi/a cu/up luas diguna/an untu/ menutupi ge8ala dari nasal congestiBum# termasu/ didalamnCa efinefrin# efedrin# fenilefrin# propil1exedrin# fenilpropanolamin dan cocain3 D. $elarutan : " g dalam 70 ml air# 20 ml air mendidi1# "0 ml al/o1ol# 50 ml /loroform# )0 ml gliserin# dan sedi/it larutan eter DRPS "@t1 : ""05E  4arut dalam 70 &agian air# dalam 7 &agian etanol D55'E P# dalam "6 &agian aseton P# dalam )0 &agian gliserol P# dan dalam 5 &agian propilen gli/ol P# larut dalam larutan al/ali 1idro/sida DF: ::: : 67E 53 Dextrometorfan HBr  Dextrometorfan diguna/an se&agai antitusif3 Dextrometorfan mengatasi ge8ala &atu/ dengan mene/an pusat &atu/ di medulla3 DRPS "@t1 : @ 5E  Dextrometorfan 7#6 mg /urang le&i1 sama dengan "0 mg Dextrometorfan HBr Cang larut dalam " : 5 air# sangat muda1 larut dalam eter dan tri/lorometan3 D%D 62t1 : "057E3  DeriBat Benantren ini &er/1asiat mene/an &atu/ Cang sama /uatnCa dengan codein# tapi &erta1an le&i1 lama dan tida/ &ersifat analgetis# sedatiBe# sem&elit dan adi/tif3 %e/anisme /er8anCa &erdasar/an penai/an am&ang pusat &atu/ di ota/3 D++P : 22E3 3 Fenilefrin H!l  .

ma Drugs : ) @E3 .nti1istamin Cang memili/i a/tiBitas antimus/arini/# /adang</adang di/om&inasi dengan suatu *at adrenergic3 Be&erapa /om&inasi mung/in &erguna &agi pasien Cang demam D&ollinosis# alergi r1initis musimanE# a/an tetapi anti1istamin di&eri/an le&i1 sedi/it pada r1initis non musiman3 D.efe/ stimulasi pada SSP3 Fenilefrin diguna/an pada pengo&atan 1ipotensi# misalnCa /egagalan sir/ulasi# anest1esia spinal atau 1ipotensi pada penggunaan /lorproma*in dan fenotia*in3 Fenilefrin H!l dapat di&eri/an pada sediaan untu/ mengurangi nasal /ongestif dengan dosis "0 mg 6<) /ali se1ari per oral secara local3 Fenilefrin H!l sering diguna/an se&agai de/ongestan nasal pada r1initis dan sinusitis3 D%D 2@t1 : 26<2)E  Diguna/an pada pemeli1araan te/anan dara1 dan se&agai nasal# sclerocongoctiBal dan de/ongestan larut &ai/ dalam air maupun alco1ol3 DRPS 20t1 : "607E3  Fenilefrin 8uga diguna/an se&agai decongestiBum 1idung dan matadalam &anCa/ sediaan /om&inasi anti flu &ersama analgeti/# anti1istamin dan 8uga antitusif3 D++P : )5@E3 73 $lorfeniramin maleat  .nti1istami/a adala1 *at<*at Cang dapat mengurangi atau meng1alangi efe/ 1istamin Cang &erle&i1an atas tu&u1 dengan 8alan mem&lo/ reseptor< reseptor 1istamin Dpeng1am&atan /ompetitifE D++P : 55 E3  .

 %erupa/an suatu anti1istamin al/ilamin dan merupa/an &a1an dalam +T! D+Ber T1e !ounterE dari formula antitusif3 %emili/i a/si sedatiBe Cang /ecil dan a/tiBitas anti/olinergi/ Cang /ecil pula3 %ung/in efe/tif pada r1initis# alergi dan Basomotor# /on8untiBitis# urticaria dan angiodema# rea/si alergi pada dara1 dan plasma untu/ pasien Cang sensitiBe dan demografisme serta &a1an terapi tam&a1an pada anafila/sis s1oc/3 Diguna/an secara luas pada formulasi antitusif3 %emili/i /adar meta&olisme first<postCang cu/up &erarti3 $adar punca/ plasma 5#5 dan "" mg/ml Cang dicapai 2< 8am3 >fe/ sampingnCa cu/up renda13 Semua efe/ samping sama dengan Cang dise&a&/an ole1 anti1istamin Cang lain3 DRPS 20t1 : ") E3  !T% adala1 suatu deriBate al/ilamin dengan penggunaan se&agai anti1istamin # merupa/an sala1 satu dari se/ian &anCa/ anti1istamin Cang man8ur# dan &iasanCa menCe&a&/an sedasi Cang le&i1 renda1 daripada prameta*in3 D%D 2@t1 : "600E3  .nti1istamin diguna/an secara terapeti/ untu/ pengo&atan atau meringan/an rea/si alergi3 Rea/si ini a/an melepas/an 1istamine3 Pada r1initis Basomotor# anti1istamin 8uga menguntung/an3 :ritasi nasal dan /eluarnCa air dari nasal dapat di&e&as/an namun gangguan nasal merupa/an efe/ Cang /ecil3 D%D 2@t1 : "255E3 .

 :somer de/stro daro /lorfeniramin se&agai anti1istamin dengan 2 /ali potensi dari /lorfeniramin dan &atas /eamanan Cang le&i1 luas DRPS "@t1 : ""2 E3  Refle/s &atu/ dapat ditim&ul/an ole1 /arena radang Dinfr/si 8alan pernapasan# alergiE# se&a&<se&a& me/anis Dasap ro/o/# de&u# tumorE# peru&a1an su1u /1a?a Cang mendada/ dan ransangan<ransangan /imia Dgas# &au<&auE D++P : )@7E3  Dosis +ral# ) mg ) G /ali se1ari DRPS "@t1 : ""25E 6< ) /ali se1ari 6 G ) mg atau 6 G ) /ali se1ari 2 mg D&entu/ de/stroE D++P : 0"E3 @3 %etil para&en  Suatu penga?et Cang ideal dapat secara /ualitatif ditentu/an se&agai sala1 satu Cang memenu1i /etiga /riteria &eri/ut D4ac1 : 5 E:  Penga?et 1arus efe/tif ter1adap mi/roorganisme terutama spe/trum luas3  Penga?et 1arus sta&il secara fisi/# /imia dan mi/ro&iologi selama masa &erla/u produ/ terse&ut3  Penga?et 1arus tida/ to/sis# tida/ mensensitisasi# larut dengan memadai# dapat &ercampur dengan /omponen</omponen formulasi lain dan dapat diterima# dili1at dari rasa dan &au pada /onsentrasi2 Cang diguna/an3 .

 %etil para&en D0#05<0#25'E sendiri atau di/om&inasi/an dengan ester lain dari asam p<1idro/si&en*en dan dengan &a1an antimi/ro&a diguna/an se&agai penga?et dalam /osmeti/ dan sediaan farmasi dan dalam ma/anan3 %etil para&en K0#"@' &ersama dengan propilpara&en D0#02'EL tela1 diguna/an se&agai penga?et pada &e&erapa o&at parenteral3 Se&agai aturan# efe/ penga?et &ertam&a1 dengan /om&inasi dengan ester p<1idroxC&en*oat lain atau dengan penam&a1an 2<5' propilen gli/ol D>xp : "@5E  4arutan &erair metil para&en sta&il pada pH 6< D>xp : "@5E  Hidro/si&en*oat sering diguna/an se&agai penga?et pada sediaan li-uid oral dan 8uga untu/ penga?et pada larutan de/strosa atau su/rosa3 D%D 2@t1 : "2@6E 53 Sirup (SP  Rasa manis dari sirup mem&uatnCa se&agai pem&a?a Cang menCenang/an untu/ pem&erian oral dari pengo&atan DParrot : "7"E3  Sirup mempunCai sifat menCalut Cang &ai/ untu/ o&at &erasa pa1it dan asin DRPS "@t1 : "527E  Berfungsi se&agai pemanis# pengisi ta&let# &a1an penga?et# &a1an pengemulsi# menai//an Bis/ositas penga?et3 D>xp : 60)E3  Diguna/an se&agai pem&a?a Cang manis# &a1an pemanis dan se&agai dasar dari &anCa/ sirup pengaroma dan sirup o&at3 DRPS 20t1 : "02@E3 .

nsel : "2 E  Sirup (SP mengandung @5' &/B atau 5' &/& larutan su/rosa Dsu/rosa dalam airE DParrotJ "7"E3  Sirup (SP di&uat dengan cara melarut/an su/rosa @5 g /e dalam air mendidi1 "00 ml3 "03Tartra*in  Diapli/asi/an untu/ mengidentifi/asi produ/ dan untu/ memper&ai/i penampilan3 D>=P : @2E  $onsentrasi pe?arna 0#005 G 0#0" '3 DParrot : "@0E  $onsentrasi pe?arna dalam sediaan cair dan larutan &iasanCa 0#005 G 0#0" '3 DRPS "@t1 : "2@5E  Iarna larutan encer tartra*in adala1 /uning# /arena /uning menam&a1 ?arna pada asam 1idro/lorida3 Dengan sodium 1idro/sida /uning &eru&a1 men8adi &er?arna /emera1an3 D>xp : @2E  $elarutan tartra*in 7 gram dalam "00 ml pada su1u /amar3 DParrot : "@"E .nsel : "2 E3  Sirup memili/i /emampuan menutupi rasa pa1it dan asin dari &a1an<&a1an o&at3 DRPS "@t1 : "527E3  Seperti suda1 dinCata/an# sirup ini 1ampir 8enu1 dan selama /onsentrasinCa diperta1an/an# larutan relatif sta&il ter1adap pertum&u1an mi/ro&a D. Sirup Cang 1ampir 8enu1 dan sepan8ang /onsentrasinCa diperta1an/an# sirup relatif sta&il mela?an pertum&u1an mi/ro&a D.

""3.cetaminop1enum . Uraian )a*an "3 Paracetamol DRPS "@t1 : "055# F: :9 : )5# F: ::: : 67E .ir sering /ali diguna/an se&agai pem&a?a dan 8uga se&agai pelarut untu/ ma/sud ditam&a1/an pada &a1an o&at3  Tida/ &erasa# &e&as dari iritasi dan /erusa/an a/tiBitas farma/ologi mem&uatnCa ideal untu/ diguna/an3 .ama Resmi : Paracetamolum# ..ama 4ain R%/B% Pemerian $elarutan : Paracetamol# asetaminofen# )<1idro/si asetanilida : !@H5.setaminofen sangat sta&il dalam larutan &erair# profil la8u /ecepatan pH memperli1at/an /atalitis asam dan &asa dengan sta&ilitas ma/simum dengan range pH samapai 73 .ir suling  Diapli/asi/an untu/ mengidentifi/asi produ/ dan untu/ memper&ai/i penampilan3 D>=P : @2E  .+2/"5"# : Ser&u/ 1a&lur# puti1# tida/ &er&au# rasa sedi/it pa1it : 4arut dalam 70 &agian air# dalam 7 &agian etanol D55'E dalam "6 &agian aseton P# dalam )0 &agian gliserol P# dan dalam 5 &agian propilengli/ol P# larut dalam larutan al/ali 1idro/sida3 Sta&ilitas : .

nalgeti/ antipireti/ PenCimpanan: Dalam ?ada1 tertutup &ai/ .$egunaan : %erupa/an meta&olit fenasetin dan asetanilid3 Diguna/an se&agai analgeti/ dan antipireti/3 >fe/tif secara luas ter1adap /ondisi remati/ dan artritis termasu/ rasa sa/it pada otot s/elet seperti sa/it /epala# dCsmoner1ea dan neuralgia3 DRPS "@t1J "055E Dosis $1asiat : D4 M 500 mg / 500 mg < 2000 mg : .

ama resmi : P1enClep1rin 1Cdroc1loridum Sinonim R% / B% Pemerian $elarutan :ncomp : Fenilefrin 1idro/lorida : !5H"6.+23H!l / 206# 7 : $ristal puti1# pra/tis puti1# tida/ &er&au# rasa pa1it3 : %uda1 larut dalam air dan alco1ol : Dengan &uta/ain# al/ali# garam<garam ferri dan &a1an pengo/sidasi3 .+3HBr3H2+ / 670#66 : Ser&u/ 1a&lurJ puti1J tida/ &er&auJ rasa pa1it3 : 4arut dalam 0 &agian air dan dalam "0 &agian etanol D55'E PJ muda1 larut dalam /loroform P disertai pemisa1an airJ pra/tis tida/ larut dalam eter P3 Sta&ilitas Dosis : %engalami de/omposisi pada melting pointnCa adala1 "25o !3 : D4 M < / "5 G 60 mg PenCimpanan: Dalam ?ada1 tertutup &ai/ $1asiat : .ntitusiBum 63 Fenilefrin H!l DF: ::: : # %D 2@t1 : 26E .23 Dextrometorfan HBr DF: ::: : 20 E .ama resmi : Dextrometorp1ani 1Cdro&romidum Sinonim R% / B% Pemerian $elarutan : De/strometorfan 1idro&romida : !"@H25.

ama resmi : !1lorp1eniramini maleas Sinonim R% / B% Pemerian $elarutan : $lorfeniramin maleat# !T% : !" H"5!l.Sta&ilitas : Tida/ ditemu/an ter8adinCa pengurangan dalam suatu larutan pada pH 2 pada su1u 57o ! untu/ ?a/tu Cang le&i1 lama dari "0 1ari# tapi pada pening/atan pH /1ususnCa pada pH 5# de/omposisi mengalami a/selerasi3 Dosis $1asiat : D4 M 20 mg / 0 mg : De/ongestan PenCimpanan: Dalam ?ada1 tertutup &ai/ )3 $lorfeniramin maleat DF: ::: : "56E .23!)H)+) / 650#@7 : Ser&u/ 1a&lurJ puti1J tida/ &er&auJ rasa pa1it3 : 4arut dalam ) &agian air# dalam "0 &agian etanol D55'E P dan dalam "0 &agian /loroform PJ su/ar larut dalam eter3 PenCimpanan: Dalam ?ada1 tertutup &ai/# terlindung dari ca1aCa3 $1asiat Dosis : .nti1istamini/um : D4 M D% M :ncomp 2 G ) mg / G " mg < / )0 mg : Be&as larut dalam air dan al/o1ol# larutannCa &ersifat asam dan mempunCai seluru1 incompa&ilitas dari &a1an<&a1an terse&utDRPS "@t1J ""25E3 .

ama resmi : %et1Clis para&enum Sinonim R% Pemerian : %etil para&en : !@H@+6 : Ha&lur /ecil tida/ &er?arna atau ser&u/ 1a&lur# tida/ &er&au atau &er&au /1as# lema/ menampa//an sedi/it Brasa ter&a/ar3 $elarutan : Su/ar larut dalam air# dalam &en*ena dan dalam /ar&on tetra /lorida# muda1 larut dalam etanol dan eter3 $egunaan : Se&agai penga?et PenCimpanan: Dalam ?ada1 tertutup &ai/ :ncome : Sifat<sifat antimi/ro&a dari metilpara&en di/urangi dengan adanCa surfa/tan non ioni/ a&sor&si dan metil para&en ole1 plastis dalam 8umla1 Cang dia&sor&si tergantung pada plastisnCa3 %etil para&en men8adi tida/ &er?arna dengan adanCa &esi dan di1idrolisis ole1 &asa lema1 dan asam /uat D>=P : "@5E $esta&ilan : %etil para&en disimpan pada tempat tertutup &ai/3 4arutan &erair pada pH 6 sampai dapat disteril/an pada "20 o ! selama 20 menit tanpa &eru&a1 /omposisinCa# larutan &erair pada pH 6 G 3 Sta&il sampai ) 8am pada su1u /amar dan .Sta&ilitas : Sta&il dalam /elarutannCa dengan air dan al/o1ol DRPS "@t1J ""25E3 53 %etil para&en DF: :9 : 55"E .

ama resmi : Tartra*ine .ama resmi : Sucrosum Sinonim R% / B% Pemerian : Sa/arosa : !"2H22+"" / 6)2#60 : Ha&lur puti1 atau tida/ &er?arnaJ massa 1a&lur atau &er&entu/ /u&us# atau ser&u/ 1a&lur puti1J tida/ &er&auJ rasa manis# sta&il di udara3 4arutannCa netral ter1adap la/mus3 $elarutan : Sangat muda1 larut dalam airJ la&i1 muda1 larut dalam air mendidi1J su/ar larut dalam etanolJ tida/ larut dalam /loroform dan eter3 PenCimpanan: Dalam ?ada1 tertutup &ai/ $egunaan 73 Tartra*in .larutan &erair pada pH @ atau le&i13 Dapat ter1idrolisisdengan cepat setela1 0 1ari pada su1u /amar3 3 Sirup (SP Sirup (SP mengandung @5' &/B atau 5' &/& larutan su/rosa dalam air DParrot : "7"E3 Su/rosa DF: :9 : "72E .ama lain Pemerian : Tartra*in : Ser&u/ &er?arna /uning atau orange3 : PamanisJ larutan su/rosa M pem&a?a .

-uadest : H2+ / "@#02 : !airan 8erni1J tida/ &er?arnaJ tida/ &er&auJ tida/ mempunCai rasa3 $egunaan : Pelarut .-ua destillata Sinonim R% / B% Pemerian : .$elarutan : 4arut dalam 6@ g/4 pada su1u 2o# 200 g/4 pada su1u 25odan 0o# larut dalam etanol 75 ' pada su1u 25o# dalam propilen gli/ol "00 ' 75 g/4 pada su1u 25o# dalam propilen gli/ol 50 ' 200 g/4 pada su1u 25o3 Sta&ilitas :ncomp : Tida/ sta&il pada su1u "05o3 : Dengan asam as/or&at# la/tosa# glu/osa "0 ' dan larutan 8enu1 encer sodium &i/ar&onat3 $onsentrasi : 0#0005 ' < 0#00" ' $egunaan : Se&agai pe?arna @3 .-uadest DF: ::: : 5 E .ama resmi : .

P!r*i ungan P!r*i ungan Dosis "3 Paracetamol (ntu/ " t1n (ntu/ 2 t1n (ntu/ 6 t1n (ntu/ ) t1n (ntu/ 5 t1n (ntu/ t1n D4 M 500 mg / 500 mg < 2000 mg : "/"6 x : 2/") x : 6/"5 x : )/" x 500/500<2000 mg M 6@#) /6@#) <"56#@ mg 500/500<2000 mg M 7"#)2/7"#)2<2@5#7 mg 500/500<2000 mg M "00/"00<)00 mg 500/500<2000 mg M "25/"52<500 mg 500/500<2000 mg M ")7#"/")7#"< 5@@#2 mg 500/500<2000 mg M " #7/" #7< #7 mg : 5/"7 x : /"@ x : 7/"5 x : @/20 x : 5/20 x (ntu/ 7 t1n (ntu/ @ t1n (ntu/ 5 t1n 500/500<2000 mg M "@)#2/"@)#2<76 #@ mg 500/500<2000 mg M 200/200<@00 mg 500/500<2000 mg M 225/225<500 mg 500/500<2000 mg M 250/250<"000 mg 500/500<2000 mg M 275/275<""00 mg 500/500<2000 mg M 600/600<"200 mg 500/500<2000 mg M 625/625<"600 mg 500/500<2000 mg M 650/650<")00 mg 500/500<2000 mg M 675/675<"500 mg (ntu/ "0 t1n : "0/20 x (ntu/ "" t1n : ""/20 x (ntu/ "2 t1n : "2/20 x (ntu/ "6 t1n : "6/20 x (ntu/ ") t1n : ")/20 x (ntu/ "5 t1n : "5/20 x 23 Dextrometorfan HBr D4 M G / "5 < 60 mg (ntu/ " t1n (ntu/ 2 t1n (ntu/ 6 t1n : "/"6 x : 2/") x : 6/"5 x G / "5 < 60 mg G / "5 < 60 mg G / "5 < 60 mg M G / "#"5 < 2#6 mg M G / 2#") < )#2@ mg M G/6< mg .-.

(ntu/ ) t1n (ntu/ 5 t1n (ntu/ t1n : )/" x G / "5 < 60 mg G / "5 < 60 mg G / "5 < 60 mg G / "5 < 60 mg G / "5 < 60 mg G / "5 < 60 mg G / "5 < 60 mg G / "5 < 60 mg G / "5 < 60 mg G / "5 < 60 mg G / "5 < 60 mg G / "5 < 60 mg M G / 6#75 < 7#5 mg M G / )#) < @#@ mg M G / 5 < "0 mg M G / 5#56 < ""#05 mg M G/ < "2 mg : 5/"7 x : /"@ x : 7/"5 x : @/20 x : 5/20 x (ntu/ 7 t1n (ntu/ @ t1n (ntu/ 5 t1n M G / #75 < "6#5 mg M G / 7#5 < "5 mg M G / @#25 < " #5 mg M G / 5 < "@ mg M G / 5#75 < "5#5mg M G / "0#5 < 2" mg M G / ""#25 < 22#5 mg (ntu/ "0 t1n : "0/20x (ntu/ "" t1n : ""/20x (ntu/ "2 t1n : "2/20x (ntu/ "6 t1n : "6/20x (ntu/ ") t1n : ")/20x (ntu/ "5 t1n : "5/20x 63 Fenilefrin H!l D4 M 20 mg / 0 mg (ntu/ " t1n (ntu/ 2 t1n (ntu/ 6 t1n (ntu/ ) t1n (ntu/ 5 t1n (ntu/ t1n : "/"6 x : 2/") x : 6/"5 x : )/" x 20 / 0 mg 20 / 0 mg 20 / 0 mg 20 / 0 mg 20 / 0 mg 20 / 0 mg 20 / 0 mg 20 / 0 mg 20 / 0 mg M "#5 / )#5 mg M 2#@ / @# mg M ) / "2 mg M 5 / "5 mg M 5#5 / "7# mg M #7 / 20#" mg : 5/"7 x : /"@ x : 7/"5 x : @/20 x : 5/20 x (ntu/ 7 t1n (ntu/ @ t1n (ntu/ 5 t1n M 7#6 / 22#" mg M @ / 2) mg M 5 / 27 mg .

(ntu/ "0 t1n : "0/20 x (ntu/ "" t1n : ""/20 x (ntu/ "2 t1n : "2/20 x (ntu/ "6 t1n : "6/20 x (ntu/ ") t1n : ")/20 x (ntu/ "5 t1n : "5/20 x 20 / 0 mg 20 / 0 mg 20 / 0 mg 20 / 0 mg 20 / 0 mg 20 / 0 mg M "0 / 60 mg M "" / 66 mg M "2 / 6 mg M "6 / 65 mg M ") / )2 mg M "5 / )5 mg G " mg M 0#"5 < 0#6 / 0#) < "#26 mg M 0#25 < 0#5@ / 0#@ < 2#25 mg M 0#) < 0#@ / "#2 < 6#2 mg M 0#5 < " / "#5 < ) mg M 0#5@ < "#" / "#7 < )#7 mg M 0# < "#62 / 2 < 5#66 mg )3 $lorfeniramin %aleat D4 M 2 G ) mg / (ntu/ " t1n (ntu/ 2 t1n (ntu/ 6 t1n (ntu/ ) t1n (ntu/ 5 t1n (ntu/ t1n : "/"6 x : 2/") x : 6/"5 x : )/" x 2<)/ <" mg 2<)/ <" mg 2<)/ <" mg 2<)/ <" mg 2<)/ <" mg 2<)/ <" mg 2<)/ <" mg 2<)/ <" mg 2<)/ <" mg 2<)/ <" mg 2<)/ <" mg 2<)/ <" mg 2<)/ <" mg 2<)/ <" mg 2<)/ <" mg : 5/"7 x : /"@ x : 7/"5 x : @/20 x : 5/20 x (ntu/ 7 t1n (ntu/ @ t1n (ntu/ 5 t1n M 0#7) < "#)@ / 2#2" < 5#@5 mg M 0#@ < "# / 2#) < #) mg M 0#5 < "#@ / 2#7 < 7#2 mg M " < 2 / 6 < @ mg M "#" < 2#2 / 6#6 < @#@ mg M "#2 < 2#) / 6# < 5# mg M "#6 < 2# / 6#5 < "0#) mg M "#) < 2#@ / )#2 < ""#2 mg M "#5 < 6 / )#5 < "2 mg (ntu/ "0 t1n : "0/20 x (ntu/ "" t1n : ""/20 x (ntu/ "2 t1n : "2/20 x (ntu/ "6 t1n : "6/20 x (ntu/ ") t1n : ")/20 x (ntu/ "5 t1n : "5/20 x .

D% M < / )0 mg (ntu/ " t1n (ntu/ 2 t1n (ntu/ 6 t1n (ntu/ ) t1n (ntu/ 5 t1n (ntu/ t1n : "/"6 x : 2/") x : 6/"5 x : )/" x < / )0 mg < / )0 mg < / )0 mg < / )0 mg < / )0 mg < / )0 mg < / )0 mg < / )0 mg < / )0 mg < / )0 mg < / )0 mg < / )0 mg < / )0 mg < / )0 mg < / )0 mg M G / 6#" mg M G / 5#7 mg M G / @ mg M G / "0 mg M G / ""#@ mg M G / "6#6 mg M G / ")#7 mg M G / " mg M G / "@ mg M G / 20 mg M G / 22 mg M G / 2) mg M G / 2 mg M G / 2@ mg M G / 60 mg : 5/"7 x : /"@ x : 7/"5 x : @/20 x : 5/20 x (ntu/ 7 t1n (ntu/ @ t1n (ntu/ 5 t1n (ntu/ "0 t1n : "0/20 x (ntu/ "" t1n : ""/20 x (ntu/ "2 t1n : "2/20 x (ntu/ "6 t1n : "6/20 x (ntu/ ") t1n : ")/20 x (ntu/ "5 t1n : "5/20 x P!r*i ungan )a*an Di&uat ""0 m4 sirup# dalam satu sendo/ te1# terdapat 5 ml sirup3 "3 Paracetamol : 200 mg mg x x ""0/5 ""0/5 ""0/5 ""0/5 M ))00 mg M "62 mg M 275 mg M 66 mg 23 Dextrometorfan HBr : 63 Fenilefrin H!l : "2#5 mg x x )3 $lorfeniramin maleat : "#5 mg .

na/<ana/ 6 G @ t1n 2 x se1ari " sdt 5 G "5 t1n 2 x se1ari 2 sdt De?asa P!ng!nc!ran "3 $lorfeniramin maleat D2)#2 mgE "00 mg 50 ml " ml D50 mgE "0 ml 5 ml D25 mgE 6 x se1ari " sdm 23 %etil para&en 55 mg "00 ml " ml D0#55 mgE 5 ml " ml D0#"" mgE "0 ml " ml D0#0"" mgE .-uadest A uran 'a#ai : 0#05 ' : )0 ' x x ""0/5 ""0/5 ""0/5 ""0/5 M 0#0"" mg M )) ml M 0#00"" ml M 0#0"" ml : 0#005 ' x : 0#05 ' : ad ""0 ml x .53 %etil para&en 3 Sirup (SP 73 Tartra*in @3 Sirup +range 53 .

0ara (!r1a "3 .lat dan &a1an disiap/an 23 Di/ali&rasi &otol ?ada1 "00 ml dan >rlenmeCer ""0 ml 63 Ditim&ang &a1an sesuai per1itungan &a1an )3 Di&uat sediaan sirup (SP dengan cara melarut/an su/rosa @5 g /e dalam air mendidi1 "00 ml 53 Di&uat pengenceran &a1an : 3 Digerus dan dilarut/an masing<masing *at a/tif dalam air secu/upnCa dalam >rlenmeCer Cang &er&eda3 .63 Tartra*in 55 mg 50 ml " ml D"#" mgE "0 ml " ml D0#"" mgE "0 ml " ml D0#0"" mgE "0 ml " ml D0#00"" mgE )3 +range sCrup 55 mg "00 ml " ml D0#55 mgE 5 ml " ml D0#"" mgE "0 ml " ml D0#0"" mgE ./.

73 Ba1an a/tif Cang tela1 larut dicampur/an dalam satu >rlenmeCer# lalu diadu/ 1ingga 1omogen3 @3 Ditam&a1/an sirup (SP dan metil para&en 1asil pengenceran# adu/ 1ingga 1omogen3 53 Ditam&a1/an a-uadest 1ingga Bolume mencapai @0 ' "03Ditam&a1/an tartra*ine dan sirup orange 1asil pengenceran3 ""3Dicu/up/an Bolume 1ingga "00 ml# lalu di1omogen/an3 "23Dimasu//an /e dalam ?ada1 dan di&eri eti/et3 .

RIZAL PAKAYA (H 511 03 062 SUKAMTO S. MAMADA (H 511 03 06! DESNAL TEKEN (H 511 03 032 IRA"AN SUKMA (H 511 01 053 ASISTEN # santi sinala MAKASSAR 2005 .LABORATORIUM TEKNOLOGI FARMASI JURUSAN FARMASI UNIVERSITAS HASANUDDIN HASIL DISKUSI TEKNOLOGI SEDIAAN FARMASI 2 SIRUP FLU OLEH KELOMPOK VIII MOH.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful