You are on page 1of 2

太上說中斗大魁保命妙經

爾時。泰清仙境。太上老君於永壽年中。與徵士張真人。屢!於於"
#。$%斗&'()。$*+,-./。於0太上老君1234。於清
5中6789。:;<=。>?@A。3BCD。EFGH。IJKL。
MNOP。QRST。7U3V。WX保命。YZ[\。X4]^。_
`ab。老君0時c;de。
fg中h。ijkl。mnop。qrst。uvwx。yz7{。
|}o~。•€•‚。_`aƒ。„…†‡。ˆ‰Š‹。Œ•OŽ。
••.]。6F‘’。““”•–。
中斗—˜™&_`真君。
中斗—š›œ上•真君。
中斗—žHŸ•真君。
太上e。f¡中斗¢£¤F)中。kl¥¦。Š大a§。¨F©ª。«
j¬F。-'®{。F人¯°。±²³´µ¶。·¸¹`。º_»¼。
½`¾¿。¸À*人。ÁXÂÃ。F真OÄ。Å`gÆ。±ÇÈ+É•
ÊË。ÌÍÎ.。ÏÏOÐ。ÑÒ˜Ó。ÔÕÖ×。ØO½ÈÙÚ。說
Û中斗Ü{。<˜FÝcÞßà‹。áâã]。
老君³<˜FÝe。
f†ä‡。¢å中h。æ£çè。éêëì。
k§íî。大™ïð。ñòóô。õöJ÷。
«nop。møst。Ìù¬F。a§úû。
žüýþ。ÿš河源。šÿ八宿。žÿšF。
普得擁護。I福aÆ。蠲•罪簿。}滅x根。
東斗¨算。%斗記„。北斗}死。南斗上X。
中斗大魁。巍然•Š。F人]_。曠劫長存。
ž途¤苦。八難ž迍。承<=。6!3"。
老君#<˜FÝe。
中斗)ª。X於k斗。$Ò$Ñ。%œ)源。
&'護(。)'*+。,'‰ª。-'./。0'中¨。oúa1。&
FK23©45。,FK26F78。
)FK29:;<。-FK2=4>?。
0FK2@F7A。¤'大Koú)B。
ij~C。D•»E。FG°H。ÌIJK。
LMNO。PQ太R。3BCD。k§S真。
TŠ)U。H&'君。•Š大•。æ¥Vê。
Wú存X。YZ•[。”得=_WX。
\]經^Ì.ˆ‰。於¡_)`。a於b命)`。
a於ž©八!)c。defg。$時h„i°jˆ‰。
;³kl。清ç4•。mn真•。op罪q。
真•rs。t算W年。a[OP。
ýuXF。„v仙#。wx上清。
老君³<˜FÝe。
¤l¯-&y。±z¸於¹`。º_{X。
永|}~。½`)°。•€大•。
老君1³<˜FÝe。
¤斗T‚&'。¤斗真君„ƒ。
宿¡„…。l得†‡。ˆ‰Š‹。ˆ‰&Š。
vx_Ž‹Œ•Ž。••‘•a得’Ã。
È“ÔÕW‘。ã)。”)。•–;—。
老君˜™š。c6F>›。FÝœ‹•p。
¸)於`。ž)3Ÿ。œ_ab。