You are on page 1of 1

Pięć Stanów Buddy

Marpa Tłumacz Marpa Tłumacz (1012-1097) – wielki mistrz buddyzmu tybetańskie !" uczeń m#i$# i$dy%skic& ma&asidd&'w (ar!py i Maitripy" zał!)yciel szk!ły *arma *a yu# +pr!wadził z ,$dii d! Tybetu )ywy przekaz $auk -uddyzmu .iame$t!we% .r! i" a tak)e przetłumaczył z sa$skrytu $a tybetański wiele buddy%skic& tekst'w# Marpa pr!wadził )ycie czł!wieka /wieckie !" utrzymu%0c sw!%0 r!dzi$1 i pracu%0c $a !sp!darstwie# +padk!bierc0 %e ! przekazu był %! i$ Milarepa# +am!!/wietla%0cy si1 $iezmie$$y w l0d !pisywa$y %est %ak! $ie$ar!dz!$a Dharmakaja" +ta$ 2rawdy# (ieprzerwa$a m0dr!/3 zr!dz!$a sama z siebie !pisywa$a %est %ak! m$! !/3 Nirmanakaji" +ta$u 4ma$ac%i# 5bie z%ed$!cz!$e i wsp'łwyła$ia%0ce si1 !pisywa$e s0 %ak! Sambhogakaja" +ta$ 6ad!/ci# Trzy p!wy)sze w!l$e !d p!cz0tku !pisywa$e s0 %ak! Swabhawikakaja" +ta$ 4se$c%i# 7szystkie !$e razem" b1d0c p!za wszelkimi uwaru$k!wa$iami" !pisywa$e s0 %ak! Mahasukhakaja" +ta$ 7ielkie% -ł! !/ci# 5t! pi13 !statecz$yc& +ta$'w -uddy# 8zy radu%e t! wasze umysły" serdecz$i przy%aciele9