You are on page 1of 5

KIM TRA CHUN B THI I HC & CAO NG LN I . NK 2012- 2013 Mn : Vt l.

Thi gian : 90 pht ---oOo--Cu 1: Mt cht im dao ng i u ha vi phng trnh x = 6cos(t - 2 /3) (cm,s). Ti thi im t =

M 158

5 s k t gc thi 6

gian cht im c tc A. 3 3 cm/s v ang chuyn ng nhanh dn. B. 3 3 cm/s v ang chuyn ng chm dn. C. 3 cm/s v ang chuyn ng nhanh dn. D. 3 cm/s v ang chuyn ng chm dn. Cu 2: Trong my bin p l tng, in p hiu dng gia hai u cun th cp khng ph thuc vo A. s vng dy ca cun th cp. B. in p hiu dng gia hai u cun s cp. C. s vng dy ca cun s cp. D. cng dng in hiu dng chy trong cun s cp. Cu 3: Xt mch i n gm i n tr thun R, cun cm thun c t cm L v t i n c i n dung C mc ni tip. Mch c t di in p xoay chiu u = U 2 cost (U v khng i) th i n p tc thi hai u R, L, C l n lt l uR, uL, uC v in p hiu dng hai u R, L, C ln lt l UR, UL, UC. Quan h no sau y l ng? A.
u uR + C = 0. UR UC

B.

u uL + C = 0. UL UC

C.

u uR + = 0. U UR

D.

uL u + R = 0. UL UR

Cu 4: Trong mt mch dao ng l tng ang c dao ng i n t t do. Gi L l t cm v C l in dung ca mch. Ti thi im t, hiu in th gia hai bn t in l u v cng dng in trong mch l i. in tch cc i ca t in l A. q0 =
LCu 2 + L2 i2 .

B. q0 =

C 2 u 2 + LCi 2 .

C. q0 =

Cu 2 +

Li 2 . C

D. q0 =

Cu 2 + Li 2 . L

Cu 5: Mt khung dy dn phng quay u quanh mt trc c nh nm trong mt phng khung dy, trong mt t trng u c vect cm ng t vung gc vi trc quay ca khung. Sut in ng cm ng xut hin trong khung c biu thc e = 4cos(20 t - /3) (V). T thng qua khung bin thin theo phng trnh A. = 0,4cos(20t - 5/6) (Wb). B. = 0,4cos(20 t + /6) (Wb). C. = 0,2cos(20 t - 5/6) (Wb). D. = 0,2cos(20t + /6) (Wb). Cu 6: Mch dao ng i n t l tng gm cun cm c t cm L v t in c in dung C = 2 F ang thc hin dao ng i n t t do vi in tch cc i ca t i n l 4 C. Ti thi im nng lng t trng ca mch bng 3 J th hiu in th gia hai bn t in c ln B. 1 V. C. 1,2 V. D. 1,6 V. A. 3 V. Cu 7: Mt con lc l xo c khi lng qu cu 500 g, dao ng iu ha theo phng ngang vi mc th nng chn ti v tr cn bng th c nng bng 40 mJ. Bit rng khi l xo ngn nht vt c ln gia tc bng 3,2 m/s2. cng l xo bng A. 16 N/m. B. 48 N/m. C. 64 N/m. D. 32 N/m. Cu 8: in nng t mt trm pht in c a thng n cc x A v B bng cc ng dy truyn ti mt pha cng loi v c tit din nh nhau, x B xa trm pht i n hn x A 15 km. in p hiu dng ti trm pht in ca ng dy truyn n A l U, ca ng dy truyn n B l
3U . Cho rng ch tnh n hao ph trn ng dy, cng sut cung 2

cp ca trm pht l khng i v nh nhau cho c hai ng dy, h s cng sut trong c hai trng hp u bng nhau. Bit in nng nhn c ti A v B bng nhau. X A cch trm pht i n A. 18 km. B. 12 km. C. 30 km. D. 24 km. Cu 9: Hai cht im thc hin hai dao ng i u ha trn hai ng thng song song k nhau v song song vi trc Ox. V tr cn bng ca chng nm trn cng ng thng vung gc vi Ox ti O. Bit bin dao ng ca hai cht i m ln lt l 1,4 cm v 4,8 cm. Trong qu trnh dao ng hai cht im cch nhau on ln nht (tnh theo phng Ox) l 5 cm. Khi hai cht im v tr ngang nhau chng cch v tr cn bng on A. 1,120 cm. B. 0,840 cm. C. 1,212 cm. D. 1,344 cm. Cu 10: Trong hin tng sng dng x y ra trn mt si dy n hi, gi l bc sng ca sng truyn trn dy v k = 0, 1, 2, 3 , th khong cch gia mt im nt v mt im bng l A. d = (k +0,5 ) .
2

B. d = (2k+1) .

C. d = (k +0,5) .

D. d = (k + 1) .

Cu 11: Mt con lc n c khi lng vt nh l 200 g c treo trn trn mt chic xe ang ng yn trn mt ng ngang ti ni c gia tc trng trng g = 10 m/s2. Sau xe khi hnh chuyn ng nhanh dn u vi gia tc c ln 4 m/s2, con lc n dao ng vi lc cng dy c ln ln nht bng A. 2,154 N. B. 2,286 N. C. 2,462 N. D. 2,545 N. Cu 12: Mt dy n hi AB di 40 cm, c u A gn vo nhnh m thoa v u B t do. Khi cho m thoa rung th trn dy c sng truyn i vi tc 5,6 m/s. trn dy c sng dng vi 3 bng sng th m thoa phi rung vi tn s A. 17,5 Hz. B. 21 Hz. C. 14 Hz. D. 24,5 Hz.
THPT GIA NH M 158 - TRANG 1

Cu 13: Mc mt cun cm thun vo hai cc my pht i n xoay chiu mt pha c i n tr phn ng khng ng k. Pht biu no sau y l ng? A. Dng in qua cun cm sm pha /2 so vi in p hai u cun cm. B. Dng i n qua cun cm c gi tr hiu dng khng ph thuc vo tc quay ca roto. C. in p hiu dng hai u cun cm nh hn sut in ng hiu dng ca my. D. Cm khng ca cun cm cng nh khi roto quay cng nhanh. Cu 14: Ti im O trong mi trng ng hng, khng hp th m, c ngun m i m c cng sut pht m khng i. M v N l i m nm trn cng na ng thng k t O, P l trung i m ca MN. Gi LM, LN, LP l mc cng m ln lt ti M, N v P. Nu hiu LM LP = 20 dB th hiu LM LN bng A. 30 dB. B. 32,3 dB. C. 25,6 dB. D. 25 dB. Cu 15: Mt my pht i n xoay chiu mt pha c phn ng gm su cun dy ging nhau mc ni tip, mi cun dy gm 50 vng dy. Sut in ng xoay chiu do my pht sinh ra c dng e = 120cos100t (V). T thng cc i qua mt vng dy ca phn ng l A. 1,799 mWb. B. 1,272 mWb. C. 0,477 mWb. D. 0,899 mWb. Cu 16: Mch dao ng in t l tng gm cun cm v t i n thc hin dao ng i n t t do vi dng i n cc i qua mch l 8 mA, hiu i n th cc i gia hai bn t in l 4 V. Ly tc nh sng trong chn khng c = 3.108 m/s, =3,14. Dng mch dao ng ny thu c sng in t c bc sng 0,942 m. in dung t in bng A. 1,5 pF. B. 0,5 pF. C. 2 pF. D. 1 pF. Cu 17: t in p u = 220 2 cos(100 t + /2) (V) vo hai u on mch gm i n tr thun R = 10 mc ni tip vi mt qut in xoay chiu th dng din qua mch c dng i = 2 2 cos(100t + /6) (A). Bit qut i n c hiu sut 80%. Cng sut c hc m quat in sinh ra l A. 180 W. B. 220 W. C. 144 W. D. 176 W. Cu 18: Mch dao ng l tng ang c dao ng in t t do vi chu k T v in tch cc i ca t l 25 C. Ti thi im t dng i n qua mch c ln 12 mA, n thi im t = t +
T th i n tch t in c ln 24 C. Ti thi 4

im t dng i n qua mch c ln A. 7 mA. B. 5 mA. C. 3,5 mA. D. 2,5 mA. Cu 19: Mt sng ngang c tn s 25 Hz truyn i trong mt mi trng n hi. Xt hai i m M v N nm trn cng phng truyn sng v cch nhau 16 cm. Bit bin sng l 4 cm v khng i khi truyn i. Ti mt thi im, khi phn t ti M c li dao ng l 2 cm v ang chuyn ng theo chiu hng v v tr cn b ng th phn t ti N cng c li dao ng l 2 cm nhng ang chuyn ng hng xa v tr cn bng. Tc truyn sng trong mi trng c gi tr nh nht l A. 24 m/s. B. 12 m/s. C. 8 m/s. D. 6 m/s. Cu 20: Mch dao ng i n t l tng gm cun cm c t cm L v t i n c i n dung C ang thc hin dao ng i n t t do vi tn s 350 kHz. Nu thay t C thnh t c in dung C1 th tn s dao ng in t ring ca mch l 50 kHz. Nu thay t C thnh t c in dung C2 = C + C1 th tn s dao ng in t ring ca mch l A. 35 2 kHz. B. 70 kHz. C. 70 2 kHz. D. 35 kHz. Cu 21: Hai im trong mi trng c sng c truyn qua cch nhau on bng s nguyn ln bc sng lun dao ng cng A. tn s. B. bin . C. nng lng. D. pha. Cu 22: Xt mch dao ng i n t l tng gm cun cm c t cm L v t i n c i n dung C = 3 F. Ban u t vo hai u cun cm mt ngun i n mt chiu c sut i n ng khng i v i n tr trong 0,5 . Khi dng i n mt chi u chy qua cun cm c gi tr n nh, ta ngt ngun in mt chiu khi mch th trong mch dao ng c dao ng in t t do vi hi u i n th gia hai b n t in thay i theo phng trnh u = 12cos(5.105t - /2) (V,s). Sut in ng ca ngun in mt chi u c gi tr A. 12 V. B. 9 V. C. 15 V. D. 6 V. Cu 23: t in p u = 120 6 cos100t (V) vo hai u on mch gm i n tr thun mc ni tip vi mt cun dy(c in tr thun) th dng i n qua mch lch pha /4 so vi in p hai u mch v lch pha /3 so vi in p hai u ng dy. in p hiu dng hai u ng dy c gi tr l A. 120 V. B. 120 6 V. C. 120 2 V. D. 240 V. Cu 24: Mt sng ngang truyn t M n N cch M 10 cm vi tc 6 m/s. Bit dao ng ti N c phng trnh uN = 2cos(20t - /6) (cm,s). Bit bin sng khng i khi truyn i. Phng trnh dao ng ti M c dng B. uM = 2cos(20t + /6) (cm,s). A. uM = 2cos(20 t - /2) (cm,s). C. uM = 2cos(20t - /2) (cm,s). D. uM = 2cos(20 t + /3) (cm,s). Cu 25: Khi c hai ngun sng c ging nhau to ra giao thoa sng trn mt cht lng, th A. cc im trn mt cht lng lun dao ng cng tn s. B. hai im dao ng bin cc i lun cch nhau on bng na bc sng. C. im bin cc tiu l im nhn c hai sng ti ngc pha nhau. D. im bin cc i v im bin cc tiu lun dao ng ngc pha nhau.
THPT GIA NH M 158 - TRANG 2

Cu 26: Mch dao ng in t l tng gm cun cm c t cm L = 1/ mH v t i n c i n dung C ang thc hin dao ng in t t do vi hiu in th cc i gia hai bn t in l 6 V v dng i n cc i trong mch 18 mA. Thi gian ngn nht dng in trong mch gim t gi tr cc i n na gi tr cc i l A. 1 s. B. 2 s. C. 0,25 s. D. 0,5 s. Cu 27: Mt con lc l xo c cng l xo 80 N/m, khi lng qu cu 500 g, dao ng i u ha theo phng ngang vi gia tc cc i l 8 m/s2. Chn mc th nng ti v tr cn bng v l y 2 = 10. Th nng ca h gim t 50 mJ xung cn 25 mJ sau khong thi gian ngn nht l A.
1 s. 48

B.

1 s. 24

C.

1 s. 60

D.

1 s. 12

Cu 28: Xt mch i n gm i n tr thun R, cun cm thun c t cm L v t in c in dung C mc ni ti p. Mch c t di i n p xoay chiu u = U 2 cos t (U khng i) th i n p hiu dng hai u R, L, C ln lt l UR, UL, UC. Trong trng hp no sau y, in p hai u t C vung pha in p hai u mch ? B. Thay i d ULmax. C. Thay i UCmax. D. Thay i L UCmax. A. Thay i L ULmax. Cu 29: Trong sng in t thnh phn in trng v t trng bin thin tun hon A. cng tn s, cng pha. B. cng bin , cng pha. C. cng phng, cng tn s. D. cng bin , cng tn s. Cu 30: t in p u = U0 cost (V) (U0 v khng i) vo hai u on mch gm bin tr thun R, cun cm thun v t in mc ni tip. Khi i u chnh R = R1 v R = R2 = 3R1 th cng sut tiu th trn mch b ng nhau. Khi R = R2 mch c h s cng sut bng A.
3 . 2

B.

2 . 3

C.

3 . 4

D.

1 . 2

Cu 31: Xt mt con lc n c chiu di l dao ng iu ha. Khi gim chiu di con lc on 25 cm th chu k dao ng l T1. Khi tng chiu di con lc thm on 25 cm th chu k dao ng l T2 = T1
3 . Chiu di ban u ca con lc 2

l A. l = 0,75 m. B. l = 1,5 m. C. l = 1 m. D. l = 1,25 m. Cu 32: t in p u = 240cos100t (V) vo hai u on mch gm in tr thun, t i n c in dung C thay i c v cun cm thun mc ni tip. Khi iu ch nh C = C0 th in p hiu dng hai u t t gi tr cc i l 120 6 V. Khi iu chnh C = C1 =
10 3 103 F v C = C2 = th in p hiu dng hai u t c gi tr bng nhau l 3 9 C. 120 2 V. D. 120 V. B. 80 3 V.

A. 240 V. Cu 33: t in p u = 170cos t (V) ( khng i) vo hai u on mch i n tr thun, cun cm thun v t i n mc ni ti p th in p hiu dng hai u in tr 40 2 V. Ti thi im in p tc thi hai u i n tr l 48 V th in p tc thi hai u cun cm l 40 V. Ti thi im ny i n p tc thi hai u mch l A. 168 V. B. 144 V. C. - 72 V. D. -152 V. Cu 34: Xt mch i n gm i n tr thun, t in v cun cm thun mc ni tip. Khi t vo hai u mch in p xoay chiu c gi tr hiu dng v tn s khng i th in p hai u cun cm vung pha i n p hai u mch v mch tiu th cng sut 240 W. Nu ni hai bn t i n b ng mt dy dn th i n p hiu dng hai u cun cm bng hai ln in p hiu dng hai u in tr v mch tiu th cng sut A. 80 W. B. 120 W. C. 60 W. D. 48 W. Cu 35: Trong hin tng giao thoa sng nc, hai ngun dao ng theo phng vung gc vi mt nc, cng bin , cng pha, cng tn s 50 Hz c t ti hai im A v B cch nhau 15 cm. T c truyn sng trn mt nc l 75 cm/s. Xt im M cch A on 8 cm v M nm trn ng thng vung gc vi AB ti A. S im dao ng bin cc tiu c trong khong gia AM l A. 4 im. B. 3 im. C. 5 im. D. 6 im. Cu 36: Mt cht im dao ng iu ha vi chu k T. Sau khong thi gian nht l vm v tc trung bnh ln nht l A. vM = vm 3 . B. vM = 2vm 3 . C. vM =
2v m 3 . 3
T , cht im c tc trung bnh nh 3

D. vM =

vm 6 . 2

Cu 37: Hai u cun s cp ca mt my bi n p lun c t di in p xoay chiu c gi tr hiu dng khng i th in p hiu dng hai u cun th cp h l 40 V. xc nh s vng dy ca cun th cp, ta ln lt lm nh sau : u tin ta cho cun th cp gim bt mt s vng dy th o c i n p hi u dng hai u cun th cp h l 35 V, sau li qun thm vo cun th cp ( b gi m s vng dy trn) 60 vng th o c i n p hiu dng hai u cun th cp h l 45 V. S vng dy cun th cp l A. 360 vng. B. 720 vng. C. 240 vng. D. 120 vng.
THPT GIA NH M 158 - TRANG 3

Cu 38: Chu k dao ng iu ha ca con lc n v con lc l xo c i m no sau y ging nhau? A. Ph thuc vo gia tc trng trng ni lm th nghim. B. Khng ph thuc vo khi lng vt nh. C. Khng ph thuc vo cch kch thch dao ng. D. Ph thuc vo v tr a l ca ni lm th nghim. Cu 39: t in p u = U0 cost (V) (U0 khng i, thay i C. vo hai u on mch gm in tr thun R, cun cm thun c t cm
1 5

H v t i n mc ni tip. Khi = 60 rad/s th cng dng i n hiu dng qua

on mch t gi tr cc i l 3 A. Khi = 120 rad/s th cng dng i n hiu dng qua on mch l 2 A. Gi tr ca R bng A. 90 5 . B. 36 . C. 36 5 . D. 90 . Cu 40: Trong dao ng i u ha nu chn mc th nng ti v tr cn bng th lc ko v A. bin thin iu ha cng tn s v cng pha vi li . B. c ln cc ti u khi th nng cc i. C. c ln khng i v lun hng v v tr cn bng. D. c ln cc i khi ng nng cc tiu. Cu 41: Mch dao ng i n t l tng gm cun cm c t cm L = 2 mH v t in c i n dung C ang thc hin dao ng i n t t do vi in tch cc i ca t i n l 50 nC v dng in cc i qua mch l 25 mA. Hiu in th cc i gia hai bn t in l A. 50 V. B. 25 V. C. 37,5 V. D. 12,5 V. Cu 42: Trong hin tng giao thoa sng nc, hai ngun dao ng theo phng vung gc vi mt nc, cng bin , cng pha, cng tn s 20 Hz c t ti hai im A v B cch nhau 20 cm. T c truyn sng trn mt nc l 60 cm/s. Xt im M nm trn on thng AB v cch A on 15 cm. Trn ng thng vung gc vi AB ti M, im dao ng bin cc i gn M nht cch M on bng A. 4,536 cm. B. 3,947 cm. C. 4,152 cm. D. 4,325 cm. Cu 43: Hai dao ng iu ha cng phng, cng tn s
2 Hz c bin ln lt l A1 = 7 cm v A2. Bit rng khi dao

ng th (1) c li 7 cm th dao ng th (2) ang i qua v tr cn bng. Bit dao ng tng hp ca hai dao ng ny khi qua v tr cn bng c tc 1 m/s. Gi tr ca A2 bng A. 21 cm. B. 18 cm. C. 24 cm. D. 20 cm. Cu 44: Mt cht i m dao ng i u ha quanh i m O trn trc Ox. Xt i m M cch O on 3 cm th thi gian ngn nht vt i t O n M bng thi gian ngn nht gia hai ln lin tip vt i qua M v bng
1 s. Tc ca vt khi i 12

qua M l A. 4,5 cm/s. B. 12 cm/s. C. 4 3 cm/s. D. 9 2 cm/s. Cu 45: Dao ng no sau y c chu tc dng bi ngoi l c nhng c bin khng i v c tn s b ng tn s ring ca h? A. Dao ng tt dn chm. B. Dao ng duy tr. C. Dao ng t do. D. Dao ng cng bc. Cu 46: t in p u = 100 6 cos100t (V) vo hai u on mch gm i n tr thun R = 50 mc ni tip vi mt cun dy(c i n tr thun) th i n p hiu dng hai u i n tr v cun dy bng nhau l 100 V. Cng sut tiu th trn mch l A. 100 3 W. B. 200 W. C. 200 3 W. D. 300 W. Cu 47: Mt dy n hi AB di 1 m, c u A gn vo nhnh m thoa v u B c nh. Khi cho m thoa rung th trn dy c sng truyn i vi tc 15 m/s. Nu tn s rung ca m thoa thay i t 25 Hz n 70 Hz th s ln trn x y ra sng dng trn dy l A. 5. B. 4. C. 7. D. 6. Cu 48: t in p u = U0 cost (V) (U0 khng i, thay i C. vo hai u on mch AB gm bin tr thun R, cun cm thun v t i n mc ni tip, gi M l i m ni gi a cun cm v t i n. Khi iu chnh = 1 th mch c cm khng bng hai ln dung khng. in p hai u AM c gi tr hiu dng khng i khi ta thay i gi tr bin tr R th phi iu chnh bng A.
1 . 2

B. 1 2 .

C. 21.

D.

Cu 49: Tnh cht v c im no sau y ca sng in t ging sng m? A. Lun l sng ngang. B. Truyn c trong chn khng. C. Khi truyn i mang theo nng lng. D. Bc sng gim khi truyn t khng kh vo nc. Cu 50: Mt con lc l xo c khi lng vt nh 0,4 kg, dao ng iu ha theo phng ngang. Nu mc th nng chn ti v tr cn bng th sau khi i c nhng qung ng ngn nht bng nhau l 4 cm ng nng ca vt li bng 6 mJ. Vt i c qung ng ny trong khong thi gian ln nht bng A.
s. 10

B.

2 s. 15

C. -/-

s. 5

D.

s. 15

THPT GIA NH

M 158 - TRANG

**** P N 158 **** 1 2 3 4 5 6 7 C D B B D B D

8 B

9 D

10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 A C A B C B D C C B A

21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 A B C B C A A D A A D A A D A A C C B D 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 B D C C B D D A C B **** KHO P N **** C04D26B25B43D28B47D07B31D12A16C13A19B27C23B29D50C32C48B18A44A14B49C36B17C15A46A 08D24A41A33D05A39A35D40A21A06C30C01B38D02B45D22C09C11B03D37D20A34C42B10

THPT GIA NH

M 158 - TRANG