You are on page 1of 906

ABC Amber LIT Converter

http://www.processtext.com/abclit.html

Yaþar Kemal

Ýnce Memed

Roman

Duvarýn dibinde resmim aldýlar

Ak kaðýt üstünde tanýyýn beni

Toros daðlarýnýn etekleri ta Akdenizden baþlar. Kýyýlarý döven ak

köpüklerden sonra doruklara doðru yavaþ yavaþ yükselir. Akdenizin

üstünde daima, top top ak bulutlar salýnýr. Kýyýlar dümdüz, cilalanmýþ gibi

düz killi topraklardýr. Killi toprak et gibidir. Bu kýyýlar saatlerce içe

kadar deniz kokar, tuz kokar. Tuz keskindir. Düz, killi, sürülmüþ

topraklardan sonra Çukurovanýn bükleri baþlar. Örülmüþçesine sýk çalýlar,

kamýþlar, böðürtlenler, yaban asmalarý, sazlarla kaplý, koyu yeþil, ucu

bucaðý belirsiz alanlardýr bunlar. Karanlýk bir ormandan daha yabani, daha

karanlýk!

Biraz daha içeri, bir taraftan Anavarzaya, bir taraftan Osmaniyeyi

ABC Amber LIT Converter


http://www.processtext.com/abclit.html
ABC Amber LIT Converter
http://www.processtext.com/abclit.html

geçip Ýslahiyeye gidilecek olursa geniþ bataklýklara varýlýr.

Bataklýklar yaz aylarýnda fýkýr fýkýr kaynar. Kirli, pistir. Kokudan yanýna

yaklaþýlmaz. Çürümüþ saz, çürümüþ ot, aðaç, kamýþ, çürümüþ toprak kokar.

Kýþýnsa duru, pýrýl pýrýl, taþkýn bir sudur. Yazýn otlardan, sazlardan

suyun yüzü gözükmez. Kýþýnsa çarþaf gibi açýlýr. Bataklýklar geçildikten

sonra, tekrar sürülmüþ tarlalara gelinir. Toprak yaðlý, ýþýl ýþýldýr.

Bire kýrk, bire elli vermeye hazýrlanmýþtýr. Sýcacýk, yumuþaktýr.

Üstleri aðýr kokulu mersin aðaçlarýyla kaplý tepeler geçildikten

sonradýr ki, kayalar birdenbire baþlar. Ýnsan birden ürker.

Kayalarla birlikte çam aðaçlarý da baþlar. Çamlarýn birer billur

pýrýltýsýndaki sakýzlarý buralarda topraða sýzar. Ýlk çamlar geçildikten

sonra, gene düzlüklere varýlýr. Bu düzlükler boz topraktýr. Verimsiz, kýraç...

Buralardan Torosun karlý doruklarý yanýndaymýþ, elini uzatsan tutacakmýþsýn

gibi gözükür.

Dikenlidüzü bu düzlüklerden biridir. Dikenlidüzüne beþ kadar köy

yerleþmiþtir. Bu beþ köyün beþinin de insanlarý topraksýzdýr. Cümle toprak

Abdi Aðanýndýr. Dikenlidüzü, dünyanýn dýþýnda, kendine göre apayrý kanunlarý,

töresi olan bir dünyadýr. Dikenlidüzünün insanlarý, köylerinden gayrý bir

yeri bilmezler hemen hemen. Düzlükten dýþarý çýktýklarý pek az olur.

Dikenlidüzünün köylerinden, insanlarýndan, insanlarýnýn ne türlü

yaþadýklarýndan da kimsenin haberi yoktur. Tahsildar bile iki üç yýlda bir

ABC Amber LIT Converter


http://www.processtext.com/abclit.html
ABC Amber LIT Converter
http://www.processtext.com/abclit.html

kere uðrar. O da köylülerle hiç görüþmez, ilgilenmez. Abdi Aðayý görür gider.

Deðirmenoluk köyü Dikenlidüzündeki köylerin en büyüðüdür.

Abdi Aða da bu köyde oturur. Köy, düzlüðün gün doðusuna düþer.

Kayalýðýn dibindedir. Kayalar mördur. Üstlerini sütbeyaz, yeþile

çalan, gümüþi, türlü renkte lekeler örtmüþtür.

Üst baþta yaþlý, yaþlýlýktan dallarý topraða eðilmiþ, dallarý kývrýlmýþ

bir çýnar aðacý bütün haþmetiyle yýllardýr orada durup durur. Çýnar

aðacýna yüz metre yaklaþýrsýn, elli metre yaklaþýrsýn ortalýkta çýt yoktur.

Her bir yan derin bir sessizlik içindedir. Sessizlik korkutur insaný.

Yirmi beþ metre yaklaþýrsýn gene öyle... On metrede ayný sessizlik.

Aðacýn yanýna gelip de kayadan yanýna dönüncedir ki iþ deðiþir, birdenbire

bir gürültü patlar. Þaþýrýverir insan... Ýlkin kulaklarý saðýr edecek

derecede çoktur. Sonra iner, yavaþlar.

Gürültünün geldiði yer, Deðirmenoluk suyunun gözüdür. Göz deðildir ya,

bura halký oraya suyun gözüdür der. Öyle bilir. Bir kayanýn dibinden köpükler

saçarak kaynar. Ýçine bir aðaç parçasý atýlýrsa bir gün, iki gün, hatta bir

hafta suyun üstünde oynadýðý görülür. Döndürür. Bazýlarý iddia ederler ki,

kaynayan su, üstünde taþý bile oynatýr, batýrmaz. Halbuki suyun gözü burasý

deðildir. Ta uzaklardan, çamlar arasýndan yarpuz, kekik kokularýný

yüklenerek Akçadaðdan gelir. Burada da bu kayanýn altýndan girer, köpürerek,

ABC Amber LIT Converter


http://www.processtext.com/abclit.html
ABC Amber LIT Converter
http://www.processtext.com/abclit.html

kaynayarak, bir delice homurtuyla öbür ucundan çýkar.

Buradan Akçadaða kadar öyle kayalýk, öyle sarptýr ki Toros, bir ev yerinden

daha büyük toprak parçasý görülemez. Ulu çamlar, gürgenler kayalarýn

arasýndan göðe doðru aðmýþtýr. Bu kayalýklarda hemen hemen hiçbir hayvan

yoktur. Yalnýz, o da çok seyrek, akþam vakitleri keskin bir kayanýn

sivrisinde boynuzlarýný, büyük çangallý boynuzlarýný sýrtýna yatýrmýþ bir

geyik, bacaklarýný gerip, sonsuzluða bakarcasýna durur.

Çakýrdikeni en pis, en kýraç toprakta biter. Bir toprak ki bembeyaz,

peynir gibidir. Ot bitmez, aðaç bitmez, eþek inciri bile bitmez,

iþte orada çakýrdikeni keyifle serile serpile biter, büyür, geliþir.

En iyi toprakta bir tek çakýrdikenine rastgelinmez. Bunun sebebi,

bir kere iyi toprak boþ kalmaz, her zaman sürülür ekilir. Bir de,

öyle geliyor ki, çakýrdikeni iyi topraðý sevmez.

Ne iyi, ne kötü boþ býrakýlmýþ orta halli toprakta da biter çakýrdikeni.

Çakýrdikenini söker, yerini ekerler. Toros eteklerinin doruklara

yakýn düzlükleri bu minval üzeredir.

En uzun çakýrdikeninin yüksekliði bir metre kadar olur. Bir sürü

ABC Amber LIT Converter


http://www.processtext.com/abclit.html
ABC Amber LIT Converter
http://www.processtext.com/abclit.html

de dallarý vardýr. Dallar dikensi çiçeklerle donanýr. Bu çiçekler beþ

perli, yýldýz gibi, uçlarý sert, sivri iðnelerin ortasýndadýr. Her

çakýrdikeninde bunlardan yüzlerce bulunur.

Çakýrdikeni bittiði yerde bir iki, üç dört tane bitmez. Öyle üst

üste, öyle sýk biter ki arasýndan yýlan geçemez. Ýðne atsan çakýrdikeninden

yere düþmez.

Baharda zayýf, açýk yeþildir. Hafif bir yel esse, topraða deðecekmiþ

gibi yatar. Yaz ortalarýnda, dikende, önce mavi damarlar peydah

olur. Sonra yavaþ yavaþ dikenin dallarý, gövdesi mavileþir. Açýkça bir

mavidir bu... Sonra mavi gittikçe koyulaþýr. Bu en güzel bir mavidir.

Bir tarla, uçsuz bucaksýz bir ova tüm maviye keser. Gün batarken eðer bir

yel eserse mavi dalgalanýr, hýþýrdar, aynen deniz gibi. Gün batarken

sular nasýl kýzarýr, çakýrdikeni tarlasý da öyle kýzarýr.

Güze doðru dikenler kurur. Mavilik beyaza döner. Çatýrtýlar gelir

çakýrdikeninden.

Düðme büyüklüðünde sütbeyaz sömüklüböcekler vardýr hani. Bunlardan

yüzlercesi, binlercesi dikenlerin gövdelerine sývanýr. Diken gövdeleri boncuk

boncuk sütbeyaz olur.

ABC Amber LIT Converter


http://www.processtext.com/abclit.html
ABC Amber LIT Converter
http://www.processtext.com/abclit.html

Deðirmenoluk köyü çakýrdikenlik... Tarla yok, bað, bahçe yok.

Safi çakýrdikenlik.

Çakýrdikenliðin içinden koþan çocuk soluk soluðaydý. Çoktanberidir ki

durmamacasýna koþuyordu. Birden durdu. Bacaklarýna baktý. Dikenlerin

yýrttýðý yerden kan sýzýyordu. Ayakta duracak hali yoktu. Korkuyordu. Ha

yetiþti, ha yetiþecekti. Korkuyla arkasýna baktý. Görünürlerde kimsecikler

yoktu. Ferahladý. Saða saptý. Bir zaman koþtu. Sonra yoruldu. Yorulunca

çakýrdikenlerinin içine yattý. Sol yanýnda bir karýnca köresi gördü.

Karýncalar iri iri. Körenin aðzýnda cývýl cývýl kaynaþýyorlar. Bir zaman her

þeyi unutup karýncalara daldý. Ve birden aklýna gelince sýçradý. Saða saptý.

Biraz sonra da dikenlikten çýktý. Dikenliðin kýyýsýna dizleri üstü çöktü.

Baktý ki dikenliðin üstünden baþý gözüküyor, kýçý üstü oturdu bu sefer de.

Bacaklarý kanýyordu. Kan sýzan yerlere toprak ekelemeye baþladý. Toprak

yaralara düþünce yaktý.

Kayalýklar azýcýk ötedeydi. Kayalýklara doðru var gücünü harcayarak

yeniden koþmaya baþladý.. En yüksek kayanýn altýndaki çýnar aðacýna vardý.

Aðacýn dibi bir kuyu gibi derinlemesineydi. Sapsarý, altýn renkli, kýrmýzý

damarlý yapraklar aðacýn dibini doldurmuþ, gövdeyi yarý beline kadar örtmüþtü.

Kuru yapraklar hýþýr hýþýr ediyordu. Gitti, kendisini yapraklarýn üstüne attý.

Çýnarýn çýplak dallarýndan birisinin en ucunda bir kuþ duruyordu, çýtýrdýyý

duyunca uçtu gitti. Yorgundu. Bitmiþti. Burada, bu yapraklarýn üstünde

ABC Amber LIT Converter


http://www.processtext.com/abclit.html
ABC Amber LIT Converter
http://www.processtext.com/abclit.html

gecelemeyi geçirdi aklýndan. Yumuþacýk. Oturduðu yerden kalkamayabilir de.

Sonra, olmaz, dedi kendi kendine. Adamý kurt kuþ yer. Aðacýn üstünde

kalmýþ yapraklardan birkaçý dolana dolana geldi öteki yapraklarýn üstüne

düþtü. Sonra boyuna birer ikiþer düþmeye baþladý.

Kendi kendine konuþuyordu. Sesli sesli konuþuyordu. Sanki, yanýnda birisi

var da ona söylüyor:

Giderim, diyordu. Giderim bulurum o köyü. Kimse bilmez oraya gittiðimi.

Gider bulurum. Giderim iþte. Çoban olurum iþte. Çift sürerim iþte. Anam beni

arasýn iþte. Arasýn aradýðý kadar. Keçi sakallý göremez yüzümü. Göremez iþte.

Ya köyü bulamazsam? Bulamam! Aç kalýr ölürüm. Ölürüm iþte.

Ilýk bir güz güneþi vardý. Kayalarý, çýnarý, yapraklarý yalýyordu.

Toprak taze, apaydýnlýktý. Bir iki güz çiçeði topraðý yarmýþ, ha çýktý,

ha çýkacak. Çiriþler acý kokuyor, ýslak ýslak da parlýyordu. Daðlar, çiriþ

kokar güzün.

Bir saat mi, iki saat'mi ne kadar kaldý orada, belli deðil. Ama,

gün yýkýldý gitti daðlarýn ardýna. Neden sonradýr ki çocuk, söylenmeyi býrakýp,

kendini toparladý. Birden aklýna düþtü ki, arkasýndan geliyorlar. Deliye

döndü. Güneþe bir göz atmayý da unutmadý. Güneþ baþýný almýþ gidiyordu. Þimdi

nereye gitmeliydi? Hangi yöne? Bilmiyordu. Kayalarýn arasýndan incecik bir

ABC Amber LIT Converter


http://www.processtext.com/abclit.html
ABC Amber LIT Converter
http://www.processtext.com/abclit.html

keçi yolu geçiyordu, ona girdi koþmaya baþladý. Kaya demiyor, çalý, taþ

demiyor koþuyordu. Yornuðunu iyi almýþtý. Duruyor, bir an arkasýna bakýyor,

sonra gene koþmaya baþlýyordu.

Ayaklarý birbirine dolanýyordu. Bu minval üzre koþarken, çürümüþ bir aðacýn

üstünde küçücük bir kertenkele iliþti gözüne. Nedense buna sevindi.

Kertenkele onu görünce aðacýn altýna kaçtý...

Bir sallandý, sonra durdu. Baþý dönüyordu. Gözleri karardý. Etrafýndaki

dünya topaða dönmüþtü. Nasýl da fýrlanýyordu! Eli ayaðý da titriyordu.

Arkasýna baktýktan sonra gene koþmaya baþladý. Bir ara önünden bir keklik

zurbasý parladý. Kekliklerin kalkýþýndan irkildi. En küçük bir çýtýrdý duysa

hep irkiliyordu zaten. Yüreði, bu sebepten, hep deli gibi çarpýyordu.

Umutsuzcasýna arkasýna gene baktý. Kan tere batmýþtý. Dizlerinin baðý

çözüldü. Yere oturuverdi. Düþtüðü yer ufacýk taþlý bir yamaçtý. Ekþi ekþi bir

hoþ ter kokuyordu. Burnuna tatlý bir çiçek kokusu geldi. Gözlerini zorla

açabildi. Baþýný aðýr aðýr, korka korka kaldýrdý aþaðýlara baktý. Gün battý

batacaktý. Gölgeler öylesine uzamýþ. Aþaðýda hayal meyal bir toprak dam gördü.

Sevinçten yüreði aðzýna geldi. Evin bacasýndan duman da çýkýyordu. Duman,

aðýr aðýr, salýna salýna çýkýyordu. Duman, bir kara duman deðildi. Dumanýn

rengi hafif mora çalýyordu. Arkasýnda ayak sesine benzer bir patýrdý

duydu. Baþýný hýzla çevirdi. Sol yanýnda orman kapkara kesilmiþ bir

saðnak gibi gökten yere iniyordu. Orman üstüne üstüne geliyordu.

ABC Amber LIT Converter


http://www.processtext.com/abclit.html
ABC Amber LIT Converter
http://www.processtext.com/abclit.html

Gene konuþmaya baþladý. Ama baðýra baðýra konuþuyordu. Hem ormandan

kaçarcasýna, aksi yöne yürüyor, hem olanca gücüyle:

Giderim derim ki onlara... Giderim derim ki... Size derim...

Size çoban olmaya geldim. Çift de sürerim... Ekin de biçerim. Derim ki

benim adým Mýstýk derim, Kara Mýstýk... Anam yok, babam yok...

Abdi Aðam da yok derim. Sizin davarýnýzý güderim... Sizin çiftinizi

sürerim. Sizin çocuðunuz da olurum. Olurum iþte. Benim adým Ýnce

Memed deðil. Kara Mýstýk derler bana. Anam aðlasýn. Olurum iþte.

Gavur Abdi Aða da arasýn beni. Çocuklarý olurum iþte.

Sonra baðýra baðýra aðlamaya baþladý. Karanlýk orman akýyordu.

Aðladýkça aðlýyordu. Aðlamaktan, yalnýz, avazý çýktýðý kadar aðlamaktan

müthiþ bir tat duyuyordu.

Yamaçtan aþaðý inerken aðlamasý kirp diye kesildi. Akan burnunu

sað kolunun yenine sildi. Yen, yamyaþ oldu.

Evin avlusuna geldiðinde karanlýk kavuþmuþtu. Ötelerde birçok

ev karartýsý daha gördü. Bir an durdu. Düþündü. Bu köy, o köy mü

ola? Kapýnýn önünde uzun sakalý sallanan bir adam semerle uðraþýyordu.

Baþýný kaldýrýnca sakallý, avlunun ortasýnda, dikilmiþ kalmýþ bir

karartý gördü. Karartý kendisine doðru bir iki adým attý durdu. Adam

ABC Amber LIT Converter


http://www.processtext.com/abclit.html
ABC Amber LIT Converter
http://www.processtext.com/abclit.html

aldýrmadý. Ýþine daldý. Ortalýk iyice kararýnca adamýn gözleri görmez

olup, uðraþmayý býraktý. Ayaða kalktý. Soluna dönünce deminki karartýyý

olduðu yerde öylece dikilmiþ durup durur gördü:

Hiþt! Hiþt! dedi. Hiþtiþt! Ne iþin var burada?

Karartý:

Ben, dedi, çoban olurum sana dayý. Ben çift de sürerim. Her

bir iþ yaparým size dayý.

Sakallý adam karartýyý kolundan tuttu içeri çekti:

Gel hele sen içeri, sonra konuþuruz hepsini...

Ýnceden bir poyraz esiyordu. Memed, tirtir titriyordu. Öyle bir

titriyordu ki uçacak gibi.

Yaþlý adam içerdeki kadýna:

Ocaða odun at! dedi. Çocuk titriyor.

Kadýn:

ABC Amber LIT Converter


http://www.processtext.com/abclit.html
ABC Amber LIT Converter
http://www.processtext.com/abclit.html

Kim bu? diye hayretle sordu.

Yaþlý adam:

Bir tanrý misafiri, diye cevap verdi.

Kadýn:

Misafirin hiç de böylesini görmedimdi, diye býyýk altýndan gülümsedi.

Yaþlý adam:

Gör iþte! dedi.

Çocuk, ocaðýn soluna, duvara iyice yapýþtý, büzüldü. Çocuðun

kocaman bir baþý vardý. Düz, güneþten solup, kýrmýzý olmuþ kara saçlarý

alnýna, yüzüne dümdüz, dikine düþüyordu. Yüzü ufacýktý. Kupkuru bir yüzdü.

Gözleri kocaman kahverengiydi. Teni güneþten yanmýþtý. On birinde

gösteriyordu. Dize kadar da þalvarýný çalý yemiþti.

Bacaklarý bu sebepten çýplaktý. Ayaklarý da yalýndý. Bacaklarýnda kan

kuruyup kalmýþtý. Ateþin çok iyi yanmasýna raðmen titremesi durmuyordu.

ABC Amber LIT Converter


http://www.processtext.com/abclit.html
ABC Amber LIT Converter
http://www.processtext.com/abclit.html

Kadýn:

Yavru, dedi, sen açsýn; Dur, sana çorba koyayým da iç!.

Çocuk:

Ýçerim, dedi.

Kadýn:

Isýnýrsýn, dedi.

Çocuk:

Titremem durur, dedi.

Kadýn, ocakta ateþin yaný baþýnda duran kocaman bir bakýr tencereden

kalaylý bir sahana döðme çorbasý doldurmaya baþladý. Çocuðun gözleri

tenceredeki buðulanan çorbaya dikildi.

Kadýn çorbayý getirip önüne yerleþtirdi. Eline bir tahta kaþýk verdi:

Çabuk çabuk iç! dedi.

ABC Amber LIT Converter


http://www.processtext.com/abclit.html
ABC Amber LIT Converter
http://www.processtext.com/abclit.html

Çocuk:

Çabuk içerim.

Adam:

O kadar da çabuk içme aðzýn yanar sonra, dedi.

Çocuk:

Yanmaz.

Çocuk gülümsedi. Yaþlý adam da gülümsedi. Kadýn onlarýn neye gülümsediklerine

bir anlam veremedi.

Adam:

Çorbayý içince, titremesi durdu aslanýn.

Çocuk:

Durdu, dedi, durdu.

ABC Amber LIT Converter


http://www.processtext.com/abclit.html
ABC Amber LIT Converter
http://www.processtext.com/abclit.html

Kadýn da gülümsedi.

Ocak, çamurla tertemiz sývanmýþtý. Evin damý topraktý. Tavaný

çalýyla döþeliydi. Döþeme yýllarýn isinden kapkara kesilmiþ parlýyordu.

Evi ikiye ayýrmýþlardý. Öteki bölme ahýrdý. Bölmenin kapýsýndan

sýcak, ýslak bir hava geliyordu. Nefes karýþýðý... Bu taze sýðýr boku,

saman, taze dal kokuyordu.

Derken bölmeden yaþlý adamýn oðlu, gelini, kýzý da geldi.

Çocuk onlara bir hoþ, pel pel baktý.

Yaþlý adam, oðluna:

Misafirimize hoþ geldin desene, dedi.

Oðul gayet ciddi:

Hoþ geldin kardeþ, dedi, ne var, ne yok?.

Çocuk:

ABC Amber LIT Converter


http://www.processtext.com/abclit.html
ABC Amber LIT Converter
http://www.processtext.com/abclit.html

Hoþ bulduk, diye ayný ciddiyetle cevap verdi. Ýyilik saðlýk.

Kýz da, gelin de, hoþ geldin, dediler.

O arada, ocaktaki kütük yanmýþ, tüm yalýma kesmiþti.

Çocuk, ellerini koynuna sokrnuþ büzülmüþtü. Yaþlý adam geldi

çocuðun yanýna oturdu. Ocaðýn gür yalýmlarý arkalarýna tuhaf gölgeler

düþürüyordu. Bu gölgelere bakarak adam, çocuðun kafasýndan ne

geçiyor, anlayabilirdi. Yaþlý adam da uzun zaman bir yerde durmayan,

yalýmlara göre yer deðiþtiren gölgelere gözünü dikti. Gözlerini gölgelerden

ayýrdýðýnda gülümsüyordu. Yaþlý adamýn yüzü uzun, inceydi.

Sakallarý sütbeyaz, deðirmiydi. Alnýný güneþ yakmýþtý. Bakýr rengindeydi.

Yüzüne ocaðýn yalýmlarý da vurunca, alný, yanaklarý, boynu kýrmýzý bakýr gibi

parlýyordu.

Birden aklýna gelmiþ gibi yaþlý adam doðruldu.

Bre misafir, dedi, senin adýn ne? Adýný baðýþlamadýn..

Bana, dedi, Ýnce Memed derler...

Arkasýndan, piþman olmuþ gibi altdudaðýný ýsýrdý. Utangaç utangaç baþýný

ABC Amber LIT Converter


http://www.processtext.com/abclit.html
ABC Amber LIT Converter
http://www.processtext.com/abclit.html

önüne eðdi. Yolda, Benim adým Kara Mýstýktýr, derim dediði aklýndan çýkýp

gitmiþti. Olsun, dedi kendi kedine, Mýstýk da neymiþ yani kendi adým

dururken. Saklayýnca ne var yani adýmý. Kim görecek beni bu köyde.

Yaþlý adam, geline:

Sofrayý serin de yemek yiyelim, dedi. Haydiyin.

Sofra geldi ortaya serildi. Bütün aile ve Ýnce Memed sofranýn etrafýna

halka oldular. Yemekte kimse aðzýný açmadý. Sessizlik içinde yemek yendikten

sonra, ocaða bir kucak odun daha atýldý. Ocaðýn tam orta yerine de yaþlý

adam bir kütük getirdi yerleþtirdi. Yandaki yalýmlar kütüðü sardýlar. Bu,

ihtiyarýn en büyük zevkiydi. Bunu böyle yapmasa edemezdi. Etraftaki yalýmlar

yaþlý adamýn kütüðünü sarýverdiler. Ýþte buna bayýlýrdý. Kadýn, adamýn

kulaðýna eðildi. Yavaþ yavaþ:

Süleyman, dedi, çocuðun yataðýný nereye sereyim?

Süleyman, her zamanki tatlý gülüþüyle gene güldü:

Koca beygirin yemliðinin içine... Nereye olacak? Biz nerede yatýyorsak...

Sevgili misafirim kimbilir nereden, Süleyman demiþ de gelmiþ?

ABC Amber LIT Converter


http://www.processtext.com/abclit.html
ABC Amber LIT Converter
http://www.processtext.com/abclit.html

Süleyman Memede döndü. Memed, sýcaktan gevþemiþ, uyuklar gibi bir hal

almýþtý.

Bre misafirim, uykun mu var?

Memed bir silkindi:

Yok, dedi, hiç uykum gelmiyor.

Ýyice gözlerinin içine bakýp:

Bre Ýnce Memed, dedi Süleyman, hiç söylemedin. Nereden gelip, nereye

gidiyorsun?

Ýnce Memed, duman kaçan gözünü ovuþturarak:

Deðirmenoluktan geliyor, o köye gidiyorum, dedi.

Süleyman:

Deðirmenoluðu biliriz ya, o köy neredeymiþ aceb? diye merakla

sorar bir tavýr takýndý.

ABC Amber LIT Converter


http://www.processtext.com/abclit.html
ABC Amber LIT Converter
http://www.processtext.com/abclit.html

Memed, hiç bozmadan:

Dursunun köyü, dedi

Süleyman ýsrar etti:

Hangi Dursunun?

Memed:

Abdi Aða var ya... dedi durdu. Gözleri bir noktaya dikildi.

Süleyman:

Eeee? dedi.

Hani bizim aðamýz. Dursun onun tutmasý iþte. Çift sürer. Abdi

Aðanýn çiftini sürer. O Dursun iþte.

Gözleri parladý. Azýcýk duraladý:

Geçende bir doðan yavrusu tuttu kii!... O Dursun iþte! Bildin mi

onu sen, þimdi emmi?

ABC Amber LIT Converter


http://www.processtext.com/abclit.html
ABC Amber LIT Converter
http://www.processtext.com/abclit.html

Süleyman:

Bildim bildim, dedi. Eee sonra?

Ýþte onun köyüne gidiyorum. Dursun bana dedi ki... Bizim

köyde, dedi, çocuklarý dövmezler. Çocuklarý çifte salmazlar. Bizim

köyün tarlalarýnda, dedi, çakýrdikeni bitmez. Ben, oraya gidiyorum

iþte.

Süleyman:

Peki o köyün adý neymiþ? Söylemedi mi Dursun sana hiç?

Memed sustu. Düþündü. Baþparmaðýný uzun zaman aðzýna sokup, uzun zaman

düþündü. Sonra birden:

Yok, dedi. Köyün adýný söylemedi Dursun.

Süleyman:

Acaip, dedi.

ABC Amber LIT Converter


http://www.processtext.com/abclit.html
ABC Amber LIT Converter
http://www.processtext.com/abclit.html

Memed:

Yaa acaip, diye tekrarladý. Biz Dursunlan beraber çift sürerdik.

Otururdu bir taþýn baþýna. Aaah derdi bizim köyü bir görsen! Taþý

topraðý altýndandýr derdi. Denizi var, çamý da var, derdi. Ýnsan denizin

üstüne biner her bir yere gidermiþ. Dursun oradan kaçmýþ. Bana dedi ki, hiç

kimseye söyleme benim oradan kaçtýðýmý. Ben de anama bile söylemedim.

Süleymanýn kulaðýna eðilip:

Sen de kimseye deme. Olur mu emmi? dedi.

Süleyman:

Korkma korkma, dedi, hiç kimseye söylemem.

Sonra gelin kalktý gitti. Biraz sonra sýrtýnda dolu bir çuvalla geri

döndü. Çuvalý orta yere indirdi. Çuvalýn aðzýný açýnca dýþarý pamuk

kozalarý döküldü. Kozalar temizlenmiþ, bembeyazdý. Her biri bir top

beyaz bulut gibiydi. Birden evin içini keskin bir koza kokusu aldý.

De bakalým Ýnce Memed, çek bakalým pamuðu, diye sevinçle söylendi

Süleyman. Göster kendini.

ABC Amber LIT Converter


http://www.processtext.com/abclit.html
ABC Amber LIT Converter
http://www.processtext.com/abclit.html

Ýnce Memed önüne bir kucak pamuk alarak:

Ne var sanki, pamuk çekmek de iþ mi?

Alýþkýn elleri makine gibi iþlemeye baþladý.

Oðul:

Ýnce Memed, dedi, þimdi sen o köyü nasýl bulacaksýn?

Ýnce Memed bu sorudan hiç memnun olmadýðýný gösterir gibi bir

hal takýndý. Ýçini çekti:

Ararým, dedi. O köyün yanýnda deniz varmýþ. Ararým.

Oðul:

Bre Ýnce Memed, dedi, deniz buraya tam on beþ günlük yol

çeker.

Ýnce Memed:

ABC Amber LIT Converter


http://www.processtext.com/abclit.html
ABC Amber LIT Converter
http://www.processtext.com/abclit.html

Ararým, dedi. Ölürüm de dönmem Deðirmenoluða, Bir daha hiç dönmem.

Dönmem iþte.

Süleyman aldý:

Bre Ýnce Memed, dedi, senin baþýnda bir hal var. Söylesene

bana onu. Ne diye düþtün yollara böyle?

Ýnce Memedin elleri durdu:

Süleyman emmi, dedi dur da sana hepiciðini söyleyim. Benim

babam, dedi, ölmüþ. Biricik anam var. Baþka hiç kimsemiz yok.

Ben Abdi Aðanýn çiftini sürerim.

Buraya gelince gözleri doldu. Boðazý gýcýklanmaya baþladý. Kendisini

tuttu. Býraksa boþanýverecekti.

Ýki yýldýr sürerim çifti. Çakýrdikeni beni yer. Dalar... Çakýrdikeni

adamýn bacaðýný köpek gibi kapar. Ýþte o tarlada çift sürerim. Abdi Aða beni

her gün döve döve öldürür. Dün sabahleyin gene dövdü beni. Her bir yaným

döküldü. Ben de kaçtým oradan. O köye gideceðim. Beni orada bulamaz Abdi Aða.

O köyde bir adamýn çiftini sürerim. Çobaný olurum. Ýsterse oðlu da olurum.

ABC Amber LIT Converter


http://www.processtext.com/abclit.html
ABC Amber LIT Converter
http://www.processtext.com/abclit.html

Oðlu da olurum derken Süleymanýn gözlerinin içine iyice baktý.

Memed dolmuþtu. Bir kelime daha söylese boþanacaktý. Onun için Süleyman,

Abdi Aða lafýný deðiþtirtti:

Bana bak Ýnce Memed, madem böyle. Sen benim evde kalsana.

Ýnce Memedin yüzü ýþýldadý. Bir sevinç dalgasý onu tepeden týrnaða

ürpertti.

Oðul:

Deniz çok uzak Ýnce Memed. O köy de kolay kolay bulunmaz.

Pamuk çekildi bitti. Ortalýðý pamuktan düþen böcekler sarmýþ, telaþlý

telaþlý oraya buraya gidiyorlardý. Kara, küçücük pamuk böcekleri... Ocaðýn

bir baþýna da küçük bir yatak serdiler. Memedin gözlerinden sýcak bir uyku

akýyordu. Yataða hasretle, ürpertiyle baktý.

Süleyman Memedin durumunu çoktan sezmiþti.

Gir! diye yataðý iþaret etti.

Memed hiçbir þey söylemeden büzülerek yataða sokuldu. Dizlerini göðsüne

ABC Amber LIT Converter


http://www.processtext.com/abclit.html
ABC Amber LIT Converter
http://www.processtext.com/abclit.html

çekti. Her tarafý havanda dövülmüþ gibi aðrýyordu.

Memed, kendi kendine, içinden: Oðlu olurum. Olurum iþte. Anam arasýn. Abdi

Aða arasýn. Arasýnlar iþte. Kýyamete dek arasýnlar. Dönmem iþte, diyordu.

Gün doðmadan iki saat önce, her gün çifte gittiði vakitte sýçrayarak uyandý.

Yataktan çýktý, dýþarýya gitti. Uykulu uykulu dýþarýda iþedikten sonra,

kendine geldi. Dünkü geceyi, ak sakallý Süleymaný hatýrladý. Süleymanýn evi,

dedi içinden. O köye gidip de ne yapacaðým? Süleyman Emmimin oðlu olurum.

Burada kalýrým. Dönmem iþte.

Dýþarýnýn ayazýndan üþüdü. Geldi yataðýna girdi. Dizlerini gene göðsüne

dayadý. Yatak ýsýndý. Bugün, gün doðuncaya kadar uyuyacaðýný biliyordu.

Derken kendinden geçti.

Sabah ayazýnýn üstüne gün doðdu. Ana, ocaktan çorbayý indirdi.

Çorba sýcak, tatlý tatlý ocaðýn kýyýsýnda tüttü. Oðul, çoktan çifte gitmiþti.

Süleyman da semerin baþýna oturmuþ, akþamki býraktýðý yerden yapmaya

baþlamýþtý.

Kadýn:

Süleyman, diye çaðýrdý, çorba soðuyor. Gel de iç!

ABC Amber LIT Converter


http://www.processtext.com/abclit.html
ABC Amber LIT Converter
http://www.processtext.com/abclit.html

Süleyman:

Misafir kalktý mý?

Kadýn:

Sabi çocuk, dedi. Fukara çok yorulmuþ dün herhalde. Sayýklayýp duruyor.

Süleyman:

Uyandýrma fukarayý. Dün hep kaçmýþ. Yüzünden belliydi.

Kadýn:

Neden kaçmýþ ola? diye sorunca...

Süleyman:

Çok, çok sýkýþtýrmýþlar, diye cevap verdi.

Kadýn:

ABC Amber LIT Converter


http://www.processtext.com/abclit.html
ABC Amber LIT Converter
http://www.processtext.com/abclit.html

Yazýk, dedi. Ne de güzel çocuk. Dinsizler ne istersiniz parmak

kadar çocuktan?

Süleyman:

Caný istediði kadar kalsýn evde.

Bu sýrada Memed gerinerek uyandý. Gözlerini iyice iki eliyle ovduktan

sonra ocaklýktan tarafa bakýndý. Aðzý açýk tenceredeki çorba usuldan usuldan

buðulanýyordu. Baþýný dýþarýya çevirdi. Kapýdan içeri býçakla kesilmiþ gibi

bir güneþ þeridi uzanýyordu. Hemen yerinden sýçradý.

Süleyman Memedin telaþýný görünce:

Korkma, yavrum, dedi. Zararý yok. Uyu.

Memed döndü, ocaklýktaki bakýr ibriði aldý dýþarý çýktý. Yüzünü

bol suyla yýkadýktan sonra Süleymanýn baþýna dikildi, onun semer

onarmasýný seyre baþladý.

Kadýn:

Gelin de çorbamzý için. Çorba soðudu, diye tekrar çaðýrdý.

ABC Amber LIT Converter


http://www.processtext.com/abclit.html
ABC Amber LIT Converter
http://www.processtext.com/abclit.html

Süleyman semerin baþýndan üstünü çýrparak kalktý. Memede bir

göz kýrptý gülümseyerek:

Yürü çorbamýzý içelim.

Çorba, sütlü bulgur çorbasýydý. Süt kokusu bulgur kokusuna karýþýnca, bir

hoþ koku meydana getiriyordu. Tahta kaþýklarla çorbayý içtiler. Çorba Memedin

çok hoþuna gitti. Oðlu olacaðým iþte, dedi.

Süleyman yapýp bitirdiði semerin içine kuru ot basýyordu. Ot, yaþlý, uzun

parmaklarýnýn arasýndan kayýyordu.

Güz güneþi bütün parlaklýðýyla dünyayý doldurmuþtu. Kurumuþ ottan ince,

altýn bir toz çýkýyordu Süleyman karýþtýrdýkça. Toz güneþin altýnda parça

parça yayýlarak dört bir yana uçuþuyordu.

Süleyman:

Çok mu sýkýþtýrdý seni Abdi Aða? diye sordu.

Memed böyle bir soruyu beklemiyordu. Kendini toparladý:

ABC Amber LIT Converter


http://www.processtext.com/abclit.html
ABC Amber LIT Converter
http://www.processtext.com/abclit.html

Beni, dedi, döve döve öldürürdü. Hem çift sürdürürdü çakýrdikenlikte

yalýn ayak. O da ayazda. Hem öldürürdü. Birinde beni bir dövdü, bir dövdü...

Bir ay yataktan kalkamadým. Herkesi döver ya, beni çok döver. Anam diyor ki,

Sarý Hocanýn muskasý olmasaymýþ, ben ölürmüþüm...

Süleyman:

Demek burada kalacaksýn gayrý?

Memed:

Ne iþim var, dedi, o köyde? Buradan on beþ gün ötedeymiþ.

Denizi varmýþ, bana ne! Çakýrdikeni yokmuþ, burada da yok. Ben burada

kalýrým. Beni burada kimse bulamaz öyle deðil mi? Deðirmenoluk köyü çok

ötelerde kaldý öyle mi? Kimse bulamaz deðil mi?

Süleyman:

Ula, dedi, deli deyyus, ahacýk Deðirmenoluk köyü þu daðýn arkacýðýnda.

Geldiðin yolu bilmiyor musun?

Memed, hayretler içinde donup kaldý. Gözleri kocaman kocaman

açýldý. Sonra terledi. Teri oluk oluk akýyordu. Bütün umutlarý suya

ABC Amber LIT Converter


http://www.processtext.com/abclit.html
ABC Amber LIT Converter
http://www.processtext.com/abclit.html

düþmüþtü. Bir þeyler söyleyecek oldu. Yutkundu. Havada kartallar dönüyordu.

Gözleri onlara takýldý. Süleymana biraz daha sokuldu:

Ben, dedi, o köye gitsem de o adamýn oðlu olsam. Beni burada bulursa

Abdi Aða öldürür:

Süleyman:

Git o köye de, git o adamýn oðlu ol, diye serzeniþte bulundu.

Memed:

Ben senin oðlun olsam ne iyi olurdu, diye yaltaklandý. Ne iyi

olurdu ama...

Süleyman:

Amasý ne?... diye sordu.

Memed:

Beni bulursa... Allah var demez... Kýyýk kýyýk kýyar beni.

ABC Amber LIT Converter


http://www.processtext.com/abclit.html
ABC Amber LIT Converter
http://www.processtext.com/abclit.html

Süleyman:

Ne gelir elden? diye baþýný tezgahtan kaldýrdý. Memedin yüzüne baktý.

Memedin yüzü buruþmuþ, yaprak gibi olmuþtu. Koca gözleri sönmüþ. Tüm ýþýðýný

yitirmiþ gibi.

Memed, Süleymanýn kendisine baktýðýný fark edince biraz daha anýna sokuldu

elinden tuttu.

Nolursun? diye gözlerinin içine bütün arzusunu toplayýp baktý.

Öteki:

Korkma, dedi.

Memed, acý acý, bir sevinç, bir korkuyla karmakarýþýk güldü.

Sonra Süleyman iþini bitirdi ayaða kalktý. Memede dedi ki:

Bre Ýnce Memed, benim iþim var þu karþýki evde. Oraya gitmeliyim. Sen, ne

istersen onu yap. Gez köyün içini.

Memed ondan ayrýlýp köyün içine daldý. Bu, yirmi, yirmi beþ evlik bir

ABC Amber LIT Converter


http://www.processtext.com/abclit.html
ABC Amber LIT Converter
http://www.processtext.com/abclit.html

köydü. Evleri ham toprakla yapýlmýþtý. Biçimsiz, üst üste, geliþigüzel konmuþ

taþlarla yapýlmýþtý. Ham toprak... Yükseklikleri yerden bir metre...

Köyü bir uçtan bir uca dolaþtý. Çocuklar bir gübreliðin üstünde

köküç oynuyorlardý. Kadýnlar gördü. Evlerinin günden yanýna, duldaya

oturmuþlar çýkrýk eðiriyorlardý. Bir tek de köpek gördü. Kuyruðunu iki

patancýnýn arasýna kýstýrmýþ, korka korka bir duvarýn dibinden yürüyordu. Bu

köyün her bir tarafýný gübre almýþ. Akþama kadar köyü ev ev dolaþtý. Hiç

kimse ona, nereden gelip, nereye gidiyorsun demedi. Kendi köyleri olsa, bir

yabancý görseler, bütün çocuklar baþýna toplanýrlardý. Bu köy, bir baþka köy...

Ýþte, bu, zoruna gitti.

Eve gelince Süleymaný karþýsýnda buldu.

Süleyman:

Bre Ýnce Memed, dedi, hiç uðramadýn eve. Ne var, ne yok?

Ýyilik, dedi.

Bundan sonra Memed, köyün içini birkaç gün daha gezdi. Birkaç

çocukla arkadaþ oldu. Köküç oynadý. Üstüne köküç oynayan çýkmadý.

Ama Memed, bu hüneriyle övünmedi. Baþka bir çocuk olsaydý Memedin yerinde,

ABC Amber LIT Converter


http://www.processtext.com/abclit.html
ABC Amber LIT Converter
http://www.processtext.com/abclit.html

övünmesinden geçilmezdi. O, çocuk iþi der gibi, omuz silkti. Bu sebeptendir

ki, Memedin onlarý yeniþi, çocuklarýn zoruna gitmedi. Sonra, Toroslarýn güz

yaðmurlarý baþladý. Güz yapraklarý nasýl düþer, Toros yaðmurlarý da öyle

kocaman taneli düþer.

Gök gürlüyordu. Köyün üst baþýndaki daðdan, düzlüðe doðru taþlar

yuvarlanýyordu. Dað ormanlýktý. Ýri aðaçlarý vardý. Orman, üst üste. Sýktý.

Memed, bir gün Süleymana geldi dedi ki:

Süleyman emmi, böyle dur dur ne olacak? Benim caným sýkýlýyor. Boþuna da

ekmek yiyorum.

Süleyman:

Dur hele. Acelen ne? Sana da iþ bulunur bre Ýnce Memed.

Birkaç gün yaðmur ara verdi. Islak taþlarýn, kayalarýn, aðaçlarýn,

topraðýn üstünde güneþ parlýyordu. Ortalýk usuldan da buðulanýyordu. Bir de

köyün içinden buðuyla birlikte gübre kokusu geliyordu. Bazý bazý da güneþi

bulutlar örtüyordu. Gümüþi bulutlar...

Ýnce Memed, evin kapýsýndaki bir taþýn üstüne oturmuþ, Süleymanýn kendisi

için ham gönden diktiði çarýðý ayaklarýna giyiyordu. Çarýk ýslaktý. Çarýðýn

ABC Amber LIT Converter


http://www.processtext.com/abclit.html
ABC Amber LIT Converter
http://www.processtext.com/abclit.html

üstünde mor tüyler de vardý. Tüylerden bunun bir tosun derisi olduðu

anlaþýlýyordu.

Çarýktan dolayý sevinçten uçuyordu Ýnce Memed.

Süleyman geldi Ýnce Memedin baþucuna dikildi. Çarýðý baðlayýþýný seyrediyordu.

Memedin elleri, çarýk baðlamaya alýþkýn eller... Öyle gösteriyor. Kaytanlarý

taktý taktý, getirdi arkadan düðümledi.

Süleyman:

Bre Ýnce Memed, dedi, sen çarýk baðlamakta ustaymýþsýn.

Ýnce Memed baþýný kaldýrýp gülümsedi:

Ben çarýk bile dikerim Süleyman emmi, dedi. Ama sen iyi dikmiþsin bunu.

Ýnce Memed, ayaða kalktý. Þöyle bir iki kere kuvvetlice bastý. On,

on beþ adým yürüdü. Geri geldi. Biraz daha yürüyerek çarýklarýna baktý.

Hayrandý. Geldi Süleymanýn karþýsýna durdu:

Ayaðýma iyi oturdu, dedi.

ABC Amber LIT Converter


http://www.processtext.com/abclit.html
ABC Amber LIT Converter
http://www.processtext.com/abclit.html

Yola düþtüler. Yolda, Ýnce Memedin gözleri hep çarýklarda. Bazý çabuk

çabuk yürüyor. Bazý duruyor inceden inceye tetkik ediyordu. Bazý bazý da

eðilip çarýðýn tüylerini okþuyor.

Süleyman; Memedin bu sevincine ortak oluyor. Memnun oluyor.

Sanýrsam hoþuna gitti Memed?

Memed:

Ýyi oturdu ayaðýma. Severim böyle çarýklarý, diye cevap verdi.

Süleyman:

Bak, dedi, Ýnce Memed, o köye gideydin, sana böyle çarýðý

kimse dikemezdi.

Memed:

O köyde akakkabý giymezler mi? diye yarý saf, yarý itçesine

sordu.

Süleyman, itlik mi, deðil mi kavrayamadý:

ABC Amber LIT Converter


http://www.processtext.com/abclit.html
ABC Amber LIT Converter
http://www.processtext.com/abclit.html

Giyerler ya, çarýk giymezler.

Memed:

Anladým, dedi.

Yürüye yürüye köyün dýþýna çýktýlar. Memed, birden ferahladý.

Tarlalar, ta öteki daðýn dibine kadar uzanýyordu. Bu tarlalarda da

iþ yoktu. Çakýrdikeni yoktu ama, gene de iþ yoktu. Bu tarlalar, taþlý

tarlalar...

Memed, bir ara durdu sordu:

Böyle nereye gidiyoruz Süleyman emmi?

Süleyman:

Gezmeye çýktýk, dedi.

Memed üstelemedi. Yürüdüler.

Memedin yeni çarýklarýna çamur sývandý, Memed, içinden, çarýklara bulaþan

ABC Amber LIT Converter


http://www.processtext.com/abclit.html
ABC Amber LIT Converter
http://www.processtext.com/abclit.html

çamura küfretti.

Köy, uzaklarda kaldý. Köyden, bir iki dumandan baþka hiçbir þey

gözükmüyordu.

Süleyman:

Beni dinle Ýnce Memed, dedi. Ýþte buralarda otlatýrsýn keçileri.

Ta þu ötelere de gidebilirsin. Yalnýz þu kýnalý tepenin ardýna geçme. O

taraf sizin köy, seni alýr götürürler.

Gitmem, dedi. Ýyi ki söyledin.

Süleyman:

Haydi dönelim, dedi.

Döndüler. Gökteki bulutlar bembeyazdý. Harman yerleri koyu yeþil birer

daire halinde taþlý tarlalara serpilmiþti. Uzun otlara yapýþmýþ tek tük

sümüklüböcek görülüyordu.

Süleyman:

ABC Amber LIT Converter


http://www.processtext.com/abclit.html
ABC Amber LIT Converter
http://www.processtext.com/abclit.html

Bre Ýnce Memed, dedi, çok mu sýkýþtýrdý keçi sakallý Abdi

seni?

Memed durdu. Süleyman da durdu. Memed, yeni çarýklarýna bir

göz daha attý.

Süleyman:

Þuraya oturalým.

Memed:

Oturalým, dedi. Sonra da baþladý anlatmaya:

Bak sana deyim Süleyman emmi, babam öleli var ya, elimizde nemiz var,

nemiz yoksa hepiciðini almýþ Abdi Aða. Anam bir laf söylese döve döve öldürür.

Beni de tutar kolumdan yere çalar. Beni birinde iki gün aðaca baðladý.

Býraktý gitti yazýnýn ortasýnda. Yaa, orada, aðaca iki gün sarýlý kaldým da

anam geldi açtý. Anam olmasaydý beni kurtlar parçalardý orada.

Süleyman içini çekti:

Demek böyle senin iþler Ýnce Memed? dedi kalktý. Arkasýndan

ABC Amber LIT Converter


http://www.processtext.com/abclit.html
ABC Amber LIT Converter
http://www.processtext.com/abclit.html

Memed de kalktý.

Süleyman:

Dediðim gibi eyle Ýnce Memed. O kýnalý tepenin arkasýna

geçme. Birisi görür, haber verir keçi sakallý Abdiye, seni alýr götürürler.

Memed:

Tövbeler olsun, dedi.

Ertesi sabah, Memed çok erken uyandý, yataktan kalktý. Hemen

dýþarýya fýrladý. Þafaðýn yeri usul usul aðarýyordu. Süleymanýn yataðýna

gitti. Horultuyla uyuyordu. Dürterek Süleymaný uyandýrdý.

Süleyman uykulu uykulu:

Ne o? Sen misin Ýnce Memed? diye sordu yavaþtan.

Memed:

Benim, dedi iftiharla. Sonra da ekledi:

ABC Amber LIT Converter


http://www.processtext.com/abclit.html
ABC Amber LIT Converter
http://www.processtext.com/abclit.html

Vakit geç. Ben keçileri süreceðim.

Süleyman hemen kalktý. Gözleriyle karýsýný araþtýrdý. Karý çoktandýr

kalkmýþ inek saðýyordu dýþarda. Karýsýna seslendi:

Çabuk Ýnce Memedin azýðýný hazýrlayýn.

Kadýn sütlü ellerini büyük bir tencerede yýkarken:

Kalsýn, dedi, gerisini de akþam saðarým.

Azýðý, el deðer etek deðmez, hazýrlayýverdi. Ocakta kaynamakta

olan çorbadan da çorba koydu Memedin önüne. Memed, çorbayý bir

anda sümürdü. Gözle kaþ arasý azýðý beline baðladý, keçileri önüne

kattý. Baþýndan yaðlanmýþ, eski þapkasýný çýkardý keçilerin üstüne

doðru fýrlattý:

Alloooþ bre, dedi. Yaþasýn.

Arkasýndan Süleyman:

Uðurlu kademli olsun, diye baðýrdý.

ABC Amber LIT Converter


http://www.processtext.com/abclit.html
ABC Amber LIT Converter
http://www.processtext.com/abclit.html

Memed, keçilerle birlikte gözden kayboluncaya kadar döndü döndü ona baktý.

Süleyman, sonra kendi kendine:

Vay, dedi, vay! çocukluk...

Karýsý yanýna geldi:

Gene dertlendin, dedi. Derdin ne?

Süleyman içini çekerek:

Bak þu çocuða neler etmiþ keçi sakallý Abdi! Yürek parçalanýr haline

çocuðun. Babasýný tanýrdým. Mazlum, kendi halinde bir adamdý.

Bak þu çocuðun haline! Canýndan usanmýþ da kendisini daðlara, kurdun kuþun

arasýna atývermiþ!... Bak hele!

Karýsý:

Bre Süleyman, dedi, sen de her þeyi kendine dert edersin. Gel

içeri de iç çorbaný.

ABC Amber LIT Converter


http://www.processtext.com/abclit.html
ABC Amber LIT Converter
http://www.processtext.com/abclit.html

Akþam oldu, çiftçilerin hepsi çiftten döndü. Ýnce Memed gelmedi. Gün battý.

Ýnce Memed gelmedi. Karanlýk kavuþtu, gene Ýnce Memed gelmedi.

Yandaki komþu evden, Zeynep kadýn, Memedin anasýna seslendi:

Döne! Döne! Daha Memed gelmedi mi?

Döne inler gibi:

Gelmedi bacým. Gelmedi daha Memedim. Ben, ne yapayým þimdi?

Zeynep belki on seferdir Döneye söylüyordu. Gene tekrar etti:

Git, dedi, soruver Abdi Aðaya. Belki onlara gelmiþtir. Git de

soruver bacým. Þu senin de baþýna gelenler!.. Vay fýkara Döne!

Döne:

Bu benim baþýma gelenler!.. Benim baþýma gelenler!. Memedim

köye gelseydi, hiç durmadan bir yerlerde, doðru eve gelirdi. Abdi

Aðanýn evinde bir lokma durmaz o. Gene de varayým gideyim. Belki...

ABC Amber LIT Converter


http://www.processtext.com/abclit.html
ABC Amber LIT Converter
http://www.processtext.com/abclit.html

Gökyüzünde ay yoktu. Bulutlu olduðu için yýldýzlar da gözükmüyordu. Bir

karanlýk vardý!... Silme karanlýk. Döne, Abdi Aðanýn evine doðru yola düþtü.

El yordamýyla yürüyordu. Bir el kadar pencereden azýcýk ýþýk sýzýyordu. Iþýða

vardý. Iþýðýn yanýnda yüreði gürp gürp, ederek durdu. Bir iki yutkundu. Eli

ayaðý titriyordu. Diþini sýktý.

Neden sonradýr ki, boðazýndan bir ses çýkabildi. Ses, ölü bir ses...

Abdi Aðam! Abdi Aðam! Tabanlarýnýn altýný öptüðüm Abdi Aðam! Memedim daha

gelmedi. Sizin evde mi ola? Sormaya geldim.

Ýçerden kalýn, gür bir ses duyuldu:

Kim o? Ne istiyorsun bu gece vakti hatun?...

Döne tekrarladý:

Kurban olduðum Abdi Aðam! Memedim gelmedi eve. Sizde mi ola? Onu sormaya

geldim.

Ýçerdeki gür ses:

Allah belaný versin. Sen misin Döne?

ABC Amber LIT Converter


http://www.processtext.com/abclit.html
ABC Amber LIT Converter
http://www.processtext.com/abclit.html

Döne:

Benim Aðam, dedi.

Ses:

Gel içeri. Ne istiyorsun bakalým?

Döne, ezile büzüle içeri girdi. Abdi Aða, ocaðýn baþýna, bir sedirin

üstüne baðdaþ kurmuþ oturuyordu. Baþýndaki kadife kasketinin siperi

sol kulaðýnýn üstünde. Yolda belde, kasabada hep böyledir. Bununla

sofuluðunu göstermek ister. Üstüne ipekle iþlenmiþ, nakýþlý bir mintan

giymiþti. Büyük taneli kehribar tespihini þakýrdatýyordu.

Uzun, keskin yüzlü, küçücük, yeþil mavi karýþýðý, bir hoþ gözlü,

pembe yanaklýydý Abdi Aða.

Gene ne istiyorsun? Söyle bakalým, diye tekrarladý.

Döne, ellerini önüne kavuþturmuþ, öne doðru biraz eðilmiþ, sol elini de sað

elinin içine almýþ, boyuna sýkýp duruyordu.

ABC Amber LIT Converter


http://www.processtext.com/abclit.html
ABC Amber LIT Converter
http://www.processtext.com/abclit.html

Aðam, dedi, Memedim daha gelmedi çiftten. Sizde mi ola, deyi geldim.

Abdi Aða:

Hah, dedi, ayaða kalktý. Daha gelmedi ha? Vay it oðlu it vay!

Daha gelmedi ha! Ya öküzlerim?..

Kapýya hýzla, geceliðini savurarak geldi. Dýþarý baðýrdý:

Dursun, Osman, Ali nerdesiniz?

Üç ses, üç yerden:

Buradayýz Aða, dedi.

Abdi Aða:

Çabuk gelin buraya, dedi.

Üç kiþi karanlýkta koþa koþa geldiler. Bunlardan biri, kýrk yaþlarýnda

gösteren Dursundu. Dursun çok iri yarýydý. Ötekilerse on beþer yaþlarýnda iki

çocuktu.

ABC Amber LIT Converter


http://www.processtext.com/abclit.html
ABC Amber LIT Converter
http://www.processtext.com/abclit.html

Aða:

Hemen tarlaya gidin, arayýn o it oðlu iti. Öküzleri mutlaka bulmalýsýnýz.

Bulmadan dönmeyin. Anladýnýz mý?

Dursun:

Biz de onu konuþuyorduk. Noldu aceb Memede? Daha gelmedi, diyorduk. Gider

ararýz, diye söylendi.

Birden Döne hýçkýrmaya baþladý.

Abdi Aða tiksintiyle:

Kes, dedi. Kes! Ne yapacaðýz bakalým, bu senin it oðlu itiyin

elinden? Eðer öküzlere bir þey olmuþsa, onda kemik komaz kýrarým.

Kemiklerini tüm un ederim.

Dursun, Ali, Osman karanlýða atýldýlar. Döne de arkalarýna düþtü.

Dursun, Döneye:

Bacým, dedi, sen gelme. Biz, bulursak buluruz. Belki sabanýn

ABC Amber LIT Converter


http://www.processtext.com/abclit.html
ABC Amber LIT Converter
http://www.processtext.com/abclit.html

bir tarafýný kýrmýþtýr. Belki boyunduruðu kýrmýþtýr. Korkusundan gelemiyordur

belki. Sen gelme. Biz bulur getiririz. Dön, bacým Döne!

Döne:

Kurbanlarýnýz olayým, yavrumu bulmadan gelmeyin. Dursun

emmisi, yavrum sana emanet. Yavrumu bulmadan gelme. Yavrum

sana emanet. Yavrumu bulmadan gelme! Yavrum seni çok severdi

Dursun emmisi!

Kadýn, geri evine döndü.

Üç kiþi karanlýða karýþtý. Gecede, uzaklaþan ayaklarýnýn sesi duyuluyordu.

Alýþkýn ayaklar, gidecekleri yolu biliyorlardý. Önce ufacýk taþlý bir tarlaya

düþtüler. Sonra, keskin bir kayalýðý aþtýlar. Kayalýðýn arkasýna dinlenmek

için oturdular. Üçü de yan yana... Sokulmuþlar. Birbirlerinin üstüne

abanmýþlar. Böyle uzun zaman sustular. Belalý bir karanlýk vardý. Böceklerin

ötüþünden baþkaca da çýt yoktu. Önce Dursun konuþtu. Kimseye deðil, geceye

söylüyordu.

Noldu bu çocuða acep? Nereye gitti?

Osman:

ABC Amber LIT Converter


http://www.processtext.com/abclit.html
ABC Amber LIT Converter
http://www.processtext.com/abclit.html

Kimbilir ki...

Ali:

Memed bana ne diyordu, haberiniz var mý? Ben diyordu, o köye

gideceðim. Öldürseler durmam, diyordu.

Dursun:

Kaçmasýn Memed. Bir delilik yapmasýn?

Ali:

Kaçtýysa iyi etti, diye diþlerinin arasýndan ýslýk gibi bir laf

býraktý.

Osman:

Çok iyi etti.

Ali:

ABC Amber LIT Converter


http://www.processtext.com/abclit.html
ABC Amber LIT Converter
http://www.processtext.com/abclit.html

Bizimkisi ölümden beter.

Osman:

Çukurovaya bir atabilsek kendimizi.

Dursun:

Çukurova yakýn, dedi. Yüreðir topraðý var. Bizim köy, diye

devam etti. Çok çalýþýrsýn ama, kendi kendiyin aðasýsýn. Ne karýþanýn olur,

ne görüþenin. Tarlalara bir bakarsýn bulut çökmüþ sanýrsýn kara topraða. Öyle

pamuk olur iþte. Toplarsýn. Okkasý on kuruþtan.

Bir yazda Abdi Aðanýn verdiðinin, yani yýlda verdiðinin beþ mislini

alýrsýn. Bir þehir var, Adana þehri. Safi sýrçadan, tiril tiril yanar

gece gündüz. Aynen güneþ gibi. Onun içinde gezersin. Evlerin aralarý,

onlar sokak derler adýna, cam gibidir. Balý dök yala. Trenler gelir

gider. Denizin üstünde bir köy kadar vapurlar yüzer. Dünyanýn öteki

ucuna gider. O da güneþ gibi yanar. Iþýða boðulmuþtur. Bir bakarsýn

bir daha gözünü alamazsýn. Para dersen sel gibi Çukurovada. Yeter ki

sen çalýþ.

Osman birdenbire ortaya bir sual attý:

ABC Amber LIT Converter


http://www.processtext.com/abclit.html
ABC Amber LIT Converter
http://www.processtext.com/abclit.html

Dünya ne kadar büyük ola?

Dursun:

Çook, dedi.

Ayaða kalktýklarýnda Dursun köyünü anlatýyordu hala.

Kayalýktan sonra da, bir çakýrdikenliðe düþtüler. Çakýrdikeni bacaklarýna

sarýlýyor, bacaklarýný diþliyordu.

Osman:

Memedin çift sürdüðü tarla buralarda olacak, diye ötelerden seslendi.

Dursun:

Buralarý ben bilmem. Siz bilirsiniz, diye cevaplandýrdý.

Alinin:

Ýþte burasý, diyen sesi sað yandan duyuldu.

ABC Amber LIT Converter


http://www.processtext.com/abclit.html
ABC Amber LIT Converter
http://www.processtext.com/abclit.html

Dursun:

Burasý mý? diye inanmaz inanmaz sordu.

Ali:

Tabii burasý. Havayý koklasana, sürülmüþ toprak kokusu geliyor.

Dursun durdu. Derin derin havayý içine çekti:

Öyle, dedi.

Öndeki Osman seslendi:

Ayaðým sürülmüþ topraða batýyor.

Ali:

Benim de...

Dursun:

ABC Amber LIT Converter


http://www.processtext.com/abclit.html
ABC Amber LIT Converter
http://www.processtext.com/abclit.html

Bekleyin beni. Ben de geleyim.

Durdular. Dursun arkalarýndan yetiþti.

Þimdi çift sürdüðü yeri bulmaya çalýþalým, dedi Dursun. Ne

dersiniz?

Osman:

O kolay, dedi. Buluruz.

Ali:

Üþüdüm yahu, dedi.

Dursun:

Þunu bulalým da sonra, diye yatýþtýrdý onu.

Osman baðýrdý bu sýrada:

Çektiði evlekler öyle duruyor. Bugün çift sürmemiþ.

ABC Amber LIT Converter


http://www.processtext.com/abclit.html
ABC Amber LIT Converter
http://www.processtext.com/abclit.html

Ali de gidip ayaðýyla yordamladý. Sürülmüþ tarLanýn kýyýsýný birkaç kere

de dolaþtý.

Bugün çift sürmemiþ Memed, evlekler öyle duruyor.

Dursun:

Baþýna bir iþ gelmesin? diye acýmýþ bir sesle sordu. Sesinde biraz

da hayret vardý.

Osman:

Ona hiçbir þey olmaz. Þeytanýn kardeþidir o. Hiçbir þey olmaz

ona.

Ali:

Dursun emmi, sen bilmez misin onu? Ona bir þey olur mu? diye berkitti.

Dursun:

Allah vere de öyle olaydý. Memed çok iyi çocuk. Öksüz.

ABC Amber LIT Converter


http://www.processtext.com/abclit.html
ABC Amber LIT Converter
http://www.processtext.com/abclit.html

Sürülmüþ tarlanýn ortasýnda durdular. Osman, çalý çýrpý topladý. Aliyle

Dursun konuþurlarken o ateþi yaktý. Ateþin baþýna geçtiler oturdular. Türlü

ihtimaller üstünde durdular. Bayýlabilirdi. Kuduz kurt gelir kapabilirdi onu.

Bir hýrsýz gelir elinden öküzleri alýrdý. Daha ne kadar ihtimal varsa,

üzerinde teker teker durdular. Ama, üstünde ýsrarla durduklarý bir tek

ihtimal yoktu. Hepsi de olabilirdi. Bir teki de olmayabilirdi.

Dursunun yüzüne ateþin yalýmý vuruyordu. Kýrmýzý bakýrýn rengine çalýyordu

yüzü. Yüzünde belli belirsiz, mutlu bir gülümseme vardý.

Ateþ yandý geçti. Ocakta, kedi gözü gibi birkaç köz ýþýldadý kaldý.

Canlarý sýkýlýyordu. Ali bir türkü söyledi. Dertli bir türküydü bu. Geceye

yayýldý:

Kapýya oturmuþ kurar araba

Bugün efkarlýyým gönlüm haraba

Kitaplar getir de yeminler edem

Senden gayrisine demem merhaba.

Üþüdüler. Osman çalý çýrpý topladý, ateþi yeniledi. Dursunla Ali de

ABC Amber LIT Converter


http://www.processtext.com/abclit.html
ABC Amber LIT Converter
http://www.processtext.com/abclit.html

kalktýlar çalý toplamaya gittiler. Büyük bir yýðýn çalý yýðdýlar ateþin yanýna.

Osman:

Eeee ne yapalým þimdi? dedi.

Dursun:

Biz þimdi boþ dönersek köye, Abdi Aða kýyameti koparýr. Ýyisi

mi burada yatalým. Sabahleyin arar buluruz.

Ali:

O Memed hiç bulunmaz gayri. O köye gitti o, neredeyse o köy.

Dilinden düþürmüyordu.

Dursun güldü.

Ateþi devam ettirmek için Ali nöbetçi oldu, ötekiler kývrýldýlar.

Ali gözlerini ateþe dikmiþ kalmýþtý. Bir ara baþýný kaldýrdý. Gözlerini

ateþten aldý. Karanlýklara daldý. Kendi kendine Gitti, dedi.

Gitsin. Ýyi yaptý. O sýrçadan þehire gitti. Ilýk Yüreðir topraðýna gitti.

Gitsin. Ýyi yaptý. Varsýn gitsin.

ABC Amber LIT Converter


http://www.processtext.com/abclit.html
ABC Amber LIT Converter
http://www.processtext.com/abclit.html

Osman uyanýnca nöbeti ona devretti. Bir keseðe baþýný koyarken:

Oraya gitti deðil mi Osman? Memed, oraya gitti. Dursunun söylediði yere.

Osman:

Oraya... dedi.

Þafaðýn yeri ýþýrken üçü de uyandý. Tan yerinde hafif bir kýzýllýk

vardý. Bulutlarýn kenarý sýrmalanmýþtý. Az sonra kýrmýzý kenarlý bulutlar

beyazlaþmaya baþladý. Sonra bir yel esti. Birazcýk soðuk ama, çok

tatlý. Seher yeliydi. Az sonra ortalýðý seçebildiler. Sürülmüþ topraðýn

ötesinde, çakýrdikeni günün doðduðu yere kadar uzanýyordu.

Üçü birden aðýr aðýr tarlanýn ortasýndan ayaða kalktýlar. Sabah

ýþýðý içinde kaldýlar. Koyuca gölgeleri günbatýya doðru uzanmýþtý. Üçü

de kollarýný açarak gerindi. Sonra üçü de yere çömelip iþedi.

Gerine gerine Memedin çift sürdüðü tarlayý dolaþtýlar.

Osman:

Bakýn ize, dedi, öküzler sabanla gitmiþler. Arkalarýnda sabanla...

ABC Amber LIT Converter


http://www.processtext.com/abclit.html
ABC Amber LIT Converter
http://www.processtext.com/abclit.html

Haydi izleyelim.

Ýzleye izleye yürüdüler. Bir yerde uzun uzun durdular, konuþtular.

Burada bir çift öküz yatmýþtý. Kocaman izleri bozulmamýþ, daha kalýp gibi

duruyordu. Hem de boyundurukla, arkalarýnda sabanla yatmýþlardý.

Doðan gün, ortalýðý ýsýtmaya baþladý. Çakýrdikenlikten çýktýlar, akar suya

geldiler. Ali, birden bir çýðlýk attý. Ýkisi birden Aliden yana döndüler.

Dönünce, boyunlarýnda boyunduruk; arkalarýnda saban, tam koþum halinde

öküzleri gördüler. Öküzün biri mor, biri kýrmýzýydý. Ýki öküzün de kaburgasý

kaburgasýna geçmiþti.

Osmanýn yüzü sapsarý kesildi:

Bir hal var bu çocuðun baþýnda. Memed kaçsaydý, öküzleri böyle

koþum halinde koyup gitmezdi. Bir hal var baþýnda.

Ali:

Hiçbir hal yok baþýnda. Öküzleri kurnazlýðýndan öyle býraktý gitti. O

köye gitti o.

Osman kýzdý:

ABC Amber LIT Converter


http://www.processtext.com/abclit.html
ABC Amber LIT Converter
http://www.processtext.com/abclit.html

O köy, o köy... Siz de... Neymiþ o köy? Deli misin sen?

Dursun gülümsedi:

Kavga etmeyin yahu, dedi.

Öküzleri önlerine kattýlar.

Köye girdikleri zaman gün kuþluktu. Karþýdaki daðdan bile yavaþ

yavaþ sis kalkýyordu.

Dönenin baþýna ne kadar çoluk çocuk, kadýn, genç, yaþlý varsa

toplanmýþtý. Yanaþmalarýn önünde koþulu öküzleri görünce ayaða

kalktýlar hep birden. Hiç kimse konuþmuyordu. Gözleri öküzlere dikilmiþti.

Döne bir çýðlýk attý, öküzlere doðru koþtu:

Yavrumu nettin Dursun emmisi? Yavrum seni çok severdi:

Dursun:

Ýþte, öküzleri böyle koþulu bulduk derede.

ABC Amber LIT Converter


http://www.processtext.com/abclit.html
ABC Amber LIT Converter
http://www.processtext.com/abclit.html

Kadýn dövünüyordu:

Memedim yavrum... Gün görmemiþ öksüzüm...

Dursun:

Bacý, dedi, ona hiçbir þey olmamýþtýr. Ben ararým onu. Arar

bulurum.

Döne laf dinlemiyordu. Hem aðlýyor, hem de:

Gün görmemiþ öksüzüm, diyordu boyuna.

Sonra Döne çýrpýna çýrpýna tozlarýn ortasýna düþtü. Orada kesik

kesik inlemeye baþladý. Yüzü, gözü, saçlarý apak toza belenmiþti. Sonralarý

yüzü, göz yaþýndan çamura kesti.

Kalabalýk öyle donmuþ, bir öküzlere, bir Döneye bakýyordu. Kalabalýktan,

iki kadýn usulca ayrýldý. Geldiler, toprakta belenmekte olan kadýný

kollarýndan tuttular kaldýrdýlar. Döne, yarý baygýndý.

Baþý, ölü baþý gibi sað omzuna düþmüþtü. Koluna girdiler evine götürdüler.

Döne gittikten sonra kalabalýk bir karýþtý, canlandý. Ýlkin, kocakarý Cennet

ABC Amber LIT Converter


http://www.processtext.com/abclit.html
ABC Amber LIT Converter
http://www.processtext.com/abclit.html

konuþtu. Ona, at yüzlü Cennet derlerdi.

Uzun yüzü, kýrýþýk kýrýþýktý. Boyu çok uzundu. Ýnce parmaklarý dal gibiydi.

Fýkara Döne, dedi, noldola oðluna?

Elif atýldý. Köyde þom aðýzlýlýðý ile ün salmýþtý. Kýsa boyluydu.

Ölmese gelirdi Memed, dedi.

Sonra bu söz boydan boya kalabalýðý dolaþtý:

Ölmese gelirdi.

Ölmese gelirdi.

Ölmese gelirdi.

Elif tekrar söz aldý:

Belki babasýnýn düþmanlarý öldürmüþtür.

Cennet karý:

Babasýnýn düþmanlarý yoktu. Ýbrahim karýncayý incitmemiþti diye cevap

ABC Amber LIT Converter


http://www.processtext.com/abclit.html
ABC Amber LIT Converter
http://www.processtext.com/abclit.html

verdi.

Beyaz baþörtüler, alacalý bulacalý yazmalar, mor fesler, bakýr paralý

alýnlar kalabalýðý dalgalandý:

Ýbrahim karýncayý incitmemiþti.

Ýbrahim karýncayý...

Karýncayý incitmemiþti.

Sonra ortalýk karýþtý. Her aðýzdan bir ses çýkmaya baþladý.

Vay Memed!

Vay öksüz!

Gözün kör olsun gavur dinli.

Sonra bir teklif dalgalandý kalabalýðýn üstünde. Kimin söylediði

bellisiz.

Döne kartal dönen yerlere gitsin baksýn.

ABC Amber LIT Converter


http://www.processtext.com/abclit.html
ABC Amber LIT Converter
http://www.processtext.com/abclit.html

Leþ üstünde kartal döner.

Nerede kartal dönüyor orada...

Orada...

Bütün kalabalýk bir anda bunu söyleyen kadýna döndü. Bir an

sessizlik oldu. Kalabalýk, bir an gene dondu. Tekrar canlandý.

Suyun gözüne düþmüþtür.

Gözüne düþmüþtür.

Gözüne...

Kalabalýk yönünü doðuya döndü. Önce ayaklarý çýplak çocuklar

yürüdüler. Onlarýn ardýndan ayaðý çýplak kadýnlar... Önce çakýrdikenliðe

çocuklar düþtü. Ardýndan kadýnlar... Çocuklarýn bacaklarý ala kan içinde

kaldý. Çocuklar, gene koþtular. Kadýnlarsa, bu önlerine çýkan çakýrdikenine

beddua ettiler:

Kökü geçesice...

ABC Amber LIT Converter


http://www.processtext.com/abclit.html
ABC Amber LIT Converter
http://www.processtext.com/abclit.html

Çakýrdikenliði çýktýktan sonra, onun ckasýndan da kayalar göründü. Yorulmuþ,

ayaklarý kanamýþ çocuklar geride kaldýlar, kadýnlar öne düþtüler.

Çýnara ulaþtýklarýnda yorulmuþlardý. Ulu çýnar fýþýldýyordu. Birden su

gürültüsünü duyunca durakladýlar. Bir zaman soluk aldýktan sonra, hep birden

suya koþmaya baþladýlar. Gelen suyun gözüne gözünü dikip baktý. Gelen baktý.

Kadýnlar, yan yana, üst üste halka oldular. Su, büyük kayanýn dibinden köpük

saçarak kaynýyordu. Kayanýn sol yanýnda büyücek bir havuz oluyordu su.

Kaynayan suyun üstüne üç dört yaprak düþmüþtü. Akýp gitmiyor, dolanýp

duruyorlardý köpükler arasýnda.

Hiç çýt çýkarmadan uzun zaman baktýlar.

Cennet karý:

Çocuk buraya düþseydi, þimdiye kadar suyun yüzüne bir kere

olsun çýkardý, dedi.

Kalabalýk, gene karýþtý. Baþlar dalgalandý:

Bir kere olsun çýkardý.

Çýkardý...

ABC Amber LIT Converter


http://www.processtext.com/abclit.html
ABC Amber LIT Converter
http://www.processtext.com/abclit.html

Kalabalýk yorgun, bitkin, umutsuz, neþesiz, sallana sallana geri

döndü. Bunda çocuklar arkada kalmýþlar, oynaya oynaya geliyorlardý.

Kalabalýk, toplu halde de yürümüyordu. Her biri bir yerde, baþý eðik

gidiyorlardý.

Döne, bu günden sonra, aðlaya aðlaya yataklara düþtü. Ateþler

içinde yandý. Köyün genç kýzlarý da ona yardým ettiler. Döne birkaç

gün sonra yataktan kalktý. Gözleri kan çanaðýna dönmüþtü. Alnýna da

beyaz bir bez baðlamýþtý.

Bir gün köyün içini meraklý bir haber dolaþtý:

Döne yemiyor, içmiyor, suyun gözünün baþýna oturmuþ gözünü kýrpmadan suya

bakýyor, çýkacak mý diye oðlunun ölüsünü bekliyor.

Haber doðruydu. Döne her sabah, gün doðmadan kalkýyor, suyun baþýna gidiyor,

gözlerini sudan ayýrmadan habire bakýyordu.

Bu, böyle on gün kadar sürdü. Sonra, Döne bitkin geldi evine kapandý. Þimdi

de baþka bir þey taktý aklýna. Gene her sabah çok erkenden kalkýyor, damýn

baþýna çýkýyor, uzak göklere gözünü dikiyor, gökleri araþtýrýyor. Nerede

sönen bir kartal kümesi varsa yaya yapýldak oraya koþuyordu. Bir iðne, bir

ABC Amber LIT Converter


http://www.processtext.com/abclit.html
ABC Amber LIT Converter
http://www.processtext.com/abclit.html

ipliðe dönmüþtü. Bazen kartallar çok uzaklarda, mesela Yaðmurtepenin üstünde

dönüyorlardý. Orasý bir günlük yol çeker. Döne, oraya da gidiyordu.

Bir gece Dönenin kapýsý dövüldü. Bir ses:

Döne bacý aç! Ben Dursunum, dedi.

Döne umutla, korkuyla kapýyý açtý.

Gel Dursun kardaþ! Memedim seni çok severdi, dedi.

Dursun, Dönenin serdiði döþeðe aðýr, temkinli oturduktan sonra:

Bana bak bacý, dedi. Benim yüreðim öyle hükmediyor ki oðlun ölmedi.

Bana öyle geliyor ki baþýný aldý gitti bir yere. Ben, onu bulurum.

Döne, Dursunun yanýna çöküverdi:

De, dedi. Dursun kardaþ. Bir bildiðin mi var?

Dursun:

Bildiðim yok ya bacý, yüreðim öyle hükmeyliyor.

ABC Amber LIT Converter


http://www.processtext.com/abclit.html
ABC Amber LIT Converter
http://www.processtext.com/abclit.html

Döne:

Dillerine kurban olayým kardaþ senin, diye yalvardý.

Dursun:

Ben onu ararým. Arar bulurum. Sana þu kadarlýðýný söyleyim ki

oðlun ölmedi. Memed ölmedi.

Döne onu uðurlarken:

Bir umudum sende kaldý kardaþ. Ah oðlumun bir saðlýk haberini

alsam... Dünyada hiç baþka bir þey istemem. Sen bilirsin Dursun

Aðam. Dillerine kurban olduðum. Sen bilirsin, dedi.

Yaz geldi çattý. Ekinler biçiliyor. Sýcaklar veryansýn ediyor. Çukurovanýn

sýcaðýna sarý sýcak derler. Ak sýcaklar çöktü.

Ýnce Memed geldi geleli çoban deðil, Ýnce Memed, evin oðlu. Süleyman, Ýnce

Memedi caný gibi seviyor. Gelgelelim, cin gibi, neþeden taþan oðlana son

ABC Amber LIT Converter


http://www.processtext.com/abclit.html
ABC Amber LIT Converter
http://www.processtext.com/abclit.html

günlerde bir hal oldu. Aðzýný býçaklar açmýyor. Bir efkardýr kaptýrmýþ

kendisini. Eskiden türkü söylerdi durmadan. Yanýk söylerdi. Türküler de yok

gayrý.

Keçilerini en iyi otlaða, en iyi yapraklý ormana götürürdü. Eskiden bir

keçi, durup azýcýk otlamasýn, azýcýk durgun görünsün, Memed derhal fark eder,

ona bir çare bulur, iyileþtirirdi. Þimdi keçileri salýveriyor otlaða,

oturuyor bir aðacýn, bir kayanýn gölgesine, çenesini deðneðine dayýyor, dalýp

gidiyor. Arada sýrada da dayanamayýp kendi kendine konuþuyor.

Anacýðým... Vay anacýðým! Ekinlerini kim biçer ola þimdi?

Gavur Abdi Aða! Anacýðým! Ekinlerimiz kuruyup dökülecek. Ekinleri

kim biçiyor þimdi anacýðým? Ben olmayýnca anacýðým?

Duruyor, göðe, gökteki bulutlara, topraða, kýzarmaya yüz tutmuþ

ekinlere bakýyor.

Leyleðin gözündeki tarla kurumuþtur þimdi. Kim biçer ola? Anacýðým!..

Yalnýz nasýl biçersin tek baþýna?

Geceleri de uyku girmez oldu gözüne. Yatakta habire dönüyor.

Aklý fikri Leyleðin gözündeki tarlada. Leyleðin gözündeki tarla

çabuk gevrer geçer. Bir tane bile alýnmaz. Bir tane bile. Geç kalýnýrsa.

ABC Amber LIT Converter


http://www.processtext.com/abclit.html
ABC Amber LIT Converter
http://www.processtext.com/abclit.html

Sabah oluyor, yataktan kalkýyor. Her bir yaný kýrýk. Ölgün ölgün...

Keçilerini önüne katýyor. Keçiler daðýlýyor. Her biri bir tarafa gidiyor.

Umurunda deðil. Baktýðý yok. Süleymanýn ak, güleç yüzü geliyor gözlerinin

önüne. Süleymanýn sevgi dolu gözleri... Kendi kendinden utanýyor. Canlanýyor.

Keçilerini toparlayýp, otlaða iyi bir yere götürüyor... Bu uzun sürmüyor.

Efkar basýyor: Topraða gene çöküyor. Toprak cayýr cayýr yanýyor. Ama o

durmuyor. Leyleðin gözü, diyor. Anacýðým, diyor. Bir de bakýyor ki,

akþam olmuþ, gün batmýþ... Daðýlmýþ keçilerini topluyor... Ötede, batan

güneþten kalan son ýþýklarla tepesi ýþýyan Kýnalýtepeye doðru sürüyor

keçilerini. Keçilerini Kýnalýtepenin eteðinde býrakarak, kendisi baþýna

çýkýyor. Ötelerde bir düzlük gözüküyor. Akþam sisleri çökmüþ düzlüðün üstüne.

Usul usul kalkýyor. Bu görünen düzlük, çakýrdikenli düzlük. Kýnalýtepenin

arkasýnda Deðirmenoluðu göremiyor. Ortaya bir set gerilmiþ. Aynen

gerilmiþ perde gibi. Bir boz toprak yýðýný. Otlarý yanacakmýþ, hemen

tutuþacakmýþ gibi. Öyle kurumuþ iþte. Hatýrlayýp, kendi kendine kýzýyor.

Süleyman ne demiþti? Kýnalýtepenin ardýna geçme! demiþti. Kýnalýtepenin

arkasýnda in cin yok. Buna daha beter kýzýyor. Koþa koþa tepenin baþýndan

eteðe iniyor. Daðýlan keçileri geç vakitlere kadar ancak toparlayabiliyor.

Köye çok geç dönüyor. Süleyman ona, geç kalmasýnýn sebebini sorduðu zaman da:

Ýyi bir otlak buldum da keçileri ayýramadým, diye yalan söylüyor.

ABC Amber LIT Converter


http://www.processtext.com/abclit.html
ABC Amber LIT Converter
http://www.processtext.com/abclit.html

Bir gün gene çok erken yataðýndan kalktý. Keçilerin aðýlýna girdi.

Sýcak, boðucu bir geceydi. Keçi aðýlý sasý sasý kokuyordu. Keçileri aðýldan

çýkardý, önüne kattý: Bazý bazý, daha þafak atmadan, þafaktan çok önce göðün

doðusunda bir tarafý kýnalanýverir. Az sonra da oradaki bulutlarýn kenarlarý

sýrmalanýr. Sonra da þafak atar. Memed, gün doðusuna baktý. Bugün öylesi bir

gündü.

Sonra Memedin içi aydýnlanýverdi. Yüreði hafifledi. Birden, kendisini kuþ

gibi hafif, rahat buldu. Bu arada seherin yelleri de esmeye baþladý. Ufacýk

dalgalar halinde yel, yüzünü yalayýp geçiyordu.

Yüreði küt küt atarak keçilerin yönünü Kýnalýtepeye doðru çevirdi. Memed

arkada, keçiler önde bir toz bulutu býrakarak koþuyorlardý. Tam tepenin

dibine gelince, Memed, keçilerin yönünü çevirdi.

Telaþlý bir hali vardý. Keçiler daðýlýp oraya buraya gittiler. Memed

topraða oturdu, deðneðini çenesine dayadý. Uzun uzun düþündü. Bir

ara hýþýmla kalktý, keçileri tepeye doðru toplayýp sürmek istedi. Sonra

vazgeçti. Oturdu gene düþünceye daldý. Bir zaman baþý ellerinde

kaldý. Keçinin biri boynunu, ellerini yakaladý. Aldýrmadý. Keçi kendiliðinden

býraktý gitti. O kadar bol ýþýk doldurmuþtu ki ortalýðý, daðlar

taþlar, aðaçlar, otlar eriyiverip ýþýða kesecek sanýrdý insan:

ABC Amber LIT Converter


http://www.processtext.com/abclit.html
ABC Amber LIT Converter
http://www.processtext.com/abclit.html

Ellerini yüzünden çekti. Gözlerini açýnca, gözlerine ýþýk doldu.

Kamaþtýrdý. Bir zaman ýþýða bakamadý. Gözleri alýþýnca yorgun, isteksiz

kalktý. Keçileri ayný aðýrlýkla topladý. Tepeye sürdü. Bir anda keçiler

tepenin arkasýna geçtiler. Memed, yönünü güneye döndü. Ellerini gözlerine

siper etti. Uzaklara baktý. Gözüne ulu çýnarýn dallarý iliþti gibi geldi.

Yüreði hop etti. Tepenin arkasýnýn kuzey yaný ovaydý. Deðirmenoluk köyünün

tarlalarýyla, yani çakýrdikenli ovayla bu ova arasýna keskin boz topraklý

sýrt giriyordu. Keçileri bu sefer sýrtýn dibine doðru sürdü. Önünden iki

küçük kuþ uçtu. Gökte de bir tek, bir kuþ gördü. Baþkaca, ovada siniler

sinek yoktu. Ortalýk ýpýssýzdý. Ta uzaklarda, topraktan bir ak bulut

kalkýyordu. Birden gözüne, aþaðýda, sýrtýn dibinde küçücük bir tarla çarptý.

Tarlanýn ortasýnda kara bir leke eðilip eðilip kalkýyordu. Bu sefer de

keçileri ayný isteksiz hal, ayný yorgunluk, aðýrlýkla oraya çevirdi.

Ekinin yanýna gelince, ekin biçeni tanýdý. Bu, yaþlý Pancar Hösüktü. Pancar

Hösük ekinden baþýný kaldýrýp da keçilere, Memede bakmadý. Habire orak

sallýyordu. Memed de keçileri boþ býraktý. Keçiler ekinin kýyýsýna geldiler.

Hösük, gene farkýnda olmadý. Sonra keçilerin hepsi her yerden ekine daldý.

Bir hýþýrtý, bir patýrtýdýr koptu ekinin içinde. Keçileri ekinin içinde

görünce Pancar Hösük ifrit oldu. Elindeki oraðý hýþýmla keçilere fýrlattý.

Oraðýn arkasýndan var gücüyle küfrede ede kendi de keçilere doðru atýldý.

Memed, olduðu yerde durmuþ, Pancar Hösüðü seyrediyordu. Pancar Hösük bin

bir güçlükle, oflayýp puflayarak keçileri ekinin içinden toplayýp çýkarýrken,

ABC Amber LIT Converter


http://www.processtext.com/abclit.html
ABC Amber LIT Converter
http://www.processtext.com/abclit.html

durup öylecene kendisine bakan çocuðu gördü. Onun keçilerin çobaný olduðunu

anladý. Ýþte buna müthiþ kýzdý. Tepesinin tasý attý. Keçileri bir tarafa

býraktý. -Oraðý attýðý yerden aldý. Küfrederek çocuða doðru geldi. Aðzýndan

köpükler saçýlýyordu:

Ulan, anasýný atýn tepelediði köpoðlu köpek... Keçiler ekini geçirdiler.

Sen durmuþ seyredersin burada. Bir varayým da senin yanýna... Senin babayýn...

Orospu analý... Anasýnýn... Çocuk yerinden kýpýrdamýyordu. Halbuki ihtiyar,

çocuðun kaçacaðýný, kendisinin de onun arkasýndan yetiþemeyeceðini tasarlýyor,

yerden, ona atmak için taþlar topluyordu eline. Yaklaþtý, çocuk ha kaçtý, ha

kaçacak... Çocuk kaçmadý. Hösük, o hýzla kolundan tuttu. Oraðýn sýrtýný kafasýna

indirecekken, eli kalakaldý. Çocuðun kolu elinden düþüverdi:

Memmeed!... Yavrum sen misin? dedi. Herkes seni ölmüþ biliyor.

Soluðu kesilecekmiþ gibi soluyordu. Topraða çöküverdi. Kýzarmýþ

boynundan, yüzünden oluk oluk ter akýyordu. Bu sýrada tekmil keçiler gene

ekine doldu.

Pancar Hösük:

Git de, dedi, þu keçileri çýkar gel.

ABC Amber LIT Converter


http://www.processtext.com/abclit.html
ABC Amber LIT Converter
http://www.processtext.com/abclit.html

Ancak bundan sonradýr ki, bir heykel gibi donmuþ kalmýþ Memed kýmýldadý.

Koþa koþa ekine gitti. Ekine giren keçileri çýkardý uzaklara sürdü. Geldi

Pancar Hösüðün yanýna oturdu.

Hösük:

Memedim, dedi, ulan seni araya araya bir hal oldular. Suya

düþmüþ sandýlar. Anan senin derdinden ölüyordu az daha, dedi, hiç

yüreðin acýmadý mý anana?

Memed, belini kamburlaþtýrmýþ, deðneðini çenesine dayamýþtý.

Susuyordu.

Hösük sordu:

Bu keçiler kimin?

Memed, istifini bile bozmadý.

Hösük:

Sana diyorum, Memed! dedi, bu keçiler kimin?

ABC Amber LIT Converter


http://www.processtext.com/abclit.html
ABC Amber LIT Converter
http://www.processtext.com/abclit.html

Memed, aðzýndan dökülürcesine:

Kesme köyünden Süleymanýn.

Hösük:

Ýyi adam Süleyman, dedi. Sonra da ekledi: Bre deli, gideceksin gitmeye,

anana haber versene. Usandýn Abdi namussuzunun elinden. Anana haber ver,

ondan sonra nereye kaçarsan kaç!

Abdi lafýný duyunca Memed, Hösüðün ellerine sarýldý:

Nolursun Hösük emmi, dedi, benim Süleyman emmiye çoban olduðumu kimseye

söyleme. Nolursun yani. Abdi Aða duyarsa beni alýr götürür. Beni döve döve

öldürür.

Sana hiç kimse bir þey yapamaz, dedi. Deli! Adam anasýna

haber vermez mi? Fýkara senin derdinden ölüyordu az daha...

Hösük, sonra birdenbire lafý yarýda býraktý. Kalktý, Memede bakmadan ekine

gitti. Biçmeye baþladý. Çabuk biçiyordu. Oraðýn hýþýrtýsý Memede kadar

geliyordu.

ABC Amber LIT Converter


http://www.processtext.com/abclit.html
ABC Amber LIT Converter
http://www.processtext.com/abclit.html

Hösük baþýný bir defa bile kaldýrmadan biçiyordu. Bazý bazý beli

aðrýyýnca doðruluyor, ellerini beline dayýyor, uzaklara bakýyor, gene

biçmeye koyuluyordu. Memedi çoktan unutmuþtu. Memed de ekinin kýyýsýnda

durmuþ, kýmýldamadan, dimdik dikilmiþ, ona bakýyordu.

Gün yýkýldý gitti. Gölgeler, upuzun uzadý. Memed, güneþe þöyle bir göz attý.

Gün kýzarýyordu. Ovadaki otlar yarý pýrýltýlý, yarý gölgeli. Otlar ipil ipil

ediyor.

Memedin ayaklarý Hösüðe doðru sürüklendi. O ayný hýzla biçmeðe hala devam

ediyordu. Karþýsýnda durdu. Yüreði küt küt atýyordu. Hösük, Memedin çýkardýðý

hýþýrtýyý duyunca doðruldu. Terden kapkara görünüyordu bu akþam vaktinde.

Göz göze geldiler: Hösük yorgun, Memedin ta gözlerinin içine baktý. Canevine

baktý. Memed, gözlerini indirdi. Gözleri yerde Hösüðe doðru bir iki adým

attý. Ellerini tuttu:

Allahýný, Peygamberini seversen Hösük emmi, dedi, anama, kimseye söyleme,

beni gördüðünü.

Eli, atarcasýna býraktý, arkasýna bakmadan koþtu. Gün batmýþtý ki,

Kýnalýtepeye geldi. Ter içindeydi. Nedense, bir an seviniyor, arkasýndan

yüreði kararýveriyordu. Bir seviniyor, arkasýndan... Çarpýþma. Kýnalýnýn

tepesine çýktý. Sýrtýn dibindeki küçük tarlanýn oraya gözünü dikti.

ABC Amber LIT Converter


http://www.processtext.com/abclit.html
ABC Amber LIT Converter
http://www.processtext.com/abclit.html

Tarlanýn ortasýnda küçücük bir kýpýrtý fark ediliyordu.

Hösük, köye girdiðinde, önüne gelene, ehemmiyetli bir sýr biliyor

da söylemiyormuþcasýna gülüyordu. Önlerinde duruyor, gülüyordu.

Hösüðün bu haline kimse bir anlam veremedi. O doðruca Dönenin

evine gitti. Döne kapýsýnda, Pancar Hösüðü kendisine bakarak habire

gülümser görünce, buna ne anlam vereceðini bilemedi. Pancar çok

seyrek gülen bir adam olduðu gibi, ne Dönenin evine, ne de kimsenin

evine gitmezdi. Tarladan evine, evinden tarlaya. Baþka birisi

olsaydý bu harekette göze batacak bir þey yoktu yoksa. Ýþi olmadýðý zaman da

evinin önüne bir hasýr serer, üstüne oturur, hiç kimseyle konuþmadan

kendi kendine tahtalar oyar, güzel nakýþlý kaþýklar, kirmenler, çam

bardaklar, tespihler yapardý. Þimdi Dönenin evinin önünde durmuþ,

habire gülüyordu. Gözlerini Döneden ayýrmadan gülüyor, ama konuþmuyordu gene.

Döne de bu durum karþýsýnda ne diyeceðini bilemiyordu. Bir zaman þaþkýn,

Hösüðün etrafýnda dolandýktan sonra:

Hoþ geldin Hösük Aðam, buyur otur, diyebildi.

Hösük duymamýþ gibi yaptý, gülmeye devam etti.

Döne üsteledi:

ABC Amber LIT Converter


http://www.processtext.com/abclit.html
ABC Amber LIT Converter
http://www.processtext.com/abclit.html

Hösük Aðam buyur otursana...

Hösüðün gülmesi kesildi. Aðýr aðýr:

Döne! Döne! dedi, durdu.

Döne kulak kesildi.

Döne, müjdemi isterim.

Döne gülümsedi. Arkasýndan da telaþlandý. Titreyerek:

Müjden baþým üstüne Hösük Aðam, dedi.

Hösük:

Oðlunu gördüm bugün Döne, dedi.

Döne hiçbir þey söylemedi. Öyle oldu ki kessen bir damla kaný

çýkmayacaktý. Kurumuþtu.

Oðlun, bugün yanýma geldi. Büyümüþ, etlenmiþ...

ABC Amber LIT Converter


http://www.processtext.com/abclit.html
ABC Amber LIT Converter
http://www.processtext.com/abclit.html

Döne:

Dillerine kurban olurum Hösük Aðam, diye inledi. Müjden

baþým gözüm üstüne.

Döne, durup durup:

Sahi mi söylüyorsun Hösük Aðam, sahi mi? diyordu. Müjden

baþüstüne. Dillerine, senin güzel dillerine kurban olayým Hösük

Aðam.

Sonra Hösük oturdu. Olup biteni bir bir Döneye anlattý. Döne

yerinde duramýyor, evin bir ucundan bir ucuna gidip geliyordu.

Azýcýk bir zamanda Pancar Hösüðün getirdiði haber bütün köye

yayýldý. Kadýnlar, erkekler, yaþlýlar, çocuklar, köyde kim varsa, Dönenin

evinin önüne yýðýlýþtýlar. Ay ýþýðý, köyün toprak damlarýnýn, Dönenin evi

önünde kýmýldanan insan kalabalýðýnýn üstüne dökülüyordu.

Kalabalýktan gürültü, patýrdý, þamata geliyordu. Birden gürültü

kesiliverdi. Ortalýkta ses soluk kalmadý. Cümle baþlar da güneye

doðru çevrildi. Bir atlý geliyordu öteden. Atýnýn koþumlarýnýn madeni

kýsýmlarý ay ýþýðýnda parlýyordu. Atlý yaklaþtý. Sonra kalabalýðý yardý,

geldi ortada durdu.

ABC Amber LIT Converter


http://www.processtext.com/abclit.html
ABC Amber LIT Converter
http://www.processtext.com/abclit.html

Döne! Döne! diye baðýrdý.

Kalabalýktan, zayýf bir kadýn sesi cevap verdi:

Buyur Abdi Aðam.

Duyduðum doðru mu Döne?

Döne geldi, atýn baþýnýn hizasýnda durdu.

Pancar Hösük görmüþ. Geldi bana söyledi.

Abdi Aða:

Nerede o Pancar? diye gürledi. Gelsin yanýma.

Kalabalýk karýþtý:

Yok. Hösük yok, dediler.

Hösük hiç kalabalýða girer mi?

ABC Amber LIT Converter


http://www.processtext.com/abclit.html
ABC Amber LIT Converter
http://www.processtext.com/abclit.html

Kýyamet kopsa evinden çýkmaz.

Aða emir verdi:

Gidin getirin Hösüðü.

Hösük gelinceye kadar, kalabalýktan gene hiç ses çýkmadý. Ortalýk

derin bir sessizliðe gömüldü.

Az sonra beyaz don, beyaz gömlek içinde Hösük getirildi. Kollarýný sýký

sýkýya tutmuþ iki kiþi arasýnda çýrpýnýyordu:

Ne istiyorsunuz benden bu gece vakti? Derdiniz ne? Allah sizin

belanýzý versin deyyuslar!

Abdi Aða:

Seni ben istedim Hösük, dedi.

Hösük indirdi. Yumuþadý:

Ulan namussuzlar, neden Aða çaðýrýyor demediniz?

ABC Amber LIT Converter


http://www.processtext.com/abclit.html
ABC Amber LIT Converter
http://www.processtext.com/abclit.html

Aðaya döndü:

Kusura kalma Aðam, dedi.

Abdi Aða sordu:

Hösük, sen Dönenin oðlunu görmüþsün öyle mi?

Hösük:

Söyledim Döneye.

Aða:

Bana da söyle, dedi.

Hösük anlatmaya baþlayýnca, kalabalýk etrafýna sýkýþtý. Halka

oldu. Hösük, Memedi nasýl gördü. Oraðý kafasýna nasýl vuracaktý.

Hepsini teker teker, hiçbir þey unutmadan anlattý. Abdi Aða kýzdý,

küplere bindi:

Vay Süleyman vay! dedi. Demek Süleyman benim kapýdaki adamlarý alýr

çoban edersin! Kýrdýðýn ceviz kýrký geçti Süleyman! Demek Kesme köylü

ABC Amber LIT Converter


http://www.processtext.com/abclit.html
ABC Amber LIT Converter
http://www.processtext.com/abclit.html

Süleyman ha?

Hösük:

O, dedi.

Abdi Aða, Döneye seslendi:

Ben onu yarýn gider getiririm.

Atýný sürdü gitti. Kalabalýk arkasýndan homurdandý.

Abdi Aða, doludizgin giden atýnýn baþýný Süleymanýn kapýsýnýn

önünde çekti:

Süleyman! Süleyman!

Süleyman içerdeydi. Dýþarý çýktý. Abdi Aðayý görünce yüzü kül

gibi oldu. Abdi Aða, atýn üstünden Süleymana eðildi:

Süleyman, dedi, sen hiç utanmadýn mý? Benim kapýdan adam

almaya utanmadýn mý? Sen hiç haya etmedin mi? Abdinin kapýsýndan

adam alýnýr mý? Þimdiye kadar bu olmuþ iþ mi? Sen bilmez misin

ABC Amber LIT Converter


http://www.processtext.com/abclit.html
ABC Amber LIT Converter
http://www.processtext.com/abclit.html

bunu? Yazýk sana Süleyman. Þu ak sakalýna da bakmadan...

Süleyman:

Ýn hele attan Aða! Ýn attan da buyur içeri. Sana her þeyi bir bir

söyleyim, Aða, dedi.

Abdi Aða:

Senin evine inmem, dedi. Oðlan nerede? Yerini söyle!

Süleyman:

Zahmet olur sana Aða. Ben hemen alýr þimdicik getiririm.

Abdi Aða:

Zahmeti mahmeti yok, dedi. Göster bana yerini çocuðun.

Süleyman boynunu büktü:

Peki Aða, haydi gidelim, dedi, atýn önüne düþtü.

ABC Amber LIT Converter


http://www.processtext.com/abclit.html
ABC Amber LIT Converter
http://www.processtext.com/abclit.html

Keçilerin yanýna gelinceye kadar, ne o konuþtu, ne de o. Geldiklerinde,

Memed, bir taþýn dibine oturmuþ düþünüyordu. Onlarý görünce ayaða kalktý

yanlarýna vardý. Abdi Aðaya hiç hayret etmedi. Süleymanla göz göze geldiler.

Bakýþtýlar... Süleyman, ne gelir elden der gibi boynunu büktü.

Abdi Aða atýný Memede doðru bir iki adým sürdü:

Düþ önüme, dedi.

Memed hiçbir þey demeden atýn önüne düþtü yürüdü. Boynunu omuzlarýnýn

içine çekmiþti.

Memed önde Abdi arkada öðleye doðru köye girdiler. Yolda ne Abdi Aða bir

þey sordu, ne de Memed bir þey söyledi. Yalnýz, Memed, her an, atý üstüne

sürüverecek, ezecek diye korkuyordu. Huyunu bilirdi.

Dönenin kapýsýna geldiler, durdular.

Abdi Aða, içeriye seslendi:

Döne! Döne! Al itini.

Döne dýþarýya çýkarken o, atýn baþýný çevirdi. Döne, bir çýðlýk atarak

ABC Amber LIT Converter


http://www.processtext.com/abclit.html
ABC Amber LIT Converter
http://www.processtext.com/abclit.html

oðluna sarýldý. Bu arada köylüler de haberlenmiþlerdi. Yavaþ yavaþ

kalabalýk birikiyordu. Kalabalýk halka olmuþ, Memed ortada. Önüne

gelen soruyor.

Neredeydin Memed?

Bu ne hal Memed?

Haa Memed?

Memed, baþýný yere dikmiþ aðzýný açmýyor. Kalabalýk gittikçe çoðalýyordu.

Memed, harmanýn bileziðinde kalan son saplarý da attý. Harman yapýlýrken

yaðmur yaðmýþ, saplarý birbirine yapýþmýþtý. Saplardan kapkara, kömür tozu

gibi bir toz çýkýyordu. Sabahtan beri, durmadan sap atan Memed, tanýnmayacak

hale gelmiþti. Kapkara. Yalnýz diþleri ýþýldýyordu. Sapý attý bitirdi. Sap

öyle kabarmýþtý ki, ortadaki öbeði örtmüþtü.

Bileziðin yerinde, ýslanmýþ soluk bir yeþil halka kaldý.

Yorgun, Memed, gitti güneþin alnýna aðzý yukarý uzandý. Firezlerin arasýndan,

ABC Amber LIT Converter


http://www.processtext.com/abclit.html
ABC Amber LIT Converter
http://www.processtext.com/abclit.html

karýnca þeritleri geçip ta uzaklara gidiyorlardý. Elleriyle gözlerini

kapatýp bir zaman aðzý yukarý soludu kaldý.

Günlerden beri çalýþýyordu. Önce ekin biçmiþti tek baþýna. Leyleðin

gözündeki ekinin içi bir de devedikeniyle dopdoluydu. Sonra harman yapmak

için anasýyla birlikte þelek çekti. Günlerden beri de döðen sürüyor. Bu

yüzden, bir deri bir kemik kalmýþ... Yüzü buruþ buruþ. Derisi sarkýyor

gibi... Kapkara kesilmiþ... Gözleri de iyice çukura kaçmýþ, avurtlarý

geçmiþ...

At, biraz ötesinde kütürtüyle yayýlýyordu. Yýkýlacak gibi zapzayýf...

Kaburgalarý dýþarý fýrlamýþ... Yaþlý bir hayvan. Belki on beþ.

Gözlerine sinekler çokuþuyordu. Sýrtýnýn tam ortasýnda, hiç iyi olmayan bir

yaðarý vardý. Ýrinlenmiþti. Ýrin kan karýþýðý. Bir de ekin tozu yapýþmýþtý.

Kocaman kara sinekler, bir kalkýp bir iniyorlardý.

Gün kuþluk oldu. Memed, bir yanýna döndü. Oluk oluk terlemiþti. Elini

yüzüne sürdü. Kapkara bir avuç ter aldý attý.

Güneþin parýl parýl ettiði firezler, ova, gözü açtýrmayacak kadar

kamaþtýrýyordu. Ölürcesine yorgundu. Yattýðý yerden, firezlerin aralýðýndan

bir iki kere hayvana baktý.

ABC Amber LIT Converter


http://www.processtext.com/abclit.html
ABC Amber LIT Converter
http://www.processtext.com/abclit.html

Hayvanýn yanýnda dört beþ leylek dolanýyordu. Leyleklere daldý.

Eliyle de karýncalarýn yolunu kesti. Karýncalar ellerinin üstünden

geçtiler.

Canýný diþine taktý. Önce, uzandýðý yerden kalktý oturdu. Baþýný

sað dizinin üstüne koydu daldý bu sefer de. Kendine azýcýk geldi

sonra. Ellerini topraða bastýrarak usul usul kalktý. Yüzünde, boynunda

karýncalarýn dolaþtýðýný hissetti. Aldý, topraða attý onlarý. At toza

batmýþ bir böðürtlen çalýsý yanýnda durmuþ, ön ayaklarýndan birini

yalýyordu. Vardý, atý tuttu çekti.

Devedikeni mavi, kocaman çiçeðini açmýþtý. Ufacýk bir yel parladý

onu eðdi.

Getirdi, atý bin güçlükle döðene koþtu. At, kabarmýþ saplarý yaramýyordu.

Memed, döðenden indi, atla beraber saplarýn üstünden yürümeye çalýþtý. At,

ikide bir tökezliyordu. Memed, hayvana müthiþ acýdý. Ne yapacaðýný

bilemiyordu. At, terlemiþ, kapkara kesilmiþti.

Öylesine soluyordu ki, göðsü, kaburgalarý hep birlikte inip inip

kalkýyordu. Bütün döþü, sýrtý, saðrýsý köpüðe batmýþ. Memed de tere battý.

Terler her bir yerlerinden sýzýyor. Terler gözlerine doluyor.

Yakýyor.

ABC Amber LIT Converter


http://www.processtext.com/abclit.html
ABC Amber LIT Converter
http://www.processtext.com/abclit.html

Nefesini de küflenmiþ ekinin ýslak kokusu kesiyor. Bir zaman

saplara bata çýka harmaný dönünce saplar yattý. Artýk biraz daha kolay

dönülüyor. Döðenin altýnda saplar çatýr çatýr ediyor.

Öðleye doðru saplar iyicene ezildi. Saplar ýþýlýyor. Karasý gitti saplarýn.

Þimdi döðenin arkasýndan ince, altýn sarýsý bir toz usuldan, Memedin genzini

yakarak savruluyor. Toz kokuyor. Yanýk yanýk bir þeyler kokuyor.

Ta uzakta bir adam, öbek yapýyordu. Onun ötesinde de bir iki kiþinin döðen

sürdüðü görülüyordu. Koskoca ovada baþkaca can eseri yoktu.

Firezler uzun uzun... Orak makinesi, ekini dipten biçer. Firez, toprakta,

bir karýþ ya kalýr, ya kalmaz. Elle biçildiðinde yalnýz baþaklar alýnýr.

Toprakta uzun saplar kalýr. Firezlerin ötesi çakýrdikeni.

Memedin dili damaðý kurudu. Sýcakta, at da baþýný ayaklarýnýn dibine indirmiþ,

ölgün ölgün yürüyor. Memed, döðenin üstünde düþünüyor. Hiçbir tarafa baktýðý

yok. Leylekler ta harmanýn yanýna kadar sokulmuþlar. Memed, uyumuþ kalmýþ

gibi. At bazý bazý baþýný saplara daldýrýyor geveliyor. Ýsteksiz. Saplar

aðzýndan dökülüyor. Memedin hiçbir þeye aldýrdýðý yok. Güneþ baþýna vurmuþ.

Bir keresinde ayaða kalktý. Köyden yana uzun uzun baktý. Görünürde kimsecikler

yoktu.

ABC Amber LIT Converter


http://www.processtext.com/abclit.html
ABC Amber LIT Converter
http://www.processtext.com/abclit.html

Diþlerini sýktý.

Þu anam da... dedi.

Anasý ona azýk, su getirecekti. Yutkundu. Aðzýnda bir damla tükrük

kalmamýþtý. Usulca gene döðenin üstüne yumuldu. At durdu. Baþýný da sapa

soktu. Memed, oralý bile deðil. Neden sonradýr ki iþi fark etti dizgini çekti:

Deh! Yavrum deeh! dedi.

Sinekler çokuþmuþ. At, kuyruðunu yavaþ yavaþ kaldýrmadan sallýyor. Sinekler

aldýrmýyorlar.

Kýzgýnlýkla yeniden ayaða kalkan Memed, yönünü köye döndürdü. Devedikeninin

arkasýndan bir baþ gözüküyordu. Az sonra gelenin anasý olduðunu gördü.

Kýzgýnlýðý o anda sevince çevrildi.

Yaklaþan ana, kan ter içinde kalmýþ, azýk tutan eli yere deðecekmiþ gibi

uzamýþtý.

Nasýl ettin yavru? dedi.

ABC Amber LIT Converter


http://www.processtext.com/abclit.html
ABC Amber LIT Converter
http://www.processtext.com/abclit.html

Kolayladýn mý?

Memed:

Sapýn hepsini attým bitirdim, dedi.

Ana:

Kalýn olmadý mý? diye sordu.

Memed:

Oldu ama, yumuþar, diye cevap verdi.

Ananýn elinden testiyi kaptýðý gibi baþýna dikti. Uzun uzun, kana

kana içti. Testiden akan sularla göðsü, çenesi, göðsünden aþaðý bacaklarý

sýrýlsýklam oldu.

Ana:

Ýn yavru, dedi. Ýn de ben sürüyüm azýcýk. Ekmeðini ye!

Atýn dizginini anasýnýn eline verdi, böðürtlen çalýsýnýn gölgesine

ABC Amber LIT Converter


http://www.processtext.com/abclit.html
ABC Amber LIT Converter
http://www.processtext.com/abclit.html

gitti. Çýkýný açtý. Soðan vardý. Tuz da vardý. Ayran torbasýna küçücük

küçücük, mucuk dedikleri sinekler çokuþmuþtu. Bir tasa da ayran doldurdu.

Yemeðini bitirdikten sonra çalýnýn gölgesine yattý. Yalnýz belden

aþaðýsý günde kalýyordu. Uyudu.

Uyandýðý zaman gün ikindin olmuþtu. Gözlerini ovarak kalktý, harmana koþtu:

Ana, dedi, yoruldun deðil mi? Çok yoruldun.

Ana:

Gel bin yavrum, diye mahzun, boynunu büktü.

Ýki gün sonra harman savruldu. Üçüncü gün kasar sürüldü. Dördüncü gün de

ceç edildi. Kýrmýzý buðday taneleri harmanýn ortasýnda parlýyordu. O gün,

buðdayý çuvallara doldurup eve taþýyamadýlar. Ceç, harmanýn ortasýnda olduðu

gibi kaldý. Sebebi de Abdi Aðanýn gelip hakkýný almamasýydý. O gece Memedle

anasý sineklere yene yene ceçi beklediler. O gün kuþluk oldu Abdi Aða gelmedi.

Öðle oldu gene bir haber yok. Ýkindiye doðruydu ki, arkasýnda semerli beygirlere

binmiþ üç yanaþmayla çýkageldi. Yüzü karanlýk, korkunçtu. Döne, bu yüzü

görünce korktu. Yýllardan beri çok iyi tanýrdý onu. Dönenin kara bir deri

gibi kýrýþýk yüzü, Biraz daha kýrýþtý.

ABC Amber LIT Converter


http://www.processtext.com/abclit.html
ABC Amber LIT Converter
http://www.processtext.com/abclit.html

Abdi Aða, Döneyi iþaretle yanýna çaðýrdý. Yanaþmalara da þu emri

verdi:

Dörtte üçü bize, birisi de Döneye.

Döne Aðanýn üzengisine sarýldý:

Etme Aðam! Acýmýzdan ölürük bu kýþ. Etme. Eyleme. Tabanlarýný öpeyim Aðam!

Aða:

Hiç sýzlanma Döne! dedi. Hakkýný veriyorum.

Benim hakkým üçte birdir, dedi Döne sýzlayarak.

Aða, attan Döneye doðru eðildi. Gözlerinin içine bakarak sordu:

Çifti kim sürdü Döne?

Döne:

Ben sürdüm Aðam.

ABC Amber LIT Converter


http://www.processtext.com/abclit.html
ABC Amber LIT Converter
http://www.processtext.com/abclit.html

Bizim yanaþmalar sana yardým ettiler mi?

Ettiler Aðam!

Döne?

Buyur Aðam

Bir daha oðluna tenbih et de gidip Süleymanlara çoban olmasýn.

Döne sapsarý kesildi. Aða, atýný sürdü gitti.

Arkasýndan yalnýz:

Kulun kurbanýn olayým etme, Aðam! diyebildi.

Yanaþmalar ölçmeye baþladýlar. Üç tane Aðaya, bir tane Döneye

koyuyorlardý. Aðanýn yýðýný büyüdü gitti. Döneninki küçücük.

Döne, yýðýnlara bakýp bakýp beddua ediyor.

Yeme inþallah keçi sakallý. Doktor parasý, cerrah parasý et! Yýlancýklar

ABC Amber LIT Converter


http://www.processtext.com/abclit.html
ABC Amber LIT Converter
http://www.processtext.com/abclit.html

çýksýn da yeme.

Yanaþmalar, üç beygire Aðanýn hissesini yüklediler. Hiçbirisi aðzýný açýp

bir þey söylemedi Döneye. Toprak gibi, taþ gibi donmuþ kalmýþtý her biri.

Memed, geldi anasýnýn yanýna oturdu. Tozlu harmanýn ortasýnda

küçücük bir buðday ceçi. Az önce ne kadar da büyüktü. Bir buðday

ceçine, bir anasýna bakýyordu. Suçlu suçlu somurtuyordu.

Ana:

Süleymandan getirdiðinde seni ne diye dövmediðini anladým

þimdi. Anladým. Rýzkýmýzý kesmek için. Gavur dinli.

Memed, kendini tutamadý. Hýçkýrmaya baþladý:

Benim yüzümden... dedi.

Ana, oðlunu bütün gücüyle kucaðýna çekti, baðrýnda sýktý.

Ne yapalým? dedi. Ne gelir elden?

Memed:

ABC Amber LIT Converter


http://www.processtext.com/abclit.html
ABC Amber LIT Converter
http://www.processtext.com/abclit.html

Ya bu kýþ?... dedi.

Anasý:

Bu kýþ?... dedi.

Sonra, ana da aðlamaya baþladý:

Aaah baban olaydý, dedi. Aaah baban...

Bir tek inekleri vardý. Ýnekleri bu yýl buzaðýlamýþtý. Buzaðý erkekti.

Eðer Ýnce Memedin bir dönüm topraðý bile olsaydý, gelecek yýl inekten bir

erkek buzaðýyý daha dört gözle, yatakta yatamayacak kadar büyük bir istekle

beklerdi. Gelecek yýl doðacak erkek buzaðýyý hayal meyal görür gibi olur.

Sonra iki buzaðý birden büyür. Büyük bir çayýrýn ortasýnda çangal boynuzlu

bir çift tosun... Tosunlar boyunduruða kolay kolay alýþmazlar... Uðraþmak

gerek. En sonunda kuzu gibi olurlar. Tarla; çakýrdikeni mi? Olsun.

Çakýrdikeni bir yýl biter, iki yýl biter. Üçüncü yýl köküne kibrit suyu.

Yeter ki tarla senin olsun.

Yeni doðan buzaðýlarýn tüyleri, mora çalan bir kýrmýzýdýr. Sonralarý

ABC Amber LIT Converter


http://www.processtext.com/abclit.html
ABC Amber LIT Converter
http://www.processtext.com/abclit.html

deðiþir. Sarý, kýrmýzý, mor olur.

Kulak tüyleri kadife gibi yumuþaktýr. Ýnsan, avucunu iyice açar, orta

yerini kulaða sürterse, soðuk, yumuþak bir ürperti, bir tatlýlýk duyar.

Bütün fýkara köy evlerinde buzaðýlarýn yeri, ocaklýðýn yakýnýna,

yatak serilen yerin bitiþiðine yapýlýr. Buzaðýlarýn altýna çiçekli bahar

otlarý serilir. Ev bahar çiçeði, ot, buzaðý pisliði ve buzaðý kokar.

Buzaðý kokusu, süt kokusu gibi bir þeydir.

Güz gelince buzaðý büyür, o zaman öteki sýðýrlarýn yanýna yollanýr.

Ana, bütün baharý buzaðýsýndan habersiz, onunla ilgilenmeden geçirdi.

Oðlunun derdi olmasaydý, buzaðý evin içinde bir top bahar gibi

dolaþýr, evin sevinci olurdu.

Memedlerin evi bir gözdür. Bir göz toprak dam... Duvarý, ancak

bir metre yüksekliktedir. Bütün köyün damlarý güz yaðmurlarýna dayanmaz

akardý. Köyde bir Memedlerin damýna kareyleyemezdi güz yaðmurlarý. Baba

ölmeden az önce, gitmiþ Sarýçaðþaktan toprak getirmiþ, evin üstünü onunla

döþemiþti. Sarýçaðþaðýn topraðý bir baþka topraktýr. Bizim bildiðimiz, kara,

kumlu, kýraç topraklardan deðildir. Bu toprak, parça parça billur gibi

donmuþtur. Sarýsý, kýrmýzýsý, moru, mavisi, yeþili, türlü türlüsü vardýr.

Bu, renk renk toprak billurlarý birbirine karýþmýþtýr. Bu sebepten,

ABC Amber LIT Converter


http://www.processtext.com/abclit.html
ABC Amber LIT Converter
http://www.processtext.com/abclit.html

Memedlerin evlerinin damý güneþte çeþit çeþit rengiyle yalp yalp yanar.

Yazýn ana oðul canlarýný diþlerine taktýlar çalýþtýlar ama, ne çare!...

Güzün dertli, belalý evlerine döndüler. Bir buzaðýlarý bulunduðunu o

zaman fark ettiler. Unutup gitmiþlerdi. Buzaðý dana olmuþtu.

Ana, ocaða büyücek bir kütük atmýþtý. Dýþarda kara bulutlar güneyden

kuzeye akýyorlardý. Biraz sonra evin içini bir þimþek aydýnlattý.

Ocakta, yalýmlar birbirini yiyordu. Bu sýrada Memed içeri girdi. Elleri

kýpkýrmýzý kesilmiþti. Ocaðýn baþýna çömeldi. Arkasýna dönünce, yatmýþ geviþ

getiren ineði gördü. Ýnek rahattý. Önünde saman vardý. Yemiyordu. Evin öteki

ucu da samanla doluydu.

Kalktý ineðin yanýna gitti. Ýneðin baþucunda duran danayý kulaðýndan tuttu.

Dana, buna huylandý. Baþýný elinden kurtardý, ineðin öteki yanýna kaçtý.

Oðlan gülümsedi.

Ana:

Sen yoðiken Alýçlý derede doðurdu bunu Fýndýk. Gece yarýsý

araya araya bir çalýnýn içinde buldum. Anasý baþýna durmuþ yalýyordu. Beni

bir zaman yanýna yaklaþtýrmadý. Sonra önlüðüme sardým eve getirdim.

ABC Amber LIT Converter


http://www.processtext.com/abclit.html
ABC Amber LIT Converter
http://www.processtext.com/abclit.html

Memed:

Kocaman oldu, dedi.

Ana:

Yaa! dedi.

Sonra, konuþmayý kesiverdiler. Birbirlerinin yüzüne bakamadýlar.

Ýkisinin de baþý önüne düþmüþ, gözleri ocaðýn közlerine dikilmiþti.

Ana:

Vermezsek olmaz. Un daha þimdiden kalmadý, dedi.

Memed, cevap vermedi.

Ana, devam etti:

Abdi Aða da kýzgýn bize. Ölü fiyatýna alýr elimizden. Gene yazý

bulamayýz.

Memed susuyordu.

ABC Amber LIT Converter


http://www.processtext.com/abclit.html
ABC Amber LIT Converter
http://www.processtext.com/abclit.html

Ana:

Baþka çaremiz yok yavrum! dedi. Þu senin kaçman yok mu? Büktü belimizi.

Baþýný yavaþ yavaþ kaldýrdý anasýna baktý. Gözleri dolu doluydu:

Beni, dedi, bahane ediyor. Ben olmasam baþka bir bahane bulurdu.

Ana:

Bulurdu yavrum, dedi. O gavur zaten babayýn da düþmanýydý.

Bu anda, ikisi de ineðe doðru döndüler. Kýrmýzý, dolgun, alný

nokta benli bir inekti bu.

Kýþ geldi çattý. Kar diz boyu. Öðleüstünün karlý, bulutlu karanlýðý

var. Ana, is tutmuþ kapkara bakýr tencereyi ocaða vurmuþ. Epeydir

beri su, kaynayýp duruyor.

Bu sýrada içeriye Cennet girdi.

Döne:

ABC Amber LIT Converter


http://www.processtext.com/abclit.html
ABC Amber LIT Converter
http://www.processtext.com/abclit.html

Gel otur, dedi. Cennet hatun, gel otur.

Cennet, bir ah çekti:

Oturuyum mu ki bacým? Oturuyum mu ki, diye bir köþeye iliþti.

Sabahtan beri ev ev dolanýp duruyorum. Ne yaptýðýmý, nereye gittiðimi

bilmiyorum. Duydum ki sende de kalmamýþ buðday. Arpayý da tüketmiþsin. Biz

de tüketeli bir hafta oldu. Çuvallarýn dibi görüneli çok oldu. Bu yýl bizim

ekin olmadý bacým. Sizinkisi gibi olsaydý...

Bizim herif her yeri her evi gezdi. Ödünç istedi. Kimsede yok ki

versin.

Cennet Karý ocakta kaynayan suyu gördü.

Ne vuracaksýn ocaða? diye sordu. Cennet Karýnýn sorusunda bir

maksat vardý.

Dönenin dudaklarýnýn yanýndan beyaz, ölü bir gülümseme geçti:

Su vurdum iþte! dedi.

ABC Amber LIT Converter


http://www.processtext.com/abclit.html
ABC Amber LIT Converter
http://www.processtext.com/abclit.html

Cennet Karý:

Hiçbir þey kalmadý mý? diye hayretle sordu.

Döne:

Olanýmýz ocakta, dedi.

Cennet Karý:

Ya nedeceksin? diye acýyarak sordu.

Döne:

Bilmem, dedi.

Cennet:

Gidip Mustuludan bir daha istesen?

Döne:

Ýsterim ya, dedi. Onda da kalmamýþ...

ABC Amber LIT Converter


http://www.processtext.com/abclit.html
ABC Amber LIT Converter
http://www.processtext.com/abclit.html

Tipi, yukardan beri, alabildiðine savuruyor. Tipi, göz açtýrmýyor

günlerdir. Ev aralarýnda köpekler bile yok. Köy, bir dað baþý gibi ýpýssýz.

Herkes, kapýsýný bacasýný örtmüþ içeri çekilmiþ. Ýneði olanýn evinde samaný

da var. Kimsenin kimseyle bir iliþiði yok.

Döne de gitmedik ev, baþvurmadýk kapý komadý: Belki bir hafta.

Belki de on gün:

Ölürüm de Abdi Aðaya yalvarmam, dedi. Ölürüm de...

Her yýl böyle olurdu. Köyün yarýdan çoðu aç kalýr dökülürdü kapýsýna Abdi

Aðanýn.

Döne edemedi. Bir baþýna olsa neyse ne! Oðlan var. Günlerden

beridir ki oðlanýn aðzýný býçaklar açmýyor. Yüzünde, dudaklarýnda bir

damla kan eseri kalmamýþ. Dudaklarý incelmiþ, aynen kaðýt gibi.

Bütün yüz, bütün beden durgun. Ölü gibi. Bir yere oturdu muydu,

akþama kadar oradan kalkmýyor. Baþýný iki eli arasýna alýyor, dalýp gidiyor.

Bütün caný, hayatiyeti, kini, sevgisi, korkusu, gücü kocaman gözlerine

toplanmýþ. Gözlerinde arada bir, iðne ucu gibi bir pýrýltý yanar söner.

Keskin, batan bir pýrýltýdýr bu! Bu pýrýltýdan korkulur. Korkunçtur.

Parçalamaya, atýlmaya hazýrlanmýþ kaplanýn gözlerinde de ayný pýrýltý yanar

ABC Amber LIT Converter


http://www.processtext.com/abclit.html
ABC Amber LIT Converter
http://www.processtext.com/abclit.html

söner mutlak. Bu nereden gelir? Belki yaratýlýþtadýr. En doðrusu, çekilen

iþkencede, dertte, beladadýr. Memedin gözlerine bu pýrýltý, son bir yýl

içinde gelip yerleþmiþtir. Ondan önce Memedin çocuk gözleri bir hayranlýk,

bir sevinç içinde parlardý.

Gökte kara bulutlar yuvarlanýp duruyordu. Abdi Aðanýn kapýsýnda üþümekten

iki büklüm olmuþ, yýrtýk, el dokumasý giyimli bir kalabalýk, birbirlerine

sokulmuþ titriyordu. Bir tek kiþi vardý kalabalýðýn dýþýnda: Döne. Onlar,

Abdi Aðayý bekliyorlardý. Ýçerden, Abdi Aða çýkacak da onlara bir þey

söyleyecek. Derken Abdi Aða, elinde doksan dokuzluk tespihi, baþýnda

devetüyünden örülmüþ takkesi, sivri sakalýyla göründü:

Gene aç mý kaldýnýz? diye söylendi.

Kalabalýktan hiç ses çýkmadý.

Kalabalýðýn arkasýnda tek baþýna duran Döneyi gören Abdi Aða:

Döne! Döne! diye baðýrdý. Sen doðru evine git! Sana bir tek

tane bile vermem. Evine git! Döne! dedi. Þimdiye kadar benim köyümden,

benim kapýmdan adam kaçýp da baþka köye, baþka adama çoban olmadý, yanaþma

olmadý. Bunu senin bir karýþ oðlun icat etti. Sen doðru evine...

ABC Amber LIT Converter


http://www.processtext.com/abclit.html
ABC Amber LIT Converter
http://www.processtext.com/abclit.html

Kalabalýða döndü:

Siz arkamdan yürüyün!

Geniþ þalvarýnýn cebinden bir tutam anahtar çýkardý, eline aldý.

Ceketinin cebinden de bir defter çýkardý.

Neden sonra kendini toplayabilen Döne arkasýndan:

Aðam o, bir kýmýk çocuktur, diyebildi. Bizi aç koma.

Aða durdu. Döneye döndü. Arkasýndaki kalabalýk da durdu, döndü.

Çocuk, çocukluðunu bilir, dedi Aða. Þimdiye dek, ben kendimi bildim

bileli, kimse Deðirmenoluk köyünden kaçýp da baþka köyde çobanlýk,

yanaþmalýk etmedi. Etmez de... Sen doðru evine Döne!

Abdi Aða, ambarýn kapýsýný açýnca, sýcak, tozlu bir buðday kokusu

fýrladý dýþarý.

Kapýda durdu:

ABC Amber LIT Converter


http://www.processtext.com/abclit.html
ABC Amber LIT Converter
http://www.processtext.com/abclit.html

Bana bakýn, dedi. O Döneye bir tek tane bile vermeyeceksiniz.

Acýndan ölecek. Þimdiye kadar Deðirmenoluk köyünde acýndan ölen

olmadý. O ölecek. Ya da satacaðý bir þeyi varsa, satacak. Verirseniz,

verdiðinizi duyarsam, hepinizin evine gelir verdiklerimi alýrým.

Demedi demeyin.

Kalabalýk:

Bize yetmez ki... diye cevap verdi.

Bize yetmez ki...

Yetmez ki...

Döneye...

En arkadan cýrlak bir kadýn sesi:

Kaçmayaydý Dönenin oðlu da... Bize ne! Varsýn acýndan ölsün.

Her biri sýrtýnda çavdar, buðday, arpa karýþýðý zahireyle evine

döndü. Deðirmen köyün öte ucunda, ulu çýnarýn az aþaðýsýndaydý.

Ýkinci gün deðirmenin önü çuvallarla doldu. Deðirmen çoktandýr

ABC Amber LIT Converter


http://www.processtext.com/abclit.html
ABC Amber LIT Converter
http://www.processtext.com/abclit.html

baðlýydý. Kulaksýz Ýsmaile gün doðdu.

Akþamüstü her evden, bir sýcak ekmek kokusu geliyordu.

Durmuþ Ali, tam altmýþýnda. Köyün en iri adamý. Yaþlý bir çýnar

kadar saðlam. Büyük yüzü, küçücük gözleri var. Ömrü boyunca ayaðýna ayakkabý

giymemiþtir. Ayaðýnýn altýnda kara, karýþ karýþ yýrtýlmýþ kalýn bir tabaka

ayakkabý yerini tutar. Ayaklarý kocamandýr. Bu ayaklara göre, hiçbir ayakkabý

bulunmaz. Bütün numaralarýn, hatta çarýk büyüklüðünün bile dýþýndadýr. Ama

isteseydi çarýk giyebilirdi. Bu, ona sorulduðunda, hiçbir þey söylemez,

sadece küfreder.

Kadýnýn biri hamur yuðuruyor, biri ekmeði açýyor, biri de sacda

piþiriyordu. Piþiren kadýnýn saðýna kýrmýzý, kalýn sac bazlamalarý yýðýlmýþtý.

Ali, bir iki tanesini iþtahla yedi. Sonra gözleri sulandý. Karýsýna

döndü:

Avrat, dedi, hiç boðazýmdan aþmýyor doðru dürüst.

Kadýn:

Neden ola Ali? diye hayretle sordu.

ABC Amber LIT Converter


http://www.processtext.com/abclit.html
ABC Amber LIT Converter
http://www.processtext.com/abclit.html

Ali:

Þu bizim Ýbrahimin çocuklarý... Abdi gavurunun yaptýðý hiç aklýmdan

çýkmýyor, dedi. Döneyi kovdu. Dün bir tek tane bile vermedi.

Kadýn:

Yazýk, dedi. Ýbrahim olaydý...

Ali:

Abdi bize de tembih etti ki...

Kadýn:

Duydum, dedi.

Ali:

Þu koskocaman köyün ortasýnda, göz göre göre iki kiþi aç mý kalacak?

Ali, kýzdý köpürdü. Avazý çýktýðý kadar baðýrýyordu. Baðýrtý ta

köyün öteki ucundan iþitiliyordu.

ABC Amber LIT Converter


http://www.processtext.com/abclit.html
ABC Amber LIT Converter
http://www.processtext.com/abclit.html

Kalk bakalým avrat, dedi, þu ekmekten iyi bir çýkýn yap! Bir

torbaya bir ölçek de un koy! Ýbrahimin çocuklarýna götüreceðim.

Kadýn eteklerinin ununu çýrparak ekmek tahtasýnýn baþýndan kalktý.

Ali, elinde torba ve çýkýn, hýzla, gürleyen dallý bir aðaç gibi kapýdan

çýktý. Dönenin kapýsýna geldiðinde yatýþmýþtý.

Döne! Döne! diye baðýrdý. Aç kapýyý.

Döneyle oðlu ateþi geçmiþ ocaðýn baþýna büzülmüþler, birer taþ

parçasý gibi hareketsiz duruyorlardý.

Ali, birkaç kere daha:

Döne! Döne! diye baðýrdý.

Neden sonradýr ki, Döne sesi tanýdý, toparlanýp kalkabildi.

Vardý kapýyý isteksiz isteksiz açtý:

Buyur Ali Aðam, dedi.

ABC Amber LIT Converter


http://www.processtext.com/abclit.html
ABC Amber LIT Converter
http://www.processtext.com/abclit.html

Ali:

Kýz, dedi ne bekletiyorsun sabahtan beri dýþarda?

Döne:

Gel içeri Aðam, dedi.

Ali, kapýdan eðilerek içeri girdi.

Bu ateþ niye yanmýyor? diye sordu.

Memedin gözlerine, o, iðne ucu gibi ýþýk çakýlýp kalmýþtý. Alinin

iyi, güleç babacan yüzünü görünce ýþýk kayboluverdi.

Ali, çýkýný gösterdi:

Allah kerim, dedi.

Döne:

Öyledir zaar, dedi.

ABC Amber LIT Converter


http://www.processtext.com/abclit.html
ABC Amber LIT Converter
http://www.processtext.com/abclit.html

Ali:

Üþüdüm Döne! dedi. Bak çocuk da büzülmüþ. Yaksana þu

ateþi...

Döne, boþ boþ ocaða baktý:

Sönmüþ mü? dedi. Hiç farkýnda olmamýþým.

Ocaða odun attý, tutuþturdu Döne:

Bu gavur Abdiyi...

Abdi lafýný duyunca, Memedin gözlerine o ýþýk gene geldi, oturdu.

Ali:

Vuranýn, dedi, eli nurlanýr. Doðru Cennete gider. Babasý

bunun gibi deðildi. Köylüyü de düþünürdü.

Aliden sonra, birkaç köylü daha yiyecek getirdi Döneye. Bunu,

Abdinin tüyü bile duymadý. Ama, bu köylülerin getirdiði ancak on

ABC Amber LIT Converter


http://www.processtext.com/abclit.html
ABC Amber LIT Converter
http://www.processtext.com/abclit.html

beþ gün yetti. Ana oðul iki gün aç kaldýlar. Üçüncü günün sabahý

Döne hiçbir þey söylemeden, ineði yattýðý yerden kaldýrdý. Boðazýna

bir ip baðlayarak dýþarý çýkardý.

Ýnek dýþarý çýkýnca Memed:

Ana!... dedi.

Döne:

Yavrum, dedi.

Döne ineði çekerek, geldi Abdi Aðanýn evinin önünde durdu.

Dana, ineðin memelerinin arasýna baþýný sokmuþ emiþtiriyordu.

Döne, evin önünde bir zaman dikildi kaldý. Döneyi, dýþarda Dursun görüp

aðasýna haber verdi. Haber üstüne Aða dýþarý çýktý. Döne baþýný yerden

kaldýramýyordu. Sivri, ince çenesi titriyordu, çocuk dudaklarý büzüþerek

titriyordu. Bütün bedenini de hafif bir titreme almýþtý.

Abdi Aða, ineðin sýrtýna elini vurarak:

Satmaya mý getirdin Döne? diye sordu.

ABC Amber LIT Converter


http://www.processtext.com/abclit.html
ABC Amber LIT Converter
http://www.processtext.com/abclit.html

Baþýný yerden kaldýrmadan:

Heyye Aðam, dedi.

Abdi Aða, Dursuna emir verdi:

Þu ineði al Döne bacýnýn elinden de, götür bizim ahýra!

Elini cebine soktu anahtar tutamýný çýkardý.

Çuval getirdin mi kýzým Döne? diye sordu. Sesi yumuþak þefkatliydi.

Döne:

Heyye, dedi.

Meþe biten toprakta, hemen hemen hiç baþka aðaç gözükmez.

Dað taþ, dere tepe sýrf meþedir. Meþeler kalýn, kýsa gövdelidir. Dallarý

güdüktür. En uzun dalýn uzunluðu bir metreyi geçmez. Koyu yeþil

yapraklar üst üstedir. Toprakta, saðlam, topraða bütün güçleriyle yapýþmýþ

ABC Amber LIT Converter


http://www.processtext.com/abclit.html
ABC Amber LIT Converter
http://www.processtext.com/abclit.html

dururlar. Hiçbir güç onlarý oradan ayýramayacakmýþ gibi gelir.

Meþe topraðý kýraç, bembeyaz, kireç gibi bir topraktýr. Üstünde

meþeden baþka bitki yaþatmamaya ant içmiþ gibidir.

Kadirliyle Cýðcýk arasý küçük küçük, yaygýn tepelerdir. Bu tepelerin

topraklarý killi, kapkara, yaðlý, verimlidir. Buralar, eski Çukurova

bataklýklarýnýn son ucudur. Batýsýna Aðcasaz bataklýðý düþtüðü gibi,

doðusuna da Toroslarýn çamlýðý düþer. Tepelerin her bir yerleri tepeden

týrnaða ekilir. Ýþte bu tarlalarýn içinde meþeler vardýr. Her biri

uzun, selvi gibi meþelerdir. Dallarýndan taze bir yeþillik fýþkýrýr.

Gövdeleri, öteki kýsa meþelerin gövdeleri gibi nasýrlý deðildir. Kavak

gövdesi yumuþaklýðýnda gözükürler. Dümdüz. Ekinlerin arasýnda meþe

gibi deðil de herhangi bir aðaçmýþ gibi dururlar.

Çakýrdikenlik yeþil, çakýrdikenlik mor, çakýrdikenlik sütbeyaz dalgalanýr.

Þafaðýn yerine kýraðý düþmüþtür. Buza kesmiþtir taþ toprak.

Çakýrdikenliðin ortasýnda bacaklarý parçalana parçalana çift sürdü.

Yandý, kavruldu. Topraktan diþiyle týrnaðýyla söküp çýkardýðýnýn

dörtte üçünü Abdi Aða aldý elinden. Öteki köylülerden üçte iki alýrdý.

O yýllardan sonra garaz baðlamýþtý. Ýnadýndan dönmedi. Fýrsat buldukça da

dövdü, hakaret etti.

ABC Amber LIT Converter


http://www.processtext.com/abclit.html
ABC Amber LIT Converter
http://www.processtext.com/abclit.html

Topraðýna göre yetiþir, büyür, geliþir.

Kýraç toprakta büyüdü.

Bin bir bela... Boy atamadý. Omuzlarý, bacaklarý geliþmedi. Kollarý,

bacaklarý kuru birer aðaç gibiydi. Kupkuru. Avurdu avurduna geçmiþti. Yüzü

esmerdi. Gün yanýðý esmeri... Ona þöyle alýcý gözle bakýnca o meþeler mutlak

akla gelirdi. Kýsa, küt... Topraða meþe gibi saðlam yapýþmýþ. Her bir yaný

sert, keskin. Yalnýz bir yerinde, bir yerciðinde bir tazelik kalmýþ.

Dudaklarý çocuk dudaklarý gibi pembe pembe... Çocuk dudaklarý gibi incecik

kývrýlýyorlar. Dudaklarýn kenarýnda her zaman, bir gülümþeme durur gibi...

Acýlýðýna, sertliðine yakýþýr.

Ýnce Memed, bu sabah sevinçten taþmakta. Dýþarý, güneþe çýkýyor.

Güneþte dolaþýyor. Ýçeri giriyor. Kaçakçýlardan alýnmýþ, yeni ceketinin

cebinde bir mendil sokulu. Mendili türlü þekillere koyuyor. Uðraþýyor.

Bazý bir yaprak gibi açýp, bazý dürüyor. Kasketi de yeni. Kasketi

baþýna geçiriyor. Altýndan alnýna, kara, uzun perçemlerini çýkarýyor.

Sonra geri koyuyor. Bir de böyle bakýyor aynaya. Beðenmiyor. Kara

perçemlerini tekrar çýkarýp döküyor alnýna. Öyle býrakýyor. Þalvarý da

yeni. Þalvarý iki yýl önce almýþtýr ya, giymemiþtir. Ýlk olarak giyiyor.

Çoraplar giydi, çoraplar çýkardý. Bu kadar çok çorap! Çorabý

ABC Amber LIT Converter


http://www.processtext.com/abclit.html
ABC Amber LIT Converter
http://www.processtext.com/abclit.html

çoktu. Anasý iyi çorap dokurdu. Bir de... nakýþýn en güzelini anasý vururdu.

En son giydiði çorabý da beðenmedi. Çýkardý bir köþeye koydu. Anasýný yan

gözle süzerek sandýða gitti, açtý. Sandýðýn içi yaban elmasý kokuyordu.

Köþedeki nakýþlý çoraba gözü iliþince titremeye baþladý. Eðildi aldý. Yaban

elmasýnýn kokusu dört yaný sarmýþtý. Eli çoraba deðince titremesi arttý.

Yüreðinden ýlýk bir þeyler geçti. Bir hoþ oldu. Bir sýcaklýk, bir yumuþaklýk...

Sandýðýn loþluðunda çorabýn renkleri koyu... Çekti ýþýða götürdü. Renkler

ýþýkta açýldý. Parladý.

Bir türkü duyulur... Gecede baþka türlü, gündüzde baþka türlüdür. Çocuk

söylerse baþka tatta, kadýn söylerse... Genç söylerse baþka türlü olur,

yaþlý söylerse... Daðda söylenirse baþka, ovada, ormanda, denizde baþka

türlüdür. Hep ayrý ayrý tattadýr. Sabahleyin baþka, öðle, ikindin, akþamlayýn

baþkadýr.

Bu nakýþlý çorap bir türkü gibidir. Bir türkü sýcaklýðýnda örülmüþtür.

Sarýsý, kýrmýzýsý, yeþili, mavisi, turuncusu, türlü rengi karýþýp uyuþmuþ,

bir sýcaklýk, bir yumuþakþlýk meydana getirmiþtir. Aþk gibi, þefkat gibi bir

þey olmuþtur.

Bu çorap aþktýr. Öyle bir gelenekten gelir. Memedin eli dokununca

titremesi, ýþýða çýkýnca irkilmesi boþuna deðildir. Böyle çoraplarýn

üstünde hep iki kuþ nakýþý bulunur. Gagalarýný dayamýþ öpüþür gibi

ABC Amber LIT Converter


http://www.processtext.com/abclit.html
ABC Amber LIT Converter
http://www.processtext.com/abclit.html

iki kuþ... Sonra, iki aðaç vardýr, gövdeleri küçücük. Tek, kocaman çiçekli...

Ýki aðaç yan yana dururlar. Çiçekleri öpüþecek gibi burun burunadýr. Sonra,

bu iki nakýþ arasýndan sütbeyaz bir su akar. Kýrmýzý kayalar vardýr

kýyýcýðýnda. Bir renkler, yalýmlar cümbüþüdür almýþ baþýný gidiyor.

Çoraplarý giydi. Çarýðýný da üstüne çekti. Çorap, dize kadardý.

Dize kadar bir yýðýn kuþ, çiçek öpüþüyor, bir sürü ak su akýyordu.

Ýçinden, þöyle bir Hatçeye de görünsem geçti. Hatçelerin evine

doðru yürüdü. Hatçe, kapýnýn eþikliðindeydi. Memedi görünce kocaman ýþýltýlý

gözleri gülümsedi. Yaptýðý çorabý da ayaðýnda görünce sevindi.

Memed, oradan köyün içine doðru yürüdü.

Evlerine geri döndüðü zaman, gün epeyce yükselmiþti. Bir taþýn

üstüne oturdu. Arkadaþýný beklemeye baþladý. Az sonra arkadaþý

damýn arkasýndan çýkýp geldi.

Ana:

Çocuklar, dedi, çok eðlenmeyin. Abdi Aða þehire gittiðinizi

duymasýn. Haliniz periþan olur sonra.

Memed:

ABC Amber LIT Converter


http://www.processtext.com/abclit.html
ABC Amber LIT Converter
http://www.processtext.com/abclit.html

Duymaz, dedi.

Arkadaþý, Kel Alinin oðlu Mustafaydý. O da bu yýl on sekizine basmýþtý.

Ýkisi bir olup kafa kafaya vermiþler, kasabanýn nasýl bir yer olacaðý üstüne

tartýþmýþlar, en sonunda dayanamamýþ, gitmeye karar vermiþlerdi. Oraya

içlerinden bir þey çekiyordu onlarý. Dursunun masal gibi anlattýðý Çukurova

çekiyordu onlarý. Kararý bundan tam iki yýl önce vermiþlerdi. O gün bu gündür

bir türlü gerçekleþtirememiþlerdi.

Bir kere Mustafa babasýndan, Memed anasýndan korkuyordu. Ýkisi

birden Abdi Aðadan korkuyorlardý.

Bundan üç gün öncedir ki, ikisi bir olup, meseleyi Memedin anasýna açtýlar.

Ana:

Nasýl olur? dedi. Siz nasýl gidersiniz kasabaya bu yaþta? Olur

mu? Sonra Abdi Aða ne der? Bir duyarsa Abdi Aða, vallaha bu köyden

bizi iyice kovar.

Memed, anasýna yalvardý.

ABC Amber LIT Converter


http://www.processtext.com/abclit.html
ABC Amber LIT Converter
http://www.processtext.com/abclit.html

Ana:

Olmaz, dedi.

Olmaz, dedi ama, yüreðine de dert oldu.

Sonunda:

Kovarsa kovsun Abdi Aða, dedi. Biz de...

Mustafanýn babasýna söylemediler. Ona, geyik avýna gideceklerini,

birkaç gün daðda kalacaklarýný söylediler. Oldum olasý, hep geyik

avýna giderlerdi. Memedin üstüne bir avcý daha yoktu köyde. Pireyi

vururdu. Öyle de atýcýydý. Kel Ali, onlarý böyle süslü püslü giyinmiþ,

ayaklarýnda muhabbet çoraplarýyla görseydi imkaný yok ava gittiklerine

inanmazdý. Mustafa, ava gitmek için aldýðý tüfeði Memedlere býraktý.

O gece sabaha kadar hayaller kurdular. Bir dakika olsun gözlerini

yummadýlar. Hep konuþtular.

Daha þafaðýn yeri ýþýmadan, ortalýk alacakaranlýkken yola çýktýlar.

Koþarcasýna gidiyorlardý. Aþaðýdan ince bir yel esiyordu. Soðucak.

Günün ucu azýcýk görününceye kadar ne konuþtular, ne de azýcýk

ABC Amber LIT Converter


http://www.processtext.com/abclit.html
ABC Amber LIT Converter
http://www.processtext.com/abclit.html

durup soluk aldýlar.

Sonra Memed yeþil topraðýn orada durup derin derin soluk aldý:

Bundan ötede Sarýboða varmýþ... Önce oraya uðrayacaðýz. Sonra

Deðirmenler, onun arkasýndan da Dikili köyü... Dikilinin arkasýndan

da kasaba...

Mustafa:

Arkasýndan da kasaba... diye söylendi.

Yürüdüler. Gene koþarcasýna gidiyorlardý. Bir ara durup birbirlerine

gülümsüyorlar; sonra gene hýzlanýyorlardý.

Bir hýzda Süleymanlýdaki tahta, yanýk köprüyü, yeraltý yolunu,

kan mezarýný geçtiler. Torunlara geldiklerinde öðle olmuþtu. Hava

ýlýktý. Nar aðaçlarý kýrmýzý çiçeklerini açmýþlardý. Toprakta bir ýslaklýk

vardý. Topraða oturdular. Nereden çýktýysa, nar aðacýnýn arkasýndan,

göðsünü baðrýný açmýþ uzun boylu, yorgun, terlemiþ bir ihtiyar çýktý.

Göðsünün uzun kýllarý da aðarmýþtý. Aðarmýþ kýllar kývýrcýk kývýrcýktý.

Sütbeyaz sakalý da kývýrcýktý. Sýrtýndaki heybesini indirdi:

ABC Amber LIT Converter


http://www.processtext.com/abclit.html
ABC Amber LIT Converter
http://www.processtext.com/abclit.html

Selamünaleyküm delikanlýlar, dedi.

Ýhtiyarýn gür, tokmak gibi vuran bir sesi vardý. Oturur oturmaz,

heybesinden bir çýkýn çýkardý açtý. Çýkýnda yufka, ince, beyaz ekmekler

vardý. Bir de kocaman kýrmýzý bir soðan... Soðanýn yanýnda da çökelek vardý.

Yemeye baþlayan ihtiyar:

Buyurun delikanlýlar, diye onlarý çaðýrdý.

Memed:

Ziyade olsun.

Mustafa:

Ziyade olsun.

Ýhtiyar:

Gelin caným, diye üsteledi.

ABC Amber LIT Converter


http://www.processtext.com/abclit.html
ABC Amber LIT Converter
http://www.processtext.com/abclit.html

Memed:

Ziyade olsun.

Mustafa:

Ziyade olsun.

Ýhtiyar habire ýsrar ediyordu.

Memed:

Biz kasabada yiyeceðiz, diye kesti attý.

Mustafa:

Biz kasabada yiyeceðiz.

Ýhtiyar:

Öyleyse o baþka, diye gülümsedi. Anladým. Þehir ekmeði...

Ama, daha þehire bir hayli yolunuz var.

ABC Amber LIT Converter


http://www.processtext.com/abclit.html
ABC Amber LIT Converter
http://www.processtext.com/abclit.html

Memed:

Orada yiyeceðiz.

Mustafa:

Orada yiyeceðiz.

Yanlarýndaki su çaðlayarak, köpüklenerek kayalarýn arkasýndan,

üstünden, yanýndan, yönünden hýzla akýyordu.

Ýhtiyar, aðzý dolu dolu:

Bu suyu býrakmayacaksýnýz. Sizi doðru oraya götürür.

Memed:

Sen bizimle gelmeyecek misin?

Ýhtiyar:

Aaah yavrum, dedi, ben de kasabaya gidiyorum ya, size nasýl

ayak uydururum?

ABC Amber LIT Converter


http://www.processtext.com/abclit.html
ABC Amber LIT Converter
http://www.processtext.com/abclit.html

Memed sustu.

Ýhtiyar, yemeðini bitirdi. Çýkýnýný iyicene, sýký sýkýya baðladýktan

sonra gitti, suyun kýyýsýna yatýp doya doya içti. Elinin tersiyle

aðzýný, býyýklarýný silerek geldi oturdu. Kocaman cabakasýný çýkardý, açtý.

Cýgarasýný sarý defter kaðýdýna parmak kalýnlýðýnda sardý. Çakmaðý çakmaya

baþladý. Neden sonradýr ki kav aldý, ortaya hoþ bir koku salýverdi:

Cýgarayý yaktýktan, belini de nar aðacýna bir iyice dayadýktan sonradýr ki:

Bre delikanlýlar, siz nereden olursunuz? diye sordu.

Memed:

Deðirmenoluktan.

Mustafa:

Deðirmenoluktan.

Ýhtiyar:

Keçi sakallý, gavur dinli Abdinin köyünden öyle mi? Duyduk ki

ABC Amber LIT Converter


http://www.processtext.com/abclit.html
ABC Amber LIT Converter
http://www.processtext.com/abclit.html

gavur Abdi de aða olmuþ. Duyduk ki köylüleri kul gibi çalýþtýrýr, hepsini

aç kormuþ. Kýþ gelince acýndan ölürmüþ millet. Diyorlar ki Abdinin izni

olmayýnca kimse evlenemez, kimse köyden dýþarý bile çýkamazmýþ. Diyorlar ki

Abdi köylerde, sopayla döve döve adam öldürürmüþ. Beþ köyün hükümeti,

padiþahý Abdi imiþ. Astýðý astýk, kestiði kestik... Vay bre keçi sakallý

Abdi! Abdi aða olmuþ ha!

Ýhtiyarý bir gülmedir aldý. Boyuna hem gülüyor, hem de:

Vay bre Abdi! diye hayret ediyordu. Vay bre Abdi! Vay bre keçi

sakallý Abdi!

Gülmeyi býraktý:

Doðru mu? diye sordu. Kaþlarý çatýlmýþtý.

Çocuklar bakýþtýlar. O iðne ucu gibi pýrýltý geldi Memedin gözbebeklerine

yerleþti. Ýhtiyar çocuklarýn cevap vermediklerini, bozulduklarýný görünce:

Bre delikanlýlar, dedi, o keçi sakallý it var ya, o köylüye zulmeden

deyyus, o yiðit kesilen, avradýný... Abdi var ya, bir tavþan kadar

korkaktýr. O, bir karý gibidir bre! Geçti yavrularým. Geçti. Onun

böyle bir namussuz olacaðýný bilseydim canýný cehenneme gönderirdim. Kaç para

ABC Amber LIT Converter


http://www.processtext.com/abclit.html
ABC Amber LIT Converter
http://www.processtext.com/abclit.html

eder, geçti. Demek, keçi sakallý Abdi ha?

Gene gülmeye baþladý:

Demek Abdi padiþahlýk davasýnda? Kul etmiþ beþ köyü ha? Tüüüüüüüh! Vay

anasýný!... Ulan Abdi senin böyle bir namussuz çýkacaðýný bileydim... Bir

bileydim Abdi!

Memedle Mustafa birbirlerine sokulmuþlar ihtiyara inanmaz bir

tavýr takýnmýþlardý. Mustafa gülümsüyor gibiydi. Bu, ihtiyarýn gözünden

kaçmadý:

Demek siz Abdinin köylüsüsünüz? Abdinin ayaklarýma kapandýðý

günler geçti.

Bu laflar üstüne Mustafa belli edercesine ihtiyara alaylý bir gülümsedi.

Memed, bunu görünce Mustafayý dürttü. Belli etmesin diye. Ýhtiyar bunu da

gördü.

Siz, dedi, Koca Ahmet adýný duydunuz mu hiç?

Memed:

ABC Amber LIT Converter


http://www.processtext.com/abclit.html
ABC Amber LIT Converter
http://www.processtext.com/abclit.html

Duyduk, dedi.

Ýhtiyar sertçe Mustafaya sordu:

Sana diyorum, sen duydun mu?

Mustafa yýlýþarak:

Tabii duyduk, dedi. Onun adýný duymayan var mý?

Sýyrýngaçtan giderken, iki eþkýya önüne çýkmýþlar, soymuþlar Abdiyi.

Karýsýný da elinden almýþlar. Bunu bana haber verdiler. Abdi de geldi

ayaklarýma kapandý: Gittim karýsýný aldým getirdim. Teslim ettim kendisine.

Böyle zulmedeceðini bilseydim fakir fýkaraya!...

Koca Ahmet bu daðlarda bir destandý. Analar, aðlayan çocuklarýný, Koca

Ahmet geliyor diye avuturlardý. Koca Ahmet bir dehþet olduðu kadar bir

sevgiydi de. Koca Ahmet bu iki duyguyu yýllar yýlý bu daðlarda yan yana

götürebilmiþti. Bunun ikisini bir arada götüremezse bir eþkýya, daðlarda bir

yýldan fazla yaþayamaz. Eþkýyayý korkuyla sevgi yaþatýr. Yalnýz sevgi tek

baþýna zayýftýr. Yalnýz korkuysa kindir.

On altý koca yýlda Koca Ahmedin burnu kanamadý. Koca Ahmet, on altý yýl

ABC Amber LIT Converter


http://www.processtext.com/abclit.html
ABC Amber LIT Converter
http://www.processtext.com/abclit.html

süren eþkýyalýðýnda yalnýz bir tek kiþi öldürmüþtü. O da kendisi askerde

iken anasýna iþkence ederek ýrzýna geçen adamý...

Köye geldiðinde bunu duymuþ, adamý vurup daða çýkmýþtý. Adam Hüseyin Aða

idi. Yol kesmezdi. Onun dolaþtýðý yerlerde baþka hiçbir eþkýya da yol

kesemezdi.

Çukurovanýn en zengin adamýný seçer, bir çetesiyle ona bir mektup yollardý.

Þu kadar para isterim diye. Mektubu alan zengin adam; hemencecik istenilen

parayý gönderirdi. Kimden ne kadar para istemiþse eþkýyalýðý süresince,

santimi santimine almýþtý. Öteki eþkýyalar giderler, zenginlere iþkence

ederler, öldürürler, çoðu gene beþ para alamazdý. Elleri boþ, Çukurovadan,

arkalarýnda bir bölük candarma geri dönerlerdi.

Koca Ahmet aldýðý parayý har vurup harman savurmazdý. Zaten nereye

harcasýn? Dað baþý... Gezdiði bölgenin hastalarýna ilaç, öküzsüzüne öküz,

fýkarasýna unluk alýrdý.

Affa uðrayýp da köyüne inince, yakýn uzak köylerden onu görmek

için köylüler, günlerce Koca Ahmedin köyüne taþýndýlar.

Koca Ahmet aftan sonra evine çekildi: Kendisini çiftine çubuðuna

verdi. Karýncayý bile incitmedi. Yalnýz, bir haksýzlýk görüp fazlaca

kýzdýðýnda:

ABC Amber LIT Converter


http://www.processtext.com/abclit.html
ABC Amber LIT Converter
http://www.processtext.com/abclit.html

Aaah! eski günler, diyordu. Sonra da bundan utanmýþcasýna susuyordu.

Kýzgýnlýðý geçince de gülüyordu böyle söylediðine...

Koca Ahmedin kendisi köyünde unutulmuþ gitmiþti. Böyle bir

adam yaþýyor mu yaþamýyor mu kimse farkýnda bile deðildi. Köylüleri

ona alýþmýþlardý. Bu ak sakallý ihtiyar, yýllar yýlý Toroslarý tutmuþ

Koca Ahmet deðildi. Koca Ahmet yaþýyor mu yaþamýyor mu kimsenin umurunda

bile deðildi.

Daðda bir eþkýya ünlendi miydi, Koca Ahmet gibi, diyorlardý.

Bir eþkýya kadýna bakmadý, yol kesmedi miydi, Koca Ahmet gibi...

diyorlardý. Adam öldürmüyor, halka zulmetmiyorsa; Koca Ahmet...

Cümle iyiliklerde, Koca Ahmet gibi...

Mustafaya döndü sordu:

Nasýl bir adammýþ Koca Ahmet? Duydun mu?

Mustafa:

Babam der ki, Koca Ahmet gibi yiðit eþkýya, namuslu, fýkara babasý eþkýya

gelmedi bu memlekete.

ABC Amber LIT Converter


http://www.processtext.com/abclit.html
ABC Amber LIT Converter
http://www.processtext.com/abclit.html

Ýhtiyar:

Boyu, bosu, yüzü nasýlmýþ, hiç söylemediler mi?

Mustafa:

Babam der ki, uzun boylu, karayaðýz, koca býyýklý dað gibi bir

adammýþ Koca Ahmet. Babam konuþmuþ onunla. Alnýnýn ortasýnda

büyük, kara bir beni varmýþ. Gözlerinden ýþýk saçarmýþ. Meteliði vururmuþ.

Yaaaaa... meteliði vururmuþ. Babam onunla konuþmuþ bile.

Ýhtiyar alaylý bir sesle sordu:

Gavur Abdinin avradýný eþkýyalardan alýp da, ona geri veren kim?

Mustafa:

Kim olacak, sensin. Ben aldým verdim demedin mi?

Ýhtiyar hayýflý hayýflý baþýný salladý.

Ben deðilim ben, dedi. Ben...

ABC Amber LIT Converter


http://www.processtext.com/abclit.html
ABC Amber LIT Converter
http://www.processtext.com/abclit.html

Memed, adamýn yüzüne dikkatlice baktý. Ýki kaþýn orta yerinde,

ak kýllarýn arasýnda büyücek, yeþil bir ben gördü. Ben yeþil, kara

deðil... Bundan sonra da gözlerini adamýn yüzünden ayýramadý.

Mustafa sýrnaþtý:

Hani sen alýp verdiydin?

Adam:

Yok, yok, dedi, ben alýp vermedim. O öldü.

Bunu böyle söyledikten sonra da boylu boyunca arka üstü topraða

uzandý. Heybesini de baþýna yastýk yaptý.

Mustafa Memedi dürttü. Yavaþça:

Haydi kalk gidelim.

Memed, cevap vermeden kalktý. Gözleri hala ihtiyarýn yüzündeydi. Onlar

ayaða kalkýnca ihtiyar da gözlerini açtý.

ABC Amber LIT Converter


http://www.processtext.com/abclit.html
ABC Amber LIT Converter
http://www.processtext.com/abclit.html

Demek, gidiyorsunuz ha? diyerek sordu.

Memed, hayranlýkla:

Saðlýcakla kal!

Mustafa:

Saðlýcakla kal!

Ýhtiyar:

Güle güle, dedi, baþýný heybesinden kaldýrdý, onlara baktý.

Onlar yürüdükten sonra baþýný geri indirdi. Gözlerini kapadý. Su çaðýldýyordu.

Deveboynunun çamlýðýný gelinceye kadar konuþmadýlar. Memedin yüzü zehir

gibiydi. Acýydý. Bir zaman içinde bir sevinç çaðýldýyor, sonra kararýveriyordu.

Kara yaðmur bulutu çökmüþ gibi.

Yan gözle birkaç kere Mustafaya baktý. Mustafa þaþkýnlýk içindeydi. Yokuþu

çýkýnca, Memed, yorgun yorgun bir taþýn üstüne çöktü.

Birden gülümsedi.

ABC Amber LIT Converter


http://www.processtext.com/abclit.html
ABC Amber LIT Converter
http://www.processtext.com/abclit.html

Mustafa bunu fýrsat bildi:

Ne güldün desene?

Memed, boyuna gülümsüyordu.

Mustafa:

Desene?

Memed ciddileþti:

Allah bilir ya bu adam Koca Ahmedin ta kendisiydi. Bana öyle geldi.

Mustafa:

Memed kýzdý:

Ne lafý? Herif tamý tamýna Koca Ahmet.

Mustafa:

ABC Amber LIT Converter


http://www.processtext.com/abclit.html
ABC Amber LIT Converter
http://www.processtext.com/abclit.html

De git sen de, dedi. Bu adam hepimiz gibi adam. Dedem gibi

üstelik de. Bunun Koca Ahmede benzer yeri var mý?

Memed:

Alnýndaki beni gördün mü? Tam orta yerinde alnýnýn.

Mustafa:

Görmedim.

Alnýnýn orta yerinde yeþil büyük bir ben vardý.

Görmedim.

Gözleri çýra gibi yanýyordu.

Yok.

Gözleri sýrça gibi yanýyordu.

Görmedim.

ABC Amber LIT Converter


http://www.processtext.com/abclit.html
ABC Amber LIT Converter
http://www.processtext.com/abclit.html

Bana öyle geliyor ki bu adamdan baþkasý Koca Ahmet olamaz.

Mustafa:

Teh! dedi, böyle adamlar Koca Ahmet olacak olsaydý, dünya

Koca Ahmetlerle dolardý. Bu adam aynen senin benim gibi...

Memed:

Gözleri çýra gibi yanýyordu. Yüzünde bir hoþluk vardý. Bir cana

yakýnlýk... Keþke baban görseydi bu adamý...

Böyle konuþa konuþa yamaçtan aþaðý inerlerken, birden önlerine

bir düzlük çýkýverdi. Düzlükte büyük bir kavaklýk vardý. Kavaklýðýn

ortasýndan bir su akýyor; kývrýlarak. Ova boyunca. Su, güneþte þavkýyor.

Bu kadar uzun, böyle kývrýla kývrýla, ak ýþýklar saçarak düz bir ovada giden

suyu ilk olarak görüyorlardý.

Memed:

Yaklaþtýk.

Mustafa:

ABC Amber LIT Converter


http://www.processtext.com/abclit.html
ABC Amber LIT Converter
http://www.processtext.com/abclit.html

Neden belli?

Sular Çukurovada kývrýlýr gider. Bence, bu su Savrun suyudur.

Kavaklar da Kadirlinin Deðirmen kavaklýðýdýr. Durmuþ Ali Emmi

böyle anlatýrdý. Tamam mý?

Mustafa Memedin kýzdýðýný sandý. Sert konuþmuþtu da ondan.

Kolay kolay kýzmazdý. Bir kere de kýzarsa... Beterin beteri

olurdu. Bu sebepten gönlünü almak istedi.

Tamam, dedi. Bura Çukurova iþte. Durmuþ Ali Emmimin anlattýðý iyi kalmýþ

aklýnda.

Þabaplýya geldiler. Þabaplýnýn altýndan geçen su arký patlamýþ, alttaki

yolu su basmýþtý. Ayaklarýný çýkarýp girnek zorunda kaldýlar. Þabaplýnýn

aþaðýsýnda, yani þimdiki Bolat Mustafanýn evinin oralarda bir kýrmýzý

toprakla bir beyaz toprak yan yanadýr. O arayý da cilpirti çalýlarý almýþtýr.

Cilpirtiliði geçince kasabanýn ilk evleri göründü. Bir kýsmý saz evlerdi

bunlarýn. Saz evlerin alt baþýnda büyük kiremitli bir yapý görünüyordu. Sonra,

onlarýn ötesinde, parlayan çinkolarý, beyaz badanalý evleri, kýrmýzý

kiremitleriyle bir oyuncak þehir gibi kasaba uzanýyordu.

ABC Amber LIT Converter


http://www.processtext.com/abclit.html
ABC Amber LIT Converter
http://www.processtext.com/abclit.html

Memedle Mustafanýn gözleri kasabada. Hayretle açýlmýþ gözleri... Ne kadar

da beyaz. Ne kadar da çok ev! Gözlerini bir türlü kasabadan alamýyorlar.

Boklu dereyi geçtikten sonra kasabaya girmiþ oldular. Gün ýþýklarý

camlarý parlatýyordu. Binlerce cam pýrýltýsý... Sýrça saraylar... Dursunun

dediði.... Peri padiþahlarýnýn þehri... Saraylarý.

Kasabaya girerken saðlarý sollarý mezarlýktý. Mezar taþlarý yan yatmýþlardý.

Kararmýþ mezar taþlarýnýn kuzeye gelen yanlarý yosun baðlamýþtý. Mezarlýðýn

orta yerinde de yaþlý, dallarý çýplak denecek kadar yapraksýz, bir tarafý da

tamamen kurumuþ ulu bir dut aðacý vardý. Bu kadar kocaman bir mezarlýðý da

ilk olarak görüyorlardý.

Çarþýya kadar mezarlýðý düþünerek yürüdüler. Mezarlýktan, içlerine bir

korku, bir ürperti düþmüþtü. Ýlk dükkana varýnca mezarlýðý unuttular. Ýlk

dükkan küçücük, üstü çinkoyla örtülü bir dükkandý.

Dükkancý bir uzun masanýn üstüne renk renk þekerleme dolu kavanozlar

sýralamýþtý. Kavanozlu masanýn önünde gaz tenekeleri, þeker, tuz, incir,

üzüm sandýklarý duruyordu.

Bir zaman yan yana durup, bu dükkaný seyrettiler. Dükkan, Abdi

Aðanýn dükkanýna hiç benzemiyordu.

ABC Amber LIT Converter


http://www.processtext.com/abclit.html
ABC Amber LIT Converter
http://www.processtext.com/abclit.html

Dura seyrede çarþýnýn ortasýna geldiklerinde, gün tepenin ardýna

iniyordu. Bir kumaþ dükkanýnýn önünde durmuþlardý. Türlü göz alýcý

basmalar, yazmalar, þalvarlýk kumaþlar, bir ipe dizilmiþ kasketler,

ipek krepler... Krepler sýra sýra, bir uçtan bir uca dükkanýn içine asýlmýþ.

Ýçerde kocaman göbekli, kýsa boylu bir adam uyuklayýp duruyor.

Büyücek çay taþlarýndan örülmüþ bir kaldýrýmýn üstünde duruyorlardý.

Kaldýrým yer yer sökülmüþtü. Memedin içinden, topraðý bile örmüþler, geçti.

Çarþýnýn sað yanýna sýralanmýþ ihtiyar, kambur dut aðaçlarý vardý. Bunlar

orman gibi birbirlerine geçmiþlerdi. Altlarýnda nalbantlar otururdu.

Burunlarýna alýþmadýklarý bir koku geliyordu. Acý, sabun kokusu... Tuz, yeni kumaþ,
küf, zahire kokusu...

Memed, Mustafayý elinden tuttu, bir dut aðacýnýn altýna çekti.

Dutta serçeler kaynaþýyorlardý. Bir de výcýrdaþýyorlardý ki, bütün çarþý

sesleriyle doluyordu.

Akþam oluyor Mustafa, neyliyek?

Mustafa, birden toparlandý. Ayýktý.

Neyliyek? diye Memedin gözlerinin içine boþ boþ baktý. Düþ

ABC Amber LIT Converter


http://www.processtext.com/abclit.html
ABC Amber LIT Converter
http://www.processtext.com/abclit.html

içinde dolaþýr bir hali vardý.

Köylüler kasabaya geldiklerinde handa yatarlarmýþ. Durmuþ Ali

emmi öyle söylerdi. Hana gidelim.

Gidelim. Han hepsinden iyi.

Han nerede ama? Haný bir bulsak.

Mustafa:

Yaa bulsak, dedi.

Kepenkler þangýrtýyla kapanýyordu. Bu kadar gürültü onlarý afallattý.

Düþleri bir anda bozuluverdi. Serseme döndüler. Buradan da el ele tutuþup

yürüdüler. Yanlarýndan göðüsleri köstekli iki þiþman adam geçti. Cesaret

edip de haný soramadýlar. Sonra bir dükkanýn önünde duraladýlar. Gün batmýþ.

Ortalýk karanlýkla aydýnlýk arasý. Çocuklar gibi el ele tutuþmuþlardý.

Dükkancý onlarý müþteri sandý:

Buyurun Aðalar. Ne istiyorsunuz? diye iltifatlý laflar etti.

Kendilerine Aðalar denince utandýlar. Dükkaný býrakýp oradan

ABC Amber LIT Converter


http://www.processtext.com/abclit.html
ABC Amber LIT Converter
http://www.processtext.com/abclit.html

ayrýldýlar. Halbuki haný soracaklardý.

Dükkanlarýn hemen hepsi kapandý. Oradan oraya dolaþýp duruyorlardý. Bir

saat kadar soracak kimse bulamadan, bir münasip adam bulamadan dolaþýp

durdular. Öyle olur olmaz adamlarý gözleri tutmadý. Durup kötü kötü

düþünürlerken Memed birden sevindi. Önlerinden, dað kolu insanlarýnýn el

dokumasý, þayak bir ceket giymiþ biri, hýzla yürüyordu. Memed, her þeyi

unutup onun arkasýndan koþtu:

Kardaþ! Kardaþ! diye seslendi. Dur hele!

Adam durdu, hayretle onun telaþýna baktý. Bu bakýþ Memede bir

hoþ geldi. Beklemiyordu.

Söyle! diye sertçe çýkýþtý adam.

Memed:

Biz garibiz, dedi.

Adam:

Eee... Ne istiyorsunuz?

ABC Amber LIT Converter


http://www.processtext.com/abclit.html
ABC Amber LIT Converter
http://www.processtext.com/abclit.html

Memed ezildi büzüldü:

Han nerede? Onu soracaktým iþte, dedi.

Adam geri döndü:

Gelin arkamdan, dedi, bir sokaða saptý.

Adam hýzlý hýzlý yürüyordu. Memed adamýn yürüyüþüne dikkat

etti. Bu, sarp yerlerin insanýnýn yürüyüþüydü. Sarp yerlerin insanlarý

adým atarken ayaklarýný havaya fazla kaldýrýrlar. Dizleri hizasýna

kadar. Sonra ihtiyatlý, korka korka indirirler. Buna alýþmýþlardýr.

Halbuki, ova insanlarý tam aksinedir. Ayaklarýný yerde sürürcesine giderler.

Han, büyük kapýlý, kapýsýnýn tahtalarýný kurt yemiþ, çürütmüþ,

hantal, çürük bir yapýydý.

Adam:

Ýþte han burasý, deyip yoluna ayný hýzla, ayný dað yürüyüþüyle

inip çýka devam etti.

ABC Amber LIT Converter


http://www.processtext.com/abclit.html
ABC Amber LIT Converter
http://www.processtext.com/abclit.html

Memed:

Gidip hancýyý bulmalý.

Mustafa:

Bulmalý.

Ýçeri girdiler. Hanýn içi atlar, eþekler, katýrlar, arabalarla

doluydu.

Ýçerde at, eþek gübresi diz boyuydu. Gübre ýslak ýslak; insanýn genzini

yakarcasýna kokuyordu. Bu keskin kokudan içleri bulandý. Ortada,

bir direðe büyücek bir fener asýlýydý. Fener camýnýn çok yeri isten kararmýþtý.

Memed, Mustafaya:

Fenere bak! dedi.

Mustafa:

Kocaman.

ABC Amber LIT Converter


http://www.processtext.com/abclit.html
ABC Amber LIT Converter
http://www.processtext.com/abclit.html

Ortadan kýsa boylu, küçücük, içe çökmüþ çeneli bir adam, telaþla

oraya buraya gidip geliyordu. Bir köþede de sýrtlarýndaki arabalardan

Maraþlý olduklarý anlaþýlan on beþ kiþi kadar görünen bir topluluk,

yüksek sesle tartýþýyorlardý. Bir tanesi kýzmýþ, habire küfrediyordu.

Aðasýna, paþasýna, dünyasýna, feleðine, anasýna, avradýna veryansýn

ediyordu.

Adam, duruyor duruyor, küfre tekrar kaldýðý yerden baþlýyordu.

Bir tanesi:

Ya bu bezleri satamazsak, diye baþlýyor. Küfürbaz da...

Bezin de anasýný avradýný, diye bitiriyordu.

Aðýzlarýndan ne çýkarsa çýksýn:

Onun da anasýný avradýný, diyor yapýþtýrýyordu.

Onun da soyunu sopunu, sülalesini...

Farkýnda olmadan topluluða yanaþtýlar. Tartýþanlar bunlarýn hiç

farkýnda olmadýlar. En uçta bir ihtiyar oturmuþ, kalabalýkla hiç ilgilenmiyordu.

Tatlý, çocuksu bir yüzü vardý. Arada bir de, ne düþünüp ne kuruyorsa, kendi

ABC Amber LIT Converter


http://www.processtext.com/abclit.html
ABC Amber LIT Converter
http://www.processtext.com/abclit.html

kendine gülüyordu.

Memed, ona hiç çekinmeden yanaþtý:

Emmi, dedi, hancý nerede ola?

Ýhtiyar:

Napacaksýn o deyyusu? diye sordu. Suya düþmüþ o fýkara dedi, sonra da.

Mustafa:

Yazýk, dedi, fýkaraya.

Memed, bunun üstüne Mustafayý dürttü. O, ihtiyarýn þaka ettiðini anlamýþtý.

Ýhtiyar:

Tam da tepesi üstü düþmüþ, diye güldü.

Mustafa gene anlamadý.

Tüüh! Yazýk fýkaraya, dedi.

ABC Amber LIT Converter


http://www.processtext.com/abclit.html
ABC Amber LIT Converter
http://www.processtext.com/abclit.html

Ýhtiyar:

Yaa... Çok yazýk, dedi.

Memed:

Ona bakma emmi, dedi, biz hana bu gece yatmak için geldik.

Nerede þu adam?

Mustafa afalladý bunun üstüne.

Ýhtiyar, ortada dolaþýp duran hancýya duyuracak kadar:

Hancý dedikleri pezevenk iþte, dedi. Gidin o pezevenge söyleyin

derdinizi.

Hancý duydu, gülümsedi:

Bana bakýn, dedi, eðer pezevenk arýyorsanýz, esas büyük pezevenk

yanýnýzdaki ak sakallý... Pezevenklik yolunda aðartmýþ sakalý, deðirmende

deðil...

ABC Amber LIT Converter


http://www.processtext.com/abclit.html
ABC Amber LIT Converter
http://www.processtext.com/abclit.html

Ýhtiyar:

Bak, dedi, baþ pezevenk; bu delikanlýlar yer istiyorlar.

Bu arada, Memed hancýya doðru gitti.

Hancý:

Bu ak sakallý pezevengin yattýðý odada yatacaksýnýz. O, sizi oraya

götürür.

Ýhtiyar:

Vay pezevenk vay! dedi. Gelin delikanlýlar. Yerinizi göstereyim.

Toz kaplamýþ sallanan bir merdivenden korka korka çýktýlar. Merdiven,

dökülecekmiþ gibi çatýrdýyordu. Toz, toprak içinde yüzen bir odaya girdiler.

Odaya, yan yana bir sürü yatak serilmiþti.

Ýhtiyar:

Siz daha ilk olarak þehire geliyorsunuz. Öyle deðil mi?

ABC Amber LIT Converter


http://www.processtext.com/abclit.html
ABC Amber LIT Converter
http://www.processtext.com/abclit.html

Memed:

Ýlk, diye cevap verdi. Ýlk.

Mustafa:

Ýlk.

Ýhtiyar:

Nasýl olur? dedi. Her biriniz yirmi yaþýný geçkin görünüyorsunuz: Nasýl

oldu da hiç kasabaya inmediniz?

Memed, utanarak:

Ýnemedik, dedi.

Ýhtiyar:

Hangi köydensiniz?

Memed:

ABC Amber LIT Converter


http://www.processtext.com/abclit.html
ABC Amber LIT Converter
http://www.processtext.com/abclit.html

Deðirmenoluktan...

Ýhtiyar:

Dað köyü orasý öyle mi?

Memed:

Siz daha yemek yemediniz, deyince müthiþ bir açlýk duydular.

Ýhtiyar:

Benim adým Hasan Onbaþý...

Memed:

Benimki Memed. Bu da Mustafa...

Teneke kutularý paslanmýþ, üzümünün, pekmezinin, helvasýnýn

üstünde kara bulut gibi bir sürü sinek dönen bir bakkal dükkanýna

girdiler.

Hasan Onbaþý bakkala:

ABC Amber LIT Converter


http://www.processtext.com/abclit.html
ABC Amber LIT Converter
http://www.processtext.com/abclit.html

Þu aslanlar ne istiyorlarsa ver. Bana da helva ekmek ver.

Memed:

Bize de helva ekmek versin, dedi.

Ýpil ipil eden gaz lambasýnýn ýþýðýnda helvalarýný iþtahla yediler.

Handaki odaya geldiklerinde, kendi yataklarýndan baþka bütün yataklarý

dolmuþ buldular. Soyunmadan yataða girdiler. Odayý kalýn bir sigara dumaný

doldurmuþtu. Sigara dumaný kat kattý. Sigara dumanlarýnýn arkasýnda kirli,

tahta kurusu ölüleriyle benek benek olmuþ duvarda bir gaz lambasý hayal

meyal gözüküyordu. Yataktakilerin hepsi her yerden gürültüyle konuþuyorlardý.

Hasan Onbaþý, yataða yerleþmeye çalýþan delikanlýlara:

Demek ilk defa handa yatýyorsunuz?

Memed:

Heyye, dedi.

Sonra devam etti:

ABC Amber LIT Converter


http://www.processtext.com/abclit.html
ABC Amber LIT Converter
http://www.processtext.com/abclit.html

Adam bu dumandan, bu kokudan boðulacak gibi.

Memedle Mustafanýn yatakta kýpýrdanmalarý durdu.

Hasan Onbaþý:

Nasýl, kasabayý beðendiniz mi?

Memed:

Çok büyük, dedi. Kocaman evleri var. Saray gibi...

Hasan Onbaþý güldü:

Ya Maraþý görseniz siz! dedi. Bir bedesteni var, renk renk ýþýk.

Her þey yüzüne güler. Lal olur kalýrsýn karþýsýnda. Bir yanda kutnu

kumaþçýlar, bir yanda saraçlar, bir yanda bakýrcýlar... Ne demezsin.

Bir cennettir Maraþ! Maraþ bunun gibi yüz tane gelir!

Memed düþündü, düþündü:

Abooov! dedi.

ABC Amber LIT Converter


http://www.processtext.com/abclit.html
ABC Amber LIT Converter
http://www.processtext.com/abclit.html

Hasan Onbaþý:

Yaa, dedi. Ya, iþte böyle. Bir de Ýstanbulu görseniz...

Memed içindekini artýk tutamayacakmýþ gibi gerindi. Yüzü karardý, kýrýþtý.

Birden söyleyince de ferahladý,:

Bu kasabanýn aðasý kim?

Hasan Onbaþý önce anlamadý:

Ne dedin? diye tekrar ettirdi.

Memed:

Bu kasabanýn aðasý kim, diyorum. dedi.

Hasan Onbaþý:

Yavrum, dedi, ne aðasý? Bu kasabanýn aðasý olur mu? Burada

aða yok. Herkes kendisinin aðasý. Burada aða diye zenginlere

derler. Aða çok...

ABC Amber LIT Converter


http://www.processtext.com/abclit.html
ABC Amber LIT Converter
http://www.processtext.com/abclit.html

Memedin kafasý almadý:

Buranýn bir tek aðasý kim? diye tekrarladý. Adý ne? Bu dükkanlarýn, bu

tarlalarýn sahibi kim?

Hasan Onbaþý iþi çaktý:

Sizin köyün Aðasý kim? diye Memede sordu.

Memed:

Abdi Aða.

Onbaþý:

Sizin köyün tarlalarý hep Abdi Aðanýn mý?

Memed:

Ya kimin olacak?

Onbaþý:

ABC Amber LIT Converter


http://www.processtext.com/abclit.html
ABC Amber LIT Converter
http://www.processtext.com/abclit.html

Sizin köyün dükkaný?

Aðanýn...

Onbaþý:

Sýðýrlarý, keçileri, koyunlarý, öküzleri?

Çoðu onun...

Hasan Onbaþý sakalýný kaþýyýp düþündü.

Sonra:

Bana bak oðlum Memed, dedi. Burada, senin öyle bildiðin aðalar yok. Bu

kasabadaki tarlalar, az çok herkesindir. Tarlasýzý da var tabii. Bu dükkanlarýn

her birinin bir sahibi var. Tabii aðalarýn tarlalarý çok. Fýkaralarýn az.

Çok fýkaranýn da hiç yok.

Memed:

Sahi mi? diye hayret çýðlýðý kopardý.

ABC Amber LIT Converter


http://www.processtext.com/abclit.html
ABC Amber LIT Converter
http://www.processtext.com/abclit.html

Onbaþý:

Yalan mý va? dedi. Tabii sahi...

Ýhtiyar, uzun uzun topraksýzlarý anlattý. Sonra Maraþa geçti, Maraþý

anlattý. Maraþtaki pirinç tarlalarý, pirinç iþçileri. Maraþýn baðlarý,

Maraþýn topraðý... Hocaoðlu adýnda bir Aða anlattý. Bir dünya kadar

topraðý, küp küp altýný olduðunu söyledi. Memed aðzýný açmýyordu.

Hasan Onbaþý Kafkasyada esir kalmýþtý. Oralarý anlattý. Galiçyayi da

anlattý. Þamý, Beyrutu, Adanayý, Mersini, Konyayý, Konyada Mevlana

derler bir ulu yatar, onun türbesini anlattý. Sonra birden anlatmayý býraktý,

yorganý baþýna çekti. Odanýn içindeki gürültü de durmuþtu.

Köþede birisi sazýn üstüne yumulmuþ, çalýyordu. Usuldan da, duyulur

duyulmaz, kalýn bir sesle türkü söylüyordu. Adamýn uzun yüzü gaz

lambasý ýþýðý altýnda türlü türlü þekle giriyor, bir uzuyor, bir kýsalýyor,

bir geniþliyordu. Memed, hiçbir þey düþünmeden uzun zaman onu

dinledi. Saz çalan sazýný baþucundaki çiviye taktýktan sonra, yorganý

baþýna çekti.

Memede olan olmuþtu. Gözüne uyku girmiyordu. Düþüncelere

kaptýrmýþtý kendini. Düþünceler kafasýna akýn ediyordu. Düþünüyordu artýk.

ABC Amber LIT Converter


http://www.processtext.com/abclit.html
ABC Amber LIT Converter
http://www.processtext.com/abclit.html

Dünya kafasýnda büyümüþtü. Dünyanýn geniþliðini düþünüyordu. Deðirmenoluk

köyü bir nokta gibi kalmýþtý gözünde. O kocaman Abdi Aða, karýnca gibi

kalmýþtý gözünde. Belki de ilk olarak doðru dürüst düþünüyordu. Aþk ile þevk

ile düþünüyordu. Kin duyuyordu artýk. Kendi gözünde kendisi büyümüþtü.

Kendini de insan saymaya baþladý. Yatakta bir taraftan bir tarafa dönerken

söylendi.

Abdi Aða da insan, biz de...

Sabahleyin erkenden Mustafa onu dürttü. Duymadý. Uykudaydý.

Belki de uykuda gibi dalgýndý. Mustafa, yorganý onun üstünden çekti.

Üstünde yorgan olmadan uyuyamazdý. Uyandý. Yahut da doðruldu. Gözleri þiþ

þiþti. Yüzü sararmýþ, sapsarý kesilmiþti. Ama yüzünde bir memnunluk vardý.

Gözlerinde düþünmenin mutluluðu okunuyordu.

Hancýnýn parasýný verdiler, çýktýlar.

Memed:

Hasan Onbaþý nerede? Ona bir saðlýcakla kal desek, dedi.

Mustafa:

ABC Amber LIT Converter


http://www.processtext.com/abclit.html
ABC Amber LIT Converter
http://www.processtext.com/abclit.html

Desek.

Kapýda kýsa boylu hancýya sordular.

Hancý:

O pezevenk mi? diye sordu. O pezevenk geceden kalktý, yükünü yükleyip

köylere satmaya götürdü. On gün sonra ancak gelir. Boþverin o pezevenge.

Memed:

Keþke görebilseydik onu, diye iç çekti.

Mustafa:

Keþke...

Çarþýnýn ortasýna geldiler, þaþkýn þaþkýn durdular. Öylece dikilmiþ

dört yaný seyrediyorlardý. Güneþ alabildiðine çökmüþtü. Çarþýnýn kalabalýðý

onlara görülmedik bir kalabalýk göründü. Memed, kendi kendine Karýnca gibi

kaynaþýyorlar, dedi. Þerbetçiler sarý pirinç güðümlerini yüklenmiþler,

ellerindeki sarý pirinç taslarýný þakýrdatarak baðýrýyorlardý:

ABC Amber LIT Converter


http://www.processtext.com/abclit.html
ABC Amber LIT Converter
http://www.processtext.com/abclit.html

Þerbet! Þerbet! Bal þerbeti! Meyan kökü! Beyen kökü! Bir içen

piþman, bir içmeyen!

Sarý pirinç güðümlere gün vurup þavkýtýyordu.

Gözü sarý pirinç güðümde kalan Memed, güðümü yakýndan görebilmek için:

Þerbetçi, bana bir þerbet ver! dedi. Arkadaþýma da ver!

Þerbetçi öne doðru eðilerek, tasý doldururken, o, parlayan pirincin

üzerinde korkarak elini dolaþtýrdý. Þerbetçi ikisine de birer tas

þerbet doldurdu uzattý. Þerbet soðuk, buz gibi köpükleniyordu. Her ikisi de

þerbeti ancak yarýsýna kadar içebildiler. Hoþlarýna gitmedi.

Bir köþe baþýnda, yüksekçe bir kütüðün üstüne oturmuþ biri nal

dövüyordu. Nal þakýrtýsýna türküler döktürüyordu. Bu kasabanýn

meþhur Kör Hacýsýydý. Memed, güðüme, dövülen nallara hayran kaldý.

Burnuna hoþ bir koku geldi sonra. Bu, kebap kokusuydu. Arkalarýna dönünce,

bir yýkýk dükkanýn içinden yaðlý dumanlarýn çýktýðýný gördüler. Dumandan

keskin bir et kokusu, yað kokusu fýþkýrýyordu.

ABC Amber LIT Converter


http://www.processtext.com/abclit.html
ABC Amber LIT Converter
http://www.processtext.com/abclit.html

Koku baþlarýný döndürdü. Kebapçýdan içeri, kendiliðinden giriverdiler.

Kebapçý çýraðý Buyurun buyurun, diye iltifatlar etti. Bu daha çok þaþýrttý

onlarý. Oturdular, kebap beklediler. Dünkü çarþý, dünkü kasaba, dünkü dünya,

bugün Memedin gözünde bambaþkaydý.

Bugün ayaklarýndaki, yüreðindeki bað çözülmüþtü. Kendisini hür,

geniþ hissediyordu. Uçacak gibi hafiflemiþti.

Kebabý utana utana yediler. Sanki dükkandaki insanlarýn hepsi

durmuþ, onlara bakýyordu. Kebapçý dükkanýndan çýktýklarý zaman

serseme dönmüþlerdi.

Çarþýyý bir uçtan bir uca iki üç sefec kat ettiler.

Memed Mustafaya döndü:

Buranýn Aðasý yoðumuþ, dedi.

Mustafa:

Sahiden.

Memed:

ABC Amber LIT Converter


http://www.processtext.com/abclit.html
ABC Amber LIT Converter
http://www.processtext.com/abclit.html

Aðasýz köy!

Krepler asýlý bir dükkana girdiler. Memed, bir ipek krep seçti. Sarý

ipektendi. Ýpeði avucunda sýktý, sonra da açtý. Krep avucundan yere

kaydý. Has ipek! Aldýlar, dýþarý çýktýlar.

Mustafa Memede göz kýrptý:

Hatçeye deðil mi?

Memed:

Ýyi bildin Mustafa. Akýllý oðlansýn! diye alay etti.

Dün akþamki helva yedikleri dükkandan helva aldýlar. Sonra fýrýndan da

sýcak ekmek aldýlar. Ekmeðin üstünden sýcak sýcak buðu çýkýyordu. Helvayla

ekmeði bir mendile koydular, baðladýlar.

Pazaryerindeki beyaz taþýn üstüne oturmuþlar, manavlardaki öbek

öbek sarý portakallara gözlerini dikmiþlerdi. Kalktýlar, birer tane

portakal aldýlar, soydular.

ABC Amber LIT Converter


http://www.processtext.com/abclit.html
ABC Amber LIT Converter
http://www.processtext.com/abclit.html

Köye doðru yola düþtüklerinde vakit öðleye geliyordu. Dikine

inen güneþ, gölgelerini tam ayaklarýnýn üstüne düþürüyordu. Küçücük, kara

birer daire gölgeleri.

Kasabanýn dýþýna çýktýklarýndan itibaren kasaba gözden kayboluncaya kadar,

dönüp dönüp baktýlar. Kasabanýn üstünde ak bulutlar dönüyordu. Evlerin

bacalarýndan süzülen gümüþi dumanlar, havada asýlýp kalmýþlardý. Kýrmýzý

kiremitler durgun mavinin üstüne yapýþmýþtý.

Gece yarýyý geçerken köye girdiler. Þafaðýn yerindeki parlak, kocaman

yýldýz doðmuþ, etrafa kývýlcým kývýlcým ýþýk saçýyordu.

Mustafa Memedlerin evi önünde ondan ayrýldý. Çok yorgundu. Kasabaya

gittiðine de gideceðine de piþman olmuþtu. Halbuki Memed onun tam aksi.

Sevinç içinde. Memed de kapýlarýna doðru yürüdü. Yürüdü ya, ayaklarý geri

geri gidiyordu. Evin duvarýna sýrtýný dayadý, durdu. Girse mi girmese mi?

Girmemeye karar verdi. Döndü, çitlerin karanlýðýna sine sine yürüyordu. Bir

evin önünde soluk soluða durdu. Evin önünde dallarý þemsiye gibi açýlmýþ bir

dut aðacý vardý.

Durduðu yer dut aðacýnýn altýydý. Sonra, soldaki çitin karanlýðýna

gitti yere yattý. Yorgunluðu yavaþ yavaþ çýktý. Bacaklarý çok uzun, ince

yapýlý, rengi yeþile çalan, duman gibi, hani duman arkasýndan görünen aðaç

ABC Amber LIT Converter


http://www.processtext.com/abclit.html
ABC Amber LIT Converter
http://www.processtext.com/abclit.html

yeþili var ya, onun gibi, boynu, gagasý gövdesinden ayrý dedirtecek kadar

uzun bir kuþ vardýr. Hep su kýyýlarýnda bulunur. Adýna Deðirmenoluk köylüleri

divlik kuþu derler. Sesinden kinayedir. Bu kuþ, bir tuhaf, ýslýk gibi öter.

Uzun ýslýðýnýn sonu kesik kesik biter. Baþlar biter, baþlar biter. Bütün

ötüþün tadý, örütüþü bu kesik kesik sondadýr. Memed bu ötüþü týpký týpkýsýna

taklit ederdi. Birkaç kere yattýðý yerden divlik kuþu gibi öttü. Gözü

kapýdaydý. Kapýnýn da ne açýldýðý vardý, ne açýlacaðý... Sinirlendi. Üst

üste birkaç kere daha öttü. Neden sonradýr ki, kapý usulcana açýldý.

Memedin yüreði göðsüne sýðmýyacakmýþ gibi atýyordu. Kapýdan çýkan

karartý sessiz sessiz, yavaþtan ona kadar geldi, yanýna uzandý.

Çitin dibine doðru iyicene kaydýlar.

Memed elini uzattý, usulcana:

Hatçe, dedi.

Hatçe:

Can, dedi. Yolunu, yolunu çok gözledim. Gözlerim yollarda kaldý.

Sýcaklýklarý birbirine geçiyordu. Nefesleri bir yalým rüzgarý gibi.

Birbirlerine biraz daha sokuldular. Baþý dönüyordu. Buz gibi, yumuþacýk

ABC Amber LIT Converter


http://www.processtext.com/abclit.html
ABC Amber LIT Converter
http://www.processtext.com/abclit.html

ipekli, bir su gibi, karanlýkta Memedin elinden Hatçenin ellerine aktý.

Bir zaman öylecene sarýlmýþ kaldýlar. Konuþmadýlar. Tirtir titriyorlardý.

Bacaklarý geriliyordu. Taze çimen kokusu... Baþý dönüyordu. Sen olmasan ben

ölürüm. Yaþamam. Ýki gün gittin de... Dünya baþýma dar geldi.

Memed:

Ben de duramadým.

Hatçe:

Kasaba?

Memed:

Dur, dedi. Sana söyliyeceðim var. Ýþler baþka... Bir Hasan Onbaþý

tanýdým. Bir Hasan Onbaþý ki, Ýstanbulu bile görmüþ... Bir Hasan Onbaþý ki...

Hasan Onbaþý Maraþlý... Maraþýn içinden olurmuþ. Bana her bir þeyi söyledi...

Bir Hasan Onbaþý ki, bana dedi ki al niþanlýný gel Çukurovaya... Hasan Onbaþý

dedi ki, Çukurovanýn aðasý yok. Öyle dedi. Hasan Onbaþý bana tarla bulacak,

öküz bulacak, ev bulacak... Hasan Onbaþý var Çukurovada. Niþanlýný kaçýr gel

dedi.

ABC Amber LIT Converter


http://www.processtext.com/abclit.html
ABC Amber LIT Converter
http://www.processtext.com/abclit.html

Hatçe:

Hasan Onbaþý...

Memed:

Bir iyi adam ki canýyýn içine koy. Bize her bir þeyi yapacak... Kaçarsak.

Hatçe:

Kaçarsak...

Memed:

Hasan Onbaþý... Bir sakalý var, uzun. Sütbeyaz. O Çukurovada

varken, bize yok, yok gayri. Yaa, Hasan Onbaþý... Ulan delikanlý,

dedi, al niþanlýný, kaçýr gel. Peki dedim ben de, on gün sonra alýr

gelirim.

Hatçe:

On gün sonra...

ABC Amber LIT Converter


http://www.processtext.com/abclit.html
ABC Amber LIT Converter
http://www.processtext.com/abclit.html

Babadan da eyi... Bir ak sakalý var, akar su gibi, parýl parýl.

Hatçe:

Hemen gitsek, dedi.

Memed:

On gün sonra...

Hatçe:

Korkuyorum.

Memed:

Hasan Onbaþý Çukurovada varken. Amma benim derdim anam. Anama zulmeder Abdi.

O da gelir. Mademki Hasan Onbaþý var.

Memed:

ABC Amber LIT Converter


http://www.processtext.com/abclit.html
ABC Amber LIT Converter
http://www.processtext.com/abclit.html

Yalvarýrým: Söylerim. Onbaþý var derim. Belki gelir.

Hatçe:

Ben korkuyorum. Abdiden korkuyorum. Yeðeni hep bizde. Anamla hep fiskos... Bir gün
önce...

On gün. On birinci deyince... Sen, ben, anam... Bir gece...

Yollara... Ver elini Çukurova... Hasan Onbaþý biz geldik deriz. Þaþar kalýr.

Bir de sevinir ki...

Sevinir. Ben korkuyorum.

Uzun uzun sustular. Soluklarýndan baþka ses yoktu. Gece böcekleri ötüþüyorlardý.

Ben korkuyorum.

Memed:

Onbaþý çok sevinir...

Anamdan korkuyorum.

Memedin baþý dönüyor. Sarý çaðýltý... Habire dönüyor. Alabildiðine akan,

ABC Amber LIT Converter


http://www.processtext.com/abclit.html
ABC Amber LIT Converter
http://www.processtext.com/abclit.html

dönen, þimþeklenen sarý güneþ çaðýltýsý...

On gün deyince, on birinci gün... Yallah...

Hatçe Osmanýn kýzýdýr. Osman yumuþak, kimseyle ilgilenmeyen, kendi halinde

bir adamdýr. Hatçenin anasýysa Allahýn bir belasýdýr. Köyde ne kadar kavga,

ne kadar gürültü varsa içindedir. Uzun boylu, güçlüdür. Evin bütün iþini o

görür. Çifti bile o sürer.

Memedle Hatçenin çocukluklarý birlikte geçmiþti. Erkek çocuklar

içinde, en güzel evciði Memed yapardý. Onu, en güzel de Hatçe süslerdi.

Beraber oynadýklarý çocuklarý oyunlarýna býrakýr, kendileri baþka bir yere

gider oyunlar icat ederlerdi. Türlü türlü...

On beþine deðince Hatçe, Memedin anasýndan çorap örmesini öðrenmek için;

her gün Memedlerin evine gelirdi. Memedin anasý ona en güzel örnekleri verir,

en güzel nakýþlarý öðretirdi.

Ýkide birde de saçlarýný okþayarak:

Sen benim gelinim olursun inþallah, sürmelim, derdi.

Hatçenin anasýna, herkese, Hatçeden konuþurken gelinim, derdi.

ABC Amber LIT Converter


http://www.processtext.com/abclit.html
ABC Amber LIT Converter
http://www.processtext.com/abclit.html

Bunun üstüne, on altý yaþlarýnda olan oldu. Memed yorgundu. Çift sürmeden

geliyordu. Hatçe de daðdan, mantar toplamadan. Belki bir aydýr birbirlerini

görmüyorlardý. Birbirlerine Alacagedikte rastlayýnca, ikisini de bir sevinç,

bir gülme aldý. Bir taþýn üstüne oturdular. Karanlýk basýyordu. Hatçe kalkmak

istedi. Memed, elinden tuttu geri oturttu:

Dur hele! dedi:

Tirtir titriyordu. Her bir yaný ateþe kesmiþti. Bedeninde çýmgýþmalar

oluyordu:

Sen benim niþanlým deðil misin? dedi.

Hatçenin ellerini ellerinin içine aldý:

Sen benim... dedi.

Hatçe gülmeye baþladý.

Memed:

De kýz, dedi, sen benim niþanlým deðil misin?

ABC Amber LIT Converter


http://www.processtext.com/abclit.html
ABC Amber LIT Converter
http://www.processtext.com/abclit.html

Hatçe Memedden çekiniyordu. Memed tutmuþ göndermiyordu. Bir ter basmýþtý ki...

Kýz, diyordu. Sen...

En sonunda öpmeyi akýl etti.

Hatçe kýpkýrmýzý kesilerek Memedi hýzla itti. Kaçtý. Memed arkasýndan

yetiþti tuttu. Kýz durgunlaþmýþ, kuzu gibi olmuþtu. Memedin de eski heyecaný

azýcýk geçmiþti.

Bu gece yarýsý gelirim, dedi. Büyük dutun gölgesine sýðýnýrým. Divlik

kuþu gibi öterim... Herkes divlik kuþu ötüyor sanýr.

Sonra da birkaç kere divlik kuþu gibi öttü:

Ýþte böyle, dedi.

Hatçeyi bir gülme aldý:

Divlik kuþu gibi... Kimse fark etmez.

Memed:

ABC Amber LIT Converter


http://www.processtext.com/abclit.html
ABC Amber LIT Converter
http://www.processtext.com/abclit.html

Biz birbirimizin niþanlýsý deðil miyiz? Kimse fark etmesin.

Hatçenin birden rengi attý:

Ya bizi gördülerse, dedi, kaçtý.

Ýþte bundan sonradýr ki, gün geçtikçe sevdalarý büyüdü, kara sevda

oldu. Sevdalarý dillere destan oldu.

Her gece ne yapar yapar buluþurlardý. Buluþmazlarsa ne onun gözüne uyku

girerdi, ne onun... Hatçenin anasý tarafýndan yakalandýklarý da oldu.

Hatçeye iþkence yaptý anasý. Çaresiz. Geceleri elini ayaðýný baðladý. Kapýya

kilit üstüne kilit vurdu. Çaresiz. Hatçe her engele bir çare buldu. Hatçe

Memede muhabbet çoraplarý dokuyor, mendilleri iþliyordu. Üstüne türküler

çýkarmýþtý. Aþkým, hasretini, kýskançlýðýný renk renk nakýþlara, ses ses

türkülere dökmüþtü. Bu türküler hala Toroslarda söylenir. Çoraplarý gören

ürperirdi. Türküleri duyan, söyleyen hala ürperir, içinden bir þey baþlar

yeþil yeþil, taze yeþermeye...

Memed, evlerine ne zaman, nasýl geldiðinin farkýna varmadý. Þafaðýn

yerindeki, o kývýlcýmlanan yýldýz, ýþýðýný yitirmiþ, aðarmýþtý. Þafaðýn yeri

de usuldan aðarýyordu.

ABC Amber LIT Converter


http://www.processtext.com/abclit.html
ABC Amber LIT Converter
http://www.processtext.com/abclit.html

Ana! Ana! diye kapýdan çaðýrdý.

Ana uyumuyor, oðlunu düþünüyordu.

Yavrum! dedi kalktý. Kapýyý açtý, boynuna sarýldý.

Demek gece yürüdünüz?

Memed:

Yürüdük.

Ýçeri girer girmez, Memed kendisini yataðýn üstüne attý. Müthiþ

uykusu geliyordu. Kafasýnda sarý bir pýrýltý þavkýyordu. Þavkýyan pýrýltýlar

dönüyorlardý.

Belki umuttur. Belki de bir özlemdir. Özlem sýcacýktýr. Özlem bir

dost, bir sevgilidir. Sarýverir insaný sýcaklýðý. Memedin kafasýnda,

gönlünde ta iliklerine iþlemiþ, sarý pirinç pýrýltýlarý vardý. Pýrýltýlarýn

ötesinde kýrmýzý kiremitleri maviliðe yapýþmýþ kasaba...

Sarý pirinç pýrýltýlarý, koyu, mor, savrulan kebap dumanlarýna karýþtý:

ABC Amber LIT Converter


http://www.processtext.com/abclit.html
ABC Amber LIT Converter
http://www.processtext.com/abclit.html

Kör Hocanýn nal þýkýrtýsý... Kaldýrýmý beyaz; sýykal, yani cilalý çay

taþlarýndan yapmýþlar. Beyaz beyaz parlýyor.

Ana oðlunun baþucuna oturmuþ soruyor:

Kasaba nasýldý yavrum?

Hý? diyor, baþý düþüyor.

Kör Hacýnýn nal döverken, nasýl türkü söylettiðini düþünüyor.

Naldan düþüncesi kýrmýzý kiremitli evlere geçiyor. Yarý uykulu, yarý

uyanýk gülümsüyor. Düþünüyor ki, yarýn öbür gün kaçacaklar. Hasan

Onbaþý köylerden on gün sonra dönecek. Üzülüyor bu iþe. Sonra dönüyor

üzüntüsünden. On güne kadar ancak düzenlerler iþlerini.

Hasan Onbaþýnýn çocuksu, þakacý güleç yüzü... Ak sakallarý. Ak sakallarý

yüzünde takma gibi duruyor. Hasan Onbaþý bir yer bulur. Bir de çift, yani iþ

bulur. Nedense Hasan Onbaþýya çok güveniyor. Bütün dünyayý karýþ karýþ

gezmiþ, biliyor, diyor içinden. Kasabanýn aðasý da yok. Hatçe, anasý, üçü

üç yerden çalýþýrlar. Çalýþtýklarý kendilerinin olur. Hasan Onbaþý bu iþi

yapar mý yapar. Düþünüyor ki, nereden duymuþtur, onu bilmiyor, Çukurova

topraðý verimlidir. Düþünüyor, yüreði daralacak þekilde seviniyor. Çukurova

topraðýnda çakýrdikeni bitmez. Kendi Çukurovaya yerleþince, ev bark sahibi

ABC Amber LIT Converter


http://www.processtext.com/abclit.html
ABC Amber LIT Converter
http://www.processtext.com/abclit.html

olunca, bir gün köye gelecek, Çukurova böyle böyle diyecek... Bütün bir köy

arkasýnda inecekler Çukurovaya. Abdi, tek baþýna kalacak köyde. Ne ekin ekmesini

bilir, ne biçmesini... Acýndan ölecek.

Ana tekrar ediyor:

Kasaba nasýldý oðlum? diyor.

O, anasýna cevap verdiðini sanýyor, düþünüyor. Beyaz bir fötör

þapkalý görmüþtü manavlarýn önünde. Tertemiz... Pantolonlu bir

adam... Adam, portakal alýyordu. Parmaklarýna dikkat etmiþti. Uzun,

beyaz parmaklarý çabuk çabuk para sayýyordu. Paralar parmaklarýnýn

arasýndan akýyordu. Gümüþ parýltýsý...

Ana:

Yavrum,dedi, uyuyor musun?

Uyuyor muydu? Pirinç pýrýltýsý yeniden kafasýný allak bullak etti.

Çukurova güneþinin altýnda, güneþ çarpýnca fýþkýran milyonlarca pýrýltý.

Uyandýðý zaman gün kuþluktu. Anasý, baþýnda oturmuþ ona bakýyordu. Birden,

nedense anasýndan utandý. Yorganý baþýna çekti. Çocukluðunda sevinçli olduðu

zamanlar hep böyle yapardý. Anasý gülerek, yorganý baþýndan çekti:

ABC Amber LIT Converter


http://www.processtext.com/abclit.html
ABC Amber LIT Converter
http://www.processtext.com/abclit.html

De kalk koca delikanlý. Gün kuþluk oldu. Kalk da kasabayý anlat.

Gözlerini kirpiþtire kirpiþtire açtý. Dýþarda, göz kamaþtýrýcý bir

güneþ vardý. Güneþe þöyle bir göz attý. Birden kamaþan gözlerini içeri

çevirdi. Güneþ her þeyini altüst etmiþti.

Yataktan çok yorgun bitkin kalktý. Bütün yorgunluðuna içindeki

bütün karanlýða karþýn, yüreðine bir yerlerden bir ýþýk, bir aydýnlýk sýzýyordu.

Yüreðindeki kasveti daðýtan þeyin kendi de farkýnda deðildi.

Bu sevinç, bu sýcak ýþýktan ileri geliyordu. Bu ýþýk nedendi?

Anasýnýn dizinin dibine oturdu. Kasabayý bir bir anlattý. Kadýn,

birkaç kere kocasýndan, birkaç kere de baþkalarýndan dinlemiþti kasabayý,

ama bu kadar güzel kimse söylememiþti. Sarý þavka gelince coþmuþtu Memed...

Su gibi akýyordu aðzýndan sözler...

Memed ateþ içinde kasabayý anlattý bitirdi. Fakat anasýna söyleyeceðine

gelince yutkundu kaldý. Anasý, onun bu halini bilirdi. Bu sefer de meseleyi

çaktý. Oðlunun saçlarýný okþadý. Gözlerinin içine baktý. Oðlu bir þey, ama

önemli bir þey söyliyecekti ama, söyleyemiyordu.

Oðlan, anasýnýn gözlerinden gözlerini kaçýrdý. Ana içinden, tamam,

ABC Amber LIT Converter


http://www.processtext.com/abclit.html
ABC Amber LIT Converter
http://www.processtext.com/abclit.html

dedi. Bir þey var. Mutlak bir þey var. Memede baktý. Memed, hareket edecek,

kýpýrdayacak halde deðildi sanki. Söyleyemeyecek, dedi, kolay kolay.

Dayanamadý:

Çýkarsana þu diliyin altýndakini Memedim!

Memed bunu duyunca irkildi. Yüzü kül oldu.

Ana:

De çýkar, diye tekrar etti.

Memed baþýný yere dikti:

Ben, dedi, bu gece Hatçeyle konuþtum. Kaçmaya karar verdik.

Ana:

Sen aklýný mý yitirdin Memed?

Memed:

ABC Amber LIT Converter


http://www.processtext.com/abclit.html
ABC Amber LIT Converter
http://www.processtext.com/abclit.html

Düþündük ki, sen köyde kalýrsan, Abdi Aða, sana zulmeder. Sen

de bizimle gel Çukurovaya. Kasabada yerleþiriz.

Ana ayný þiddetle:

Sen delirdin mi? dedi. Ben yurdumu yuvamý, evimi barkýmý býrakýr

nereye giderim? Hem sen elin kýzýný alýr nereye götürürsün?

Memed:

Öyleyse ne yapalým? Sen bir akýl ver.

Ana:

Ben sana yüz kere söyledim. Vazgeç bu Hatçeden. Yüz kere, bin

kere söyledim. Vazgeç! Onu Abdi Aðanýn yiðenine niþanlýyorlarmýþ.

Olmaz. Böyle kafalardan vazgeç!

Memed:

Vazgeçemem. Abdi Aða olmazsa, kim olursa olsun. Vazgeçemem.

Abdi Aða herkesin gönlünün Aðasý mý? Alýr kaçarým. Benim bir tek

korkum var, o da sana zulmederler. Benim korktuðum bu! Yoksa...

ABC Amber LIT Converter


http://www.processtext.com/abclit.html
ABC Amber LIT Converter
http://www.processtext.com/abclit.html

evelallah...

Ana:

Evimi barkýmý yurdumu yuvamý býrakýp da hiçbir yerlere gidemem. Sen, al

git Hatçeyi. Gene de sana derim ki oðlum sen yalnýzsýn. Bundan iyilik çýkmaz.

Karþýnda beþ köyün kocaman Aðasý var. Kýzý onun yeðeni istiyor. Bunun sonu

iyi çýkmaz. Vazgeç bu iþten. Kýz mý yok sana!

Memed kýzdý. Anasýna karþý pek az kýzmýþtý:

Kýz yok, dedi. Dünyada Hatçeden gayri kýz yok.

Memed bir daha aðzýný açmadý.

Ýki gün sonra duyuldu ki, Abdi Aðanýn öteki köydeki yiðeni

Hatçe için dünür göndermiþ. Dünürleri arasýnda Abdi Aða da var. Çýðýrýp

baðýrmasýna, çaðýrmasýna bakmadan, kýzý ilk geliþte Abdi Aðanýn

yiðenine veriyorlar. Abdi Aðanýn yiðeni bulunmaz kýsmet. Kýzý kendi

gönlüne býraksan, ya çingeneye varýr, ya da davulcuya. Hatçeyse aðlar

aðlar avunur.

Ýki gün sonra da niþan takýldý. Abdi Aða da gelinine bir beþi biryerde

ABC Amber LIT Converter


http://www.processtext.com/abclit.html
ABC Amber LIT Converter
http://www.processtext.com/abclit.html

taktý.

Niþandan sonra köyün içine bir dedikodudur yayýldý. Kadýnlar konuþuyor,

çocuklar konuþuyor, yaþlýlar, gençler, erkeklef konuþuyordu:

Memed, kaçýrýr onu. Yedirmez Hatçeyi Abdi Aðanýn kel yiðenine.

Korkar Memed.

Hiç de korkmaz.

Memedin gözünde kimse korkuyu göremez.

Göremez.

Memed bu!

Memed olsun. Memed kaç para eder. Abdi onu parça parça ettirir de leþini

itlere attýrýr.

Bir kere kýzmasýn... Attýrýr mý attýrýr.

Memed kýzý alýr da gider.

ABC Amber LIT Converter


http://www.processtext.com/abclit.html
ABC Amber LIT Converter
http://www.processtext.com/abclit.html

Nereye gider?

Nereye gider? O gidecek yeri bilir.

Nereye gitse, yýlanýn deliðine bile girse, Abdi Aða onu bulur çýkarýr.

Abdi Aðanýn eli kolu uzun. Hükümet var arkasýnda...

Hükümet de var. Kaymakam da, Müdür de var. Karakol Onbaþýsý da var.

Her gün Müdür iner evine.

Vallahi yüreðim parçalanýyor þu Memede.

Geldi yabanýn köylüsü de elinden aldý.

Dün gördüm Memedi...

Vay fýkara!

Evlerinin arkasýnda gördüm. Yüzü sapsarý. Zehir sarýsýna kesmiþ.

Yeþil sarý.

ABC Amber LIT Converter


http://www.processtext.com/abclit.html
ABC Amber LIT Converter
http://www.processtext.com/abclit.html

Ben de gözlerinden korktum. Bir hoþ ýþýklý gözleri var.

Fýkara, niþan yapýldý yapýlalý evden çýkmýyormuþ...

Karanlýk bir köþede...

Akþamadek... Düþünürmüþ...

Kara sevda... Zor!

Kara sevda deli eder insaný.

Memed yarý deli zaten...

Kýzý her gece baðlarmýþ anasý. Elini ayaðýný kendirle baðlarmýþ.

Kilit üstüne kilit!

Dönenin de hali kötü.

O da oðlundan korkuyor.

ABC Amber LIT Converter


http://www.processtext.com/abclit.html
ABC Amber LIT Converter
http://www.processtext.com/abclit.html

Abdi Aða da duymuþ meseleyi...

Vay fýkara Memed!

Duymuþ da gülmüþ...

Kýzýn iki gözü iki çeþme...

Vay fýkara Memed!

Abdi Aðanýn kel yiðeni, gelmiþ fýyaka satýyor. Dolanýyor köyün

içinde.

Boynuzlu...

Geyik boynuzlarý...

Geyik...

Zulüm.

Vay fýkara Memed!

ABC Amber LIT Converter


http://www.processtext.com/abclit.html
ABC Amber LIT Converter
http://www.processtext.com/abclit.html

Zulüm.

Kahrýndan ölmezse Memed...

Asýl kýz ölecek kahrýndan...

Ayýran kör olsun.

Yavaþ yavaþ söylen.

Onmasýn inþallah...

Sürüm sürüm sürünsün.

Kurt iþlesin tenine inþallah.

Yýlancýklar çýkarsýn da yýlýn yýlýn yatsýn.

Yavaþ yavaþ...

Gözlerinde çakýrdikeni bitesi.

Beþ köy kendinin, þu daðlar da kendinin.

ABC Amber LIT Converter


http://www.processtext.com/abclit.html
ABC Amber LIT Converter
http://www.processtext.com/abclit.html

Dünya parayla alýnýr. Yürek alýnmaz.

Vay fýkara Memed!

Görsün Abdi. Görsün ne iþler getirecek Memed onun baþýna.

Siz hele durun.

Öldürse...

Öldürse eli nurlanýr.

Memed daha çocuk.

Vay fýkara Memed!

Çocuk ama...

Yýlda kaç tane dað keçisi, vurur Memed?

Say!

Ýðnenin deliðinden kurþun geçirir.

ABC Amber LIT Converter


http://www.processtext.com/abclit.html
ABC Amber LIT Converter
http://www.processtext.com/abclit.html

Abdinin gözlerinin bebeðinden inþallah.

Yavaþ söyle yavaþ!

Bir silah geçse eline Memedin, koymaz Abdiye.

Koca Ahmet daðda olaydý bu sýralar...

Gelirdi köye, bozardý niþaný, verirdi kýzý Memede.

Bir silah geçirse eline...

Memed hakkýndan gelir onun.

Keþkeee!

Köylü o günleri görse... Kýrk gün kýrk gece þenlik eder.

Kara sevdalýlarý ayýran iflah olmaz.

Olmaz inþallah.

ABC Amber LIT Converter


http://www.processtext.com/abclit.html
ABC Amber LIT Converter
http://www.processtext.com/abclit.html

Memedden bulmazsa, Allahtan bulur.

Bulur inþallah.

Yavaþ yavaþ!

Neredesin Koca Ahmet. Kendini göstereceðin gün bugündü.

Koca Ahmet Daðýstanda çift sürüyormuþ. Avrattan korkak olmuþ.

Memed kasabaya gitmiþ.

Yer yapýyor kendine.

Þu kel yiðenine bir þey olsa...

Bir yýldýrým düþse tepesine.

Durup dururken caný çýkýverse.

Çýkýverse...

Memed alsa kýzý. Alsa götürse...

ABC Amber LIT Converter


http://www.processtext.com/abclit.html
ABC Amber LIT Converter
http://www.processtext.com/abclit.html

Memed alsa kýzý...

Alsa götürse kýzý...

Ben Hatçeyi bilirim. Öldürür kendisini.

O ölürse, Memed de yaþamaz.

Vay fýkara Memed!

Vay fýkara Döne! Kocasýz kaldý genç yaþýnda. Oðulsuz kalmasýn.

Oðulsuz kalmasýn.

Bir köy insaný tekmil konuþuyordu. Ýçlerine dert olmuþtu Memedin iþi.

Ama ellerinden bir gelir yoktu. Bu konuþmalar Abdi Aðanýn kulaðýna dakikasý

dakikasýna gidiyordu. Köyde çýt dese, o duyardý.

Olup biteni, köylünün neler konuþtuðunu bir bir biliyordu. Adamýný gönderdi.

Memedi evine çaðýrdý bir gece. Memed, süklüm püklüm gelip karþýsýna el pençe

dikildiðinde, bas bas baðýrarak:

ABC Amber LIT Converter


http://www.processtext.com/abclit.html
ABC Amber LIT Converter
http://www.processtext.com/abclit.html

Ula namussuz nankör! Köpek gibi kapýmda büyüdün. Adam oldun. Ulan namus

düþmaný! Duydum ki yiðenimin niþanlýsýna göz dikmiþsin...

Memed taþ kesilmiþ kýpýrdamýyordu. Yüzü duvar gibi bembeyaz olmuþtu. En

ufak bir hareket yoktu. Yalnýz, o iðne ucu kadar küçücük pýrýltý gelip

gözbebeklerine oturmuþtu.

Abdi Aða:

Bana bak Memed! dedi. Bu köyde yaþamak, ekmek yemek istiyorsan benim

dediðimden ayrýlma. Sen çocuksun. Sen bilmezsin. Sen beni bilmezsin. Ben

adamýn ocaðýna incir dikerim. Duydun mu ekmeksiz, nankör? Ben adamýn ocaðýna

incir dikerim.

Geldi Memedin kolundan sertçe tuttu:

Bana Abdi derler, dedi. Ben adamýn ocaðýna incir dikerim.

Memed susuyordu. O sustukça öteki kýzýyor, baðýrýyordu.

Ulan ekmeksiz oðlu ekmeksiz... diyordu. Kimse benim yiðenimin

niþanlýsýna göz dikemez. Ben adamý parça parça eder de leþini köpeklere

atarým. Bana bak! O kapýdan bir daha geçmeyeceksin. Anladýn mý? Geçmeyeceksin.

ABC Amber LIT Converter


http://www.processtext.com/abclit.html
ABC Amber LIT Converter
http://www.processtext.com/abclit.html

Anladýn mý?

Memedi birkaç kere sert sert sarstý. Taþtan ses çýkýyordu da ondan ses

çýkmýyordu. Ýþte bu sessizlik kudurtuyordu Abdi Aðayý.

Birden kendini kaybedip Memedi tekmelemeye baþladý. Memed onu

öldürmemek için kendini zor tutuyordu. Diþi diþini yiyordu. Avurt etleri.

diþlerinin arasýndaydý. Isýrýyor, yiyordu avurt etlerini hýrsýndan.

Aðzý kan içinde kalmýþtý. Kafasýnda sapsarý bir ýþýk þavkýdý.

Defol buradan! Sizlere iyilik yapmak, sizleri büyütüp adam

etmek haram zaten. Besle kargayý gözünü oysun. Defol, itin oðlu.

Dýþarý yarý baygýn, yarý sersem çýktýðýnda, yere kocaman bir tükrük attý.

Tükrük bir avuç kandý.

Evler, aðaçlar, kayalar, yýldýzlar, ay, toprak ne varsa dünyada,

hepsi karanlýðýn içinde kaybolmuþlar, erimiþlerdi. Usuldan usuldan

karanlýðýn üstüne yaðmur çiseliyordu. Yaðmurla birlikte, hafif de bir

yel esiyordu. Yel, soðuk bir yeldi. Arada bir, durup durup köpekler

karanlýða havlýyorlardý. Sonra, yalnýz bir horoz uzun uzun öttü. Vaktinden

ABC Amber LIT Converter


http://www.processtext.com/abclit.html
ABC Amber LIT Converter
http://www.processtext.com/abclit.html

önce öten bu horozu sahibi sabahleyin erkenden mutlak kesecektir.

Uzaktan, daðýn ötesindeki yoldan bir çýngýrak sesi geliyordu. Bir

ara çýngýrak sesi kesiliyor, sonra tekrar baþlýyordu. Bu, gelen

yolcularýn yorgunluðuna alamettir.

Memed, hayli zamandýr kocaman dallarý þemsiye gibi açýlmýþ dutun yanýndaki

çitin altýna sinmiþ bekliyordu. Memed düþünüyordu ki... Hayýr, bu durumda

Memed, hiçbir þey düþünemez. Memed, yalnýz üþüyordu. Memed, bir þeyler

duyuyordu düþünmeden. Karanlýða yaðmur çiseliyordu usuldan. Karanlýk

bastýðýndan beridir ki Memed, bu yaðmuru yiyordu. Ýçine geçmiþti. Bazý bazý

bir titreme alýyor, sonra geçiyordu. Çitin ötesinde bir patýrtý duydu, kulak

kabarttý. Bu, çitten atlayan bir kediydi. Öyle sandý. Anasý düþtü aklýna bir

ara.

Etini kesmiþler gibi bir yerleri aðrýdý. Yüreðinde bir zehir acýlýðý

duydu. Bir sýzlama. Ýþkence edeceklerdi anasýna... Çok uzakta bir þimþek

çaktý. Karanlýkta erimiþ dutun gövdesini, dallarýný yaldýzladý. Memedin de

içinin karanlýðýndan bir ýþýk yolu geçti. Uzun bir ýþýk yolu.

Bu anda bütün köy, atýyla, eþeðiyle, sýðýrý, keçisi, koyunu, böcekleri,

tavuklarý, kedileri, köpekleriyle uyuyordu. Düþmanlýklarýn, kinlerin,

sevgilerin, korkularýn, kaygýlarýn, yiðitliklerin üstünü kalýn bir

ABC Amber LIT Converter


http://www.processtext.com/abclit.html
ABC Amber LIT Converter
http://www.processtext.com/abclit.html

uyku örtmüþtü. Düþler çarpýþýyordu. Düþler yaþiyordu þu anda.

Görüþ sahasý ne kadar dar olursa olsun, insan muhayyilesi geniþtir.

Deðirmenoluk köyünden baþka hiçbir yere çýkmamýþ bir insanýn bile geniþ bir

hayal dünyasý mevcuttur. Yýldýzlarýn ötelerine kadar uzanabilir. Hiçbir yer

bulamazsa Kaf daðýnýn arkasýna kadar gider. O da olmazsa, düþlerinde yaþadýðý

yer baþkalaþýr. Cennetleþir. Þimdi, þu anda düþler veryansýn ediyordur,

uykularýn altýnda. Þu fýkara, þu kahýrlý Deðirmenoluk köyünde, deðiþmiþ

dünyalar yaþanýyordur.

Memed de düþ görüyordu. Hem korkuyor, hem düþ görüyordu. Kafasýnda birden,

bir þimþek çaktý. Çukurovanýn bol güneþi kafasýnda parçalandý, büyüdü,

geniþledi, aydýnlandý. Ýçindeki ýþýk seli durunca Memed endiþelendi. Korktu.

Ya gelmezse, diye düþündü. Ya gelmezse ne yaparým? Kafasýndan türlü

ihtimaller geçti. Gelmezse, ben bilirim yapacaðýmý, dedi. Eli tabancasýnýn

kabzasýna gitti. Tabancasý aklýna gelince bütün korkularý siliniyor,

çaresizliðini unutuveriyordu.

Tabancasýný düþünüyordu ki çok hafif bir ayak sesi duydu. Az önce

düþündüklerinden utandý. Gelip baþýnda duran Hatçeydi. Gündüz olsaydý da

Hatçe, Memedin yüzüne baksaydý. Önce yüzünün sapsarý kesildiðini, sonra

yavaþ yavaþ kýzardýðýný görür þaþardý. Baþka þeylere, belki korkuya yorardý

bunu.

ABC Amber LIT Converter


http://www.processtext.com/abclit.html
ABC Amber LIT Converter
http://www.processtext.com/abclit.html

Çok beklettim, diye özür diledi. Anam bir türlü uyumuyordu.

El ele tutuþup korka, sine uzaklaþtýlar. Topraða öyle usturuplu

basýyorlardý ki, en küçük bir çýtýrdý bile çýkartmýyorlardý. Topraða basmýyorlardý

sanki.

Köyü çýkýncaya kadar, nefes bile alýnadýlar dersek, doðrudur.

Köyü çýktýktan sonradýr ki, korkularý biraz azaldý, kendilerini azýcýk

serbest hissettiler.

Hatçenin bohçasýný Memed taþýyordu. Hatçe bohçasýný, Memed

yoruldu diye istedi, öteki vermedi.

Tam sýrasýymýþ gibi, çiselemekte olan yaðmur delicesine bastýrdý.

Yanlarýnda, arkalarýnda, önlerinde þimþekler çakýyordu. Kayalýðý geçtikten

sonra bir ormana düþtüler. Çakan þimþeklerden arada bir orman ýþýyor, ortalýk

gündüz gibi oluyordu. Aðaç gövdelerinden oluk oluk sularýn aktýðý

görülüyordu ýþýkta. Hatçe hýçkýrarak aðlamaya baþladý.

Memed kýzdý:

Tam da aðlayacak sýrayý buldun, dedi.

ABC Amber LIT Converter


http://www.processtext.com/abclit.html
ABC Amber LIT Converter
http://www.processtext.com/abclit.html

Ortalýk ýþýyýncaya kadar, ormanda bir minval üzere yürüdüler.

Nerede olduklarýnýn farkýnda deðildiler. Yaðmursa, hala yaðýyordu.

Hatçe, her adýmda yaðmura:

Allahýn kahrý gazabýna uðra! diye beddua ediyordu.

Ortalýk iyiden iyiye ýþýyýnca, bir kaya kovuðu buldular sýðýndýlar.

Ayakta durmuþlar, ikisi iki yerden tirtir titriyorlardý.

Elbiseleri vücutlarýna yapýþmýþtý. Hatçenin saçlarýnýn ucundan hala yaðmur

altýnda yürüyormuþ gibi sular sýzýyordu.

Memed, diþleri birbirini döverek:

Kav ýslanmamýþsa, bir ateþ yakar ýsýnýrýz, kurunuruz, dedi.

Hatçe kývançla gülümsedi.

Memed:

Gülme, dedi. Öyle bir yaðmur yedik ki, deðil deri kesenin

içine, derimizin altýna bile geçti.

ABC Amber LIT Converter


http://www.processtext.com/abclit.html
ABC Amber LIT Converter
http://www.processtext.com/abclit.html

Bel kayýþýna baðlý keseyi elleri titreyerek açmaya uðraþýyordu.

Bütün umut, kurtuluþ buradaydý. Gözleri kesenin içine dikilmiþti.

Sonra göz göze geldiler gülümsediler. Kesenin içine su iþlememiþti.

Memed:

Bu keseyi kim yapmýþtýr biliyor musun?

Hatçe:

Yok, dedi.

O, evine kaçtýðým Süleyman emmi var ya, o yaptý. O zamandan

beri onun yadigarýný saklarým.

Telaþlý telaþlý etrafýna bakýndý.

Hiçbir kuru þey yok ki ellerimi kurulayým. Elim deðince kav ýslanacak.

Hatçe:

Aman tutma kavý yaþ ellerinle, dedi.

ABC Amber LIT Converter


http://www.processtext.com/abclit.html
ABC Amber LIT Converter
http://www.processtext.com/abclit.html

Memed:

Bak nasýl kurularým! diye öðündü.

Kovuðun arka tarafýna doðru gitti. Oraya yaðmur iþlememiþti.

Toprak, kupkuru tozlanýyordu. Ellerini topraða soktu, toza beledi.

Tozlu ellerini havaya kaldýrýp, Hatçeye:

Oldu mu? dedi.

Hatçe gülümsedi.

Memed:

Git Hatçe, dedi. Git de çalý çýrpý topla!

Hatçe kovuktan dýþarý, yaðmura fýrladý. Biraz sonra, kocaman bir

kucak çalýyla geri döndü. Çalýlar ýslaktý ya, aslýnda kurumuþlardý. Ýnce

ince kýrdýlar, kovuðun orta yerine yýðdýlar. Memed, kavý çaktý. Çaktý

ama, kav yansa bile, tutuþturmaz ki çalýyý. Çalýnýn tutuþmasý için küçücük

de olsa yalým gerek. Ne yapsalar?

ABC Amber LIT Converter


http://www.processtext.com/abclit.html
ABC Amber LIT Converter
http://www.processtext.com/abclit.html

Memed:

Dur sen burada, dedi. Ben gideyim çýra bulayým.

Az sonra elinde yaðlý bir çýrayla döndü. Kocaman, iki aðýzlý hançerini

çýkardý, çýrayý yardý. Kav çýrayý da ateþlemez. Ona da yalým gerek.

Küçücük bir yalým olsa çýra alýþýverir. Bir kibrit olsaydý þimdi...

her þey kolaydý ama... Kibrit de almýþtý Memed. Ama kibrit ýslanmýþ,

çorba gibi olmuþtu.

Memed:

Hatçe, dedi, azýcýk kuru bez bulamaz mýyýz?

Hatçenin diþleri þakýrdýyordu.

Bohçayý bir açayým bakayým. Belki ortasýna su geçmemiþtir.

Dýþarda, yaðmur veriþtiriyordu. Aynen gök delinmiþ gibi.

Hatçe bohçayý açtý. Aradý taradý. Entarilerinin içinde sýkýþýp kalmýþ bir

mendil buldu. Bu, Memedin ona ilk hediyesiydi. Kýrmýzý benekli bir mendildi.

Kadýnlar köyde böyle mendilleri baþlarýna baðlarlardý.

ABC Amber LIT Converter


http://www.processtext.com/abclit.html
ABC Amber LIT Converter
http://www.processtext.com/abclit.html

Bu var kuru, diye Memede gösterdi.

Memed mendili tanýdý.

O mu var? dedi. Bir hoþ olmuþtu mendili görünce.

Hatçe:

O, dedi.

Memed, birazcýk kýzgýn:

Burada donup öleceðimi bilsem; onu gene yakmam.

Hatçe:

Belki entarilerde kuru bir parça bulunur.

Memed:

Getir hele, dedi.

Hatçe, bohçayý getirdi.

ABC Amber LIT Converter


http://www.processtext.com/abclit.html
ABC Amber LIT Converter
http://www.processtext.com/abclit.html

Memed, karýþtýrdý karýþtýrdý bohçayý:

Ohhooo, dedi, bunlarda bir kuru parça deðil, yüz parça bile

bulunur.

Hatçe:

Bulunur, dedi. Hepsini yak da çýplak gezelim.

Memed:

Bu gidiþle öyle olacak.

Kuruca bir entarinin iç astarýný söktü. Çakmaðý çaktý. Kavý, bez

parçasýnýn içine koydu. Üflemeye baþladý. Üfledi babam üfledi. Yorulunca

bezi Hatçeye verdi. Bu sýrada tam yanlarýna bir yýldýrým düþtü.

Yer hafiften sarsýldý. Aðaçlar çatýrdadý. Hatçe, elindekini yere düþürdü.

Memed, eðildi yerden aldý. Avurdunu þiþirerek yeniden üflemeye baþladý.

Avurdu acýmýþtý. Bezin üstünü küçücük bir alev yalayýnca sevindi. Hemen

öbür elindeki çýrayý tuttu. Çýra cýzýrdayarak ateþ aldý.

Birkaç tane çýrayý birleþtirdi. Ortadaki çalý yýðýnýna soktu, etrafýný

ABC Amber LIT Converter


http://www.processtext.com/abclit.html
ABC Amber LIT Converter
http://www.processtext.com/abclit.html

besledi. Yaðmur gittikçe þiddetleniyordu. Gökyüzü bir kara dumandý.

Boyuna da þimþek çakýyor, yýldýrým düþüyordu. Þimþekler bir an için

de olsa, dünyayý yaldýzlýyorlardý. Her þimþekten sonra, Memedin içi,

bir sarý pirinç pýrýltýsýna boðuluyordu.

Ateþ büyüdü. Memed, boyuna üstüne odunlar yýðýyordu. Odunlarýn sularý

çekilince ateþ alýyorlardý. Kocaman kocaman yalýmlar parlayýp oynaþýyorlardý.

Üzerlerindekini çýkardýlar, oradaki bir dalýn üstüne serdiler. Dalý da ateþin

yanýna çektiler. Hatçe utanýyordu. Bu sebepten bir türlü iç gömleðini,

donunu çýkaramýyordu.

Memed:

Çýkar onlarý, dedi. Çýkar da titremen geçsin.

Hatçe yalvarýrcasýna baktý:

Bunlar da üstümde kurusun, dedi.

Memed:

Üstünde kurumaz, diye kýzgýnlýkla söylendi. Üstünde kuruyuncaya kadar,

sen soðuktan ölürsün.

ABC Amber LIT Converter


http://www.processtext.com/abclit.html
ABC Amber LIT Converter
http://www.processtext.com/abclit.html

Hatçe, Memedin kýzdýðýný anlayýnca, gömleðini çýkarmaya baþladý. Omuzlarý

yuvarlak, esmerdi. Gömleðini çýkarýr çýkarmaz çalýya attý, memelerini

avuçlarýna aldý kapadý. Omuzlarý titriyordu. Boynu, bir kuðu boynu gibi uzun,

hoþtu. Küçücük birer saç parçasý kulaklarýnýn arkasýna doðru kývrýlýyordu.

Örgülü kara saçlarý, arkasýna dökülmüþ, kuluncunu baþtan baþa örtmüþtü.

Memeleri ellerinden, parmaklarýnýn arasýndan taþýyordu. Sarý, ayva tüylerin

yerleri soðuktan kabarcýklanmýþtý. Isýnýnca kabarcýklar kayboldu. Ten dümdüz

oldu. Pembeleþti hafiften.

Memed, gözlerini Hatçeye dikmiþti. Ýçinde, dayanýlmaz bir arzu duydu.

Hatçe!

Hatçe, bu sesten, bu biçimde söyleniþten ürperdi. Ses, her þeyi

söylüyordu. Anladý.

Memed, dedi, þimdi köyde kýyamet kopuyordur. Þimdi bizi

fellik fellik arýyorlardýr. Bulurlarsa diye korkuyorum.

Memedin içinde de ayný korku vardý. Belli etmedi:

Nasýl bulacaklar bu ormanýn içinde bizi? Sen de!...

ABC Amber LIT Converter


http://www.processtext.com/abclit.html
ABC Amber LIT Converter
http://www.processtext.com/abclit.html

Hatçe:

Bilmem, dedi. Bilmem ama, ben korkuyorum.

Uzun zaman sustular. Yaðmur da azýcýk yavaþladý gibi. Ateþ gittikçe

büyüdü. Yandaki kayalar bile ýsýndý. Taban topraðý da kurudu.

Hatçe kuruyan gömleðini giydikten sonra donunu çýkardý. Memed, onun taze,

dolgun bacaklarýný gördü. Çoktan beri, içindeki arzu, dayanýlmaz bir hale

gelmiþti.

Tekrar, ayný þekilde:

Hatçe! dedi.

Hatçe:

Korkuyorum Memed, dedi.

Memed, yanýna doðru yanaþtý, sýký sýkýya, acýtacak kadar bileðini

tuttu. Hatçe öteye öteye gitti. Memed, Hatçeyi bütün gücüyle sardý.

Öptü, Hatçe kendini birden býrakýverdi. Memed, onu kayanýn dibine

doðru sürükledi. Hatçenin kalýn dudaklarý aralýk kalmýþ, gözleri kapanmýþtý.

ABC Amber LIT Converter


http://www.processtext.com/abclit.html
ABC Amber LIT Converter
http://www.processtext.com/abclit.html

Hatçenin eli ayaðý tutmuyordu. Usuldan usuldan, Korkuyorum etme Memed,

diyordu.

Büyük ateþin yalýmlarý üzerine doðru uzanýyordu. Yalýmlar, kayalarý

yalýyordu. Neden sonradýr ki kendilerine gelebildiler. Memed, Hatçeyi

elinden tuttu. Yattýðý yerden kaldýrmak istedi. Hatçe azýcýk doðruldu.

Sonra, arkasý üstü gene yattý. Korkusu tamamen gitmiþti. Ýçinde bir

eziklik, vücudunda yorgunluk kalmýþtý. Sonra, kendi kendine kalktý.

Bacaklarý, sýrtý, kalçasý topraða belenmiþti. Hatçe, kadýn olmuþtu.

Ana, þafaktan önce kalktý. Hatçenin yataðýna baktý. Yataðýn içi

doluydu. Hiç þüphelenmedi. Sabah olup da Hatçe her zamanki vaktinde yataktan

kalkmayýnca yüreðine týp etti. Korkusu doðruydu.

Yorganý açýnca yýldýrýmla vurulmuþa döndü. Hatçe, bir yastýðý yorganýn

altýna uzunlamasýna koymuþ, onun yerine yastýk yatýyordu yorganýn altýnda.

Bu, Hatçenin geceden kaçtýðýný gösteriyordu. Bu yastýk oyununu da çabuk

haberlenmesinler diye yapmýþtý.

Yorgan kadýnýn elinde kalakalmýþtý. Ancak, kocasý kendisine seslenincedir

ki kendine geldi. Yorganý elinden býraktý. Toros köylerinde töre yerine

ABC Amber LIT Converter


http://www.processtext.com/abclit.html
ABC Amber LIT Converter
http://www.processtext.com/abclit.html

geçmiþtir. Kýzý kaçan, atý, öküzü, horozu çalýnan evinin kapýsýna çýkar,

bütün köye, çekemeyenlere, gözleri kaldýrmayanlara basar küfürü. Saatlerce

durur durur küfreder.

Köylü hiçbir cevap vermez ona, aldýrmaz. Küfredenin bir zaman sonra hýrsý

iner, ondan sonradýr ki, ciddi ciddi olayýn üstüne konuþulur.

Kocasýna:

Kýz gitmiþ, dedi. Þimdi niþliyelim?

Koca aþikar bir sevinç çýðlýðý attý:

Çok þükür Allahýma, dedi. Çok þükür. Hiç gönlüm yoktu,

Abdi Aðanýn kel yiðenine vermeye kýzý. Çaresizlik belimi büküyordu.

Çok þükür...

Kadýn:

Sus, dedi. Sus! Bir duyan olmasýn, Abdi Aða, kýzý biz kaçýrttýk sanýr

da derimizi yüzer.

Sonra ana, töre olduðu üzere, evin kapýsýna çýktý usul usul dövünmeye

ABC Amber LIT Converter


http://www.processtext.com/abclit.html
ABC Amber LIT Converter
http://www.processtext.com/abclit.html

baktý. Dövünmek hiç de gelmiyordu içinden. Kimseye küfredemiyordu.

Baðýramýyordu da. Sallanýyordu boyuna. Yalancýktan:

Vay benim baþýma gelenler!... Kýzým! Kýzým! Sürüm sürüm sürünesin

inþallah. Namusumu iki paralýk ettin kýzým! Kahrol! Kýzým! Ýki

gözün önüne aksýn kýzým!

Kocasý, çok sert:

Gel içeri, dedi. Ýyi yaptý kýz. Gönlünün istediði ile kaçtý ya.

Nolursa olsun. Hiç sesini çýkarma avrat! Baðýrma. Git, Abdi Aðaya

söyle durumu. Kýza da beddua etme! Gel içeri.

Kadýn, kocasýnýn dediðini tuttu. Baþýna, kara bir yazma baðladý.

Doðru, Abdi Aðaya gitti.

Abdi Aða, kadýný görünce:

Oooo, nerelerdesin bacým? Hiç uðramaz oldun Aðayýn evine.

Otur þöyle yanýmdan.

Kadýn, oturdu aðlamaya baþladý. Kadýný böyle aðlar, baþýnda kara

yazma görünce, Abdi Aðanýn da yüreðine týp etti.

ABC Amber LIT Converter


http://www.processtext.com/abclit.html
ABC Amber LIT Converter
http://www.processtext.com/abclit.html

Telaþla:

Ne var bacý? diye sordu.

Kadýn, baþýný yere eðmiþ boyuna aðlýyordu. Cevap vermedi.

Abdi Aða:

Söyle! diye baðýrdý. Allahýn belasý söyle!

Durdu düþündü:

Söyle gelinime bir þey mi oldu?

Kadýn:

Aðam... dedi.

Aða:

Söyle, dedi.

ABC Amber LIT Converter


http://www.processtext.com/abclit.html
ABC Amber LIT Converter
http://www.processtext.com/abclit.html

Kadýn yeniden:

Aðam! Aðam! dedi sustu. Hýçkýrýklar sözünü kesiyordu.

Aða:

Kadýn, dedi, Allah senin belaný versin. Çatlatma adamý.

Kadýn, gözlerini kuruladý:

Kaçmýþ, dedi. Yataðýna yastýk yatýrmýþ, ilk akþamdan kaçmýþ.

Abdi Aða gürledi:

Vay! dedi, vay! Bu da mý gelecekti baþýma? Abdinin gelini bir

yanaþmayla kaçacaktý, öyle mi?

Sonra, kadýna döndü þiddetli bir tekme attý.

Bu köyü tepeden týrnaða yakarým. Ateþe vurur yakarým.

Durdu, bir an düþündü. Kadýnýn kolundan tuttu kulaðýna eðildi:

Dönenin öksüzü mü kaçýrmýþ? diye sordu.

ABC Amber LIT Converter


http://www.processtext.com/abclit.html
ABC Amber LIT Converter
http://www.processtext.com/abclit.html

Kadýn, gözyaþlarýný yazmasýyla silerken, baþýyla evet iþareti

yaptý.

Abdi Aða yerinde duramýyordu. Adamlarýný çaðýrdý. Bütün köylüleri

çaðýrdý. Bu onun köydeki itibarý için büyük bir darbe olmuþtu.

Bunun altýndan kalkmalýydý.

Görsün, diyordu. Görsün o ekmeksiz, ipsiz. Ben, ona ne yapacaðým

görsün! Parça bölük ederim. Parça da bölük.

Meseleyi az zamanda bütün köy duydu. Bütün köy, düðün bayram yapýyordu.

Karýsý, genci, çocuðu, kýzý hep bir aðýzdan sevinç çýðlýklarý atýyorlardý.

Ama, Abdi Aðadan gizli. Abdi Aðanýn, onun adamlarýnýn yanýnda köylü,

onlardan daha üzgün görünüyordu. Fýsýltayla konuþuyorlardý.

Yaðmur durmadan yaðýyordu. Köylüler yaðmurun altýna dökülmüþler,

birbirlerine sokulmuþlar konuþuyorlardý. Öbek öbek toplanmýþlar. Yaðmur

altýnda evden eve gidip gelmeler, yaðmur altýnda büzülerek, aðýz aðýza

konuþanlar... Suya batmýþ gibi sýrýlsýklam her biri...

Derken alay-ý vala ile öteki köyün insanlarý, baþta niþanlý olmak

üzere sökün ettiler. Her birinin elinde bir av tüfeði vardý. Niþanlý

ABC Amber LIT Converter


http://www.processtext.com/abclit.html
ABC Amber LIT Converter
http://www.processtext.com/abclit.html

ateþ saçýyordu. Avuru zavuru köyü tutmuþtu. Yakarým da yýkarým...

Doðru Memedlerin evine gitti. Döne, bu sýrada, evinin içinde oturmuþ,

dünyadan habersizmiþ gibi duruyordu. Niþanlý ayný hýzla kapýda

attan indi, içeri girdi. Kadýný saçlarýndan yakaladý. Sürüye sürüye

Abdi Aðanýn kapýsýna kadar getirdi. Kadýný Abdi Aða da gördü. Kendini

tutamadý. Geldi çizmelerinin ökçeleriyle çiðnemeye baþladý. Dönenin

aðzýndan çýt çýkmýyordu. Her bir yaný çamura batmýþtý. Gözleri

bile çamurdan görünmüyordu. Abdi Aða, kadýný býraktýktan sora, bu

sefer de niþanlý çiðnemeye baþladý. Býrakýyor, avluda býyýklarýný geveleyerek

dolaþýyor, tekrar kadýna gelip çiðnemeye baþlýyordu. Kadýnýn aðzýndan

sýzan kanlar, çamura karýþýyor, aþaðýlara kadar, kýrmýzý bir þerit

olaraktan uzayýp gidiyordu.

Abdi Aða, tepeden týrnaða sinir kesilmiþti. Konuþmadan avluda

dolanýp duruyordu. Kimseyi de gördüðü yoktu. Yöredekiler dolanýp

duran Abdi Aðaya dikmiþler gözlerini, ne söyleyecek diye bakýnýp

duruyorlardý. Önemli bir karar vereceði zaman, sakalýnýn bir parçasýný

þahadetparmaðýna dolar çekerdi. Þimdi de çek babam çek ediyordu.

Gelip ortada durunca, ses soluk kesildi, herkes ona bakmaya

baþladý.

Parmaðýna doladýðý sakalýný býraktý, sývazlamaya baþladý:

ABC Amber LIT Converter


http://www.processtext.com/abclit.html
ABC Amber LIT Converter
http://www.processtext.com/abclit.html

Beni dinleyin, dedi. Þimdi onlar bu yakýnlardadýr. Ya kayalýkta, ya

ormanlýktadýr. Arayacaðýz. Yalnýz bu kadar kalabalýkta olmaz.

On kiþi kadar. Bulunca öldürmeyecek, eðer ben yoksam orada, bana

getireceksiniz. Onun hesabýný ben göreceðim. Abdi Aðanýn gelini

nasýl kaçýrýlýrmýþ, ona ben öðreteceðim.

Abdi Aða, lafýný bitirince, öteki köylü Rüstem atýldý. Kel kafalý,

çiçek bozuðu yüzlü, koca burunlu biriydi:

Ben söyleyim de, beni dinle aðam, dedi. Dün akþamdan beri

yaðmur çiseliyordu deðil mi?

Birkaçý birden:

Öyle, dedi.

Rüstem sordu:

Çamurda iz kalýr deðil mi?

Kalýr, dediler.

Kalmasa bile... Ýsterse kalmasýn. Belki de kayalýklardan gitmiþlerdir.

ABC Amber LIT Converter


http://www.processtext.com/abclit.html
ABC Amber LIT Converter
http://www.processtext.com/abclit.html

Ýz izlemeliyiz. Yakýndadýrlar. Mutlaka bulacaðýz. Ýz...

Abdi Aða:

Üç kiþi de kasaba yoluna gitsin. Duydum ki, kasabaya kaçmýþ...

Sonra döndü, Rüsteme sordu:

Kim izleyecek izi?

Topal Ali var.

Birkaç ses:

Topal Ali, eðer gönlü isterse, yaðmur olmasýn isterse, kuru topraðý,

kayayý, kuþu bile izler, dedi.

Rüstem:

Kuþu bile izler. Yeter ki kanadýnýn bir yaný azýcýk topraða deðsin. Uçan

kuþu bile izler.

Abdi Aða:

ABC Amber LIT Converter


http://www.processtext.com/abclit.html
ABC Amber LIT Converter
http://www.processtext.com/abclit.html

Hemen getirin neredeyse, Topal Ali, diye emir verdi.

Topal Ali burada, dediler.

Topal, bir ayaðýný ta arkadan sürüyerek, sektire sektire Aðanýn

karþýsýna geldi dikildi:

Aðam, dedi, korkma onun için. Hiç kalbine keder getirme.

Eðer Ýnce Memed topraða bastýysa, ben onu bulurum. Kuþ olup uçmadýysa ben

onu bulurum. Yüreðine hiç gam, keder getirme...

Topal Alinin köylüleri de boyuna Aliyi, öteki köylülere, Aðaya

övüp duruyorlar.

Bu Topal Ali bizim köyde ne kadar hýrsýzlýk olduysa buldu.

On beþ yýldýr bizim köyden iðne bile çalýnmadý.

Topal Alinin yüzünden...

Topal Aliynen geyik avýna gitmeli...

ABC Amber LIT Converter


http://www.processtext.com/abclit.html
ABC Amber LIT Converter
http://www.processtext.com/abclit.html

Taþlarýn, kayalarýn üstünde hiç iz görünür mü? Topal Ali kayalardan iz

süre süre geyiðin otladýðý yere kadar götürür.

Topal Ali demiþler buna Aðam!

Bu yanlarda sansar kalmadý.

Topal Alinin yüzünden.

Ýnce Memed çocuðu göðe çekilmiþse de bulur.

Hiçbir kalabalýða girmeyen, köyün içine bile binde bir çýkan

Hösük de gelmiþti Aðanýn evinin önüne. Hani Pancar Hösük var ya,

iþte o. Hösük Topal Aliyi eskiden beri tanýrdý. Topal Aliyle,

yýllardan beri bir tarlada, yan yana çift sürerlerdi. Topalýn ne yaman bir

izci olduðunu bilirdi. Zaten bu yanlarda bilmeyen yoktu. Abdi Aða da duymuþtu

ününü Topalýn. Köylülerin onu bu kadar övmeleri tanýtmak için deðil, övünmek

içindi.

Hösük baktý ki Topal, Memedin izini sürmeyi üstüne aldý.

Topal, Memed neredeyse, hangi yolda beldeyse, maðarada kovuktaysa

eliyle koymuþ gibi bulacaktý. Nasýl etse de þöyle çaktýrmadan Topalla

bir konuþabilse. Topal onu kýrmazdý. Bunca yýl birlikte tuz ekmek

ABC Amber LIT Converter


http://www.processtext.com/abclit.html
ABC Amber LIT Converter
http://www.processtext.com/abclit.html

yemiþlerdi. Topal hayran, köylülerin Aðaya kendisini övmelerini dinliyordu.

Onlar Topalý övdükçe, Topal da: Evelallah sayende Aðam..

diye kabarýyordu.

Yiðit adam desinler, iyi adam desinler, Topal gibi adam yok þu

köyler içinde desinler. Topal Alinin umurunda deðildir. Oralý bile

olmaz. Yalnýz, Topal gibi izci bulunmaz, dediler miydi kývancýna

sýnýr olmazdý.

Topala iþi düþenler, bir iki gün önce, Topalýn kulaðýnýn duyacaðý

yerlerde, Topal gibi izci var mý bu dünyada! Böyle izci!... Adana

topraðýný bir bir gez bulunmaz. Analar bir tek izci doðurmuþ, o da

Topal Ali, diye konuþurlar, konuþmalarýný Alinin duyduðunu anlayýnca, ona

baþvururlardý. Bundan sonra Topal Aliden istedikleri neyse alýrlardý. Böyle

bir adamýn iþini Ali, ölür gene yapardý.

Topal, kalabalýktan ayrýlýp izin baþýný bulmak üzere Hatçelerin

evine giderken Hösük arkasýndan yetiþti:

Dur hele Ali, dedi. Sana bir çift sözüm var.

Ali:

ABC Amber LIT Converter


http://www.processtext.com/abclit.html
ABC Amber LIT Converter
http://www.processtext.com/abclit.html

Oooo Hösük kardaþ! diye boynuna sarýldý. Hösük kardaþ seni

bir göresim geldi ki sorma gitsin. Bugünlerde ziyaretine gelecektim.

Ya Hösük kardaþ. Ne var, ne yok Hösük kardaþ? Þu iþi bitireyim de

bu gece sende kalýrým Hösük kardaþ: Buluyum þu oðlaný... Þimdicik

bulurum. Ne var insan bulmada?...

Hösük:

Þöyle arkamdan gel! Kimse görmesin konuþtuðumuzu. Aða, benden þüphe

eder.

Topal Ali merakla Hösüðün arkasýna düþtü. Demin azýcýk durmuþ olan yaðmur

iri tanelerle tekrar düþmeye baþladý.

Aðanýn evinin önünde Topal Aliye at hazýrlýyorlardý. Atla iz sürülür mü?

Topal Ali gözü kapalý bile sürer böyle izi. Hösük, bir damýn karartýsýna

vardý sindi. Yanýna gelen Aliye kýrgýn:

Bre kardaþým, gel otur yanýma þöyle. Bre Ali, nasýl edip de teslim

edicen fýkarayý Abdiye. Sen bunu nasýl yaparsýn? dedi. Kýyma Ýnce

Memede! Kýyma öksüze! Kýyma Ýbrahimin bir oðluna! Ýbrahim gibi

iyi adam var mýydý? Seni de çok severdi. Mezarýnda kemikleri sýzlar

ABC Amber LIT Converter


http://www.processtext.com/abclit.html
ABC Amber LIT Converter
http://www.processtext.com/abclit.html

sonra. Bilirim. Hemen þimdi elinle koymuþ gibi bulursun. Abdi ona

çok kötülük eder. Kötülüðü sen etmiþ olursun ona. Sana bir þey söyleyim

mi Ali? Sen bunlarýn yolunu þaþýrt bugün. Memed, bugünü de geçirirse

kurtulur. Çocukluðunda Memed, Kesme köyündeki Süleymanýn evine kaçmýþtý.

Herkes öldü sandýydý onu. Altý ay mý, bir yýl mý sonra ne, ben gördüm de

anasýna ben haber verdim saðlýðýný. Yaa öyle olduydu o zaman. Herkes öldü

biliyordu oðlaný. Baþýný sokar bir yere. Gel kardaþ þaþýrt bunlarý. Kim

bilir fýkaracýklar þimdi bu yaðmurda yaþta nereye sokuldular? Bu kýyamette

neredeler acep þimdi? Titreþiyorlardýr þimdi. Ha Ali! Bana bir þey söyle Ali.

Vazgeç bu iþten.

Hösük konuþtukça Topal renkten renge giriyordu. Halbuki az

önce iz sürecek, kocaman bir köyün önünde iz sürecek, kaçanlarý bulacak diye

ne kadar seviniyordu. Hösük konuþtukça, o aðzýný açmýyor, topraða bakýyordu.

O sustukça, Hösük acý acý söylüyordu:

Ya kardaþým Ali, fýkaracýklar þimdi sokulmuþlardýr birbirlerine,

titriyorlardýr bir aðacýn altýnda. Üstlerinden, yaðmur deðil bu, bir

ýrmak akýyordur þimdi. Bir ýrmak durmadan akýyor. Ali kardaþ! Korkuyorlar

þimdi fýkaracýklar. Adamýn yüreði parçalanýr hallerine! Þu yaðmurun da

ettiðine bak! Durmuyor etmiyor. Þunlarýn haline acýsa da dursa, dursa Ali

kardaþ! Bir kuþ parlasa korkuyorlar... Bir sýçan kaçsa, bir kertenkele

týrmansa aðaca... Yürekleri göðüslerine sýðmýyor þimdi. Ha geldiler, ha

ABC Amber LIT Converter


http://www.processtext.com/abclit.html
ABC Amber LIT Converter
http://www.processtext.com/abclit.html

gelecekler diye. Bunlar sevdalýlar Ali! Karasevdalýlara kötülük eden onmaz.

Eli kurur. Kupkuru bir aðaç gibi suyu çekiliverir. Eli kurur. Þaþýrt

yollarýný Ali. Kurtar karasevdalýlarý. Cennetten sana bir köþk hazýrdýr.

Hemencecik hazýrlarlar köþkü. De Ali! De bana söz ver!

Hösük, Alinin gözlerinin içine, gözlerini dikti baktý. Bunu yapmazsan

olmaz mý, der gibi baktý. Öteki aðzýný açýp tek mi çift mi demedi. Hösük,

Alinin elini tutup tekrar baþladý:

Bak sana deyim ki Ali! Bunlar daha çocukluktan seviþirler. Kýz,

Memedi bir gün görmese yemek yiyemez, gözlerine uyku girmez,

hüngür hüngür aðlar. Onlarý Allah niþanlamýþ, haberin var mý Ali?

Allah! Bu Memed, Kesme köyüne kaçtý da, hani ben haber verdiydim

anasýna, kýz o gelinceye kadar hasta yattý. Deliye döndü. Bu böyle

kardaþým Ali. Bu, böyle iþte! Gerisini sen düþün Alim. Sonra, tuttular

kýzý, verdiler Abdinin kel yiðenine. Onlar da kaçtýlar. Gerisini sen

düþün. Bir kuþ, bir çalýya sýðýnýr. O çalý da, o kuþu saklar. Memed

sana sýðýndý Ali. Sebep olma. Sen bu iþi yaparsan Abdi sana dost olur

ama, bir koca köy sana düþman kesilir. Abdi dost olsun da diyeceksin.

Öyle deðil Alim! Ýþ öyle deðil. Sen bilirsin Alim. Benim sana diyeceðim bu

kadar.

Omuzlarý düþmüþ, yorgun yüzü kederden deðiþmiþ olarak Ali,

ABC Amber LIT Converter


http://www.processtext.com/abclit.html
ABC Amber LIT Converter
http://www.processtext.com/abclit.html

Hösüðe hiçbir þey demeden ayaða kalktý. Hösük arkasýndan:

Bir köy sana düþman kesilir, dedi.

Sonra, arkasýndan yetiþip, kulaðýna:

Karasevdalýlarý ayýranýn onduðunu duydun mu hiç? Aralarýna

kara çalý olma sevdalýlarýn. Yuva bozanýn yuvasý bozulur Ali! Bir köy

bayram etti Ali, sevdalýlar kavuþtu diye. Çürük bir aðaca dönersin.

Bir köy sana düþman kesilir. Bak, oðlanýn anasýný ne hale getirdiler.

Çamurlarýn içinde yatýyor daha! Belki de... Düþün Ali!

Bu sýrada, at hazýrlanmýþtý. Aliyi çaðýrdýlar. Bir delikanlý hürmetlice

atý tutmuþ onu bekliyordu. Atýn terkisinde de uzun tüylü, kara bir yamçý

baðlýydý. Yaðmur siyim siyim yaðýyordu.

Bütün köylü, çoluk çocuk dýþarda. Bütün gözler Topalýn üstünde. Topal,

yüzlerce çift gözün aðýrlýðýný, deliciliðini üstünde duyuyordu. Topal

bacaðýna o ezeli aðrýsý gene girdi. Aðrý dayanýlýr gibi deðil.

Ne zaman bir müþkül içinde kalmýþsa o aðrý gelmiþ; her zaman topal

bacaðýna yapýþmýþtýr. Dayanýlýr gibi deðil.

Cümle köy, taþý topraðý, insaný, hayvanýyla Topala içinden beddualar

ABC Amber LIT Converter


http://www.processtext.com/abclit.html
ABC Amber LIT Converter
http://www.processtext.com/abclit.html

ediyordu. Hatçelerin evinin önündeki dut aðacýnýn altýnda iki iz yan

yanaydý. Ýzi sürdü. Önce Hatçelerin evini dört beþ sefer dolandý. Köyün

bütün çocuklarý arkasýndaydý. Sonra geliþigüzel köyün içine daldý. Bir

zaman köyün içinde dolandý durdu.

Hösüðün yanýnda, iki üç köylü duruyor:

Topala ne söyledin? diye soruyorlardý.

O övünerek:

Söyledim söyleyeceðimi. Topal beni kýrmaz sanýrsam.

Köyün içinde baþýboþ dolandýðýný görünce sevindi. Topal, köyün

içinde dolaþýr da iz mi arardý? Baþýndan aldý mýydý, sonuna kadar götürürdü

izi. Çorap söküðü... Topalýn böyle dolaþmasýnda hayýrlý bir iþ

vardý.

Laf aðýzdan aðýza dolaþtý:

Topalýn böyle dolaþmasýnda hayýrlý bir iþ var.

Kim söyledi?

ABC Amber LIT Converter


http://www.processtext.com/abclit.html
ABC Amber LIT Converter
http://www.processtext.com/abclit.html

Hösük söyledi.

Pancar.

Hösük:

Topal köyün içinde dolanýp duruyor. Allah bilir ya, yüreði acýdý

sevdalýlara. Onlarýn yollarýný þaþýrtacak. De görüyüm seni Topal!

Kel Ali:

Ben o Topalý bilirim, diyordu. Topal babasýnýn izini bile

sürer. Bulunca asacaklarýný bilse bile babasýný, gene sürer izini.

Yeter ki ona sürecek iz olsun. Dayanamaz. Topal, iyi adam, hoþ adam,

sevdalýlara da yüreði parçalanýyor ya, iz sürmemek elinden gelmez. Ýz

sürmeye gelince hiçbir þey geçemez önüne onun. Kendisini öldüreceklerini

bilse bile, ötesinde ölümünü görecek bile olsa, bir iz ver önüne, sürer

götürür.

Hösük:

Peki Kel Ali, dedi, belki on kere evi dolaþtý. Çoktan beri de

ABC Amber LIT Converter


http://www.processtext.com/abclit.html
ABC Amber LIT Converter
http://www.processtext.com/abclit.html

köyün içinde dolanýp duruyor, iz sürüyor, diyelim, Memed kýzý aldý

da kapý kapý dolaþmadý ya. Kýz kaçýran adam, arkasýna bile bakmaz.

Topal Aliyse iz þaþýracak adam deðil. Hele bu yaðmurda... Ben ona

dedim ki... Ali! dedim... Bir daha bakma yüzüme...

Kel Ali bu laflarý düþündü. Yüzünde bir umut, bir sevinç belli

oldu:

Allah vere de huyu deðiþmiþ ola Topalýn. Dönüp durduðuna bakýlýnca

köyün içinde, huyu deðiþmiþ... De, Topal Ali, göreyim seni!

Topal Ali gitti geldi, gitti geldi. Kapýlarýn önünde attan inip,

topraðý iyice araþtýrdý. Taþlara baktý. Bir iz bulabilmek için ne yapýlmak

gerekiyorsa, hepsini yapýyordu. Yalnýz asýl izin bulunduðu yere bir

türlü yaklaþamýyordu. Korkuyordu. Biliyordu ki izi bir daha görürse

dayanamayacak alýp götürecekti. Ýz izler gibi yaparak köyün dýþýna

çýktý. Ýçinden, dolduruvermek atý, baþýný alýp kaçmak geliyordu. Doludizgin!...

Ormanlýða gözünü dikti uzun uzun baktý. Ýzin yönü doðru ormanýn içine

gidiyordu. Seviþen iki insaný görür gibi oldu. Kafasýnda her þey altüst oldu.

Yaðmur usul usul çiseliyordu. Atýnýn baþýný tekrar Hatçelerin evine doðru

çevirdi. Geldi, Hatçelerin evinin önündeki dut aðacýnýn yanýndaki çitin

üstünde durdu.

ABC Amber LIT Converter


http://www.processtext.com/abclit.html
ABC Amber LIT Converter
http://www.processtext.com/abclit.html

Yerde upuzun bir çarýk izi yatýyordu. Kendi kendine: Çarýk daha yeni

dikilmiþ, dedi. Tüyleri uzun. Bu, olsa olsa kýþýn ölmüþ bir tosun derisi

olabilir. Gözünün önüne yeniden ormanda seviþenler geldi. Usul usul

çiseleyen yaðmurun altýnda. Her bir yerini bir merak ateþi sardý. Yakýyordu.

Dalmýþ gitmiþken, köylülerden biri yaklaþtý:

Ne o Ali? dedi. Burada uyuyup kalacaksýn. Abdi Aða, sabýrsýzlanýyor. Ne

dolanýp duruyor köyün içinde? diyor. Diyor ki, bu kadar övdüðünüz Topal

Alinin sürdüðü iz bu mu?

Bunlar böyle konuþurlarken, Abdi Aða doludizgin sürdüðü atýnýn baþýný tam

yanlarýnda çekti:

Ne o? dedi. Ýzci baþý ne o? Maþallah izci baþý, sen ne iz sürermiþsin!

Sabahtan beri tapusunu çýkaracakmýþsýn gibi köyün içini dolandýn durdun.

Þimdi de bu çitin dibinde uyuyacaksýn.

Topal Alinin gözleri karardý. Abdi Aðaya hýzla atýnýn baþýný çevirdi:

Aða, dedi, sor köylülere bakalým, yeni çarýk giymiþ mi? Bu

çarýk kýþýn ölen bir tosunun derisi mi?

ABC Amber LIT Converter


http://www.processtext.com/abclit.html
ABC Amber LIT Converter
http://www.processtext.com/abclit.html

Aða, köylülere döndü:

Doðru mu? diye sordu.

Bir köylü:

Doðru, dedi. Kýþýn Ýsmailin tosunu öldüydü. Deðirmenci Ýsmail var ya,

iþte onun, bir giyimlik de Memed aldýydý ondan.

Aða, Topal Aliye:

Doðruymuþ... De göster hünerini Ali! dedi.

Ali, boynunu içine çekti. Altýndaki atý kýrbaçladý. Abdi Aðayla

yedi sekiz atlý da onun arkasýndan köyün dýþýna çýktýlar. Kayalara gelince

Ali atýn baþýný çekti. Ötekiler de çektiler. Ýz kayalara gidiyordu. Ali,

gerçekten þaþýrdý bu iþe. Ýzlerin yönü ormandaydý oysaki... Kayadaki izleri

araþtýrdý.

Kayadan gitmiþler. Ýnin atlardan da kayadan sürelim izleri, dedi.

Atlarý birisine teslim ettiler. Alinin ardýna takýldýlar. Kayalarýn

ABC Amber LIT Converter


http://www.processtext.com/abclit.html
ABC Amber LIT Converter
http://www.processtext.com/abclit.html

arasýnda azýcýk bir toprak parçasý gördüler. Toprak parçasýnda üç tane

sarý çiçek açmýþtý. Toprak parçasý kapkara, ýþýl ýþýldý. Sarý çiçekler

parlýyorlardý. Sarý çiçeðin birisi yan yatmýþtý. Ali, onu arkadakilere

gösterdi:

Biliyor musunuz, bu neden yatmýþ da ötekiler dimdik duruyor?

Dün akþam, yahut gece yarýsý üstüne birisi basmýþ. Çarýðýn yan tarafý,

bakýn þuraya bir iz býrakmýþ.

Sonra Ali kayalýkta döndü dolaþtý. Abdi Aða, arkasýný hiç býrakmýyordu.

Sivri bir kayanýn dibine gelince:

Ýþte buradan dönmüþler, dedi.

Yeniden atlarýn yanýna geldiler.

Artýk, ormana doðru izler apaþikardý. Ötekiler bile izleri gözleyebiliyorlardý.

Ormanýn kýyýsýna gelince Ali durdu. Yüzü sapsarý, kül gibi oldu, sonra da

morardý. Ýzler ormanlýktaki kayalýða doðru yön deðiþtirmiþti. Bu, bir kör

yürüyüþüydü. Nereye gideceklerini bilmeyenlerin yürüyüþü... Ýz bir zaman

doðru gidiyor, gidiyor, dönüp baþka yöne vuruyor, yeniden dönüyordu. Ali,

izin böyle döne döne, böyle birkaç kere ayný yere geldiðini gördü, acýdý.

Ýçinden: Þu Abdiyi alýp, ormanýn aþaðýsýna götüreyim, kurtulsun fýkaracýklar,

ABC Amber LIT Converter


http://www.processtext.com/abclit.html
ABC Amber LIT Converter
http://www.processtext.com/abclit.html

geçti.

Bir aðacýn kökünün dibinde yeþil bir ot bitmiþti. Ot, terütaze,

köke doðru yaslanmýþtý. Otun yarýsý ezilmiþti. Onun arkasýnda da bir

aðaç kýymýðý topraða gömülmüþtü.

Yaðmur yeniden þiddetlenmeye baþladý. Topal Ali terkideki yamçýyý sýrtýna

aldý. Ötekiler susuyorlardý.

Abdi Aða:

Vakit geçiyor Ali, dedi. Gene izi mi yitirdin?

Yok, dedi. Yürüyün. Atý ormana sürdü.

Bu sefer izi, gerçekten yitirdi. Abdiye döndü:

Ýzin ucunu kaçýrdým, dedi.

Abdi Aða:

Senin hünerin bu muydu? Bu muydu Topal Ali? diye söylendi.

Niþanlý en arkada. Elinde çýplak bir tabanca... Kabzayý sýkýyor.

ABC Amber LIT Converter


http://www.processtext.com/abclit.html
ABC Amber LIT Converter
http://www.processtext.com/abclit.html

Ali, Abdi Aðanýn sözüne içerledi:

Þimdi çýkarýrým izi, dedi. Bunlar yakýnlarda olmalýdýrlar. Burada

fýrtýnaya tutulmuþlar. Çok dönmüþler buralarda. Onun için izi þaþýrdým.

Epeyce aradýktan sonra izi gene doðrulttu. Orman üst üste, sýktý.

Atlar gidemeyecek bir hal aldý. Atlarý býraktýlar, yollarýna yaya

devam ettiler.

Ali:

Ýþte buradan bir dal kýrmýþlar, dedi.

Sonra heyecanlandý:

Yaklaþtýk... Buradan da bir kucak çalý almýþlar. Kuru çalý. Ýz, kayalýða

doðru gidiyor.

Topal Aliyle Abdi Aðadan baþka hepsi sýrýlsýklam olmuþlardý.

Abdi, niþanlýya döndü:

Sen neden yamçýný almadýn? diye sordu.

ABC Amber LIT Converter


http://www.processtext.com/abclit.html
ABC Amber LIT Converter
http://www.processtext.com/abclit.html

Öteki cevap verecek halde deðildi. Elindeki tabancasý düþecekmiþ

gibi titriyordu.

Topal Ali kayalýða doðru koþmaya baþladý. Heyecandan týkanýyordu.

Arkasýndan ötekiler de koþtular.

Ali:

Buldum, dedi. Þu koca kayalýðýn altýndalar. Yavaþ olun.

Abdi Aða gerilerden baðýrýyordu:

Oradalar mý? Bir þey söylesene Ali!

Aliden ses seda çýkmýyordu. Soluk soluða Abdi de geldi. Alinin

durduðu yerde durup bakmaya baþladý. Geriye kalanlar da geldiler,

sýralandýlar.

Ali söze baþladý:

Burada, dedi, ateþ yakmýþlar. Þu çalýnýn üstünde, elbiselerini

serip kurutmuþlar. Ateþi kibritle deðil, kavla yakmýþlar...

ABC Amber LIT Converter


http://www.processtext.com/abclit.html
ABC Amber LIT Converter
http://www.processtext.com/abclit.html

Kovuðun arka tarafýna, kuru topraklý yere gitti. Topraða eðildi.

Uzun zaman araþtýrdý. Toprakta, kýzýn geniþ, sert kalçalarýnýn izini

seçebildi. Kalçalarýn biraz üstünde omuz küreklerinin yeri belli oluyordu.

Gelin, gelin! diye arkadakileri çaðýrdý. Gelin de bakýn.

Hepsi hep birden eðildiler, topraða baktýlar. Abdi Aða, ne var gibisine

Topal Alinin yüzüne baktý.

Ali:

Olacak olmuþ, dedi.

Abdi Aða, anladý ama gene sordu:

Yani ne olmuþ? dedi.

Ali:

Bak Aða, þurasý kýzýn kalçalarýnýn yeri. Þurasý da kürek kemiklerinin...

Þurasý da baþýnýn geldiði yer. Þu çizgilere bak. Buraya þaçlarý yayýlmýþtýr...

Yani Aðam, atý alan...

ABC Amber LIT Converter


http://www.processtext.com/abclit.html
ABC Amber LIT Converter
http://www.processtext.com/abclit.html

Abdi Aðanýn yüzü deðiþti. Bir zaman öyle sustu kaldý. Sonra

yavaþ yavaþ canlandý:

Nereye gittiler onlar þimdi sana göre?

Ali:

Çok yakýndalar. Þimdi buluruz.

Günse battý batacak.

Abdi Aða:

Karanlýða kalmayalým Ali.

Ali:

Onlar buradan ayrýlalý olsa olsa iki saat olmuþtur. Ýki saatte bu

ormanda ne kadar yol yürünür? Üstelik bunlarýn karný da aç! Isýndýklarý

yerde hiç ekmek kýrýntýsý yok. Yiyecekleri olsa yerlerdi.

Niþanlý büzülmüþ. Her bir yanýndan sular sýzýyor. Diþleri de birbirini

dövüyor.

ABC Amber LIT Converter


http://www.processtext.com/abclit.html
ABC Amber LIT Converter
http://www.processtext.com/abclit.html

Bir ateþ yakýp da ýsýnalým, dedi. Üþümekten öldük.

Ötekiler de:

Üþümekten öldük, dediler.

Abdi Aða kýzdý:

Biz onlarý arayacaðýz. Siz kalýn da ýsýnýn, dedi. Avrat yürekli

adamlar.

Aliyle birlikte ormana daldýlar. Abdi Aða, tabancasýný çekti.

Niþanlý, Abdi Aðanýn kýzdýðýný görünce, ateþ yakmaktan vazgeçerek arkasýna

düþtü.

Yavaþ yavaþ karanlýk basýyordu. Ali, tam izin üstündeydi. Ýz, öylesine

belliydi ki, karanlýkta bile sürebilirdi. Artýk kapandaydýlar. Neredeyse

ele geçeceklerdi. Ýzler, gittikçe tazeleþiyordu. Bir çalýnýn ardýnda, bir

çýtýrdý duydular. Kulak kabarttýlar. Karanlýk yavaþ yavaþ basýyordu.

Abdi:

ABC Amber LIT Converter


http://www.processtext.com/abclit.html
ABC Amber LIT Converter
http://www.processtext.com/abclit.html

Çalýyý çevirin, diye emir verdi.

Ali:

Burdalar; dedi.

Birden bir kadýn çýðlýðý duydular.

Abdi baðýrdý:

Memedi öldürmeyeceksiniz. Tutup bana getireceksiniz. Onu,

ben elimle... Ona ne yapýlacaksa, ben elimle yapacaðým. Tüyüne dokunmayacaksýnýz

Memedin.

Memed çalýnýn arkasýna sinmiþti. Eli, tabancasýnýn kabzasýndaydý. Tabanca

þalvarýn sað cebindeydi. Hiçbir þeyden, hiç kimseden korkmuyordu.

Hatçeye:

Korkma! dedi. Seni onlara vermem.

Çalýnýn içinden ayaða kalktý. Korka korka kendisine doðru ilerleyenlere:

ABC Amber LIT Converter


http://www.processtext.com/abclit.html
ABC Amber LIT Converter
http://www.processtext.com/abclit.html

Teslim, dedi. Teslim oldum.

Abdi:

Durun, dedi. Þu itin yanýna ben varayým.

Ötekiler geri geri çekildiler. Abdiyle niþanlý öne düþtü. Memed

yalnýz bir karartý olarak gözüküyordu.

Topal, biraz önce izi sürüp getirdiðinde bir sevinmiþti ki... Þimdi

bu durumu görünce müthiþ bir kedere gömüldü. Her zaman böyle

olurdu zaten. Oraya, bir kütüðün üstüne oturdu kaldý. Baþýný elleri

arasýna aldý. Kendi kendine söyleniyordu, Ben, bu iþi yapmayacaðým.

Bir daha yapmayacaðým. Vay Memed!

Abdi Aða:

Ulan nankör, dedi. Ulan ekmeksiz. Bunu mu yapacaktýn bana? Seni, dedi,

alýp götüreceðim köye... Gerisini sen düþün...

Tam bu an, çýt, diye bir tetiðin düþmesi duyuldu: Ama patlamadý. Abdi

arkasýný dönüp hýþýmlý:

ABC Amber LIT Converter


http://www.processtext.com/abclit.html
ABC Amber LIT Converter
http://www.processtext.com/abclit.html

Ulan, dedi, size demedim mi, ona hiçbir þey yapýlmayacak...

Memed hiç kýmýldamýyordu. Heyecanlanmýyor, korkmuyordu.

Taþ gibi, öylecene durmuþ bekliyordu. Bu sýrada þalvarýnýn sað cebindeki

eli biraz oynadý. Tabancayý yavaþ yavaþ tabaka çýkarýr gibi heyecansýz,

dýþarý çýkardý. Abdi Aðaya doðrulttu. Sanki hiçbir þey olmuyordu. Öyle

dingindi. Ýki el ateþ etti.

Abdi Aða:

Yandým anam, diyerek yere düþerken, tabancayý niþanlýya çevirdi. Üç el

de ona sýktý. O da yandým, diyerek yere düþtü.

Tabancasýný cebine soktu. Ayný soðukkanlýlýkla:

Hatçe burada. Kýlýna dokunursanýz, size yapacaðýmý bilirim.

Hatçeye de:

Sen þimdilik eve dön. Ben seni sonra, gelir alýrým. Baþýmýzý alýr,

bilinmeyen bir yere gideriz. Sen doðru eve git. Bunlar sana

dokunamazlar.

ABC Amber LIT Converter


http://www.processtext.com/abclit.html
ABC Amber LIT Converter
http://www.processtext.com/abclit.html

Memede ateþ etmeye baþladýlar. Buna, Memed de þaþýrdý. Oysaki

Memed, oradan çoktan uzaklaþmýþtý. Karanlýða sýkýyorlardý kurþunu.

Gece yarýsýna doðru ormandan çýktý.

Usul usul yaðmur çiseliyordu daha.

10

Kapý usul usul vuruluyor. Korka korka... Bir zaman duruyor, yeniden

baþlýyordu. Kadýn, kocasýný uyandýrdý:

Kalk hele, dedi. Kalk. Kapý vuruluyor.

Uykulu erkek birkaç kere kalkmaya davrandýktan sonra, baþýný

yastýða geri koydu. Kapý, bu sefer biraz daha hýzlý vuruldu.

Kadýn yineledi:

Kalk hele bre, dedi, biri kapýyý dövüyor.

Erkek, homurdanarak kalktý. Sallana sallana kapýya vardý:

Kim o? diye seslendi.

ABC Amber LIT Converter


http://www.processtext.com/abclit.html
ABC Amber LIT Converter
http://www.processtext.com/abclit.html

Dýþardaki:

Benim, dedi. Sesi karýncalanýyordu. Boðazýný temizledi.

Sen kimsin?

Aç hele kapýyý. Tanýrsýn beni.

Ýçerdeki, kapýyý açtý:

Gel içeri, dedi. Öyleyse...

Ýçeri, sendeleyerek girdi. Karanlýktý içerisi...

Adam, karýsýna:

Karý, þu ýþýðý yakýver, dedi. Misafir geldi.

Az sonra ýþýk yandý. Iþýðý yaktýktan sonra, kadýn yanlarýna geldi.

Misafirin üstünden sular sýzýyordu. Giyitleri bedenine yapýþmýþtý. Bu

misafire hayretle baktýlar. Su içinde misafir. Kadýn, nedense, misafirden

gözünü bir türlü alamýyordu.

ABC Amber LIT Converter


http://www.processtext.com/abclit.html
ABC Amber LIT Converter
http://www.processtext.com/abclit.html

Durdu, baktý. Boyuna baktý. Gözlerine, saçlarýna baktý, bulamadý:

Bu misafýri gözüm ýsýrýyor ya, dedi sonunda... Çýkaramýyorum.

Adam, gülümseyerek, her zaman gülümserdi:

Benim de, dedi. Benim de gözlerim artýk almýyor ya, gene de

gözüm ýsýrýyor misafiri. Kestiremiyorum.

Konuðun omzuna elini bastýrdý, baktý:

Bilemeyeceðim. Tanýdýðým bir surat ama, bilemeyeceðim.

Karýsýna:

Karý, dedi, öyle görüyorum ki misafir üþümüþ. Islak. Bir ateþ

yakýver.

Misafire:

De bakalým misafir sen kimsin? Gözüm ýsýrdý ya, bilemedim.

Misafir:

ABC Amber LIT Converter


http://www.processtext.com/abclit.html
ABC Amber LIT Converter
http://www.processtext.com/abclit.html

Emmi, dedi, ben Ýnce Memedim.

Süleyman, öteki gözden odun getirmekte olan karýsýna seslendi:

Avrat, dedi, bak hele gelen kimmiþ! Bak hele!

Kadýn:

Kimmiþ? diye heyecanla sordu.

Bizim Ýnce Memed. Maþallah tosun gibi olmuþ. Babayiðit. Ben

de bugünlerde duruyor duruyor senin lafýný ediyordum. Noldu bu

çocuða? diyordum. Demek yüreðime doðuyormuþ.

Kadýn:

Yaaa yavrum, dedi, bugünlerde hep Süleyman emmin durup

durup seni anýyordu.

Süleyman çok yaþlanmýþtý. Kaþlarý uzamýþ, püskül püskül, apak

olmuþ, gözlerinin üstüne düþmüþtü. Sakalý da çok uzundu. Bir

pamuk yýðýný gibi. Bu hal, Süleymana heybet veriyordu.

ABC Amber LIT Converter


http://www.processtext.com/abclit.html
ABC Amber LIT Converter
http://www.processtext.com/abclit.html

Kadýn, bir kat erkek çamaþýrý getirdi Memedin önüne attý:

Soyun da yavrum, bunlarý giy, dedi. Sonra satlýcan olursun.

Memed, evin karanlýk bir köþesine gitti, orada soyundu. Geldi,

don gömlekle ocaðýn baþýna oturdu.

Süleyman:

Eeee? dedi.

Memed:

Sizi çok göresim geliyordu ama, nidersin! Köycülük.

Süleyman, Memede takýldý:

O köye daha gidemedin mi Memed? dedi.

Memed, acý acý gülerek:

Gidemedik, derken kafasýnýn karanlýðýnda bir top sarý ýþýk þavkýdý.

ABC Amber LIT Converter


http://www.processtext.com/abclit.html
ABC Amber LIT Converter
http://www.processtext.com/abclit.html

Süleyman:

Sormak acep olmasýn. Bu gece bu ne hal Memed?

Memed:

Anlatýrým, dedi. Derdime bir çare bulursun diye sana geldim.

Dünyada senden baþka tanýdýðým kimse yok. Bana yardým edecek hiç

kimsem yok senden baþka.

Kadýn:

Uþümüþsün yavru, dedi: Bir çorba koyayým da iç. Üþümüþsün.

Memed, sýcak çorba tasýný eline alýnca, yýllar önce ayný ocaðýn,

ayný köþesinde gene böyle üþürken çorba içiþini anýmsadý. O zaman

yalnýzdý. O zaman korkuyordu: Her þeyden korkuyordu. Orman üstüne üstüne

geliyordu. Korkuyordu. Þimdi cesur. Karar vermiþ. Dünyasý yýrtýlmýþ, geniþ.

Hür olmanýn tadýný tadýyor. Yaptýðýndan hiç de piþman deðil:

Kadýn:

ABC Amber LIT Converter


http://www.processtext.com/abclit.html
ABC Amber LIT Converter
http://www.processtext.com/abclit.html

Siz oturun konuþun. Ben gidip yatacaðým.

Kadýn gittikten sonra:

De anlat bakalým Memedim, dedi, Süleyman.

Memed:

Abdiyi de öldürdüm, yiðenini de, diye baþlayýnca, Süleyman:

Ne zaman? diye hayretle sordu.

Memed:

Bugün karanlýk kavuþurken.

Süleyman:

Doðru musun Memed? diye inanmaz inanmaz sordu. Hiç adam öldürmüþ hali yok
sende.

Memed:

ABC Amber LIT Converter


http://www.processtext.com/abclit.html
ABC Amber LIT Converter
http://www.processtext.com/abclit.html

Oldu bir kere. Ne yapalým, kader böyle imiþ.

Olaný biteni inceden inceye Süleymana anlattý. Þafaðýn horozlarý

ötüþüyorlardý. Bitirdikten sonra Süleyman:

Ellerine saðlýk yavrum, dedi. Ýyi yapmýþsýn. Eee þimdi ne yapmak

niyetindesin bakalým yavrum?

Memed:

Gidip hükümete teslim olmayacaðým her halde. Daða çýkacaðým.

Süleyman:

Sen bugün yat hele, gerisini yarýn düþünürüz.

Memed:

Burada kýstýrmasýnlar beni?

Süleyman:

Kimsenin aklýna gelmez. Adam vurup da gidip burnunun dibindeki köyde

ABC Amber LIT Converter


http://www.processtext.com/abclit.html
ABC Amber LIT Converter
http://www.processtext.com/abclit.html

saklanacaðýn kimsenin aklýna gelmez.

Memed:

Öyle, dedi.

Süleyman:

Onlar seni ararlarsa eðer, uzak köylerde, daðlarda ararlar...

Duvara dizi dizi nakýþlý çuvallar dayalýydý. Süleyman, Memedi çaðýrdý:

Gel de Memed, dedi, þu çuvallarý beri alalým. Ne olur ne

olmaz, gene biz tedbirimizi alalým. Çuvallarýn arkasýna sana yatak

yapacaðým.

Bir zaman uðraþa terleye ikisi, çuvallarý duvardan bir insan sýðacak

kadar ayýrdýlar. Arkasýna Süleyman, bir yatak yaptýktan sonra:

De gir yat, dedi. Ýstersen bir ay yat. Kimse þüphe etmez buradan.

Þimdi üstüne bir de çul çektim miydi... Ha yat, de yat.

Memed, ona hiçbir þey söylemeden yataða girdi.

ABC Amber LIT Converter


http://www.processtext.com/abclit.html
ABC Amber LIT Converter
http://www.processtext.com/abclit.html

Süleyman kapýyý iyice sürmeledikten sonra, yataðýna geldi. Karýsý

uyumuþtu. Uyandýrdý:

Bana bak, dedi, Memedin yataðýný çuvallarýn arkasýna yaptým.

Geline, oðlana, hiç kimseye Memedin bize geldiðini söylemeyeceksin.

Kadýn:

Olur, dedi, baþý yastýða düþtü.

Memed, yatakta bir zaman Hatçeyi düþündü. Abdinin kývranýp

düþmesini getirdi gözlerinin önüne. Abdi, hiç beklemiyordu bunu.

Niþanlýnýn baðýrmasýný, elleriyle topraðý yýrtýþýný, diþlerini aðaçlara,

topraða kývranarak geçiriþini ve sonra birdenbire çözülüp yere, kanlar

içinde seriliþini... Bir adam görmüþtü o sýrada. Herkes, ona kurþun sýkarken,

bu adam baþýný elleri arasýna almýþ, bir kütüðün üstüne oturmuþ, efkarlý

efkarlý sallanýyordu. Büyük bir keder içinde kývrandýðý belli oluyordu.

Buna bir türlü akýl erdiremedi. Kimdi bu?

Sonra her þeyi unuttu. Yeniden doðmuþ gibi kafasýnýn içi tertemizdi.

Iþýklýydý. Hiçbir þey olmamýþ gibi uyudu. Çok neþeli uyandý. Olacak olmuþtu.

Dün geceyi düþünürken, o iki iðne ucu gibi ýþýk geldi gözlerine yine çakýldý.

ABC Amber LIT Converter


http://www.processtext.com/abclit.html
ABC Amber LIT Converter
http://www.processtext.com/abclit.html

Süleyman:

Bana bak! dedi. Ben sabahleyin kalktým köyü kolaçan ettim.

Abdinin vurulma haberi gelmiþ bile. Belki burayý da ararlar. Bu gece

seninle daða çýkýp eþkýyalarý arayacaðýz.

Memedin, buna sevindiði yüzünden belliydi.

Süleyman:

Deli Durdu bize akraba gelir. Benim çok iyiliðimi gördü. Seni

korur. Onun yanýnda üç aydan fazla eðleþme. Ýtin biri. Onu çok yaþatmazlar

daðda. Bir gün nasýl olsa vurulacak. Onun gibi bir eþkýyanýn bir yýldan

fazla daðda kaldýðý görülmemiþ amma, bunda bir þey var. Gene de benim

bildiðime göre çok yaþamaz. Yerini yap, onun yanýndan ayrýlmaya bak. Zaten,

seninki bir iki aylýk bir deneme, alýþma. Ondan sonra kendine bir çete

kurarsýn. Bak! Sana tekrar söylüyorum o itlen dolaþma uzun boylu. Eþkýya

deðil soyguncu, hýrsýz... Sen olmasan yüzüne bakmazdým o itin. Bir taraftan

da Deli Durdu iyi çocuk. Onu köylüleri bozdu. Köyüne misafir gitmiþ bir gün,

kendi köylüsü ona delice yedirip candarmalarýn tuzaðýna düþürmüþler. Zor bela

kurtulmuþ. Ýþte ondan sonra azdý. Her neyse... Bir iki ay idare et

sen.

ABC Amber LIT Converter


http://www.processtext.com/abclit.html
ABC Amber LIT Converter
http://www.processtext.com/abclit.html

Memed:

Deli Durdunun çetesi büyük mü? diye sordu.

Süleyman:

Ne kadar it varsa buralarda onun baþýnda. Ýpten kazýktan kurtulmuþun

hepsi onun baþýnda. Bak, daha çok gençsin. Ama, piþeceksin.

Uzun zaman daðda kalýr mýsýn, kalmaz mýsýn onun orasýný Allah bilir.

Dediklerimi iyi dinle. Ýþine yarar sanýrsam. Eþkýyalarla çok düþtüm

kalktým. Bilirim. Çoðunun akibetini gördüm. Varýr varmaz çeteye

öyle hemen herkesle can ciðer olma. Onlar, hemencecik seninle

arkadaþ olmak isterler, sana karþý hoþ, yumuþak görünürler, arkadaþ görünürler,

seninle çok ilgilenirler, derdi olan derdini açar sana, insanlar

böyledir. Sen kendini hiçbir zaman açmayacaksýn. Kapýp koyuvermeyeceksin.

Tesirin o zaman iyi olur üzerlerinde. Aðýrbaþlý davranacaksýn. Eþkiyalýkta

yanýndakilere tesir þarttýr. Ha ne diyordum, hemencecik hepsiyle tanýþýp,

ahbap olayým deme. Bir zayýf damarýný keþfederlerse ömrünün sonuna kadar

rahat edemezsin. Onlarýn yanlarýnda on paralýk onurun kalmaz. Gün geçtikçe

hepsini iyice tanýrsýn. Ýnsanlarý sözleriyle deðil, hareketleriyle ölç! Ondan

sonra da arkadaþ olabileceðin insaný seç. Ýpin ucunu bir verirsen ellerine

yandýðýn günün resmidir. Hapishaneyle daðýn birbirlerinden zerrece farký

ABC Amber LIT Converter


http://www.processtext.com/abclit.html
ABC Amber LIT Converter
http://www.processtext.com/abclit.html

yoktur. Ýki yerde de reisler var, geriye kalanlar reislerin kullarýdýr. Hem de ne

aþaðýlýk kullar... Reisler insan gibi yaþarlar, ötekiler köpek gibi... Sen

reis olacaksýn. Ama ötekileri köle gibi kullanma. Senin yaþamayýn sýrrý bu

olsun. Varýr varmaz þimdi, Deli Durdu sana bir mavzer verir. Öteki

silahlarý, sen gün geçtikçe temin edersin. Ben, þimdi gideyim de Deli

Durdu nerelerde geziyor, onu öðreneyim.

Köylülerden biri Deli Durdunun yataklýðýný yapardý. Süleyman

onun evine gitti. Ondan, Deli Durdunun yerini yurdunu öðrendi.

Durdu, karþýdaki Aksöðüt köyündendi. Süleyman onu çocukluðundan beri

tanýrdý. Babasý, harbe gitmiþ, bir daha da dönmemiþti. Azýcýk akraba

olduklarý için Süleyman ona, anasýna yardým etmiþti. Daha doðrusu açlýktan

ölmemelerine sebep olmuþtu. Çocukluðunda da ele avuca sýðmaz itoðlu itin

biriydi.

Beþ yýldýr da daðdaydý. Yakmadýðý ev, yýkmadýðý yuva kalmamýþtý.

Bu taraf köylüler, elinden zar aðlýyorlardý. Yollardan kimse geçemez

olmuþtu. Yakaladýðýný, nesi var; nesi yok, çýrýlçýplak soyuyor býrakýyordu.

Her þeyini, ama her þeyini; donunu bile alýyordu. Dostluk, ahbaplýk bilmezdi

Deli durdu. Kardeþini, anasýný, babasýný dinlemezdi.

Doðrusu bu ya, Süleyman Memedi ona götürmeye korkuyordu. Aklýna bir

eserse, çocuðu vuruverirdi.

ABC Amber LIT Converter


http://www.processtext.com/abclit.html
ABC Amber LIT Converter
http://www.processtext.com/abclit.html

Süleyman Memede:

O deli itin yerini öðrendim, dedi. Duman tepesinde imiþ. Biz,

Duman tepesine çýkýp üç el ateþ edeceðiz, Deli Durdunun adamlarý

gelip bizi alacaklar. Ben bu deliye çok çok da güvenemiyorum ya...

Neyse... Benim hatýrýmý çok sayar. Bu yanlarda baþka çete olsa...

Yok.

Gün battýktan sonra, Süleyman önde, Memed arkada yola çýktýlar. Köyü

çýkýnca Süleyman arkasýna döndü:

Bre Memed, dedi, sen þimdi eþkýya oluyorsun gayri, gelip de

bizim evi basma e mi?

Önce sizin evi soyarým. Eþkýyalýðýn þanýndandýr. Ben, Deli Durdu

çetesinden deðil miyim?

Süleyman, kahkahayla gülerek:

Hele! Hele! dedi.

Memed:

ABC Amber LIT Converter


http://www.processtext.com/abclit.html
ABC Amber LIT Converter
http://www.processtext.com/abclit.html

Doðru söylemiyor muyum? diye sordu.

Süleymanýn yüzü deðiþti:

Memedim, dedi, kötü bir þey yapsaydýn, baþka herhangi bir

adamý öldürseydin, seni götürür elimle hükümete teslim ederdim.

Memed:

Ben de baþka insana kýyamazdým zaten, dedi.

Süleyman, olduðu yerde zýnk diye durdu. Memedin yakasýndan

tuttu. Gözlerini gözlerine dikti:

Bana bak! Oðlum Ýnce Memed, dedi. Suçsuz adamý, az suçu

olan adamý, parasý için adam öldürürsen iki elim yakanda olsun.

Memed, dingin:

Bundan sonra insan öldürmeyeceðim.

Süleyman, yakasýný býrakmadan:

ABC Amber LIT Converter


http://www.processtext.com/abclit.html
ABC Amber LIT Converter
http://www.processtext.com/abclit.html

Eðer bir Abdi Aðaya daha rastlarsan, onu da öldürmezsen gene

iki elim yakanda olsun. Yüz tane Abdi Aða görürsen, yüzünü de

öldür...

Memed, gülerek:

Söz, dedi. Yüz tane bulursam, yüzünü de...

Yaðmur, sabahleyin kesilmiþti. Ova çamurdu. Ama þimdi daða

týrmanýyorlardý. Bastýklarý yer küçücük taþlýydý. Taþlar, ayaklarýnýn altýnda

kayýyordu. Hava çürük aðaç, acý çiçek, ot kokuyordu. Gökteki

yýldýzlar iri iri... Her birinin yöresini aydýnlýk bir halka

çevirmiþ... Bir kuþ vardýr oðlak gibi meler, iþte arada bir de o meliyordu.

Biraz daha yukarlara çýkýnca bir yusufçuk kuþu öttü. Yusuuufcuuuuuuuk!

Dumantepenin sivrisinin altýna gelince Süleyman:

Ýnce Memed, dedi, çýkar da tabancaný üç el ateþ et!

Soluk soluða topraða çöktü. Soluðu taþýyordu:

Oooof? dedi, ooof kocalýk... Vay gençlik vay!

ABC Amber LIT Converter


http://www.processtext.com/abclit.html
ABC Amber LIT Converter
http://www.processtext.com/abclit.html

Memed, bu sýrada havaya üç el boþalttý.

Ta uzaktan, kayalýklarý yankýlandýran bir el silah karþýlýk verdi.

Süleyman:

Vay vay dizlerim, diye inleyerek kalktý. Haydi yavrum oraya

doðru yürüyelim.

Memed, Süleymanýn koluna girdi.

Tam yanlarýnda, bir el daha ateþ edilince durdular.

Süleyman:

Ne o, it dölleri beni mi vuracaksýnýz? diye baðýrdý.

Genç bir ses gürledi:

Kim o?

Süleyman:

ABC Amber LIT Converter


http://www.processtext.com/abclit.html
ABC Amber LIT Converter
http://www.processtext.com/abclit.html

Gel ulan, gel de beni Deliye götür.

Saðlarýndaki kayanýn arkasýndan bir adam çýktý:

Siz miydiniz ateþ eden? diye sordu.

Süleyman, tok bir sesle:

Bizdik, dedi. Deli nerede? Deliyi göster bana.

Adamýn sesi þaþkýndý:

Durdu Aðaya kim gelmiþ diyelim?

Süleyman:

Kesme köyünden Süleyman emmi de.

Adam, birden:

Kusura kalma Süleyman emmi, sesinden tanýyamadým.

ABC Amber LIT Converter


http://www.processtext.com/abclit.html
ABC Amber LIT Converter
http://www.processtext.com/abclit.html

Süleyman:

Kocalýk yavrum, dedi. Sesi de deðiþtiriyor. Sen kimsin yavrum? Seni

de tanýyamadým.

Ben, dedi, Karacaörenden Mustuðun oðlu Cabbarým. Hani size semer

yaptýrmaya gelirdik babamla. Bize hem semer yapar, hem türkü söylerdin.

Süleyman:

Acaip, dedi. Sen de mi eþkýya olduydun? Hiç duymadýmdý.

Oldu, bir kere, dedi. Durduya baðýrdý:

Kesme köyünden Süleyman emmi imiþ...

Ses kayalara çarpa çarpa daðýldý.

Maðaraya benzer büyük bir kaya kovuðunun önünde bir ateþ yanýyordu. Yedi

sekiz kiþi ateþin yöresine sýralanmýþ, tüfeklerini temizliyorlardý.

Üstlerindeki kaya bir kavak gibi uzayýp gidiyordu. Yanan kocaman ateþ

kayanýn üstüne türlü, korkunç biçimler çiziyordu. Memed kayayý, adamlarý,

silahlarý, ateþi böyle çýrýlçýplak görünce içine bir garipseme çöktü.

ABC Amber LIT Converter


http://www.processtext.com/abclit.html
ABC Amber LIT Converter
http://www.processtext.com/abclit.html

Karanlýktaki ayak seslerini duyunca, ateþ baþýndaki adamlardan

biri ayaða kalktý. Uzun boyluydu. Gölgesi, upuzun biçimlerle oynaþan

kayanýn üstüne düþüp sallanmaya baþladý. Adam, onlara doðru geldi.

Süleyman:

Sanýrým ki bu gelen bizim Deli, dedi.

Cabbar:

Öyle, dedi. Durdu Aðam...

Durdu baðýrdý. Sesi zil gibi ötüyordu:

Hoþ geldin Süleyman emmi! Ne o bu gece vakti? Bize karýþmaya

mý geldin Süleyman emmi?

Süleymanýn eline sarýldý öptü.

Duydum ki ulan Deli, dedi, duydum ki bu daðlarýn padiþahý

olmuþsun. Astýðýn astýk, kestiðin kestik...

Durdu:

ABC Amber LIT Converter


http://www.processtext.com/abclit.html
ABC Amber LIT Converter
http://www.processtext.com/abclit.html

Olduk Süleyman emmi, dedi. Vallahi þu aþaðý yollardan insan

geçirmiyorum. Bu yakýnlardan adam geçmesini yasak edeceðim.

Ýnsan ayaðý deðmeyecek bundan sonra bu topraklara. Buradan Maraþa kadar

da ne kadar yol varsa, haracýný ben alacaðým. Tanýsýn beni Aksöðüt köyü.

Tanýsýn kimmiþ Deli Durdu.

Süleyman:

Gene deli deli söylenmeye baþladýn, dedi.

Durdu:

Eðer daha çok canýmý sýkarlarsa, o Aksöðüt köyünü yakar yýkarým, yerle

bir eylerim. Yerine de eþek inciri dikerim.

Süleyman:

Kes böyle laflarý deli! diye çýkýþtý.

Durdu:

Senin haberin yok öyleyse benden, diye söylendi. Senin haberin yok!

ABC Amber LIT Converter


http://www.processtext.com/abclit.html
ABC Amber LIT Converter
http://www.processtext.com/abclit.html

Süleyman:

Var, dedi. Var deli bok. Eþkýyalýðý da beþ paralýk ettiniz.

Durdu:

Birkaç yýl daha geçsin. Ben yükümü tutayým. Sen eþkýyalýk nasýl

yapýlýr görürsün.

O zamana kadar ben ölürüm. Göremem senin eþkýyalýðýný. Þimdilik

hýrsýzlýðýyýn ünü dünyayý tuttu.

Deli Durdu:

Görürsün görürsün, dedi.

Süleyman kýzdý:

Böyle giderse, bu aðýzlan gidersen seni vururlar deli! dedi.

Ancak senin ölünü görürüm. Gençliðine yazýk. Seni bilirsin ki çok

severim deli!

ABC Amber LIT Converter


http://www.processtext.com/abclit.html
ABC Amber LIT Converter
http://www.processtext.com/abclit.html

Durdu:

Bilmem mi beni sevdiðini, bilmem mi sanýyorsun. Sor arkadaþlara, her

gün söylerim, kemiðim Allahtansa, etim Süleyman emmimindir, derim.

Arkadaþlarýna döndü sordu:

Öyle deðil mi arkadaþlar?

Öyle, dediler.

Süleyman:

Ben senin hiç yoktan eþkýya çýkmaný istemedim. Peki, söylesene

sen niye daða çýktýn? Fiyaka için. Olmaz Durdu. Bu, delilik iþte.

Durdu:

Otur hele Süleyman emmi, dedi; otur da bir çay iç.

Süleyman, ellerini dizlerine dayayarak oturdu:

ABC Amber LIT Converter


http://www.processtext.com/abclit.html
ABC Amber LIT Converter
http://www.processtext.com/abclit.html

Bu gençlik geçer mi ele, dedi, it südükleri, siz daðlarda çürütün

gençliði. Sonra, Durduya baktý gülümsedi: Canýyýn kýymetini

de bilirsin deli, dedi, bu peryavþanlarý da nereden buldun?

Bütün ateþin yöresi, bir harman yeri büyüklüðünde fýrdolayý peryavþanlarla

çevrilmiþti. Kalýn döþekler gibi yumuþacýk sermiþlerdi peryavþanlarý.

Geceye, tatlý bir peryavþan kokusu yayýlýyordu. Otu gibi, kokusu da

yumuþacýk, bayýltýcýydý peryavþanýn.

Durdu kabardý:

Sayende buluruz Emmi, dedi. Bu daðlar bizim.

Süleyman, bir kahkaha attý:

Hay, deli hay! dedi. Demek peryavþan tarlasýnýn da tapusunu

çýkardýn?

Memed dikkat ediyordu. Eþkýyalarýn hepsi de kýrmýzý fes giymiþti.

Kýrmýzý fes daðlarda adetti. Kýrmýzý fes eþkýyalýðýn alametidir. Kasketli,

þapkalý eþkýya görülmüþ deðildir. Olmaz. Fesi kim icat etti bu daðlarda belli

deðil. Kim kullandý þapka devriminden sonra, o da belli deðil. Belki, þapka

devrimi olduðunda daðda eþkýyalar vardý, onlar fesi çýkarmak gerekliðini

ABC Amber LIT Converter


http://www.processtext.com/abclit.html
ABC Amber LIT Converter
http://www.processtext.com/abclit.html

duymadýlar. Ondan sonra da her daða çýkan fes giydi baþýna.

Süleyman oturunca, bütün eþkýyalar geldiler, hoþ geldin, dedikten sonra

teker teker elini öptüler. Memede de tuhaf tuhaf bakýyorlardý. Memed,

Süleymanýn arkacýðýna oturmuþ, baþýný omuzlarý arasýna gömmüþ, küçücük

kalmýþtý.

Bu çocuðu sorarsanýz, adý Ýnce Memed. Elinden bir katil çýkmýþ.

Size getirdim, diye Memedi takdim etti. Memed bu sýrada, baþýný

yere dikmiþ, biraz da küçülmüþ gibiydi.

Durdu, bir çocuða, bir Süleymana baktý. Hayretle sordu:

Bizimle beraber mi gezecek?

Süleyman:

Eðer kabul ederseniz... Etmezseniz de tek baþýna gezecek.

Durdu:

Süleyman emmi! dedi, baþýmýzýn üstünde yeri var. Sen getirdikten

sonra...

ABC Amber LIT Converter


http://www.processtext.com/abclit.html
ABC Amber LIT Converter
http://www.processtext.com/abclit.html

Arka çantasýndan bir fes çýkardý, Memede attý. Dalgýn gibi duran

Memed, fesi havada kaptý.

Al bakalým yiðidim giy þunu! Benim eski festir bu ya, baþkasý

yok þimdi. Sonra iyisini buluruz.

Süleymana döndü, býyýk altýndan güldü:

Çok da genç maþallah.

Süleyman, buna alýndý:

Çok genç ama, kýrk yýllýk Abdi Aðayý yedi. Eþek hýrsýzlýðýndan

dolayý çýkmýyor daða.

Durdu:

Abdi Aðayý mý? diye dehþetle sordu. Abdi Aðayý ha? Vay anasýný!

Süleyman:

Ne belledin ya, dedi.

ABC Amber LIT Converter


http://www.processtext.com/abclit.html
ABC Amber LIT Converter
http://www.processtext.com/abclit.html

Durdu, Memede inanmaz, hayret dolu gözlerle bakarak:

Tüfeðin yok herhalde kardaþ, dedi. Abdi Aðayý hakladýðýna iyi

yapmýþsýn. Eline saðlýk. Beþ köyün kanýný emiyormuþ. Aynen sülük

gibi...

Sonra Cabbara döndü:

Cabbar, dedi, þu son baskýndan aldýðýmýz tüfek vardý ya, onu

gömdüðün yerden çýkar da getir. Bir iki fiþeklik de getir. Mermi de

getir.

Bir lokma, incecik çocuðun Abdi Aðayý vurduðuna bir türlü inanamýyordu.

Bu sebepten de ona þüpheli þüpheli bakýyordu.

Bunu sezen Süleyman:

Yalnýz Abdi Aðayý deðil, yiðenini de beraber öldürdü. Anladýn

mý Durdu?

Durdunun þaþkýnlýðý bir kat daha arttý:

ABC Amber LIT Converter


http://www.processtext.com/abclit.html
ABC Amber LIT Converter
http://www.processtext.com/abclit.html

Demek yiðenini de beraber ha!

Memed, bu sefer iyice büzülmüþ, ocaðýn baþýnda küçücük kalmýþtý. Üþür gibi

bir hali vardý.

Sýcak çayý, ince belli bardaklara doldurup Süleymanla Memede

verdiler.

Süleyman, bir baba þefkatiyle Memedin üstüne eðildi:

Eþkýyalýk baþlýyor Ýnce Memed, sýký dur!

Ateþe boyuna odun üstüne odun atýyorlardý. Ateþ gittikçe büyüyordu. Sýcak

çoðaldýkça peryavþanlar daha hoþ, daha keskin kokuyordu. Ateþin ýþýðýndan

gökteki yýldýzlar küçücük küçücük, iðne ucu gibi görünüyorlardý.

Durdu:

Sen korkma Süleyman emmi, dedi. Ben varken onun kýlýna hile gelmez.

Süleyman, Durduyu tepeden týrnaða acýyarak süzdü:

Sen, dedi, Durdu, dosdoðru ölüme gidiyorsun.

ABC Amber LIT Converter


http://www.processtext.com/abclit.html
ABC Amber LIT Converter
http://www.processtext.com/abclit.html

Durdu:

Neden Emmi? diye güldü.

Süleyman:

Eþkýya olan eþkýya daðýn tepesine böyle ateþ yakmaz. Düþmanýn

karýncaysa da hor bakma. Bu, açýk açýk ölüme gitmek demektir.

Durdu, Süleymamn bu lafýna da kahkahayla güldü:

Bre Emmi, dedi, kim var bu daðýn baþýnda? Kim görür?

Bir gün görmez, iki gün görmez... Çekirge gibi...

Durdu:

Hiç görmez. Görse de Deli Durdunun üstüne candarma mý gelebilir. Vay Emmi

vay! Sen daha bilmiyorsun Deli Durduyu. Deli Durdu bu daðlarýn kartalý gayri.

Kim uðrayabilir Deli Durdunun semtine?

Süleyman:

ABC Amber LIT Converter


http://www.processtext.com/abclit.html
ABC Amber LIT Converter
http://www.processtext.com/abclit.html

Görüþürüz, dedi.

Durdu, lafý deðiþtirmek için Memede sordu:

Abdi Aðaya kurþun sýkarken elin titremedi mi hiç?

Memed:

Yoooo, dedi. Hiç titremedi.

Durdu:

Neresine niþan aldýn?

Memed:

Göðsüne... Tam yüreðinin olduðu yere...

Bunu söyledikten sonra, tarif edilmez bir yalnýzlýk duydu içinden.

Yöresindeki her þey silindi gitti. Bu deli Durduyu hiç sevemedi.

Ýçindeki gariplik bundan mý geliyordu ola? Karþýdaki ateþ karardý. Silah

temizleyenlerin yüzleri karanlýða karýþtý gitti. Kayadaki gölgeler devleþtiler,

ABC Amber LIT Converter


http://www.processtext.com/abclit.html
ABC Amber LIT Converter
http://www.processtext.com/abclit.html

sonra da ortadan yok oldular. Esen yel, yalýmlarý günbatýya doðru

yatýrýyordu. Birden Süleymana gözü takýldý. O, neþeliydi. Ak sakallý yüzü

ateþin yalýmýnda türlü türlü oluyor, deðiþip duruyordu.

Memed düþündü ki, Süleyman kendisine çok güveniyor. Garipsemesi

azýcýk azaldý. Sonra da dayanýlmaz bir uyku bastýrdý onu. Olduðu

yerde kývrýlakaldý.

Süleyman:

Çocuklar, dedi. Þuraya ben de kývrýlayým. Bizim oðlan uyudu.

Durdu:

Emmi, dedi, benim saðlam bir asker kaputum var, onu örtün

üstüne.

Süleyman:

Getir, dedi.

Kaputun bir köþesini Memedin üstüne örten Süleyman, onun yanýna kývrýldý.

Sonra, öteki eþkýyalar da yattýlar. Bir tanesi nöbetçi kalmýþ, kayanýn

ABC Amber LIT Converter


http://www.processtext.com/abclit.html
ABC Amber LIT Converter
http://www.processtext.com/abclit.html

sivrisinde bekliyordu.

Memed taþ gibi uyandý. Donmuþ kalmýþtý sanki. Daha gün doðmamýþtý.

Þimdilik doðacaðý da yoktu. Alacakaranlýkta, ocaðýn kýyýsýna sýralanýp

uyumuþ, hala horlayan eþkýyalarý gördü. Gözü nöbetçiyi aradý yörede, hiç

kimseyi göremedi. Ortalýkta horultudan geçilmiyordu. Ýçleri rahat uyumayanlar

horlar. Doðrudur. Memedin içine, birkaç günden beri ilk defa korku girdi.

Þimdi, ikicik, iki tek kiþi gelse, bu horul horul uyuyanlarýn hepsini bir

çýrpýda vurur, býyýðýný da bura bura giderdi. Tüfeðinin aðzýna kurþun

verdikten sonra, nöbete durdu.

Ýlkin Durdu, arkasýndan da ötekiler uyandýlar. Süleyman da

uyandý onlarla birlikte.

Durdu, gözlerini ovuþturarak:

Nöbetçi, diye seslendi:

Memed:

Buyur Aðam, diyerek kayadan indi. Hiçbir þey yok. Kimseyi

de görmedim, diye tekmil haberini verdi.

ABC Amber LIT Converter


http://www.processtext.com/abclit.html
ABC Amber LIT Converter
http://www.processtext.com/abclit.html

Durdu:

Sen misin Ýnce Memed? diye sordu. Nöbetçi sen misin?

Benim.

Durdu:

Daha þimdi geldin. Dur hele, daha vakit var nöbete. Dur hele...

Memed:

Uykum gelmiyordu da, gittim arkadaþtan aldým nöbeti.

Durdu:

Öyle olur, dedi. Ýlkin adamýn daðda, bir hafta uykusu gelmez.

Yüreðine bir gariplik, bir çaresizlik çöker. Dünyada yalnýz kalmýþ gibi

olur.

Süleyman uykulu uykulu:

Bak hele þu bizim deliye, bakýndý hele, neler de biliyor! diye

ABC Amber LIT Converter


http://www.processtext.com/abclit.html
ABC Amber LIT Converter
http://www.processtext.com/abclit.html

alay etti.

Durdu:

Bre Süleyman emmi, dedi, sen de bana hiçbir þeyi yakýþtýramýyorsun.

Nolacak bu benim halim?

Ortalýk yavaþ yavaþ aydýnlanýyordu. Daha güneþ görünmemiþti.

Ama, karþý daðýn doruðuna gün vurmuþtu. Doruk ýþýk içinde, daðýn

geriye kalan yerleriyse karanlýktý. Doruktan, gün yavaþ yavaþ aþaðýlara

indi. Biraz sonra da karþýki sýrtýn arkasýndan güneþ çýktý.

Süleyman, hiç cevap vermedi Durduya:

Saðlýcakla kalýn, dedi, Memedi alnýndan öpüp yürüdü:

Durdu:

Süleyman emmi, bir çayýmýzý iç de öyle git, diye arkasýndan

koþtu. Bir çayýmýzý... Vallahi içmeden bir yere salmam seni.

Süleyman:

ABC Amber LIT Converter


http://www.processtext.com/abclit.html
ABC Amber LIT Converter
http://www.processtext.com/abclit.html

Saðol yavrum. Ziyade olsun.

Ceketinin kolundan yakalamýþtý:

Bir çayýmýzý içmeden seni göndermem, diyordu. Bin yýlýn bir

baþý daðýma gelesin de... Bir çay içmeden ha!.. Salar mýyým seni?

Süleyman, kendi kendine:

Bu deliden kurtuluþ yok, dedi. Döneyim bari, dedi. Boynunu

büktü.

Durdu:

Ateþi iyice yakýn! diye emir verdi.

Süleyman:

Þimdi de dumaný görünür.

Durdu:

Ne yapayým? Ateþ yakmayayým da ne yapayým? Onu da sen göstersene bana.

ABC Amber LIT Converter


http://www.processtext.com/abclit.html
ABC Amber LIT Converter
http://www.processtext.com/abclit.html

Süleyman:

Ben sana hiçbir þey öðretemem oðlum, dedi. Bütün çarelerini

kendin yaratacaksýn.

Deli Durdu düþündü. Baþýný bir iki kere salladý. Fesin altýndan

kara kakülleri çýkmýþ, kývrýþarak alnýna dökülmüþtü.

Süleyman sözünü sürdürdü:

Fakir fýkaraya zulmetmeyeceksin. Haksýzlara, kötülere istediðini

yap. Cesaretine hiç güvenmeyeceksin. Kafaný iþleteceksin. Yoksa yaþayamazsýn.

Burasý daðdýr. Demir kafese benzer.

Çay çabuk piþti. Ýnce belli bardaðýn ilkini gene Süleymana verdiler.

Çay buðulanýyordu sabah soðuðunda...

Süleyman ayrýlýrken:

Memedin size yardýmý dokunabilir. Ýlk günler hoþça görün Memedimi.

Ýncitmeyin. Kendi haline býrakýn. Birkaç günde alýþýr.

ABC Amber LIT Converter


http://www.processtext.com/abclit.html
ABC Amber LIT Converter
http://www.processtext.com/abclit.html

Ayrýldý. Elindeki deðneðe çöke çöke inmeye baþladý. Beli bükülmüþtü ama,

gene de çabuk çabuk, bir delikanlý gibi daðdan iniyordu.

Memedin gözleri yaþardý o giderken. Ýçinden, kim bilir ne zaman görürüm bir

daha onu, dedi. Belki de hiç göremem. Gözleri dolu dolu oldu. Dünyada,

diyordu, kendi kendine, þu dünyada ne iyi insanlar var.

Güneþ iyice yekinmiþ, ortalýðý ýsýtýyordu. Durdu, bir taþin dibinde oturup

kalmýþ Ýnce Memedi çaðýrdý:

Gel bakalým Ýnce Memed, þu yeni tüfeðini bir tecrübe et! Sen,

hiç böyle bir tüfekle ateþ ettin mi?

Memed:

Birkaç kere.

Durdu:

Bak þu kayada bir leke var...

Memed:

Var.

ABC Amber LIT Converter


http://www.processtext.com/abclit.html
ABC Amber LIT Converter
http://www.processtext.com/abclit.html

Durdu:

Ýþte ona niþan alacaksýn...

Memed, tüfeðini omzuna çekti. Niþan aldý. Beyaz lekeye ateþ etti.

Durdu:

Ne bileyim ben, diye omuzlarýný silkti. Vuramadýn iþte.

Memed, dudaklarýný geviyordu. Bu sefer tüfeði iyice omzuna yerleþtirdi.

Biraz daha niþan aldý. Tetiðe çöktü.

Durdu:

Ýþte bu sefer tamam, dedi. Ortasýndan. Beyaz lekenin oradan hafif

bir duman çýkýyordu.

Memed, þaþkýn þaþkýn:

Peki öteki neden deðmedi ya? diye sordu.

Durdu:

ABC Amber LIT Converter


http://www.processtext.com/abclit.html
ABC Amber LIT Converter
http://www.processtext.com/abclit.html

Peki, dedi, Ýnce Memed, sen her attýðýný vurur, musun?

Memed:

Bilmem, dedi, gülümsedi.

Durdunun uzun yüzü gerildi. Genç olmasýna karþýn, Durdunun

yüzü kýrýþýk içindeydi. Aðzý çok büyük, dudaklarý incecikti. Sað yanaðýnýn

üstünden saçlarýnýn içine kadar, uzun bir yanýk izi vardý. Çenesi

sivriydi ama, çok güçlü görünüyordu. Daima gülerdi. Gülüþünde bir

acýlýk vardý.

Ýnce Memed, sende iþ var yavrum.

Ýnce Memedin utangaç bir çocuk gibi yüzü kýzardý. Önüne baktý.

Arka arkaya üç defa ýslýk çalýndý aþaðýdan. Kulak kabartýp dinlediler.

Cabbar:

Haberci geliyor Aðam, diye seslendi.

Az sonra da haberci soluk soluða çýktý geldi. Daha soluðunu alamadan:

ABC Amber LIT Converter


http://www.processtext.com/abclit.html
ABC Amber LIT Converter
http://www.processtext.com/abclit.html

Aþaðýdan, Çanaklýnýn düzünden Akyola doðru beþ kadar atlý gidiyor.

Hepsinin de üstü baþý düzgün... Paralý adamlara benziyorlar.

Durdu, hazýrlanmakta olan adamlarýna:

Haydi çabuk hazýrlanýn, herkes bolca kurþun alsýn, diye emir

verdi. Birkaç ocak daha söndürecek Deli Durdu.

Sonra Memede:

Bak, dedi, Ýnce Memed!

Beyaz yere niþan aldý. Kaya duman içinde kaldý, açýldý.

Öðündü:

Nasýl Ýnce Memed?

Tam ortasýndan.

Öteki:

ABC Amber LIT Converter


http://www.processtext.com/abclit.html
ABC Amber LIT Converter
http://www.processtext.com/abclit.html

Yaa ortasýndan, diye gülümsedi.

Sonra ortaya bir göz kýrptý:

Bu ilk avýndýr Ýnce Memed. Sýký dur.

Memed, buna cevap vermedi.

Durdu:

Tamam mý arkadaþlar?

Ötekiler:

Tamam.

Sýk meþeler arasýndan geçen yola indiklerinde gün öðle oluyordu.

Yolun bir yanýna elli adým elli adým arayla siperlendiler. Bir

tanesi de çok ileriye gözcü durdu.

Az sonra yolun ortasýnda, önünde zayýf, bacaklarý bacaklarýna dolanan boz

bir eþek bulunan karmakarýþýk, gök kýr sakallý, uzun býyýklarý bütün aðzýný

örtmüþ, býyýklarýnýn ucu sigara dumanýndan sapsarý kesilmiþ, sarýlýðý ta

ABC Amber LIT Converter


http://www.processtext.com/abclit.html
ABC Amber LIT Converter
http://www.processtext.com/abclit.html

uzaktan belli olan gözlerinin yöresi kýrýþ kýrýþ, kocaman, ayaklarý toza

belenmiþ, yamalý þalvarý yalpa vurarak birisi göründü. Usuldan, oynar gibi

yürüyerek, bir türkü söylüyordu. Kendi kendine oyunlar yapýyordu küçük

küçük. Gülümseyerek türküyü dinlediler:

Çamdan sakýz akýyor

Kýz niþanlýn bakýyor

Koynundaki memekler

Turunç olmuþ kokuyor

Aman aman kara kýz

Zülüfünü tara kýz

Baban bekçi tutmaz mý

Koynundaki nara kýz

Durdu:

ABC Amber LIT Converter


http://www.processtext.com/abclit.html
ABC Amber LIT Converter
http://www.processtext.com/abclit.html

Teslim, diye baðýrdý. Yakarým. Türkü kesiliverdi. Adam olduðu yerde

kalakaldý.

Teslimim baba, dedi. Teslimim. Ne var yani?

Deli Durdu, siperinden yola atladý:

Soyun!

Adam, þaþtý kaldý:

Neyi soyunayým Aðam?

Durdu:

Üstündekileri...

Adam güldü:

Þaka etme Allahaþkýna. Benim elbiseleri ne yapacaksýn? Býrak da

beni gideyim. Çok yorgunum. Tabanlarýmýn sýzýltýsýndan yýkýlacak gibiyim.

Býrak beni güzel Aðam...

ABC Amber LIT Converter


http://www.processtext.com/abclit.html
ABC Amber LIT Converter
http://www.processtext.com/abclit.html

Durdu:

Sen soyun soyun hele, diye kaþlarýný çattý.

Adam; þüpheli þüpheli, yüreði ikircikli, þaka mý ediyor, yoksa

ciddi mi diye Durdunun gözlerinin içine yaltaklanan bir köpek sevimliliðinde

gülümseyerek bakýyordu.

Durdu, sertçe:

Haydi haydi bekleme, diye çýkýþtý.

Adam, hala inanmayarak gülümsüyordu. Durdu kaþlarýný çatýp,

adamýn bacaðýna þiddetli bir tekme attý. Adam, acýdan baðýrdý.

Durdu:

Çýkar diyorum sana. Çýkar!

Adam, yalvarmaya baþladý:

Paþa efendi, ben senin ayaklarýný öperim. Elleripi de öperim.

ABC Amber LIT Converter


http://www.processtext.com/abclit.html
ABC Amber LIT Converter
http://www.processtext.com/abclit.html

Benim hiç elbisem yoktur ki... Ben çýrýlçýplak kalýrým. Anadan

doðma...

Þahadetparmaðýný aðzýna soktu sonunda, çýkardý:

Aha iþte böyle çýplak, böyle rut... Yoktur baþka Paþa efendi.

Senin ellerini öperim. Ayaklarýný da... Alma benim elbiseleri...

Sen çok büyük bir paþa efendisin. Ne yapacaksýn benim partallarýmý? Ellerini

öperim, ayaklarýný da...

Durdu:

Ulan it oðlu it, çýkar diyorum sana. Paþa efendi! Paþa efendi!

Adam, durmadan yalvarýyordu. Sonra da aðlamaya baþladý:

Ben beþ aylýk gurbetten geliyorum. Çukurovadan. Çalýþmadan

geliyorum.

Durdu sözünü kesti:

Demek paran da var?

Adam, çocuk gibi burnunu çeke çeke aðlýyor:

ABC Amber LIT Converter


http://www.processtext.com/abclit.html
ABC Amber LIT Converter
http://www.processtext.com/abclit.html

Beþ aylýk gurbette ölmüþüm... Çukurovanýn sinekleri öldürmüþtür beni...

Durdu tekrar etti:

Demek paran da var?

Adam:

Azýcýk var, dedi. Þu ihtiyar halimle çeltikte çalýþtým. Çamurun

içinde, öldüm Çukurovada. Þimdi evime gidiyorum. Etme bunu

efendim. Çýrýlçýplak gönderme beni çoluk çocuðumun arasýna...

Durdu, daha çok kýzdý:

Daha iyi ya. Çýkar çýkar...

Adam, kývranýyordu. Durdu, hançerini çekti. Hançer pýrýl pýrýl

etti güneþi görünce... Ucunu azýcýk adama batýrdý. Adam, havaya

hopladý, baðýrdý:

Öldürme beni, dedi. Çoluk çocuðumu göreyim. Çýkarayým elbiseleri.

Senin olsun.

ABC Amber LIT Converter


http://www.processtext.com/abclit.html
ABC Amber LIT Converter
http://www.processtext.com/abclit.html

Siperliktekiler gülüyorlardý. Bu iþe yalnýz Memed içerlemiþti. O

yýrtýcý kaplan ýþýðý gözlerine gelip çakýlmýþtý. Durdudan tiksindi.

Adam, telaþla, korkuyla elleri birbirine dolaþarak ceketini,

þalvarýný çýkarýrken Durdu:

Ha þöyle iþte, diyordu. Ha þöyle... Adamý ne üzersin bre

adam?

Adam elleri titreye titreye elbiselerini çýkarýp bir tarafa koydu.

Durdu:

Donu da, gömleði de çýkar, diyerek baðýrdý. Hançerin ucunu

da bir daha batýrdý.

Adam, hem titriyor, hem gömleðini çýkarýyordu:

Peki Aðam, Paþam öldürme beni. Hepiciðini çýkarayým.

Gömleði de çýkardý, elbiselerinin üstüne koydu. Mintaný yoktu

zaten.

Durduya, bu sefer yalvarýrcasýna, boynunu büktü baktý.

ABC Amber LIT Converter


http://www.processtext.com/abclit.html
ABC Amber LIT Converter
http://www.processtext.com/abclit.html

Durdu:

Haydi haydi, dedi. Bakma gözlerimin içine. Donu da çýkar.

Adam, donu da güç bela çýkarabildi. Titremekten elleri uçuyor

gibiydi. Elleriyle önünü kapatarak koþa koþa eþeðine doðru gitti. Eþek,

yolun kýyýsýnda durmuþ otluyordu. Sol eliyle yularýndan tuttu çekti.

Bacaklarý çöp gibi ince, kýllýydý. Bacak adaleleri kemik gibi sert

dýþarý çýkmýþtý. Ýçeri doðru çekik karný kýrýþ kýrýþ, aynen bir pösteki

gibi...

Göðsünün kýllarý aðarmýþtý. Kirliydi. Saman kiri. Kamburdu. Omuzlarý da

düþmüþtü. Bütün teni de pire, böcek yeniði ile doluydu, Kýrmýzý kýrmýzý.

Büyük lekeler kaplamýþtý her yerini. Hasýr gibi. Ýþte Memed, önünden geçen

yolcuyu böyle görüp bir kat daha acýdý.

Bu sýrada yolun öteki ucuna diktikleri nöbetçi:

Geliyorlar, diye onlara koþuyordu.

Durdu:

ABC Amber LIT Converter


http://www.processtext.com/abclit.html
ABC Amber LIT Converter
http://www.processtext.com/abclit.html

Atlýlar geliyor, dedi.

Siperdekiler, hala bir eliyle önünü kapatmýþ, yavaþ yavaþ gitmekte

olan pörsümüþ vücutlu ihtiyara gülüyorlardý. Adam beþ on adým gidiyor,

sonra dönüyor, hasretle, korkuyla elbiselerine bakýyordu.

Gidiyor, gidiyor, durup bakýyordu.

Durdu, ona seslendi:

Gel, dedi. Gel de al öteberini. Bizim avlar geliyor. Kurtardýn

yakayý...

O, büzülmüþ, bitmiþ gibi görünen ihtiyar, kendinden beklenilmyen bir

çeviklikle koþa koþa geldi bir paçavra yýðýný olan, kayýþ gibi

kirlenmiþ elbiselerini kucakladý. Koþa koþa geri döndü. Eþeðin önünde,

habire koþuyordu. Memedin yüzü kapkara kesilmiþti. Elleri de

titriyordu. Elindeki tüfeðin içinde ne kadar kurþun varsa, bir tanesini

araya vermeden hepsini Durdunun kafasýna boþaltmak istiyordu. Yani

boþaltmamak için kendini zor tutuyordu.

Durdu, bu sefer daha gür:

Teslim, diye baðýrdý.

ABC Amber LIT Converter


http://www.processtext.com/abclit.html
ABC Amber LIT Converter
http://www.processtext.com/abclit.html

Gelen beþ atlýnýn beþi de birden, atlarýnýn baþýný çektiler.

Bir adým daha atar, kýpýrdarsanýz yakarým. Alimallah yakarým.

Siperdekilere seslendi:

Ben, onlarýn yanýna gidiyorum. Davranacak olurlarsa, hepiniz

her yerden ateþ edeceksiniz.

Sallana sallana, ortada hiçbir þey yokmuþ gibi atlýlarýn yanýna

vardý.

Ýnin atlardan, dedi.

Ötekiler, hiç ses çýkarmadan atlardan indiler.

Atlarýn takýmlarý gümüþ savatlýydý. Adamlarýn hepsi de iyi giyinmiþti.

Ýki tanesininki þehirli giyimiydi. Beþ atlýdan birisi on yedi yaþlarýnda

gösteren bir çocuktu.

Durdu, siperdekilere yeniden seslendi:

ABC Amber LIT Converter


http://www.processtext.com/abclit.html
ABC Amber LIT Converter
http://www.processtext.com/abclit.html

Üç kiþi daha gelsin.

Tam bu sýrada on yedi yaþlarýnda gösteren çocuk, yüksek sesle aðlamaya

baþladý:

Beni öldürmeyin nolursunuz? Ne isterseniz alýn. Beni öldürmeyin.

Durdu çocuða:

Aslaným, dedi, çýrýlçýplak, anadan doðma olacak, ondan sonra

gidebileceksin.

Çocuk, birden bir sevinç çýðlýðý attý:

Öldürmeyeceksiniz ha?

Elbiselerini çabuk çabuk soyarken:

Demek öldürmeyeceksiniz? diye minnetle soruyordu. Göz açýp

kapayýncaya kadar, elbiselerini, gömleðini, iç gömleðini, donunu her

þeyini çýkardý. Durduya getirdi:

Al! dedi.

ABC Amber LIT Converter


http://www.processtext.com/abclit.html
ABC Amber LIT Converter
http://www.processtext.com/abclit.html

Hiçbir þey söylemeden ötekiler de soyundular. Üzerlerinde, yalnýz

donlarý kaldý.

Durdu:

Donlarý da çýkaracaksýnýz aðalar, dedi. Esas don gerek bana!

Adamlar, gene hiç aðýzlarýný açmadýlar. Donlarýný da çýkarýp önlerini

elleriyle kapattýlar, yola düþtüler.

Atlarý, elbiseleri, neleri varsa her þeylerini aldýlar. Daða doðru

yöneldiler.

Daða çýkarlarken Durdu Memede:

Talihin varmýþ Ýnce oðlan. Bugün kýsmetimiz iyi gitti. Üzerlerinden de

tam bin beþ yüz lira çýktý. Atlarý, elbiseleri de cabasý... Çocuðun

elbiseleri sana iyi gelir. Daha yepyeni. Nasýl da baðýrýyordu it

oðlu it! Caný þekerden tatlý...

Karanlýkkayasýnýn dibine geldiklerinde, Durdu attan iner inmez,

çocuðun elbisesini Memede giydirdi. Baktý baktý da:

ABC Amber LIT Converter


http://www.processtext.com/abclit.html
ABC Amber LIT Converter
http://www.processtext.com/abclit.html

Bre Ýnce Memed, dedi, sana ne kadar da yakýþtý, bu it oðlu itin

elbisesi... Aynen mektepli gibi oldun...

Memed, üzerindeki yabancý elbiseyle içinde bir küçülme, bir eziklik

duydu. Boðulur gibiydi. Nereye gideceðini, ne yapacaðýný bilemiyordu.

Yoldan beri içinde tuttuðu, bir türlü sormaya cesaret edemediði soruyu,

ortaya atýverdi bu anda:

Her þeylerini alýyoruz almaya ya bunlarýn. Peki, donlarýný neden

alýyoruz? Bunu anlamadým...

Bunu söyleyince içinde bir hafiflik duydu. Bir an için olsa da üstündeki

yabancý elbiseyi unuttu.

Durdu, Memedin bu sorusuna güldü:

Þan olsun memlekete diye, alýyoruz donlarýný, dedi. Deli Durdudan baþka

eþkýya don almaz. Bilsinler ki bu soyulanlarý Deli Durdu soydu...

11

Yaðmur sonu sýcaðý çökmüþtü. Islak, yapýþ yapýþ bir sýcak... Velinin

ýslak elbisesi vücuduna yapýþmýþ, kana, çamura belenmiþ ölüsünü

ABC Amber LIT Converter


http://www.processtext.com/abclit.html
ABC Amber LIT Converter
http://www.processtext.com/abclit.html

Abdi Aðanýn avlusunda bir çulun üstüne yatýrmýþlardý. Yeþil sinekler,

ýslak ýslak parlayarak ölünün üstünde dolanýyorlardý. Bir gariplik, bir

yalnýzlýk içindeydi ölü. Sapsarý kesilmiþ elleri mahzun mahzun iki yanýna

sarkmýþtý.

Abdi Aða, kurþunun birini sol omuzundan yemiþti. Kurþun omzu

deldikten sonra, dönüp kürekkemiðinin altýnda kalmýþtý. Ýkinci kurþun

sol bacaðýndan girmiþ, kemiðe rastlamadan çýkýp gitmiþti. Abdi

Aðanýn yaralarý, daha ormandayken köyün cerrahý tarafýndan yakýlanarak

sarýlmýþtý. Bu sebepten Abdi Aða kan da kaybetmemiþti. Ýllaki

kürekkemiðinin altýndaki kurþun... Çok rahatsýzlýk veriyordu. Ciðerine

iþliyordu.

Abdi Aðanýn biri on dört, öteki on altý yaþýnda iki oðlu vardý:

Oðullarý, akrabalarý, fedaileri, yanaþmalarý baþýna toplanmýþlar, onun

aðzýndan bir çift laf çýkmasýný bekliyorlardý. Oysa hafif hafif boyuna

inleyerek, of çekiyordu. Karýlarý, baþucuna oturmuþlar sessiz sessiz

aðlaþýyorlardý.

Birden tuhaf tuhaf gözlerini açan Abdi Aða:

Yiðenim nasýl? Velim nasýl oldu? diye sordu.

ABC Amber LIT Converter


http://www.processtext.com/abclit.html
ABC Amber LIT Converter
http://www.processtext.com/abclit.html

Kadýnlar, birer hýçkýrýkla cevap verdiler.

Abdi Aða:

Demek? dedi.

Köylülerden biri:

Baþýn sað olsun, diye cevap verdi. Sen sað ol Abdi Aðamýz.

Abdi Aða, gözleri parlayarak:

O melunu? diye sordu.

Boyunlarýný bükerek ince bir sesle:

Kaçýrdýk, dediler.

Abdi Aða gözlerini belerterek yeniden sordu:

Ya kýz dedikleri o orospu?

Aldýk getirdik, dediler.

ABC Amber LIT Converter


http://www.processtext.com/abclit.html
ABC Amber LIT Converter
http://www.processtext.com/abclit.html

Abdi Aða, gözlerini yumdu, baþýný yastýða koydu. Ýnlemeye baþladý. Bir

zaman sonra gözlerini açtý:

Kýzý dövmediniz ya? diye sordu.

Hiç incitmedik, dediler.

Ýþte bunu çok iyi etmiþsiniz. Bir fiske bile vurmadýnýz ya?

Bir fiske bile vurmadýk, dediler.

Çok iyi yaptýnýz.

Herkes bilirdi ki, köylülerden biri bir kabahat iþlediðinde Abdi

Aða onu dövmezse çok büyük bir kötülük yapacaktýr ona. O adam

ömrünün sonuna kadar, iþlediði suçun cezasýný çekecektir. Eðer döverse

unutulur giderdi suç. Abdi Aðaya karþý suç iþlediklerini sanan

köylüler gelir onun önüne otururlar, dayak yiyinceye kadar önünden

kalkmazlardý.

Gene gözlerini yumdu. Yüzü sapsarý kesilmiþ, uzamýþtý. Bir

zaman sonra tekrar gözlerini açtýðýnda, yüzünden belli belirsiz bir sevinç

ABC Amber LIT Converter


http://www.processtext.com/abclit.html
ABC Amber LIT Converter
http://www.processtext.com/abclit.html

dalgasý geçti.

Benimle birlikte ormana gelenlerin hepsi burada mý? diye sordu.

Topal Aliyle Rüstem yok, dediler.

Gidin onlarý da hemen bulun, diyerek kesin emir verdi.

Biraz sonra avlu kadýn çýðlýklarýyla doldu. Velinin anasý, babasý,

köylüleri gelmiþti. Ana, oðlunun üstüne atýlmýþ, kan çamur içindeki

ölüyü öpüyordu. Babaysa bir elini þakaðýna dayamýþ, kaný çekilmiþcesine

duruyordu. Anayý güç bela oðlunun ölüsü üstünden kaldýrýp götürdüler. Baba

da o kaný çekilmiþ haliyle, baþý önünde aðýr aðýr kalktý.

Uzun boylu, ince bir adamdý. Çok uzun bir yüzü, geniþ bir alný vardý.

Ýþlemeli yakasýz bir mintan giyiyordu. Þalvarý çizgili, pamuk kumaþtandý.

Ayaðýna bir ham çarýk geçirmiþti. Çarýðýn, daha tüyleri dökülmemiþti. Ayaða

kalktýktan sonra þaþkýn þaþkýn, elleri yanlarýna düþmüþ kalakaldý...

Yüzünde keder, tarifsiz bir acýlýk çöreklenmiþ kalmýþtý. Oðlunun ölüsüne bir

türlü bakamýyordu. Ýçi götürmüyordu.

Biri, o öyle dikilmiþ dururken, geldi koluna girdi. Abdi Aðanýn

yanýna götürdü. Abdi Aða onu görünce:

ABC Amber LIT Converter


http://www.processtext.com/abclit.html
ABC Amber LIT Converter
http://www.processtext.com/abclit.html

Kader, diye baþýný salladý.

Adam, bir boþandý:

Kader kader... Buna kader demezler Abdi Aða! dedi. Bu kader deðil. Bu

kedinin, köpeðin, uçan kuþun, neyin üstüne bu kadar varýrsan birincisinde

korkar, ikincisinde... Üçüncüsünde canýný diþine takar kaplan kesilir...

Parçalar seni. Ýnsanlarýn üstüne bu kadar varmamalý. Almýþ kaçmýþ...

Allah belalarýný versin. Ko gitsinler... dedi.

Sonra durgunlaþtý. Eski, kaný çekilmiþ halini gene aldý. Sanki odaya

girdi gireli ne konuþmuþ, ne kýmýldamýþtý. Taþ gibi durup durmuþtu

olduðu yerde.

Abdi Aða, diþlerini gýcýrdatarak:

Bilseydim bunu yapacaðýný... Bir bilseydim... Bir bak onlarýn baþýna

neler getireceðim. O melun da, o oruspu da bin kere ölümü arayacaktýr. Bin

kere... Aratacaðým... Bunu kor muyum onlarýn yanýna? Öyle mi sanýyorsun? Bir

çam aðacýna baðlayacaðým onlarý, altýndan ateþ vereceðim. Þimdi nasýl olsa

yakalanýr o.

ABC Amber LIT Converter


http://www.processtext.com/abclit.html
ABC Amber LIT Converter
http://www.processtext.com/abclit.html

Yanýndakilere sordu:

Takibine çýkýldý mý?

Akþamdan beri...

Karakola adam gönderildi mi?

Akþamdan gönderildi.

Candarmalar daha gelmediler mi?

Akþama doðru ancak gelirler. Hükümete haber göndermiþler,

müstantiði bekliyorlar, doktoru da bekliyorlar her halde...

Abdi Aða:

Doktor olmayýnca, olmaz, dedi. Onlar gelmeden benimle ormanda

bulunanlarýn hepsi gelsin. Burada mutlak eksiksiz bulunmalýlar...

Bir yanaþma:

Topal Aliyle Rüstem dýþardalar, dedi.

ABC Amber LIT Converter


http://www.processtext.com/abclit.html
ABC Amber LIT Converter
http://www.processtext.com/abclit.html

Abdi Aða:

Demek hepsi tamam oldu?

Tamam, dediler.

Abdi Aða:

Öyleyse hepsi yanýma gelsin. Odada kimse kalmasýn. Hiç kimse...

Ölen çocuðun babasý o donmuþ haliyle kalktý, aðýr aðýr dýþarý

çýktý. Bir kere olsun Abdi Aðanýn yüzüne bakmadý. Onun arkasýndan,

odada baþka kim varsa hepsi çýktý.

Onlarýn yerine ormanda bulunanlar geldiler, oturdular. Abdi

Aðanýn karþýsýnda da halka oldular. Meraktaydýlar. Ýfadenizi þöyle

verin, böyle verin diyeceðini biliyorlardý. Bir hükümet iþi oldu

muydu, onlar kendiliklerinden hiçbir þey söyleyemezlerdi. Ne söyleyeceklerse,

Abdi Aða onlarý karþýsýna alýr ezberletirdi. Ondan sonra geçerler hükümet

adamýnýn karþýsýna bülbül gibi þakýrlardý. Ezberledikleri bitip de baþka

soru karþýsýnda kalýrlarsa, gerisini bilmiyorum derlerdi.

ABC Amber LIT Converter


http://www.processtext.com/abclit.html
ABC Amber LIT Converter
http://www.processtext.com/abclit.html

Ne sorarlarsa sorsunlar, bilmiyorumdu karþýlýðý. Abdi Aða,

bu sefer teker teker hepsinin yüzüne baktý. Hepsinin de yüzü sapsarýydý.

Bir zaman da gözlerini onlarýn yüzünden alýp, önüne eðdi. Sessizce

öyle kaldý. Baþýný kaldýrdýðýnda teker teker delici bakýþlarýný üzerlerinde

dolaþtýrdý. Dudaklarý usuldan kýpýrdadý. Zayýf bir sesle:

Beni dinleyin kardeþler, dedi. Önce elinizi vicdanýnýzýn üstüne

þöyle bir koyun... Koydunuz mu? Haaa iþte ondan sonra bir düþünün...

Sizlere soruyorum þimdi: Yal döktüðünüz kapýnýzdaki köpek, sizi dalar,

çoluðunuzu çocuðunuzu öldürürse ne yaparsýnýz? Bunun cevabýný isterim

sizden... Eliniz vicdanýnýzýn üstünde... Ondan þaþmayýn...

Bakýþlarýný her birinin üstünde uzun zaman durdurarak gene

teker teker baktý.

Bir cevap söyleyin. Ne yaparsýnýz siz olsanýz?

Bu sefer de þiddetli þiddetli gözlerini bir yýldýrým hýzýyla üzerlerinde

gezdirdi.

Siz olsanýz ne yaparsýnýz, söyleyin.

Mýrýltý halinde:

ABC Amber LIT Converter


http://www.processtext.com/abclit.html
ABC Amber LIT Converter
http://www.processtext.com/abclit.html

Olacak olur, dediler.

Abdi Aða gözlerini belerterek:

Yani?

Senin dediðin Aða, dediler, Sen bilirsin.

Bunu duyunca Abdi Aða, sanki mühim þeyler söylemiþler gibi,

onlarý tasdik edercesine:

Hah, iþte kardaþlar, benim itim benim çocuðumu daladý. Çocuðumu, beni

parçaladý. Bir tanesi kaçtý gitti. Yakalanacaktýr. Kuþ olup uçsa, gene

yakalanacaktýr. Kurtuluþ yok. Burda onun suç ortaðý kaldý.

Bütün kötülükler bu kýzýn yüzünden oldu zaten. Bütün suç da

onun... Oðlaný da kýz vurdu yani... Gözümüzle gördük ki Veliyi kýz

vurdu. Ýkisinin elinde de tabanca vardý. Hepiniz gördünüz. Önce

melun beni hedef aldý ateþledi. Sonra da kýz, oðlaný hedef aldý ateþledi.

Abdi Aða, dýþarý baðýrdý:

Çocuklar, biriniz buraya gelsin.

ABC Amber LIT Converter


http://www.processtext.com/abclit.html
ABC Amber LIT Converter
http://www.processtext.com/abclit.html

Ýçeriye büyük oðlu girdi.

O silahý getir oðlum, dedi.

Oðlan odadaki, duvara oyulu bir dolaptan yepyeni bir tabanca

çýkardý babasýna verdi. Abdi Aða elindeki tabancayý yanýndakilere

uzattý:

Teker teker bakýn, dedi. Kýzýn elinden aldýðýnýz bu tabanca

mý? Veliyi vuran tabanca bu tabanca mý? Ýyi bakýn...

Tabanca elden ele dolandý, geri Abdi Aðaya geldi.

Gördünüz deðil mi? dedi Abdi Aða.

Gördük, dediler.

Bu tabanca kýzýn elindeki, Veliyi vuran tabancadýr. Kýz Veliye

ateþ etti. Veli yere düþünce, tabanca da kýzýn elinden topraða düþüverdi.

Yerden tabancayý Hacý aldý. Kýzý da Hacý tuttu. Hepiniz gördünüz

bunu. Öyle deðil mi Hacý?

ABC Amber LIT Converter


http://www.processtext.com/abclit.html
ABC Amber LIT Converter
http://www.processtext.com/abclit.html

Hacý, kýsa boylu, çakýr gözlü, kocaman burunlu, zamanýndan

önce yaþlanmýþ, yýrtýk yamalý elbiseli, yüzü gözü kir pas içinde, býçak

görmemiþ, karmakarýþýk saçlý sakallý, toza batmýþ çýkmýþ gibi bir

adamdý.

Öyle oldu canýný sevdiðim Aðam. Tam öyle oldu iþte. Tabanca

yere düþünce... Yani yere düþünce canýný sevdiðim Aðam, yerden ben

aldým. Kýz, arkasýný dönmüþ kaçýyordu. Yani oðlanýn elini tutmuþ...

Oðlan dediðim o melun Ýnce Memed var ya, iþte o. Onun elini tutmuþ

ikisi birden kaçýyorlardý. Vardým Hatçeye sarýldým. Göndermedim. Gözümün

önünde Hatçe vurdu Veliyi. Baþýný salladý. Gözlerini

yaþarmýþ gibi kuruladý. Aaah Veli Aðam. Veli Aðam gibi var mýydý?

Kötüler kýyar zaten babayiðide. Yiðidin yiðide kýydýðýný kim görmüþ

zaten. Aaah Veli Aðam, beþ paralýk bir avrat kurþunuyla giden Veli

Aðam... Gözümün, önünde vurdu kafirin kýzý... Bir de niþan alýyordu

köpoðlunun kýzý... Bir de niþan... Kim bilir nerede öðrenmiþ...

Abdi Aða:

Duydunuz ya, dedi. Hepiniz böyle gördünüz deðil mi? Zekeriya sen?

Sen de böyle mi gördün?

Aynen böyle gördüm, dedi Zekeriya.

ABC Amber LIT Converter


http://www.processtext.com/abclit.html
ABC Amber LIT Converter
http://www.processtext.com/abclit.html

Topal Ali sen?

Topal Ali, çoktandýr patlamaya hazýrlanmýþtý:

Ben, dedi, ben hiçbir þey görmedim Aða. Hiçbir þeycik. Bir iz

sürdüm diye köylü yüzüme bakmýyor. Ne bu köylü, ne de bizim

köylü. Ben geçerken çocuklar bile arkasýný dönüyor. Avradým bile

bana tiksinerek baktý. Konuþmadý benimle. Ben, hiç mi hiçbir þey

görmedim Aða.. Bunu böyle bilesin. Memedin seni vurduðunu bile

görmedim, dedi, ayaða kalktý kapýya doðru hýþýmla yürüdü. Bütün

vücudu isyan kesmiþti. Müþekkel bir isyan gibi yürüdü.

Abdi Aða böyle bir hareketi, böyle bir isyaný hiç kimseden beklemezdi.

Aptallaþtý. Dudaklarý sarktý. Az kendine gelince sinirlendi.

Sinirden baþý sallanmaya baþladý. Arkasýndan koþacakmýþ gibi ona

doðru uzandý:

Topal Ali! Topal Ali! O köyde durma gayrý. Köye varýr varmaz

evini yükle; nereye gidersen git! Bir gün daha kalýrsan evde, adam

gönderir, evini baþýna yýktýrýrým. Duydun mu Topal Ali? diye baðýrdý.

Sonra, kendi kendine:

ABC Amber LIT Converter


http://www.processtext.com/abclit.html
ABC Amber LIT Converter
http://www.processtext.com/abclit.html

Namussuzlar, nankörler, ekmeksizler...

Köpürdü:

Hepiniz böyle gördünüz öyle mi?

Hep bir aðýzdan:

Böyle gördük, dediler.

Elinizi alýn da vicdanýnýzýn üstüne koyun köylülerim, kardaþlarým...

Bir karýþ çocuk öldürmeye kalksýn beni... Beþ tane koca köyün

aðasýný... Sahibini... Bir kýz için. Ben ölseydim sizin haliniz neye

varýrdý? Bir düþünün hele! Bir düþünün benim yokluðumu... Bir kýz bana

gelin olacakken, gitsin bir baldýrýçýplakla kaçsýn. Bu hangi kitapta

yazar? Elinizi iyice vicdanýnýza koyun... Vicdanýn karýþmadýðý iþte iþ

yoktur. Hayýr gelmez. Ýlle de vicdan...

Tomruk Musa:

Aðamýz için deðil mi, koyduk da gittik, dedi.

ABC Amber LIT Converter


http://www.processtext.com/abclit.html
ABC Amber LIT Converter
http://www.processtext.com/abclit.html

Aða takdirle:

Varol Musa, dedi.

Teke Kadir:

Aðamýz için deðil mi? dedi. Hepimiz koyduk gittik.

Aða:

Hepiniz saðolun; dedi. Bu yýl sizlerden ancak mahsulün dörtte

birini alacaðým. Haydi, dedi, hayvanlarý da size baðýþladým. Elinizdeki

hayvanlar sizin olacaktýr. Haydi gidin ellerinizi vicdanýnýza

koyun, hükümete ne söyleyeceðinizi belleyin...

Aðanýn yanýndan neþeli, güleryüzle çýktýlar. Mahsulün dörtte üçü!

Hayvanlar da! Vay anasýný be! Avlunun bir köþesine, elli metre kadar

uzaðýna çömelmiþler, söyleyeceklerini ezberliyorlar...

Hacý efendim... Ýþte bu Hacý efendim, vardý tabancayý yerden

aldý. Kýz, oðlanýn elinden tutmuþ kaçýyorlardý. Kýz, oðlanýn elinden

boþandý... Vardýk yakaladýk...

ABC Amber LIT Converter


http://www.processtext.com/abclit.html
ABC Amber LIT Converter
http://www.processtext.com/abclit.html

Hacý sözünü kesti:

Burasý olmadý, dedi. Diyeceksin ki, Hacý, yani ben, vardým,

onlar el ele tutuþmuþlar kaçýyorlardý. Sarýldým Hatçeye... Ben sarýlýnca,

yani Hacý sarýlýnca diyeceksin, oðlan, yani Ýnce Memed, kýzý býraktý kaçtý.

Hacý vardý kýza sarýldý. Hacý kýza sarýlýnca, oðlan, yani Ýnce

Memed, býraktý kaçtý.

Kýz bir niþan alýyordu. Nereden de öðrenmiþ köpoðlunun kýzý?

Niþan aldý Veliye, üç kurþun sýktý. Üçü de deðdi! Vay köpoðlunun

kýzý. Üçü de!... Sonra Veli cansýz yere düþünce, kýzýn da elinden tabanca

yere düþtü. Hacý vardý, iþte bu Hacý tabancayý yerden aldý.

Hacý:

Tamam, dedi. Ýþte böyle oldu. Onlar gelinceye kadar, daha

iyice ezber ederiz.

Öðlen sonuydu ki, önde iki süngülü candarma, arkada doktorla

savcý, candarma gedikli çavuþu gelip Abdi Aðanýn evine indiler. Avludaki

ölünün üstüne çiçekli bir yorgan atýlmýþ, ölünün sapsarý kesilmiþ

kolu, yorganýn dýþýna çýkmýþtý.

ABC Amber LIT Converter


http://www.processtext.com/abclit.html
ABC Amber LIT Converter
http://www.processtext.com/abclit.html

Doktor, genç, mavi gözlü, kýza benzer bir adamdý. Attan inince,

ölüye tiksintiyle baktý. Yorganý üstüne geri örttü. Gömebilirsiniz, dedi.

Asýk suratlarla içeri gidip Abdi Aðanýn yanýna oturdular. Çok yorulmuþlardý.

Üçü de Abdi Aðayý kasabadan tanýyordu. Candarma gediklisi Abdi Aðanýn çok

dostuydu. Bu olaydan duyduðu kederi, her fýrsatta, durup durmaksýzýn ortaya

atýyordu.

Hiç üzülme sen Aða, dedi. Katili ben elimle koymuþ gibi bulurum.

Getiririm. Cezasýný bulur. Onun için sen hiç üzülme... Takibine dört tane

candarma gönderdim.

Çavuþ beraberinde daktilo da getirmiþti. Daktilo heybeden çýkarýlýp,

ekmek tahtasý üzerine kondu. Bir de candarma gönderdiler. Hatçeyi

getirttiler. Kýzýn ifadesini aldýlar. Kýz, ifadesinde olayý olup

bittiði gibi anlattý. Ýfade zapta geçirildi. Onun arkasýndan olayda bulunmuþ

þahitlerin ifadeleri alýndý. Önce Hacý ifade verdi. Olayý baþtan sona

kadar anlattýktan sonra:

Memed, Abdi Aðaya ateþ ederken, bir de baktým bu kýz, yani bu

Hatçe elinde bir tabanca niþan almýþ, bir de niþan almýþ ki... Veliye

ateþ ediyor. Veli, yandým anam diyerek yere düþünce Hatçe de

ABC Amber LIT Converter


http://www.processtext.com/abclit.html
ABC Amber LIT Converter
http://www.processtext.com/abclit.html

dondu kaldý. Tabanca da elinden düþtü. Ben vardým tabancayý çamurun

içinden aldým. Memed, kýzý, yani bu Hatçeyi kolundan tutmuþ kaçýyorlardý.

Vardým üstlerine atýldým. Ýkisini de tuttum. Memed kaçtý. Ben kýzý

býrakmadým. Yaaa býrakmadým. Býrakmadým iþte. Býrakýr mýyým!

Hatçe, Hacýnýn bu ifadesine þaþtý kaldý. Ne demek istiyordu

Hacý, anlamadý.

Savcý:

Veliyi senin vurduðunu söylüyor, dedi, ne diyorsun Hatçe?

Hatçe:

Yook, dedi. Ben nasýl vururmuþum kocaman adamý?

Hiç de olay bu Hacýnýn dediði gibi olmamýþtý. Neden böyle söylüyorlardý

acaba?

Sonra, Zekeriyanýn ifadesi alýndý. O da týpký Hacý gibi söyledi.

Ne bir sözcük az, ne de bir sözcük fazla. Þahitlerin hepsi ayný

ifadeyi verince Hatçe kendi aleyhinde bir þeyler sezinledi. Yüreðine korku

düþtü. Gözlerinden de yaþlar sýzýyordu.

ABC Amber LIT Converter


http://www.processtext.com/abclit.html
ABC Amber LIT Converter
http://www.processtext.com/abclit.html

Savcý þahitlere tabancayý gösterdi:

Bu tabanca mýydý Hatçenin elindeki? diye sordu.

Yaa iþte bu tabancaydý, diye cevap verdiler.

O gece Abdi Aðanýn evinde misafir kaldýlar. Altlarýna çifte döþekler

serildi. Þereflerine kuzular kýzartýldý. Toprak kýzartmasý. Savcý dað

köylüklerine her geliþinde toprak kýzartmasý yaptýrýrdý. Etin en

lezzetli piþme biçimi, mutlak toprak kýzartmasýdýr.

Gece, Hatçeyi de yandaki odaya hapsettiler. O gece hiçbir þey düþünemeyen

Hatçe, baþýný iki dizinin üstüne koyarak, sabahlara kadar sessiz sessiz

aðladý. Sabah olunca, Hatçeyi hapsedildiði odadan çýkarýp iki candarmanýn

önüne kattýlar. Hatçe mahpusaneye götürülüyordu.

Hiç kendinde deðildi. Ne olacaðýný, ne yapacaklarýný bir türlü bilemiyordu.

Yürürken ayaklarý birbirine dolanýyordu. Bu onun, köyünden uzaklara gitmek

için ikinci çýkýþýdýr. Birincisinde yanýnda dayanaðý, sevdiði vardý. O zaman

nereye gideceðini, ne yapacaðýný biliyordu. O zaman sýcacýk bir tarla, bir

ev hayalinin peþinde koþuyorlardý. Þimdi ise yüreðinde bir korku, bir

umutsuzluk var. Bu adamlarýn kendisine ne yapacaklarýný düþünüyor. Köyden

ABC Amber LIT Converter


http://www.processtext.com/abclit.html
ABC Amber LIT Converter
http://www.processtext.com/abclit.html

ayrýlýrken anasý bile gelmemiþti kendisini uðurlamaya... Kýz arkadaþlarý bile

gelmemiþti. Bu, gücüne gidiyordu iþte. Bu öldürüyordu onu. Kendini dayanýlmaz

bir efkara kaptýrmýþ gidiyor. Bazý bazý da hiçbir þey duymuyor, düþünmüyor,

görmüyordu. Yalnýz, arada bir; kendine gelince, iki yanýndaki candarmalara

bakýp ürperiyordu. Hatçe için ötesi karanlýk. Her adýmda biraz daha karanlýða

gömülüyordu. Gözlerinin önünde dev gibi bir hükümet... Candarmalar... Önde

giden iki hükümet adamý...

Ertesi gün kasabaya geldiklerinde Hatçe bitmiþti. Yorgundu. Sürünür

gibiydi. Kasaba, içine bir hoþluk verdi. Yüreðine de azýcýk emniyet geldi.

Korkusu azaldý. Memedi anýmsadý. Memed, durup durmaksýzýn bir sarý pýrýltý

anlatmýþtý. Portakallarý, sütbeyaz çakýl taþlarýný, akan suyu, kebap

kokusunu... Bir evin önünde leylek yuvasý gibi, bir oda varmýþ cýncýktan.

Hangi ev acaba? Bir evin camýna gün vurmuþ kýzartmýþtý. Kýrmýzý cýncýk

takmýþlar pencereye... Birden burcu bulandý. Memed olduðu gibi geldi

gözlerinin önüne dikildi.

Neredeydi þimdi ola? Memedi yakalarlarsa öldürürlerdi. Benim yüzümden

fýkara, dedi.

Candarma dairesinin altýndaki nezaretin tabaný çimentodur.

Ayak bileklerine kadar suyla doludur. Neden suyla duludur, niçin

böyle etmiþlerdir, belli deðil. Pis pis hela kokar üstelik de.

ABC Amber LIT Converter


http://www.processtext.com/abclit.html
ABC Amber LIT Converter
http://www.processtext.com/abclit.html

Karanlýktýr.

Mazgal deliði gibi tek penceresi vardýr. O da kapalýdýr sýký sýkýya...

Hatçeyi oraya attýlar iþte. Bir gece orada kaldý. Tabii gene gözlerine

uyku girmedi. Uyuyacak da bir yer yoktu ama, gönlü rahat olsaydý

ayakta da uyurdu. Koskocaman, derya misali bir karanlýk içinde

erimiþ gibiydi. Kapýyý açmalarýný da dört gözle bekliyordu. Kapý açýlýnca

kurtulacaðýný sanýyordu. Sabah olduðunu tahmin ediyordu. Hiçbir

yerden, kapý aralýðýndan bile ýþýk sýzmýyordu ama, gene de sabah olduðunu

tahmin ediyordu.

Birden kapý açýldý. Iþýk, kurþun gibi aðýr, ona çarpýp sersemletti..

Aradan epeyce zaman geçincedir ki, ancak yavaþ yavaþ kendine gelebildi. Bu

sýrada bir candarma onu kolundan tutmuþ dýþarý çekiyordu.

Dýþarý, bir sürü insan birikmiþti. Hatçe dýþarý çýkýnca, bütün baþlar ona

çevrildi. Ýþte niþanlýsýný öldüren kýz! lafý da kulaðýna kadar

geldi. Anladý ki bütün bu kalabalýk kendisi için birikmiþ. Kalabalýða

bir kere olsun, baþýný yerden kaldýrýp da bakmadý. Öylecene kalabalýðýn

ortasýndan geçti gitti. Ýki yanýndaki candarmalar þimdi ona korku

deðil, güç veriyorlardý.

Çok yaþlý bir yargýcýn önüne çýkardýlar. Yargýç, türlü deneylerden,

ABC Amber LIT Converter


http://www.processtext.com/abclit.html
ABC Amber LIT Converter
http://www.processtext.com/abclit.html

belalardan geriye kalmýþ yaþlý, gerdaný sarkmýþ, pos býyýklý birisiydi.

Kýzýn kimliðini saptadýktan sonra sordu:

Mustafa oðlu, Veliyi vurduðun iddia ediliyor, doðru mu?

Hatçe, saf saf:

Veliyi ben öldürmedim vallaha, dedi. Ben neyle adam öldürürüm? Ben,

elime tabanca almaktan korkarým.

Yargýç, köylüleri, köyün kadýnlarýný çok iyi tanýrdý. Yýllardýr, binlercesini

dinlemiþti. Hatçenin suçsuz olduðunu hemen anladý. Anladý ama, onu tutuklamak

zorunda da kaldý. Kanýtlar güçlüydü.

Kadýnlar koðuþu hapisaneye sonradan eklenmiþ bitiþik bir odadadýr.

Badanalarý dökülmüþtür... Duvarlar, kan lekesi içindedir. Þimdiye dek duvarda

yüzlerce, binlerce sivrisinek öldürülmüþtür. Bu kan lekeleri onlardandýr.

Tavan, tahtalar, pencereler, mertekler çürümüþ, çürümekte...

Ortalýk nem kokuyordu. Sidik kokuyordu. Kapýnýn arkasýnda bir

teneke vardý. Gardiyan gelmiþ ona göstererek, gece sýkýþýrsa kullanabileceðini

söylemiþti.

ABC Amber LIT Converter


http://www.processtext.com/abclit.html
ABC Amber LIT Converter
http://www.processtext.com/abclit.html

Hatçe, istemeye istemeye, gardiyanýn getirdiði ekmekten bir parçacýk

kýrdý aðzýna attý. Çiðnedi çiðnedi yutamadý. Tükürdü.

Ertesi gün, daha ertesi gün de bir þey yiyemedi. Ýçinde bulunduðu

dünya kötü bir iþkence dünyasýydý. Bir türlü alýþamýyordu. Ýçeri düþtüðünün

üçüncü günüydü ki anasý çýkageldi. Anasýnýn aðlamaktan gözleri kýzarmýþtý.

Hapisane penceresinin önüne oturup:

Kýzým kýzým, kýnalý kýzým! Neydi bu senin baþýna gelenler?

dedi. Niçin vurdun elin oðlunu?

Kýz, ilk olaraktan isyanla, hýnçla konuþtu:

Ben nasýl öldürürüm elin oðlunu? Ben, elime silah aldým mý hiç?

Bilmiyor musun? diye baðýrdý.

Kadýn, bu isyan karþýsýnda yumuþadý. Kýzýnýn bu iþi yapamayacaðýný hiç

düþünmemiþti.

Ben ne bileyim kýnalý kýzým! Herkes, Veliyi vuran Hatçedir,

diyor. Ben ne bileyim kýnalý kýzým? Gider arzuhalciye arzuhal yazdýrýrým.

Benim kýzým silahtan korkar derim. Yaaa... Abdi Aða bana haber

salmýþ, arzuhal ne yazdýrýp uðraþmasýn, demiþ. Onun haberi olmadan,

ABC Amber LIT Converter


http://www.processtext.com/abclit.html
ABC Amber LIT Converter
http://www.processtext.com/abclit.html

senin için bir arzuhal yazdýracaðým kýnalý kýzým. Beni öldüreceðini de

bilsem arzuhal yazdýracaðým. Yaa kýnalý kýzým. Senin hiç suçun yok.

O gavur yapýlý Ýnce Memed vurdu elin oðlunu. Senin üstüne atýyorlar. O gavur

yapýlý Ýnce Memed yok mu yýktý evimi... Senin için iyi bir arzuhal

yazdýracaðým kýnalý kýzým. Gidip aðlayacaðým arzuhalciye. Ben gidiyorum kýnalý


kýzým.

Köyden getirdiði yiyecek dolu çýkýný pencereden uzattý.

Ben arzuhalciye gidip her þeyi yazdýrýrým. Hükümet okursa onu,

senin suçun olmadýðýný anlar... Hükümet de insan... Onun da merhameti var.

Suçsuz yere ne diye seni yatýrsýn!

Anasýnýn gelmesi, onun biraz içini açtý. Hatçe ilk olaraktýr ki, farkýna

vardý: Yeni yapýlmýþ bir evin pýrýl pýrýl, kýrmýzý, temiz kiremitleri, onun

arkasýnda caminin kubbesi, bir kalem gibi ince, dümdüz, sütbeyaz minaresi,

beride duvarýn dibinde kalýn yapraklý bir de incir aðacý, ondan beride de

koskocaman, tozlu bir avlu, avluda oraya buraya giden insanlar görülüyordu

pencereden... Memed, her þeyi anlatmýþ, kýrmýzý kiremidin güzelliðini,

pýrýltýsýný söylememiþti.

Gardiyan geldi kapýyý açtý. Çok sinirli bir adamdý. Sertçe:

Dýþarýya çýkýp hava alabilirsin, dedi.

ABC Amber LIT Converter


http://www.processtext.com/abclit.html
ABC Amber LIT Converter
http://www.processtext.com/abclit.html

Öðle, akþam kapýyý birer kere açar, onu dýþarý çýkarýrdý. Þimdiye

kadar dýþarý da çýktýðýnýn farkýnda deðildi. Dünyaya yeniden kavuþmanýn

sevincini duydu.

Hapisanenin büyük kapýsýyla onun koðuþunun yan penceresi

karþý karþýyaydý. Bir iki mahpus onu açýlmýþ, dünyayla az çok ilgili görünce

ona seslendiler:

Bacý be! Aldýrma bacý be! Ýnsan olanýn baþýna her þey gelir. Haklamýþsýn

herifi. Yaþþa bacý! Yaþasýn kara sevda!

Hatçe cevap vermedi. Ýçeri girdi. Memedi düþünmeye baþladý...

Ana, arzuhalci sarhoþ deli Fahriye gitti. Deli Fahri, yýllar önce,

zabýt katipliðinden rüþvetten dolayý kovulmuþtu. Kovulduðu günden

beri de arzuhalcilik ediyordu. Arzuhalcilikten, zabýt katipliðinden kazandýðýnýn

iki üç misli kazanýyordu. Avukattan daha dirayetlidir, diye de ünü

yayýlmýþtý. Gece gündüz sarhoþtu. Dilekçeleri sarhoþ sarhoþ yazardý.

Deli Fahri, baþýný daktilonun durduðu kirli masaya koymuþ

uyukluyordu. Dört bir yanýný raký kokusu sarmýþtý. Ayak sesi duyunca

baþýný kaldýrdý. Bu biçim ayak sesleri, dilekçe yazdýracak insanlarýn

ABC Amber LIT Converter


http://www.processtext.com/abclit.html
ABC Amber LIT Converter
http://www.processtext.com/abclit.html

ayak sesleridir. Fahri, yýllarýn verdiði alýþkanlýkla, dilekçe

yazdýracak kimseleri ayak seslerinden tanýrdý. Masasý bir kasap dükkanýnýn

saçaðý altýnda olduðundan yanýndan Her zaman bir sürü insan geçerdi. O,

geçenlerin hiçbirisine baþýný kaldýrýp bakmazdý. Dilekçe yazdýracak

kimse, çok uzakta bile olsa, o baþýný hemen kaldýrýr gelenin gözlerinin

içine bakarak:

Anlat bakalým, derdi.

Anaya da:

Anlat bakalým, dedi.

Kadýn, kaldýrýmýn üstüne oturdu, baþýný duvara dayadý:

Kurban olduðum Fahri efendi, diye baþladý. Baþýmýza geleni

sorma.

Fahri efendi, kurþunkalemini aðzýna sokmuþ emiyordu.

Kurban olduðum Fahri efendi. Benim bir tek kýzým vardý. Bir

tek kýzcaðýzým, kurban olduðum Fahri efendi... Ya kýnalý kýzým

Hatçe... Fahri efendime deyim, aldýlar kýnalý kýzýmý soktular mapusaneye.

ABC Amber LIT Converter


http://www.processtext.com/abclit.html
ABC Amber LIT Converter
http://www.processtext.com/abclit.html

Benim kýnalý kýzým mapusanede yatar.

Fahri efendi usul usul aðzýndan kalemi çekti:

Þu senin kýzýn neden dolayý mapusaneye düþmüþ, sen onu anlat

bana, dedi.

Kurban olduðum Fahri efendi, sana deyim de iyi dinle... Kýzýmý

Abdi Aðanýn yiðeni Veliye niþanladýk. Kýnalý kýzýmý. Keklik gibi kýnalý

kýzýmý. O gavur yapýlý, o Ýnce Memed var ya. Dönenin öksüz oðlu,

kýz onunla seviþirmiþ, biz ne bilelim. Bir gece kaçýyorlar. Ýzci Topal

Aliyi bilirsin deðil mi? Onu bilmeyen yok, o gavur bunlarýn izini

sürüyor, bir kayanýn kovuðunda seviþirlerken eliyle koymuþ gibi buluyor.

Oðlan da çekiyor tabancasýný Abdi Aðayý da, Veliyi de vuruyor.

Kaçýyor gidiyor ondan sonra... Ondan sonracýðýma Fahri efendi kardaþýma

söyleyim, daha oðlaný yakalayamadýlar. Oðlanýn yerine de benim kýnalý

Hatçemi aldýlar getirdiler. Keþifçiler mapusaneye soktular benim gül kýzýmý.

O gözü kör olasý öksüz Memedin yüzünden. Göya Veliyi benim kýzým öldürmüþ...

Köylünün hepsi öyle ýspatçýlýk etti. Bir tek Topal Ali ýspatçýlýk edemem

demiþ, onu da Abdi Aða köyden sürdü... Ne bileyim Fahri efendi kardaþ, kýzýn

Veliyi öldürdüðüne ben de inandým. Kocaman bir köy hep bir aðýz olup da yalan

söyleyecek deðil ya, benim kýzýma ne garazlarý var, dedim. O gavur

Abdi yaptýrmýþ onlara bunu... Abdinin dediðinden köylü çýkamaz.

ABC Amber LIT Converter


http://www.processtext.com/abclit.html
ABC Amber LIT Converter
http://www.processtext.com/abclit.html

Vay benim akýlsýz baþým... Tuttum da onlara inanýverdim. Ya Fahri

efendi kardaþým... Sonra, geldim kýza, kýnalý kýzýma sordum ki... Ýþ

baþka... Kýnalý kýzým dedi ki, ben silah sýkmasýný ne bilirim ana!

Ben de düþündüm ki kýnalý kýzým silah sýkmasýný bilmez. Silahtan da

korkar üstelik. Bizim evimize silah girmedi hiç. Babasý silahý hiç

sevmez kýnalý kýzýmýn... Hepsi yalan yere ýspatçýlýk ediyorlar kýnalý kýzýmýn

üstüne... Garaz olmuþlar. Fahri efendi Aðam böyle iþte... Benim

kýnalý kýzým tüfekten korkar... Tüfek görse ödü kopar... Hükümete

bunu böylece yaz.

Fahri efendi kaðýdý aldý, eski, her bir yaný dökülmüþ daktilosuna

soktu. Gürültüyle yazmaya baþladý. Hiç durmadan, tam beþ sayfa

yazdý:

Bak kadýným, dedi, okuyayým da iyi dinle. Bak gör nasýl donatmýþým.

Fahri efendi, sigarasýný dudaðýnýn bir o tarafýna, bir bu tarafýna atarak bir

çýrpýda dilekçeyi okudu bitirdi:

Nasýl? diye sordu.

Ana:

Eline saðlýk, çok iyi donattýn, dedi.

ABC Amber LIT Converter


http://www.processtext.com/abclit.html
ABC Amber LIT Converter
http://www.processtext.com/abclit.html

Fahri:

Kadýným, dedi, baþkasýna olsa on beþ liraya yazmazdým. Sen

on lira ver. Arzuhali bir donattým ki taþa geçer billahi... Taþa

geçer.

Ana, eli titreyerek, parayý üst üste düðüm attýðý çýkýnýndan çýkarýrken:

Eline saðlýk, dedi. Ýnþallah taþa bile geçer.

Fahri efendi, kýrmýzý onluðu elinde evirir çevirirken dilekçeyi nereye

götüreceðini, ne söyleyeceðini ona iyice anlattý. Kadýn kalkýp giderken:

Kusura kalma Fahri efendi kardaþ, dedi. Gelecekte sana yumurta da

getiririm, yað da...

Aldýðý tarif üzeri gitti, dilekçeyi vereceði yeri buldu. Karþýsýnda kýzýný

alýp getiren adamlardan birini görünce, önce korktu, sonra:

Kurban olduðum Aðam, dedi, benim kýzýmý ne diye aldýn getirdin? Aldýn

getirdin de mahpuslara soktun? Benim kýzým tüfek sýkmasýný bilmez ki, adam

öldürsün. Benim kýzým tüfekten çok korkar...

ABC Amber LIT Converter


http://www.processtext.com/abclit.html
ABC Amber LIT Converter
http://www.processtext.com/abclit.html

Çocukluðunda bir tüfek görse aðlaya aðlaya gelir benim yakama sarýlýr,

saklanmaya çalýþýrdý. Sana bir arzuhal getirdim. Fahri efendi bir

iyice donattý. Oku da kýzý koyver kardaþ. Ayaklarýnýn altýný öpeyim.

Benim kýnalý kýzýmýn hiç suçu yok. Göðnü düþmüþ, o gavur yapýlý

Ýnce Memedlen kaçmýþ... Herkesin kýzý kaçar. Koyver kýzýmý. Tabanlarýný

öpüyüm kardaþ...

Savcý sert:

Çok ukalalýk etme! Býrak arzuhalini de git! dedi. Mahkeme

adil kararýný verecektir.

Baþýný evraklara eðdi, tekrar yazmaya koyuldu.

Ana, mahpushaneye geldiðinde akþam oluyordu. Hatçe sabahtan

beri onu dört gözle beklemiþti.

Bir arzuhal donattýrdým ki Fahri efendiye, taþa demire, geçer.

Onu bir okusun hükümet, seni hemen býrakýr. Suçsuz olduðunu

anlar býrakýr. Arzuhale, senin silahtan korktuðunu yazdýrdým. Hani

çocukken silah görsen kaçardýn da kucaðýma saklanýrdýn. Ýþte onu da

yazdýrdým. Bir donattý Fahri efendi, tam yirmi liralýk donattý. Amma

ABC Amber LIT Converter


http://www.processtext.com/abclit.html
ABC Amber LIT Converter
http://www.processtext.com/abclit.html

benden on lira aldý. Varsýn alsýn kýnalý kýzým için deðil mi, malým da

gitsin, caným da... Bir okusun onu hükümet...

Hatçe:

Keþke öyle olsa, dedi. Sonra anasýnýn gözlerinin içine bakarak,

baþýný önüne eðdi:

Anam, dedi, güzel anam, bana Memedden bir haber getir, bir

daha geliþinde. Ne diyorsun güzel anam? Bana bir haber getir.

Ana kýzgýn:

Zýkkýmýn kökü diyorum, dedi.

Hatçe gözlerini yerden kaldýrýp, yalvarýrcasýna baktý:

Anam anam, sürmeli anam, bak delikte çürüyorum. Memed olmazsa ben

ölürüm. Sen kýzýný öldürmek mi istiyorsun? Ondan bir haber...

Ana:

Zýkkým, dedi. Ýnþallah onu parça parça ederler. Sana ölüm haberini

ABC Amber LIT Converter


http://www.processtext.com/abclit.html
ABC Amber LIT Converter
http://www.processtext.com/abclit.html

getiririm inþallah... deyince kýz aðlamaya baþladý.

Ana, bunun üstüne sustu. Uzun zaman kýz aðladý, o bir þey söylemedi.

Sonra:

Gün batýyor kýnalý kýzým, dedi. Ben gideyim gayri.

Hatçe:

Ana... dedi.

Kadýn durdu. Gözlerine yaþ dolmuþtu:

Peki, dedi, sesi karýncalanarak. Senin gül hatýrýn için bir haber

öðrenmeye çalýþýrým. Memedin anasýný bir dövmüþler ki... Belki ölür

fýkara. Fýkara Dönecik. Saðlýcakla kal kýzým, dedi yürüdü. Korkma,

Fahri efendi iyi donattý arzuhalini.

Verdiði dilekçeye çok güveniyordu.

12

Öyle bir karanlýk vardý ki göz gözü görmüyordu. Orman uðulduyordu.

ABC Amber LIT Converter


http://www.processtext.com/abclit.html
ABC Amber LIT Converter
http://www.processtext.com/abclit.html

Orman kapkara bir duvar gibi karanlýða gerilmiþti. Ta uzakta,

daðýn doruðuna yakýn yerde, ipil ipil bir ateþ yanýyordu. Aðaçlara

çarpa çarpa el yordamýyla yürüyorlardý. Ama çok gürültülü... Gece

ýslak ýslak kokuyordu. Çam, gürgen, mantývar, peryavþan, çobançýrasý,

ter kokuyordu. Ekþi ter... Püren kokuyordu. Gökyüzünde de bir iki

yýldýz parlayýp sönüyordu.

Aylardan beri bir sürü ev basmýþlar, yol kesmiþler, candarmalarla

çarpýþmýþlardý. Candarmalar öteki eþkýyalarýn arkalarýný býrakmýþ.

Deli Durdu çetesinin üstüne düþmüþtü. Deli Durdu da candarmalarla

alay ediyordu. Oynuyordu. Memed az zamanda kendini göstermiþ,

arkadaþlarýna, Deli Durduya kendini sevdirmiþti. Çeteye yardýmý dokunuyordu.

Durdunun karanlýktan sesi geldi:

Burada kalalým. Bittik. Öldük. Ýki günden beri durmadan kaç

babam kaç, nolacak halimiz böyle! Burada! Sesi hýnçlý, inatçýydý.

Memed yanýna vardý:

Yavaþ. Usul konuþ Aðam.

Durdu:

ABC Amber LIT Converter


http://www.processtext.com/abclit.html
ABC Amber LIT Converter
http://www.processtext.com/abclit.html

Nolacak yani? diye hýþýmla konuþtu. Memed deðil de baþkasý

konuþsaydý bu biçimde, bu kadar içerlemezdi. Dün gelmiþ de bugün

eþkýyalýk dersi veriyor.

Düþmanýn karýncaysa da... dedi, Memed.

Durdu:

Eeee sonra?

Memed, Durdunun alayýný fark etmemiþ gibi davrandý.

Yani demem odur ki... hor bakma.

Durdu dayanamadý, içindekini dýþarýya vurdu:

Ohhooo, bre Ýnce Memed, Süleyman Kahya seni bize arkadaþ

deðil, erkanýharp göndermiþ. Karýþma böyle iþlere!

Cabbar Memedin solunda yürüyordu. Hýzlý hýzlý soluk alýyordu:

Memed doðru söylüyor Aða, dedi. Ormanda kalýrsak kuþatýrlar.

ABC Amber LIT Converter


http://www.processtext.com/abclit.html
ABC Amber LIT Converter
http://www.processtext.com/abclit.html

Ardýmýzdalar. Habire takip ediyorlar. Keklik gibi avlarlar

alimallah, bir çevirirlerse... Asým Çavuþ böyle bir fýrsat arýyor zaten,

yavaþ...

Memed:

Keklik gibi...

Cabbar:

Arkamýzda az boz candarma yok. Candarmalara köylüleri, bize

düþman eþkýyalarý da kat Aða... Onlarla baþa çýkamayýz.

Memed:

Baþ edemeyiz. Cephanemiz bile yok:

Durdu olduðu yerde dikildi kaldý:

Buradan bir adým ileri atmak yok.

Sesi ormanda çýn çýn öttü:

ABC Amber LIT Converter


http://www.processtext.com/abclit.html
ABC Amber LIT Converter
http://www.processtext.com/abclit.html

Ýki günden beri köpek gibi kaçýyoruz. Köpek!

Ýçlerinde biri vardý: Recep Çavuþ. Nerden geldiði, kaç yýldýr eþkýyalýk

yaptýðý hakkýnda doðru dürüst hiç kimse bir þey bilmiyordu.

Geçmiþini ona kimse de soramazdý. Buna, soraný öldürecek kadar kýzardý.

Sonra bir daha ne bir yerde bulunur, ne de karþýlaþtýðý zaman konuþurdu.

Kýrk yýllýk düþmanmýþ gibi. Elliyi geçkindi. Hakkýnda bilinen tek þey Koca

Ahmet çetesinden oluþuydu. Çete affa uðradýðýnda herkes gitmiþ hükümete

teslim olmuþ, o affý kabul etmemiþ, bir iki yýl daðlarda tek baþýna gezmiþ,

iki yýl sonra, daðlarda yeniden eþkýyalar türeyince onlara karýþmýþtý. Girip

çýkmadýðý çete yoktu. Bütün çeteler onu tanýr, sayar, severdi. Öyle, bir

çeteye mal olup kalmazdý.

Bugün caný istemiþ, Deli Durdu çetesine gelmiþ, yarýn caný ister Deli

Durdunun can düþmaný Yozcu çetesine gider. Kimseye, kimse hakkýnda dedikodu

etmez, bir tek laf söylemezdi. Öbür gün de Kürt Reþo çetesine... Her çetede

yeri vardý. Ona niçin geldin, niçin gidiyorsun, diyen de olmazdý. Üstelik,

kimin çetesine gelirse, o çete sevinirdi. Onu uður saymýþlardý.

Eþkýyalýkta da çok ustaydý. Bir kez çarpýþmaya tutuþmayagörsün,

eli makineli tüfek gibi iþlerdi.

Karanlýkta, tok, alýþýlmamýþ sesi duyuldu:

ABC Amber LIT Converter


http://www.processtext.com/abclit.html
ABC Amber LIT Converter
http://www.processtext.com/abclit.html

Durdu, çocuklar doðru söylüyorlar. Ormandan çýkýp kayalýklarý

tutalým.

Durdu:

Recep Çavuþ, Recep Çavuþ, diye baðýrdý, buradan ileriye bir

adým bile atýlmayacak.

Cabbar:

Durdu Aðam, dedi, hiçbir þey gelmezse ellerinden, bizi kuþatýrlar,

ormaný da ateþ verirler...

Durdu:

Bir adým bile...

Cabbar:

Etme Aðam!

Durdu:

ABC Amber LIT Converter


http://www.processtext.com/abclit.html
ABC Amber LIT Converter
http://www.processtext.com/abclit.html

Atýlmýyacak.

Cabbar:

Periþan olacaðýz.

Durdu:

Ben çete baþý mýyým?

Cabbar:

Heyye, dedi, sen çete baþýsýn.

Memed:

Heyye.

Ötekiler de öyle söylediler.

Memed:

ABC Amber LIT Converter


http://www.processtext.com/abclit.html
ABC Amber LIT Converter
http://www.processtext.com/abclit.html

Aðam, dedi, bir þey deyim de darýlma.

Durdu:

De bakalým erkanýharp, diye güldü.

Memed:

Hiç olmazsa, sýk aðaçlýklý, taþlý çukurlu bir yere varalým.

Durdu:

Bir tek adým atýlmayacak.

Oraya, dikildiði yere oturuverdi. Ötekiler de oturdular. Uzun

zaman hiçbirisinden ses çýkmadý. Bir ikisinin elindeki cýgaranýn ýþýðý

karanlýkta yýldýz gibi parlýyordu. Kimseden çýt çýkmýyordu.

Cabbar ayaða kalktý.. Gerindi. Yukarý doðru yollandý. Memed de

arkasýndan gitti.

Cabbar bir aðacýn dibine su dökmeye oturdu. Memed de yanýna.

Bir zaman sonra, Cabbar iþini bitirdi ve kalktý. Memed de arkasýndan.

Arkalarýný dönünce hafif bir ýþýk gördüler, þaþtýlar. Olduklarý

ABC Amber LIT Converter


http://www.processtext.com/abclit.html
ABC Amber LIT Converter
http://www.processtext.com/abclit.html

yerde kalakaldýlar. Durdu, çam dallarýný tutuþturmuþtu. Ateþin ýþýðýnda

ðölge gibi sallanýyordu.

Memed:

Düpedüz ölümünü arýyor bu adam.

Cabbar:

Asým Çavuþ neysem ne ya, arkamýzdaki, köylüler beterin beteri.

Hepsi donsuz býraktýklarýmýz.

Memed:

Ben geldim geleli, en az beþ yüz kiþiyi donsuz býraktýk.

Cabbar:

Soyduðumuz elbiseleri, bari köylerin fýkaralarýna daðýtsaydýk.

Belki köylülerin elinden kurtulurduk. Kurtulamadýðýmýzýn sebebi var,

iki gündür. Dýþarda hiç yardýmcýmýz yok. Hele köylüler, Aksöðütlüler,

ellerine geçþek, bizi havada yerler. Zulüm... Durdu yapmadýðýný

býrakmadý Aksöðütte. Zulüm. Akla hayale gelmez iþkenceler, hakaretler...

ABC Amber LIT Converter


http://www.processtext.com/abclit.html
ABC Amber LIT Converter
http://www.processtext.com/abclit.html

Memed:

Bana bak kardaþ, dedi, insanlarýn üstüne çok varmamalý. Öldürmeli,

dövmeli, ama üstlerine çok varmamalý. Donsuz, çýrýlçýplak, köyüne, evine

girmesi bir adama ölümden zor gelir. Ýþte bunu yapmamalý. Ýnsanlarla

oynamamalý. Bir yerleri var, bir ince yerleri, iþte oraya deðmemeli. Ben

Abdi Aðadan biliyorum. Yoksa... Korkmalý insanlarýn bu tarafýndan. Aþaðý

görmemeli insanlarý...

Dönerken ufacýk bir suya düþtüler. Dize kadar battýlar. Su yarpuz

yarpuz koktu. Gece yarpuz koktu. Yýldýzlar kývýlcýmlandýlar. Her bir

yer yarpuza kesti. Küçük su, yýldýzlar, uðultulu çam aðaçlarý, yarpuz

yeþili kokusu...

Keþke Deliyi kandýrsak da buraya çeksek.

Cabbar:

Öldürsen yarým adým attýramazsýn. Ýnat.

Durdunun ateþi koskocaman olmuþtu. Bir harman yeri kadar yer

tüm yalýma kesmiþti. Yalýmlar göðe çýkýyordu. Kocaman kütükler çatýrdayarak

ABC Amber LIT Converter


http://www.processtext.com/abclit.html
ABC Amber LIT Converter
http://www.processtext.com/abclit.html

yanýyordu.

Durdu gülerek ateþin etrafýnda gidip geliyordu:

Bakýn hele þu ateþe. Bu ateþten geçilir mi? Nerde yakýlýr böyle

ateþ?

Cabbar:

Keþke yanmasaydý.

Durdu:

Gürül gürül.

Cabbar:

Keþke...

Durdu:

Kes gayrý Cabbar, diye çýkýþtý.

ABC Amber LIT Converter


http://www.processtext.com/abclit.html
ABC Amber LIT Converter
http://www.processtext.com/abclit.html

Gece orada, ateþin yanýnda kaldýlar. Korkudan hiçbirisini uyku

tutmadý. Durdudan baþka. Her birisinin içinde uykuda bastýrýlýp, öldürülmek

korkusu vardý. Böyle bir korku kimin içine girmiþse onu iflah etmemiþtir.

Güya üç kiþiyi, Recep Çavuþu, Horaliyi, Memedi nöbete dikip,

ötekiler uykuya yattýlar. Bir zaman uyumaya çalýþtýlar. Yattýklarý yerde

döndüler durdular. Olmadý. Önce Cabbar kalktý. Ocaðýn baþýna baðdaþ kurup

oturdu. Onun arkasýndan ötekiler... Durdu rahat, mýþýl mýþýl uyuyordu. Ocaðýn

baþýnda, konuþmadan gözlerini ateþe dikip kaldýlar.

Tan yerleri ýþýrken bir cayýrtý baþladý. Dört bir taraftan kurþun

kum gibi kaynýyor. Akþamdan beri ha baþladý, ha baþlayacak diye bekleyip

duruyorlardý. Þaþýrmadýlar. Ateþin baþýndan kaçýp uzaða siperlendiler.

Memed, kulaðýnýn dibinden kurþunlar výnlýyarak geçerken kendisini ancak bir

aðaç köküne atabildi.

Gedikli Asým Çavuþun arka yaný açýk kalmýþ, Memed de tam oraya düþmüþtü.

Tüfeði doðrulttu. Ýçinden kusmak geldi. Sonra indirdi baþka yana sýktý.

Kendi kendine güldü:

Çavuþ, Çavuþ! diye baðýrdý. Ýyi siperlenmemiþsin. Yersin kurþunu.

Çavuþ farkýna vardý. Yanýna yönüne kurþun yaðýyor. Yeri yer

deðil. Tam bu sýrada þapkasýný kurþun alýp götürüyor.

ABC Amber LIT Converter


http://www.processtext.com/abclit.html
ABC Amber LIT Converter
http://www.processtext.com/abclit.html

Ulan, diyor, ulan bir düþersen elime.

Memed:

Bana Ýnce Memed derler, Çavuþ. Sen ancak ölümü geçirirsin

eline. Çoluk çocuðun var. Çekil git Çavuþ. Var git iþine.

Çavuþ:

Çok yazýk, diyor.

Kabzayý tutan elini bir kurþun sýyýrýyor. Elinden kan sýzýyor topraða.

Var git Çavuþum iþine. Deðme bize. Ölümün bizden olmasýn.

Çok düþtün üstümüze.

Her bir tarafý kurþuna açýk. Korkuyla geri çekiliyor. Düþünüyor

ki þapkasýný alýp götüren, elini sýyýran kurþunu sýkan adam kendisini

çoktan vurabilirdi. Bu Ýnce Memed de kim? Deli Durdu onu böyle

yakalamýþ olsaydý hali dumandý! Ýnce Memed! Böyle bir ad anýmsamýyor. Çok

Memed var. Ama Ýnce Memed?

Ulan, diyor, ulan, sana Ýnce Memedliði gösteririm. Tatlý.

Kurþun yaðýyor. Þafaða kýrmýzý, yaðlý kurþunlar yaðýyor. Durdu

ABC Amber LIT Converter


http://www.processtext.com/abclit.html
ABC Amber LIT Converter
http://www.processtext.com/abclit.html

açýklýkta dört dönüyor. Canýný diþine takmýþ habire kurþun sallýyor.

Sonra arada bir duruyor, Çavuþa küfrediyor.

Çavuþ, Çavuþ! Deli Durduyu kaçtý sanma. Seni yüzbaþýyýn yanýna donsuz

göndereceðim. Ýðne kadar yerini göster. Donsuz.

Çavuþ, candarmalar, köylüler sarmýþlar dört bir yaný. Tam kafes...

Kapana kýsýldýklarýný anlýyor Deli Durdu. Sürüne sürüne Ýnce Memedin

yanýna geliyor. Çetesi içinde en güvendiði adam Memeddir. Bulunduklarý yer

kurþuna açýk. Biraz yakýna gelebilseler, çemberi daraltsalar, hepsini teker

teker vurabilecekler.

Durdu, belki ömründe ilk defa azýcýk telaþlanýyor. Kapan zorlu

bir kapan. Ötekiler de korkuyorlar Durdudan. Daraltamýyorlar.

Burada, bu ormanýn açýklýðýnda, Durdunun onlarla çarpýþmayý kabul etmesine

þaþýyorlar. Bunda bir kurnazlýk, bir hile var mutlak, diyorlar.

Ýþte, bu yüzdendir ki bulunduklarý yerde kalýyorlar. Bir türlü akýl

erdiremiyorlar Durdunun kaçýp kaçýp da çarpýþmayý burada, açýklýkta

kabul etmesine.

Ýþler kötü, dedi Durdu. Ter içinde kalmýþtý. Soluyordu. Hiçbirimiz

kurtulamýyacaðýz.

ABC Amber LIT Converter


http://www.processtext.com/abclit.html
ABC Amber LIT Converter
http://www.processtext.com/abclit.html

Bu sýrada biri:

Yandým anam, diye baðýrdý.

Durdu:

Bu birincisi, dedi. Recep Çavuþ gitti.

Sonra:

Hiçbirisinden korkmam bunlarýn. Ýçlerinde Dörtyollu diyorlar,

bir candarma var. Bir de bizim köyden Kara Mustan var. Onlar

olmasýn içlerinde, yarar çýkarým. Onlar, pireyi bile sektirmezler,

vururlar.

Memed arkaya baktý:

Benim tüfeðim kýzdý, dedi. Elimi yakmaya baþladý. Ne yapmalýyým?

Durdu:

Çok kurþun yakmýþsýn Memed kardaþ. Yoksa elindeki tüfek iyi

ABC Amber LIT Converter


http://www.processtext.com/abclit.html
ABC Amber LIT Converter
http://www.processtext.com/abclit.html

tüfektir. Ateþi kes de biraz, tüfeði topraða bele. Kýzgýný geçer. Sonra

hiç sýkamazsýn. Þiþer kalýr.

Memed:

Tüh! diye acýndý. Tüh!

Durdu:

Kardaþ! diye söylendi usuldan. Çevrildik. Bana bakmayýn.

Benim çok tecrübem vardýr. Nereden olsa yarar kurtulurum. Ölsem

de výz gelir. Sizi düþünüyorum. Benim yüzümden... Deliliðim yüzünden...

Sizler nasýl kurtulacaksýnýz? Kaygým o. Arkadaþlarýný koymuþ da

kaçmýþ Deli Durdu derler.

Memed:

Bence hiçbir çare yok, dedi. Akþama kadar bekleyeceðiz.

Bu sýrada Durdunun tam önüne iki kurþun saplandý. Toz çýkardý.

Memed:

ABC Amber LIT Converter


http://www.processtext.com/abclit.html
ABC Amber LIT Converter
http://www.processtext.com/abclit.html

Çare yok, dedi. Akþama kadar dayanmalýyýz.

Durdu topraða saplanan kurþunlarýn yerini gösterip:

Bu kurþun Kara Mustanýndýr. Ýkimizi de vurur þimdi. Bir yerimizi görmüþ

olacak.

Memed:

Durdu Aðam, öldü mü ola Recap Çavuþ? Bir yanýna varsak...

Durdu:

Dur hele; dedi. Herif haklayacak bizi. Dur hele!

Bu sýrada önlerinden büyük bir toz bulutu kalktý. Yanlarýna yönlerine ne

kadar kurþun düþmüþtü onlar da farkýnda deðillerdi.

Durdu:

Demedim mi sana? Bu Kara Mustan namussuzunu bilirim.

Memed:

ABC Amber LIT Converter


http://www.processtext.com/abclit.html
ABC Amber LIT Converter
http://www.processtext.com/abclit.html

Vay anasýný!

Durdu:

Hemen yerimizi deðiþtirmezsek...

Yuvarlana yuvarlana, büyücek bir aðacýn arkasýna vardýlar.

Ýçlerinde bu Kara Mustan olmasa...

Memedin kafasý hep Recep Çavuþla uðraþýyordu.

Recep Çavuþtan ses seda yok. Bir yanýna varsak...

Baþlarýna kurþun yaðýyor. Kurþunlar ormanýn dallarýný kýrýyor.

Dallarý buduyor. Süründüler. Kurþun altýnda Recep Çavuþun yanýna vardýlar

ki, Recep Çavuþ sað yanýna yatmýþ, her bir tarafý kan içinde. Onlarý görünce

acýdan diþlerini sýkarak gülümsedi. Baþýný zorla kaldýrarak:

Uþaklar, dedi, baþýnýzýn çaresine bakýn. En az yüz elli kiþiler.

Beni olduðum yerde býrakýn. Kader böyle imiþ...

ABC Amber LIT Converter


http://www.processtext.com/abclit.html
ABC Amber LIT Converter
http://www.processtext.com/abclit.html

Yarasýna baktýlar. Çavuþ kurþunu boynundan yemiþ... Boynundan giren kurþun,

kürekkemiðinin üst baþýndan, kemiðe bir þey yapmadan çýkmýþ. Kurþun, çýktýðý

yeri liyme liyme etmiþ.

Size bir sözüm var, dedi Recep Çavuþ. Þu Cabbar var ya, onu

gözden ýrak etmeyin. Saðlam, babayiðit çocuk. Bir orduya baþ gelir.

O olmasa beni sarat gibi ederlerdi. Kendi üstüne çekti ateþi, benim

vurulduðumu görünce. Öyle bir ateþ açtý ki ondan sonra da onlara...

Þaþýrdýlar.

Gömleðini yýrtarak yarasýný sardýlar. Recep Çavuþ uyuklar gibi:

Yarýn, dedi. Yarýn çemberlerini.

Memed:

Mümkünü yok onun, Çavuþ, dedi. Yarmaya çalýþýrsak vuruluruz. Bizden,

iþte böyle korkuyorlar. Ya akþama kadar dayanacaðýz, ya da burada öleceðiz.

Recep Çavuþ düþündü. Yüz etleri gerili. Baðýrmamak için zor tutuyor kendisini.

Bak, bunu doðru düþünüyorsun, Memedim. Ýçinizden bir tanesi

bile kaçmaya kalkarsa hepiniz ölürsünüz. Toplayýn arkadaþlarýn hepsini, bir

adým atmamaya, geriye bir adým atmamaya ant için. Anladým ki onlardan kaçmak

ölmek demektir. Dayanýn. Öyle sanýyorum ki üstünüze gelemezler. Gelecek

ABC Amber LIT Converter


http://www.processtext.com/abclit.html
ABC Amber LIT Converter
http://www.processtext.com/abclit.html

olsalardý, çoktan gelirlerdi. Bir þeyden, bir tuzaktan korkuyorlar.

Memed:

Haydi Durdu Aðam, þu iþi yapalým.

Recep Çavuþ:

Zalanýn oðlundan korkulur. Ödleðin birisidir. Ona göz kulak

olun.. Belki o kaçar...

Durdu:

Toplayalým arkadaþlarý. Horaliyle Cabbar ateþi sürdürsünler,

oyalasýnlar.

Arkasýndan da toplanma ýslýðýný çaldý. Arkadaþlarý, bu zamanda,

kurþun kaynarken; bu toplanma ýslýðýna bir anlam veremediler.

Zalanýn oðlu:

Bu kýyamette nasýl toplantý yapýlýr? diye yanýndaki arkadaþa

dert yandý. Kurtuluþ yok zaten. Recep Çavuþ gitti.

ABC Amber LIT Converter


http://www.processtext.com/abclit.html
ABC Amber LIT Converter
http://www.processtext.com/abclit.html

Önce Horali geldi. Sonra Ala Yusuf... Sonra da Güdükoðlu.

Durdu:

O Zalanýn oðlu nerede? diye ikircikli sordu:

Horali:

Geliyor, dedi. Topraða yapýþmýþ, bir tek kurþun bile sýkmadý.

Habire titriyordu.

Durdu:

Acaip, dedi. Ýçimizde en cesur onu bilirdim.

Tam bu sýrada sürüne sürüne Zalanýn oðlu da geldi. Elleri kan

içinde kalmýþtý.

Durdu, Horaliyle Cabbara:

Haydiyin siz ateþi sürdürün, dedi. Oyalayýn onlarý.. Bizim konuþacaklarýmýz

var.

ABC Amber LIT Converter


http://www.processtext.com/abclit.html
ABC Amber LIT Converter
http://www.processtext.com/abclit.html

Bu, toplanmak için, bir anlýk ateþ kesilmesi, Asým Çavuþu iyice

kuþkulandýrmýþtý. Deli durduyla, bu ilk karþýlaþmasý deðildi. Ama

onun ne yapacaðý hiç kestirilemezdi. En delice hareket ettiði gibi,

eri akýllý da hareket edebilirdi. Bu, ormanýn açýklýðýnda çarpýþmayý kabul

eden, ya düpedüz ölmek istiyor, ya çok acemi, deli, serseri, ya da

bir tuzaðý var. Deli Durdu gibi iðnenin deliðinden geçen bir adam, hiç

tongaya basar mý? Asým Çavuþa göre, mutlak bir tuzaktýr bu! Ha

çýktý, ha çýkacak! Buna karþý ne yapmalýydý? Bunu bilemiyordu iþte.

Çekse gitse saygýnlýðý beþ paralýk olurdu. Gitmese, mutlak bir tuzak

vardý bunun içinde... Mahvolacaktý. Þapkasýný alýp götüren, elini sýyýran

kurþunlar da neydi ola? Bir uyarý mý? Memedin sözleri de iyice

ürkütmüþtü onu. Eðer isteseydi o kurþunlarý atan, onu çoktan öldürürdü.

Çekip gitmek de elinden gelmiyordu. Hazýr Deli Durduyu çembere almýþken...

Deli Durdu bir daha böyle çembere düþer miydi?

Arkadaþlar, diye seslendi, hiçbiriniz yerinizden ayrýlmayýn. Bakalým

ne yapacak bu Deli. Çevrilmiþ zaten. Avucumuzun içinde. Bu adam, kendi

isteðiyle avucumuzun içine düþtü. Yoksa, çoktan Mordaðýn kayalýklarýný

tutabilirdi...

Onbaþý yalvarýyordu:

ABC Amber LIT Converter


http://www.processtext.com/abclit.html
ABC Amber LIT Converter
http://www.processtext.com/abclit.html

Bu deli pezevengi ben bilirim. Delinin biridir. Caný istemiþ burada

kalývermiþtir: Hiçbir tuzak düþünmemiþtir. Kendisine çok güvenir. Çemberi

daraltalým, bak nasýl avucumuza düþecek.

Asým Çavuþ:

Yýllarca eþkýyalýk yapmýþ, Deli Durdu gibi it oðlu it bir eþkýya

kolay kolay burada çarpýþma kabul etmez. Hiç olmazsa ormanýn kuytuluðuna

çekilir. Ormanýn en aðaçsýz yeri... Bunda mutlak bir iþ var. Tetik duralým.

Onbaþý:

Etme gediklim, dedi, o çok güvenir kendine. Saralým þunu da bitirelim

iþini. Daraltalým çemberi. Bir kaþýk suda boðarýz.

Çavuþ:

Duralým durduðumuz yerde, diye Onbaþýya çýkýþtý.

Horaliyle Cabbarýn ateþi yeniden baþlayýnca, Çavuþ bunu bir

türlü anlayamadý. Ne oluyordu?

Durdu:

ABC Amber LIT Converter


http://www.processtext.com/abclit.html
ABC Amber LIT Converter
http://www.processtext.com/abclit.html

Arkadaþlar, dedi, birbirimizden ayrýlmak yok. Hepimiz bir

yerden ateþ edeceðiz. Üstümüze gelip, tüfeði kafamýza sýksalar bile yerimizden

kýmýldamak yok. Söz mü?

Hep bir aðýzdan:

Söz, dediler.

Durdu:

Öyleyse iyi bir yer bulun. Siperlenecek iyi bir yer...

Memed:

Ben bulayým mý?

Sen bul.

Memed bu sýrada:

Yatýn yatýn, diye baðýrdý. O hýzla yere attý kendisini. Ötekiler

de yattýlar. Kulaklarýnýn dibinden výnlýyarak kurþunlar geçiyordu.

ABC Amber LIT Converter


http://www.processtext.com/abclit.html
ABC Amber LIT Converter
http://www.processtext.com/abclit.html

Durdu:

Gördüler, dedi. Rahat vermezler burada.

Uzun zaman yattýklarý yerden kalkmadýlar. Kurþunlar saðlý sollu

pat pat diye yanlarýna düþüyordu. Výzýldýyordu kurþunlar.

Zalanýn oðlu daha titriyordu.

Vay! Vay! dedi. Memed vurulmuþ: Gözleri de fal taþý gibi

açýldý.

Durdu:

Gerçek mi? dedi.

Memed, kendinden söz edildiðini sezinleyerek, onlara döndü,

sonra:

Ne var?

Zalanýn oðlu, diþleri diþlerine çarparak:

ABC Amber LIT Converter


http://www.processtext.com/abclit.html
ABC Amber LIT Converter
http://www.processtext.com/abclit.html

Üstün baþýn kan içinde. Vurulmuþsun.

Memed:

Hiçbir acý duymadým, dedi. Elini baþýna götürdü. Eline baktý.

Eli kýzýl kan içinde kaldý. Yüreði hýzla çarpmaya baþladý. Orasýnda burasýnda

yarayý araþtýrdý bulamadý.

Durdu, sararmýþ yüzle Memedin yanýna geldi. Yarayý aramaya

baþladý. Buldu:

Baþýndan, dedi, azýcýk çizmiþ.

Memed:

Aldýrma, dedi gülümseyerek. Siftah bir...

Kalktý, ormana daldý. Kurþun altýnda hiçbir þey yokmuþ gibi yürüyordu.

Biraz sonra da:

Buraya gelin, diyen sesi duyuldu.

Candarmalar göz açtýrmýyorlardý. Gittiler.

ABC Amber LIT Converter


http://www.processtext.com/abclit.html
ABC Amber LIT Converter
http://www.processtext.com/abclit.html

Burasý, yýkýlmýþ aðaçlarýn üst üste yýðýldýðý bir çukurdu.

Durdu:

Tamam, dedi. Aðaçlarý çýkaralým.

Birden üstlerinde bir kaynaþma oldu. Yapraklar dökülmeye, dallar

çatýrdamaya baþladý. Aðaçlarý çýkaramadan çukura atlayýp, karþýlýk

verdiler edilen ateþe. Yaðmur gibi kurþun yaðdýrýyordu iki taraf da.

Belki böyle yarým saat hiç durmadan karþýlýklý ateþ edildi. Sonra bir

ara iki taraf da ateþi nedense kesiverdi. Durdu artýk hiç

korkmuyordu.

Gelseler, þimdiye gelirlerdi. Çemberi daraltsalar bile akþama o

kadar çok kalmamýþtý. Dayanabilirdi o zamana kadar. Þu Çavuþun önünden

kaçmak istemiyordu artýk.

Sonra Horaliyle Cabbar da geldi çukura.

Cabbar:

Hani Recep Çavuþ? deyince ortalýk karýþtý.

ABC Amber LIT Converter


http://www.processtext.com/abclit.html
ABC Amber LIT Converter
http://www.processtext.com/abclit.html

Memed:

Birbirinize hiç kýzmayýn. Ben gider alýr getiririm onu.

Ortalýk yatýþtý.

Emekliye sürüne çukurdan çýktý. Yorgundu. Yorgunluktan soluk

alacak halde deðildi. Vardý bir kütüðün dibine uzandý. Bu sýrada karþý

tarafýn ateþi yeniden baþladý. Kütüðün altýndan bir türlü çýkamýyordu.

Nereden geliyor, nereden atýlýyorsa, kurþunlar o kütüðü boyuna

dövüp duruyordu. Bir atlama yaptý. Bir tarafý müthiþ acýdý. Kendi

kendine, kurþun yedim, dedi. Kalktý. Saðýný solunu yokladý. Aðrýyan yeri

yokladý. Yara yoktu.

Recep Çavuþun yanýna vardýðýnda her bir yaný kana batmýþ, eli

ayaðý da parçalanmýþtý.

Recep Çavuþ onu görünce:

Ulan, dedi, bu ne hal? Kan içinde yüzüyorsun.

Memed gülümsedi. Yüzü gözü öylesine kan içindeydi ki, gülümsemesi belli

ABC Amber LIT Converter


http://www.processtext.com/abclit.html
ABC Amber LIT Converter
http://www.processtext.com/abclit.html

olmadý.

Haydi gidelim, Recep Çavuþ. Senin için geldim.

Recep Çavuþ:

Gidin yavrum, dedi, siz kendiniz kurtulun da ben kalayým.

Herifler dört bir yaný kuþatmýþlar. Bir deli itin yüzünden bu hallere

düþtük iþte. Hiçbiriniz kurtulamayacaksýnýz bu çemberden. Nereye

baksan oradan kurþun geliyor. Asým Çavuþ akýllanmýþ gayri. Býrakýn

beni de ben kalayým burada. Bana bak, oðlum Memed, sen iyi bir çocuksun,

eðer bu çemberden kurtulursan gezme bu deliyle. Benim þaþtýðým, vakit öðleyi

geçti, bunlar daha neden çemberi daraltmýyorlar? Nemiz var, nemiz yok

öðrendiler?

Memed:

Korkuyorlar, dedi.

Recep:

Çok tuhaf.

ABC Amber LIT Converter


http://www.processtext.com/abclit.html
ABC Amber LIT Converter
http://www.processtext.com/abclit.html

Memed:

Tek korktuklarý bizim onlara tuzak kurduðumuzdur. Öyle sanýyorlar.

Bilmiyorlar ki Deli Durdu zýpýrlýðýndan kaldý ormanýn açýklýðýnda. Bunu hiç

akýllarý almýyor. Bilmiyorlar ki Durdu, ateþinden vazgeçemedi. Haydi Çavuþ

kalk gidelim. Ölürsek de beraber, kalýrsak da...

Recep Çavuþ:

Memedim, dedi, bundan bir kurtulabilsem...

Memed:

Yaran hafif Çavuþ. Kurtulursun.

Çavuþ yürüyecek halde deðildi. Aðýr, kocaman Çavuþu Memed

sýrtýna aldý. Biraz götürdükten sonra, yere býrakýverdi.

Çavuþ Memedin gücünün yetmediðini anladý:

Yavrum, böyle olmayacak. Sýrtýna alma beni. Gel de sana dayanayým. Böyle

daha iyi...

Memed:

ABC Amber LIT Converter


http://www.processtext.com/abclit.html
ABC Amber LIT Converter
http://www.processtext.com/abclit.html

Olur, dedi.

Geçtikleri yerlerde büyük büyük kan pýhtýlarý býrakýyorlardý. Kurþuna

tutuldular bu ara da... Topraða yapýþýrcasýna yattýlar. Herhal görülmüþlerdi,

Kurþunlar hep saðlý sollu topraða saplanýyordu.

Recep Çavuþ:

Ýþi azýttýlar. Yenice akýllarý baþlarýna geldi tereslerin.

Bin bir bela içinde çukura geldiklerinde, iki kiþiyi daha vurulmuþ

gördüler. Zalanýn oðluyla Horali yaralanmýþtý. Zalanýn oðlu hala durmadan

titriyordu. Aðlýyor, baðýrýyor, çaðýrýyor, tirtir titriyordu.

Kuþatmanýn daraldýðýný fark ettiler. Karþý tarafýn atýþlarý da daha

korkutucu olmaya baþladý. Durdunun köylüsü Kara Mustan da bu sýrada boyuna

baðýrýyordu:

Deli Durdu, diyordu. Aksöðüt köyü senin yiðitliðini biraz

sonra görecek. Mustafa dayýný sen iyi bilirsin... Maðrur olma

oðlum...

Deli Durdu kýzýyordu. Kýzýyor, karþýlýk vermiyordu. Uzun zaman

ABC Amber LIT Converter


http://www.processtext.com/abclit.html
ABC Amber LIT Converter
http://www.processtext.com/abclit.html

ateþi böyle sürdürdü.

Kara Mustan:

Oðlum Deli Durdu, diyordu, dilin boðazýna mý aktý?

En sonunda Durdu dayanamadý, ayaða kalktý:

Kara Mustan Dayý, dedi, ben seni iyi bilirim. Sen de beni iyi

bilirsin. Eðer karýyýn donunu senin baþýna þapka yapmazsam bana da

Deli Durdu demesinler. Bu Deli Durduluk bana haram olsun!...

Tam bu sýrada Memed, ayakta dikilmiþ duran Durduyu kendine

doðru hýzla çekti. Durdu o hýzla Memedin üstüne yuvarlandý. Bir an,

saniyenin yarýsý kadar bir an daha ayakta kalsaydý. Durdu, beþ tane

kurþunu birden yemiþti. Çünkü karþý taraftan Kara Mustanla birlikte

dört kiþi ona niþan almýþtý. Tüfeðin beþi de birden patladý ama,

Durdu yerinde yoktu.

Recep Çavuþ:

Ulan Deli deyyus, dedi, soytarýlýðý bir daha yaparsan ilk kurþunu

benden yersin. Hep senin yüzünden zaten.

ABC Amber LIT Converter


http://www.processtext.com/abclit.html
ABC Amber LIT Converter
http://www.processtext.com/abclit.html

Deli Durdu Recep Çavuþun bu sözlerine güldü:

Kurþun sýkacak halin var da neden baþkalarýna sýkmazsýn?...

Recep Çavuþ Memedi göstererek:

Þu bir karýþ çocuða dua oku, dedi. O olmasaydý halimiz dumandý.

Memed içinde müthiþ bir acý duydu. Durduya þöyle bir baktý.

Durdu da ona dostça baktý.

Memedin ellerinde, yüzünde, saçlarýnda kurumuþ kaný görünce

kendi kendine gülümsedi. Onun geldiði günü anýmsadý. Nasýl da büzülmüþtü

Süleymanýn arkasýna... Süleymanýn arkasýna gizlenmiþ, orada küçücük kalmýþtý.

Durdunun gözleri ýþýklý bir sevgiyle doldu.

Ýnsanoðlu, dedi kendi kendine, neleri yok ki... Ýþte bir avuç

çocuk, dün eþkýya oldu, bugün elli yýllýk eþkýyadan daha tecrübeli, daha

usta...

Önlerinden bir ses:

ABC Amber LIT Converter


http://www.processtext.com/abclit.html
ABC Amber LIT Converter
http://www.processtext.com/abclit.html

Teslim olun, diye baðýrdý.

Durdu:

Al sana Kara Mustan, dedi. Bu da senin olsun...

Kara Mustan bir dana gibi böðürerek yere düþtü.

Durdu, Recep Çavuþa:

Bunda da mý haksýzým, Çavuþ? diye sordu.

Recep Çavuþ:

Eline saðlýk. Allahýnýzý severseniz, siz burada ölmeye karar mý

verdiniz?

Durdu:

Verdik. Yemin de ettik. Bu çukurdan çýkmayacaðýz. Sen öyle

söylemedin miydi?

ABC Amber LIT Converter


http://www.processtext.com/abclit.html
ABC Amber LIT Converter
http://www.processtext.com/abclit.html

Recep Çavuþ:

Makineliyle baþladýlar. Tarýyorlar. Artýk kurtuluþ umudu kalmadý. Ya

ölüm, ya teslim.

Memed hayretle, korkuyla sordu:

Ya ölüm, ya teslim mi?

Kafasýnda o pirinç parýltýsý bir yalýmlandý, yayýldý, geçti gitti.

Recep Çavuþ:

Baþka bir yol biliyorsan sen söyle Ýnce Memed.

Memed:

Sen bilmezsen Çavuþ, ben ne bilirim.

Çavuþ düþündü kaldý. Yarasý sýcaklýðýný yitirmiþ, acýmaya baþlamýþtý.

Düþünmeye bile fýrsat vermiyordu. Çavuþ baþý önde, habire yüzünü buruþturup,

dudaklarýný geviyor. Habire geviyordu.

ABC Amber LIT Converter


http://www.processtext.com/abclit.html
ABC Amber LIT Converter
http://www.processtext.com/abclit.html

Sonra Çavuþ baþýný kaldýrdý. Herkesin üstünde teker teker baþýný

gezdirdi. Bir teklifim var, dedi. Baþarýlýrsa kurtuluruz.

Diyeceðim yapýlýrsa, Asým Çavuþ buralarda bir dakika durmaz, doðru

yüzbaþýnýn yanýna gider.

Neymiþ o? dediler.

Recep Çavuþ:

Üç tane bomba... dedi. Ýçinizde o makineliye üç tane bomba

savuracak yiðit var mý?

Cabbar tüfeðini doldururken, arkasýna dönüp ona karþýlýk verdi:

Bunda hepimiz babayiðidiz. Nasýl olsa hepimizi temizleyecek

Asým Çavuþ. Öyle olmasýn da böyle olsun...'

Memed:

Hiç umut kalmadý mý?

Çavuþ:

ABC Amber LIT Converter


http://www.processtext.com/abclit.html
ABC Amber LIT Converter
http://www.processtext.com/abclit.html

Tek umut söylediðimdir.

Memed:

Ben varým.

Gözlerine o iðne ucu kadar küçük çelik pýrýltý geldi, yerleþti. Kafasýndan

da gene o pirinç parýltýsý þimþek gibi parladý geçti. Ýçi mutlulukla, acýyla

bir an karmakarýþýk oldu.

Durdu:

Bak hele babayiðide!...

Çukurdan doðruldu.

Bana iki bomba daha verin, dedi.

Cabbardan aldý. Atladý. Bütün gücüyle koþuyordu. Kulaklarýnýn

dibinde kurþunlar výn výn ötüyordu. Kendisini bir taþýn ardýna attý.

Arkadakiler buna þaþtýlar. Vuruldu sandýlar. Bu hýzla giden Deli

Durdu nasýl olur da kendisini vurulmadan yere atar? Taþýn altýndan

sarý çiðdemler çýkmýþtý. Sarý, taze. Taþ, büyücek, yuvarlak bir taþ. Taþý

ABC Amber LIT Converter


http://www.processtext.com/abclit.html
ABC Amber LIT Converter
http://www.processtext.com/abclit.html

bir yokladý. Yuvarlak taþ yerinden oynuyor. Taþý baþýna siper etti,

yuvarlanmaya baþladý. Beyaz taþa kurþunlar gelip deðiyor. Baðrýþmalar.

Baktý ki taþla kurtuluþ yok. Elli metre ötede bir aðacýn çukuru. Oraya

atlamak için ayaða kalktý. Kendini bir külçe gibi çukura fýrlattý. Çukurun

içi toprak, çürümüþ yaprak kokuyor. Bir çiçek vardýr mor,

adýný þimdi anýmsamýyor. Ýþte o da kokuyor. Kayalýklarda vardýr o

çiçek. Her yerde bulunmaz. Bir daðýn tepesinde bir bulut parçasý dolanýp

durur. Pýrýltýlar çökmüþ kenarlarýna. Sýrmalamýþ.

Makinelinin takýrtýsýný yaný baþýnda duyunca ayýktý. Önünde bir

tümsek var. Tümseðin arkasýnda bir tümsek daha var. O tümsek berikinden

az daha yüksekçe. Makineliyi iki tümseðin arasýna sýkýþtýrmýþ

olsalar gerek. Öteden dolanýp, aradaki tümseðe çýkmak gerek. Tümsek,

üstelik de sýk aðaçlýklý.

Ayaða kalkýverdi, yürüdü. Kollarýný sallaya sallaya, rahat, uzun bir

yolda yürüyormuþ gibi yürüdü. Görenler küçük dillerini yuttular.

Göz açýp kapayýncaya kadar bombalarý ateþledi, makineliye savurdu. Bir,

bir daha. Bir daha... Büyük gürültülerle yer sarsýldý. Ortalýk

duman içinde kaldý.

Koþarak arkadaþlarýnýn yanýna geldi. Gün batýyordu.

ABC Amber LIT Converter


http://www.processtext.com/abclit.html
ABC Amber LIT Converter
http://www.processtext.com/abclit.html

Konuþmadý. Kimseye de bakmadý. Gözleri bir noktaya dikilmiþti.

Sert gözler. Yüzü kavrulmuþtu. Kurþunlar seyrekleþti. Arada bir, tek

tük düþüyor.

Ayaða kalktý gerildi:

Asým Çavuþ, Asým Çavuþ, saðlýcakla kal, o dýrdýrýný tamir et de

geri gel. Burada beklerim.

O yandan ses seda çýkmadý.

Durdu Recep Çavuþa sordu:

Sen bu yanlarý iyi bilirsin Çavuþ. Köy möy yok mu bu yanlarda?

Çavuþ:

Yok.

Durdu:

Kayalýða kadar yürüyecek miyiz? Yürüyeceksek hal periþan.

ABC Amber LIT Converter


http://www.processtext.com/abclit.html
ABC Amber LIT Converter
http://www.processtext.com/abclit.html

Recep Çavuþ:

Durmak yok kayalýklara kadar. Ben bile bu yaram, bu ihtiyarlýðýmla

yürüyorum da... Durmak yok.

Þafaða karþý kayalýklara vardýklarýnda hiçbirisinde insanlýk hali

kalmamýþtý. Horali yol boyunca kime, neye olduðu belirsiz sövüp durmuþtu.

Daha da sövüp duruyor. Recep Çavuþ dayanamamýþ, bütün gücüyle diþlerini

sýkmasýna karþýn inlemeye baþlamýþtý.

Durdu çok durgun, yaralý bitkin kayalýklara oturdu. Aðýr aðýr bir

cigara sardý. Yaktý. Birkaç duman çektikten sonra Memede döndü:

Dünyada ne isterdim biliyor musun kardaþ?

Memed:

Yok, dedi.

Durdu:

Þu vurduðum Kara Mustafa var ya, onun kellesini kesip bir sýrýða

geçirmeyi, götürüp bizim köyün orta yerine dikmeyi isterdim. Ne

ABC Amber LIT Converter


http://www.processtext.com/abclit.html
ABC Amber LIT Converter
http://www.processtext.com/abclit.html

iþi var bu adamýn benim takibimde? Söylesene Memed Kardaþ, ne iþi

var?

Cabbar:

Siz ne yaparsanýz yapýn, diye seslendi uzaktan. Ben acýmdan

öldüm.

Durdu:

Bir çare bulsan bu iþe... Sana babayiðitsin derim.

Cabbar:

Susun da dinleyin, dedi. Çok uzaklardan köpek sesleri geliyor.

Buralarda köy falan yok. Bu köpek sesleri nedir dersiniz?

Recep Çavuþ inleye inleye:

Ulan Cabbar, dedi, ben çok eþek adam gördüm ya, senden

daha eþeðini görmedim.

O da nedenmiþ Çavuþ?

ABC Amber LIT Converter


http://www.processtext.com/abclit.html
ABC Amber LIT Converter
http://www.processtext.com/abclit.html

Çavuþ:

Görmedim iþte, dedi.

Cabbar:

Vay anasýný! Demek Çavuþ gözünden düþmüþüz.

Çavuþ:

Ulan eþek, yani bilemedin mi bu köpek seslerinin nereden geldiðini?

Cabbar:

Ne bileyim bre Çavuþ, onlarý ben doðurmadým ki...

Çavuþ:

Ulan eþek, dedi, o köpek sesleri yörük çadýrlarýndan geliyor.

Bu yakýnlarda yörükler çadýr kurmuþlar, köpekler de onlarýn. Anladýn mý

þimdi?

ABC Amber LIT Converter


http://www.processtext.com/abclit.html
ABC Amber LIT Converter
http://www.processtext.com/abclit.html

Cabbar:

Anladým.

Recep Çavuþ:

Ýyi ki anladýn.

Cabbar:

Öyleyse ben Ýnce Memedle çadýrlara gidip ekmek isteyeceðim.

Gelir misin Ýnce?

Durdu:

Siz bilirsiniz, dedi. Biz burada ateþ yakar ýsýnýrýz, sizi

bekleriz.

Memed:

Gidelim Cabbar, dedi. Gidelim ama, þu halimize baksana, bizi

gören çingene sanýr. Yahut da leþ parçalamýþ köpek sanýrlar...'

ABC Amber LIT Converter


http://www.processtext.com/abclit.html
ABC Amber LIT Converter
http://www.processtext.com/abclit.html

Cabbar:

Aldýrma bre kardeþ. Yüzümüzü bir yýkadýk mý olur biter.

Kayadan düze kadar, konuþmadan indiler. Birbirlerinin yüzüne

nedense bakamýyorlardý. O da baþýný ona doðru döndürmeye korkuyordu, o da...

Sanki bir suç iþlemiþlerdi. Kötü bir suç.

Cabbar en sonunda elini uzattý. Memedin sýrça parmaðýný tuttu.

Memed, aðýr baþýný kaldýrdý. Baktý. Cabbar da Memedin gözlerinin

içine baktý. Bir zaman olduklarý yerde durarak birbirlerinin

gözlerinin içine baktýlar.

Memed:

Cabbar, dedi, bu adam iyi bir adam deðil, biz bunun peþine

düþüyoruz ya.

Cabbar:

Anca beraber, kanca beraber dedik bir kere. Gözümüz yanýnda

açýldý.

ABC Amber LIT Converter


http://www.processtext.com/abclit.html
ABC Amber LIT Converter
http://www.processtext.com/abclit.html

Gün epeyi yükselmiþti ki çadýrlara yaklaþtýlar. Çadýrlardan beþ altý

tane kocaman köpek üzerlerine doðru koþtu.

Cabbar baðýrdý:

Köpekleri tutun!

Çadýrlardan birkaç tane çocuk çýkýp, geri geri içeri kaçtýlar. Analarýna:

Eþkýyalar! Eþkýyalar geliyor, dediler.

Bunun üstüne dýþarýya kadýnlar, onlarýn arkasýndan da erkekler

çýktý.

Memed, büyücek bir çadýrýn önüne birikmiþ yörüklere:

Selamünaleyküný, diye selam verdi.

Yörükler, bu küçücük eþkýyaya þaþkýnlýkla baktýlar. Ona karþýlýk

Cabbar iri, güçlü kuvvetli, gösteriþli bir adamdý.

Sakallý bir yörük:

ABC Amber LIT Converter


http://www.processtext.com/abclit.html
ABC Amber LIT Converter
http://www.processtext.com/abclit.html

Buyurun içeri Aðalar, dedi.

Çadýrýn içine, kapýdan baþlarýný eðerek girdiler. Ýçeri girer girmez

Memed afalladý kaldý. Çadýrýn içinin güzelliði onu vurdu. Ömründe

ilk olarak böyle bir çadýr içi görüyordu. Yörüðün merhabasýný bile

duymadý. Gözü çadýrýn içinde. Çadýrýn arka tarafýnda nakýþlý çuvallar...

Çuvallarda nakýþlar, renkler uçuþuyor. Baþ döndürücü bir hýzla

uçuþuyorlar... Renklerin cümbüþü veryansýn ediyor. Nerden bu kadar

çok ýþýk doluyor çadýrýn içine? Iþýklar, renkler birbirine karýþmýþ oynaþýyor.

Memedin gözüne bir çuval takýldý. Uzun zaman gözünü çuvaldan alamadý.

Çuvalýn üstünde muhabbet kuþlarý vardý. Küçük küçük... Belki bin tane. Gaga

gagaya vermiþ kuþlar... Yeþil, mavi, kýrmýzý, mor kuþlar. Gözleri yaþla

doldu. Kuþlar renk renk uçuþuyor. Çadýrýn orta direði oyma... Direðe uçan geyikler
oymuþlar. Tüyleri yýldýr

yýldýr eden geyikler... Som sedeften.

Cabbar:

Ne daldýn bre uyansana? diye Memedi dürttü.

Memed, gülümseyerek kendine geldi.

Þimdiye kadar hiç böyle bir çadýr içi görmediydim. Cennet gibi

ABC Amber LIT Converter


http://www.processtext.com/abclit.html
ABC Amber LIT Converter
http://www.processtext.com/abclit.html

bir yer. Ne kadar da güzel!

Cabbar:

Bu çadýr kimin? diye sorunca, karþýlarýnda oturan ak sakallý,

yaþlý, kýrmýzý yüzlü, gülen, tatlý gözlü adam:

Benim dedi. Bana Kerimoðlu derler.

Cabbar:

Duyardým. Demek Kerimoðlu sensin?

Kerimoðlu, kendine güvenmiþ, alýþkanlýkla:

Benim, dedi.

Cabbar:

Aða, seni çok duyardým. Ýlk olaraktan görüyorum. Saçýkaralý aþiretinin

aðasý Kerimoðlu deðil mi?

Kerimoðlu:

ABC Amber LIT Converter


http://www.processtext.com/abclit.html
ABC Amber LIT Converter
http://www.processtext.com/abclit.html

Öyle, dedi.

Ýçerisi taze, yeni kaynatýlmýþ sýcak, buðulu süt kokuyordu.

Aða, Cabbara baktý. Cabbar da Aðaya baktý. Aða, karýsýna döndü:

Bu delikanlýlar þimdi açlar herhalde. Çabuk olsana karý! diye

onu uyardý.

Karý:

Süt kaynýyor, dedi. Kaynasýn bitsin, hemen...

Memed gülümsedi.

Cabbara:

Burnum... dedi.

Cabbar:

Burnuna noldu? diye sordu.

ABC Amber LIT Converter


http://www.processtext.com/abclit.html
ABC Amber LIT Converter
http://www.processtext.com/abclit.html

Memed:

Burnum dýþardaki süt kokusunu almýþtý. Doðru çýktý.

Cabbar:

Benim de, dedi. Açken bütün burunlar bizimkisi gibidir.

Kerimoðlu, kýrmýzý yüzü biraz daha kýzararak, mahcup mahcup:

Oðullar, herhalde çarpýþmadan geliyorsunuz?

Cabbar:

Asým Çavuþ bizi kýstýrmýþtý. Kurtulduk çok þükür.

Memed:

Korkak adammýþ. Yoksa hepimizi teker teker keklik gibi avlardý.

Cabbar:

Sekitmezdi. Boþuna kurþun yaktý.

ABC Amber LIT Converter


http://www.processtext.com/abclit.html
ABC Amber LIT Converter
http://www.processtext.com/abclit.html

Kadýn sofrayý getirdi ortaya attý. Kerimoðlu gülümseyerek açtý.

Memed ilk kez kendisini bir yere, bir þeye yabancý sandý. Daha

doðrusu kendisine kendi içine bir yabancýlýktý bu. Gözü tüfeðine gitti.

Sonra kýlýk kýyafetini gözünün önüne getirdi. Bütün göðsü boydan

boya çaprazlama fiþeklik... Yan tarafýnda kocaman bir kama ve bombalar.

Baþýnda kirlenmiþ, pörsümüþ bir mor fes. Üstelik de Deli Durdunun eskisi...

Ýçinden: Demek eþkýya oldum ha? geçti. Bundan böyle ömrüm eþkýyalýkta

geçecek ha!...

Sofraya önce süt geldi. Buðulanýyordu. Mavi mavi. Üstü de usul

usul kýrýþarak kaymak baðlýyordu. Arkasýndan pekmez, sonra da kavurma

geldi. Ýkisinin de birden aðzý sulandý. Çocuklar gibi gülüþerek

birbirlerine bakýþtýlar. Kerimoðlu iþi çaktý. Onun da yaþlý yüzü güldü.

Sütbeyaz diþleri de ýþýldadý.

Buyurun caným, dedi. Buyurun hay yiðen. Ne teklif tekellüf

bekliyorsunuz.

Ýkisi iki yerden kaþýklarý kaptýlar. Süte saldýrdýlar önce. Ýlk hücumda

sofradaki cümle ekmekler bitti. Sofraya yeniden ekmekler geldi. Süt bitti,

yeniden süt geldi. Yemeði o hýzla yiyip bitirdikten sonra:

ABC Amber LIT Converter


http://www.processtext.com/abclit.html
ABC Amber LIT Converter
http://www.processtext.com/abclit.html

Ziyade olsun Aða, dediler. Aða, usul usul daha yemeðe devam

ediyordu.

Sað olun yavrular, dedi. Gençlik böyle iþte hay yiðenler, dedi.

Sonra, Aða da elinin tersiyle býyýklarýný silerek sofradan çekildi.

Eee, dedi, sizler cýgara içmez misiniz? Birer cýgara da yakalým.

Cabbar, ikimiz de içmeyiz, karþýlýðýný verdi.

Kerimoðlu, cýgarasýný aðzýna götürdü, çakmak çaktý. Ortaya hoþ,

bayýltýcý bir kav kokusu yayýldý. Somurarak cýgarayý yaktýktan sonra:

Size bir þey deyim de gücünüze gitmesin, dedi. Aklýnýza da bir

þey gelmesin.

Memed:

Söyle Aðam, dedi. Aklýmýza ne gelecek.

Kerimoðlu kýzardý, bozardý:

Demem o ki, diye kekeledi, bu daðlarda ananýz yok, eviniz

yok. Çarpýþmadan da çýkmýþsýnýz. Üstünüz baþýnýz kan içinde. Belki

yaranýz da var. Çamaþýrlarýnýzý soyunun. Hemen çocuklar yur. Siz de

bu arada benim çamaþýrlarý giyersiniz. Aklýnýza Kerimoðlu bizi soyacak

ABC Amber LIT Converter


http://www.processtext.com/abclit.html
ABC Amber LIT Converter
http://www.processtext.com/abclit.html

da yakalatacak gelmesin. Kerimoðlunun evinde kimseye kötülük

gelmez. Kerimoðlu ölmeden misafirine kimse dokunamaz. Bunu da

böylece bilesiniz.

Biz Kerimoðlunu biliriz, bre Aða, dedi, þu aklýna gelen þeye

bak!

Memed:

Þu aklýna gelene...

Kerimoðlu:

Öyle deme hay yiðen. Ýnsanoðlu çið süt emmiþtir. Her kötülüðü

yapar, her iyiliði de yaptýðý gibi. Öyle deme hay yiðen!

Kara gözlü, sürmeli, al yanaklý bir gelin her birinin önüne sabun

kokan bir kat çamaþýr getirdi koydu.

Kerimoðlu:

Ben dýþarý çýkayým da siz soyunun, dedi. Dýþarýya çýktý.

O çýktýktan sonra, Memed:

ABC Amber LIT Converter


http://www.processtext.com/abclit.html
ABC Amber LIT Converter
http://www.processtext.com/abclit.html

Bre Cabbar, dedi, ne iyi insanlar var þu yeryüzünde.

Cabbar:

Ne de zalim, ne de melun insanlar var þu yeryüzünde Memed.

Memed:

Bak þu Kerimoðluna, dedi. Bak þundaki misafirperverliðe...

Kerimoðlu dýþardan seslendi:

Soyundunuz mu uþaklar? Geleyim mi?

Memed:

Soyunduk, diye cevap verdi.

Ýçeri giren Kerimoðlu Memede:

Sana bir bakayým, bakayým yaran nasýl?

ABC Amber LIT Converter


http://www.processtext.com/abclit.html
ABC Amber LIT Converter
http://www.processtext.com/abclit.html

Memed:

Bakmaya hacet yok, dedi. Baþýmý kurþun sýyýrdý. Küçücük bir

sýyrýk...

Kerimoðlu Cabbara da sordu:

Sende bir þey yok mu?

Cabbar:

Çok þükür yok, dedi.

Kerimoðlu dýþarý gitti. Bir zaman sonra elinde bir çanak, bir

takým bezlerle geldi. Yakýyý eliyle yapmýþtý. Memedin yarasýný sarmaya

baþladý:

Ýki gün içinde hiçbir þeyin kalmaz. Gençliðimizde biz de yaralandýk

yavru, dedi. Hepsi gelip geçiyor.

Baþý, usta bir cerrahtan daha ustaca sardý.

Memed minnetle:

ABC Amber LIT Converter


http://www.processtext.com/abclit.html
ABC Amber LIT Converter
http://www.processtext.com/abclit.html

Eline saðlýk Aða, dedi.

Kerimoðlu:

Yaran hafif ya, havakmýþ. Þiþmiþ. Yaký hemen geçirir. Korkma!

Kerimoðlunun tuhaf, çocuk gibi bir hali vardý. Bir þey, bir soru

soracaðý zaman yüzü kýpkýrmýzý kesiliyor utanýyordu. Gülümsüyor,

kýzarýyor, bozarýyor en sonunda ezilip büzülerek soruyordu. Gene

öyle oldu. Memede:

Yavru, dedi. Sormak ayýp olmasýn, sahiden sen eþkýya mýsýn?

Sahiden... Yoksa...

Cabbar güldü:

Aða, dedi, bizim Ýnce Memed, eþkýyacýlýk oynuyor.

Memed de gülümsedi:

Yakýþtýramadýn bana eþkýyalýðý öyle mi Aða?

ABC Amber LIT Converter


http://www.processtext.com/abclit.html
ABC Amber LIT Converter
http://www.processtext.com/abclit.html

Kerimoðlu:

Kusuruma kalma yavru, seni hor görmek için söylemedim. Çok

gençsin. On altýsýnda ancak görünüyorsun. Onun için sordum. Kusura kalma...

Memed; gururla:

On sekiz, dedi.

Kerimoðlu:

Meraklandým bu iþe. Allahaþkýna alýnma. Neden eþkýya çýktýn

bu yaþta? diye sorunca, Cabbar:

Aðasýnýn eþeðini hýrsýzlayýp satmýþ, sonra aðasý döver diye korkmuþ,

geldi bize karýþtý. Ne yapalým, kabul ettik. Ýçimizde bir tane de

eþek hýrsýzý bulunsun. Ne'olur, ne olmaz...

Aða, Cabbarýn alay ettiðini anladý, mahzunlaþtý. Sorduðundan

piþman olduðu yüzünden anlaþýlýyordu. Susmuþ konuþmuyordu.

Cabbar, Kerimoðlunun bu þakadan üzüldüðünü görünce:

Aða, sen Demirmenoluklu Abdi Aða adýnda birini duyar mýsýn?

ABC Amber LIT Converter


http://www.processtext.com/abclit.html
ABC Amber LIT Converter
http://www.processtext.com/abclit.html

Kerimoðlu:

Ýyi bilirim onu, dedi. Geçende duydum ki vurulmuþ. Ama, ölmemiþ.

Yiðeni ölmüþ.

Cabbar:

Ýþte onu vuran bu! dedi.

Kerimoðlu uzun uzun, tepeden týrnaða kadar Memedi süzdü:

Acaip, dedi. Hiç adam vuracak çocuða benzemiyor bu Ýnce

Memed. Acaip!

Memed:

Aðam, dedi Kerimoðluna, bu yakýdan azýcýk daha yapar mýsýn

bize? Yaralý arkadaþlarýmýz var. Onlara da götüreyim...

Yapýlmýþ merhem var, dedi Kerimoðlu. Þifalý merhem. Ondan

veririm sana. Yaký da yaparým þimdi.

ABC Amber LIT Converter


http://www.processtext.com/abclit.html
ABC Amber LIT Converter
http://www.processtext.com/abclit.html

Memed:

Kötü gün görme.

Kerimoðlu, büyücek bir bezin içine merhem koydu. Biraz da yaký

yaptý. Getirdi Memede verdi.

Onlar yola düþerken:

Þaþtým sana Ýnce Memed, dedi Kerimoðlu. Sen hiç eþkýya olacak adama

benzemiyorsun. Ama ne yaparsýn. Zor gelmiþtir herif...

Ýnsanoðlu bu, kimin içinde ne var bilinmez.

Ýkisi birden:

Saðlýcakla kal, dediler Kerimoðluna.

Kerimoðlu gülen sütbeyaz diþleriyle:

Uðurola, dedi. Bazý bazý gene uðrayýn. Sohbet ederiz.

Ýkisinin de iki elinde kocaman ikiþer torba vardý. Torbalar aðýrdý.

Kerimoðlu bu torbalarý ekmek, peynir, tereyaðýyla doldurmuþtu.

ABC Amber LIT Converter


http://www.processtext.com/abclit.html
ABC Amber LIT Converter
http://www.processtext.com/abclit.html

Cabbar:

Ne iyi adam.

Memed:

Ne iyi...

Memed birden anýmsayýnca yüzü deðiþti:

Yahu Cabbar, dedi. Çamaþýrlarýný geri vermedik adamýn.

Cabbar:

Aldýrma, dedi. Çalmadýk ya, unuttu...

Memed:

Olmaz, dedi. Geriye dönüp verelim.

Cabbar gülerek:

ABC Amber LIT Converter


http://www.processtext.com/abclit.html
ABC Amber LIT Converter
http://www.processtext.com/abclit.html

Kerimoðlunun hakký var. Hiç eþkýyaya benzemiyorsun.

Memed:

Ne yapayým, dedi. Herkes eþkýya doðmaz ki...

Cabbar:

Öyleyse geri dönüp verelim çamaþýrlarý.

Dönelim, dedi Memed.

Koþa koþa geri döndüler. Kerimoðlu onlarý þaþkýnlýkla çadýrýn kapýsýnda

karþýladý.

Ne o? dedi. Neden geri döndünüz?

Memed:

Senin çamaþýrlarýný üstümüzde unuttuk gidiyorduk. Onlarý geriye

getirdik!

Kerimoðlu:

ABC Amber LIT Converter


http://www.processtext.com/abclit.html
ABC Amber LIT Converter
http://www.processtext.com/abclit.html

Ben de bir þey var diye korktum, dedi. Çamaþýrlar benim size

hediyem olsun. Çýkarmayýn üstünüzden.

Memed:

Olur mu ya?

Kerimoðlu:

Olur olur, dedi. Çýkarýrsanýz gücenirim.

Kayalýða geldiklerinde karanlýk kavuþuyordu. Uzakta, kayalýðýn

yücesinde bir top ýþýk kývýlcýmlanýyordu.

Cabbar:

Memed kardaþ, dedi. Belki þu top ýþýktadýr bizimkiler...

Memed:

Bizimkiler mi? diye sordu.

ABC Amber LIT Converter


http://www.processtext.com/abclit.html
ABC Amber LIT Converter
http://www.processtext.com/abclit.html

Cabbar:

Tabii bizimkiler. Kim yakar o kadar büyük ateþi. Durdu, Asým

Çavuþa inat olsun diye, mahsustan bu kadar büyük yaktýrmýþtýr

ateþi.

Memed:

Benim kýpýrdayacak halim kalmadý Cabbar, dedi. Þu haber ýslýðýný

çalsana!'

Cabbar iki parmaðýný aðzýna sokup, güçlü, uzun bir ay ýslýðý çekti.

Memed:

Bre Cabbar, dedi, senin de ýslýðýný bir günlük yoldan dinle.

Alimallah duyulur.

Biraz sonra ateþ tarafýndan bir tüfek sesi geldi. Bunu bir yaylým

ateþi izledi.

Memed:

ABC Amber LIT Converter


http://www.processtext.com/abclit.html
ABC Amber LIT Converter
http://www.processtext.com/abclit.html

Bir þey mi var? diye sordu.

Cabbar:

Deli Durdu Aða bayram ediyor, dedi. Keyfi yerinde olursa boyuna kurþun

yakar:

Islýklarýna karþýcý olarak kimse gelmedi. Memed de Cabbar da

buna içerlediler.

Ateþin yanýna vardýklarýnda kan ter içinde kaldýklarýný, bittiklerini

hissettiler. Onlarý bu sefer Durduyla birlikte bütün arkadaþlarý

ayaða kalkarak karþýladýlar. Durdu, onlara yaklaþýnca tabancasýný çekti:

Þerefe, dedi, birkaç el boþalttý. Sonra: Acýmýzdan ölüyorduk

hepimiz de, az daha yetiþmeseydiniz. Bakýn Recep Çavuþ daha inliyor.

Yaradan deðil. Açlýktan. Alimallah açlýktan...

Ateþ bir harman yeri kadar büyüktü. Kocaman, insan boyu yalýmlar

birbirlerine sarýlarak, eðilip bükülüyorlardý. Odunlarýn çatýrtýsý ortalýðý

tutuyordu. Odunlar, yanarlarken bir hoþ koku çýkarýrlar. Su yanarmýþ

gibi bir hoþ koku... Yaþ odunun yanmasý bir beter iþ. Yalýmlarýn ortasýnda

odun döner durur. Uzun zaman böylece dayanýr. Sonra, ortadan ikiye ayrýlarak

ABC Amber LIT Converter


http://www.processtext.com/abclit.html
ABC Amber LIT Converter
http://www.processtext.com/abclit.html

yalýmlarýn içinde yicer gider. Memed, ilk iþ olarak Recep Çavuþun baþýna

varýp:

Nasýl oldu Çavuþ? diye sordu.

Çavuþ inleyerek:

Yaram azdý, dedi. Havaktý. Ben bu yaradan kurtulamam gayri.

Ölürüm. Ben öldüm gayri...

Memed, ondan sonra da Horalinin yanýna vardý.

Sen nasýl oldun Horali kardaþ? diye sordu.

Horali aðzýný açar açmaz bir küfür saðnaðýdýr baþladý yaðmaya:

Anasýný avradýný... Darýdan ufaðýný... Kurþununu, eþkýyasýný...

Köyünü, aðacýný, taþýný topraðýný, kayasýný, yarasýný... Abdi Aðanýn da

avradýný... Yaranýn da avradýný... Hiþt duydun mu sen Abdi Aða ölmemiþ be.

Vay koca pezevenk vay! Üzülme be o koca pezevengin iþini görürüz. Aldýrma.

Yiðeninin de avradýný. O ölmüþ iþte...

Memed:

ABC Amber LIT Converter


http://www.processtext.com/abclit.html
ABC Amber LIT Converter
http://www.processtext.com/abclit.html

Kardaþ, dedi, sizler için yaký getirdim. Merhem de getirdim.

Kerimoðlu verdi. Kendi eliyle yapmýþ. Eski adam. Ýki, güne kalmaz iyi

eder yaralarý...

Horali:

Merhemin de avradýný... dedi.

Memed:

Öyle deme Horali kardaþ, dedi, belki bir faydasý olur.

Horali:

Ýnþallah.

Recep Çavuþ:

Senin Kerimoðlu da çok atmýþ. dedi, doðrularak: Bir ayda iyi

etsin yaralarýmý ben razýyým.

Memed ikisinin de yarasýný açýp ilaçladýktan sonra ocaðýn yanýna

ABC Amber LIT Converter


http://www.processtext.com/abclit.html
ABC Amber LIT Converter
http://www.processtext.com/abclit.html

oturdu.

Ooof, dedi, bir yorulmuþum ki...

Durdu:

Bak Memed, dedi, Cabbar ne diyor senin için? Diyor ki,

Memed Kerimoðlunun çadýrýnýn içini görünce aðzý ayrýk kaldý.

Memed:

Öyle oldu, dedi. Böyle bir çadýr içi hiç görmemiþtik. Cennet

köþkü gibi bir yer...

Cabbar:

O, Kerimoðludur o! Ona Kerimoðlu demiþler. Adýyla sanýyla

Kerimoðlu... Onun çadýrýnýn içi öyle olmayacak da, kimin çadýrýnýn

içi olacak!

Durdu:

Sen onu bilir miydin eskiden?

ABC Amber LIT Converter


http://www.processtext.com/abclit.html
ABC Amber LIT Converter
http://www.processtext.com/abclit.html

Cabbar:

Duyardým, dedi. Çok, çok paralý bir adammýþ. Gözümüzlen

de gördük. Milyonlarýn üstünde yatýyormuþ.

Memed:

Þu dünyada ne kadar iyi insan var, dedi. Her þeyimizi düþündü.

Yaramý sardý. Karnýmýzý doyurdu. Çamaþýrlarýmýzý yýkattý. Birer

kat da çamaþýr hediye etti.

Cabbar:

Çok büyük bir Aðadýr o.

Durdu:

Bu kadar ünlü bu kadar zengin bir Aða da biz niye duymadýk

þimdiyedek onun adýný?

Cabbar:

ABC Amber LIT Converter


http://www.processtext.com/abclit.html
ABC Amber LIT Converter
http://www.processtext.com/abclit.html

Bu, dedi, yörüklerin Aðasý. Bunlar konar göçerler.

Memed:

Konarlar mý, göçerler mi, ne ne yaparlarsa yapsýnlar, adamlar iyi

adamlar. Çadýrýnýn direði som sedef iþlemeliydi.

Durdu þaþkýnlýkla:

Çadýrýnýn direði som sedef iþleme miydi? Vay anasýný! Demek

zengin herifçioðlu? Vay anasýný! Demek çadýrýnýn direði som sedef iþleme?

Memed:

Ne derin! dedi. O kadar büyük bir çadýr ki, on mu, on beþ mi

direði var. Bir gelin bize yemek getirdi. Boynunda belki elli

tane beþibir yerde vardý. Hem zengin, hem de iyi adam. Hoþ adam. Yüzü de

güleç.

Cabbar:

Abdi Aðayý vuranýn sen olduðunu öðrenince nasýl da afalladý.

Gözlerini dikmiþ, sana yiyecekmiþ gibi bakýyordu. Deðil mi Memed?

ABC Amber LIT Converter


http://www.processtext.com/abclit.html
ABC Amber LIT Converter
http://www.processtext.com/abclit.html

Memed:

Bakýyordu ya, dedi. Amma da bakýyordu.

Durdu, gözlerini yalýmlara dikmiþti. Konuþmuyor, soru sormuyordu artýk.

Derin düþüncelere dalmýþtý. Yüzünü öylesine bir düþünce almýþtý ki...

Durdunun adetiydi. Durdu bir þeye karar vermeden önce, gözlerini nereye

olursa olsun, bir insana, bir aðaca, bir buluta, çiçeðe, kuþa, tüfeðe, ateþe

diker, saatlerce kýmýldamadan öylece dururdu.

O susunca ötekiler de sustular.

Yanýndakilere çok sert bir çýkýþ yaptý:

Siz gidin yatýn. Bu gece nöbeti Horali, ben, Recep Çavuþ bekleyeceðiz.

Bu anýnda Durduya ses çýkarýlamazdý. Çeker vururdu. Babasý olsa

vururdu. Onlar da hiç ses çýkarmadan gittiler, kayanýn dibine kývrýldýlar.

Bazý insanlar vardýr, sýrf doðuþtan hoþturlar. Recep Çavuþ da onlardandýr.

Bunlar, yalnýz insanlar kendilerini sevsinler diye doðmuþlardýr. Sevilmelerine

karþýlýk öteki insanlardan fazla bir yanlarý mý vardýr? Hayýr! Recep Çavuþ

konuþkan mýdýr? Hayýr. Çok neþeli mi? O da yok. Güler mi, oynar mý? Çok

ABC Amber LIT Converter


http://www.processtext.com/abclit.html
ABC Amber LIT Converter
http://www.processtext.com/abclit.html

fazla iyilik mi yapar baþkalarýna? O da yok. Bu, bir sýrdýr: Üç yýldýr Deli

Durdu çetesinde. Ondan önce, iki aydan fazla bir çetede kalmamýþtý. Millet

þaþýyordu Recep Çavuþun Deli Durdu çetesinde üç yýl kalýþýna.

Recep Çavuþ, Deli Durduya ilk rastladýðýnda:

Bana bak ulan Deli, demiþti. Sen de o akýllý pezevenklerden

olsaydýn, senin de çetende ancak iki ay kalýrdým. Karýþmazdým çetene.

O allame heriflerin iþleri güçleri tuzaða düþüp, kurþun yemek. Anladýn mý?

Durdu:

Anladým, demiþti.

Bundan sonra, o gün bu gündür Reçep Çavuþ, bu konu üstünde

konuþmamýþtý. Deli Durdu ne yapmýþsa hiç karþý koymamýþtý. Birkaç

kere, hiç sebepsiz yere yaralanmýþ, Durduya gene bir laf söylememiþti.

Yaþamý üstüne tam tamýna hiç kimse bir þey bilmiyordu. Konuþmasý Antep

yörelerinin konuþmasýný andýrýyordu. Ama pek açýk deðildi. Antepte uzun

zaman kaldýðý muhakkaktý. Antepten çok söz açardý. Yaþamý üstüne türlü

söylentiler vardý. Birisi þu: Recep Çavuþ, bir gece uykudan uyanýp, karý,

demiþ, ver benim þu tüfeðimi. Bir de azýk hazýrla. Ben, gidiyorum. Kadýn,

tüfeði getirmiþ yanýna koymuþ. Azýðý da hazýrlamýþ. Çavuþ tüfeði bir iyice

ABC Amber LIT Converter


http://www.processtext.com/abclit.html
ABC Amber LIT Converter
http://www.processtext.com/abclit.html

yaðlamýþ. Fiþekleri takýnmýþ. Karý, demiþ sonunda, þu benim eski kalpaðý

da ver. Ben daða çýkýyorum. Hakkýný helal et. Karý buna çok þaþmýþ,

delirdin mi sen, herif? demiþ. Gece yarýsý uyurken yataðýndan kalk da

daða çýk! Görülmüþ mü bu? Recep Çavuþ, caným öyle istiyor avrat, demiþ.

Ben gidiyorum. Baþka hiçbir þey söylememiþ, evden çýkmýþ. Bir daha da

dönmemiþ.

Bazýlarý da der ki, Recep Çavuþ damadýna kýzmýþ. Sebebi de, damadýn kýzýna

küfretmesiymiþ. Bir gün damadýn kapýsýndan geçerken, damadýn kýzýna: Senin

babayýn... dediðini duymuþ. Ona kýzmýþ, daða çýkmýþ. Damadý öldürmeye

kýyamamýþ.

Bazýlarýnýn da dediðine bakýlýrsa, Çavuþ çok zenginmiþ, ama, yol

parasý, vergi vermekten hiç hoþlanmazmýþ, köye tahsildar geldiðinde

hasta olur, yataklara düþermiþ. Yol parasý vermemek için çýkmýþ. Kimi

de kaynanasýný öldürmüþ de onun için çýkmýþ, diyor. Herkes uydurup

uydurup bir þey söylüyor. Hangisi doðru, hangisi yalan belli deðil.

Suçu var mý yok mu, o da belli deðil. Ama, eskiden ne için çýkmýþsa çýkmýþ

olsun Recep Çavuþ, þimdi yakayý ele verirse en azýndan bir otuz yýlý var.

Adý o kadar baskýna, o kadar müsademeye, o kadar yol kesmeye, adam öldürmeye

karýþmýþtýr ki...

Gün doðdu. Gün kalktý kuþluk oldu. Durdu uyanmýyordu. Oysa üstüne gün ýþýðý

ABC Amber LIT Converter


http://www.processtext.com/abclit.html
ABC Amber LIT Converter
http://www.processtext.com/abclit.html

düþürmek adeti deðildi. Öðle oldu, gene uyanmadý.

Cabbar sezinliyordu. Ýçinden de, bunda mutlak bir iþ var. Bu Deli

hiçbir zaman bu vakitlere kadar yatmaz. Bir baskýna gidilecek.

Bazý zor baskýnlardan önce kalkmamak adetidir. O da, yýlda, iki yýlda

bir. Þimdi nereye gidecek ola? geçiriyordu. Merakla bekliyordu.

Recep Çavuþ, bugün çok neþeliydi. Türkü söylüyordu. Yaþlý, yanýk sesiyle.

Bir ara:

Bana bakýn çocuklar, uyandýrýn þu Deliyi, dedi. Uyandýrýn da

aðzýmýza bir lokma bir þey koyalým.

Memed:

Ben, karýþmam.

Cabbar:

Ben de.

Güdükoðlu, vardý Durdunun baþýna dikildi:

ABC Amber LIT Converter


http://www.processtext.com/abclit.html
ABC Amber LIT Converter
http://www.processtext.com/abclit.html

Durdu Paþam, dedi, uyansana Durdu Paþam.

Güdükoðlu Durduya her zaman, Paþam diye söylerdi. Bu da

Durdunun çok hoþuna giderdi. Güdükoðlunun çetede birkaç ödevi

vardý. Birisi soytarýlýktý. Durduya soytarýlýk ederdi.

Uyansana Paþam. Vakit öðleyi geçti Paþam. Durdu, iri yumruklarýyla

gözlerini ovuþturarak aðýr aðýr kalktý.

Hemen yemek yiyelim. Sonra gideceðiz.

Cabbar:

Yaralýlarý ne yapalým? dedi. Recep Çavuþun, Horalinin hali

duman...

Durdu, yaralýlara sordu:

Nasýlsýnýz? Bizimle yürüyebilir misiniz?

Recep Çavuþ:

Ben yürürüm. Aðrý o kadar kalmadý.

ABC Amber LIT Converter


http://www.processtext.com/abclit.html
ABC Amber LIT Converter
http://www.processtext.com/abclit.html

Horali:

Ben de yürürüm, dedi. Bu yaranýn da anasýný avradýný...

Büyük bir halka oldular, sofrayý ortaya aldýlar.

Gölgeler kuzeyden doðuya dönerken, kayalýklardan aþaðý indiler.

Yörük çadýrlarýndan köpek havlamalarý geliyordu.

Memed:

Þimdi nereye gidiyoruz böyle? diye sorunca Durdu karþýlýk vermedi.

Yalnýz kýzgýn kýzgýn baktý.

Memed de üstelemedi.

Durdu yönünü köpeklerin havladýðý tarafa dönünce Memedle

Cabbar iþi çaktý.

Cabbar, Memedin kulaðýna:

Durdunun gözü göz deðil, diye fýsýldadý.

ABC Amber LIT Converter


http://www.processtext.com/abclit.html
ABC Amber LIT Converter
http://www.processtext.com/abclit.html

Memed:

Gözü göz deðil.

Cabbar:

Ya bir iþ yaparsa Kerimoðluna. Ne yaparýz?

Memed:

Ne yaparýz? diye tekrarladý.

Cabbar:

Ne yaparýz?

Durdunun gidiþinde bir kötülük vardý. Hem de kötülüðün dikalasý.

Durdunun yüzü, þimdiki gibi öyle kolay kolay kararmazdý. Þimdiyse öyle azgýn

bir yüz ki... Bir sinek konsa bin parça olur.

Durdu, adýmlarýný yavaþlatýp Cabbara sordu:

Kaç çadýr vardý, çadýrýnýn yanýnda Kerimoðlunun?

ABC Amber LIT Converter


http://www.processtext.com/abclit.html
ABC Amber LIT Converter
http://www.processtext.com/abclit.html

Cabbar:

Üç tane, dedi.

Çadýrlara geldiklerinde, onlarý gene kocaman çoban köpekleri

karþýladý. Köpeklerin arkasýndan çocuklar dýþarýya fýrladýlar. Onlardan

sonra da kadýnlar. Sonra da erkekler... Kerimoðlu erkeklerin

önlerinde duruyor, gelen eþkýya kalabalýðýna gülümsüyordu. Çadýrlarýn yanýný

yönünü sürülerle ak koyunlar sarmýþ, kara çadýrlar bir sütbeyazlýk

ortasýnda kalmýþtý. Koyunlar, kuzular meleþiyor. Kocaman çoban köpekleri

pehlivan gibi dolanýyorlar, develer yatmýþlar. Rahat. Aðýzlarýndan köpükler

dökülüyor.

Kerimoðlu:

Hoþ geldiniz misafirlerim. Sefalar getirdiniz, diye muhabbetle

teker teker her birinin elini sýktý.

Memed, gülerek:

Hoþ bulduk, dedi. Yüzünde gülümsemesi dondu kaldý sonra.

Ýçini bir þüphe kurdu kemirip duruyordu. Deli Durdu ne yapacaktý

ABC Amber LIT Converter


http://www.processtext.com/abclit.html
ABC Amber LIT Converter
http://www.processtext.com/abclit.html

acaba?

Sonra, Kerimoðluna Durduyu gösterdi:

Ýþte çetebaþýmýz bu.

Kerimoðlu gün görmüþ adamdýr. Kaþ altýndan Deli Durduya

þöyle bir baktý. Ondan bir þey anlamadýðýný Memede belli etti. Durduysa

yüzü asýk, baþý dimdik, etrafýna bakmadan yürüyordu.

Kerimoðlu:

Bunun adý ne? dedi Memede.

Deli Durdu.

Kerimoðlu hayret etti:

O, bu mu?

Memed:

Odur iþte.

ABC Amber LIT Converter


http://www.processtext.com/abclit.html
ABC Amber LIT Converter
http://www.processtext.com/abclit.html

Kerimoðlunun kýrmýzý yüzündeki gülüþ dondu. Gözleri buðulandý.

Donuna kadar soyarmýþ soyunca öyle mi?

Öyle.

Çadýrýn içine girince, Memed kadar deðilse de, Durdu da þaþýrdý.

Duvarda nakýþlý bir tüfek asýlýydý. Durdu, Kerimoðluna kinli bir bakýþ

attýktan sonra:

Þu tüfeði getir de bir görelim Aða, dedi. Bir de Aða tüfeði görelim.

Kerimoðlu, bu sözlerdeki kini fark etti. Yüreði sýzladý. Ýçi, kendisine

bir felaketin yaklaþtýðýný söylüyordu. Bu adamýn suratý surat, gözleri göz

deðildi.

Kerimoðlu, tüfeði getirip Durduya verirken:

Yemeðiniz hemen mi gelsin? diye sordu. Yoksa akþama mý yersiniz?

Durdunun gözleri kývýlcýmlandý:

Ben, dedi, soymaya geldiðim adamýn ne ekmeðini yer, ne de

ABC Amber LIT Converter


http://www.processtext.com/abclit.html
ABC Amber LIT Converter
http://www.processtext.com/abclit.html

kahvesini içerim. Ekmeðini yer, kahvesini içersem soyamam.

Hýþýmla ayaða kalktý. Onun arkasýndan ötekiler de ayaða fýrladýlar.

Kerimoðlu:

Yemeðini ye de, gene soy! Kerimoðlunun evine gelen yemek yemeden ayrýlmaz,

dedi. Ama sesi titriyordu. Yanaklarýndan da hafif bir kýzýllýk burnuna,

alnýna doðru yayýlýyordu. Biraz sonra, alnýnda boncuk boncuk ter peydahlandý.

Bana bak Durdu Aða, dedi. Bu daðlar eþkýya dolu. Þimdiye dek hiçbir

eþkýya Kerimoðlunun evini soyamadý. Sen soyacaksan soy! Ýþte ev önünde.

Memedle Cabbar bu durum karþýsýnda bitmiþ, yok olmuþlardý.

Tepelerinden kaynar sular dökülmüþ gibi olmuþlardý.

Durdu:

Ben de hiçbir eþkýyaya benzemem, dedi.

Kerimoðlu yerinden hiç kýmýldamadý. Çadýrýn direði gibi sessiz,

vurdumduymaz durup duruyordu.

Durdu:

ABC Amber LIT Converter


http://www.processtext.com/abclit.html
ABC Amber LIT Converter
http://www.processtext.com/abclit.html

Önce paralarý getir Aða.

Recep Çavuþla Horali ayaða kalkanlarla kalkmýþlar, sonra geri

oturmuþlar, olaný biteni seyrediyorlar. Nedense Recep Çavuþun gözlerinin

içi gülüyor.

Kerimoðlunun yerinden kýpýrdamadýðýný gören Durdu, yavaþ

yavaþ yaklaþýp, tüfeðinin dipçiðiyle omzuna var gücüyle indirdi. Kerimoðlu

yere düþtü. Durdu elinden tuttu, kaldýrdý.

Çadýrýn öteki bölmesinde kadýnlar, çocuklar gürültüyle aðlýyorlardý.

Baksana bana Aða, senin aðalýðýn Saçýkaralý obasýnadýr, bana deðil. Bu

daðlarda da Deli Durdunun aðalýðý söker.

Güdükoðluna emir verdi:

Aðayla git de ne kadar parasý varsa al getir. Anladýn mý? Kadýnlarýn

altýnlarýný da topla getir. Anladýn mý?

Güdükoðlu:

Anladým Paþam.

ABC Amber LIT Converter


http://www.processtext.com/abclit.html
ABC Amber LIT Converter
http://www.processtext.com/abclit.html

Güdükoðlunun çetede bir de bu iþi vardý. Baskýna gittiklerinde,

iþkence yaparak paralarý çýkarttýrýrdý. Bu iþin ustasýydý. O, hangi evi

aramýþsa, geride bir kuruþ bile býrakmamýþtýr. Kurutmuþtur.

Güdükoðluna gün doðdu. Aðanýn kolundan tuttu, çekti:

Geeel bakalým Kerimoðlu. Paralarýn yerini söyle. Yoksa, Güdüðün bir

kurþunu taþlý köyü boylatýr sana.

Durdu:

Kerimoðlu, diye baðýrdý, ya canýný vereceksin, ya da ne kadar

paran varsa onu...

Çadýrýn önüne, öteki çadýrlarýn çocuklarý, kadýnlarý birikmiþlerdi.

Durdu, bunlarý böyle kapýya çokuþmuþ görünce, dýþarý çýktý baðýrdý:

Yallah evlerinize. Yakýnda size de sýra gelecek.

Kerimoðlu, gözleriyle Cabbarý, Memedi araþtýrdý. Onlar arkasýnda

duruyorlardý. Arkasýna dönünce, Memedle göz göze geldiler.

Memed gözlerini indirdi. Kerimoðlu, sonra da Cabbara baktý. Bana

yapacaðýnýz bu muydu? der gibi kýrgýnlýk vardý gözlerinde. Göz çukurlarýnda

birer damla yaþ birikmiþti. Arkasýna döndü. Güdüðün önüne düþtü. Öteki

ABC Amber LIT Converter


http://www.processtext.com/abclit.html
ABC Amber LIT Converter
http://www.processtext.com/abclit.html

bölmeye geçtiðinde, koyunlar gibi birbirlerine sokulmuþ, aðlaþan kadýnlardan

birisine iþaret etti:

Aç sandýðý. Ne kadar para varsa, çýkar da þu adama ver. Üzerinizde de ne

kadar altýn, bilezik, yüzük varsa çýkarýn bana verin, dedi.

Kerimoðlu, Durdunun niyetini sezmiþti. Bir metelik bile býrakmayacaktý

kendisinde. Onun için ne var, ne yok eliyle vermeliydi.

Güdükoðlu bir tomar kaðýt para, bir torba da altýný getirdi. Durdunun eline

verdi. Kerimoðlu da kadýnlarýn gerdanlýk, yüzük, bilezik, baþlýk yaptýklarý

altýnlarý toplayýp getirdi.

Durdu, Güdükoðluna:

Tamam mý? Hiçbir þey kalmadý mý? diye sordu.

Güdükoðlu:

Kalmadý, diye kestirdi attý.

Oysa, bütün öteki baskýnlarda Durdu, Güdükoðluna, kalmadý

mý? diye sorar, öteki, daha var Paþa, derdi. Sonra gider bir

altýn, bir kaðýt lira getirirdi. Böyle böyle evi on kez, yirmi kez araþtýrýr,

ABC Amber LIT Converter


http://www.processtext.com/abclit.html
ABC Amber LIT Converter
http://www.processtext.com/abclit.html

kýyýda köþede ne kalmýþsa teker teker çýkarýrdý. En sonunda bir kalmadý

iþareti yapardý. Daha, bir yerlerde para kalmýþ mýdýr, kalmamýþ mýdýr,

Güdükoðlu adamýn yüzüne bakýnca bilirdi. Hiç sapýtmaz, mutlak bilirdi.

Deli Durdu:

Sen akýllý bir adamsýn Kerimoðlu, dedi. Ne var, ne yok hepsini

kendi elinle verdin. Nasýl olsa senden zorla alacaktýk. Senden

akýllýsýna rastlamadým þimdiye kadar soyduðum insanlar arasýnda.

Kerimoðlu taþ kesilmiþti. Yüzü sapsarý, dudaklarý titriyordu.

Durdu yeniden, kesip, inatçý, buyurgan gürledi:

Deli Durdunun bir adeti vardýr. Bilir misin Kerimoðlu? diye

sordu. Bunu baþka eþkýyalar yapmaz. Zaten Kerimoðlunu da baþka

eþkýyalar soyamazlar. Ha, bilir misin?

Kerimoðlu karþýlýk vermedi.

Deli Durdunun adeti þudur ki, soyduðu adamlarý donuna kadar

soyar. Çýkar giyitlerini Kerimoðlu, diye baðýrdý.

Kerimoðlu kýpýrdamadý.

ABC Amber LIT Converter


http://www.processtext.com/abclit.html
ABC Amber LIT Converter
http://www.processtext.com/abclit.html

Sana diyorum. Çýkar giyitlerini.

Kerimoðlunda gene bir kýpýrtý yok.

Durdu öfkelendi. Öflcesinden yerinde duramýyordu. Kerimoðlunun yöresinde

fýr dönüyordu. Birden, þiddetle kulaðýnýn dibine bir yumruk çaktý. Göðsüne

de birkaç dipçik... Kerimoðlu sallandý. Düþecekken, Durdu kolundan tuttu.

Bir, bir daha. Bir, bir daha:

Çýkar!

Kerimoðlu, acýyla konuþtu:

Etme bana bunu Durdu. Kerimoðlunun evini þimdiye kadar

kimse basmadý. Yanýna kalmaz bu!

Bu sözler Durduyu çileden çýkardý. Kerimoðlunun kolunu býrakýp

tekmelemeye baþladý. Yere düþen Kerimoðlu:

Etme, diyordu. Etme. Yanýna kalmaz.

Durdunun hiddeti daha arttý. Ayaklarýnýn altýnda çiðnemeye baþladý.

ABC Amber LIT Converter


http://www.processtext.com/abclit.html
ABC Amber LIT Converter
http://www.processtext.com/abclit.html

Ben de biliyorum yanýma kalmayacaðýný. Onun için seni donuna kadar

soyacaðým. Hiç olmazsa, koskoca Kerimoðlunun bacaðýndan donunu almýþ derler.

Anladýn mý?

Öteki bölmede aðlamakta olan kadýnlardan birkaçý gürültüyü duyunca, bu

yana geçtiler. Bir kadýn kendisini Kerimoðlunun üstüne attý. Kadýnýn baðýrtýsý

dört bir yaný tutuyordu. Güdükoðlu, baðýran kadýný tuttu, Kerimoðlunun

üstünden alýp bir tarafa fýrlattý.

Durdu baðýrýyordu:

Çýrýlçýplak olmazsan, kendi elinle çýrýlçýplak olmazsan öldürürüm seni.

Kadýnlar çýðýrýþýyorlardý.

Kerimoðlu:

Etme bunu bana. Etme, çoluðumun çocuðumun içinde, diye inliyordu.

Bir ara gözü, öyle durup kalmýþ, dudaklarýný yiyen, zangýr zangýr

titreyen Memede iliþti. Ona, yalvarýrcasýna baktý. Memedin içinden

bir þey cýzz etti. Yandý. Cabbara döndü. Bakýþtýlar. O iðne ucu parýltýsý

geldi Memedin gözlerine gene oturdu. Cabbar da hýrsýndan avurtlarýnýn içini

ABC Amber LIT Converter


http://www.processtext.com/abclit.html
ABC Amber LIT Converter
http://www.processtext.com/abclit.html

yiyordu. Çok kýzdýðý zaman, kan çýkýncaya kadar avurtlarýnýn etlerini

diþleriyle çiðnerdi.

Kerimoðlu:

Etme bunu bana Durdu Aða, diye boyuna yineliyordu.

Etme!

Durdu:

Soyun! diye baðýrdý. Yoksa...

Tüfeðin namlusunu Kerimoðlunun aðzýna dayadý.

Soyun

Tam bu sýrada Memed, kaþla göz arasý çadýrdan dýþarýya fýrladý:

Kýpýrdama Deli Durdu. Yakarým, diye baðýrdý. Kusura kalma

ya, yakarým. Bu senin yaptýðýný...

Onun arkasýndan da Cabbarýn alaylý sesi duyuldu:

ABC Amber LIT Converter


http://www.processtext.com/abclit.html
ABC Amber LIT Converter
http://www.processtext.com/abclit.html

Kýpýrdama Durdu Aða! Adamý koyver de git. Yakarým. Çok arkadaþlýðýmýz var.

Ölümün bizim elimizden olmasýn.

Memed:

Ölümün bizim elimizden olmasýn.

Durdu, hiç böyle bir þey beklemiyordu. Þaþkýna döndü:

Demek böyle ha?

Tüfeðine davrandý, dýþarý iki el ateþ etti.

Karanlýk kavuþuyordu.

Bak Durdu Aða, dedi Memed, öyle kurþun atýlmaz. Durdunun kulaðýnýn

dibinden cýv cýv diye iki kurþun geçti.

Býrak da adamý git. Yeter ettiðin. Zulüm derler buna düpedüz.

Býrak da git!

Durdu:

ABC Amber LIT Converter


http://www.processtext.com/abclit.html
ABC Amber LIT Converter
http://www.processtext.com/abclit.html

Demek böyle Ýnce Memed? Demek?

Ýnce Memed:

Ölmek istemiyorsan eðer, dedi, býrak da adamý çadýrdan çýk

git.

Durdu, yerde yatan adama bir tekme daha attý.

Haydi arkadaþlar gidelim, dedi.

Dýþarda, bir çukura yatmýþ Ýnce Memedin karartýsýný gördü:

Alacaðýn olsun Ýnce Memed. Alacaðýn olsun Cabbar, dedi.

Çadýrdan en son Recep Çavuþ çýktý:

Yaptýðýnýzý çok beðendim çocuklar, dedi. Ben de sizinle kalayým mý?

Kal Çavuþ, kal! dediler.

Durdu:

ABC Amber LIT Converter


http://www.processtext.com/abclit.html
ABC Amber LIT Converter
http://www.processtext.com/abclit.html

Demek Çavuþ sen de?... dedi.

Çavuþ:

Ben de Durdu Aða, diye karþýlýk verdi.

Durdu:

Senin de alacaðýn olsun Çavuþ, dedi.

Durduyla arkadaþlarý elli metre açýlmýþlardý ki, Durdu yere yatýp:

Davranýn arkadaþlar, dedi. Bugün ölüm kalým günümüzdür.

Altý el birden Memed ve Cabbarýn üstüne kurþun yaðdýrmaya

baþladý. Memedle Cabbar, Durdunun bunu böyle yapacaðýný iyi biliyorlardý. O

sebepten bulunduklarý çukurdan ayrýlmamýþlardý.

Memed:

Durdu Aða, var git yoluna, dedi. Çocukluk etme! Durdu:

ABC Amber LIT Converter


http://www.processtext.com/abclit.html
ABC Amber LIT Converter
http://www.processtext.com/abclit.html

Ya siz, dedi, ya ben...

Recep Çavuþ:

Git ulan yoluna. Musallat olma çocuklarýn baþýna. Sen zaten Kerimoðluna

çatmakla belaný buldun. Saçýkaralý obasý þimdiye haberlendi. Biraz sonra

daðlarý pire gibi tararlar, dedi. Var git yoluna!

Memed:

Var git yoluna, dedi.

Cabbar:

Ölümün bizim elimizden olmasýn. Var git yoluna...

Karþý yanýn silah sesleri kesildi.

Cabbar:

Gidiyorlar, dedi. Gidiyorlar Allahýn belalarý. Kerimoðlunun

parasýný paylaþmaya gidiyorlar.

ABC Amber LIT Converter


http://www.processtext.com/abclit.html
ABC Amber LIT Converter
http://www.processtext.com/abclit.html

Recep Çavuþ:

Gitsinler, dedi. Saçýkaralý obasý burunlarýndan fitil fitil getirir.

Az sonra dað taþ insana keser... Eðer bu adam Kerimoðluysa, Saçýkaralý

aþireti Aðasý Kerimoðluysa... Dolar Saçýkaralý obasý yazýya yabana...

Memed:

Þimdi varýp Kerimoðluna ne diyelim? Adamýn yüzüne nasýl bakarýz?

Cabbar:

Adam bize iyilik, biz ona kötülük ettik, dedi. Varýp da yanýna

ne diyelim? Beðendin mi sana yaptýðýmýzý? Erkeklik dediðin böyle

olur iþte. Biz adamý böyle soydururuz mu diyelim. Vazgeç! Görünmeden ona,

çeker gideriz þuna aþaðý.

Memed:

Ben ne deyim, dedi, Ben ne deyim Kerimoðluna.

Yattýklarý çukurdan doðruldu. Çadýrlara doðru yöneldi. Kerimoðlunun

çadýrýndan bir gürültü, çýðýrtý, bir hayhuy geliyordu. Çadýrýn

ABC Amber LIT Converter


http://www.processtext.com/abclit.html
ABC Amber LIT Converter
http://www.processtext.com/abclit.html

kapýsýný açtý. Bir iki kadýn, Kerimoðlunun kanlý baþýný bir leðene eðmiþler

yýkýyorlardý. Hem yýkýyor, hem beddua ediyorlardý.

Memed:

Kerimoðlu Aða, diye seslendi, bütün baþlar kapýya çevrildi. Memedin

içinden, hiçbir þey söylemeden kaçmak geçti. Ama kaçamadý. Aða, diye

kekeledi. Kusura kalma. Böyle olacaðýný bilmiyorduk.

Döndü, koþmaya baþladý.

Arkasýndan, Kerimoðlu baðýrýyordu:

Akþam yemeðini yemeden gitmeyin oðlum. Gitmeyin..

Cabbarýn yanýna geldi.

Haydi kalkýn, dedi. Kalkýn da gidelim. Burada daha fazla kalamayacaðým.

Þu adama bir yüreðim yanýyor ki... Parça parça oluyor...

Cabbar ayaða kalktý:

Ne gelir elden, dedi. Oldu bir kere...

ABC Amber LIT Converter


http://www.processtext.com/abclit.html
ABC Amber LIT Converter
http://www.processtext.com/abclit.html

Memed, içini çekti:

Þu Deliyi öldürmeliydik, dedi.

Cabbar:

Onu öldürmek kolay deðil Memed, dedi. Çok it adam. Yoksa

ben... Ben onu öyle býrakýr mýydým!...

Memed:

Kurþunu yedikten sonra ne yapabilirdi?

Cabbar:

Yemezdi ki kurþunu, dedi. Onun gibi bir adamý hiç görmedim.

Recep Çavuþ:

Bu adamda bir þey var, dedi. Bütün yaptýklarý yanýna kalýyor.

Onun yaptýklarýný baþka bir eþkýya yapsaydý, bir günden fazla yaþayamazdý.

Bir þey var bu adamda. Ayrýldýðýmýz iyi oldu. Amma ne yürekli adam! Her

ABC Amber LIT Converter


http://www.processtext.com/abclit.html
ABC Amber LIT Converter
http://www.processtext.com/abclit.html

dakika ölümü bekleyen bir hali var.

Memed:

Ýþte o hali korkuttu beni. Onun için vuramadým onu. Yoksa...

Cabbar:

Her neyse... Bir hal var bu adamda... dedi, kesti.

Ali:

Þuracýkta, iki saat uyuyalým, dedi.

Hasan:

Ne kaldý ki bre Ali, dedi. Öðleye bizim köye varýrýz. Gece sen

bizim evde kalýrsýn. Yarýn sabah da kalkar yola düþersin. Ýkindine

senin köyü buluruz.

Ali, çok uzun boylu, çiçek bozuðu, uzun yüzlü, incecik, üfürsen

yýkýlacakmýþ gibi bir adamdý.

ABC Amber LIT Converter


http://www.processtext.com/abclit.html
ABC Amber LIT Converter
http://www.processtext.com/abclit.html

Bu gece yarýsý, dedi, bu gece yarýsý in cin belli deðil. Gel þuracýkta

sabaha kadar uyuyalým. Sabaha bir iki saat ancak kaldý.

Hasan:

Ben bir dakika bile duramam, dedi. Dört yýldýr evimin yüzünü görmedim.

Ali:

Ben de görmedim ama.

Hasan:

Eeeee? diye sordu.

Yoruldum, dedi Ali.

Hasan:

Bak, dedi, bir su þýrýltýsý geliyof. Git yüzünü yu, geçer...

Ali:

ABC Amber LIT Converter


http://www.processtext.com/abclit.html
ABC Amber LIT Converter
http://www.processtext.com/abclit.html

Soðuk su yorgunluða bire birdir, dedi.

Hasan:

Bizim köyün suyu... dedi. Bizim köyün suyu gibi var mý? Buz

gibidir. Süt gibi apak kaynar yerin altýndan... Eskiden, tam

üstünde bir ulu çýnar vardý. Ben de gördüm gözümle... Bir gün bir yaðmur

yaðýyordu. Kara, kapkara bir yaðmur... Birden bir top yeþil ýþýk patladý

gökyüzünde. Yeþil ýþýk çýnarýn üstüne aðdý. Vardýk baktýk, çýnar yok

yerinde... Çýnar kül olmuþ... Alimallah gözümle gördüm. Kül olmuþ.

Yurdu yuvasý bellisiz þimdi çýnarýn...

Ali:

Tam üç yýl, üç koca yýl anam dinim aðladý. Çukurovada, dedi.

Amma sonunda kazandým kardaþ.

Ali; yol boyunca, belki yüz kere, ayný cümle, ayný sözcüklerle Çukurovayý,

Çukurovada bin bir sýkýntý çekerek kazandýðý parayý, kazandýðý parayla ne

yapacaðýný anlatmýþtý. Yolda konuþacaklarý bitiyor, bir süre konuþmadan

yürüyorlar, biraz önce anlattýklarýný yeniden anlatmaya baþlýyorlardý. Hasan

da köyünü, çocuðunu, kül olan çýnarý, Çukurovayý, Çukurovadaki aðasýný

ABC Amber LIT Converter


http://www.processtext.com/abclit.html
ABC Amber LIT Converter
http://www.processtext.com/abclit.html

durmadan durmadan yinelemiþti.

Ali sözünü sürdürdü:

Paranýn iki yüzünü kayýnbabaya verip kýzý eve getireceðim. Ötekine de bir

çift öküz alacaðým. Anama da içi pamuklu bir hýrka yaptýracaðým. Üþür

fýkaracýk. Evin de üstünü açýp yeniden döþeyeceðim.

Þu bizim ev yok mu, yaðmurlar bir baþlamaya görsün. Çok akar gavuroðlu

gavur...

Evi, yap kardaþ yap! Ev akmasý kötü bir þey. Dayanýlmaz.

Ali:

Öldüm Çukurovada. Yandým. Adamý kebap ediyor. Gavurun

yurdu. Bir daha mý tövbe! Sýtmasý karnýmda. Bu kýþ iþim iþ!

Hasan:

Sýtma bende de var, dedi.

Ali:

ABC Amber LIT Converter


http://www.processtext.com/abclit.html
ABC Amber LIT Converter
http://www.processtext.com/abclit.html

Çukurovanýn kahrýný, eve bir avratla, bir çift öküz sokayým,

anama da bir kalýn hýrka alayým diye çektim. Yoksa dayanýlýr mý?

Hasan:

Dayanýlmaz.

Sonra, lafý Alinin aðzýndan alýp:

Kardaþ, dedi, yarýn tam öðle vakti, eðer böyle yürüyecek olursak,

bizim köyün çayýrlýðýna yetiþiriz.

Ali:

Orada... dedi.

Hasan:

Orada, ötede, düzlüðün ortasýnda...

Ali:

ABC Amber LIT Converter


http://www.processtext.com/abclit.html
ABC Amber LIT Converter
http://www.processtext.com/abclit.html

Ulu... dedi.

Hasan:

Bir aðaç vardýr, dallarý gürler.

Ali:

Aðacý geçince, dedi.

Hasan:

Aðacý geçince sol yanda...

Ali:

Taþlarý birbirinin üstüne yatmýþ...

Hasan:

Ýçini de ot basmýþ bir mezarlýk görünür.

Ali:

ABC Amber LIT Converter


http://www.processtext.com/abclit.html
ABC Amber LIT Converter
http://www.processtext.com/abclit.html

Mezarlýðýn içindeki aðacý söylemedin, diye anýmsattý.

Hasan:

Ben köyden ayrýldýðým gün, kim bilir kim, mezarlýðýn ortasýna

soluk dallý, bilek kalýnlýðýnda bir aðaç dikmiþti.

Fýkara yapayalnýz bir aðaç... dedi Ali.

Hasan:

Öyle iþte, dedi.

Ali:

Kurumamýþsa eðer...

Kocaman... dedi, öteki. Ben mezarlýðýn yanýndan geçerken

beni birisi görür.

Ali düzeltti:

ABC Amber LIT Converter


http://www.processtext.com/abclit.html
ABC Amber LIT Converter
http://www.processtext.com/abclit.html

Birisi deðil, dedi, Körcenin oðlu Bekir görür.

Hasan:

Bekir görür, dedi. Çünkü Bekir, her daim gelir çeþmenin taþýna

oturur: Gözlerini þarýl þarýl akan suya çevirir düþünür.

Ali:

Adetidir deðil mi? diye sordu.

Adetidir, dedi Hasan.

Ali:

Bekir gider haber verir eve.

Hasan:

Anam bükülmüþ beliylen...

Ali:

ABC Amber LIT Converter


http://www.processtext.com/abclit.html
ABC Amber LIT Converter
http://www.processtext.com/abclit.html

Dizlerine çöke çöke...

Hasan:

Düþer yola, gelir beni karþýlamaya.

Ali:

Ya çocuk? dedi.

Hasan:

Gel azýcýk þuraya oturalým, diye önerdi.

Oturdular. Hasan, küçücük, zayýf, kuruyup, kavrulmuþ bir adamdý.

Kocaman diþleri dudaklarýnýn arasýndan gözüküyordu. Kirpikleri

bir hoþ, tozlanmýþ gibi aktý. Mavi, pamuklu bir kumaþtan þalvar giymiþti.

Þalvar daha yepyeniydi. Fabrika kokuyordu. Kasketi de yeniydi.

Baþýnda eðreti duruyordu. Kýrmýzý çiçekli mintaný ona tam yakýþmýþtý. Bir

de ökçeleri basýk Adana ayakkabýsý almýþtý ya, yolda giymeye kýyamýyordu.

Giydiði ham gönden çarýktý. Kalýn, köyden götürüp de eskitemediði çorabýn

üstüne giymiþti. Çorap nakýþlýydý.

ABC Amber LIT Converter


http://www.processtext.com/abclit.html
ABC Amber LIT Converter
http://www.processtext.com/abclit.html

Amma da yorulduk, dedi.

Ali:

Yorulduk amma... dedi.

Hasan:

Kalk, dedi. Bu kadar dinlenmek yeter yolcu adama... Atalar ne

demiþ...

Ali:

Yolcu yolunda gerek.

Hasan:

Köye gireriz kardaþ. Benim oðlan þimdi altýsýndadýr. Ben köyden

ayrýlýrken yaþý ikiydi. Þimdi...

Ali:

Þimdi altýsýndadýr.

ABC Amber LIT Converter


http://www.processtext.com/abclit.html
ABC Amber LIT Converter
http://www.processtext.com/abclit.html

Hasan:

Beni anamla birlikte çocuk da karþýlar.

Ali:

Çocuk sana baba der. Ondan sonra eve geliriz.

Hasan:

Bütün köylü bizim eve, baþýma birikir. Eeee söyle bakalým

Hasan efendi, ne kazandýn Çukurovada? Ben, hiç derim. Çukurovada

ne kazanç olacak. Gittik geldik iþte, derim...

Ali:

Ben de ikinci sabah erkenden kalkar anayýn piþirdiði çorbayý içerim.

Tarhana çorbasýný... Yola düþerim...

Hasan:

Sen yola düþtükten sonra, ben de çocuðu yanýma alýrým, öteki

ABC Amber LIT Converter


http://www.processtext.com/abclit.html
ABC Amber LIT Converter
http://www.processtext.com/abclit.html

köye, ay boynuzlu kocaman bir çift öküz almaya giderim. Sonra da

yalýdaki taþlý tarlanýn taþýný birem birem ayýklarým...

Ali:

Sonra da iki üç kez üst üste sürersin tarlayý. Çukurova tarlalarý

gibi. Un gibi eylersin. Sonra da ekersin.

Hasan:

Sonra bir ekin olur... Her göcek kaplan pençesi gibi topraða yapýþmýþ...

Ali:

Anamýn hýrkasý, dedi. Gider elimle Göksünde terziye yaptýrýrým.

Hasan, Alinin yüzüne doðru eðildi. Nefesini duydu.

Sen, dedi, köyden ayrýlalý ne kadar oldu?

Ali:

Üç yýl.

ABC Amber LIT Converter


http://www.processtext.com/abclit.html
ABC Amber LIT Converter
http://www.processtext.com/abclit.html

Hasan:

Varýr varmaz niþanlýný eve getirmek olsun, ilk iþin.

Ali:

Çok bekledi fýkaracýk beni. Bu yýlla altý yýl oluyor, niþan takalý.

Varýr varmaz babasýnýn eline saydýðým gibi parayý... Ýkinci gün...

Hasan:

Ýþte bunu iyi yaparsýn kardaþ, dedi.

Ali:

Çukurovada çektiðimi bir günde unuturum, dedi.

Yokuþ yukarý çýktýklarý için, konuþmayý kesmiþlerdi. Yokuþu çýkýp

tepeyi aþýnca önlerinde upuzun bir düzlük salýndýðýný gördüler.

Yolun kýyýsýnda bir ses duyup durdular. Bir de mekanizma sesi

geldi.

ABC Amber LIT Converter


http://www.processtext.com/abclit.html
ABC Amber LIT Converter
http://www.processtext.com/abclit.html

Kýpýrdamayýn.

Hasan:

Öldük, dedi.

Ali:

Öldük.

Hasan:

Kaçalým, dedi. Vurursa vurur. Vurulmak soyulmaktan daha

iyi. Vurulmazsak evimize yetiþiriz.

Ali:

Haydi, dedi.

Kaçmaya baþladýlar. Arkalarýndan kurþun, kaynadý. Baðýrarak

yere yattýlar.

Kýpýrdama diyen ses:

ABC Amber LIT Converter


http://www.processtext.com/abclit.html
ABC Amber LIT Converter
http://www.processtext.com/abclit.html

Olduðunuz yerden kýmýldamayýn: Geliyoruz, diye baðýrdý.

Aliyle Hasan olduklarý yerden hiç kýmýldamadýlar. Korkudan kýpýrdayacak

halleri de kalmamýþtý.

Memed, Cabbar, Recep Çavuþ, üçü birden koþarak yatmakta

olanlarýn baþuçlarýna geldiler durdular.

Memed:

Kalkýn ayaða, dedi.

Ölü gibi, usul usul ayaða kalktýlar.

Memed:

Böyle nereden? diye sordu.

Hasan:

Çukurovadan kardaþ, dedi.

Ali:

ABC Amber LIT Converter


http://www.processtext.com/abclit.html
ABC Amber LIT Converter
http://www.processtext.com/abclit.html

Oradan iþte, dedi.

Cabbar gülerek:

Çok para kazandýnýz öyleyse. Sizler olmasanýz, bizler acýmýzdan

ölürüz. Çýkarýn paralarý.

Hasan:

Beni öldürün, dedi. Tam dört yýl...

Cabbar:

Çýkarýn, dedi.

Hasan:

Vur beni Aðam, dedi.

Ali:

Benim niþanlým tam altý yýldýr bekler. Nolursun beni vuruver.

ABC Amber LIT Converter


http://www.processtext.com/abclit.html
ABC Amber LIT Converter
http://www.processtext.com/abclit.html

Hasan:

Tam altý yýl, dedi.

Cabbar, Hasanýn koltuðunun altýna elini soktu, bir çýkýn çýkardý.

Çýkýn su gibi tere batmýþtý. Çýkýný açtý. Çýkýnýn içinden balmumuyla

yapýlmýþ bir muþamba çýktý. Muþambanýn içinde kaðýt paralar vardý.

Cabbar:

Bak, hele, ne de çok para! Nasýl da saklamýþ!

Hasan:

Daya tüfeðini sýk aðzýma. Vur beni. Çoluk çocuðuma böyle eli

boþ gidemem.

Ali:

Tam altý yýldýr, dedi. Hiç mümkünü yok. Beni vuracaksýnýz.

Gidemem.

ABC Amber LIT Converter


http://www.processtext.com/abclit.html
ABC Amber LIT Converter
http://www.processtext.com/abclit.html

Hasan:

Tam dört yýl, Çukurovanýn zehir gibi suyunu içtim. Sýtmasý karnýmda.

Ali:

Elinizi ayaðýnýzý öpüyüm öldürün beni.

Hasan:

Öldürün.

Memedin gözleri yaþla dolmuþtu.

Bana bakýn, dedi sevgiyle. Paranýza kimse dokunamaz sizin.

Cabbar ver þunun parasýný. Al paraný.

Hasan, inanmadý. Korktu. Titreyen elini uzattý. Aldý. Ne diyeceini

bilemedi. Ancak:

Allah uzun ömür versin size, diyebildi. Sonra da aðlamaya baþladý.

Ali:

ABC Amber LIT Converter


http://www.processtext.com/abclit.html
ABC Amber LIT Converter
http://www.processtext.com/abclit.html

Uzun ömür, dedi.

Memed:

Bakýn size ne deyim. Çanaklýnýn düzünden geçmeyeceksiniz.

Orayý Deli Durdunun çetesi tutmuþtur þimdi. Donunuza kadar

soyar. Uðurlar ola. Sen de inþallah niþanlýna kavuþursun kardaþ,

dedi. Sesi karýncalandý. Konuþacaktý daha. Konuþamadý.

Hasan, çocuklar gibi hýçkýra hýçkýra aðlýyordu. Aðlamasý bir

türlü dinmiyordu. Giderken:

Saðolun, dedi. Saðolun kardaþlar. Berhudar olun. Allah sizi bu

daðlardan kurtarýp sevdiklerinize kavuþtursun.

Gidiyor gidiyor geriye dönüp bir dua ediyor, yeniden gidiyordu.

Ali de:

Kavuþtursun, diyordu.

Kayboldular.

ABC Amber LIT Converter


http://www.processtext.com/abclit.html
ABC Amber LIT Converter
http://www.processtext.com/abclit.html

Hasanýn aðlamasý daha durmamýþtý.

Ali:

Yeter bre Hasan, dedi. Ne bu aðýt?

Hasan:

Þu dünyada ne kadar da iyi insanlar var. Þu bir lokma eþkýya çocuða

baksana. O olmasaydý, paramýzý alýrdý, o dev gibi herif.

Ali:

Yok, dedi. Almazlardý.

Çanaklýnýn düzünden gitmezsek bizim köye ancak iki gün sonra,

varabiliriz.

Ali:

Ne yapalým? diye sordu.

Hasan:

ABC Amber LIT Converter


http://www.processtext.com/abclit.html
ABC Amber LIT Converter
http://www.processtext.com/abclit.html

Çanaklýnýn düzünü tüm bana verseler, yolumuz iki gün deðil

iki ay uzasa gene oradan geçmem.

Ali:

Gel öyleyse oturup bir iyice yornuk alalým. Bir daha da yoldan

gitmeyelim. Kýyýdan kýyýdan.

Oturdular.

Memed, gidenlerin arkasýndan:

Paralarýný aldýktan sonra onlarý öldürseydik sevinirlerdi, dedi.

Cabbar:

O uzun boylusu vurun diye nasýl yalvarýyordu!

Memed:

Kim bilir nasýl, ne umutlarla çalýþtýlar!

ABC Amber LIT Converter


http://www.processtext.com/abclit.html
ABC Amber LIT Converter
http://www.processtext.com/abclit.html

Cabbar:

Niþanlýsý tam altý yýldýr onu bekliyormuþ.

Memed:

Çanaklýdan gitselerdi, Deli Durdu onlarý mutlaka soyardý.

Cabbar:

Bu Delinin yaþamasý haram amma... dedi.

Gidip eski yerlerine oturdular. Bu iþe hiç karýþmayan Çavuþun sarýlý

boynu bir tarafa eðrilmiþti.

Çavuþ, gerindi gerindi:

Ben bir tuhaf oldum çocuklar, dedi. Yüreðimde bir soðukluk,

bir titreme var. Ölürsem... dedi, sonra piþman olmuþçasýna sustu.

Memed:

Bu kadar yaradan insana bir þey olmaz, dedi.

ABC Amber LIT Converter


http://www.processtext.com/abclit.html
ABC Amber LIT Converter
http://www.processtext.com/abclit.html

Cabbar:

Baþýný koy da azýcýk uyu, diye salýk verdi.

Çavuþ, uyumak için gözlerini yumdu.

Aradan uzun bir zaman geçtikten sonra Memed, Cabbara büyük

bir sýr verirmiþ gibi sokuldu:

Seninle biz kardaþýz gayri Cabbar, dedi. Öyle deðil mi kardaþ?

Cabbar buna sevindi: Ona ne þüphe kardaþ, dedi.

Memed:

Meraktan çatlayacaðým. Yüreðim ateþ almýþ yanýyor kardaþ.

Cabbar:

Söyle kardaþ da çaresini birlikte arayalým.

Memed:

ABC Amber LIT Converter


http://www.processtext.com/abclit.html
ABC Amber LIT Converter
http://www.processtext.com/abclit.html

Aylar oldu, ben bu iþi iþleyeli. Duyduk ki Abdi Aðayý yaralamýþým.

Ölmemiþ. Hatçenin hali ne oldu? Ya anamýn hali ne oldu? Çatlayacaðým. Þu

Delinin ardýndan soygundan soyguna, çarpýþmadan çarpýþmaya... Bir türlü bir

yolunu bulup da öðrenemedim...

Cabbar:

Köye gider öðreniriz kardaþ, dedi. Ne merak ediyorsun bunu.

Memed:

O gavur ölmemiþ. Hatçeye mutlak bir kötülük etmiþtir. Ýçimde

bir þey var... anlaþýlmaz... bir acý... bir yara... yüreðim, durma

Memed, git diyor.

Cabbar:

Þu Çavuþun yarasý bir hal olsun, hemen gideriz.

Memed:

Yüreðim, durma! diyor, Cabbar kardaþ, dedi. Durma!

ABC Amber LIT Converter


http://www.processtext.com/abclit.html
ABC Amber LIT Converter
http://www.processtext.com/abclit.html

13

Ýndirdiler Heletenin düzüne

Kellesi yokkine bakam yüzüne

Benden selam söylen Nukrak kýzýna

Neneyle neneyle Iraz neneyle

Çýk daðlar baþýna bana eleyle.

Nukraðý dersen de Ofunun daðý

Derde derman derler kartalýn yaðý

Ayaðýna düþtüm Besninin beyi

Neneyle neneyle Iraz neneyle

Çýk daðýn baþýna ordan eleyle.

ABC Amber LIT Converter


http://www.processtext.com/abclit.html
ABC Amber LIT Converter
http://www.processtext.com/abclit.html

Kucaðýnda dokuz aylýk yavrusuyla Iraz yirmisinde dul kaldý. Kocasýný çok

severdi.

Ölüsü baþýnda:

Hüseyinin üstüne, dedi, erkek bana haram olsun.

Dediðini de tuttu. Evlenmedi.

Kocasý öldükten birkaç gün sonra, çocuðunu bir akraba kadýna

emanet ederek, sabanýn arkasýna geçti. Kocasýnýn býraktýðý yerden tarlayý

sürmeye baþladý. Bir ay içinde tarlayý sürdü, ekti bitirdi.

Yaz gelince de hasadýný yaptý tek baþýna. Güçlü kuvvetli, gençti.

Týnmadý. Çocuðu kucaðýna alýyor, onunla oynaþa oynaþa köyü dolanýyordu:

Benim bebek büyümez mi emmileri bakmayýnca? Benim Rýzam büyümez mi? diyordu.

Amcalara nisbet olsun.

Amcanýn büyüðü Irazla evlenmek istiyordu.

ABC Amber LIT Converter


http://www.processtext.com/abclit.html
ABC Amber LIT Converter
http://www.processtext.com/abclit.html

Iraz:

Evlenmem, diyordu. Hüseyinimin yataðýna baþka erkek sokmam. Kýyametedek

yaþasam gene evlenmem.

Iraz, diyorlardý, bu da onun kardaþý. Yabancýsý sayýlmaz. Çocuðun

emmisi. Ona babasý gibi de bakar...

Iraz Nuh diyordu da...

Bunun üstüne Iraza kin baðlayan amca, Hüseyinden kalan tarlayý

onun elinden aldý. Oysa tarlada hiçbir hakký yoktu. Babalarý öldüðünde,

üç kardeþ kalan tarlalarý eþit olarak paylaþmýþlardý. Bu parça da

Irazýn kocasý Hüseyin'e düþmüþtü. Ne çare. Iraz genç kadýn. Hükümet yolu,

karakol kapýsý bilmez. Ne yaparlarsa yanlarýna kalýr.

Iraz tarlasýzdý ama, gene de dayandý:

Benim bebek büyümez mi emmileri gavurluk yapýnca? Benim

Rýzam büyümez mi? Büyümez mi tarlasý olmayýnca?

Yazýn ýrgatlýk, kýþýn zenginlerin evinden hizmetçilik etti. Gününü

gün etti. Çocuðu nur topu gibiydi. Dilinde, bir aðýt, bir ninni, acý

bir türkü gibi:

ABC Amber LIT Converter


http://www.processtext.com/abclit.html
ABC Amber LIT Converter
http://www.processtext.com/abclit.html

Benim öksüz büyümez mi?

Büyüdü.

Neden yoksulluk içindeler? Neden tarlasýzlar? Bunun sebebini

her gün anasýndan, köylülerden duya duya büyüdü. Ýçine yanýk bir

türkü yerleþti kaldý. Bir ananýn acýsýný, gücünü, yürekliliðini döktüðü

bir türkü... Benim yavrum büyümez mi? Rýza yirmi birine bastý. Fidan gibi.

Dal gibi. Sakarköyün içinde onun gibi ata binen, cirit oynayan, niþan

atan, halay çeken yok. Ama, ana da, oðul da rahat deðiller... Yüreklerinde

onulmaz dertleri var.

Kendi tarlan olsun da, sen git el kapýlarýnda yanaþmalýk et, yarýcýlýk

et.

Sakarköyün topraklarý çok verimli... Öteki köylere bakarak geniþ

de. Büyük bir düzlük. Bu düzlüðün tam orta yerinde bir nokta gibi,

Adaca denilen kocaman kaya parçasý var. Cümle düzlük ekilip yeþerince,

tarlalar yeþile kesince, Adaca kayasý bembeyaz, yeþilliðin ortasýnda parlar.

Adacanýn dibindeki tarlalardan bir tanesi, en büyüklerinden birisi

Rýzanýn babasýnýn tarlasýdýr. Yýllardýr amcasý sürer. Ýþte o tarla... Rýza

bereketli, yaðlý bir topraðý hayal eder. Hayal eder, yüreðindeki hýnç

ABC Amber LIT Converter


http://www.processtext.com/abclit.html
ABC Amber LIT Converter
http://www.processtext.com/abclit.html

büyür, taþar... Nereye gitse, nerede çift sürse, gözleri Adaca kayasýnýn

dibindedir. Adaca kayasýnýn dibi bir aþk gibi.

Anasý her zaman, her Allahýn günü:

Aaah oðul, der, Adacanýn tarlasý... Baban bizi bu tarlayla gül

gibi geçindirirdi. Gözleri kör olasý...

Rýza boynunu büker, dalar giderdi. Burnunda yaðlý ýþýl ýþýl bir

topraðýn kokusu... Topraðýn özlemi içini yakardý...

Anasý:

O senin gavur emmin, der, o senin gavur emmin!.. Burnundan fitil fitil

gelecek.

Son günlerde Rýzaya bir hal oldu. Hiç böyle deðildi. Sabahlarý

çok erkenden uyanýyor, düþüyor yollara... Ver elini Adaca... Adacanýn

dibindeki tarlaya varýyor. Bir taþýn üstüne oturuyor, dalýyor hayallere...

Ekinler göcek olmuþ. Toprakta böcekler. Gün doðarken toprak buðulanýr. Buðulu

topraða özlem, özlemlerin en yamanýdýr. Rýza elini yumuþacýk topraða

daldýrýyor. Toprak sýcacýktýr. Parmaklarýnýn arasýndan altýn bir toprak

akýyor yere. Rýza, Bu toprak benim, diyor.

ABC Amber LIT Converter


http://www.processtext.com/abclit.html
ABC Amber LIT Converter
http://www.processtext.com/abclit.html

Bütün etinde bir ürperme, bir tat... Bu toprak benim ha, diyor.

Benim amma yirmi yýldýr el ekiyor, el biçiyor...

Kalkýyor. Yorgun, karar vermiþ evine dönüyor. Anasý soruyor:

Þafaktan beri neredeydin?

Karþýlýk vermiyor. Yüzü karanlýk.

Bu böyle, tam tamýna iki ay sürdü. Ekinler dize çýktý. Sarý, yeþil,

koyu, karanlýk bir yeþile döndü.

Rýza bir gün:

Ana, dedi, bu tarla bizim.

Ana:

Bizim ya yavru, dedi. Kimin olacak?

Rýza:

Ben, dedi, hükümete baþvuracaðým.

ABC Amber LIT Converter


http://www.processtext.com/abclit.html
ABC Amber LIT Converter
http://www.processtext.com/abclit.html

Ana:

Ben de, dedi, ben de bu günü bekliyordum.

Rýza:

Yaþlýlara sordum. Dedemden kalan tarlayý babam saðlýðýnda amcalarýmla

paylaþmýþ. Paylaþmasa bile bizimki bizim. Dedemden bana kalacakmýþ.

Ana:

Ya yavru, dedi, bizim bizim.

Bu bir miras davasý olduðu için mahkeme o kadar uzun sürmedi.

Adacanýn dibindeki, yaðlý, yumuþacýk toprak Rýzaya geçti. Yýllarýn

mihnetinin altýnda ezilmiþ genç Rýza, bir sevgiliye, bir anaya

babaya kavuþur gibi tarlasýna kavuþtu. Tarla kendisine teslim edildiðinde

mevsim yazdý. Toprak sýcacýk, kavruluyordu. Ekinler biçilmiþ, firezler

pýrýl pýrýl yanýyordu.

Rýza, yazyeri çýkarmak için bir çift öküz buldu. Pulluðu arkasýna

taktý öküzlerin. Toprak, pulluðun aðzýnda ufalanýyordu. Bütün derdi

ABC Amber LIT Converter


http://www.processtext.com/abclit.html
ABC Amber LIT Converter
http://www.processtext.com/abclit.html

hemencecik tarlayý sürüp bitirmek, kendisinin olan tarlayý þöyle sürülmüþ,

tohumunu almaya, bire otuz, bire kýrk vermeye hazýr görmekti.

Yazyeri çýkarýlýrken çift iki kere koþulur. Biri þafaktan iki saat

önce, öteki ikindin, garbi yeli çýktýktan sonra. Þafaktan önce koþulan

çift gün kýzýncaya kadar sürdürülür. Gün iyice kýzdýktan sonra, artýk

çift sürülmez. Öküzler sineklenirler. Gitmezler. Bu arada ikindine

kadar, bir aðaç gölgesinde dinlenilir. Ýkindiüstü, Akdenizin üstünde

yelken bulutlarý yükselirken yeniden çif koþulur. Bu, ay ýþýðý varsa

gece yarýsýna kadar devam eder. Yoksa, ortalýk kararýncaya kadar

sürer.

Ayýþýðý vardý. Rýza, gün kýzýncaya kadar, sonra gece yarýsýndan

ikindine kadar durmadan sürüyordu. Sýcak demiyor, yorgunluk demiyordu.

Bazen kendisini alamýyor, sabaha kadar sürüyordu. Sürülmüþ yumþak toprak,

ay ýþýðýnda daha güzel görünüyordu. Gece... Sessizlik... Pulluðun topraðý

yararken çýkardýðý ses daha iyi duyuluyor.

Iraz, fidan gibi bir oðlan büyütmekten, hayýrsýz amcalardan tarlasýný

koparýp almaktan dolayý onurluydu. Köyün içinde, bu günler, bir sevinç

kasýrgasý halinde dolanýyordu.

Rýza... dediler miydi:

ABC Amber LIT Converter


http://www.processtext.com/abclit.html
ABC Amber LIT Converter
http://www.processtext.com/abclit.html

O, tarlasýný sürüyor, diyordu.

Ayýn on dördü. Ay, yusyuvarlak. Cümle tarlalarý, daha çok Rýzanýn

sürülmekte olan topraðýný yaldýzlýyor. Serince de bir yel esiyor.

Rýzanýn öküzleri, ayaklarý topraða gömülerek, aðýr aðýr arkalarýndaki

pulluðu çekiyorlar. Ayýþýðýna, kalaylanmýþ gibi parlayan topraða raðmen,

aðýr bir uyku dört bir yandan bastýrýyor.

Rýza yorgun. Öküzleri býrakýp, bir toprak tümseðini baþýna yastýk

yapýp uyuyor. Koca ovada sürülmüþ, ovaya kara bir el iþi kaðýdý gibi

yapýþmýþçasýna duran tarlanýn ortasýnda kývrýlmýþ bir leke gibi...

Sabahleyin, akraba çocuklarýndan on bir yaþýndaki Durmuþ

çocuk, her günkü gibi Rýzaya gene azýðýný getirir. Gün iyice kýzarmýþtýr.

Ortalýk çatýr çatýr eder. Çocuk, aðaçlarýn dibinde, her günkü gibi

Rýzayý araþtýrýr. Rýza, onun geldiðini görünce, ayaða kalkýp gülerek

ona doðru gelecektir. Azýðý elinden almadan, iki koltuðu altýndan

tutup havaya kaldýracaktýr. Çocuk þaþkýn. Aðaçlarýn dibini bir bir

tarar. Yok. Sonra, tarlanýn ortasýna kývrýlýp yatmýþ Rýzayý görür.

Öküzler de ortada yok. Kývrýlýp yatmýþ Rýzanýn yanýna geldiðinde

ürker. Elinden azýk düþer. Çocuk döner, baðýra baðýra kaçmaya baþlar.

Köye girdiðinde soluk soluðaydý, çocuk. Yýkýlacak gibi. Baðýrýyordu.

ABC Amber LIT Converter


http://www.processtext.com/abclit.html
ABC Amber LIT Converter
http://www.processtext.com/abclit.html

Baðýrýyordu ama, sesi bir ýslýk gibi çýkýyordu. Geldi, evlerinin

önünde kendini yere attý. Kadýnlar baþýna biriktiler. Korkmuþ diye dilini

çektiler. Soðuk su içirdiler. Baþýna su döktüler. Çocuk azýcýk kendine

gelince:

Rýza Aðam kan içinde yatýyordu. Yere birçok kan göllenmiþti

ki... dedi. Aðzýndan da kan gelmiþti. Böyle görünce onu, koþa koþa

geldim iþte.

Kadýnlar, iþi anladýlar. Baþlarýný önlerine eðip sustular. Bir anda

bütün köy haberi iþitti. Iraz da duydu. Iraz, saçlarýný yolarak, çýðrýþarak

önde, köylüler arkasýnda tarlaya geldiler. Rýzanýn baþý tümsekten

düþmüþ, yana sarkmýþtý.

Iraz:

Öksüz yavrum, gün görmemiþim, diye oðlunun üstüne atýldý.

Rýza, dizlerini göðsüne doðru çekmiþ, kývrýlmýþtý. Önündeki çukura kan

göllenmiþ. Kan donmuþ. Kanýn üstünde böcekler, sinekler...

Ortalýða keskin, tüten, kan kokusu gibi köpüklenen bir güneþ de çökmüþtü.

Güneþ buðulanýyordu. Ölünün üstünde bir sürü sinek, þimþek yeþili...

Parlayýp kayýyorlar... Kan köpürmemiþ, kerpiç gibi donmuþtu.

ABC Amber LIT Converter


http://www.processtext.com/abclit.html
ABC Amber LIT Converter
http://www.processtext.com/abclit.html

Ama, bu sýcakta köpürmüþ gibi duruyordu. Yahut da öyle geliyordu

insana.

Öksüz yavrum! Gün görmemiþim.

Kadýnlar, çocuklar, erkekler ölünün yöresine halka olmuþlardý.

Kadýnlarýn çoðu aðlýyordu.

Babayiðidim, sana kim kýydý?

Iraz kendinden geçmiþ. Dövünüyor, çýrpýnýyor. Yürek koymuyor

insanda.

Ýki kadýn varýp Irazý ölünün üstünden almak istediler. Yapýþmýþtý.

Ayýramadýlar.

Beni de diri diri, diyordu, beni de Rýzamla beraber gömün.

O gün, Iraz akþama kadar oðlunun ölüsü üstünde kaldý.

Olayý kasabaya haber verdiler. Candarmalar, savcý, doktor geldi.

Candarmalar, gözleri kan çanaðýna dönmüþ, aðlaya aðlaya morarmýþ

kadýný sürükleyerek ölünün üstünden kaldýrdýlar. Kadýn topraða kapandý,

ABC Amber LIT Converter


http://www.processtext.com/abclit.html
ABC Amber LIT Converter
http://www.processtext.com/abclit.html

ölü gibi kýpýrtýsýz kaldý... Bir daha da uzun zaman sesi sedasý

çýkmadý.

Gerekince, toprakta yatan, topraða yapýþýp kalmýþ kadýný Savcýnýn

karþýsýna getirdiler.

Savcý:

Hatun senin oðlunu kim öldürdü acaba? diye sordu. Kimden

þüphe ediyorsun?

Kadýnýn yüzü gerildi. Sonra boþ gözlerle pel pel Savcýnýn yüzüne

baktý.

Savcý yineledi:

Senin oðlunu kim öldürdü? Þüphen kime?

Iraz:

O gavurlar, dedi. O gavurlar... O gavurlardan baþka kim öldürecek?

Emmisi oðlu öldürdü. Tarlanýn yüzünden.

ABC Amber LIT Converter


http://www.processtext.com/abclit.html
ABC Amber LIT Converter
http://www.processtext.com/abclit.html

Savcý, tarla meselesini iyice araþtýrýp zapta geçti.

Kalabalýk tarladan ayrýldý.

Üstünde yeþil sinekleriyle ölü, öküzleri kaçmýþ, bomboþ öküz

bekleyen boyunduruðuyla pulluk, aðlamaktan gözlerinde yaþ kalmamýþ ana

orada umarsýz, ovanýn mahzunluðunda kaldýlar. Kara, yaðlý toprak, sapsarý

ovanýn ortasýna yapýþtýrýlmýþ bir el iþi gibi kara kara ýþýldýyordu.

Katil olarak, amcasýnýn oðlu Aliyi yakalayýp karakola götürdüler.

Ali verdiði ifadede, o gün köyde olmadýðýný, Öküzlü köyünde düðünde

bulunduðunu þahitleriyle ispat etti. Öküzlü köyü Sakarköye dört

saattir. Iraz ve bütün köylüler biliyordu ki Rýzayý vuran Alidir.

Tarla yüzündendir.

Köylü de þaþtý. Iraz da þaþtý. Ýki gün sonra Ali elini kolunu sallaya

sallaya köye geldi. Iraz, onu mutlak asacaklar diyordu. Öyle sanýp

teselli buluyordu. Oðlunu vuranýn köyde elini kolunu sallaya sallaya

gezdiðini duyunca, kendinden geçti, deliye döndü. Evdeki baltayý

alýp, doðru Alilerin evine koþtu. Oðlunu vuraný mutlak vuracaktý. Aliler,

Irazýn baltalý, kendilerine doðru geldiðini görünce kapýlarý kapatýp,

arkadan sürmelediler. Iraz, kapýyý kapalý bulunca, baþladý kapýyý

baltalamaya... Ali içerde deðildi. Ýçerde olsa kapýyý kapamazdý. Ana,

ABC Amber LIT Converter


http://www.processtext.com/abclit.html
ABC Amber LIT Converter
http://www.processtext.com/abclit.html

baba, iki kýz ve bir küçük çocuk vardý içerde. Kapý kýrýldý kýrýlacaktý.

Kapýyý kýrýp içerdekileri baltadan geçirmek için Iraz var kuvvetiyle kapýya

sallýyordu baltayý. Köylüler gürültüye gelmiþler, evin dört bir yanýna

yýðýlmýþlardý. Iraza yaklaþamýyorlardý. Daha doðrusu, yaklaþmak

içlerinden gelmiyordu. Oðlunun öcünü eliyle alsýn...

Bazý bazý bir erkek:

Etme anam, etme bacým, içerdekilerin ne suçu var? Ali yok

evde, diyordu. Vazgeç.

Ýçerden baba da:

Ali yok içerde. Vazgeç Iraz, diye baðýrýyordu.

Nasýl oldu, nasýl olmadý, Ali kalabalýðýn arasýndan fýrlayýp arkasýndan

Irazý yakaladý. Elindeki baltayý kaptý. Halsiz kadýný var gücüyle

bir tarafa fýrlattý. Kadýný çiðnemeye baþladý. Köylüler vardýlar Irazý

onun ayaðýnýn altýndan aldýlar.

Ayný günün gecesi, Iraz, Alilerin evine ateþ verdi. Köylüler evi

söndürmeye çalýþýrken Ali atýna atladýðý gibi karakolun yolunu tuttu.

O gün sabahleyin olan biteni ve gece de Irazýn evlerini yaktýðýný

ABC Amber LIT Converter


http://www.processtext.com/abclit.html
ABC Amber LIT Converter
http://www.processtext.com/abclit.html

þikayet etti: Evin halen yanmakta olduðunu da ekledi sözlerine.

Candarmalarla birlikte Ali, köye girdiðinde sabah oluyordu.

Bunu gören köylüler Alinin baþýna biriktiler:

Etme Ali, dediler, fýkaranýn fidan gibi oðlu gitmiþ, yüreði yangýlý.

Ne yaptýðýný bilmiyor fýkara. Bir de sen tuz biber ekme yarasýna.

Mahpuslarda çürütme fýkarayý. Evini köylü söndürdü...

Ali dinlemedi. Candarmalar, Irazý önlerine kattýlar, aldýlar karakola

götürdüler.

Iraz ifadesinde:

Kapýlarý da kýrdým. Her bir þeyi de yaptým, dedi. Eðer içeri girebilseydim,

teker teker hepsini baltadan geçirirdim. Olmadý. Oðlumu, biricik öksüzümü

öldürenlerin hepsini öldürsem, çok mu? Evi de ben yaktým. Hepsi içerde çatýr

çatýr yansýnlar diye de gece verdim ateþi. Namussuz köylü durur mu? Haber

verdiler. Evi söndürdüler.

Rýzama karþýlýk çok mu görüyorsunuz? Benim öksüzüm bir memlekete deðerdi.

Ben onu nasýl büyüttüm biliyor musunuz? Çok mu görüyorsunuz?

Savcýda da, mahkemede de ayný ifadeyi verdi. Tutuklayýp hapishaneye

ABC Amber LIT Converter


http://www.processtext.com/abclit.html
ABC Amber LIT Converter
http://www.processtext.com/abclit.html

götürdüler, o gene ifadesinden þaþmadý. Boyuna söyleniyordu:

Benim oðlum bir köyü, bir memleketi deðerdi. Çok mu? Benim

oðlum... Çok mu?

Hapisanenin tek odalý kadýnlar koðuþuna getirdiler soktular. Ýþte

bunu hiç beklemiyordu. Bir çýnar gibi oðluna karþýlýk, bir ev yakmýþ.

Bu haksýzlýk ona oðlunun ölümünden de aðýr geldi. Baþýný kaldýrýp da

hiçbir yere bakmýyordu. Bastýðý yeri görmüyordu. Gözleri hiçbir þeyi

seçemiyordu. Kör gibi, el yordamýyla dolanýr gibi geziyordu

ortalýkta.

Yalnýz mýydý bu odada, baþka birisi var mýydý, farkýnda deðildi. Bir

köþeye, kuyu dibine düþmüþ taþ gibi, oturmuþtu. Sessiz.

Sütbeyaz baþörtü baðlardý. Yüzü yanýk esmerdi. Ela gözleri kocamandý.

Iþýl ýþýl yanardý. Çekik kaþlarý yüzüne baþka bir güzellik verirdi.

Çenesi incecik, yüzü geniþti. Geniþ alnýna küçücük bir kara perçem düþer,

kývrýlýrdý. Þimdi periþan. Yüzü çekilip kapkara kesilmiþ.

Gözlerinin aký kandan görünmüyor. Gözleri aðlamaktan o derece kanlanmýþ.

Çenesi kurumuþ gibi. Dudaklarý kansýz. Susuzluktan, yarýlmýþ gibi. Yalnýz,

gene baþörtüsü sütbeyaz. Lekesiz.

Durup durup:

ABC Amber LIT Converter


http://www.processtext.com/abclit.html
ABC Amber LIT Converter
http://www.processtext.com/abclit.html

Benim dal gibi oðlum,diyor. Bir ülkeyi deðerdi. Çok mu? Bir

köyü taþýyla topraðýyla yaksam, kül etsem çok mu?

Hatçe, bu yeni gelen kadýna bir þey soramýyor. Geliþine çok sevindi. Þu

yapayalnýz koðuþta bir can yoldaþý... Ýçten içe sevindi ama,

sonra kadýna acýdý. Kim bilir ne gelmiþtir fýkaranýn baþýna? Can yoldaþý

man yoldaþý istemezdi. Burasý felaket yeridir. Kimsenin geliþine

sevinmemeli.

Bir þeyler sormak istiyor kadýna, dili varýp da bir türlü soramýyor.

Böyle durgun, böyle ölüm dirim kavgasý yapan, can çekiþen insanlara

kolay kolay bir þey sorulamaz. Ýnsan ne soracaðýný þaþýrýr. Hatçe de soramadý.

Kadýna baktý kaldý.

Akþam oldu. Hatçe dýþarda, maltýzýna bulgur çorbasý vurdu piþirdi. Soðan,

acý yað kokan çorbayý içeri aldý.

Çorba hafif hafif buðulanýyordu. Çorba soðuduktan sonra, korka

korka Iraza yanaþtý:

Teyze, dedi, açsýn herhalde. Azýcýk çorba koydum. Ýç.

ABC Amber LIT Converter


http://www.processtext.com/abclit.html
ABC Amber LIT Converter
http://www.processtext.com/abclit.html

Irazýn gözleri bomboþtu. Kör gibi bakýyordu. Duymuyor gibiydi de.

Teyze, diye gene korka korka yineledi. Teyze, içsene þu çorbadan

azýcýk. Çok deðil, azýcýk. Çok açsýn herhalde þimdi.

Iraz, oralý bile olmuyordu. Gözleri bomboþtu. Taþlaþmýþ. Gözlerini

kýrpmýyor bile. Körlerden daha beter bir hali var. Kör gözlerde,

gene bir görebilme telaþý, isteði, çabasý sezilir. Bunda o da yok. Saðýr

kulaklarda bir çýrpýnma, bir gerilme, duymaya doðru bir koþma vardýr.

Bunda yok.

Hatçe, usuldan dürttü:

Teyze!

Kadýnýn boþluktaki gözleri aðýr aðýr geldi, Hatçenin üstüne dikildi kaldý.

Hatçe þaþýrdý. Kývrandý. Gözlerin altýndan kaçmaya çalýþtý.

Bir þeyler söylemek istedi. Dili diline dolaþtý, beceremedi. Sahaný

orada, kadýnýn önünde býrakýp kendisini dýþarý attý. Soluðu tutulmuþtu.

Gardiyan gelip, kapýyý kapayýncaya kadar dýþarda kaldý. Ýçeri girmeye,

Irazýn haline bakmaya korkuyordu. Daha doðrusu yüreði götürmüyordu. Kapý

üstüne kapanýnça, hemencecik, titreye korka, Irazdan yana bakamayarak

yataðýný açtý girdi. Yataðýnda bir zaman büzüldü kaldý. Karanlýk kavuþtu.

ABC Amber LIT Converter


http://www.processtext.com/abclit.html
ABC Amber LIT Converter
http://www.processtext.com/abclit.html

Kalkýp lambayý yakmadý. Her gün karanlýk kavuþur kavuþmaz yakardý. Bugün bir

türlü yakmaya eli varmýyordu. Yakýnca o ölüm dirim kavgasýnda çýrpýnan yüzü

görecekti.

Karanlýktan da korkuyordu. Ama, karanlýk ýþýktan daha iyiydi. Karanlýk,

hiç olmazsa, aralarýna bir duvar gibi geriliyordu.

O gece Hatçenin gözlerine hiç uyku girmedi. Ýlk ýþýk pencerenin

tahta aralýklarýndan içeri sýzarken kalktý. Iraz, olduðu köþede duvara

hafif bir gölge gibi yapýþmýþtý. Kýpýrdamýyordu. Yalnýzca beyaz baþörtüsü

belli oluyor, kirli duvarda sütbeyaz bir pencere gibi kalýyordu.

Öðle oldu, Iraz gene ayný durumda. Akþam oldu gene öyle. O

gece de Hatçe, birincisi gibi korkulu, yarý uyur, yarý uyanýk bir

gece geçirdi.

Sabahleyin gene ýþýklar sýzarken gözleri þiþ þiþ uyanýrken Irazýn yanýna

vardý. Her þeye karar vermiþ bir hali vardý.

Teyze! dedi. Kurban olayým teyze! Etme!

Kadýnýn ellerine sarýldý:

Etme nolur?

ABC Amber LIT Converter


http://www.processtext.com/abclit.html
ABC Amber LIT Converter
http://www.processtext.com/abclit.html

Kadýn, kocaman kocaman açýlmýþ gözlerini onun üstüne çevirdi.

Gözler solmuþ, bütün ýþýðýný yitirmiþti. Gözlerin hiç aký kalmamýþ,

tüm karaya kesmiþti.

Hatçe dayandý:

Derdini bana söyle, teyze, dedi. Kurbanlarýn olurum teyze.

Dertsiz insan buraya düþer mi? Dertsiz insanýn burada ne iþi var.

Öyle mi teyze?

Ne diyorsun kýzým? diye inledi Iraz.

Hatçe, Irazýn aðzýný açýp bir laf etmesine sevindi. Üstünden

büyük bir yük kalkmýþ gibiydi.

Neden böylesin teyze? dedi. Geldin geleli aðzýný açmadýn. Bir

lokma ekmek de yemedin.

Iraz:

Benim oðlum memleketi deðerdi. Köyün yakýþýðýydý benim

oðlum. Çok mu? dedi, sustu.

ABC Amber LIT Converter


http://www.processtext.com/abclit.html
ABC Amber LIT Converter
http://www.processtext.com/abclit.html

Hatçe:

Seni görünce ben derdimi unuttum, dedi. Derdin ne teyze?

Söyle de açýl.

Iraz:

Oðlumu öldürenlerin evini yaksam, kapýlarýný kýrsam, çok mu?

Hepsini birem birem öldürsem çok mu? Kýyýk kýyýk kýysam...

Hatçe:

Vay teyzeciðim vay! dedi. Gözleri körolasýcalar.

Iraz:

Köyün yakýþýðýydý, diye inledi. Hepsini öldürsem çok muydu?

Hatçe:

Vay ana, vay! dedi.

ABC Amber LIT Converter


http://www.processtext.com/abclit.html
ABC Amber LIT Converter
http://www.processtext.com/abclit.html

Bir de beni getirdiler buraya attýlar. Oðlumu vuran elini kolunu

sallaya sallaya gezer köyde. Ben ölmeyim de kimler ölsün!

Hatçe:

Hatun teyzem, dedi, sen acýndan öldün. Geldin geleli aðzýna

bir lokma koymadýn. Ben gidip de bir çorba yapayým.

Bugün çorbaya bolca yað da koymaya karar verdi. Geldiðinden

bir ay sonra, bazý zengin mahpuslarýn çamaþýrlarýný yýkamaya baþlamýþtý.

O sebepten birikmiþ birkaç kuruþu vardý. Çarþýdan, mahpuslara

bir kýz çocuðu, yiyecek öteberi alýrdý. Kýzý çaðýrdý, eline bir elli kuruþluk

verdi. Git yað al gel, buna, dedi. Sevinçten uçuyordu. Ne olursa

olsun kadýn konuþmuþtu. Konuþan insan, öyle kolay kolay dertten

ölmez. Bir insan konuþmadý da içine gömüldü müydü, sonu felakettir.

Ýþte buna seviniyordu.

Hatçe, ne kadar hoþ türkü biliyorsa hepsi teker teker içinden geçiyordu.

Maltýza kömür doldurdu, yellemeye baþladý. Kömür çabucak kýrmýzý köze kesti.

Bir taraftan yelliyor, bir taraftan üfürüyordu. Küçücük kalaylý tenceresine

suyu doldurdu, maltýza vurdu. Çorba hemencecik piþti. Bu kadar çabuk

piþmesine çorbanýn, Hatçe de þaþtý.

ABC Amber LIT Converter


http://www.processtext.com/abclit.html
ABC Amber LIT Converter
http://www.processtext.com/abclit.html

Hatçe çorba lafýný edince, Iraz, içinde bir eziklik, bir açlýk duymuþtu.

Yüreði kazýnýyordu. Barsaklarý, midesi birbirine yapýþmýþ gibi... Oðlu

vurulduðu günden beri aðzýna bir lokma koymamýþtý. Dýþardan burnuna erimiþ

yað, kýzarmýþ soðan kokusu geldi. Kýzðýn yaðýn çorbaya dökülürken çýkardýðý

cýzýrtýyý iþitti.

Hatçe çorba dolu sahaný getirdi, Irazýn önüne koydu.

Teyze, dedi, nolursun?

Eline de bir tahta kaþýk tutuþturdu. Irazýn kaþýðý unutmuþ bir hali

vardý. Kaþýk eline yakýþmýyor gibiydi. Düþecekmiþ gibi duruyordu

elinde.

Hatçe, çorbayý içmeyeceðinden korkarak:

Haydi teyze, dedi. Haydi haydi nolursun!

Iraz çorbayý içip bitirdikten sonra Hatçe:

Teyze, dedi, ibrikte su var. Yüzünü yu! Kendine gelirsin.

Iraz, Hatçenin dediðini yaptý. Gitti yüzünü yýkadý.

ABC Amber LIT Converter


http://www.processtext.com/abclit.html
ABC Amber LIT Converter
http://www.processtext.com/abclit.html

Eksik olma güzel kýzým, dedi. Ýnþallah muradýna erersin.

Hatçe:

Keþke, dedi, ah bre hatun teyzem, keþke. Ah keþke.

Baþýndan geçenleri oturdu, Iraza bir bir anlattý:

Yaa, diyordu, hatun teyzem, iþte böyle oldu, Dünyada hiçbir

þey istemem Memedimden bir haber alsam. Tam dokuz ay oldu buraya düþeli. Ne

gelen var, ne giden... Anam olacak anam, karnýndan düþtüðüm anam bile bir

kere geldi. Yaaa hatun teyzeciðim, ilk günler bu delikte aç açýna yattým.

Sonra mahpuslarýn çamaþýrlarýný yudum da... Yaaa hatun teyzem... Bir haber

alsam... Ölü mü diri mi, bir haber alsam. Ýsterlerse assýnlar beni. Umurumda

deðil. Memedimden bir haber gelsin...

Irazýn durgunluðu, sersemliði gün geçtikçe azalýyordu. Sonralarý

mahkumlardan öðrendi ki, kapýyý ben baltayla kýrdým. Ýçerdekilerin

hepsini öldürecektim, o piç gelmeseydi. Evi de içerdekileri de

yakmak için yaktým, dememeliydi mahkemede. On tane de oðul öldürülebilir,

ispat edilmezse, yani gören, bilen olmazsa olayý, kanun katili tutamazdý.

Iraz ilk günlerde bu haksýzlýðý bir türlü anlýyamýyordu. Sonra gitgide

kavradý. Bundan sonraki mahkemelerde verdiði bütün ifadelerde her þeyi inkar

ABC Amber LIT Converter


http://www.processtext.com/abclit.html
ABC Amber LIT Converter
http://www.processtext.com/abclit.html

ediyordu.

Aaaah! diyordu, dýþarda olsaydým, oðlumu Alinin öldürdüðünü hükümete

gösterirdim. Aaah! diyordu.

Hatçe, onu teselli etmeye çalýþýyordu.

Çýkarsýn inþallah Iraz hatun teyzem. Çýkarsýn da oðlunu öldüreni

hükümete teslim edersin. Ya benim halim! Ya þu genç yaþým! Çürüyeceðim.

Üstüme ýspatçýlýk eden edene.

Aradan günler geçti... Irazla Hatçe, ana-kýz gibi oldular. Belki de

ana-kýzdan daha ileri. Ýçtikleri su ayrý gitmiyordu. Þimdi ikisinin

de derdi bir tek dert olmuþtu. Hatçe, Rýzanýn boyunu bosunu, kara gözlerini,

kalem gibi parmaklarýný, halay çekiþini, çocukluðunu, çocuklukta neler

yaptýðýný, Irazýn onu ne kahýrlara katlanarak büyüttüðünü, tarla meselesini,

son cinayeti en ince noktasýna kadar, yaþamýþ, görmüþ gibi biliyordu. Iraz da

öyle. O da Memede ait ne varsa... Evcik yaptýklarý günden beri hepsini

biliyordu.

Son günlerde ikisinin derdi de, sevinci de birleþti. Bir tek düþünceleri

vardý. O da Memed.

ABC Amber LIT Converter


http://www.processtext.com/abclit.html
ABC Amber LIT Converter
http://www.processtext.com/abclit.html

Irazla Hatçe, bütün gün, akþamlara, gece yarýlarýna dek çorap

örüyorlar. Gözlerini kör edercesine. Ördükleri çoraplar kasabada þöhret

yapmýþtý. Niþanlýsýný öldüren kýzla, oðlu vurulan kadýnýn çorabý...

Çoraplarda nakýþlarýn en acýsý uçuþuyordu. Hatçeyle Iraz, örnek filan

almýyorlar, nakýþ üstüne nakýþ yaratýyorlardý. Aðý gibi acý renkler,

acý nakýþlar. Kasaba, kasaba oldu olalý nakýþýn bu kadar etkileyenini,

acýsýný, güzelini görmemiþtir. Kasaba bunu böyle kabullenmiþ. Böyle

söylüyor.

Mahpusaneye ilk giren insan þaþýrmýþtýr. Dünyadan apayrý düþmüþ gibi olur.

Sanki baþka bir dünyadadýr. Uçsuz bucaksýz bir ormanda kaybolmuþtur. Ondan

da beter. Topraktan, evden barktan, dosttan, sevgiliden, her þeyden bütün

baðlarýný koparmýþçasýna uzaktýr.

Bir derin, ýpýssýz boþlukta döner. Sonra baþka bir hali daha vardýr

yeni mahpusun, taþý topraðý, duvarý, o azýcýk görünen gökyüzünü, kapýyý,

demir parmaklýklý pencereleri bile düþman sayar kendisine. Hele bir

de parasý yoksa bir köþede boynu bükük kalakalýr.

Hatçeyle Irazýn böyle gece gündüz gözlerini kör edercesine çorap

örmeleri boþuna deðildir. Kazandýklarý paranýn kuruþuna bile dokunmuyorlardý.

Yemiyorlardý. Birkaç aydýr bütün yiyecekleri; hapisanenin verdiði tek tayýndý.

Memed, ergeç nasýl olsa gelecekti. Belki yarýn, belki de bir ay

ABC Amber LIT Converter


http://www.processtext.com/abclit.html
ABC Amber LIT Converter
http://www.processtext.com/abclit.html

sonra. Mutlak tutup getireceklerdi. Ona para gerekti. Bir köþede

boynu bükük kalmasýn diyedir, bu kadar göz nuru...

Iraz:

Kýzým, diyordu, bizim gibi sýkýntý çekmeyecek Memedimiz.

Burada biz varýz.

Hatçe övünerek:

Biz varýz ya teyze, diyordu. Biz varýz.

Iraz:

Memedimizin burada parasý da var. Daha da kazanýrýz o gelinceye kadar.

Geldiði gün paranýn hepsini eline veririz. Ona buna mahcup düþmez. Eline

bakmaz elalemin.

Geceleri yorgun, gözleri acýyarak yataklarýna giriyorlar, uzun

uzun konuþuyorlar, dertleþiyorlardý. Memed için türlü ihtimaller üstünde

duruyorlardý. Akla hayale sýðmaz. Neler icat etmiyorlardý! En sonunda Hatçe

anasýna kýzýyor:

ABC Amber LIT Converter


http://www.processtext.com/abclit.html
ABC Amber LIT Converter
http://www.processtext.com/abclit.html

Þu anam da, diye baþlýyordu. Þu benim anam da ana mý? Ben

ondan ne istedim sanki? Anam, dedim, kulun kölen olurum anam,

Memedimden bir haber. Senden baþka hiçbir þeycik istemem, dedim.

Gitti de bir daha gelmedi.

Iraz:

Kim bilir, dedi, nolmuþtur fýkara anana? Neler gelmiþtir onun

da baþýna?

Iraz, anayý her zaman böyle savunurdu.

Her geceki gibi, gene gece yarýsý yataklarýna girdiler. Yataklarý

nemden ýslak ýslaktý. Gece böcekleri ötüyordu. Karanlýða çabucak alýþsýn

diye de usul usul gözlerini ovuþturdular.

Hatçe:

Iraz teyze, dedi.

Iraz:

Ne? diye sordu.

ABC Amber LIT Converter


http://www.processtext.com/abclit.html
ABC Amber LIT Converter
http://www.processtext.com/abclit.html

Her gece böyle baþlarlardý.

Hatçe:

Islak, dedi.

Iraz:

Nedelim ya kýzým? diye karþýlýk verdi.

Hatçe:

Benim anam da ana mý? dedi.

Iraz:

Kim bilir, neler gelmiþtir fýkaranýn baþýna? diye gene her zamanki

sözünü söyledi.

Hatçe, anasýnýn üstünde durmadan baþka konuya atladý.

Çukurovada, Yüreðir topraðýnda bir gözcük evimiz olacaktý,

ABC Amber LIT Converter


http://www.processtext.com/abclit.html
ABC Amber LIT Converter
http://www.processtext.com/abclit.html

dedi. Memed yanaþmalýk edecek, sonra da küçücük bir tarla alacaktýk.

Memed, böyle söylerdi, iþte.

Iraz:

Yaþýnýz genç. Gene olur, dedi.

Hatçe:

Beni kebapçýya götürecekti kasabada.

Iraz:

Gene götürür.

Konuþma bu minval üzere uzar, en sonunda Hatçe, dalar giderdi.

Kendisinin hapiste, Memedin de kaçak olduðunu unuturdu. Iraz da

unuturdu. Gene unuttular:

Yüreðir topraðý, diye sayýkladý. Yüreðir topraðý sýcaktýr. Güneþlidir.

Bir ekin olur, kaplan sökemez. Bizim tarlamýz otuz dönüm.

Iraz:

ABC Amber LIT Converter


http://www.processtext.com/abclit.html
ABC Amber LIT Converter
http://www.processtext.com/abclit.html

Yaaa kýzým otuz dönüm.

Hatçe:

Yarýsýna buðday, yarýsýna arpa ektik.

Iraz:

Buðdayýn ortasýna da iki evlek soðan...

Hatçe:

Evimizin içini yeþil toprakla sývadým.

Iraz:

Yeþil toprak... Kýrmýzýsý da var.

Hatçe:

Bir ineðimiz var. Koca gözlü, kýrmýzý bir inek... Bir de buzaðýsý...

ABC Amber LIT Converter


http://www.processtext.com/abclit.html
ABC Amber LIT Converter
http://www.processtext.com/abclit.html

Iraz burada susar, karþýlýk vermezdi. Gene sustu.

Hatçe sözünü sürdürdü:

Benim evim senin evin. Memed senin oðlun, ben de kýzýným.

Kýzýmsýn...

Hatçe:

Evimizin önündeki salkým söðüdün dallarý sarkar. Yere ulaþýr.

Iraz:

Dört bir yanýna çit çekeriz. Ortasýna bahçe... Çiçeklik...

Hatçe, derin bir uykudan silkinircesine kendine gelir:

Memedi ne zaman tutup getirirler ola? diye Iraza sorardý. Gene

sordu:

Hý? Ne diyorsun teyze?

ABC Amber LIT Converter


http://www.processtext.com/abclit.html
ABC Amber LIT Converter
http://www.processtext.com/abclit.html

Iraz:

Yarýn deðilse, bir ay sonra...

Hatçe:

Biz varýz, deðil mi teyze? dedi.

Iraz:

Biz varýz, dedi konurlu. Paramýz da var.

Böylece uykuya dalarlardý. Gene daldýlar.

Cuma günüydü. Cuma günü kasabanýn pazarý kurulur. Hatçenin

her Cuma günü gözleri yollarda kalýrdý. Anasý gelecekse Cuma günü

gelirdi. Hatçe bugün de çok erkenden, daha gün doðmadan uyanmýþ, bari

bugün gelse, demiþti. Her Cuma böyle derdi.

Kuþluða doðruydu ki, omzu heybeli, uzun boylu bir kadýn korka

sine hapisaneye doðru geliyordu:

Hatçe:

ABC Amber LIT Converter


http://www.processtext.com/abclit.html
ABC Amber LIT Converter
http://www.processtext.com/abclit.html

Iraz teyze, diye bir çýðlýk kopardý.

Iraz içerden:

Ne var kýzým? diye heyecanla koþtu.

Hatçe:

Anam dedi.

Iraz yola doðru baktý. Yan yana durdular. Yorgun, ayaklarý yalýn,

kara yazmasýnýn ucunu diþleri arasýna almýþ, topallayarak gelen kadýna

baktýlar. Kadýnýn baþý önündeydi. Mahpusanenin kapýsýna gelince

durdu. Ýncecik, derisi, kemiðine yapýþmýþ, sinirden tirtir titreyen

gardiyan, kadýna baðýrarak sordu:

Ne istiyorsun karý?

Kadýn:

Kýzým var içerde, onu görmeye geldim, dedi.

ABC Amber LIT Converter


http://www.processtext.com/abclit.html
ABC Amber LIT Converter
http://www.processtext.com/abclit.html

Hatçe:

Ana, dedi.

Kadýn usul usul baþýný kaldýrdý, gardiyana baktý.

Efendi kardaþ iþte kýzým bu, dedi.

Gardiyan:

Görüþebilirsiniz.

Heybesini duvarýn dibine indirdi. Kendi de belini duvara verdi

oturdu.

Ooof, dedi, kemiklerim sýzlýyor.

Hatçe, öylecene durmuþ, anasýna bakýyordu. Kadýnýn ayaklarý

parça parça yýrtýlmýþ, týrtýklarý arasýna toz dolmuþtu. Saçlarý tozdan

aklaþmýþ, boynundan aþaðý bir çamurlu ter yürümüþtü. Kaþlarý kirpikleri

tozdan gözükmüyordu. Yýrtýk, kirli fistaný bacaklarýna dolanmýþtý.

Bu hali görünce, Hatçenin anasýna olan kýzgýnlýðý geçti. Ýçine bir

acýma doldu. Gözleri yaþardý. Boðazý gýcýklandý. Bir türlü anasýnýn yanýna

ABC Amber LIT Converter


http://www.processtext.com/abclit.html
ABC Amber LIT Converter
http://www.processtext.com/abclit.html

varamýyordu.

Anasý, öylesine durup, kendine yaþ dolu gözlerle bakan kýzýný

gördü. Onun da boðazý gýcýklandý. Ne diyeceklerini düþünüp de kendisini

tutmasa boþanacaktý.

Gelsene kadersizim, gelsene anayýn yanýna, gelsene gün görmemiþ kýzým,

dedi.

Kendisini artýk tutamayýp usul usul içine akýta akýta aðlamaya

baþladý. Hatçe vardý, onun elini öptü. Yaný baþýna da oturdu. Iraz da

geldi bu sýrada yanlarýna:

Hoþ geldin bacý, dedi.

Hatçe, anasýna Irazý tanýttý:

Ýþte bu Iraz teyze, dedi. Beraber yatarýz.

Ana:

Nolmuþ bu bacýma da? diye merakla sordu.

ABC Amber LIT Converter


http://www.processtext.com/abclit.html
ABC Amber LIT Converter
http://www.processtext.com/abclit.html

Hatçe:

Rýzasýný vurmuþlar, dedi.

Ana:

Vay! dedi, vay! gözleri körolasýcalar. Vay bacým.

Bir sürecik üçü de sustu. Sonra, ana baþýný yerden kaldýrýp konuþtu:

Kýzým, dedi, sýrma saçlý da, kara gözlü kýzým, kusuruna kalma

anayýn. O gavur Abdisi benim baþýma neler getirmedi!... Arzuhal

vermiþim diye hükümete, neler getirmedi baþýma!... Onun elinden çektiðimi

bir ben bilirim. Benim bir daha kasabaya inmemi yasak etti.

Yaa gül kýzým... Yoksa gül kýzýmý dört duvar arasýnda, elin kasabasýnda

yalnýz baþýna kor muydum! Ýki güne bir gelirdim sýrma saçlý kýzýmýn

yanýna.

Nedense, konuþmayý birdenbire kirp dedi kesti. Geldiðinden beri

de ilk kez yüzü ýþýyordu. Kadýnlarýn baþýný kendine doðru çekip, usuldan

usuldan konuþmaya baþladý.

Dur güzel kýzým, az daha unutuyordum. Sana havadisim var.

ABC Amber LIT Converter


http://www.processtext.com/abclit.html
ABC Amber LIT Converter
http://www.processtext.com/abclit.html

Memed, eþkýya olmuþ! Eþkýya!

Ana, Memed lafýný edince, Hatçenin yüzü kül kesildi. Yüreði,

göðsünün içine sýðmayacakmýþ gibi, parçalanýrcasýna atmaya baþladý.

Memed, onlarý vurunca gitmiþ Deli Durdunun çetesine karýþmýþ. Elaleme

etmediklerini koymuyorlarmýþ. Yoldan da kimseyi geçirmiyorlarmýþ. Bütün

yollarý baðlamýþlar. Önlerine geleni öldürüyorlar, donlarýna kadar, anadan

doðina soyuyorlarmýþ...

Hatçe kýzgýnlýkla:

Memed, böyle iþler yapmaz. Memed, adam öldürmez, dedi.

Ana:

Ben ne bileyim kýzým, dedi, hep böyle söylüyorlar. Deli Durdudan

sonra Memedin adý söyleniyor. Ünü sardý dört bir yaný. Ýnce

Memed diyorlar da bir daha demiyorlar. Ben ne biliyim kýzým? Ben

de elin yalancýsýyým. Abdi gavuru Memedi böyle duyunca, bir ay

kadar evinin yöresine her gece dört beþ tane nöbetçi koydu. Köylüler

diyor ki, dýþarda beþ tane silahlý nöbetçi beklerken, içerde gene

korkuyor, sabahlara dek gözlerine uyku girmiyormuþ. Evin içinde dolanýp

ABC Amber LIT Converter


http://www.processtext.com/abclit.html
ABC Amber LIT Converter
http://www.processtext.com/abclit.html

duruyormuþ. Sonra, evine Asým Çavuþ gelmiþ, Ýnce Memedi takip ettiðini

söylemiþ. Bu daðlar, Ýnce Memed gibi bir eþkýya daha görmedi,

demiþ. O olmasaydý, ben Deli Durdu çetesini darmadaðýn ederdim,

demiþ. Bunun üstüne, Abdi Aða baþýný aldý, köyden gitti. Kimi diyor

ki kasabada oturuyor, kimi diyor ki aþaðý Çukurova köylüklerine

inmiþ. Kimi de Ankaraya, büyük hükümete kaçmýþ diyor. Yani Abdi

Aða Memedden kendisini saklýyor. Ben de Abdi Aða köyde yokken

gül kýzýma gideyim, dedim. Yaa gül kýzým iþte böyle...'

Bunlarý anlatýrken yüzü rahat, gülümser gibiydi. Bitirince, yüzü

yemyeþil, ölü yeþiline kesti. Boðulur gibi bir hal aldý.

Memedin eþkýya oluþuna Iraz da, Hatçe de sevinmiþti. Göz göze

geldiler. Gözleri konuþtu.

Anasýnýn yeþil, boðulacakmýþ gibi olan yüzünü görünce korktular.

Hatçe kekeliyerek:

Ana, ana ne var? diyebildi ancak.

Ana:

Sorma kýzým, dedi. Sana kötü bir haber vereceðim. Ýnþallah

yalan. Gelirken duydum. Dilim varmýyor demeye kýzým. Dilim varmýyor.

ABC Amber LIT Converter


http://www.processtext.com/abclit.html
ABC Amber LIT Converter
http://www.processtext.com/abclit.html

Sabahleyin kýzým, sabahleyin duydum ki, dün sabahleyin

kýzým. Duydum ki, bir yörük aðasý yüzünden Deli Durduyla Memed

dövüþmüþler. Deli Durdu iki arkadaþýyla birlikte Memedi de vurmuþ.

Öyle duydum, kýzým. Memed, yörük aðasýný kayýrmýþ. Deli Durdu da

onu vurmuþ. Bir atlý geçmiþ köyün içinden, atlý bir yörükmüþ. Üstü

baþý cephane doluymuþ. Ýki tane tüfeði varmýþ. Yörük aðasýna yardýma

gittiðini söylemiþ. Kan tere, köpüðe batmýþmýþ altýndaki at. Köylüler

öyle söylediler. O söylemiþ Memedin vurulduðunu...

Hatçe, ilk önce dondu kaldý. Sonra Irazýn ellerine yapýþýp kendisini

onun kucaðýna attý:

Bu da mý geliciydi baþýma teyze? diye bastý çýðlýðý. Sonra birden

sustu.

Ana:

Ben gidiyorum, dedi. Allahaýsmarladýk kýzým. Sana doðru bir

haber ulaþtýrýrým yarýn bir gün. Heybede yað var. Yumurta, ekmek

var: Gelecek cuma gene gelirim. O gavur köye gene gelmemiþse. Heybeye

sahip ol. Yitmesin. Saðlýcakla kalýn, dedi, yola düþtü.

Yolda yürürken:

ABC Amber LIT Converter


http://www.processtext.com/abclit.html
ABC Amber LIT Converter
http://www.processtext.com/abclit.html

Dememeliydim bunu ona. Dememeliydim, dedi kendi kendine.

Hatçe durup durup yeniden hýçkýrmaya baþlýyordu:

Ah, diyordu, gavur Deli Durdu nasýl kýydýn Memedime?

Adam arkadaþýna kýyar mý hiç? Nasýl kýydýn?...

Iraz, teselli ediyordu:

Eþkýya olan eþkýyanýn her gün ölüm haberi gelir, inanma. Buna

alýþacaksýn.

Hatçe dinlemiyordu onun söylediklerini:

Ben yaþamam, diyordu, Ben yaþamam Memedimin ardýna.

Iraz kýzdý:

Bre kýz, dedi, ne biliyorsun öldürüldüðünü oðlanýn. Diri

adama aðlanmaz. Ben çocukluðumda, yok yok, gençliðimde olacak.

Koca Ahmedin ölüm haberini belki yirmi kez duydum. Daha saðmýþ

Koca Ahmet.

ABC Amber LIT Converter


http://www.processtext.com/abclit.html
ABC Amber LIT Converter
http://www.processtext.com/abclit.html

Hatçe:

Aaah! Teyzem bu öyle deðil ki, diyordu. Bu yeni eþkýya daha.

Ben yaþamam gayri. Ben ölürüm.

Iraz:

Eþek kýz, dedi, eþkýyalar bazý bazý öldü haberini, kendileri

mahsustan çýkarýrlar. Bak, onun eþkýya olduðunu duyunca keçi sakallý

köyden kaçmýþ. Belki bu haberi keçi sakallý için çýkardý o. Kendisini

öldü çýkaracak. Keçi sakallý köye gelince onu öldürecek. Belki bir

düzen.

Hatçe:

O böyle þeyler yapmaz teyzem, dedi. Ben bundan sonra yaþamam.

Ölürüm teyzem, dedi.

Sonra sýtmaya tutulmuþ gibi titremeye, yanmaya baþladý. Iraz onu

kucaðýna aldý, getirdi yataðýna yatýrdý.

Dur hele, diyordu, dur hele akýlsýz kýzým, gün doðmadan neler

ABC Amber LIT Converter


http://www.processtext.com/abclit.html
ABC Amber LIT Converter
http://www.processtext.com/abclit.html

doðar! Dur hele! Böyle her þeye inanma...

Ýkinci gün, yataktan ölü gibi kalktý Hatçe. Alnýna kara bir yazmayý

çeke çeke baðlamýþtý. Yüzü mum rengini almýþtý. Donuk, sapsarý.

Bu haberden sonra, Hatçe iflah olmadý. Gün günü daha sarardý,

daha zayýfladý. Uyku uyuyamýyor, yataðýn içinde sabahlara kadar, baþýný

dizlerinin üstüne koyup oturuyordu.

Onunla beraber, Iraz da uyumuyordu.

Konuþmuyorlardý geceleri. Fakat Iraz, ikide birde:

Göreceksin deli kýzým, diyordu. Göreceksin. Memedin yakýnda iyi

haberi gelecek.

Hatçe oralý bile olmuyordu.

14

Ýki günden beri gündüzleri bir yere saklanýp, geceleri yol alýyolardý.

Çamlý kayalýklarýn baþýna gelmiþler, orada mola vermiþlerdi.

Deli Durdunun bir tuzaða düþüreceðinden korkuyorlardý.

ABC Amber LIT Converter


http://www.processtext.com/abclit.html
ABC Amber LIT Converter
http://www.processtext.com/abclit.html

Cabbar:

O bunu bir türlü kaldýramaz. Bize bir kötülük yapýncaya kadar

gözüne uyku girmez. Onun yüreðinden ne geçerse bilirim. Dört yýl

beraber gezdim. Çok yaþamaz. O bu günlerde yer kurþunu ya... Peþimizi

de býrakmaz. Yoksa ölür. Bize bir þey yapamazsa çatlar ölür.

Þimdi mutlak peþimizdedir. Keþke bunu yapmasaydýk, dedi, keþke...

Memed:

Korkuyor musun Cabbar? diye sordu.

Cabbar:

Yok amma, dedi.

Memed:

Ammasý ne?

Cabbar:

ABC Amber LIT Converter


http://www.processtext.com/abclit.html
ABC Amber LIT Converter
http://www.processtext.com/abclit.html

Yani... Yani peþimizi býrakmaz da...

Memed:

Geleceði varsa...

Cabbar:

Öyle insanca gelmez ki, dedi. Bir yerde, hiç umulmadýk bir

yerde pusu kurar. Pususuna düþeriz. Yoksa, erkekçesine karþý karþýya.

gelse... Allah ya ona verir, ya bize...

Recep Çavuþ dalmýþ, batan güne, güneþin bir tarafýný kýrmýzýlaþtýrdýðý

çam aðacýnýn tepesine bakýyordu. Gün batýyordu. Baþýný usul usul indirdi.

Yüzünü, boynundaki yaraya sarýlý alacalý bezi, batan gün yaldýzlýyordu.

Ya bize verir, dedi.

Yeniden çam aðacýnýn tepesine daldý.

Cabbar:

Bana gücendin mi Memed kardaþ? diye sordu.

ABC Amber LIT Converter


http://www.processtext.com/abclit.html
ABC Amber LIT Converter
http://www.processtext.com/abclit.html

Memed:

Yok, dedi, neden güceneyim kardaþ? Belki dediklerinde haklýsýn.

Bana da öyle geliyor ki peþimizi býrakmaz.

Cabbar:

Demek istedim ki tetik bulunalým. Nolur nolmaz...

Memed:

Haklýsýn dedi. Nolur nolmaz.

Recep Çavuþ:

Beni dinleyin çocuklar, dedi. Ben, bu daðlarýn nesini severim

biliyor musunuz?

Memed, gülümsedi:

Yok, dedi.

ABC Amber LIT Converter


http://www.processtext.com/abclit.html
ABC Amber LIT Converter
http://www.processtext.com/abclit.html

Recep Çavuþ:

Gün batarken aðaçlarýný. Gün batarken hani aðaçlara pare pare

ýþýk düþer. Ýþte onu.

Memed:

Anladým, dedi.

Gün battý. Karanlýk kavuþtu. Ay yarýmdý. Çok kalmýyor, hemen

batýyordu. Ay, aðaçlarýn gölgesini usuldan yere düþürdü. Gölgeler birbirlerine

karýþýyordu. Seçilmiyorlardý.

Cabbar:

Yürüyelim mi? diye sordu.

Memed:

Yürüyelim, dedi, ayaða kalktý.

Recep Çavuþ:

ABC Amber LIT Converter


http://www.processtext.com/abclit.html
ABC Amber LIT Converter
http://www.processtext.com/abclit.html

Durun hele çocuklar, azýcýk beni bekleyin, diyerek bir kayanýn

dibine doðru gitti. Orada biraz eðlendikten sonra döndü geldi.

Karanlýk kavuþunca, kayanýn dibinde bir hoþ, bir yeþillik gördüm.

Yeþil bir kývýlcým... Yeþil yalým. Vardým baktým ki yosunmuþ...

Cabbar güldü. Memed de iþin farkýna vardý güldü:

Bre Recep Çavuþ, karanlýkta yosunu yeþil yalým gördün öyle mi?

Recep Çavuþ gayet ciddi:

Þaþtým bu iþe. Bakýn iþte þurada.

Memed:

Tamam mý yeþil yalýma baktýðýn? diye sordu. Öyleyse yürüyelim.

Recep Çavuþ:

Daha da bakmak isterdim ama, iþimiz var.

Ýþimiz var. dedi.

ABC Amber LIT Converter


http://www.processtext.com/abclit.html
ABC Amber LIT Converter
http://www.processtext.com/abclit.html

Kayalýklardan inmeye baþladýlar. Ýki gündür hep kayalýklarda yürüyorlardý.

Yürüyorlar deðil, sürünüyorlardý. Sabahtan beri de azýklarý

bitmiþti. Acýkmýþlardý. Ayaklarýnda ayakkabý kalmamýþ, zýmpara taþý

gibi kayalar, onlarý yemiþti. Ayaklarýnda yalnýz ayakkabýlarýnýn yüzü

kalmýþtý. Ellerinin içi soyulmuþ, kýzýl ete kesmiþti. Kan da akýyordu.

Recep Çavuþ:

Gene baþladýk, dedi. Gene baþladýk sürünmeye. Ne korkuyorsunuz böyle o

deli namussuzdan? Ne korkuyorsunuz be? Ýnelim aþaðý. Pusu mu kuracak, ne halt

karýþtýracaksa karýþtýrsýn.

Memed:

Öfkelenme Recep Çavuþ iniyoruz.

Recep Çavuþ:

Elimin acýsý, boynumdaki kurþun yarasýndan acý geliyor. Ben bu

ellerle nasýl kurþun sýkarým? Bir de öfkelenme diyorsun: Nasýl öfkelenmem

ben.

Memed:

ABC Amber LIT Converter


http://www.processtext.com/abclit.html
ABC Amber LIT Converter
http://www.processtext.com/abclit.html

Geçer bre Çavuþ, dedi: Köye varýrsak yaký yaptýrýrým ellerine.

Cabbar:

Kocakarýlardan beter oldun sen.

Recep Çavuþ kýzdý:

Bir daha böyle konuþursan Cabbar, dedi. Seni oraya çivilerim

alimallah. Anladýn mý?

Memed:

Cabbar sus! diye gözdaðý verdi.

Cabbar kahkahayla gülüyordu.

Recep Çavuþ onun gülmesine de kýzdý.

Diþlerini sýkarak:

Herif adam deðil ki, dedi, orospu dölü.

ABC Amber LIT Converter


http://www.processtext.com/abclit.html
ABC Amber LIT Converter
http://www.processtext.com/abclit.html

Memed:

Þimdi þimdi düze ineriz aslan Recep Çavuþ, diye onu yatýþtýrmaya

çalýþtý.

Recep Çavuþ:

Þu orospu dölüne söyle de gülmesini kessin. Alimallah çivilerim.

Bunun üstüne Cabbar Recep Çavuþun yanýna yaklaþtý, elini hýzla

tuttu, öptü.

Barýþtýk iþte. Daha ne istiyorsun? diye güldü.

Recep Çavuþ yumuþamadý:

Ben orospu dölleriyle barýþmam, dedi.

Memed, lafý deðiþtirmek için:

Çavuþum, tüfeðin dolu mu? diye sordu.

ABC Amber LIT Converter


http://www.processtext.com/abclit.html
ABC Amber LIT Converter
http://www.processtext.com/abclit.html

Çavuþ:

Dolu! diye sertçe karþýlýk verdi.

Memed:

Çok iyi.

Recep Çavuþ:

Beþini de o Abdi gavurunun baþýna boþaltacaðým. Parça parça,

darmadaðýn olsun kafasý... Zulmeder mi fakir fukaraya?

Memed:

Beraber sýkacaðýz, dedi. Benim yüreðim soðumaz elimlen öldürmezsem

onu.

Müthiþ kin duyarak düþünüyordu. Bir adam öldürmek!... Bir adamý

tamamen ortadan kaldýrýp yok etmek... Bu, kendisinin elindeydi þimdi ha!

Ormandaki attýðý kurþunlar geliyordu gözünün önüne.

Velinin can veriþi geliyordu. Toprakta, çamurun içinde debeleniþi...

O, adam öldürmek demek deðildi. Tabancayý ateþlerken dünyadan

ABC Amber LIT Converter


http://www.processtext.com/abclit.html
ABC Amber LIT Converter
http://www.processtext.com/abclit.html

bir insaný ayýrýyorum dememiþti. Yakayý kurtarmak böyle daha kolay,

mümkün olmuþtu. Þimdi bir adam öldürecek. Bir cana kýyacak... Öfkesi,

aþký, sevgisi olan bir þeyi ortadan kaldýracaktý. Buna, kendinde

hak görmüyor gibi bir duyguya kapýlmýþtý. Düþünmeyi, hem de enine

boyuna, derinliðine düþünmeyi öðrenmiþti. Kasabadaki Hasan

Çavuþ... Belki de aþký öðretmiþtir düþünmeyi. Kim bilir! Abdiyi öldürmezse

ne olurdu? Bir an, belli belirsiz, hayal meyal bu düþünceden

korktu. Savmaya çalýþtý. O savmak istedikçe, Allahýn belasý düþünce

geliyor, sýrnaþýyordu. Hele köye bir varalým da...

Recep Çavuþ, var gücüyle baðýrdý:

Yetiþin, düþüyorum.

Vardýlar gördüler ki Çavuþ, bir ayaðýný bulunduðu kayadan ötekine

atmak istemiþ, ayaðý yetiþemeyince, geriye de çekememiþ... Elleriyle

bir aðacýn köküne yapýþýp, osada asýlýp kalmýþtý. Çektiler.

Recep Çavuþ bezgin bezgin:

Allahaþkýna söyle Memed, daha ne kadar var düzlüðe?

Memed:

ABC Amber LIT Converter


http://www.processtext.com/abclit.html
ABC Amber LIT Converter
http://www.processtext.com/abclit.html

Ha indik, ha ineceðiz.

Ay tam karþý daðýn ardýna iniyordu ki, düzlüðe vardýlar.

Recep Çavuþ:

Hah iþte þöyle! dedi. Bir kayadan düþüp parçalanmadan geldik. Pusu

mu kuracak, kursun deli deyyus. Þurada bir iyice dinlenelim. Avuçlarýmýn

içi bir sýzlýyor ki...

Ötekilerin de avuçlarýnýn içi, dizleri, ayaklarý sýzlýyordu. Her parçalarý

bir kaya baþýnda kalmýþ gibiydi.

Konuþmadýlar. Memed, gene derin bir düþünceye dalmýþtý. Diyordu ki,

kendi kendine, Abdi ölümü hak etmiþtir. Ýneklerini çekip götürüþleri

geliyordu gözünün önüne... Çakýrdikenlikte, býçak gibi ayazda, ayaklarýný,

bacaklarýný dikenler yiye yiye çift sürüþü geliyordu. Ayazda, dikenlerin

yýrttýðý yerler ateþ düþmüþ gibi cayýr cayýr yanar, adamýn yüreðine iþler.

Zehir gibi acý, kahýrlý çocukluðu toptan geliyordu aklýna... Abdi ölümü hak

etmiþtir. Hele varalým köye.

Cabbar dürttü:

ABC Amber LIT Converter


http://www.processtext.com/abclit.html
ABC Amber LIT Converter
http://www.processtext.com/abclit.html

Heeeyyy Memed! Gene ne daldýn?

Memed:

Hiç, dedi, utanarak.

Cabbar:

Kalkýn yola düþelim. Sabaha kalýrsak hiçbir þey yapamayýz.

Memed:

Hakkýn var, dedi.

Kalktýlar. Bir çeyrek kadar yürüyünce çakýrdikenliðe düþtüler.

Recep Çavuþ:

Vay anam vay! dedi. Kayalýðýn gözünü seveyim. Bu dikenler

adamýn bacaðýný köpek gibi dalýyor.

Memed, sesi bozularak:

ABC Amber LIT Converter


http://www.processtext.com/abclit.html
ABC Amber LIT Converter
http://www.processtext.com/abclit.html

Bu çakýrdikenlik, o çakýrdikenlik iþte. Benim çift sürdüðüm

yer.

Recep Çavuþ durmadan:

Vay anam vay! diyordu: Vay anam vay!

Cabbar:

Bre Memed, dedi, bu kadar çakýrdikenini saban sökemez ki...

Dikenlik deðil, ormanlýk... Vay anam vay!

Memed:

Ormanlýk.

Cabbar:

Kayalýklardan sonra da böyle bir diken ormanýna düþerse insan...

Talih dediðin de...

Vay anam vay! Ýnce Memedin de talihi böyle olur. Vay anam

ABC Amber LIT Converter


http://www.processtext.com/abclit.html
ABC Amber LIT Converter
http://www.processtext.com/abclit.html

vay!

Durup soluk alýyorlar, bacaklarýndan sýzan kaný elleriyle yokluyorlardý.

Memed küfrediyordu. Çocukluðunda ettiði küfürleri yinelemekten tat duyuyordu.

Bu küfürlerin çoðunu Dursundan öðrenmiþti. Dursun þimdi nerelerdeydi acaba?

Vay anam vay! Çakýrdikenleri hýþýrdýyordu. Bastýkça, aðýr, koygun bir ses

çýkarýyorlardý. Gecenin ýssýzlýðýnda ses ta uzaklardan duyuluyordu.

Vay anam vay!

Cabbar:

Diken neyse ne ya, dedi, þu topraktaki ufacýk taþlar da ayrý bir

bela.

Memed:

Ýþte çift sürdüðüm yerlere geldik. Tam buralar.

Vay anam vay!

Uzaktan, güneyden bir horoz sesi geldi. Horoz, uzun uzun, arkasýný

kesmeden ötüyordu. Sonra, bir dereye düþtüler. Ayaklarýnýn altýndan taþ

yuvarlanýyordu. Burdaki çakýrdikeni daha beterdi.

ABC Amber LIT Converter


http://www.processtext.com/abclit.html
ABC Amber LIT Converter
http://www.processtext.com/abclit.html

Vay anam vay!

Dereyi çýkýnca, karþýlarýna, karanlýða yapýþtýrýlmýþ daha koyu bir

karanlýk gibi ulu çýnarýn karartýsý çýktý. Çýnara doðru yürüdüler. Çýnarýn

arkasýný dönünce, top gibi bir su gürültüsü patladý.

Vay anam vay!

Memed:

Köye geldik, dedi. Suya inip elimizi yüzümüzü yýkayalým. Ben

size yarýn birer tane çarýk yaparým ki...

Suya inip, ayakkabýlarýný çýkardýlar. Ayaklarýný suya soktular.

Vay anam vay!

Cabbar:

Recep Çavuþ, dedi, yeter gayri baba! Çakýrdikenlikten çýktýk.

Recep Çavuþ:

ABC Amber LIT Converter


http://www.processtext.com/abclit.html
ABC Amber LIT Converter
http://www.processtext.com/abclit.html

Ben böyle dikenliðe hiçbir yerde rastlamadým. Vay anam vay!

Memed:

Buraya göz derler iþte...

Bir zamanlar Süleymanýn evine kaçtýðýnda, anasýnýn gelip, haftalarca bu

suyun gözüne baktýðýný, ölüsünün bu kayanýn dibinden çýkmasýný beklediðini

anýmsadý. Anasý aklýna düþtü. Kendi kendine belki bin birinci kez sordu:

Anamý nettiler ola? Ha? Cabbar, anamý nettiler ola?

Cabbar:

Hiçbir þey yapamazlar, dedi.

Recep Çavuþ:

Vay anam vay! diyordu. Buralar neresi böyle?

Memed:

Buraya gözün gürültüsü derler. Aþaðýda deðirmen vardýr. Kulaksýz

ABC Amber LIT Converter


http://www.processtext.com/abclit.html
ABC Amber LIT Converter
http://www.processtext.com/abclit.html

Ýsmailin deðirmeni...

Bak kardaþ! Köye girmeden oraya gidip, bir haber alalým. Daha

iyi olur.

Vay anam vay!

Cabbar, Recep Çavuþa:

Allah billah aþkýna yeter Çavuþ! dedi.

Memed:

Belki daha iyi olur. Ýsterseniz gidelim Kulaksýzýn deðirmenine...

Cabbar:

Böyle daha iyi. Bence, hiçbir yere, hiçbir köye elini kolunu sallaya

sallaya girmemeli.

Recep Çavuþ:

Bakýn, bu doðru iþte, diye söylendi. Bu soytarý, köpoðlu Cabbarda iþ

ABC Amber LIT Converter


http://www.processtext.com/abclit.html
ABC Amber LIT Converter
http://www.processtext.com/abclit.html

var. Eþkýyalýkta, daðý taþý, kurdu karýncayý kendine her zaman

düþman bileceksin. Her taþýn ardýnda bir pusu var gibi davranacaksýn.

Sen daha yenisin ya, piþkinsin oðlum Memed. Düþünmek, tecrübenin

yerini tutar. Sen, her þeyi inceden inceye düþün.

Ayaða kalktýlar. Uzakta, bir kývýlcým gibi yanýp sönen bir ýþýk göründü.

Memed:

Bir ýþýk dilimi görünüyor ya orada, iþte Kulaksýz Ýsmailin deðirmeni o.

Deðirmene yaklaþýrlarken, ötede bir sürü köpeðin havlamasý duyuldu.

Cabbar:

Köy orasý, köpeklerin ürdüðü yer olacak, dedi.

Memed:

Orasý...

Deðirmenin kapýsýna gelip durdular. Kulaksýz Ýsmail ayak seslerini

duyunca:

ABC Amber LIT Converter


http://www.processtext.com/abclit.html
ABC Amber LIT Converter
http://www.processtext.com/abclit.html

Kim o? diye dýþarýya seslendi.

Memed:

Ýnce Memed; dedi. Ýbrahimin oðlu Ýnce Memed.

Ýçerden uzun zaman ses gelmedi. Sonra:

Ne arýyormuþ burada Ýnce Memed? dedi. Yalan. Onu Deli

Durdu vurmuþ diye duyduk. Daha dün duyduk.

Un kokusu geceye yayýlýyordu. Öyle geliyordu ki onlara, bir un

ambarýnýn içine düþecekler biraz sonra. Deðirmenin abarasýnda akan suyun

güçlü düþüþü patlýyor, gecenin karanlýðýna yayýlýyordu.

Memed:

Ölmedik. Benim, Ýsmail emmi, dedi. Sesimden bilemedin mi?

Ýsmail:

Bildim, bildim. Geliyorum. Þimdi kapýyý açarým.

ABC Amber LIT Converter


http://www.processtext.com/abclit.html
ABC Amber LIT Converter
http://www.processtext.com/abclit.html

Geldi, gürültüyle kapýyý açtý. Kapý açýlýnca yüzlerine turuncu, sallanan

bir yalýmýn ýþýðý vurdu. Ýsmail, Memede baktý baktý da:

Bre Ýnce Memed, dedi, öldüremedin þu gavur dinliyi de, kurtaramadýn þu

köyleri elinden.

Ýnce Memed gülümsedi.

Ýçeri girdiler. Ocakta yalýmlar birbirlerine dolanýp, topraða kadar

yatýyorlardý. Un, içerde kara keskin koktu. Ýsmailin uzun kýrýþ kýrýþ

boynu, sivri, uzun yüzü, sakalý, kulaklarýna inen eski, yaðlý þapkasý

safi una kesmiþti.

Gelenlerin ellerini ayaklarýný görünce korkuyla sordu:

Nolmuþ size böyle?

Memed, gülümseyerek:

Deli Durduyla çatýþtýk da, iki gün kayalýklarda yürüdük.

Ýsmail, sýrtýný yandaki duvara verip:

ABC Amber LIT Converter


http://www.processtext.com/abclit.html
ABC Amber LIT Converter
http://www.processtext.com/abclit.html

Düneyin bir atlý geçmiþ köyün içinden, Deli Durduyla çarpýþmaya

gidiyormuþ. Deli Durdunun seni vurduðunu söylemiþ. Bütün

köy sana yandý Memedim. Bilirsin köylü seni çok sever.

Sonra Memedin arkasýný tapýkladý. Kulaklarýný okþadý.

Bre Memed, dedi, vallahi gözlerime inanamýyorum. Bu ne

kadar cephane sende? Nasýl götürüyorsun bu kadar fiþeði? Seni böyle

fiþekler içinde görmek tuhafýma gidiyor. Þimdi, hep aklýma Sarýcadüzde,

çakýrdikenliðin içinde düþe düþe çift sürüþün geliyor. Þimdiki gibi

gözümün önünde. Ýnanamýyorum.

Memed:

Oldu iþte, dedi.

Ýsmail:

Þimdi açsýnýz. Kalkayým da size gömme yapayým.

Ayaða kalktý, gözlerini ateþe dikti öyle durdu. Kendi kendine bir

iki gülümsedi.

ABC Amber LIT Converter


http://www.processtext.com/abclit.html
ABC Amber LIT Converter
http://www.processtext.com/abclit.html

Ateþ de iyi yanýyor, dedi.

Beli bükülmüþtü Ýsmailin. Memed, buna þaþtý. Ýsmaili þimdikinden genç

biliyordu. Kendi çocukluðundaki gibi.

Memed, korka korka:

Anamdan, dedi, Hatçeden ne haber? Abdi evde mi ola?

Ýsmail olduðu yerde durdu kaldý. Ne gitti, ne bir karþýlýk verdi.

Ne de oturdu. Bu soruyu zaten bekliyordu. Memed, ha sordu, ha

soracaktý. Ödü kopuyordu. Olan oldu. Þaþkýn þaþkýn düþünür, dört bir

yana bakýnýrken Memed soruyu yineledi:

Anamdan...?

Ýsmail, kekeleyerek:

Ýyiler iyiler, dedi çabuk çabuk. Durun geleyim de o gavur dinliyi

anlatayým size. Unutturuyordunuz az daha. Ayaklarýnýza, ellerinize tuzlu su

yapalým da...

Memedin içine kurt düþmüþtü. Bu da böyle konuþunca... Ýyiler iyiler,

ABC Amber LIT Converter


http://www.processtext.com/abclit.html
ABC Amber LIT Converter
http://www.processtext.com/abclit.html

diye geçiþtirmesi hayra alamet deðildi.

Elinde büyücek bir leðen suyla gelen Ýsmail:

Ellerinizi, ayaklarýnýzý içine sokun, Taþ yemiþ. Taþ yeniði de, beter

aðrýr. Ýyi gelir tuzlu su.

Memed:

Yakýnda gördün mü anamý? diye yeniden sordu.

Ýsmail:

Ýyiler dedik ya, iyiler caným... Durun size gavur dinliyi anlatayým.

Gavur dinli senin eþkýyalara karýþtýðýný duyunca... eteklerini ateþ

aldý. Her gece evini beþ altý, on nöbetçiye bekletiyordu. Sonra da

ortalýktan yitti gitti. Yüzünü görseniz korkardýnýz. Korku adamý böyle

edermiþ zaar! Þimdi senin öldüðünü duymuþ, belki köye gelmiþtir.

Diyorlar ki, onun milleti senin ölümünü duyunca bayram yapmýþ.

Yaparlar ya Memedim. Onlar seni iyi tanýrlar.

Memedin içine bir ateþ düþtü. Yerinde duramaz oldu. Bir an önce

köye varmak için, içi kalaklýyordu.

ABC Amber LIT Converter


http://www.processtext.com/abclit.html
ABC Amber LIT Converter
http://www.processtext.com/abclit.html

Haydi kalkýn arkadaþlar, sabah olmadan köye girelim.

Cabbarla Recep Çavuþ, Memedin ne demek istediðini anladýlar.

Hiçbir þey söylemeden, ayakkabýlarýný giyip ayaða kalktýlar.

Ýsmail:

Gömmeniz ocakta kaldý. Biraz daha bekleyemez misiniz? diye

sordu mahzun mahzun. O tuzlu su iyi gelir. Bir de gittiðiniz

yerde yaptýrýn.

Memed önde, ötekiler arkada deðirmenden çýktýlar.

Beþ on adým sonra, hemencecik, gene çakýrdikenliðe düþtüler.

Recep Çavuþ gene bir, vay anam vay! çekti.

Gökte yýldýzlar ýslak ýslak parlýyorlardý. Recep Çavuþ, doðuya dönüp

iþedikten sonra:

Kuyruk yýldýzý daha doðmamýþ, dedi. Benim yýldýz. Daha sabaha epey

var.

ABC Amber LIT Converter


http://www.processtext.com/abclit.html
ABC Amber LIT Converter
http://www.processtext.com/abclit.html

Ötekiler susuyorlardý. Þimdi ayaklarý, elleri daha az acýyordu. Önlerinden

bir tilki kaçtý. Köye yakýn olmasalardý, Recep Çavuþ onu oracýða deviriverirdi.

Ne çare ki... Koca kuyruðunu dikenlerin üstünden sürükleyerek gitti. Yýldýz

ýþýðýnda tüyleri donuk donuktu.

Cabbar:

Memed kardaþ? dedi.

Memed:

Köye biraz sonra gireceðiz. Köy, þu aþaðýda iþte...

Köyün ilk evine yaklaþýrlarken, birkaç kocaman köpek onlarý karþýladý.

Memed, köpeklere yaklaþýp, kuçu kuçu! diye çaðýrdý. Köpekler Memedi

tanýdýlar. Ayaklarýna yatýp, yaltaklanmaya baþladýlar.

Köyün ortasýndan geçip, doðru Memedlerin evine gittiler. Köy

ýpýssýzdý. Memed köyü, bu saatte böyle hiç görmemiþti. Alýþamadý.

Gözleri ev aralarýnda insanlarý, tavuklarý, çifte gidenleri, ne

olursa olsun canlý bir yaratýk arýyordu.

Kapýyý usuldan týkýrdattý. Kulaðýný verdi. Ses seda yok. Birkaç

ABC Amber LIT Converter


http://www.processtext.com/abclit.html
ABC Amber LIT Converter
http://www.processtext.com/abclit.html

kere daha týkýrdatýp bekledi. Gene ses yok. Edemedi, küçücük pencereye

vardý. Usuldan, ana, ana, ana! diye seslendi. Gene ses soluk

yok. Kulaðýný pencerenin tahtasýna dayadý. Can kulaðýyla dinledi.

Ýçerden, aðaçlarý yiyen kurtlarýn çýkardýðý çýtýrtýlardan baþka ses gelmiyordu.

Þüphesi daha da büyüdü. Ama içindeki son umut ýþýðý da sönmemiþti.

Arkasýna döndü:

Evde yok, dedi kahýrlý kahýrlý...

Düþündü. Köyde anasý en çok kimi severdi? Durmuþ Alileri severdi.

Durmuþ Ali þimdi yetmiþ beþinde vardýr. Son zamanlarda azýcýk

beli büküldü. Büküldü ama, ellisinde gibi sapasaðlamdýr.

Ýþte þurada, Durmuþ Ali emminin evi.

Durmuþ Alilerin evi önünde kocaman bir köpek karartýsý yatýyordu.

Köpek, ayak seslerini duyunca baþýný kaldýrdý. Sonra aðýr aðýr ön

ayaklarýnýn üstüne geri koydu.

Memed, yorgun yorgun omzunu kapýya dayayýp:

Durmuþ Ali emmi! Hey Durmuþ Ali emmi! dedi.

ABC Amber LIT Converter


http://www.processtext.com/abclit.html
ABC Amber LIT Converter
http://www.processtext.com/abclit.html

Ýçerden telaþlý sesler gelmeye baþladý.

Durmuþ Alinin çok kalýn, yaþlý sesi, sesler arasýndan seçiliyordu.

Allalem bu, Memed. Týpatýp Memedin sesi. Allalem bu Memed! diyordu.

Recep Çavuþ Memedin kulaðýna eðilip:

Sesini bildiler ha! dedi. Vay anam vay!

Bu sýrada kapý açýldý. Elinde bir çýralýk tutarak, doncak, gömlekcek

Durmuþ Ali kapýda göründü. Sütbeyaz sakalý ta göbeðine iniyordu. Öylesine

iri görünüyordu ki sanki eve sýðmayacak, dýþarý taþýverecekti.

Gülümseyerek:

Bre Memed, dedi, biz de evvelsi gün bir yörükten senin acý haberini

aldýktý. Seni gördüðüme çok sevindim. Ýçeriye seslendi. Kýzlar Memed

gelmiþ.. Kalkýn da ateþ yakýn. Döþek serin.

Yere atýlan döþeklerin çýkardýðý ses duyuldu.

Durmuþ Ali kocaman ak sakalýyla kapýnýn önünden çekildi:

ABC Amber LIT Converter


http://www.processtext.com/abclit.html
ABC Amber LIT Converter
http://www.processtext.com/abclit.html

Ýçeriye buyurun.

Ýçeri girdiler.

Cabbar somurtuyordu. Dokunsan aðlayacak. Durmuþ Ali, elindeki çýralýðý

ocaklýðýn pervazýna koydu, oturdu.

Eee Ýnce Memedim, nasýlsýn bakalým? Daha daha nasýlsýn?

Bütün köy yas tuttu, senin vurulduðunu duyunca. Hatçe duymuþsa

kahrýndan ölmüþtür. Hatçeden hiçbir haber alýyor musun? Fýkara

anan da... Ananý sen varmýþsýn gibi kaldýrdým. Kendi elimlen koydum

mezarýna.

Baþýný kaldýrdý Memedin yüzüne baktý. Memedin yüzü morarýyordu.

Durmuþ Ali telaþlandý:

Memedim, dedi, ne oluyor sana? Duymadýn mýydý bunlarý yoksa?

Cabbarýn gözleri dolu dolu oldu. Recep Çavuþ yerinden kýpýrdanýp,

tüfeðindeki kurþunlarý çýkardý, geri doldurdu.

ABC Amber LIT Converter


http://www.processtext.com/abclit.html
ABC Amber LIT Converter
http://www.processtext.com/abclit.html

Memed, kendini hiç bozmadan sordu:

Hatçeye ne oldu?

Durmuþ Ali dövünüyor:

Vay benim akýlsýz baþým! Bunu sana nasýl söyledim. Duymadýðýný ne

bilirdim bunca ay! Vay benim akýlsýz baþým!

Durmuþ Alinin karýsý, Memed geldi geleli ocaklýðýn baþýna büzülmüþ,

gözlerini de ateþe dikmiþ hiç kýpýrdamadan öylece duruyordu.

Memede hoþ geldin! bile dememiþti. Hýþýmla konuþtu:

Her zaman böyle yaparsýn zaten. Çocuk bir yemek yeseydi de

öyle söyleseydin. Kýyamet mi kopardý?

Durmuþ Ali:

Ben ne bilirdim ben! dedi. Bunca ay geçti üstünden. Duymadýðýný ne

bilirdim!

Sesi, aðlar gibi bir hal aldý:

ABC Amber LIT Converter


http://www.processtext.com/abclit.html
ABC Amber LIT Converter
http://www.processtext.com/abclit.html

Kusuruma kalma yavrum, kocalýk...

Durmuþ Alinin oðullarý, torunlarý, gelinleri, evde kim varsa ocak

baþýnda oturanlarýn etrafýna halka olmuþlar, baþý mor fesli, göðsü çaprazlama

fiþekli, kalçasýnýn üstü hançerli, tabancalý, bombalý, göðsü

dürbünlü Memede bakýyorlardý. Gözlerinde bir þaþkýnlýk, bir inanmazlýk,

azýcýk da alay okunuyordu. Onlara Memed eþkýyacýlýk oynuyormuþ gibi geliyordu,

þu kocaman adamlarýn yanýnda.

Memed:

Hatçeye noldu? diye üsteledi.

Durmuþ Ali karþýlýk vermedi. Boynunu bükmüþ, gözlerini ocaðýn

yalýmlarýna dikmiþti.

Memed:

Teyze, dedi, Durmuþ Alinin avurdu avurduna geçmiþ, baþörtüsünün

altýndan yarýsý kýnalý ak saçlarý görünen karýsýna. Teyze, sen söyle.

Hatçeye noldu?

ABC Amber LIT Converter


http://www.processtext.com/abclit.html
ABC Amber LIT Converter
http://www.processtext.com/abclit.html

Kadýn, acýyarak Memedin gözlerinin içine baktý:

Ben ne deyim ki sana Memedim, yavrum! dedi. Ben ne deyim

ki sana! Hatçeye mi?

Yüzü bir kýzarýyor, bir bozarýyor, sararýyordu.

Memed:

Nasýl olsa birisi söyleyecek. Hatçeye noldu?

Kadýn, Durmuþ Aliye doðru öldürecekmiþ gibi baþýný çevirdi, bir

bakýþ fýrlattý:

Aaah ne deyim ki sana, dedi. Aaah ne deyim ki... Kim bilir çocukcaðýz

kaç gündür yol yürüyor. Bir yemek yeseydi de öyle verseydin haberi...

Oturduðu yerden kalktý, Memedin yanýna geldi, sertçe oturdu.

Elini dizine vurdu:

Bak kardaþým, sana hepiciðini bir bir anlatayým. Abdi yaralanmýþ.

Keþki yaðlý kurþun yüreciðine gireydi de çýkmayaydý. Ayýkýnca

ABC Amber LIT Converter


http://www.processtext.com/abclit.html
ABC Amber LIT Converter
http://www.processtext.com/abclit.html

toplamýþ yalancý þahitleri. Bir tek Topal Ali dinsizi, sizin

izinizi süren kara dinli demiþ ki, ben ýspatçýlýk edemem yalan yere. Topal

böyle deyince keçi sakallý da onu köyden kovdu. O da çoluðunu çocuðunu

almýþ, evini barkýný yüklemiþ, baþýný almýþ gitmiþ baþka yere.

Þahitlerin kimler olduðunu, Hatçenin kasabadaki mahpusanede

tek baþýna bir odada yattýðýný uzun uzun, bir bir söyledi. Sonra, Hatçeyi

yakýnda asacaklarýný duyduðunu da ekledi.

Memedin gözlerinin içine o iðne ucu gibi parýltý geldi gene oturdu.

Cabbar bu parýltýyý fark etmiþti. Memedin gözlerine bu parýltý gelince

yüzü deðiþiyor, yüz etleri geriliyor, avýna atýlmaya hazýrlanmýþ

bir kaplana benziyordu.

Aðýr aðýr ayaða kalktý:

Gelin arkadaþlar, dedi. Þu Abdi Aðayla hesabýmýzý görelim.

Durmuþ Alinin karýsýna döndü. Elini tuttu:

Söyle, dedi, teyze, anamý da onlar öldürdü öyle mi?

Kadýnýn gözleri yaþla doldu. Konuþmadý.

ABC Amber LIT Converter


http://www.processtext.com/abclit.html
ABC Amber LIT Converter
http://www.processtext.com/abclit.html

Memed:

Öyle mi? diye yineledi.

Kadýn sustu.

Yürüyün arkadaþlar, dedi.

Memed önde, Cabbarla Recep Çavuþ arkada karanlýða daldýlar.

Memed, tüfeðini yokladý. Kurþunlarý tamamladý. Tüfeklerinizi yoklayýn.

Kurþunlarý tamam deðilse doldurun. Bombalarý da hazýrlayýn.

Recep Çavuþ kadýnýn anlattýklarýna çok içlenmiþti. Anlatýrken,

Memede bakýp bakýp, baþýný bir o yana bir bu yana döndürüyordu.

Koþarcasýna yürümekte olan Memedi kolundan tuttu, durdurdu:

Bana bak, dedi, çoluk çocuk, hiç kimseyi býrakmayacaðýz.

Hepsini doðrayacaðýz.

Memed:

Sen daha iyi bilirsin bu iþleri Çavuþ, dedi, kolunu elinden kurtardý,

ABC Amber LIT Converter


http://www.processtext.com/abclit.html
ABC Amber LIT Converter
http://www.processtext.com/abclit.html

yürüdü.

Abdi Aðanýn kapýsýna ne zaman, nasýl vardýlar, kimse farkýnda olmadý.

Memed, Çavuþa:

Sen çaðýr, dedi. Misafir geldi de. Çok gerekli bir haber getirdi

de.

Çavuþ kapýyý üç defa hýzlý hýzlý çaldý. Ýçerden bir kadýn sesi geldi:

Kim o?

Çavuþ:

Aç kapýyý bacý! Misafirim. Selamý var. Bir haber getirdim.

Hemen geri döneceðim.

Kadýn, söylene söylene geldi kapýyý açtý.

Dur kardaþ þurada da çýralýðý yakayým.

Recep Çavuþu kapýnýn iç kýsmýnda býrakýp içeri girdi. Bir kibrit

ABC Amber LIT Converter


http://www.processtext.com/abclit.html
ABC Amber LIT Converter
http://www.processtext.com/abclit.html

çaktý. Ýçerisi ýþýdý. Bu sýrada üçü birden ýþýða doðru yürüdüler. Kadýn

ýþýkta üç kiþi görünce afalladý. Azýcýk bakýþlarýný þaþkýn þaþkýn, Memedin

üstünde durdurdu. Sonra birden bir çýðlýk attý. Recep Çavuþ kadýný hemen

tuttu. Eliyle aðzýný kapadý.

Memed:

Abdi Aða evde mi? diye hýþýmla sordu.

Kadýn:

Yok, dedi. O gayri eve gelmiyor týrnaðýna kurban olduðum Memedim. Abdi

Aða olmaz olsun.

Bu sýrada evdekilerin hepsi de uyanmýþ titreyerek eþkýyalara bakýyorlardý.

Abdi Aðanýn iki karýsý, iki oðlu, misafir bulunan baþka köyden kadýnlar...

Memed, Çavuþa emir verdi:

Önüne düþsünler de evi ara. Abdiyi gördüðün yerde kafasýna sýk!

Çavuþ:

Beþ kurþunun beþini de kafasýna boþaltýrým. Parça parça ederim.

ABC Amber LIT Converter


http://www.processtext.com/abclit.html
ABC Amber LIT Converter
http://www.processtext.com/abclit.html

Kadýný tüfeðinin dipçiðiyle dürttü:

Bir ýþýk yak da düþ önüme.

Kadýn, hiç ses çýkarmadan bir çýralýk daha yaktý. Çavuþun önüne

düþtü.

Memed, ortada dimdik, bir hýþým gibi duruyordu. Küçücük gövdesi büyümüþ,

dev kesilmiþti. Korkunçlaþmýþtý. Evdeki kadýnlar aðlaþýyorlardý. Ýki çocuk

rüzgardaki dal gibi titreþiyordu.

Ne kadar geçti belli deðil. Çavuþ geldi. Umutsuz umutsuz:

Her köþe bucaðý aradým, yok, dedi.

Kadýn:

Bir ay önce Çukurovaya gitti. Senin geleceðini biliyor, gözlerine

uyku girmiyordu, dedi. Baþýný aldý da gitti.

Memed:

ABC Amber LIT Converter


http://www.processtext.com/abclit.html
ABC Amber LIT Converter
http://www.processtext.com/abclit.html

Çavuþ, dedi.

Çavuþ:

Buyur, dedi.

Memed, çocuklarý gösterdi.

Bunlarýn ikisini de dýþarý çýkarýn. Gerekeni yapýn.

Ýki kadýn birden Memedin ayaklarýna atýldý:

Kurbanlar olduðum Memedim, benim sabilerimin ne günahý

var? Yoluna öldüðüm Memedim. O gavur dinliyi bul da onu da

öldür. Benim yavrularýmýn ne günahý var?

Çavuþ çocuklarý tutmuþ sürüklüyordu. Çocuklar direniyorlar, çýrpýnýyorlardý.

Cabbar, birini bileðinden tutup yere fýrlatýverdi. Çocuk, var gücüyle

baðýrdý. Kadýnýn birinden hiç ses çýkmýyordu. Memedin ayaklarýnýn dibine

uzanmýþ, kurumuþ kalmýþtý.

Öteki kadýn boyuna yalvarýyordu:

ABC Amber LIT Converter


http://www.processtext.com/abclit.html
ABC Amber LIT Converter
http://www.processtext.com/abclit.html

Memedim, Memedim, benim çocuklarým mý etti sana? Ne suçu var onlarýn?

Çavuþ elindeki çocuðu bütün gücüyle yere atýp ayaðýnýn altýna

aldý. Tüfeði çocuðun kafasýna dayadý. Memede döndü:

Yani dýþarda olmasý þart mý? Söyle ne duruyorsun, çöküyüm mü?

Yerde kuruyup kalmýþ kadýn, bir þahin hýzýyla çocuðun birini kapýya

kadar sürüklemiþ bulunan Cabbarýn üstüne atýldý, ellerine sarýldý.

Cabbar bir eliyle belindeki hançerini çýkardý, kadýna sapladý. Kadýn,

yandým, diyerek yere düþtü.

Çocuða, Çavuþun tüfeði dayandýðýný gören kadýn:

Memedim, Memedim kýyma yavruma. Hakkýn var ama Memedim yavrumun ne suçu

var?

Memedin yüzü saniyeden saniyeye deðiþiyordu. Gözlerindeki o

iðne ucu gibi ýþýk söndü. Baktý ki, Çavuþ tetiðe basýyor. Olan olacak.

Söylemeye vakit yok. Çocuðun kafasýna dayalý namluya ayaðýyla

vurdu. Bir anda Çavuþ tetiðe çökmüþtü. Kurþun duvara saplandý.

Cabbara da:

ABC Amber LIT Converter


http://www.processtext.com/abclit.html
ABC Amber LIT Converter
http://www.processtext.com/abclit.html

Koyver çocuðu, dedi.

Kadýn, Memedin bir elini býrakýp birini, bir elini býrakýp öbürünü

öpüyordu.

Git Memedim. Git de o gavur dinliyi bul da öldür. Yerden göðe

kadar hakkýn var yavru. Arkasýndan bir damla gözyaþý dökersem bana

da Zeynep demesinler. Bul da öldür. Hakkýn var yavru.

Memed, hiç aðzýný açmadý. Aðýr aðýr, her bir yaný çürümüþ,

ulmuþ gibi dýþarýya çýktý.

Recep Çavuþ kýzmýþtý. Ana avrat küfrediyor. Memedi kolundan

tuttu. Öyle sýkýyordu ki, kýracaktý sanki:

Sen bu yürekle, dedi, ne eþkýya olabilirsin, ne de intikam alabilirsin.

Abdi seni adamlarýna bir derede sýkýþtýrttýrýr, öldürtür. Zaten þimdiden

Deli Durdu gibi bir düþmanýn var arkanda.

Cabbar:

Bana bak Recep Çavuþ, dedi, gevezelenme. Deli Durdu gibi

ABC Amber LIT Converter


http://www.processtext.com/abclit.html
ABC Amber LIT Converter
http://www.processtext.com/abclit.html

düþmanýmýz varsa, Saçýkaralý aþireti gibi de koca bir aþiret dostumuz

var þimdiden. Abdi yerine bu sabi çocuklarý mý öldürmeliydik!

Recep Çavuþ sustu.

Baðýrtýyý, çaðýrtýyý duyan komþular don gömlek Abdi Aðanýn

evine birikmiþlerdi. Kulaktan kulaða, Memed ölmemiþ, Memed ölmemiþ, sözü

dolaþýyordu.

Memed ölmemiþ.

Memed ölür mü hiç, Abdi dinsizini yemeden.

Memed öldürmedi çocuklarý.

Memedde deniz kadar merhamet var.

Kapýya birikmiþ kalabalýðý yararak avlunun dýþýna çýktýlar. Koskocaman

kalabalýk öylesine sessizdi ki gecede, soluk alýþlarý bile

duyuluyordu.

Memed, ilk kez konuþtu. Sesi kýrgýndý.

ABC Amber LIT Converter


http://www.processtext.com/abclit.html
ABC Amber LIT Converter
http://www.processtext.com/abclit.html

Köylü haberlendi, dedi. Rahat vermezler. Köyü dýþarý çýkalým.

Cabbar:

Çýkalým, dedi.

Recep Çavuþ:

Benim yaram azdý. Çok aðrýyor. Köyün dýþýna çýkalým da ne yapalým?

Acýmýzdan da öldük.

Memed:

Sonra geri geliriz.

Köyün dýþýna doðru yürüdüler. Arkalarýnda bir gürültü patýrdý,

hayuhuy kaldý. Köyün içini köpek havlamalarý doldurmuþtu. Her bir

taraftan telaþlý bir köpek sesi geliyor, uzun uzun havlýyordu.

Recep Çavuþ, derin bir nefes alarak:

Oturalým, dedi. Ben yoruldum. Ben öldüm. Yaram da hiç durmuyor.

ABC Amber LIT Converter


http://www.processtext.com/abclit.html
ABC Amber LIT Converter
http://www.processtext.com/abclit.html

Cabbar:

Sen de bre Çavuþ, dedi, sen de ne yaralanýrsýn, böyle hallerin

var da.

Çavuþ kýzdý, ayaða kalktý:

Ulan itin eniði, diye gürledi. Ulan itin eniði. Bana bir daha aðzýný

açarsan kurþunu yersin. Sana bu kadar söylüyorum.

Cabbar kahkaha ile güldü.

Memed:

Yapma Cabbar, dedi. Baþýmýza bir iþ açarsýn.

Çavuþ:

Bu orospu dölünün yüzünden, elimden bir kaza çýkacak. Alimallah çýkacak.

Memed:

Aldýrma bre Recep Çavuþ, dedi. Þaka ediyor o.

ABC Amber LIT Converter


http://www.processtext.com/abclit.html
ABC Amber LIT Converter
http://www.processtext.com/abclit.html

Recep Çavuþ:

Etmesin. Ben can derdine düþmüþüm.

Memed:

Cabbar gayri þaka etme, dedi.

Cabbar vardý, Recep Çavuþun ellerine sarýldý öptü.

Kusura kalma. Bir daha þaka yok.

Recep Çavuþ:

Þeytan tüyü var bu pezevenkte, diye güldü.

Cabbar:

Tövbeler olsun þaka yok.

Topraða oturdular. Köyün içindeki gürültünün bitmesini, herkesin

evlerine daðýlmasýný beklediler. Bu arada hiçbiri de konuþmadý.

ABC Amber LIT Converter


http://www.processtext.com/abclit.html
ABC Amber LIT Converter
http://www.processtext.com/abclit.html

Üçü de ayrý ayrý þeyler düþünüyorlardý.

Gürültü gittikçe hafifliyor, köpek havlamalarý yer yer kesiliyordu.

Cabbarýn bu sessizlikten caný sýkýlmýþtý. Kendini tutamadý:

Recep Çavuþ... diye baþladý.

Recep Çavuþ:

Ne diyorsun?

Cabbar:

Recep Çavuþ, dedi, Memed önüne geçmese o sabi çocuðu öldürecek miydin?

Çavuþ:

Öldürme deðil, canýný bile alacaktým. Ne var yani?

Cabbar:

Hiç sordum da...

ABC Amber LIT Converter


http://www.processtext.com/abclit.html
ABC Amber LIT Converter
http://www.processtext.com/abclit.html

Recep Çavuþ diþlerini sýkarak:

Cabbar, dedi, sizin köyün orospusu mutlak senin anandý. Pezevengi de

baban.

Memed:

Cabbar sus artýk, dedi.

Cabbar:

Sustum iþte.

Köydeki bütün sesler kesilmiþ, köy gene o eski ýssýzlýðýna, karanlýðýna

gömülmüþtü.

Memed:

Kalkýn, dedi, sabah olmadan bizim Durmuþ Ali emminin evine varalým.

Recep Çavuþ:

Gözünü seveyim Memed, dedi. Çabuk varalým.

ABC Amber LIT Converter


http://www.processtext.com/abclit.html
ABC Amber LIT Converter
http://www.processtext.com/abclit.html

Kalktýlar.

Köy, gene o ilk, girdikleri zamanki gibi ýpýssýzdý.

Durmuþ Ali, ayak seslerini uzaktan iþitip kapýyý açmýþtý. Kapýda

bekliyordu.

Ben de uyumadým, dedi. Sizi epeydir bekliyorum.

Recep Çavuþ:

Geldik iþte kardaþ.

Durmuþ Ali:

Size tavuk kestirip piþirttim. Açsýnýz herhalde.

Recep Çavuþ:

Sorar mýsýn bre kardaþ!

Recep Çavuþun bütün fiþeklikleri, kemerleri, tüfeðinin kayýþý

ABC Amber LIT Converter


http://www.processtext.com/abclit.html
ABC Amber LIT Converter
http://www.processtext.com/abclit.html

gümüþ savatlýydý. Gümüþler usta kuyumcu elinden çýkmýþtý. Recep

Çavuþun sarkýk býyýklarý kýrmýzýydý. Kýnalardý býyýklarýný.

Oturur oturmaz, utangaç bir kýz Memede gizli gizli gülerek sofrayý

getirdi. Ortaya pilav geldi. Pilav sýcak sýcak tütüyordu. Bir

sahanda da kýzartýlmýþ tavuk getirdiler.

Ýþte bu pilav yaramýn acýsýný alýr. Bana böyle tüten, yaðý burcu

burcu kokan pilavlar gerek.

Cabbar:

Bre Çavuþ, dedi, sen eþkýya deðil, kalem efendisi olmalýymýþsýn.

Çavuþ bütün hiddetiyle:

Kes! diye baðýrdý.

Memed Cabbara:

Dokunma Çavuþa, dedi.

Cabbar:

ABC Amber LIT Converter


http://www.processtext.com/abclit.html
ABC Amber LIT Converter
http://www.processtext.com/abclit.html

Bir þey demedim ki, diye karþýlýk verdi.

Durmuþ Ali, çoktandýr Memede bir þeyler söylemeye hazýrlanýyor,

söyleyemiyordu. Ya araya laf giriyor, ya da o vaçgeçiyordu.

Memed bunu sezdi:

Durmuþ Ali emmi, dedi, ne diyeceksen de bre! Sabahtan beri

ne yutkunup duruyorsun?

Durmuþ Ali:

Ne yutkunayým bre oðlum, dedi. Senin iyi bir adam olacaðýn

daha çocukluðundan belliydi zaten. Þu sabi çocuklarý öldürmediðine

iyi ettin.

Recep Çavuþ Durmuþ Alinin bu sözlerine delicesine öfkelendi:

Koca! Koca! dedi, senin aklýn ermez böyle iþlere. Ýnsanýn yüreðindeki

öç alma duygusu nedir sen hiç bilir misin? Baþýndan geçti mi senin hiç?

Durmuþ Ali boynunu bükerek:

Yok, dedi.

ABC Amber LIT Converter


http://www.processtext.com/abclit.html
ABC Amber LIT Converter
http://www.processtext.com/abclit.html

Recep Çavuþ:

Ben olsam o Memedin yerinde, onun evinde canlý yaratýk koymam. Keserim.

Evini de yerle bir ederim. Anladýn mý koca? Durmuþ Ali Memede bakarak:

Anladým, dedi.

Yemek boyunca, Memed, baþýný önüne eðmiþ düþünceli düþünceli susmuþtu.

Durmuþ Ali emmi, dedi, ziyade olsun. Yemeðini yedik.

Cabbar:

Ziyade olsun.

Recep Çavuþ:

Ziyade olsun. Caným yerine geldi.

Cabbar konuþmaya hazýrlanýyordu. Memed susturdu:

Durmuþ Ali emmi, sana bir soracaðým var.

ABC Amber LIT Converter


http://www.processtext.com/abclit.html
ABC Amber LIT Converter
http://www.processtext.com/abclit.html

Durmuþ Ali:

Sor yavrum.

Memed:

Topal Ali hangi köye taþýndý ola? Biliyor musun?

Durmuþ Ali:

Diyorlar ki Çaðþak köyüne gitmiþ. Çaðþak buraya iki günlük yol.

Memed:

Topalýn orada olup olmadýðýný nasýl öðreniriz?

Durmuþ Ali:

Kör Alinin bacýsý orada, kocada. Daha iki gün önce geldi oradan.

Gider ona sorarým.

Memed, Receple Cabbara döndü:

ABC Amber LIT Converter


http://www.processtext.com/abclit.html
ABC Amber LIT Converter
http://www.processtext.com/abclit.html

Topal Aliyi mutlaka bulmalýyýz. Eðer Çaðþak köyünde ise, oraya

kadar gideriz.

Cabbar:

Olur, dedi.

Çavuþ:

Ya benim yaram? diye sordu. Azdýkça azýyor.

Memed:

Sen gelme Çavuþum. Ýstersen burada kal. Burada sana Durmuþ

Ali emmi bakar.

Bakarým kardaþ dedi. Ýyi de saklarým.

Çavuþ, yýldýrýma uðramýþ gibi irkildi:

Ben mi? Ben sizden ayrýlamam. Anladýnýz mý? Ölürüm gene ayrýlamam.

Ayrýlamam ama, size de bir teklifim var. Adam gönderelim de o buraya

gelsin.

ABC Amber LIT Converter


http://www.processtext.com/abclit.html
ABC Amber LIT Converter
http://www.processtext.com/abclit.html

Durmuþ Alinin yaþlý karýsý da ötelerde oturuyordu. Söze karýþtý:

O yezid deðil mi? dedi, Memedimi izleyip de baþýna bunca iþleri açan,

o yezid deðil mi? Adam gönderirseniz kaçar. Baþýný alýr yitirir. Daðlara

düþer. O gavur gelir mi hiç?

Durmuþ Ali:

Sen Topalý mý istiyorsun oðul? diye Memedin gözlerinin içine

bakarak sordu.

Memed:

Topalý, dedi.

Durmuþ Ali:

Siz iki gün þu bizim ahýrlýkta yatar mýsýnýz?

Memed, hiç düþünmeden:

Bir hafta da yatarýz.

ABC Amber LIT Converter


http://www.processtext.com/abclit.html
ABC Amber LIT Converter
http://www.processtext.com/abclit.html

Durmuþ Ali:

Þimdi ben, Kör Aliyi bindiririm ata, Seni Durmuþ Ali istiyor

diye, onunla haber gönderirim. Bir iz var izleyecek der, Kör Ali.

Diyorlar ki, -Topal Ali iz sürmekten vazgeçmiþ, yemin etmiþ senin iþten

sonra. Benim için gelir Topal Ali. Ýzi sürmese de gelir. Sen ona

bir kötülük etmezsin ya, Memed?

Durmuþ Alinin karýsý gene atýldý:

Etsin. Alsýn hançerin altýna Memedim onu, kýyýk kýyýk kýysýn.

Memedimin baþýna bu iþleri hep o gavur çýkarmadý mý? Ormanýn

içinde, o olmasa kim bulabilirdi Memedimi? Memedim! dedi, Durmuþ Ali

adam göndersin getirsin onu. Sen þu kapýnýn önünde parça parça et onu. Ben

de köylüyü hep toplarým. Görsünler!

Durmuþ Ali:

Deli deli söylenme avrat, dedi. Topal Ali onu Memede kötülük olsun

diye yapmadý. Ýz sürerken o hiçbir þeyi düþünmez. Gözü dünyayý görmez.

Ýyilik mi, kötülük mü yapýyor, bilmez. Ýz dedin miydi, aklý baþýndan gider.

Ormandan geldikten sonra görmedin mi yüzünü? Tüm kaný çekilmiþti. Ölü yüzü

ABC Amber LIT Converter


http://www.processtext.com/abclit.html
ABC Amber LIT Converter
http://www.processtext.com/abclit.html

gibiydi yüzü. Herkes ýspatçýlýk etti de, köyden kovulmayý, yersiz yurtsuz

kalmayý göze aldý da Hatçenin üstüne ýspatçýlýk etmedi. Yurdunu yuvasýný

koydu da gitti. Memedim Topal Aliye bir þey yapma! Topal Ali kötü bir adam

deðil.

Kadýn:

Ýyi adam olsun, kötü adam olsun Topal Ali. Senin baþýna bu iþleri

getirdi ya, öldür onu Memedim. Durmuþ Ali adam gönderip getirtmezse onu,

sen git, onu yýlanýn deliðindeyse de bul çýkar. Þu yanýndaki koca hançeri

var ya, sok karnýna!

Durmuþ Ali kýzdý.

Bana bak avrat, dedi, Allahýný dinini seversen karýþma bu iþlere.

Kadýn:

Durmuþ Ali! Aklýný çelme oðlanýn. Yapacaðýný yapsýn.

Durmuþ Ali:

Yapsýn, dedi. Yapacaðýný yapsýn da, öldürsün fukarayý. O, iz

ABC Amber LIT Converter


http://www.processtext.com/abclit.html
ABC Amber LIT Converter
http://www.processtext.com/abclit.html

sürmek delisi. Memedin baþýna öyle iþler geleceðini düþünmedi bile.

Düþünseydi, gene iz sürerdi. Ýz sürme delisi. Öldürsün fukarayý

Memed de, yüreði soðusun.

Kadýn:

Bir yüreðim soður ki, dedi, buz gibi olur. Onun kanlý ölüsünü

bir görsem!...

Durmuþ Ali:

Bir þey yapmazsýn öyle mi Memedim? Fukaraya bir þey yapmazsýn?

Memed, aðýr, tok bir sesle:

Ben de ona iz sürdüreceðim, dedi.

Kadýn:

Ýzi sürdür. Sonra da hakla o gavuru. Seni bu hallere soktu. Hatçem de

mahpuslarda, onun yüzünden çürür.

Durmuþ Ali Memedin kulaðýna eðildi:

ABC Amber LIT Converter


http://www.processtext.com/abclit.html
ABC Amber LIT Converter
http://www.processtext.com/abclit.html

Onun izini mi? diye sordu.

Memed, gözleriyle evet, yaptý.

Durmuþ Ali:

Ýþte buna sevindim Memedim. Çok sevindim. Kör Aliyi gider

þimdi yataktan kaldýrýrým, yola düþürürüm. Topal Ali, dað demez,

tepe demez koþarak gelir. Þimdi, sizin yataðýnýzý bizim ahýra yapsýnlar,

iki gün orada yatacaksýnýz.

Sonra Durmuþ Ali:

Avrat! diye seslendi, öyle deli deli, dipsiz laflar edeceðine,

ahýra yatak yapýn da misafirler uyusunlar. Ben Kör Aliye gidiyorum.

Kadýn:

Git, dedi, Cehennemin zýbarasýna.

Ufak tefek, saçlarý sütbeyaz olmuþ, diþleri tüm düþmüþ, aðzý bir

torba gibi büzülmüþ, koyu esmer, çakýr gözlü bir kadýndý. Memedin

ABC Amber LIT Converter


http://www.processtext.com/abclit.html
ABC Amber LIT Converter
http://www.processtext.com/abclit.html

yanýna yaklaþtý. El ve kol iþaretleriyle, çok önemli gizler söyleyecek

bir tavýr takýnarak, Gel! gel! yanýma yaklaþ, dedi. Memedin kulaðýna

eðildi:

Ýnanma bu namussuzlara, güvenme bunlara. Durmuþ Ali emmine de güvenme.

Bunlar hep o gavur Abdinin adamlarý. Belki þimdi, seni ahýra sokarlar,

arkasýndan da gider candarmaya haber verirler. Ýnanma onlara. Durmuþ Ali

emmine de güvenme. Onun için ben, gider, iki gün deðirmenin orda beklerim.

Candarmalar gelirken size haber ulaþtýrýrým. Dýþarý çýkar kaçarsýnýz. Yaa

Memedim sana kötülük gelmesini bir ben istemem bu köyde. Sen Dönemin bana

teberiðisin. Senin baban ne iyi adamdý! Sen onun bana teberiðisin. Yataðýnýzý

yaptýrayým ahýra! Hemen yatar mýsýnýz?

Uykusuzluktan öldüm Hürü ana, dedi Memed, öldüm üç günden beri...

Hürü:

Vay, dedi. Benim gözüm önüme aksýn. Vay! dedi.

Kadýnlara baðýrdý:

Gavurun kýzlarý, gavurun kýzlarý! Çocuklar uykusuzluktan ölüyorlarmýþ da

bizim haberimiz yokmuþ. Ýneklerin eski ahýrýna yatak götürün. Samanlarýn

ABC Amber LIT Converter


http://www.processtext.com/abclit.html
ABC Amber LIT Converter
http://www.processtext.com/abclit.html

üstüne serin.

Recep Çavuþ:

Oyyy, dedi. Oy anam!

Memed:

Ne oldu Çavuþ? diye sordu.

Çavuþ:

Baksana boynuma. Nasýl da þiþti! Baksana! Omuzlarýmýn arasý

almýyor.

Memed:

Ýlaç yaparýz þimdi.

Hürü:

Sana þimdi Hürü anan bir ilaç yapar ki, hiçbir þeyciðin kalmaz.

ABC Amber LIT Converter


http://www.processtext.com/abclit.html
ABC Amber LIT Converter
http://www.processtext.com/abclit.html

Yataklar çabucak ahýra götürüldü. Misafirler de arkasýndan ahýra

gittiler. Ahýrýn orta direðinde küçücük bir çýralýk asýlýydý. Ýpil ipil

yanýyordu. Ahýr yarýsýna kadar samanlarla doluydu. Saman kokusu insanýn

genzini yakýyordu. Saman kokusu bir hoþ, tozlu bir kokudur.

Bir tarafta da tezek yýðýlýydý. Tezekler de acý kokar. Ahýrýn tavaný örümcek

aðlarýyla doluydu. Örümcek aðlarýna saman çöpleri yapýþmýþtý, sarkýyorlardý.

Binlerce saman çöpü... Kadýnlar kapýyý kapayýp çýktýlar.

Küçücük pencereden alacakaranlýðýn ilk ýþýklarý sýzýyordu. Þafak attý

atacak. Yataklar samanlarýn üzerine yapýlmýþtý. Cabbar yataðýn baþýnda

durmuþ, gözleri kapalý esne babam esne ediyordu.

Recep Çavuþ, kaldýrdý kendisini yataðýn üstüne attý:

Ben yanýyorum çocuklar, dedi. Hepimiz uyumayalým. Birimiz

nöbet tutsun.

Memed:

Siz uyuyun; dedi. Ben nöbeti tutarým.

Memed kederinden ölüyordu.

ABC Amber LIT Converter


http://www.processtext.com/abclit.html
ABC Amber LIT Converter
http://www.processtext.com/abclit.html

Cabbar, yataða girer girmez uyudu. Recep Çavuþ inliyordu.

Memed, tüfeðini almýþ samanlýðýn üst baþýna çýkmýþ, baþýný dizleri üstüne

koymuþtu.

Öðleye doðru Hürü, misafirlere yemek getirdi. Çavuþ daha inliyordu.

Bunu gören Hürü:

Tüh, dedi, unuttum.

Memed:

Neyi unuttun Hürü ana? diye sordu.

Hürü Recebi göstererek:

Bu kardaþýn yarasýnýn ilacýný...

Hemen geri gitti.

Onlar, yemeði bitirmiþlerdi ki, Hürü, elinde tüten bir kapla geldi.

Bu ilacý babam yapardý. Vurulanlarý hemencecik iyi ederdi bu

ilaç. Ben de kardaþ için yaptým.

ABC Amber LIT Converter


http://www.processtext.com/abclit.html
ABC Amber LIT Converter
http://www.processtext.com/abclit.html

Recep Çavuþun yarasýný çabuk çabuk çözmeye baþladý. Elleri alýþkan

ellerdi. Sargýlar yaraya yapýþmýþtý. Açmak kolay olmadý.

Hürü:

Vay benim kardaþým, dedi, yaran da azmýþ. Vay benim kardaþým!

Recep Çavuþ diþlerini sýkarak inliyordu. Hürü yarayý ilaçladý.

Tertemiz sardý.

Recep Çavuþ:

Ellerine saðlýk bacý. Güzel ellerine saðlýk, dedi. Rahatladý.

Cabbar Memede:

Sen de yat kardaþ, dedi. Ben beklerim.

Hürü:

Ben de deðirmenin oraya gidiyorum. Bir gavurluk yapmasýn

bunlar. Candarmalarý öteden görür görmez size haber ulaþtýrýrým. Bu

evde Memedime kimse kötülük edemez. Güzel Dönemin oðluna...

ABC Amber LIT Converter


http://www.processtext.com/abclit.html
ABC Amber LIT Converter
http://www.processtext.com/abclit.html

Varýr deðirmenin oraya giderim. Bakarým candarmalarýn yoluna.

Memed yataða girdi ama, bir türlü uyku tutmuyordu. Günlerdir

uykusuz, günlerdir yorgundu ama, gene de uyku tutmuyordu. Anasýnýn

ölümü, Hatçenin mahpusluðu çok koymuþtu ona. Memed, bunca felaketlerin

altýnda bunalmýþ gibiydi. Boðulacak gibi oluyordu bazý bazý. Yüreði ateþ

aleve kesmiþti. Kendisini bir düþünceye kaptýrýyor, bir daha kurtaramýyordu.

Neden olursa olsun, bazen kendisinden, insanlardan, arkadaþlarýndan, her

þeyden ürküyordu. Ama içinden geçen hiçbir þeyi, hiç kimseye belli etmiyordu.

Gece yarýsý olmuþtu ki, Cabbar onu uyandýrdý:

Uykum geldi, dedi. Nöbeti al.

Memed zaten uyumamýþtý. Kalktý. Tüfeðini kucaðýna aldý. Yataktan çýktý.

Samanýn tepesine gitti oturdu. Dizlerini göðsüne doðru çekip, baþýný üstüne

koydu. Düþüncelere daldý gitti.

Sabaha karþý biraz dalmýþtý: Samanlýðýn kapýsý açýlýr açýlmaz tüfeðine

davrandý.

Durmuþ Ali:

Ne o Ýnce Memed, beni mi vuracaksýn? diye gülümsedi.

ABC Amber LIT Converter


http://www.processtext.com/abclit.html
ABC Amber LIT Converter
http://www.processtext.com/abclit.html

Memed karþýlýk vermedi.

Durmuþ Ali:

Kör Ali, Topalý aldý getirdi. Evdeler. Uyandýr arkadaþlarýný da

eve gel. Topal Aliye iþi anlattým. Çok korkuyor. Korkusundan ölecek.

Bizim avrat da Topala etmediðini koymadý. Herifin üstüne atýlýp yüzüne

tükürdü. Seni Ýnce Memed öldürmezse, ben öldürürüm, dedi.

Topalda öd kalmadý bunun üstüne. Beni öldürtmek için mi getirdin,

diyor, titrir titriyordu. Korkusundan ölecek.

Memed, Topal Alinin geldiðini öðrenince, yüzünde inceden bir

sevinç dolaþtý. Cabbar da uyanmýþtý. Çavuþu uyandýrmayalým diye

düþündüler. Kýzacaðýný düþünerek uyandýrdýlar sonra.

Cabbar:

Kalk, dedi, Recep Çavuþ. Kalk! Ünlü izci Topal Ali gelmiþ.

Onunla konuþmamýz gerek.

Recep Çavuþ boynunu tutamayarak:

ABC Amber LIT Converter


http://www.processtext.com/abclit.html
ABC Amber LIT Converter
http://www.processtext.com/abclit.html

Topal Ali mi? diye hayretle sordu. Topal Ali mi?

Cabbar:

Ýzci Topal Aliiii... diye uzattý. Topal Aliiii...

Recep Çavuþ:

Vay anasýný, dedi. Vay anasýný! Demek geldi ha? Oy... oy...

oyyy. Boynum kýrýldý.

Cabbar:

Noluyor Recep Çavuþ? Etme canýný!

Memed:

Kalkýn, dedi. Varalým þunun yanýna.

Recep Çavuþ:

Bekleyin, dedi. Giyitlerini çýrpmaya baþladý. Gümüþ savatlý takýmlarýný

yerli yerince düzeltti. Býyýklarýný uzun uzun burdu. Gümüþ taraðýný çýkarýp,

ABC Amber LIT Converter


http://www.processtext.com/abclit.html
ABC Amber LIT Converter
http://www.processtext.com/abclit.html

saçlarýný düzgünce taradý. Gönlü götürüp de ayaklarýna bir türlü bakamýyordu.

Ayakkaplarýnýn tabaný tamamen gitmiþti. Fesinin tozunu koluyla aldý.

Cabbar dayanamayarak:

Haydi Çavuþ, dedi, ayakkaplarýmýz azýcýk kötü ya, ne yapalým?

Çavuþ:

Ne yapalým? dedi.

Evden içeri girdiklerinde ocaðýn baþýnda oturan Topal Ali ayaða

kalkmaya uðraþtý. Azýcýk da kalkabildi. Sonra geri oturdu. Yüzü kül

kesilmiþti.

Kör Ali:

Getirdim Ali kardaþý, dedi.

Memed:

Saðol, dedi.

ABC Amber LIT Converter


http://www.processtext.com/abclit.html
ABC Amber LIT Converter
http://www.processtext.com/abclit.html

Recep Çavuþ diþlerini sýkarak Topal Alinin gözlerinin içine baktý:

O izci deyyusu sen misin? Ulan hiç Allahtan korkmadýn mý?

Kuldan haya etmedin mi? diye baðýrdý.

Topal Ali, önüne, ocaðýn küllerine gözünü dikmiþ kýpýrdamýyordu.

Memed:

Çavuþum sus, dedi. Ben konuþayým Ali Aða ile.

Çavuþ hiddetle:

Konuþ bakalým! Sen konuþ bu deyyus, namussuz, vicdansýzla.

Memed, Topal Alinin yanýna geldi, diz dize oturdu.

Ali Aða! dedi, sana iþim düþtü. Benimle azýcýk dýþarý çýkar mýsýn?

Topal Ali olduðu yerde öylecene donmuþ kalmýþ:

Memedim, hiç böyle olacaðý aklýma gelmediydi. Kýyma bana!

Çoluk çocuðum var. Kýyma! diye yalvardý.

ABC Amber LIT Converter


http://www.processtext.com/abclit.html
ABC Amber LIT Converter
http://www.processtext.com/abclit.html

Memed:

Korkma! Dýþarda sana gizli bir þey söyleyeceðim.

Topal Ali:

Kýyma bana! diye inledi. Nolursun kýyma! Ben ettim, sen

etme kardaþ!

Memed:

Kalk ayaða da sana bir þey söyleyeceðim þu köþede.

Topal Alinin yüzünde bir damla kan kalmamýþtý. Titriyordu:

Nolursun, dedi, kýyma bana! Öksüz koyma çocuklarýmý. Tabanýyýn

altýný öpeyim Memed kardaþ. Ben ettim, sen etme!

Recep Çavuþ kýzdý:

Eeee, dedi, Topal deyyus, kýrdýðýn ceviz kýrký geçti. Kalkma

bakalým.

ABC Amber LIT Converter


http://www.processtext.com/abclit.html
ABC Amber LIT Converter
http://www.processtext.com/abclit.html

Yan tarafýnda asýlý hançeri çekti.

Memed:

Çavuþum, dedi, dokunma þu adama.

Çavuþ:

Dokunmayalým, diye baþýný salladý. Dokunmayalým kardaþ.

Bize ne? Al da baþýna çiçek diye sok Topal Aliyi.

Hançeri isteksiz isteksiz geri yerine soktu.

Memed:

Korkma Ali Aða, dedi, sana hiçbir þey yapacak deðilim. Seni

vuracak olsam, oturduðum yerde de vururdum. Kulaðýna gizli bir þey

söyleyeceðim.

Topal Ali:

Çoluk çocuðumun vebaline kalma, diye ayaða kalktý. Topal

ABC Amber LIT Converter


http://www.processtext.com/abclit.html
ABC Amber LIT Converter
http://www.processtext.com/abclit.html

ayaðýný arkadan sürüye sürüye damýn karanlýk köþesine gitti durdu.

Onun arkasýndan Memed de kalktý, yürüdü, yanýna vardý:

Bana bak, dedi, Topal Ali, bunca felaketi sen açtýn baþýma.

Neyse. Yiðitlik de yaptýn. Onlar geçti gitti. Biz þimdiye bakalým.

Sen bir iz süreceksin. Topal Ali:

Vallahi, dedi, senin meseleden sora ben iz sürmemeye yemin

ettim. Öldür beni. Yemin ettim süremem. Elimi bir daha kana bulaþtýramam.

Memed:

Sürmezsen, seni o zaman öldürürüm iþte.

Topal Ali, boynunu büktü:

Bunu bana etme! dedi. Allah aþkýna etme!

Memed:

Süreceksin, dedi, hiç yalvarýp yakarma.

Topal Ali:

ABC Amber LIT Converter


http://www.processtext.com/abclit.html
ABC Amber LIT Converter
http://www.processtext.com/abclit.html

Bu da ne izi? diye usulca sordu.

Memed:

Abdi Aðanýn izi, dedi. Onu bulacaksýn. Yýlanýn deliðinde,

kuþun kanadýnýn altýndaysa da bulacaksýn. Onu bulmazsan... O

zaman iþte:

Topal Ali:

Oooooh bre kardaþ! dedi, bu muydu benden istediðin? Ýstediðin Abdi

olsun. Cehennemde ise de bulur çýkarýrým. Ya kasabada, ya Avþar köyünde, ya

da Sarýbahçededir þimdi. Üç yerin birisinde...

Gelin benimle Çukurovaya, elimle koymuþ gibi bulayým onu. Bulayým da

teslim edeyim o gavuru. O gavur benim evimi baþýma yýktý. Yalancý þahitlik

etmedim diye. Çoluk çocuk aç kaldýk, Çaðþak köyünde. Elin içinde garip garip

kaldým kardaþ. O gavuru parça parça et. Onu bulmak için elimden ne gelirse

yaparým. Eþkýya da olurum. Eþkýya olur seninle daðlarda gezerim.

Memed:

ABC Amber LIT Converter


http://www.processtext.com/abclit.html
ABC Amber LIT Converter
http://www.processtext.com/abclit.html

Tamam, dedi. Hadi gidip ocaðýn baþýna oturalým. Gerisini

sonra konuþuruz. Söyleme kimseye. Durmuþ Ali de çaktý iþi. Ama

kimseye söylemez o.

Topal Ali:

Ýsterse dünya duysun. Bana výz gelir. Þu adamýn, köylüye, sana,

Hatçeye, sonra da bana ettiði var ya yüreðime dað gibi oturdu. Dünya

duysun. Çok çok olmazsa alýrým bir tüfek katýlýrým yanýna. Výz gelir

alimallah...

Memed, ocaðýn baþýna geldi oturdu. Topal Alinin yüzü gülüyordu.

Durmuþ Ali:

Yüzün gülüyor Topal, dedi. Yoksa yeni bir iz mi çýktý gene?

Topal:

Yok, dedi, Memed kardaþýn gönlünü aldým da ona seviniyorum.

Recep Çavuþ, Cabbar, Topal Ali, Memed artýk dört kiþi olarak

ahýra döndüler.

ABC Amber LIT Converter


http://www.processtext.com/abclit.html
ABC Amber LIT Converter
http://www.processtext.com/abclit.html

Samanlýktan çýkýp yola düþtüklerinde daha gün doðmamýþtý.

Memed:

Saðlýcaðlan kal Hürü ana! Durmuþ Ali emmi, saðlýcaðlan kalýn

cümleniz, dedi, yürüdü.

Köy yavaþ yavaþ uyanýyordu. Bir iki bacadan duman tütmeye baþlamýþtý.

Hürü hýþýmla:

Memed! Memed! dedi. O gavur Topalý kýyma gibi kýymazsan, o yezidi

kýymazsan sana hakkýmý helal etmem. Dönenin kemikleri de mezarýnda sýzlar.

Duydun mu dediklerimi?

Durmuþ Ali:

Yolun açýk olsun yavrum, dedi. Bakma bu delinin sözlerine.

Topal Aliye döndü:

Ali sen de kusura kalma. Avratlarýn yaþlýlýðý da cip beter oluyor.

ABC Amber LIT Converter


http://www.processtext.com/abclit.html
ABC Amber LIT Converter
http://www.processtext.com/abclit.html

Köyün dýþýna çýktýklarýnda Topal Ali:

O gavurun ölümünü gözümle göreceðim ha! dedi, dudaklarýný

yaladý. Hoþuna gidecek bir iþ olursa, hep dudaklarýný yalardý.

Beni iyi dinle Memed kardaþ, dedi. Sana çok kötülük ettim.

Sana çok iyilik etmek isterim bundan sonra da. Bu gavuru temizledikten

sonra da, sana yardým yapmak isterim. Sen merhametli, sen iyi bir

çocuksun. Senin yerinde baþkasý olsaydý, beni çoktan öldürürdü. Sen

anladýn ki bunda benim suçum yok. Bak, bile bile yalan söyleyerek

Hatçenin üstüne þahitlik etseydim, o zaman suçum büyük olurdu.

Recep Çavuþ çoktandýr söze karýþmýyordu. Topala:

Demek sen iyi iz sürersin? diye sordu.

Topal:

Sürerdim, dedi. Sonra yemin ettim. Ýnsan izi sürmemeye

yemin ettim.

Recep Çavuþ:

Hayvanlardan ne istersin öyleyse?

ABC Amber LIT Converter


http://www.processtext.com/abclit.html
ABC Amber LIT Converter
http://www.processtext.com/abclit.html

Topal:

Aðam, dedi, geyik meyik izi sürerim gayri. Ava gidenlerle.

Onu da yapmazsam ölürüm. Ben iz sürmesem ölürüm.

Cabbar:

Yaa! dedi.

Recep Çavuþ gene bir:

Vay anam vay! çekti.

Asýlý kayanýn düzlüðüne gelinceye kadar bir daha aðýzlarýný açmadýlar.

Yollara çið düþmüþtü. Buradaki toprak kýrmýzýydý. Bir de koku

geliyordu topraktan. Çukurova kokusu gibi bir þey.

Recep Çavuþ:

Vay vay! dedi. Vay vay vay anam! Dizlerim kýrýlýyor. Baþýmý

tutamýyorum!

ABC Amber LIT Converter


http://www.processtext.com/abclit.html
ABC Amber LIT Converter
http://www.processtext.com/abclit.html

Cabbar:

Etme bre Recep Çavuþ, dedi. Ne oldu sana böyle?

Recep Çavuþ:

Vay vay vay anam! diye inliyordu boyuna.

Topal Ali:

Yara çok þiþmiþ. Böyle olmaz. Gittikçe daha azar. Bir köye inelim. Bu

yakýnda Sarý Ümmetin evi var. Ýsterseniz oraya gidelim. Ýyi adamdýr.

Recep Çavuþ:

Olmaz, dedi. Bir yara için evlerde kalamam. O gavurun arkasýný

býrakamam. Sonra da kýzdý. Memed, Cabbar gelin buraya. Bu iz sürmede

çetebaþýlýðý bana vereceksiniz. Ne dersem emrimden çýkmayacaksýnýz. Kabul

mü?

Memed:

Kabul Çavuþ, dedi.

ABC Amber LIT Converter


http://www.processtext.com/abclit.html
ABC Amber LIT Converter
http://www.processtext.com/abclit.html

Cabbar:

Nolacaksa kabul, dedi. Ne yapacaksýn bakalým?

Recep Çavuþ:

Emrime kim karþý koyarsa vururum, dedi. Babam olsa vururum.

Cabbar:

Peki, dedi, ne yapacaksýn? Kimse emrinden çýkmayacak. Yapacaðýný söyle.

Recep Çavuþ:

Karýþma gerisine, dedi, Topal Aliye döndü:

Topal Ali, dedi, sen iyi iz sürersin. Bu Abdi gavurunun yerini

bulmaya söz verdin.

Topal Ali:

Söz verdim, dedi. Söz vermesem bile onu ben öldürmek isterim. Çið çið

ABC Amber LIT Converter


http://www.processtext.com/abclit.html
ABC Amber LIT Converter
http://www.processtext.com/abclit.html

yemek isterim ben onu.

Recep Çavuþ:

Þimdi gel karþýma. Söyle bakalým, sence nerededir Abdi þimdi?

Topal:

Þimdi yerini bilemem. Ya kasabada, ya Avþar köyündedir. Belki

de ta Yüreðire inmiþtir. Arýyacaðýnýzý biliyorsa, mutlak Yüreðir düzlüðüne

inmiþtir. Yüreðire eþkýya inemez. Düzlükte barýnamaz.

Recep Çavuþ:

Peki, Yüreðire inmiþse ne yapacaðýz?

Topal Ali:

Ben onu gözederim. Ne zaman Yüreðirden ayrýlýrsa, size haber

veririm. Ben onun peþini býrakmam.

Recep Çavuþ:

ABC Amber LIT Converter


http://www.processtext.com/abclit.html
ABC Amber LIT Converter
http://www.processtext.com/abclit.html

Þimdi? diye sordu.

Topal:

Siz þimdi Sarý Ümmetin evinde kalýrsýnýz: Ben Çukurovaya iner

yerini bulurum onun. Gelir size haber veririm. Haydi Sarý Ümmete

gidelim. Bize uzaktan akraba gelir. O gavur dinliyi de hiç

sevmez.

Ýkindine doðru Sarý Ümmetin ormanlýk bir tepedeki tek baþýna,

yapayalnýz kalakalmýþ evine geldiler.

Topal Ali Ümmete:

Ýþte bizim Ýnce Memed bu, dedi, tanýttý.

Ümmet:

Kardaþ, dedi, daða çýktýðýný duydum da çok sevindim. Seni

görmeyi çok arzuluyordum.

Topal Ali, onlarý öyle, evin avlusunda býrakýp gerisin geri döndü,

yürüdü.

ABC Amber LIT Converter


http://www.processtext.com/abclit.html
ABC Amber LIT Converter
http://www.processtext.com/abclit.html

Sarý Ümmet arkasýndan:

Bir kahve içip de öyle gideydin Ali kardaþ, diye seslendi.

Topal Ali, dönmeden, kendi kendine söylenircesine:

Ýþim var Ümmet kardaþ, dedi. Acele iþim var.

Topal, ayaðýný ta arkadan sürüyerek hýzlý hýzlý, koþarcasýna devrilip

kalka kalka yürüyordu.

Gece, usuldan bir rüzgar esiyordu.. Donuk bir ay vardý. Aðaçlarýn

arasýndan pare pare dökülüyordu.

Kuþun kanadýnýn altýna saklanmýþsa da bulurum onu, dedi

kendi kendine.

Gözünün önüne, evinin yýkýlýþý geldi. Yýllar yýlý çalýþýp tertemiz

yaptýðý, donattýðý evi bir saatin içinde Abdi Aðanýn adamlarýnca yýkýlmýþ,

viraneye çevrilmiþti. Bunun üstüne diþlerini sýktý. Biraz daha

hýzlý yürüdü.

ABC Amber LIT Converter


http://www.processtext.com/abclit.html
ABC Amber LIT Converter
http://www.processtext.com/abclit.html

Kasabaya girdiðinde yeni yeni sabah oluyordu. Pazaryerine geldi.

Süpürgeci Muhacýr Murat pazaryerini toz kaldýrarak süpürüyordu.

Muratýn üþümüþ bir hali vardý. Murata bir selam vererek kahveci Tevfiðin

kahvesine ayný hýzla yürüdü. Kahve daha yenice açýlmýþtý. Bir

çay istedi. Tüten bir çay getirdiler. Heyecandan içi içine sýðmayarak

dükkanlar açýlýncaya kadar kahvede bekledi.

Günün ilk ýþýklarý kasabanýn ak taþlý kaldýrýmlarýna dökülürken,

Mustafa emminin dükkanýna gitti. Mustafa emmi Maraþlý, hoþ, ak sakallý bir

adamdý. Dükkaný daha açmamýþtý. Ali dükkanýn kapýsýna sýrtýný verdi oturdu.

Bekledi. Önünden burnunu yere sürerek bir uyuz köpek geçti. Kör Hacýnýn nal

dövdüðü yer karþýdaydý. Az sonra Kör Hacý geldi, tezgahýn baþýna geçti,

türkü söyleyerek nal dövmeye baþladý. Karþý duvarýn dibindeki gübrelik

buðulanýyordu. Gün iyice deðince, buðu çekildi. Sonra da yukardan aþaðý

Mustafa Efendinin geldiði görüldü. Mustafa Efendi dükkanýnýn kapýsýnda Topal

Aliyi görünce sabah sabah, güldü:

Ne o Ali, dedi, ne o? Hýrsýzýn izini bizim dükkanýn içine mi

getirdin?

Topal Ali gerilerek doðruldu:

Öyle oldu, diye karþýlýk verdi.

ABC Amber LIT Converter


http://www.processtext.com/abclit.html
ABC Amber LIT Converter
http://www.processtext.com/abclit.html

Mustafa Efendi dükkanýný açýp içeri girdikten sonra:

Gel bakalým Ali, nerelerdeydin bre kardaþým? Hiç görünmedin.

Ali:

Sorma, dedi. Felaket üstüne felaket.

Mustafa Efendi:

Duydum.

Topal Ali:

Duyduðun gibi..

Mustafa Efendi:

Abdi bunu iyi etmemiþ, dedi. Beþ vakit namazýnda niyazýnda

ama, iyi etmemiþ. Sana yaptýðý insanlýða yakýþmaz.

Topal Ali:

ABC Amber LIT Converter


http://www.processtext.com/abclit.html
ABC Amber LIT Converter
http://www.processtext.com/abclit.html

Abdi Aða burada imiþ duyduðuma göre, diye Mustafa Efendiyi

yokladý. Ne geziyor ola? O buralardaysa ben gezmeyim kasabada.

Sonra baþýma iþ getirir.

Mustafa Efendi:

Korkma Ali,' dedi, o canýnýn derdine düþmüþ. O çocuk var ya

eþkýya çýkmýþ. Gözü pek bir çocukmuþ: Kasabada bile duramýyor.

Dün geldi benden sigara, kibrit aldý heybesine yerleþtirdi. Atý dört

nala kaldýrdý, Aktozlu köyüne gitti. O köyden yer yurt alacakmýþ.

Dinsizin hakkýndan imansýz gelir. Sen tevekkel ol yeter ki... O

sana etti. Bak, el kadar çocuðun önünden bucak bucak kaçýyor.

Aktozlu köyünde kimin evinde durur ola? Çaktýrmadan bir

daha yokladý.

Mustafa Efendi:

Kimin evinde olacak, dedi. Muhtar Hüseyinin evinde. O akraba

gelir ona.

Topal Ali, Aktozluda olup olmadýðýný iyice saðlamlamak için:

ABC Amber LIT Converter


http://www.processtext.com/abclit.html
ABC Amber LIT Converter
http://www.processtext.com/abclit.html

O, dedi. Aktozlu köyünü hiç sevmez. Çukurovaya inince dayýsýnýn

oðlunun evinde kalýr Sarýbahçe köyünde.

Mustafa Efendi:

Ne diyorsun bre Ali? diye çýkýþtý. Adamcaðýz sapsarý kesilip

kehrübara dönmüþ, tüm kaný çekilmiþ. Dayýsý oðlu gibi mazlum bir

adama canýný güvenir mi hiç? Ne hin oðlu hindir o Abdi! Duyduk ki,

birkaç gün önce, o eþkýya çocuk Abdinin evini basmýþ. Çocuklarýný

öldürecekmiþ, sonradan merhamete gelmiþ, vazgeçmiþ. Bir candarma

müfrezesi gitti eþkýya çocuðun takibine. Adý Ýnce Memed miymiþ ne?

Bunu duyan Abdi çýkar mý Aktozlu köyünden? Muhtar Hüseyin yiðit

adam. Ölmeden evinden misafir vermez. O, ne hin oðlu hin o! Hiç

gider mi Sarýbahçe köyüne? Þimdi git, Hüseyinin ocaðýnýn baþýnda

bulursun onu. Elinle koymuþ gibi.

Topal Ali:

Eden bulur, dedi. O, bana etti, Allah da ona... Daha çok

sürüm sürüm sürünür inþallah el kapýlarýnda. Daha çok ecel teri

döker.

ABC Amber LIT Converter


http://www.processtext.com/abclit.html
ABC Amber LIT Converter
http://www.processtext.com/abclit.html

Mustafa Efendi:

Sen tevekkel ol, diye söylendi. Sen tevekkel ol. Eden bulur.

Abdi Aðanýn yerini tam tamýna öðrenmesine karþýn gene içi götürmedi.

Ýnceyi boþ yere getiririm de, þu Çukurovanýn düzünde baþýný

belaya sokarým diye düþündü.

Mustafa Efendiden biraz helva, karþýki fýrýndan da bir ekmek

aldý, Aktozlu köyüne doðru yola düþtü.

Kasabayý çýkýnca bir saat sonra Aðcasazýn bataklýðý baþlar. Bükler,

orman misalidir. Pýrýl pýrýl Savrun çayý büklerin arasýndan kirlenerek

geçer, Aðcasazýn çamuruna karýþýr. Aktozlu köyü Aðcasazýn kýyýsýndadýr.

Sýtmaya yakalanmamýþ insaný yok gibidir.

Yalnýzdutun kamýþlýðýnda yolunu þaþýrýr gibi oldu. Orada burada

iz aradý. Bir çakal izini sürmeye baþladý. Ýz, bataklýða bataklýða gidiyordu.

Ýzi bulduðuna hem seviniyor, hem kýzýyordu. Ýçinden, çakal delirmiþ,

diyordu. Ama izi de býrakmýyordu. Çakala küfrede ede izi sýra gitti. En

sonunda iz onu kuraklýða çýkardý. Bu köpoðlu çakalda iþ var, dedi. Bütün

çakallar akýllý olur zaten...

Uzun sözün kýsasý, ikinci gün kuþluk vakti, Aktozlu köyüne girdi.

ABC Amber LIT Converter


http://www.processtext.com/abclit.html
ABC Amber LIT Converter
http://www.processtext.com/abclit.html

Köy, yirmi beþ otuz evlik bir köydü. Köyün evleri tüm huðdu. Huðlarýn

üstünün otu yepyeniydi. Bütün bataklýk köylerinin huðlarýnýn

üstü yeni olur. Bataklýk yanlarýndadýr. Biçiverir sazlrý,

baðlayýverirler evlerin üstüne. Bataklýða uzak köylerin huðlarýnýn üstünün

otlarý güneþ yiye yiye seyrelmiþ, gümüþlenmiþtir.

Topal Ali Aktozlu köyünün ýssýzlýðýna karýþtý. Ortalýkta siniler

sinek yoktu. Yalnýz, çitleri bel vermiþ küçücük bir huðun kapýsýndan bir

kadýn baþýný uzatýp geri çekti.

Topal Ali:

Bacý! diye seslendi arkasýndan. Hatun bacý, Hüseyin Aðanýn

evi nerede?

Kadýn, kapýya geri döndü. Köyün orta yerindeki yarýsý ot yarýsý

çinkoyla örtülü uzun bir huðu gösterdi. Ali, topal bacaðýný sürükleyerek,

nefesi tutulacak kadar heyecanla eve doðru yürümeye baþladý.

Evin büyük kapýsý açýktý. Bir an kapýnýn önünde durdu. Ýçerdeki

uzun boylu adam kapýnýn önüne gelerek:

Ne istiyorsun kardaþým? dedi.

ABC Amber LIT Converter


http://www.processtext.com/abclit.html
ABC Amber LIT Converter
http://www.processtext.com/abclit.html

Topal:

Ben Abdi Aðanýn köylüsü olurum. Ona bir haber getirdim dedi.

Gir içeri.

Uzun evi bir uçtan bir uca geçerek kilim döþeli, ocaklýðý gürül

gürül yanan bir odaya geldi. Ocaklýðýn baþýnda, ateþe doðru eðilmiþ,

usul usul tespih çeken, uyuklarcasýna sallanan Abdi Aðayý gördü.

Odanýn kapýsýnda bir zaman bekledi. Abdi Aða, gene öyle uykulu uykulu

sallanýp duruyordu. Arkadan yetiþen uzun boylu adam:

Aða, dedi, sizin köyden biri gelmiþ.

Aða, aðýr aðýr, oralý olmayarak baþýný kaldýrdý. Gözlerini Alinin

üstüne dikti. Ali, topal yanýna devrilecekmiþ gibi duruyordu. Ýlkin

Aða Aliyi tanýyamadý. Gözlerini kirpiþtirerek baktý. Tanýyýnca rengi

ata. Birþeyler söyleyecek oldu. Yarým kaldý. Ne dediði anlaþýlmadý.

Ali, onun yanýna doðru yürüdü. Abdi Aðanýn gözleri büyüdü. Elindeki

tespih düþtü:

Gel bakalým yanýma oðlum Ali, diyebildi. Köyden bir haber

mi getirdin?

ABC Amber LIT Converter


http://www.processtext.com/abclit.html
ABC Amber LIT Converter
http://www.processtext.com/abclit.html

Ali, yanýna, ocaðýn yakýnýna oturdu.

Abdi Aða:

De bakalým, bir haber mi? dedi.

Ali ayakta duran adama doðru bir iki göz attý. Abdi Aða anladý.

Adama:

Gizli konuþacaklarýmýz var, Osman. Þen azýcýk çýk hele.

Uzun boylu adam çýktý, kapýyý kapadý.

Abdi Aða, ona iyice sokularak:

Ne haber Alim? dedi, sonra yüzü deðiþti, korkunç bir hal aldý.

Yoksa, dedi, yoksa þimdi de benim izimi mi sürüyorsun?

Topal Alinin yüzünde öyle acýlý bir hal vardý ki, ha aðladý, ha aðlayacaktý.

Kocaman adam þimdi boþanýverecek.

ABC Amber LIT Converter


http://www.processtext.com/abclit.html
ABC Amber LIT Converter
http://www.processtext.com/abclit.html

Aðam, dedi, þu benim baþýma gelmeyen kalmadý, þu iz sürme

yüzünden. Yurdumdan oldum. Evimden barkýmdan oldum. Canýmdan olacaðým þimdi

de. Geldi beni Çaðþak köyünde yakaladý Ýnce Memed, aldý sizin Deðirmenoluða

getirdi. Diyordu ki, Abdi Aðayý da yakalayacak, ikinizi bir arada

öldüreceðim. Bir gece sizin eve girdi. Kapýyý kýrdý. Evden baðýrtý, þamata

geliyordu. Bu arada ben kaçtým. Hösüðün evine gittim. Hösük arkama baðlý

ellerimi çözdü.

Hösüðe dedim ki, git git bakalým Aðamýn evinde ne olup, bitiyor?

Hösük gitti, geri geldi. Aða evde yok. Memed içerden kapýyý kilitlemiþ,

içeri kimse giremiyor, içerde kadýnlar, çocuklar, çýðýrýþýyor,

dedi. Ýki eþkýya da düþmüþler köyün içine beni arýyorlarmýþ. Yaa

Aðam. Ben oradan kaçtým. Köy bir kýyamet yerine dönmüþtü, ben dýþýna

çýktýktan sonra. Çýðýrtýlar ta aþaðý dereden duyuluyordu. Bir çare

bul buna diye, ben de sana geldim.

Abdi Aðanýn, yüzü soldu. Türlü türlü hal aldý.

Topal Ali bu arada aðlamaya baþladý. Hýçkýrarak aðlýyordu.

Çoluk çocuðum Çaðþak köyünde kaldý, Aðam. Benim bir taksiratým var mý?

Ben nasýl giderim bir daha yukarýlara? Bana bir akýl ver

Aðam. Seni de düþünüyorum. Bu Çukurova köylüklerinde nolacak

senin halin, Aðam! Biz neysek, ne, senin halin öldürüyor beni.

Koskocaman bir Aðasýn. Beþ köyün Aðasýsýn. Her yerde, bütün dað köylüklerinde

ABC Amber LIT Converter


http://www.processtext.com/abclit.html
ABC Amber LIT Converter
http://www.processtext.com/abclit.html

senin parmak kadar çocuktan kaçýp Çukurovaya saklandýðýn

söyleniyor. Benim halim neyse ne Aðam. Senin haline aðlýyorum.

Abdi Aðanýn yanaklarý, boynu kýpkýrmýzý kesildi, gözleri yaþardý:

Ali yavrum, dedi, sana kötülük ettim. Evini Çaðþaktan getir

köyüne. Sana bir kaðýt vereyim, evden sana öküz, tohum versinler.

Kusura kalma yavrum Ali. Var git evini getir köyüne.

Ali:

Nasýl giderim yukarýlara da, evimi köye getiririm? Öldürür o namussuz

oðlu namussuz beni.

Abdi Aða:

Korkma ondan, dedi. Çok yaþatmam onu daðda. Deli Durduyla arasý açýlmýþ.

Deli Durduya haber gönderdim. Yakýnda Çiçeklinin çetesini de peþine takacaðým.

Korkma ondan. Onu keklik gibi avlatýrým, caným saðiken. Hiç korkma.

Elini cebine soktu. Bir tomar kaðýt para çýkardý. Ýçinden on kadar

yeþil banknot çekti:

ABC Amber LIT Converter


http://www.processtext.com/abclit.html
ABC Amber LIT Converter
http://www.processtext.com/abclit.html

Al oðlum Ali, dedi, bunlarý da kendine harçlýk et. Þimdi sana

diyeceðim var. Sen doðru köye gideceksin. Eve söyleyeceksin. Koyun

sürülerinden üçünü Çukurovaya çeksinler. Görünme o meluna. Ýstersen gece

git. Kimse seni görmesin. Oradan yanaþmalardan birini kendi evine gönder.

Çaðþaktaki evini alsýn getirsin köye. Sen de bana bizim çocuklardan bir

haber getir. O melun ne yapmýþ bakalým çocuklara? Merak ediyorum! Bir yemek

ye de düþ yollara.

Topal Ali gene aðlamaya baþladý:

Etme Aðam, dedi. Beni yukarý geri gönderme. Elinden bir

kurtuldum o melunun. Beni öldürür.

Abdi Aða kýzdý:

Hemen düþ yola! Dediklerimi yap! Korkma. Belki candarmalar

þimdi onu yakalamýþlardýr. O eþkýyalýðý ne bilir!

Ali:

Varayým gideyim Aðam, dedi. Doðrusun. O eþkýyalýðý ne

bilir!

ABC Amber LIT Converter


http://www.processtext.com/abclit.html
ABC Amber LIT Converter
http://www.processtext.com/abclit.html

Ýçerden yemek getirdiler Aliye. Ali, yemeði çabuk çabuk yedi,

yola düþtü.

Varýr giderim köye. Aðama bir haber getiririm.

Uçarcasýna yol yürüyordu. Ayaðýnýn topallýðýný bile duymuyordu.

Durup dinlenmeksizin bir buçuk günde Sarý Ümmecin evine vardý.

Vakit gece yarýsýydý. Usuldan bir ýslýk çaldý kapýda. Ümmet ýslýðý tanýdý.

Dýþarý çýktý.

Hoþ geldin kardaþ, dedi. Usul konuþ. Ýçeri candarmaylan dopdolu.

Seninkinin takibine gitmiþler. Oradan dönüyorlar. Uyuyorlar

þimdi. Asým Çavuþ deli oluyor. Seninkiler de samanlýkta keyfediyorlar.

Onlara bir kuzu kestim. Senin þu Ýnce Memed de yaman, çelik gibi bir oðlana

benziyor. Konuþmuyor. Hiçbir þeye karýþmaz bir hali var ya, içi dolu olduðu

belli. Gözlerinden belli. Yanýp yanýp sönüyor. Göreceksin, o bu daðlarýn en

namlý eþkýyasý olacak. Gel seni oraya götürüyüm.

Samanlýða yürüdüler. Sarý Ümmet yerden iki taþ aldý, üç kere çýt

çýt ettirdi. Kapi hafifçe açýldý.

Topal Ali:

ABC Amber LIT Converter


http://www.processtext.com/abclit.html
ABC Amber LIT Converter
http://www.processtext.com/abclit.html

Ben geldim, dedi.

Memed:

Hoþ geldin, dedi, içeri çekildi, girince kapýyý örttü. Þu senin

arkadaþýn Ümmet yok mu Ali Aða, çok yiðit bir adam. Çok iyi bir

adam. Baþkasý olsa, çoktan bizleri ele verirdi. Candarmalar'la çoktan

aramýzda bir hýr çýkardý. Ýyi ki geldin.

Topal Ali:

Kardaþ, dedi, buldum. Aktozlu köyünde Hüseyin Aðanýn ocaðýnýn baþýnda

oturup durur.

Memed sevincinden ne yapacaðýný bilemedi. Cebinden bir kibrit

çýkarýp çaktý. Bu büyük bir yanlýþtý. Çýralýk eþiðin yanýna konmuþtu,

buldu, yaktý.

Cabbarla Recep Çavuþ köþede, ikisi bir yatakta uyuyorlardý. Usuldan

vardý, Cabbarý dürttü. Cabbar hemencecik sýçrarcasýna gözlerini

korkuyla açtý, yanýndaki tüfeðini kaptý. Memed, tüfeði eliyle tutarak:

Bir þey yok Cabbar, dedi, benim.

ABC Amber LIT Converter


http://www.processtext.com/abclit.html
ABC Amber LIT Converter
http://www.processtext.com/abclit.html

Cabbar:

Ne var? diye sordu. Bir þey mi oldu?

Memed:

Ali geldi, diye karþýlýk verdi.

Cabbar:

Ali mi? dedi.

Memed:

Ali.

Cabbar:

Bulmuþ mu?

Memed:

ABC Amber LIT Converter


http://www.processtext.com/abclit.html
ABC Amber LIT Converter
http://www.processtext.com/abclit.html

Bulmuþ.

Cabbar:

Ýþimiz iþ desene.

Memed:

Ýþimiz iþ.

Cabbar:

Hemen yola. Öyle mi?

Memed:

Hemen yola.

Cabbar:

Hemen yola ya, Recep Çavuþun hali kötü. Boynunu döndüremiyor. Öleceðim

diye korkuyor.

ABC Amber LIT Converter


http://www.processtext.com/abclit.html
ABC Amber LIT Converter
http://www.processtext.com/abclit.html

Memed:

Ne yapalým öyleyse?

Cabbar:

Burada býraksak onu.

Memed:

Kalmaz. Baþýmýza iþ açar.

Cabbar:

Çare yok, uyandýralým.

Memed:

Uyandýralým.

Cabbar, Çavuþu dürttü. Çavuþ uykulu uykulu solundan saðýna

döndü. Cabbar:

ABC Amber LIT Converter


http://www.processtext.com/abclit.html
ABC Amber LIT Converter
http://www.processtext.com/abclit.html

Çavuþ kalk, dedi.

Çavuþ:

Yahu ben ölüyorum, dedi. Ölüyorum iþte.

Kalk Çavuþ, kalk caným. Yola düþmeliyiz hemen.

Elinden tutup yataktan doðrulttu.

Çavuþ mýzýrdanýyordu:

Etme bunu bana. Ben ölüyorum diyorum size, ölüyorum.

Cabbar:

Kalk gözünü sevdiðim aslan Çavuþum. Hani sen çetebaþýydýn!

Çetebaþýlýk böyle mi yapýlýr?

Elini býrakýnca Çavuþ yeniden yataða düþtü. Uyumaya baþladý.

Memed:

ABC Amber LIT Converter


http://www.processtext.com/abclit.html
ABC Amber LIT Converter
http://www.processtext.com/abclit.html

Fýkara, dedi, günlerdir ilk defa uyuyor. Çýrpýnýp duruyordur.

Cabbar:

Ne yapalým öyleyse? diye sordu. Burada býrakalým mý?

Memed:

Olmaz, dedi. Çavuþu bileklerinden tuttu kaldýrdý. Kulaðýna eðilip

birkaç kez baðýrdý:

Çavuþ! Çavuþ! Abdi Aða Aktozlu köyünde imiþ. Aktozluda, Aktozluda,

Aktozluda... Ali þimdi geldi. Topal Ali geldi. Topal Ali.

Recep Çavuþ gözlerini açtý.

Nee? diye sordu.

Memed:

Abdinin yerini bulduk, Aktozluda.

Recep Çavuþ:

ABC Amber LIT Converter


http://www.processtext.com/abclit.html
ABC Amber LIT Converter
http://www.processtext.com/abclit.html

Topal Ali mi bulmuþ? dedi.

Memed:

Topal Ali.

Recep Çavuþ:

Bulmasa onu vurmaya karar verdiydim. Yakayý kurtardý, dedi,

ayaða kalktý. Yüzünü aðý yemiþ gibi buruþturdu. Boynunun aðrýsýný

belli etmek istemiyordu.

Çocuklar, dedi, yola düþmeden þu yaramý bir daha ilaçlayýn.

Recep Çavuþ ömründeki en iyi þeyi yapacak. Abdi gavurunu öldürecek.

Þimdiye kadar ne günah iþledimse Allah indinde affedilir.

Topal Ali:

Durun, dedi; yarayý ben ilaçlayým.

Recep Çavuþun dizinin dibine oturdu.

ABC Amber LIT Converter


http://www.processtext.com/abclit.html
ABC Amber LIT Converter
http://www.processtext.com/abclit.html

Recep Çavuþ,:

Ulan Ali, dedi, eðer bulmasaydýn onu, iþin dumandý. Vururdum seni.

Ali:

Bulduk iþte, dedi, fakir fukaranýn düþmanýný. Verin cezasýný.

Recep Çavuþ:

Öyle bir veririm ki, dedi. Görürsün!

Bir kundura boyasý kutusundan merhem çýkaran Ali, yarayý

onunla iyice sývadý. Sonra da sardý.

Recep Çavuþ:

Haydi kalkýn, dedi. Çabuk olun. Dinsizin bir dakika yaþamasý

bile ziyandan.

O hýzla kapýya çýktýlar. Ümmete Allahaýsmarladýk demeyi bile

unuttular, yola düþtüler.

ABC Amber LIT Converter


http://www.processtext.com/abclit.html
ABC Amber LIT Converter
http://www.processtext.com/abclit.html

Cabbar:

Bu günü de... dedi.

Memed:

Çok þükür bu günü de, dedi.

Ne yapacaðýný bilmiyor, içi içine sýðmýyor. Tabana kuvvet önde

uçar gibi yüruyordu. Topal Ali de arkasýnda.

Topal:

Bana on lira verdi, diye olaný biteni, kývýrdýðý yalaný anlatýyor,

onlarý güldürüyordu.

Yalnýzdutun oraya geldiklerinde açlýktan bitmiþlerdi. Sevinçlerinden

hiçbir yerde durmamýþ, gündüzleri saklanýp geceleri bayýrlardan,

büklerden yürümüþlerdi.

Topal Ali:

Korkmayýn, size þimdi ekmek getiririm, dedi. Bekleyin þu

ABC Amber LIT Converter


http://www.processtext.com/abclit.html
ABC Amber LIT Converter
http://www.processtext.com/abclit.html

oyukta.

Yalnýzdut köyüne girdi. Bir saat ötede, Anavarza kalesinin orada,

Aktozlu köyü görünüyordu. Yarým saat sonra bir torba dolusu ekmek,

bir torba da yoðurtla geldi.

Yoðurdu çaldým, dedi: Evin direðine asmýþlar, bizim evden alýyormuþum

gibi aldým.

Yemeklerini yediler, birer de sigara sardýlar üstüne.

Recep Çavuþun yarasýnýn durulmaz bir halde olduðu yüzünden

belli oluyordu. Habire diþlerini sýkýp yüzünü buruþturuyordu. Durmadan

da söyleniyordu:

Çetebaþý benim. Eðer iþime karýþýrsanýz bunda, gerisini siz düþünün.

Bunca kötülük iþledim. Bir de iyilik edeyim. Her dediðimi yapacaksýnýz

anladýnýz mý?

Cabbara dönüyor:

Anladýn mý Cabbar?

Memede:

ABC Amber LIT Converter


http://www.processtext.com/abclit.html
ABC Amber LIT Converter
http://www.processtext.com/abclit.html

Anladýn mý Memed?

Cabbar:

Anladým.

Memed:

Anladým.

Recep Çavuþ:

Þimdi gece oluncaya kadar burada bekleyeceðiz. Gece olunca da

köyün kýyýsýndaki bükün içine girip saklanacaðýz. Siz hiç karýþmayýn.

Ben buralarý karýþ karýþ, taþ taþ bilirim. Anladýnýz mý? Taþ taþ. Þu görünen

yer Ceyhanýn adasý, Anavarzanýn ardýnda Hacýlar var. Hacýlardan yukarý

daðlarý tutarýz, adamý öldürünce. En az bir bölük candarma gönderirler,

vukuattan sonra. Kurtuluþ zor olur. Ama benim gibi buralarý bilen kimse

yoktur. Delik delik bilirim. Zinhar dediðimden dýþarý çýkmayasýnýz. Çolak

birader dediðimi tutmadý da koca çeteyi mahvetti. Kendi de vuruldu. Çukurova

demek, Reçep Çavuþ demektir. Bunu da aklýnýzdan çýkarmayasýnýz.

ABC Amber LIT Converter


http://www.processtext.com/abclit.html
ABC Amber LIT Converter
http://www.processtext.com/abclit.html

Bulunduklarý yer bir sel yataðýydý. Seller sütbeyaz çakýl taþlarýný,

çam kabuklarýný, kamýþ, aðýnaðacý köklerini sürüklemiþ buraya, hayýt

çalýlýklarýnýn dibine yýðmýþtý. Bundan sonra gelen seller boyuna hayýt

çalýsýna gelip durmuþlar, onu sökemeyip, ne getirdilerse dibine býrakarak,

üstünden atlayýp geçmiþler, sýðmayýnca da yandaki tarlanýn dibini

oymuþlardý. Ýþte bu oyuktaydýlar.

Akþam oldu. Gün indi. Bir sini gibi düz ovanýn yüzünü yaldýzladý.

Bulutlarýn kenarlarý da, ýþýklandý. Ovanýn öbür ucuna yapýþtý kaldý.

Recep Çavuþ:

Çoktandýr, dedi, güneþin Çukurovada batýþýný görmedim.

Topraðýn üstünde bir zaman durur, kýzarýr orada, kýpkýrmýzý kan kesilir.

Birden batýverir sonra da. Durun da seyredeyim. Ben öleceðim

zaten. Durun, durun seyredeyim.

Cabbar güldü.

Çavuþ:

Neye gülüyorsun bre it südüðü? diye kýzdý.

ABC Amber LIT Converter


http://www.processtext.com/abclit.html
ABC Amber LIT Converter
http://www.processtext.com/abclit.html

Cabbar:

Topal Aliye, dedi.

Çavuþ sustu.

Derken gün battý. Karanlýk kavuþtu. Çavuþ ellerini beline dayamýþ, güne

karþý dikilmiþ heykel gibi duruyordu.

Öleceðim ölmeye. Çukurovada günün batýþýný bir daha gördüm

ya... dedi.

Yalnýzdut düzünü geçtiler. Sonra bir bataklýða saplandýlar. Bataklýktan

kurtulunca, Aktozlu köyünün huðlarýnýn ýþýklarý gözüktü.

Ancak, o da birkaç evden ölgün ýþýklar sýzýyordu. Geri yaný tüm karanlýða

gömülmüþtü. Çok yorulmuþlardý. Sýrtlarýný bir çalýya dayayýp

oturdular. Topal Ali bir cýgara yakacak oldu. Hafif hafif inlemekte

olan Çavuþ gürledi:

Topal deyyus, dedi, þimdi yere sererim seni. Koy elindeki kibriti

cebine!

Topal hiçbir þey söylemeden kibriti cebine koydu. Recep Çavuþ:

ABC Amber LIT Converter


http://www.processtext.com/abclit.html
ABC Amber LIT Converter
http://www.processtext.com/abclit.html

Bir daha söylüyorum, diye keskin, sert söylendi. Benim dediðimden

dýþarý her kim çýkarsa, babam olsa da vururum. Söylen çetebaþý ben miyim?

Sensin Çavuþ, dediler.

Bunun üstüne Çavuþ baþýný önüne eðdi bir yarým saat düþündü.

Sonra baþýný kaldýrdý, Memede döndü, sordu:

Bu Topal Ali sonra da senin iþine yarayacak mý?

Memed:

Yarayacak, diye karþýlýk verdi.

Recep Çavuþ:

Bir eþkýyaya Topal Ali gibi adam her zaman gerek, dedi, gene

sustu. Uzun zaman sustu. Vakit geçiyordu. Cabbar dayanamadý:

Ne o Çavuþ, dedi, uyudun mu?

Çavuþ buna çok içerledi:

ABC Amber LIT Converter


http://www.processtext.com/abclit.html
ABC Amber LIT Converter
http://www.processtext.com/abclit.html

Ýtin eniði, diye diþlerini sýktý. Bu ovanýn yüzünde bir koca

köyden adam alýp götürmek kolay mý? Uyumuyor, plan kuruyorum.

Gene daldý. Neden sonradýr ki, uyanýrcasýna baþýný kaldýrdý. Gözlerini

teker teker herkesin karaltýsý üzerinde durdurdu. Yýldýz ýþýðýnda

hiçbirisinin yüzünü fark edemiyordu.

Çocuklar, diye baþladý. Sesi sýcak, bir ana þefkatindeydi.

Benim iþ bitti bundan sonra. Bu yara beni iflah etmez, götürür.

Bunu iyi biliyorum. Sizi düþünüyorum. Þu Ýnce Memedi düþünüyorum. Onun

yüreðinde iyilik var. Yýllar yýlý, beþ köyün erkeðinin içinden zalime kafa

tutan, bir tek bu çýktý. Bunda iþ var. Sað kalýrsam, onu gözüm gibi korurum.

Ama öleceðim. Topala döndü. Sen, dedi, Topal akýllý adamsýn. Üstelik

eþkýya da deðilsin. Memede çok yardým yapabilirsin.

Topal:

Memede elimden geleni yapacaðým. Evimin yýkýlýþý, köyümden

kovuluþum yüreðime deðirmen taþý gibi oturdu.

Çavuþ:

Þimdi iþe gelince, gece yarýya doðru Hüseyin Aðanýn evine varýrýz.

ABC Amber LIT Converter


http://www.processtext.com/abclit.html
ABC Amber LIT Converter
http://www.processtext.com/abclit.html

Kapýyý açtýrýrýz. Abdiyi içerde vurur çýkarýz. Yalnýz Topal Ali bizimle

gelmesin.

Memed:

Zaten gece yarýyý buldu, Çavuþ, dedi. Hemen gidelim. Olur

mu? Hemen.

Çavuþ ayaða kalktý. Fiþeklerini düzeltti. Tabancalarýnýn aðzýna

kurþun verdi. Bombalarýný yokladý. Ceplerini araþtýrdý.

Topal kibritini bana ver, dedi. Ver de buralarda durma. Düþ

yola, nereye gidersen git.

Topal, kibriti çýkardý, verdi:

Gazanýz mübarek olun, dedi, arkasýný döndü; yürüdü.

Memed:

Gene görüþürüz. Saðol Ali, dedi.

Ali:

ABC Amber LIT Converter


http://www.processtext.com/abclit.html
ABC Amber LIT Converter
http://www.processtext.com/abclit.html

Görüþürüz.

O, gözden yitip karanlýða karýþýp gittikten sonra, onlar da köyün

içine doðru yürüdüler. Serin bir poyraz esiyordu. Poyraz, köyün ot

evlerinin saçaklarýnda ýslýklar çalýyordu.

Yarýsý çinkolu evin önüne gelince durdular.

Çavuþ:

Kapýyý týkýrdat Memed, dedi. Sen de Cabbar hazýr ol. Yat sipere.

Tümseðin ardýna yat. Bu eve doðru kim gelecek olursa vur. Bakma

gözünün yaþýna. Gördüðün karaltýyý düþür:

Memed yerden bir taþ alýp kapýyý dövmeye baþladý. Evin çinkolarý

yýldýz ýþýðýnda donuk donuktu. Kapýnýn týkýrtýlarý köyün ýssýzlýðýný

bozuyordu. Çok sonra, evin içinden bir erkek sesi geldi:

Kim o? Bu gece yarýsý kim o?

Recep Çavuþ:

Benim, dedi, kardaþ Abdi Aðanýn köylüsüyüm. Aç kapýyý,

ABC Amber LIT Converter


http://www.processtext.com/abclit.html
ABC Amber LIT Converter
http://www.processtext.com/abclit.html

haber getirdim.

Ýçerdeki ses:

Git de sabahleyin gel.

Tam bu sýrada köyün öteki ucunda bir köpek havladý.

Recep Çavuþ:

Çok acele iþim var. Aðayý mutlaka görmeliyim þimdi. Açýver kapýyý

kardaþ!

Adamýn kapýyý açmasýyla kapamasý bir oldu. Kapadý, arkasýndan

da sürgüledi.

Recep Çavuþ:

Ah þu yaram, dedi, yoksa içeri girerdim. Ah yaram. Amma

zarar yok. Þimdi ben onlara kapýyý açtýrýrým.

Bütün gücüyle içeri baðýrdý:

ABC Amber LIT Converter


http://www.processtext.com/abclit.html
ABC Amber LIT Converter
http://www.processtext.com/abclit.html

Ben eþkýyalarýn baþý Recep Çavuþum, dedi. Duymadýnýzsa

duyun. O gavur Abdiyi bana teslim edin. Etmezseniz siz

bilirsiniz.

Hüseyin Aða filan tanýmam. O gavur dinliyi teslim edin.

Memed de konuþtu:

Ben de Ýnce Memedim, dedi. Anamýn, niþanlýmýn intikamýný

almak için geldim, dedi. Köylülerimin intikamýný almak için. Fakir

fukaranýn intikamýný almak için. Onu çýkarýn dýþarý. O içerden çýkmadan

biz buradan gitmeyeceðiz.

Ýçerdeki ses:

Abdi Aða yok, bu evde, dedi. Varýn iþinize gidin. Yok burada.

Çavuþ:

Bana Recep Çavuþ derler. Eþkýyalarýn piri. Almadan gitmem

Abdi dinsizini. Memed! dedi sonra da, çýkar bombayý, koy kapýnýn

eþiðine. Kapýyý atalým.

ABC Amber LIT Converter


http://www.processtext.com/abclit.html
ABC Amber LIT Converter
http://www.processtext.com/abclit.html

Adam içerden baðýrdý:

Çoluk çocuk var içerde. Abdi yok evde.

Recep Çavuþ:

Öyleyse aç kapýyý.

Adam:

Açamam.

Recep Çavuþ:

Memed, diye baðýrdý. Ateþle bombayý, koy kapýya.

Memed:

Hazýr Çavuþum, dedi. Koyayým mý?

Çavuþ:

Ne duruyorsun ya? diye baðýrdý.

ABC Amber LIT Converter


http://www.processtext.com/abclit.html
ABC Amber LIT Converter
http://www.processtext.com/abclit.html

Bu sýrada içerden bir silah sesi geldi.

Çavuþ:

Yat Memed yere, dedi. Yat! O dinsiz sýkýyor.

Ýçerden dýþarý kurþun yaðýyordu.

Çavuþ:

Memed; bombayý at, dedi.

Çoluk çocuða kýymayýn, diye bir ses geldi içerden. Çýkýyoruz

biz. Siz ne yaparsanýz yapýn. Abdi Aða, sen de sýkma. Biz çýkalým da

siz ne yaparsanýz yapýn.

Ýçerdeki kurþun durdu. Kapý açýldý. Uykulu çocuklar, don gömlek titreyen

kadýnlar dýþarý döküldüler. Çabucak evden uzaklaþtýlar.

En sonunda evden çok yaþlý bir adamla, iki delikanlý çýktý.

Yaþlý adam:

ABC Amber LIT Converter


http://www.processtext.com/abclit.html
ABC Amber LIT Converter
http://www.processtext.com/abclit.html

Ýþte içerde Abdi. Varýn hesabýnýzý görün.

Bunu der demez içerden gene bir yaylým ateþi baþladý. Abdi çok

çabuk kurþun sýkýyordu.

Silah sesini duyan köylüler Hüseyin Aðanýn evine doðru geliyorlardý.

Ýçlerinden biri: Eþkýyalar basmýþ, dedi. Bunu duyan köylüler

evlerine doðru koþmaya baþladýlar. Bir dakika içinde ortalýkta kimse

kalmadý.

Çavuþ:

Memed, dedi, al kapýyý. Ver et kurþunu.

Memed:

Ne faydasý var? dedi. Herif içerde. Üçümüzü de vurur.

Çavuþ:

Demek vurur! diye alay etti. Ben ona þimdi gösteririm. Sen

kurþunla kapýyý. Söze karýþma. Ne diyorsam onu yap. Eksik etme kapýdan

kurþunu.

ABC Amber LIT Converter


http://www.processtext.com/abclit.html
ABC Amber LIT Converter
http://www.processtext.com/abclit.html

Bütün sesini bir araya toplayarak, baðýrdý:

Demek Abdi, elime ayaðýma düþmek dururken, kurþun atarsýn

bana? Saklanýp evin içine, kurþun atarsýn. Ben sana gösteririm.

Evin poyrazdan yanýna gitti.

Memed kapýdan kurþunu eksik etmiyordu. Çavuþun ne yapacaðýný da merak

ediyordu.

Abdi Aða da içerden onlara doðru kurþun sallýyordu. Cabbarsa

yönünü köye dönmüþ, kýmýldamadan yatýyordu. Memed, kapýnýn yanýna

saklanmasaydý, çoktan kurþunu yemiþti.

Ortalýkta ne kadýn, ne çocuk hiç kimse kalmamýþtý. Köy girdikleri zamanki

gibi gene ýpýssýz.

Aradan epey zaman geçti. Memed, habire kapýya kurþun sýkýyor.

Bunun sonu neye varacak? Çavuþ gitti evin ardýna, gelmedi. Bir ara

Memed boþ yere kurþun sýkmaktan býktý, kesti. Evin arkasýndan

Çavuþ baðýrdý:

ABC Amber LIT Converter


http://www.processtext.com/abclit.html
ABC Amber LIT Converter
http://www.processtext.com/abclit.html

Kesme kurþunu ulan. Orospu çocuðu kesme kurþunu.

Memed gönülsüz gönülsüz yeniden baþladý.

Bu sýrada dut aðaçlarýnýn ardýndan bir ses geldi.

Sabaha kadar kurþun yakýn bakalým. Abdiyi dýþarý çýkarabilir misiniz?

Memed sordu:

Sen kimsin?

Ses:

Ben Hüseyin Aðayým. Kürt Reþitten sonra Çukurovaya hiçbir

eþkýya inmedi. Kürt Reþidi bile Çukurova yedi. Sabah olunca bu ovanýn

yüzünde sizi armut gibi düþürürler. Býrakýn gidin.

Recep Çavuþun karýncalanmýþ, bozuk sesi bütün hýncýyla evin arkasýndan

geldi:

Cabbar! Cabbar! Söyletme þu yezidi. Kapa aðzýný.

ABC Amber LIT Converter


http://www.processtext.com/abclit.html
ABC Amber LIT Converter
http://www.processtext.com/abclit.html

Cabbar dut aðaçlarýnýn altýný kurþun çemberine aldý.

Ýþte tam bu sýrada olan oldu. Evin üstünden, yanýndan yönünden

bir kýrmýzý yalýmdýr birden patladý. Belki bir saniye içinde bütün ev

ateþ içinde kaldý.

Recep Çavuþ:

Hüseyin Aða, Hüseyin Aða, koca deyyus, diye seslendi. Kürt

Reþidi avlarlar ama, beni avlayamazlar. Ben Recep Çavuþum. Çukurovanýn

kurduyum. Ya Abdiyi öldürürüm bu gece, ya da bu köyü yakarým.

Dutun altýndaki adam bir çýðlýk kopardý, sonra kadýnlar, çocuklar, bir

köy toptan çýðýrýþmaya baþladý.

Recep Çavuþ:

Memed, dedi, kes ateþi de, o gavur bunalsýn da kapýdan çýksýn.

Memed ateþi kesti.

Poyraz, kavak boyu kalkan yalýmlarý saða sola savuruyordu. Evin

yanýndaki bir ev de az sonra ateþ aldý. Daha sonra ateþ üstteki eve

ABC Amber LIT Converter


http://www.processtext.com/abclit.html
ABC Amber LIT Converter
http://www.processtext.com/abclit.html

geçti. On beþ yirmi dakika içinde on kadar ev ateþ almýþ yanýyordu.

Cabbarla Memed tam siper yatmýþlar bekliyorlardý. Recep Çavuþ

evin yöresinde fýrýl fýrýl dönüyor, baðýrýyordu:

Çýk adi çýk! Çatýr çatýr yanacaksýn. Çýk da Memedin eline ayaðýna düþ.

Belki canýný baðýþlar.

Ýçerden ses seda gelmiyordu. Arada Recep Çavuþun kulaðýnýn dibinden cýv

diye bir kurþun geçiyordu. Yalýmlar, kývýlcýmlar saçarak ta

gökyüzüne çýkýyordu. Eðilip bükülüp kývrýlýyor, parça parça karanlýk

gökte uçuyor. Gökyüzü ýþýða kesmiþti. Gündüz gibi. Ortalýk aydýnlanývermiþti.

Anavarzanýn mor kayalýklarýndan, Ceyhan ýrmaðý kenarýndaki büklüðe kadar,

beyaz bir ýþýk delmiþti karanlýðý.

Beyaz don gömlekle yataklarýndan dýþarý uðramýþ insan kalabalýðý

oradan oraya koþuyor, yanan evlerdeki eþyalarý taþýyorlardý. Bir ana

baba günü köyün içi.

Abdi çýk dýþarý. Kebap olursun sonra, çýk dýþarý, diye habire baðýrýyor

Çavuþ.

Memede dönüyor:

ABC Amber LIT Converter


http://www.processtext.com/abclit.html
ABC Amber LIT Converter
http://www.processtext.com/abclit.html

Evin kapýdan baþka çýkýlacak hiçbir yeri yok Memedim, diyor.

Sen hiç küþüm çekme. Þimdi dýþarý çýkar o. Kapýda gebertiver.

Memed:

Olur, diyor.

Yaþlý bir kadýn dutlarýn altýndan koþarak geldi. Yanan evin içine

girdi. Recep Çavuþ hiçbir þey söyleyemedi kadýna. Kadýn evin içinden

kucaðýnda bir döþekle çýktý. Döþeði koþa koþa dutlarýn altýna götürdü.

Sonra bir ceviz sandýk çýkardý. Tencereler, kilimler, sahanlar,

yorganlar çýkarýyordu boyuna. En sonunda dürülü bir büyük yorgan çýkardý

koltuðunun altýnda. Bundan sonra da yalýmlar kapýyý sardý.

Memedle Cabbar olduklarý yerde, Recep Çavuþ da evin yöresinde

bekle babam bekle ettiler. Ne Abdi çýktý, ne bir þey oldu. Evin üstü

yandý, çöktü. Açýk kapýdan Abdi gene çýkmadý. Beklediler. Duvarlar

yandý, içeri doðru yattý, kimse yok.

Poyraz iyice hýzlanmýþtý. Yalýmlarý huðdan huða savuruyordu.

Þimdi hemen hemen köyün bütün evleri tutuþmuþtu. Ortalýk gündüz

gibi. Sanki Çukurovanýn, o kýrmýzý köz misali güneþi çökmüþ ovaya.

Ýþte her bir yer böyle aydýnlýk Dut, söðüt aðaçlarýnýn uzun gölgeleri

ABC Amber LIT Converter


http://www.processtext.com/abclit.html
ABC Amber LIT Converter
http://www.processtext.com/abclit.html

düþüyor ýslak topraða. Toprakta insan gölgeleri kaynaþýyor.

Esen poyraz deðil, tüm yalým. Bir yerlerden, uzak bir yerlerden

habire yalým fýþkýrtýyorlar sanki.

Memed:

Kaçýrdýk eyvah, dedi.

Cabbar:

Kaçýrdýk.

Recep Çavuþ:

Çýkacak hiçbir delik yoktu, dedi. Boyuna da evin dört bir yanýný

dolanýyordum. Bir yeri yarýp da kaçmasýn diye. Çýkmadý. Ýçerde

yanmýþtýr. Bizim elimize geçmektense yanmayý daha iyi bulmuþtur.

Cabbar:

Belki, dedi.

Memed:

ABC Amber LIT Converter


http://www.processtext.com/abclit.html
ABC Amber LIT Converter
http://www.processtext.com/abclit.html

Belki ama, ölüsünü gözümle görmek isterdim, diye içini çekti.

Sonra: Yazýk, dedi. O melunun yüzünden kocaman bir köy yanýyor.

Cabbar:

Yanýyor, dedi.

Recep Çavuþ:

Yansýn, dedi. Bütün Çukurova taþýyla, topraðýyla yansýn.

Memed:

Fakir fukara nolacak ya? diye acýnarak sordu.

Recep Çavuþ:

Zaten bir þeyleri yoktu. Evleri de olmayýversin ne çýkar. Onlarýn

durumunu hiçbir þey deðiþtiremez. Her zaman olduklarý gibidirler.

Memed:

ABC Amber LIT Converter


http://www.processtext.com/abclit.html
ABC Amber LIT Converter
http://www.processtext.com/abclit.html

Eee Çavuþum, dedi, böyle durup bekleyecek miyiz?

Çavuþ:

Bekleyecek miyiz?

Cabbar:

Bekleyecek miyiz?

Memed:

Kasabaya çoktan haber gitmiþtir. Kýyamet kopar yarýn.

Recep Çavuþ gürültüyle güldü:

Bir köyü yaktýlar diye Ankaraya tel çekerler. Kýyamet kopar.

Þimdi Anavarzanýn kayalýklarýný tutmalýyýz. Düzde bir yakalanýrsak

iþimiz iþ.

Yanan eve durup baktýlar. Üçü üç yerden içlerini çektiler, Yanmakta

olan köye arkalarýný döndüler, yürüdüler.

Köyü çýkýnca durdular, yönlerini köye döndüler. Bütün köy bir

ABC Amber LIT Converter


http://www.processtext.com/abclit.html
ABC Amber LIT Converter
http://www.processtext.com/abclit.html

top ateþti, savrulan bir yalým dalgasýydý.

Memed:

Vay, dedi, bir tek ev bile kalmadý. Hep bu poyrazýn yüzünden.

Poyraz olmasaydý, bunlar olmazdý. Ölümümü isterdim de bunun

böyle olmasýný istemezdim.

Cabbar:

Bir tek ev bile kalmadý, dedi. Bütün köy ateþe kesti.

Memed:

Biz köyden çýkarken çoluk çacuk, kadýn erkek durmuþlar, öylecene, taþ

kesilmiþler gibi bize bakýyorlardý. Duydunuz mu? Hiçbirinin

aðzýndan çýt çýktýðýný, duydunuz mu? Bize ne beddna ettiler, ne üstümüze

taþ attýlar, ne sövdüler. Taþ kesilerek öylecene baktýlar kaldýlar.

bunu görmeyeydim. Kendi ölümümü göreydim de bunu görmeyeydim.

Çavuþ üsteledi:

Oldu bir kere, dedi. Oy oy boynum. Ben öleceðim artýk. Oy

ABC Amber LIT Converter


http://www.processtext.com/abclit.html
ABC Amber LIT Converter
http://www.processtext.com/abclit.html

oy boynum. Kesiyorlar, koparýyorlar boynumu. Oy oy boynum. Kesiyorlar,

koparýyorlar boynumu. Oy oy boynum.

Yere oturdu. Yüzünü iki eli arasýna aldý, öyle kaldý bir süre.

Memedle Cabbar ayakta, baþýnda beklediler, sonra Çavuþ birden

yere serilerek kývranmaya baþladý. Cabbar onu kucaðýna almak istedi.

Kocaman Çavuþu zaptedemedi. Çavuþ yay gibi geriliyordu.

Köyün bu yanýndan bir çýðrýltý koptu. Kalabalýk bir çýðrýltý.

Kuyruk yýldýzý doðmuþtu. Tam güneþin doðduðu yerin üstünde.

Koca yýldýz yalp yalp ediyor, döndürüyorlarmýþ gibi kývýlcýmlanýyordu:

Çýðrýltý onlara yaklaþýyordu.

Bir ses boyuna:

Bu yana gittiler. Daha þimdi gittiler, diye durmadan konuþuyordu.

Ne yana? diye soran bir ses de duydular onun arkasýndan:

Memed Cabbara eðildi:

Asým Çavuþun sesine benziyor, dedi.

Cabbar heyecanla:

ABC Amber LIT Converter


http://www.processtext.com/abclit.html
ABC Amber LIT Converter
http://www.processtext.com/abclit.html

Odur o, dedi. Kaçalým, Çavuþ, Çavuþ sarýldýk. Kalk.

Kývranmakta olan Çavuþu omzuna aldý. Yürüdüler.

Koþuyorlardý. Ne tarafa gittiklerini bilmiyorlardý. Köyün ateþi de

yavaþ yavaþ sönmeye yüz tutmuþtu. Karanlýða doðru kaçýyorlardý.

Asým Çavuþ:

Bükün yolunu, Anavarzanýn yolunu tutun, diye baðýrdý.

Cabbar:

Yandýk, dedi.

Memed:

Þu dinsizin öldüðünü bilsem, ölüm umurumda bile deðil. Ah bir

öldüðüne, orada çatýr çatýr yandýðýna yüreðim inansa...

Cabbar:

Çavuþun çýrpýnmasý durdu, dedi.

ABC Amber LIT Converter


http://www.processtext.com/abclit.html
ABC Amber LIT Converter
http://www.processtext.com/abclit.html

Memed:

Ýndir hele. Belki bir þey olmuþtur.

Cabbarýn arkasýndan Çavuþ inleyerek:

Hiçbir þey olmadý, diye konuþtu. Geçti. Ýndir beni.

Cabbar, þaþkýnlýklar içinde kalarak Çavuþu sýrtýndan indirdi.

Çavuþ:

Nereye böyle? diye sordu.

Cabbar:

Asým Çavuþ arkamýzda, dedi.

Çavuþ Cabbara:

Beni ayaða kaldýr, diye mýrýldandý.

Cabbar onu iki koltuðundan tutarak kaldýrdý. Çavuþ ayakta sallanarak

ABC Amber LIT Converter


http://www.processtext.com/abclit.html
ABC Amber LIT Converter
http://www.processtext.com/abclit.html

birkaç kere saða sola döndü, yanýna yöresine bakýndý.

Bana bakýn, dedi. Þimdi biz bükün yakýnýndayýz. Anavarzaya

sýðýnsak yüzde yüz kurtulurduk. Ona imkan yok. Yolda yakalarlar

bizi.

Kulak kabarttý:

Yakýnýmýzdalar. Ýþitiyor musunuz sesleri?

Memed:

Heyye, dedi.

Cabbar:

Heyye, dedi.

Çavuþ:

Bükte zor kurtuluruz. Yarýn bu yakýnlarda ne kadar köy varsa

bizi aramaya çýkarlar büke. Ama baþka çace yok.

Memed:

ABC Amber LIT Converter


http://www.processtext.com/abclit.html
ABC Amber LIT Converter
http://www.processtext.com/abclit.html

Çare yok.

Çavuþ:

Bükün arkasý Ceyhan ýrmaðý. Kendimizi ona atarýz. Akýntýya býrakýrýz

kendimizi. Kurtulursak kurtuluruz.

Memed:

Ne yapalým? dedi.

Çavuþ:

O iki dinliyi çatýr çatýr yaktýk ya...

Memed:

Yaktýk, dedi.

Cabbar:

Benim þüphem var, dedi. Belki kaçmýþtýr.

ABC Amber LIT Converter


http://www.processtext.com/abclit.html
ABC Amber LIT Converter
http://www.processtext.com/abclit.html

Bunun üstüne Çavuþ deliye döndü, baðýrmaya baþladý:

Ulan, dedi, ulan iki dinlinin biri de sensin. Kurtulursa

sevinirsin. Nasýl kurtulmuþ, de bakalým? Kapýda Memed, ben de evin her

yanýndaydým. Nasýl kurtulur? Evde tek bir tek pencere yok. De nasýl

kurtulur?

Memed:

Çatýr çatýr yandý o, dedi. Bundan sonra ölsem de gam deðil.

Çavuþ:

Ha þöyle, dedi.

Cabbar sustu.

Hýþýr hýþýr bir sürü ayak sesi gecenin içinde. Baþkaca ses seda yok.

Çalýlara; otlara, topraða sürülen ayak sesleri. Geceye, kocaman bir

deniz dalgasý gibi yükleniyor.

Cabbar:

ABC Amber LIT Converter


http://www.processtext.com/abclit.html
ABC Amber LIT Converter
http://www.processtext.com/abclit.html

Yakýnýmýzdalar. Hiç konuþmuyorlar.

Memed:

Öyle.

Çavuþ:

Büke, dedi. Tutun elimden.

Elinden tutup büke doðru koþmaya baþladýlar. Arkalarýndaki ayak

sesleri hýzlandý, keskinleþti, çoðaldý. Üstlerine doðru bir hýþýrtýdýr akýyor.

Gece hýþýrtýyla birlikte üstlerine yürüyor. Dað, taþ, çalý, aðaç üstlerine

yürüyor. Öyle geliyor onlara.

Bu ova... Bir belalý ova. Ne kadar da çok düzlük!... Vay anam vay!

Gün doðunca, kalaylý bir siniye vurmuþ gibi yalp yalp ediyor.

Tepeler küçücük küçücük. Yýðma. Anavarzanýn kayalýklarý... Bir ulaþýlsa,

can kurtaran. Ötesi Ceyhan ýrmaðý. Bir karanlýk, bir hýzla akan sudur.

Bazý bazý da ölüleþir. Yanlarý kara topraktýr. Dökülür. Kýyýsýna basmaya

gelmez. Kýyýlarý sazlýktýr. Uzun bacaklý toylarýn yataðý... Püreni

burcu burcu kokar. Yalnýz bir dut aðacý vardýr ovanýn ortasýnda. Yapraklarý

ABC Amber LIT Converter


http://www.processtext.com/abclit.html
ABC Amber LIT Converter
http://www.processtext.com/abclit.html

toz içinde.

Kaçýp saklanacak, bu bükler de olmasa, ovanýn ortasýnda dimdik,

çýrýlçýplak kalývermek iþten bile deðil...

Büklüðün içinden bir bataklýk kokusu yayýlýyor dört bir yana...

Ýçine girmeye korkulur büklerin. Çok yerlerine, bu bükler, bük oldu

olalý insan ayaðý deðmemiþtir. Girilmez.

Hýþýrtý çoðalýyor. Ovanýn yüzünü bir rüzgar gibi yalýyor. Bir

yalým gibi koþuyor.

Recep Çavuþ soluk soluða:

Þu yana çocuklar, diye inledi. Az kaldý.

Önlerinden birinden bir yaylým patladý.

Recep Çavuþ:

Yatalým, dedi, kendisini yere attý. Tutmuþlar bükü. Ses çýkarmayýn.

Karþýlýk vermeyin. Sürüne sürüne bükün içine. Tüfeklerin aðzýndaki kurþunlarý

alýn çocuklar. Hiþt hiþt, kurþunlarý alýn. Bir kurþun patlarsa öldük demektir.

ABC Amber LIT Converter


http://www.processtext.com/abclit.html
ABC Amber LIT Converter
http://www.processtext.com/abclit.html

Her bir peliðimiz bir yerde kalýr, þu gelen köylü bizi didik didik eder.

Karþý taraf onlarý bir kurþuna tutmuþtu ki, deme gitsin. Gece çakmak

çakmak aydýnlanýyordu. Sonra birden ateþ durdu.

Bir ses:

Yoklar, dedi usuldan. Olsalar karþýlýk verirlerdi.

Baþka bir ses:

Köylüler geliyorlar, dedi. Onlar bilirler.

Köylüler yaklaþýyorlardý.

Belki Anavarzaya.

Mutlak Anavarzaya.. Bir eþkýyanýn Çukurovada büklüðe sýðýnmasý için deli

olmasý gerek.

Kadýnlý, erkekli, çocuklu köylü kalabalýðý gelip candarmalara kavuþtu.

Bir hayuhuy... Her kafadan bir ses çýkýyor. Geceyi büyük bir

gürültü dolduruyor. Hýnçlý, kinli insan kalabalýðý yerinde duramýyor.

ABC Amber LIT Converter


http://www.processtext.com/abclit.html
ABC Amber LIT Converter
http://www.processtext.com/abclit.html

Kaynaþýyor. Bükün sýnýrýnda, tarlalarýn içinde dönüp duruyor. Kalabalýk

oradan oraya çalkanýyor.

Az sonra Anavarzanýn dibinden kurþun sesleri geliyor.

Anavarzaya! Anavarzaya! Haykýrýþmalar. Ovayý dolduran bir hýþýrtý,

kalabalýk Anavarzaya akýyor.

Recep Çavuþ:

Kýpýrdamayýn, diyor. Ýþimize yaradý kalabalýk. Kalabalýk þaþýrttý, deli

etti candarmalarý. Aman kýpýrdamayýn.

Recep Çavuþun soluðu ateþ gibi. Memedin kulaðýný, boynunu yakýyor.

Yanlarýnda çok çok on beþ metre ötelerinde telaþlý telaþlý candarmalar

dolaþýyor. Çalý dibine sinmiþ üç yürek birden, kütür kütür atýyor. Candarmalar

durup dinleseler, belki de atan yüreklerin gürültüsünü duyacaklar.

Anavarzanýn dibindeki kayýrtý azýcýk olsun dinmiyor, durmuyor. Bu da iþlerine

yarýyor.

Dolaþtýlar dolaþtýlar, konuþtular, gitmeye karar verdiler. Oradan

ayrýldýlar.

ABC Amber LIT Converter


http://www.processtext.com/abclit.html
ABC Amber LIT Converter
http://www.processtext.com/abclit.html

Recep Çavuþ derinden bir:

Ooooh! çekti. Oooh! Çok þükür. Bizi didik ederlerdi düþseydik o

köylülerin eline. Þimdi içerlere, derinlere...

Ayaða kalktýlar. Recep Çavuþ bir iki adým attý. Durdu.

Memed:

Ne var Çavuþ? diye sordu.

Oy oy, dedi, oy oy.

Memed:

Ne yapalým söyle Çavuþum?

Çavuþ:

Ýçeri, dedi. Oy oy... içeri. Kuytuluklara...

Bir koluna Memed girmiþti. Ütekine de Cabbar girdi. Çavuþun

ayaklarý sürükleniyordu. Ölmüþ insan ayaklarý gibi cansýz. Þafaða

ABC Amber LIT Converter


http://www.processtext.com/abclit.html
ABC Amber LIT Converter
http://www.processtext.com/abclit.html

kadar öyle yürüdüler. Þafakta, doðu tarafý, bütün büklüðün üstünü

bir turuncu ýþýk sardý. Bükün koyu yeþili turuncu ýþýðýn içinde eriyor,

mavi mavi tütüyordu. Bütün büklükten, ovadan aðýr aðýr bir duman

kalkýyordu göðe yukarý.

Bacaklarýný böðürtlen dikenleri yemiþti. Memed çakýrdikenliði

düþündü. Nedense kafasýnda birden sarý pirinç pýrýltýsý bir þimþek hýzýyla

parladý geçti.

Çavuþu sýk bir çalýnýn üstüne yatýrdýlar. Her bir tarafý þiþmiþti.

Kafasý, boynu. Boynu omuzlarýndan fark edilemiyordu... Çavuþ birkaç kere

aðzýný açýp konuþacak oldu. Sesi çýkmadý. Eliyle Anavarzayý gösterdi. Bir de

topraðý. Topraða ýsrarla bakýyordu.

Sonra Çavuþun gözlerinden damla damla yaþ sýzmaya baþladý.

Sonra da gözlerini kapadý. Birden upuzun gerildi. Azýcýk da doðruldu, düþüverdi.

Memed:

Vay Çavuþ vay! dedi.

Cabbar:

ABC Amber LIT Converter


http://www.processtext.com/abclit.html
ABC Amber LIT Converter
http://www.processtext.com/abclit.html

Vay!

Memed:

Öleceði hiç aklýmdan geçmiyordu.

Cabbar:

Söylüyordu, dedi. Zaten her zaman söylerdi.

Memed:

Muradýna erdi mi ola? diye sordu.

Cabbar:

Onun nece olduðu, ne yüzden eþkýya çýktýðý, nereli olduðu bilinmezdi.

Bilmem muradýna erdi mi?

Memed:

Abdinin öldürülmesini bir istiyordu ki, benden çok. Ona neydi

oysa. Düþman benim düþmaným. Sen Abdi yanmadý, kaçtý dediðinde

ABC Amber LIT Converter


http://www.processtext.com/abclit.html
ABC Amber LIT Converter
http://www.processtext.com/abclit.html

seni parçalayacaktý az daha.

Cabbar:

Çýkar hançerini de bir mezar kazalým garip Çavuþa.

Memed hançerini çýkardý, topraða soktu, eþmeye baþladý:

Garip Çavuþa, dedi.

Bir saat içinde, bükün yaþ topraðýný kazdýlar. Göðüs derinliðinde,

geniþ bir mezar yaptýlar. Kalýnca aðaçlardan saldýrma da kestiler.

Sonra dikensiz çalý biçtiler. Çavuþu mezara giyitleriyle uzattýlar.

Saldýrmalarý dayadýlar, çalýyý üstüne attýlar, toprakladýlar.

Memed:

Cabbar, dedi, garip Çavuþun baþucuna bir aðaç ister. Bir de

aðaç dikelim.

Cabbar:

Dikelim, dedi.

ABC Amber LIT Converter


http://www.processtext.com/abclit.html
ABC Amber LIT Converter
http://www.processtext.com/abclit.html

Bilek kalýnlýðýnda, araya araya, bir dut aðacý buldular büklükte.

Getirip çavuþun baþucuna diktiler.

Memed:

Belki bu ilk mezardýr büklükte.

Cabbar:

Ýlk mezar, diye karþýlýk verdi. Kim getirip de ölüsünü bükün

karanlýðýna gömecek!

Az sonra gün doðdu. Çavuþun mezarýnýn taze topraðý buðulanarak ýþýladý.

Gün ýþýr ýþýmaz, köyden bu yana, Anavarzaya, büklüðe doðru bir

çýðrýltý gelmeye baþlamýþtý.

Cabbar:

Çavuþ ne dedi? diye sordu.

Memed:

ABC Amber LIT Converter


http://www.processtext.com/abclit.html
ABC Amber LIT Converter
http://www.processtext.com/abclit.html

Anavarzanýn kayalýklarýný gösterdi, dedi.

Cabbar:

Ceyhan suyuna doðru gitmeliyiz. Bu bükü yarýp da Anavarzayý

bulamayýz.

Memed:

Çavuþun dediðini yerine getirmeliyiz. O buralarý çok iyi biliyordu. Bu

köyü yaktýðýndan da ne kadar memnundu, deðil mi Cabbar?

Bütün Çukurovayý yaksa, kül etse daha çok memnun olacaktý. Bir

hoþ bir adamdý þu Çavuþ. Belki de þu Çukurova ona çok kötülük etmiþti. Kim

bilir?

Cabbar:

Onu bildim bileli Çukurovaya söverdi. Yanýnda hiç kimse Çukurova lafý

edemezdi. Bazý dalar, hani þu kardaþ türküsü var ya onu söylerdi:

Çukurova yana yana ördolur

Her sineði bir alýcý kurdolur

ABC Amber LIT Converter


http://www.processtext.com/abclit.html
ABC Amber LIT Converter
http://www.processtext.com/abclit.html

Sen ölürsen yüreðime derdolur

Kalk kardaþ gidelim sýlaya doðru.

Söyleyip bitirdikten sonra da aðzýný açýp kimseye bir laf etmezdi

uzun bir süre. Birkaç gün böyle yalnýz dertli gezer, sonra açýlýrdý.

Kim bilir ne derdi vardý fýkaranýn. Kimse ne olduðunu bilemedi. Ýþte sonu.

Anavarzanýn büklüðünde kaldý. Son zamanlarda ne Çukurovaya kýzýyor, ne de o

türküyü söylüyordu. Öteki eþkýyalardan duydum, onlar Çukurovaya indiklerinde,

Çavuþ inmez, onlar Çukurovadan dönünceye kadar, tek baþýna onlarý beklermiþ.

Ýþte akibeti bu. Gene Çukurova topraðýna gömüldü.

Memed:

Bunu istiyordu belki, dedi.

Cabbar:

Yürüyelim Memed, dedi. Biraz sonra büklük insanla, köpekle

dolar.

Memed, Çavuþun mezarýna döndü:

ABC Amber LIT Converter


http://www.processtext.com/abclit.html
ABC Amber LIT Converter
http://www.processtext.com/abclit.html

Güle güle kal Çavuþum, güle güle, dedi, yürüdü. Göz çukurlarýnda büyükcek

birer damla yaþ birikmiþti.

Cabbar:

Güle güle, dedi.

Sýk, kaplan yaramaz çalýlarýn içinden güçlükle ilerleyebiliyorlardý.

Çavuþun tüfeðini, gümüþ iþlemeli takýmlarýný Cabbar almýþtý. Bütün

bu yükler, yarýlmaz duvar gibi çalýlar, bitiriyordu onu. Memede

gelince Memed her zamankinden daha dinç, daha çevik... Yaramadýðý çalýlarý

hançeriyle buduyor. Cabbar eðilerek arkadan geliyor. Memed

büyük bir cebelleþme içinde.

Öðle sýcaðý kýzdýrýyor. Ortalarda, çalýlarýn çýtýrtýsýndan baþka çýt

yok. Geriye dönüp bakýlacak olursa, Memedin çalýlarý keserek uzun

bir tünel açtýðý görülür.

Anavarzaya iki saatlik yollarý kaldý. Yalnýz gökyüzünü görüyorlar.

Bir de Anavarza kayalýðýnýn tepesini.

Bükün yarýsýna geldiklerinde, gün Anavarzanýn tepesinden aþýyordu:

ABC Amber LIT Converter


http://www.processtext.com/abclit.html
ABC Amber LIT Converter
http://www.processtext.com/abclit.html

Memed:

Burada duralým gece olsun da öyle çýkarýz.

Cabbar:

Ben yorgunluktan öldüm, dedi, uzandý. Sonra Memed de uzandý.

Kayalýklar yakýnlarýndaydý. Kayalýklardan inen yüzlerce, binlerce

ayak sesi geliyordu.

Memed ayaða kalkýp, baktý:

Göremedim, dedi. Köylüler bizi arýyorlar. Geçti. Arasýnlar aradýklarý

kadar. Kurtulduk demektir.

Cabbar uzandýðý yerden doðruldu:

Þimdi onlar bizi ne daðda, ne de bükte bulamayýnca, Azaplý,

Sumbas, kasaba kolunu tutacaklar, bizi pusuya düþürmek isteyeceklerdir.

Memed:

ABC Amber LIT Converter


http://www.processtext.com/abclit.html
ABC Amber LIT Converter
http://www.processtext.com/abclit.html

Öyleyse birkaç gün bekleriz, dedi.

Cabbar:

Kozan üstünden çýkarýz biz de daða, dedi.

Memed:

Sen o yolu bilir misin? diye sordu.

O yolu bilmem amma, o daðlarý bilirim. Anavarzaya çýkýnca her

taraf görünür.

Memed:

Haydi ortalýk iyice kararmadan çýkalým.

Cabbar:

Ayak sesleri kesildi.

Memed:

ABC Amber LIT Converter


http://www.processtext.com/abclit.html
ABC Amber LIT Converter
http://www.processtext.com/abclit.html

Bükün kýyýsýnda pusu kurmasýnlar?

Cabbar:

Yok caným, dedi. Nereden akýllarýna gelecek.

Memed:

Yürü öyleyse.

Karanlýk kavuþuyorduki, Anavarzanýn baþýna çýktýlar. Bazý yerlerde ipil

ipil yanan ýþýklarla gece içinde uzanýyordu. Ceyhan suyu kara

bir þerit kývrým kývrýmdý. Aktozlu köyü büyük bir duman çökmüþcesine

karanlýk karanlýk tütüyordu.

Memed gündoðdu tarafýný gösterip:

Burasý nere? diye sordu.

Cabbar:

Bozkuyu köyleri olacak, dedi.

ABC Amber LIT Converter


http://www.processtext.com/abclit.html
ABC Amber LIT Converter
http://www.processtext.com/abclit.html

Memed:

Oradan gitsek mi, diye sordu. Çok yakýn.

Cabbar:

Belki orayý da tutarlar. Ondan korkuyorum.

Memed:

Oradan gidelim, dedi. Gelecekleri varsa görecekleri de var.

Sonra Cabbara döndü. Cabbarýn yüzü, karanlýkta hayal meyal seçiliyordu.

Ne diyorsun Cabbar kardaþ, dedi, öldümola o melun?

Cabbar:

Sanmam, diye yanýtladý. Eðer içerde olsaydý, kaçmasaydý, tutuþunca

kendini dýþarý atardý. Hiç olmazsa baðýrýrdý.

Memed:

Belki birdenbire dumandan týkanýp ölmüþtür.

ABC Amber LIT Converter


http://www.processtext.com/abclit.html
ABC Amber LIT Converter
http://www.processtext.com/abclit.html

Cabbar:

Son zamanlara kadar kurþun sýkýyordu içerden. Týkanýp ölse onu

yapamazdý.

Memed:

Belki de birdenbire üstüne yanan bir duvar kepmiþtir. Tavan

çökmüþtür.

Cabbar:

Aaah keþke öyle olsaydý, dedi. Aaah keþke... Bunca çektiklerimiz boþa

gitmezdi.

Tepeden aþaðý doðru inmeye baþladýlar. Adamakýllý da acýkmýþtýlar.

15

Eski Çukurovayý eskiler anlatýrlardý. Ýnce Memedin eþkýyalýðý zamanýnda

doksanýný geçkin bir Koca Ýsmail vardý. O söylerdi. Yemyeþil, çimen yeþili

gözleri vardý Koca Ýsmailin. Çenesi bütün Türkmen çeneleri gibi ince, sakalý

ABC Amber LIT Converter


http://www.processtext.com/abclit.html
ABC Amber LIT Converter
http://www.processtext.com/abclit.html

seyrekti. Geniþ omuzlarý daha öyle, gençliðindeki gibi saðlam duruyordu.

Gözleri, þahin gözleri gibi keskindi.

Daha avcýlýðý bile býrakmamýþtý. Beli iki büklüm, tüfeði omzunda her

zaman ava giderdi. Yanýk Türkmen türküleri söyler, aþiret kavgalarýný

anlatýrdý. Ve her hikaye sonunda da kavgada aldýðý yarayý övünerek

gösterirdi.

Bazý köye sýðmaz olur, ev, köy ona dar gelirdi. Türkmenden

kalan ne varsa saklamak, eski Türkmeni ömrünün her saatinde yaþamak isterdi.

Bazý günler de tam coþardý. Sarhoþa dönerdi. Kendi eliyle bakýp

büyüttüðü tor, al tayýna biner, çamlý, kekik, yarpuz kokulu daðlara

doludizgin sürerdi. Eski Türkmenden gelen bir rüzgar gibiydi. Göçü,

sürgünü, Osmanlýyla büyük kavgayý söylerdi. Aynalý tüfek, derdi. Nakýþlý

dibek öter çadýrlarda. Derim evleri al yeþil donanýr. Al yeþil bir

renk cümbüþüdür iner Çukurovanýn düzüne...

Bundan elli altmýþ yýl öncesine kadar, diye baþlardý Koca Ýsmail. Baþlar

susmazdý. Bir aþk gibi, bir türkü gibi konuþurdu. Çukurova salt bataklýktý,

büklüktü. Yalnýz tepe eteklerinde el kadarcýk tarlalar...

Çukurovada in yok, cin yok: o zamanlar. Göç baþlardý gürül gürül,

Türkmen göçü... Çukurova bayramlýðýný giyerken. Yani soyunmuþ

ABC Amber LIT Converter


http://www.processtext.com/abclit.html
ABC Amber LIT Converter
http://www.processtext.com/abclit.html

aðaçlar, soyunmuþ toprak, soyunmuþ dünya donanýrken... Al yeþil,

göç kalkardý, gürül gürül. Alýrdýk göçü, aþardýk daðlarý, konardýk Binboðanýn

yaylasýna. Kýþ basarken de inerdik Çukurovanýn düzüne.

Büklerini, kamýþlýklarýný kaplan yaramaz. Bataklýk. Düzlüklerinde

yýlýn on iki ayýnda otlar dizde. Top top olmuþ cerenler gezerdi. Sürmeli

gözlü, ürkek cerenler... Cereni yavuz atlarla avlardýk. Atýn

yiðitliði ceren avýnda belli olur. Kamýþlarý kavak boyu uzar giderdi Çukurovanýn.

Göl kýyýlarýnda, berdilerin tozaklarý gün ýþýðý gibi ýþýk saçarak

dökülürdü sulara. Bütün Çukurova tepeden týrnaða nergis açardý.

Gece gündüz yelleri nergis kokardý Çukurovanýn. Bir belalý iþti Çukurova.

Akçadeniz dalga vururdu. Akköpüklü.

Aþiretler konardý oba oba. Dumanlar tüterdi oylum oylum. Osmaniye

Toprakkale düzünü, yani Ceyhan ýrmaðýnýn daðlara doðru düþen yukarý

yörelerini, deniz geçesini Tecirli aþireti yurt tutardý.

Onun alt yanýný, Ceyhanbekirli, Mustafabeyli, Ceyhan kazasýný Cerit

aþireti, Anavarzayla Hemite kalesi arasýný Bozdoðan aþireti, Anavarza

Kozan arasýný Lek Kürtleri, Sumbas suyu Toroslar arasýný Sumbaslý

aþireti, þimdiki Ekþiler köyüyle Kadirli arasýný da Tatarlý aþireti yurt

tutardý. Bazý bazý yerlerini deðiþtirdikleri de olurdu. Bozdoðan

Ceritin yerine, Cerit Bozdoðanýn yerine geçerdi. En zorlu aþiret Avþar

ABC Amber LIT Converter


http://www.processtext.com/abclit.html
ABC Amber LIT Converter
http://www.processtext.com/abclit.html

aþiretiydi. O, Çukurovada canýnýn istediði yere konabilirdi. Önüne geçen

olamazdý.

Benim þöyle böyle aklýma geliyor. Osmanlýyla bir kavga oldu.

Kozanoðlu derler bir Bey vardý. Þimdiki Kozanda otururdu. Baþta o,

bütün aþiretler Osmanlýyla dövüþtü. Osmanlý yeðin geldi. Kozanoðlunu aldý

götürdü. Avþarý da sürdü Bozoka. Darmadaðýn etti. Dadaloðlu türküsünü söyler

aþiret bozgununun. Bir de Kozanoðlu üstüne yakýlmýþ bir aðýt vardýr.

Koca Ýsmail, burada susardý. Göz çukurlarýna yaþ dolardý. Dudaklarý

titreyerek kalýn gür sesiyle Kozanoðlu aðýdýný söylerdi:

Çýktým Kozanýn daðýna

Karý dizleyi dizleyi

Yarelerim göz göz oldu

Cerrah gözleyi gözleyi

Olur mu böyle olur mu

ABC Amber LIT Converter


http://www.processtext.com/abclit.html
ABC Amber LIT Converter
http://www.processtext.com/abclit.html

Evlat babayý vurur mu

Padiþahýn askerleri

Bu dünya böyle kalýr mý

Kara Çadýr eðmeyinen

Ucu yere deðmeyinen

Ne kaçarsýn koç Kozanoðlum

Beþ yüz atlý gelmeyinen.

Ýþte bundan sonra aþiretleri zorlan Çukurovaya yerleþtirdi Osmanlý. Tarla

verdi, tapu çýkardý. Yaylaya çýkmayalým diye de dað yollarýna asker dikti.

Kimse yaylaya çýkamadý. Aþiret Çukurovada dökülü dökülüverdi. Kimi sýtmadan

kimi sýcaktan... Kýran girdi aþirete... Aþiretin Çukurovada yerleþip kalmaya

hiç niyeti yoktu. Osmanlýnýn verdiði bað çubuklarýnýn, aðaçlarýn köklerini

yakýp öyle dikiyorlardý. Ýþte bu yüzdendir ki, þimdi hiçbir köyde aðaç yoktur.

Sonra baktý ki Osmanlý, aþiret tüm kýrýlacak. Yazýn yaylaya çýkma izni verdi.

Sonra sonra aþiret de Çukurovaya yerleþmeye, yurt yerlerini köy yapmaya,

ABC Amber LIT Converter


http://www.processtext.com/abclit.html
ABC Amber LIT Converter
http://www.processtext.com/abclit.html

daha sonralarý da ekin ekmeye baþladý. Ondan sonradýr ki aþiret bozuldu.

Töreler kalktý. Devir döndü. Ýnsan miskinleþti. Osmanlýnýn dediði oldu.

Koca Ýsmail, aþiret lafý açýldý mý günlerce anlatýr, yorulmazdý.

Özgür bir dünyanýn özlemini çekerdi. Her sözünün baþý, Dadaloðlunu görmüþ

adamým ben, derdi. Bununla çok övünürdü.

Bin dokuz yüz on yedi, on sekiz, on dokuz, yirmi... Birinci

Dünya Savaþý, Osmanlýnýn yenilgisi. Bu sýralar Çukurova asker kaçaklarý,

eþkýyalarla dolu. Toroslarda eþkýyadan geçilmiyor.

Fransýz iþgal kuvvetleri Çukurovaya gelmiþtir. Eþkýya, asker kaçaðý,

yollusu yolsuzu, hýrlýsý hýrsýzý, kötü süt emmiþi, iyisi kötüsü, genci,

kocasý, cümle Çukurova halký birleþip düþmaný Çukurovadan atma

savaþýna katýlýyorlar. Düþman kovuluyor. Bütün yurttan da düþman

kovuluyor. Yeni bir yönetim geliyor, yeni bir çað açýlýyor.

On dokuzuncu yüzyýlýn sonlarýna doðru, iskandan yýllarca sonra,

þartlar yavaþ yavaþ halký topraða baðlanmaya mecbur kýlar. Toprak

yavaþ yavaþ deðer kazanýr. Ýskana bir türlü dövüþ kavga yanaþmak istemeyen

Türkmenler, yaylalarý býrakýp topraða sarýlýrlar.

Taze Çukurova topraðý bire kýrk, bire elli verir. Bu görülmemiþ

ABC Amber LIT Converter


http://www.processtext.com/abclit.html
ABC Amber LIT Converter
http://www.processtext.com/abclit.html

bir þeydir. Bin dokuz yüzden sonraki yýllarda Çukurovaya þöyle bir

bakacak olursak, bataklýklarýn az da olsa çekildiklerini, büklerin

yakýlýp tarla yapýldýðýný, bomboþ Çukurova topraðýnýn yarý yarýya deðilse

de, ona yakýn ekilmiþ olduðunu görürüz.

Yeni yönetim küçük derebeylerine, derebeyi artýklarýna, onlarýn

sýnýrsýz egemenliðine son vermeye çalýþýr. Zaten son yýllarda derebeylik

kendiliðinden çökmektedir. Onlarýn çoklarý topraða, mümkün olduðu kadar bol

topraða sahip olmak için savaþýrlar. Bunu baþarýrlar da. Fukara halkýn

elinden tarlalarýný almak için baþvurmadýklarý çare kalmaz. Kimisi kanun

yoluyla, kimisi rüþvetle, kimisi de zora baþvurarak. Halkla yeni zenginler

arasýnda bir boðuþmadýr baþlar. Zenginlerin topraklarý gittikçe büyür. Ýþte

bu sýralarda, topraðý için canýný diþine takýp vuruþan, hakkýný arayan halka

karþý daðlardaki eþkýyalar da bir zor silahý olarak kullanýlýr. Bunlar

daðlarda beslenir, yönetime karþý da korunurlar. Bu gerekli umara baþvurmadýk

hemen hemen hiçbir aða kalmaz. Daðlarda kendisine arka eþkýya bulamayan

aðalar da, yeni eþkýyalar çýkarýrlar daða. Bu yüzden Toroslar eþkýyayla dolup

taþar. Ovadaki, aðalarýn çýkarlarý bu sefer de daðlarda birbirleriyle

çarpýþmaya baþlar. Daðlardaki çeteler birbirlerine düþüp habire birbirlerini,

fukara halký öldürürler. Aðalarýn topraklarý büyür.

Ali Safa Bey fýkara düþmüþ bir aðanýn oðludur. Aða, yoksul düþmesine

karþýn oðlunu önce Adana Sultanisinde okutmuþ, sonra da Ýstanbul Hukuk

ABC Amber LIT Converter


http://www.processtext.com/abclit.html
ABC Amber LIT Converter
http://www.processtext.com/abclit.html

Mektebi Alisine göndermiþtir. Her ne sebeptense Ali Safa Bey, Hukuk Mektebi

Alisini yarýda býrakmýþ, gelip kasabada avukatlýða baþlamýþtýr. Bir sürü

iþlere girip çýktýktan sonra, aklý baþýna gelmiþ, sonra da dört elle topraða

sarýlmýþtýr.

Önce allem eder, kallem eder, yoksulluk yüzünden, babasýnýn

elinden çýkmýþ topraklarý köylülerden geri alýr. Toprak elde etmek hilesini

bulmuþtur artýk. Doymaz.

Köylüler de ilk iskandaki, yahut ondan sonralarýn köylüleri deðildir artýk.

Topraðýn altýn olduðunu anlamýþlar, topraklarýna dört elle sarýlmýþlardýr.

Köylülerle Ali Safa Bey arasýnda yýllarca süren bir savaþtýr baþlar. Ali Safa

Beyin it oðlu iz zekasý kendisini bu savaþta gösterir.

Türlü dolaplar çevirir, topraðý köylünün elinden almak için türlü çareler

bulur. Önceleri, iþe yarar usulü, iki köyü, üç köyü birbirine düþman etmek,

onlar birbirine düþmüþken, bir yaný tutup, onun yardýmýyla, öbür yanýn

tarlasýna el koymaktýr. Bu, en kolaydýr, çok da iþe yarar. Ama uzun sürmez.

Birbirlerine düþmüþ köylüler durumu anlayýp asýl düþmanlarýnýn kim olduðunu

bulurlar. Bulurlar ama iþ iþten geçmiþ, topraklarýnýn en az yarýsý ellerinden

çýkmýþtýr. Ali Safa Beyin çiftliði de iki üç köy arazisi kadar çoðalmýþtýr.

Yýllar yýlý türlü usuller, türlü çareler bulur Ali Safa Bey. Her usul,

ABC Amber LIT Converter


http://www.processtext.com/abclit.html
ABC Amber LIT Converter
http://www.processtext.com/abclit.html

her çare bir iki yýl içinde keþfedilir. Ama; her þeye karþýn Ali Safa

bey karlý çýkar. Her yýl sonunda çiftliði biraz daha, biraz daha büyür.

Durum o kerteye gelir ki, sonunda Ali Safa Beyin bütün iplikleri

pazara çýkar. Artýk hiçbir köylü Ali Safa Beyin tuzaðýna düþmez.

Bütün mümkünü, çareleri kesilmiþtir. Ama Ali Safa Bey gene de bir

amarýný bulur.

Bu sýralar daðlarda eþkýyalar vardýr. Asker kaçaklarý, soyguncular,

Kanlýlar, baþkaldýranlar... Ali Safa Bey bunlardan çýkar saðlamaya

bakar bu sefer de. Daðdaki bir iki çetebaþýyla anlaþýr. Bir iki adamýný

da daða çýkarýr. Eþkýyalarý köylülerin baþýna musallat eder. Artýk Ali

Safa Beyin astýðý astýk, kestiði kestiktir. Yüreði varsa kýmýldasýn bir

tek köylü bundan sonra!... Bir gecede evi yýkýlýr, karýsý kaçýrýlýr, iþkencelerle

öldürülür. Bunlarý yaptýranýn Ali Safa Bey olduðunu herkes bilir.

Ali Safa Beyin bu yüzden kýlýna bile hile gelmez. Candarmalar eþkýyalarýn

peþine takýlýp vurulurlar.

Ali Safa Beyin bu usulünü, olaðandýr ki, öteki aðalar da uygularlar.

Bundan sonradýr ki, Çukurova topraklarý kana bulanýr. Önüne gelen, önüne

geleni vurmaya baþlar. Vuran vuraný... Daðlardaki eþkýyalar da ikiye, üçe,

beþe, ona ayrýlýp birbirlerine düþerler. Bir gecede birkaç çete birden

ortadan kalkýp; birkaç çete birden türer.

ABC Amber LIT Converter


http://www.processtext.com/abclit.html
ABC Amber LIT Converter
http://www.processtext.com/abclit.html

Yalnýz Gizik Duran, Kürt Reþit, Cötdelek gibi kendi baþlarýna

buyruk eþkýyalar, aðalarýn kýþkýrtmalarýna aldýrmamýþlar, eþkýyalara ve

aðalara karþý fakir halký ellerinden geldiði kadar korumaya çalýþmýþlardýr.

Toroslarda ünlenmiþ nice kanlýnýn adý saný unutulduðu halde

bunlarýn türküleri, daha dilden dile dolaþýr.

Ýnce Memedin daða çýkýþý bu zamana, aðalarýn çýkarlarý uðruna

daðlarda eþkýyalarýn birbirlerini yedikleri, Çukurovada, topraðý zorla

elinden alýnmýþ köylülerin inim inim inledikleri zamana rastlar.

Ali Safa Beyin yirmi bin dönümlük topraðý ilk yýl otuz bin dönüme çýkar.

Sonraki yýllarda ise durmadan artar. Otuz beþ bin, kýrk bin,

kýrk beþ bin, elli bin... Elli bir bin... Topraksýz kalan köylüler

de, toptan, Ali Safa Beyin yarýcýsý olurlar. Irgadý olurlar; kendi

topraklarý üstünde.

Ali Safa Bey uzun boylu, boyuna parlak çizmeler giyen, kalýn kara

kaþlý, is rengine çalan bir tuhaf esmer yüzlü bir adamdýr. Elindeki gümüþlü

kýrbacýyla her zaman parlak çizmelerini döver.

Bugün günlerden salý. Kalaycý çetesinin cephanesi kalmadý diye

haber gelmiþ. Cephanenin Suriyeden gelmesine daha bir hafta var.

ABC Amber LIT Converter


http://www.processtext.com/abclit.html
ABC Amber LIT Converter
http://www.processtext.com/abclit.html

Ali Safa Bey þaþkýn, telaþlý. Büyük konaðýnýn içinde sinirli sinirli durmadan

dolanýyor. Düþünüyor. Ama durmadan, zincirleme düþünüyor.

Birkaç yýl daha sabretmeli. Vayvay köyünün de topraklarýný elde edinceye

kadar. Sabretmeli. Sonra Ankataya tel üstüne tel, kasaba halký

hükümete isyan etti, daðlarý eþkýyalar aldý, hükümet yok mu? diye feryatlar...

Hele bir iki yýl daha sabretmeli. Bre Kalaycý çetesi!...

Karýsý sedirde oturmuþ, kocasýnýn geliþ gidiþlerine, gümüþlü kýrbacýný

parlak çizmelerine vuruþuna hayran bakýyordu. Kýzdýðý zaman,

içinde tutamadýðý gizli sýrlarýný, planlarýný karýsýna söyler, boþalýrdý.

Her zamanki gibi, gene yineledi:

Haným, dedi, ne yapacaðým biliyor musun?

Haným:

Söyle.

Her zaman böyle baþlardý.

Ne yapacaðým, biliyor musun? Usandým vallahi... Usandým. Canýmdan

bezdim. Bunlarýn elinden. Her Allahýn günü cephane. Her Allahýn günü karakol...

ABC Amber LIT Converter


http://www.processtext.com/abclit.html
ABC Amber LIT Converter
http://www.processtext.com/abclit.html

Usandým. Köylüler birleþmiþler dün, Kaymakama çýkmýþlar, usandýk

eþkýyalardan, malýmýz, canýmýz, ýrzýmýz yerde bizim, demiþler. Tel çekecek

olmuþlar Ankaraya... Ben gittim önlerine geçtim. Kasabamýzý lekelemeyin dedim,

büyüklere karþý. Daha iki yýl sabretmeli, yoksa ben memnun muyum onlardan?

Vayvay köyünü de, geçireyim bir ele. Ne yapacaðým, biliyor musun avrat?

Kadýn baþýný evet makamýnda salladý.

Toplayacaðým köylüleri baþýma, tel üstüne tel Ankaraya. Ýsyan

çýktý diyeceðim. Daðlarý eþkýya aldý. Küçük bir eþkýya hükümeti kuruldu.

O zaman hükümet bir alay, yahut bir dað fýrkasý gönderecek buraya,

seninkiler tamam. Yakalayacaklar hepsini. Koca Kürt isyanýný

bastýrdý bu hükümet, iki çarýk çürük eþkýyaya hele hele... Telgrafçýya

tembih ettim, eþkýyalar hakkýnda, kasabayý lekeleyecek hiçbir

telgrafý çekmeyecek Ankaraya... Hiçbirisini... Amma. iki yýl sonra Vayvay

topraklarý geçince elime... Ben bilirim o eþkýyalara yapacaðýmý...

Sustu, daldý. Bir zaman dalgýn, baþý yukarda, evin içinde dolaþtý

durdu.

Kapý açýlýnca, Ali Safa Bey dalgýnlýðýndan ayýktý. Kapýyý açan hizmetçi,

hemen geri kapatýp koþa koþa yukarý çýktý:

ABC Amber LIT Converter


http://www.processtext.com/abclit.html
ABC Amber LIT Converter
http://www.processtext.com/abclit.html

Baþý gözü sarýlý bir adam, dedi. Seni görmek istiyor. Sakallarý

uzun.

Ali Safa:

Gelsin, dedi.

Baþý gözü sarýlý adam ofluyarak, kendisini getirdi sedirin üstüne

attý:

Selamünaleyküm Ali Safa Beyefendi biraderim, dedi.

Ali Safa:

Aleykümselam.

Adam:

Ali Safa Bey, dedi, senin baban, benim en iyi arkadaþýmdý.

Senin ocaðýna düþtüm, dedi. Abdi senin ocaðýna düþtü. Kurtar beni

bu beladan. Bir koca köyü yaktý, gözümün önünde. Ocaðýna düþtü

babanýn arkadaþý Abdi senin. Ocaðýna düþtüm. Ali Safa Bey dedim de

geldim. Kurtar beni bu beladan. Ayaklarýný öpeyim, kurtar beni.

ABC Amber LIT Converter


http://www.processtext.com/abclit.html
ABC Amber LIT Converter
http://www.processtext.com/abclit.html

Kurtar bu beladan. Babanla hukukumuz ileriydi, kardeþ gibiydik,

kardeþten de ileriydik. Tabanlarýný öpeyim, kurtar beni.

Ali Safa gülümsedi:

Bu telaþýn ne? dedi. Hele azýcýk yornuðunu al. Konuþuruz sonra.

Abdi Aða:

Daha telaþýn ne, diye soruyorsun. Ben telaþ etmeyim de kimler

telaþ etsin, Ali Safa Bey? Herif baþýmýn üstünde Azrailin kýlýncý gibi

dolanýyor. Benim yüzümden bir kocaman köyü yaktý. Koskocaman

Aktozlu köyünü. Ben telaþ... Tabanlarýný öpeyim Ali Safa Bey kurtar

beni. Kurtar bunun elinden. Kurtar Ali Safa Bey. Abdi Emmin sana

kurban olsun. Uyku dünek yok bana. Herif Azrailin kýlýncý gibi baþýmýn

ucunda. Yok bana. Uyku dünek yok.

Ali Safa Bey:

Abdi Aða, diye yarý alay, yarý ciddi sordu. Duydum ki bu

senin Ýnce Memed, el kadar bir çocukmuþ.

Abdi Aða:

ABC Amber LIT Converter


http://www.processtext.com/abclit.html
ABC Amber LIT Converter
http://www.processtext.com/abclit.html

Yalan yalan, diye ayaða kalktý. Yalan, kavak kadar uzamýþ

þimdi. Evi yakarken gözümlen gördüm. Ýkimiz kadar, kocaman.

Yalan yalan! Çocukluðundaydý. Þimdi ikimiz kadar var. El kadar

adam bu iþleri yapabilir mi hiç? Dev kadar, kocaman o melun.

Ali Safa Bey:

Sen merak etme Aða, diye onu yüreklendirdi. Bir çaresini buluruz.

Kahveni iç hele!

Abdi Aða hizmetçinin getirdiði kahveyi eli titreyerek aldý. Ortalýða tatlý

bir kahve kokusu yayýldý. Höpürdeterek içmeye baþladý.

Ali Safa Beyin karýsý gelip, Abdi Aðanýn yanýndaki sedire oturdu:

Geçmiþ olsun Aða, dedi. Duyduk da sana yüreðimiz yandý.

Neler de gelmiþ baþýna! Vay Abdi Aða! Ali Safa Bey o gavurun hakkýndan gelir

inþallah. Sen hiç küþüm çekme.

Köy yandý yanalý, Abdi Aða bir hoþ olmuþtu. Boyuna konuþuyor,

olayý, yangýný anlatýyordu. Ama önüne kim gelirse. Dinlesin, dinlemesin

habire anlatýyordu. Dinleyenler Abdi Aðaya acýyorlar, Ýnce Memedi

ABC Amber LIT Converter


http://www.processtext.com/abclit.html
ABC Amber LIT Converter
http://www.processtext.com/abclit.html

lanetliyorlardý. Kaymakamý, karakol komutaný, candarmasý, katibi, memuru,

kasabalýsý, köylüsü, herkes Abdi Aðayla hemdert...

Abdi Aða baþýndan geçeni öyle aðlayarak anlatýyordu ki, acýmamak

elde deðildi.

Kadýný karþýsýnda, kendini dinlemeye hazýr görünce, içinden ýlýk,

ýlýk, sevince benzer, neþeye benzer bir rahatlýk geçti. Abdi Aðanýn

yüzü, geceyi anlatmadan önce öyle bir hale, öyle bir periþan, öyle bir

acýklý hale geliyordu ki, konuþmasýna bile gerek kalmadan, olaný

biteni insan onun yüzünden okuyuveriyordu.

Kadýn:

Hepiciðimizin yüreði yandý. Kaymakamýn hanýmý dün bize geldiydi. Dedi ki,

Kaymakam küplere binmiþ... Ateþ saçýyormuþ. Onu, demiþ, mutlak yakalamak

gerek. Bir koca köy yakýlýr mý? Kaymakam Beyin hanýmý seni görmeyi de

arzuluyordu. Yangýndan kaçýp kurtulan adam nasýl adam acaba diyordu.

Hepiciðimizin yüreði yandý. Ali Safa Beyin þu Vayvay köyü iþi bitsin, onlara

gösterecek. Bir tek eþkýya koymayacak daðlarda. Hepiciðimizin yüreði yandý

Abdi Aðam sana.

Ali Safa Bey, evin o duvarýndan o duvarýna, gümüþlü kýrbacýný

ABC Amber LIT Converter


http://www.processtext.com/abclit.html
ABC Amber LIT Converter
http://www.processtext.com/abclit.html

parlak çizmelerine vura vura gidip geliyordu.

Abdi Aðanýn yüzü gerildi, dudaklarý titredi:

Aaah, diye baþladý. Aaah! Benim haným kýzým, þu benim baþýma gelenler.

Þu benim baþýma gelenler kul olanýn baþýna gelmemiþtir.

Aaah! Benim hatun kýzým. Güzel kýzým. Veli benim yiðenimdi. Fidan

gibi, dal boyluydu Velim. Hatçe onun niþanlýsýydý. Hatçeyi kaçýrmýþ

bu kafir. Varsýn kaçýrsýn. Bize ne. Ýki gönül bir olunca samanlýk seyran

olur. Benim Velime kýz mý yok? Elini sallasa ellisi. Ben beþ

köyün aðasýyým. Babam, dedem de aðasý. Yiðenimin niþanlýsýný kaçýrdý ama,

gelsin gene köyde otursun, dedim. Kalmasýn el aralýklarýnda. Benim

köylümün hepsi benim oðlum demektir. Besle kargayý da gözünü

oysun derlerdi. Ýnanmazdým. Merhametten maraz gelir, derlerdi,

inanmazdým. Nene gerek senin. Akýlsýzlýk bende. Kalsýn kaçtýðý yerde.

Sürüm sürüm sürünsün el içinde. Aldým yýlaný, can düþmanýmý getirdim köye.

Yiðenimin niþanlýsýný kaçýraný affettim de köye getirdim.

Sonra yiðenimi öldürdüler. Beni de yaraladýlar. Az daha ölüyordum.

Þu benim yaptýðým iyiliðe bakýn. Onun kötülüðüne...'

Kadýn:

Vay Abdi Aða, vay, dedi. Bu insanlara iyilik yapýlmaz. Bizim

ABC Amber LIT Converter


http://www.processtext.com/abclit.html
ABC Amber LIT Converter
http://www.processtext.com/abclit.html

Safa Bey hiç mi hiç kimseye iyilik yapmaz.

Abdi Aða:

Yapmamalý, iyilik yapmamalý imiþiz ama geçti. Beni vurduktan

sonra o nankör, o ekmek bilmez, o yediði sofraya býçak sokan, kaçtý

eþkýyalara karýþtý. Varsýn gitsin dedim Allah belasýný versin. Eþkýya mý

olur, kaçak mý, ne olursa olsun. Bir gün bir haber geldi ki beni

öldürmeye ahdetmiþ. Köye doðru çetesiyle geliyor. Yaa hatun kýzým, çetesiyle

geliyormuþ. Benim için diyormuþ ki, onun kanýný þerbet gibi içeceðim

diyormuþ. Bak benim ettiðim insaniyetliðe, bak onun yaptýðý

melunluða! Ne ister bilmem ki benim gibi ihtiyardan? Zaten ayaðýmýn biri

çukurda. Namazýnda, ibadetimdeyim. Ben ne karýþýrým dünya iþlerine. Baktým ki

köye gelecek o melun, beni öldürecek. O melundan her þey umulur. Kaçtým

köyden. Evimi, yurdumu yuvamý býraktým, kaçtým oradan. Aktozlu köyünden

Hüseyin Aða, bizim akraba olur, geldim onun evine sýðýndým. Keþke

sýðýnmasaymýþým. Yüzümden koca bir köy yandý kül oldu.

Kadýn:

Keþke, dedi, keþke bizim eve geleymiþsin. Bu iþler olmazdý.

Ne bilirim kýzým. Böyle yapacaðý o melunun aklýmdan bile geçmezdi.

ABC Amber LIT Converter


http://www.processtext.com/abclit.html
ABC Amber LIT Converter
http://www.processtext.com/abclit.html

Aklýmýn köþeciðinden. Keþkeee... Kýzýma deyim, koca köy yandý kül oldu.

Fakir fukara çýrýlçýplak açýklarda kaldý. O sersefil çocuklara adamýn yüreði

parça parça olur. Yiyecek ekmekleri yok. Giyecekleri yok. Aç kalacaklar bu

kýþ. Öküzleri, hayvanlarý da yandý çoðunun. Benim yüreðim, hiç kimseye deðil

de o sabi çocuklara yanýyor.

Yanýyor iþte. O çocuklarý, o fýkara köylüleri gördüm de kendi durumumu

unuttum. Topal Aliyi köye gönderdim. Bu fýkara yiyecek buðday getirsin,

diye. Bir yanýyor ki yüreðim, bu fýkaralara. Benim yüreðim hep fýkaralara

yanar. Yanar iþte! O gavur bizim köyü de yakar diye korkuyorum. Alýþtý bir

sefer. Yakar mý yakar. Yakar da kül bile eder. Kül bile... Kýzýma deyim,

yerimi haber almýþ benim o canavar, almýþ çetesini, baktým gece yarýsý bir

ses geldi. Beni istedi. O olduðunu hemen anladým. Zaten bir gece evvel

rüyasýný görmüþtüm. Bana ayan olmuþtu. Yüreðime týp etti. Hüseyin Aða, beni

vermedi dýþarý.

Verir mi? Bunun üstüne, o melun kapýyý ele aldý, ver etti kurþunu.

Hüseyin Aðaya, çoluk çocuðunu al dýþarý çýkar, dedi. Hüseyin Aða

alýp çocuklarýný dýþarý çýktý, gece yarýsý. Ne yapsýn fýkara! Benim teslim

olmamý söyledi. Olmadým. Ýçerden kendimi korudum. Bu sefer eve ateþ verdi.

Koca ev gür gür yanýyor. Kapýyý üç kiþi ele almýþ, kurþunluyorlar. Kapýdan

çýkamam. Baþka çýkacak delik de yok. Dumanýn, ateþin içinde dört dönüyorum.

Bir kere niyetlendim, kendimi dýþarý atayým, yok dedim sonra, onun elinden

ABC Amber LIT Converter


http://www.processtext.com/abclit.html
ABC Amber LIT Converter
http://www.processtext.com/abclit.html

gitmedense cayýr cayýr yanayým. Üstüme yalýmlar düþüyor. Kýrmýzý yalýmlar.

Duman sardý. Dört yanýmý... Kapýyý da göremiyorum gayri. Karanlýk bir duman

içinde kaldým. Boðuluyordum. Dört yanýmý bir cayýrtý aldý. Kendimi

oradan oraya atýyorum, oradan oraya. Kurtuluþ umudum kesildi. Baþýma yalým,

ateþ parçalarý yaðýyor da yaðýyor. Ölüm, dedim, ölüm. Çocuklarým dedim,

köylülerim dedim. Ben olmasam beþ köyün beþindeki köylüler de acýndan

ölürler. Fýkara köylülerim dedim. Sonracýðýma, kýzýma deyim, bir tarafým

tutuþtu. Baþým yandý. Can havliyle kendimi attým yere... Ben böyle can

telaþýnda dört dönerken ateþin içinde, kulaðýma, Abdi Aða, Abdi Aða! diye

bir ses geldi. Hüseyin Aðanýn büyük karýsýnýn sesi bu. Yangýnda beni arýyor.

Buradayým bacý, dedim. Gel, dedi, þu çinkolu yere. Sarayým seni þu

yorgana.

Beni yorgana iyice sardý. Yorgan kocaman bir yorgan. Ben de ne

kadarým zaten? Aldý koltuðunun altýna çýkardý dýþarý. O gavur da beni

þimdi çatýr çatýr yandý biliyor. Hëseyin Aðanýn büyük karýsý olmasaydý

çatýr çatýr yanardým. Cayýr cayýr... Görselerdi vururlardý zaten beni.

Akýl etmediler.

Kadýnýn gözleri yaþ ile dolmuþtu:

Ýyi ki akýl etmemiþler Aða, dedi, yoksa seni öldürürlermiþ o gavurlar.

ABC Amber LIT Converter


http://www.processtext.com/abclit.html
ABC Amber LIT Converter
http://www.processtext.com/abclit.html

Abdi Aðanýn da göz çukurlarýna yaþ dolmuþtu. Ha boþandý, ha

boþanacak.

Sonra da, dedi, Hüseyin Aðanýn evi yanýncaya kadar beklediler. Ev yandý

kül oldu. Bu sefer de köyde ne kadar ev varsa teker teker

dolaþýp ateþ verdiler. Hüseyin Aðanýn evi neyse ne. Onu benim için

yaktýnýz. Bir de Hüseyin Aða zengin. Evinin yerine birkaç gün içinde

bir ev dikiverir. Ya melunlar, ya dinsiz imansýzlar öteki

evlerden, fakir fýkaranýn evlerinden ne istersiniz? Bu kýþ önü; çýrýlçýplak,

evsiz barksýz korsunuz fýkaralarý? Yaktýnýz Hüseyin Aðanýn evini, savuþun

gidin bre Allahsýzlar: Fukara köylü size ne yaptý? Hiç kimseye deðil de þu

fakir fukaraya yanýyor yüreðim.

Kadýn:

Bu kýþ, dedi, fukaralar tiril tiril titreyecekler. Evsiz

barksýz. Yiyeceksiz de... Þu Vayvay köyü iþi bitsin, Ali Safa Bey bir tek

eþkýya koymayacak daðlarda. Tel üstüne tel çekecek Ankaraya... Ýsmet Paþaya...

Tel üstüne tel... Kara asker gelecek. Böyle candarma deðil...

Hepsini birem birem toplayýp asacaklar. Köy yakarlar mý? Bizim

halimizi hiç sorma Abdi Aða. Yýllar yýlý onlarý biz besleriz. Ali Safa

Beyin kazandýðýnýn hepsi eþkýyalarýn. Cephanelerine gider. Þu Vayvay iþi de

bitsin!

ABC Amber LIT Converter


http://www.processtext.com/abclit.html
ABC Amber LIT Converter
http://www.processtext.com/abclit.html

Ali Safa Bey dalgýn dalgýn daha gidip geliyordu. Karýsýnýn, þu

Vayvay iþi de bitsin, dediðini duydu. Birden ayýktý. Geldi kadýnýn

kolundan tuttu:

Ne diyordun Aðaya? Ne diyordun?

Abdi Aða:

Zarar yok Ali Safa Bey, biz yabancý deðiliz, dedi. Zarar yok.

Senin baban benim kardeþimden de ileriydi.

Kadýn:

Ya, diye suçlu suçlu söylendi, yabancý saysaydým Abdi Aðayý,

söyler miydim öyle þeyleri hiç?

Ali Safa Bey, pot kýrdýn, büyük bir hata iþledin dercesine kadýnýn

gözlerinin içine baktý:

Sen yürü odaya git, diye çýkýþtý. Bizim Aðayla gizli konuþacaklarýmýz

var.

ABC Amber LIT Converter


http://www.processtext.com/abclit.html
ABC Amber LIT Converter
http://www.processtext.com/abclit.html

Kadýn suçlu suçlu, piþman, kalktý baþka bir odaya gitti.

Ali Safa Bey gülümseyerek, Abdi Aðanýn yanýna oturdu. Elini dizine koydu:

Çok düþündüm Aða, dedi. Çok düþündüm. Bu Ýnce Memed,

öyle yenir yutulur gibi deðil. Korkmakta hakkýn var. Hükümetten,

köylüden korkmadan, bir koca köyü yakan adamdan korkulur. Bir

haftadýr, bütün daðlar candarmaya, adama kesti. Yok. Bulunmuyor.

Aktozlu köyünden tam elli kiþi peþinde. On beþ tane köyden seçilmiþ

iyi silah kullanan adam var peþinde. Bulamýyorlar. Bu adamdan korkulur.

Bu adamý ortadan kaldýrmak zor.

Abdi Aða renkten renge giriyor, bir kýzarýyor, bir bozarýyordu. Ali

Safa Beyin eline sarýldý:

Ne yaparsan yap da, bunun elinden beni kurtar. Yarýn gelir Çukurovada ne

kadar köy varsa yakar. Ne yaparsan yap.

Ali Safa Bey:

Zor olacak Abdi Aða, zor olacak, ama ne yapalým!

Abdi Aða:

ABC Amber LIT Converter


http://www.processtext.com/abclit.html
ABC Amber LIT Converter
http://www.processtext.com/abclit.html

Ne yaparsan yap!

Ali Safa Bey:

Bu adamýn çaresine bakmaya çalýþýrým. Ama senden bir isteðim

olacak...

Abdi Aða:

Ýsteðin baþým üstüne. Canýmý iste Ali Safa Bey. Canýmý iste kardeþliðimin

oðlu. Senin için vereyim, diye heyecanla ayaða kalktý.

Ali Safa Bey elinden tutup geri oturttu.

Saðol Aða, dedi. Bilirdim beni sevdiðini. Sakýn aklýna bu iþ

için senden karþýlýk istiyorum gelmesin. Sakýn ha! Gelecekse hiç söylemem.

Ben Ýnce Memedin icabýna bakacaðým. Sakýn aklýna bunun karþýlýðý olarak

gelmesin.

Abdi Aða gene ayný taþkýnlýk, ayný heyecanla:

Gelmez, gelmez, dedi. Vallahi gelmez. Benim sevgili kardeþliðimin oðlu,

Ali Safa Bey.

ABC Amber LIT Converter


http://www.processtext.com/abclit.html
ABC Amber LIT Converter
http://www.processtext.com/abclit.html

Ali Safa Bey bir zaman susup düþündükten sonra, baþýný kaldýrdý,

Abdi Aðanýn gözlerinin içine baktý:

Biliyorsun ki Aðam benim de baþýmda türlü türlü iþler var. Çok

þükür son yýllarda gailem azaldý. Azaldý azaldý ama, þu Vayvay köyü

arazisi davasý bana uyku uyutmuyor.

Abdi Aða ayný heyecanla:

Ben bilirim, dedi. Vayvay köyünün cümle arazisi senin babanýndý.

Baban eker biçerdi. O öldüðünde, sen mektepteydin. Vayvay

köylüleri geldiler yerleþtiler. Senin elindeki tapu, daha evvel ben

sana söylemedim mi, Vayvay köyünün arazisini tüm içine alýr. Bunu ben

de, bizim beþ köyün halký da, Aktozlu köyü de, herkes bilir. Sen onun

için hiç küþümlenme. Abdi Emmin o iþin üstesinden gelir. Tarla iþlerini

sen sana býrak. Altý ayda Vayvay tarlalarý senin olacak.

Ali Safa Bey:

Aða, dedi, sakýn ha, aklýna karþýlýk olarak istediðim, gelmesin.

Abdi Aða:

ABC Amber LIT Converter


http://www.processtext.com/abclit.html
ABC Amber LIT Converter
http://www.processtext.com/abclit.html

Yok, yok, diye baþýný salladý. Yok yok.

Ali Safa:

Tümünü sürgün ettim köyden, korkularýndan köye basamýyorlar. Hepsi Yüreðir

topraðýna kaçtý. Gene de vazgeçmiyorlar.

Abdi Aða:

Sen onu Abdi Aða Emmine býrak. Böyle iþler, benim iþim. Bak

nasýl gelirim üstesinden!

Ali Safa Bey:

Bir hafta sonra cephane geliyor Suriyeden.

Abdi Aða:

Gelince?

Ali Safa Bey:

ABC Amber LIT Converter


http://www.processtext.com/abclit.html
ABC Amber LIT Converter
http://www.processtext.com/abclit.html

Kalaycý çetesine havale edeceðim onu.

Abdi Aða:

Abdi senin gözlerine kurban oðul, dedi, kalktý.

Ali Safa Bey misafir kalmasýný istedi. Fakat Abdi Aða bu sýralar

onda misafir kalmayý matluba muvafýk görmedi: Hatta:

Bugünlerde el içinde birbirimizle konuþmayalým bile, dedi. Ne

olur, ne olmaz.

16

O gece sabaha kadar, durmadan, koþarcasýna yürüdüler. Tan yeri

ýþýrken soluk soluða Akçaçamýn kayalýklarýný tuttular. Yol boyunca

hiç konuþmamýþlardý. Bir tek sözcük bile. Akçaçamýn kayalýklarýna

çýktýklarýnda, bir taþýn üstüne oturup, doðan güne karþý bir duman

içinde kalmýþ Çukurovanýn düzüne baktýlar. Duman usul usul açýlarak,

köyler, yollar, tepeler, parlayan kývrým kývrým ýrmak, çaylar göründü.

Kuþluða doðru, ovada azýcýk bir sis, bir buðu kalmadý. Ova pýrýl

pýrýl, her aðacý, her taþýyla önlerine serildi. Tarlalar, ekilmiþ

ABC Amber LIT Converter


http://www.processtext.com/abclit.html
ABC Amber LIT Converter
http://www.processtext.com/abclit.html

ekilmemiþ, renk renk, kara, kýrmýzý, boz topraklar yanlarýndaymýþ gibi

açýldý.

Cabbar:

Baksana Memed, diye sessizliði ilk olarak bozdu. Dün akþam

iþte oradaydýk.

Memed, baþýný ona doðru döndürmeden:

Oradaydýk.

Cabbar, Memedin bu durgunluðuna ne diyeceðini þaþýrdý. Sustu.

Ama, nedense hep konuþmak istiyordu. Ýçinden bir þeyler dürtüyordu

onu.

Anavananýn dibine bak! Ahacýk þurasý, þu kapkara görünen yer,

bük. Þurasý, üstünde bir þeyler uçuþuyor gibi duran yer de, Aðcasazýn

bataklýðý... Aktozlu köyünün daha dumaný tütüyor. Oylum oylum tütüyor.

Ta göðe yükseliyor. Gördün mü?

Memed, boynunu büktü:

ABC Amber LIT Converter


http://www.processtext.com/abclit.html
ABC Amber LIT Converter
http://www.processtext.com/abclit.html

Görüyorum, diye bezgin bezgin karþýlýk verdi.

Cabbar çabuk çabuk heyecanla sordu:

Ne düþünüyorsun Memed? dedi. Çok efkarlýsýn.

Memed:

Yandý mola o gavur? O azýlý? Onu düþünüyorum. Bir de Aktozlu köyünün

fukarasýna kadirlik oldu. Ne yapayým, diye düþünüyorum.

Cabbar:

Düþünme, dedi. Olan oldu bir kere.

Memed:

Olan oldu.

Cabbar:

Sarý Ümmete kadar gidelim. Bu gece orada kalalým. Yarýn daðlara

çekiliriz.

ABC Amber LIT Converter


http://www.processtext.com/abclit.html
ABC Amber LIT Converter
http://www.processtext.com/abclit.html

Memed, gözleri parlayarak:

Bir de ne düþündüm biliyor musun Cabbar?

Cabbar:

Yok.

Memed:

Varacaðým Dikenli düzüne. Beþ köyün yaþlýlarýný toplayacaðým

baþýma. Diyeceðim ki, Abdi Aða yok artýk. Elinizdeki öküzler sizindir.

Ortakçýlýk, mortakçýlýk yok. Tarlalar da sizindir. Ekin ekebildiðiniz

kadar. Ben daðda oldukça, bu böyle sürüp gidecek. Vurulursam baþýnýzýn

çaresine bakarsýnýz. Sonra köylüyü baþýma toplayýp, çakýrdikenliði

yaktýracaðým. Çakýrdikenliði yakmadan kimse çift koþmayacak.

Cabbar, gözleri yaþararak:

Ýþte bu iyi, dedi. Aðasýz köy! Herkesin kazandýðý, herkesin olacak.

Memed:

ABC Amber LIT Converter


http://www.processtext.com/abclit.html
ABC Amber LIT Converter
http://www.processtext.com/abclit.html

Herkesin kazandýðý... diye gülümsedi.

Cabbar:

Elimizde silah, topraklarý bekleriz.

Memed:

Bir þey daha yapmalýyýz.

Cabbar:

Ne yapmalýyýz? diye meralda, heyecanla sordu. Ne yapmalýyýz?

Memed:

Bilmiyorum kardaþ ya, dedi. Mutlaka bir þey yapmalýyýz.

Cabbar:

Ne yapmalýyýz?

ABC Amber LIT Converter


http://www.processtext.com/abclit.html
ABC Amber LIT Converter
http://www.processtext.com/abclit.html

Memed:

Þu Aktozlu köyünün fakir fukarasýna kadirlik oldu. Mutlak bir

þeyler yapmalýyýz. Bizim yüzümüzden evleri yandý.

Cabbar:

Kadirlik oldu ama, ne yapmalýyýz?

Memed:

Ne yapmalýyýz?

Cabbar, gerinerek ayaða kalktý. Uzun bacaklarý, geniþ omuzlarý

çelik tel gibi gerildi. Memed de gerinerek kalktý. Yüzü iyice yanmýþtý.

Derisi kemiklerine yapýþmýþ denecek kadar zayýflamýþtý. Yüzünde hiç

bir yorgunluk izi gözükmüyordu. Yürüyüþünde, konuþmasýnda, her

hareketinde bir saðlamlýk, bir temkin, bir atiklik belli

oluyordu. Eþkýya olduðundan beri çok deðiþmiþti.

Ayaða kalkýnca, kafasýnda, o sarý parýltý güneþten þavkýdý, çoðaldý,

büyüdü.

ABC Amber LIT Converter


http://www.processtext.com/abclit.html
ABC Amber LIT Converter
http://www.processtext.com/abclit.html

Cabbar, dedi, dudaklarýný tatlý tatlý yaladý. Herkesin kazancý

kendinin olacak. Bekçisi de biz. Herkesin topraðý olacak.

Cabbar:

Bekçisi de biz. Herkesin topraðý olacak!

Kayanýn doðu yanýna inip, Memed önde, Cabbar arkada keçi yoluna

düzüldüler.

Cabbar:

Belki de candarmalar ardýmýzdadýr.

Memed:

Ardýmýzdadýrlar. Onun için ormanlýða gireceðiz.

Cabbar:

Ýyi olur.

Memed:

ABC Amber LIT Converter


http://www.processtext.com/abclit.html
ABC Amber LIT Converter
http://www.processtext.com/abclit.html

Þu tarla meselesi aklýma geldi geleli, hiç ölmek istemiyorum.

Cabbar:

Ölmek mi? diye sordu. Sesinde bir ürperti vardý.

Memed:

Ölmek, dedi. Recep Çavuþ gözünün önüne geldi. Þu Recep

Çavuþ, diye sözünü sürdürdü. Onun ne türlü bir adam olduðunu

bir türlü anlamadým gitti. Ölürken bile bize iyilik yapmak istedi.

Köyün yandýðýna da seviniyordu. Bu adama bir türlü aklým ermedi.

Hem herkesi seviyordu. Hem de herkese düþmandý. Köy yandý, sevindi.

Köye iyilik yapsak gene sevinirdi gibime geliyor.

Cabbarýn burnu havadaydý. Havayý kokluyordu. Çam aðaçlarýný

kokluyordu. Aðzýnda bir çam çöpü vardý. Geveleyip duruyordu.

Bana da öyle geliyor, dedi.

Memed:

Yüreðim yerinden kopacak gibi. Bir hoþum. Baþým dönüyor. Sevineyim mi,

ABC Amber LIT Converter


http://www.processtext.com/abclit.html
ABC Amber LIT Converter
http://www.processtext.com/abclit.html

aðlayayým mý bilemiyorum. Arada kaldým. Þu toprak meselesi... Köylü buna ne

der, kim bilir!

Cabbar:

Kim bilir! dedi.

Usuldan esen yel, pýnar kokularý, yarpuz kokularý getiriyordu.

Ümmetin evinin üst baþýna, ormandan, kayalýklardan yürüyerek

geldiklerinde gün aþýyordu.

Memed:

Gün batsýn da öyle gidelim, Sarý Ümmete.

Cabbar:

Öyle gidelim.

Oturdular. Derin derin soluk aldýlar. Tere batmýþlardý.

Gün battý, ortalýk karardý. Duman içinde kalmýþ Çukurovanýn

üstüne kara bir perde indi. Gökyüzü yýldýzlarla örtülüydü. Yýldýzlar

döþenmiþ gibi üst üsteydiler. Doðudaki bir yýldýz kümesi kývýlcýmlanýr

ABC Amber LIT Converter


http://www.processtext.com/abclit.html
ABC Amber LIT Converter
http://www.processtext.com/abclit.html

gibiydi. Arada bir, bir yýldýz akýyordu. Yýldýzlar akýp, karþý daðýn ardýna

gidiyorlardý çoðunluk...

Kalktýlar, Sarý Ümmetin evine geldiler.

Memed, usul bir sesle:

Ümmet kardaþ, hiþt! Ümmet kardaþ.

Ýçerden uzun süre ses gelmedi. Sonra kapý açýldý Ümmet dýþarý

çýktý. Karanlýktakilerin Memedle Cabbar olduðunu anladý, þaþýrdý,

korktu. Bir þey söyleyemedi. Aðzýnda uzun zaman bir þeyler geveleyip

durdu.

Memed:

Merhaba Ümmet kardaþ, ne var, ne yok? diye hatýr sordu.

Ümmet:

Susss! dedi.

Memed iþi anladý.

ABC Amber LIT Converter


http://www.processtext.com/abclit.html
ABC Amber LIT Converter
http://www.processtext.com/abclit.html

Ümmet kulaðýna eðildi.

Düþün arkama, dedi. Düþün arkama da sizi daða götüreyim.

Burasý dolu.

Cabbar:

Acýmýzdan öldük Ümmet, dedi.

Ümmet:

Az durun öyleyse, dedi. Ýçeriye girdi. Bir on dakika kaldýktan

sonra geri çýktý:

Haydi yürüyün, gidelim.

Ümmetin arkasýndan yürüdüler. Daðýn doruðuna doðru kayalýklardan sekerek,

ormanýn aðaçlarýný yordamlayarak, bir, bir buçuk saat yürüdüler.

Ümmet bir aðaçlýkta soluk soluða durdu:

Bre ocaðýnýz bata, diye baþladý. Bu olacak iþ mi hiç? Koca bir

Çukurova köyünü yakmýþsýnýz! Böyle iþ olur mu hiç? Buna Gizik

ABC Amber LIT Converter


http://www.processtext.com/abclit.html
ABC Amber LIT Converter
http://www.processtext.com/abclit.html

Duran bile cesaret edemezdi. Nasýl yaptýnýz?

Cabbar:

Ne var, ne yok, sen onu söyle hele Ümmet?

Ümmet bir açýklýkta soluk soluða durdu.

Hiç! Ne olsun,dedi. Dokuz on köyün silahlýsý, belki bin kiþi

var. Bir bölük de candarma, iki günden beri daðý taþý sarmýþlar, sýçanýn

deliðine bile bakýyorlar sizi bulmak için. Bir ele geçerseniz

bugünlerde bir parçanýz bile bulunmaz. Sizi un gibi ufalarlar. Bir

koskoca Çukurova köyü!... Görülmüþ iþ mi bu? Haydi diyelim köyü yaktýnýz

yakmaya...'

Ümmet burada sustu.

Memed:

Yaktýk yakmaya?... diye sesi boðularak sordu.

Ümmet gene sustu.

ABC Amber LIT Converter


http://www.processtext.com/abclit.html
ABC Amber LIT Converter
http://www.processtext.com/abclit.html

Memed, gene sordu:

Yaktýk yakmaya?...

Ümmet:

Hiiç, dedi. Yaktýnýz yakmaya...

Memed:

Yaktýk yakmaya?...

Ümmet iþin özünü kesin öðrenemediði için, lafý deðiþtirmeyi

daha uygun buldu:

Yaktýnýz yakmaya... dedi, durdu. Bir yalan uyduramýyordu.

Birden kafasýnda þimþek gibi çaktý: Bari o dinsizi öldürebildiniz

mi?

Cabbar:

Hüseyin Aðanýn eviyle birlikte, o cayýr cayýr yandý.

ABC Amber LIT Converter


http://www.processtext.com/abclit.html
ABC Amber LIT Converter
http://www.processtext.com/abclit.html

Ümmet:

Þurada maðara gibi bir kovuk var. Buraya kimse gelmez. Takipçiler

çekilinceye kadar kalacaksýnýz. Buradan kýpýrdamayýn. Topal

Aliyi sorarsanýz, o Deðirmenolukta. Yarýn size yemek getiririm.

Buradan çýkayým demeyin.

Çukurun baþýna geldi:

Ýþte burasý, dedi. Girin içeri. Eðer takipçiler sizi bulurlarsa,

aþaðý yana, yani Çukurovadan yana kaçayým demeyin. Öldüðünüz

gündür. Doruða doðru çekilin. Doruðu aþýnca, etekte Keþiþ Çayýna

yetiþirsiniz. Allahaýsmarladýk.

Ümmet gittikten sonra onlar da, kovuðun aðzýna oturup, yemeklerini

çabuk çabuk yediler.

Cabbar:

Ben kovuða girip uyuyacaðým, dedi. Eðer dayanamayacak

kadar uykun gelirse, beni uyandýr.

Memed karþýlýk vermedi.

ABC Amber LIT Converter


http://www.processtext.com/abclit.html
ABC Amber LIT Converter
http://www.processtext.com/abclit.html

Memedin kafasýnda sarý ýþýltý akýyor babam akýyordu. Sarý pýrýltý,

yalp yalp eden ýþýltýlý kývrým kývrým bir ýrmak gibi Memedin kafasýnda

mutlu bir çaðýltýyla dolanýyordu.

Herkesin topraðý herkesindir. Abdi Aða ölse de ölmese de herkesindir.

Çakýrdikenliði bir ateþ almýþtýr. Ateþler, çakýrdikenlikte son

hýzla koþuyorlardý. Ateþler, yüksek yerden akan suyun hýzýyla, çakýrdikenliðin

düzüne akýyor... Kasýrga, bir top ateþi önüne katmýþ, gecenin

karanlýðýnda, düzlüðü dolanýyor. Dikenli düzünde on, on beþ gün, bir

ay, bu ateþ kümesi habire dolanýr. Sonra bir gün, bakýyorsun ki, ateþ

sönmüþ, bütün Dikenli düzü kömür karasýna kesmiþtir.

Dikenli düzünden türküler geliyor. Her bucaktan bir oynak

türkü geliyor. Çiftçiler çiftleri koþmuþlar, bacaklarýný ne çakýrdikeni

dalýyor, ne bir þey... Rahat...

Mutlak Deðirmenoluk köyünde düðün olacaktýr. Büyük bir bayram. Durmuþ Ali,

o töm töm haliyle, bir bacaðýný ta baþýnýn üstüne kadar kaldýrýp tek ayaðýyla

bir acayip oyun oynayacaktýr, alem gülecektir. Recep Çavuþ duysaydý bu iþi

sevinirdi. Ne çare ki, þimdi Anavarzanýn bükünde yatýyor.

Derken Memedin içine korkuya benzer bir þeyler girdi. Binden

ABC Amber LIT Converter


http://www.processtext.com/abclit.html
ABC Amber LIT Converter
http://www.processtext.com/abclit.html

fazla köylü! Bu inanýlmaz bir iþtir. Binden fazla silahlý köylünün ne iþi

var bu daðlarda? Bu görülmüþ iþ deðil. Bir köy yanmýþ. Yanmýþsa onlarýn

neyine gerek? Bir bölük de candarma! Aldýrma. Olursa olsun.

Yüreðindeki korku silindi, geçti gitti. Þimdi öyle hissediyor ki,

bin beþ yüz olsun, iki bin olsun. Olsun oðlu olsun. Korku yok. Üzerinde de

üç yüzden fazla kurþun var. Hiçbirisini boþa salmayacaðýndan, yaþamakta

olduðundan emin olduðu kadar emin.

Sabaha kadar az çok bunlarý düþündü. Hatçe de hiç aklýndan çýkmýyordu.

Onu da düþündü. Mapusaneyi düþündü. Yüreði burkuldu.

Bu kadar felaketin bir arada, bir insanýn baþýna nasýl gelebileceðine

þaþtý. Çok az küfrederdi. Hýþýmla küfretti.

Cabbar uyandýðýnda gün kuþluktu. Gözleri güneþte kamaþarak:

Beni neden uyandýrmadýn Memed? diye sordu.

Uykum gelmedi.

Cabbar:

Bir lokma ekmek yiyelim. Sen de uyu.

ABC Amber LIT Converter


http://www.processtext.com/abclit.html
ABC Amber LIT Converter
http://www.processtext.com/abclit.html

Memed:

Olur.

Cabbar çýkýný getirdi açtý. Peynirle taze soðan vardý. Peynirle taze

soðaný yufkaya sarýp, dürüm yaptýlar. Aðýr aðýr yemeye baþladýlar. Yemeklerini

yedikten sonra, karþýki kayanýn altýndan bir su akýyordu, ona varýp, aðzý

aþaðý, yere serilircesine yatýp içtiler.

Memed:

Þuraya, güneþe yatayým, dedi.

Cabbar:

Yat.

Memed, baþýný kor komaz gitti. Bir çocuk gibi. Yüzü bir çocuk

masumiyetiyle rahattý. Gün gelip tepeye dikilince uyandý.

Terlemiþti. Gerindi. Kayanýn dibinden kaynayan suda yüzünü yýkadý. Açýldý.

Cabbar:

ABC Amber LIT Converter


http://www.processtext.com/abclit.html
ABC Amber LIT Converter
http://www.processtext.com/abclit.html

Bu Ümmet, bize bir iþ etmesin?

Memed:

Bir iþ etmesin?

Cabbar:

Kim bilir?

Memed:

Edemez, edemez ama, biz buradan gidelim. Deðirmenoluðu tutalým.

Cabbar:

Pusuya düþersek?...

Memed:

Eþkýya pusuya düþmez. Eþkýya pusuya düþürür.

Cabbar:

ABC Amber LIT Converter


http://www.processtext.com/abclit.html
ABC Amber LIT Converter
http://www.processtext.com/abclit.html

Ümmeti bekleyelim.

Memed:

Bekleyelim. Haber vermeden olmaz.

Bir saat sonraydý ki aþaðýda, çalýlýklarýn arasýndan bir çýtýrdý duydular.

Kendilerini kayalarýn ardýna attýlar. Ses gittikçe büyüyordu. Çýtýrtý

yaklaþtý. Çamýn arkasýndan Ümmet çýktý. Onlarý tam siper görünce gülümsedi.

Memed de gülümsedi.

Ümmet:

Umudu kestiler, dedi. Dönüyorlar! Ben de onlara dün Anavarzanýn

düzünde vukuat çýkaran eþkýya, bugün Akarcanýn daðýný tutamaz dedim.

Cabbar:

Ýyi söylemiþsin Ümmet kardaþ, dedi.

Ümmet Ýnce Memedin elinden tuttu:

ABC Amber LIT Converter


http://www.processtext.com/abclit.html
ABC Amber LIT Converter
http://www.processtext.com/abclit.html

Seni, dedi, caným kadar sevdim kardaþ. Ýyi yaptýn. Senin yoluna çoluðum

çocuðum, karým, hepsi kurban.

Cabbar:

Yaktýk. Cayýr cayýr yaktýk, diye övündü.

Ümmet buna karþýlýk, hiçbir þey söylemedi.

Memed:

Ümmet kardaþ, herkesin ektiði toprak, herkesin olursa nasýl

olur? diye sordu.

Ümmet:

Çok iyi olur, dedi.

Memed:

Herkesin çift sürdüðü öküz, kendisinin olursa nasýl olur?

Ümmet:

ABC Amber LIT Converter


http://www.processtext.com/abclit.html
ABC Amber LIT Converter
http://www.processtext.com/abclit.html

Ondan iyi þey dünyada bulunmaz.

Memed:

Çakýrdikenliði iyice yaktýktan sonra çift koþulursa nasýl olur

Ümmet kardaþ?

Ümmet:

çok iyi...

Ümmetin getirdiði ekmek çýkýnýný Cabbar elinden aldý, beline

baðladý.

Saðlýcakla kal Ümmet, dediler.

Ümmet:

Baþýnýz daralýrsa bana gelin. Sizi kardaþým gibi korurum. Seni

çok sevdim Memed, dedi.

Memed:

ABC Amber LIT Converter


http://www.processtext.com/abclit.html
ABC Amber LIT Converter
http://www.processtext.com/abclit.html

Saðol.

Önde yürüyen Memed durdu. Cabbar da onun yanýna gelince

durdu. Memed, sol eliyle Cabbarýn silahý tutan elini sýktý. Göz göze

geldi. Durup, öylecene bakýþtýlar.

Memed:

Kardaþ, dedi, bir seviniyorum, bir seviniyorum ki þu iþe...'

Cabbar:

Ben de...

17

Karadut köyü Ceyhan ýrmaðýnýn kýyýsýna düþer. Ceyhan ýrmaðý

Karadut köyünün önünde ovaya yayýlýr, geniþler, bir göl gibi büyür,

durgun görünür. Buralarda, Ceyhan ýrmaðý on yýlda, on beþ yýlda

yatak deðiþtirir, saða sola yalpa vurur. Gittiði yerlerde bolca mil

býrakýr. O yüzdendir ki buralar, Çukurovanýn öteki yerlerinden daha

verimlidir. Topraðýna paha biçilmez.

ABC Amber LIT Converter


http://www.processtext.com/abclit.html
ABC Amber LIT Converter
http://www.processtext.com/abclit.html

Ali Safa Beyin son ele geçitdiði çiftlik, Karadutla sýnýr sýnýradýr.

Çiftliðin topraklarýnýn yarýdan çoðu Ermenilerden kalmadýr. Gerisi

de Karadut köylülerinden zorla, hileyle alýnmadýr. Karadut köylüleriyle

Ali Safa Bey arasýndaki anlaþmazlýk yýllardýr sürer gider.

Birbirlerinin izlerine kurþun sýkarlar. Ali Safa Beyin verimli Karadut

topraklarýna musallat oluþu, hileyle epey topraðý da ele geçiriþi uzun bir

hikaye, daha doðrusu bir maceradýr. Bu iþ, Ali Safa Beyin hilekarlýðýnýn,

ihtirasýnýn ölçüsüz, engel tanýmaz olduðunu gösterir. Bir avuç

toprak için Ali Safa Beyin nelere kadir olduðunu da anlamýþ oluruz.

Sarý Bekir Karadut köyündendi. Köyün tek okuryazar adamýydý

da. Kasaba mektebinde okuduðu sýralar, zekasýyla ün salmýþtý. Yürekliydi,

ataktý, doðruydu. Aðzýndan yalan namýna yalan çýkmamýþtý.

Uzun boylu, sýrým gibiydi. Güleç yüzlü, çocuk gibi saf, temizdi.

Bekir, Ali Safa Beyin karþýsýna dikilen bir engeldi. O olmamýþ

olsaydý Ali Safa Bey Karadut köyünün tarlasýnýn tümünü çiftliðine

katabilirdi. Önüne dað gibi dikildi. Kendi tarlasýný, köylüsünün tarlasýný

savundu. Öteki köylülere hiç benzemiyordu. Köylüler onu çok seviyorlar,

dediðinden çýkmýyorlardý. Uzun yýllar, Ali Safa Bey ona hiçbir

kötülükte bulunamadý. Köylülerle arasýndaki davalar sürüp gidiyordu.

Köylü bir türlü alt olmuyordu. Vakta ki... Evet vakta ki...

ABC Amber LIT Converter


http://www.processtext.com/abclit.html
ABC Amber LIT Converter
http://www.processtext.com/abclit.html

Çetebaþý Kalaycý Osman, onun amcasý oðlu olurdu. Ýþe yaramazýn,

serserinin biriydi. Üstelik de Ali Safa Beyin itiydi. Köyde

ne olur, ne biterse Ali Safa Beye ulaþtýrýyordu. Köylü onu hiç sevmiyordu.

Zaten çok çok da köyde kalmýyordu Kalaycý. Kalaycýlýðý da terk eylemiþ,

Ali Safa Beyin çiftliðine yanaþmýþtý. Köylünün hayvanlarýný çalýyor,

ekinlerine ateþ veriyor, her türlü namussuzluðu yapýyordu. Köylünün burasýna

gelmiþti ama, ne yapsýnlar, bir yanda Bekir Efendinin hatýrý, bir yanda Ali

Safa Beyin korkusu... Bir yanda da ite bulaþma sakýncasý vardý.

Bekir Efendinin düðünü oluyordu. Davullar, zurnalar veryansýn

ediyordu. Köy dönüyordu. Bütün köy halay çekiyor, türkü söylüyordu.

Köydeki her ev, bir düðün eviydi. Bekir Efendisi evleniyordu köyün.

Düðünün son gecesiydi. Düðün evinin önünde üç el silah atýldý.

Ortalýk karýþtý. Bekir Efendi vurulmuþtu. Kalaycý vurmuþtu. Gelini,

eli kýnalý kaldý. Kalaycý da karanlýða karýþýp soluðu daðlarda aldý.

Kalaycýnýn Sarý Bekir Efendiyi vurmasýnýn türlü sebepleri üstünde duruldu.

Ne olursa olsun, durup dururken, Kalaycýnýn Bekir Efendiyi tam düðün gecesi

vurmasý þaþýlacak bir iþti. Bunu hiç kimse beklemiyordu. Köylüler hep bir

aðýzdan:

Körolasý, Bekir Efendi gibi adama kýyýlýr mý? diyorlardý. Körolasý...

ABC Amber LIT Converter


http://www.processtext.com/abclit.html
ABC Amber LIT Converter
http://www.processtext.com/abclit.html

Türlü sebepler sayýp döküyorlardý. Kimisi, Ali Safa Bey teþvik

etti, para verdi, vurdurdu Bekir Efendiyi, diyordu. Kimisi,

kýzý seviyordu. Bekir Efendiyle evlenmesini götüremedi de ondan, diyordu.

Kimisi, serserinin biridir, aklý öyle esmiþtir, çekmiþtir

silahýný vuruvermiþtir, sýrf Kalaycý, Bekir Efendiyi vurdu desinler diye,

diyordu.

Kimisi de, bunlar Kalaycý Osmaný yakýndan tanýyanlar, çocukluklarýndan

beri Kalaycý Osman, Bekir Efendiyi çekemiyordu. Kalaycýnýn

Ali Safa Beye yardým etmesi bile Bekir Efendinin köylüyü tutmasý yüzündendi...

Bekiri bir türlü çekememiþti. Evlenmesi, köylünün de Bekiri bu kadar

sevmesi, bu iþi ona yaptýrdý, diyorlardý. Her neyse, gerçekten Kalaycýnýn

Bekir Efendiyi vurmasý için hiçbir sebep yoktu. Yukardaki düþüncelerin hepsi

birden Kalaycý için doðru olabilirdi. Kalaycýnýn týynetinde sayýlanlarýn hepsi de


vardý.

Bundan sonradýr ki Kalaycý, Ali Safa Beyin elinde bir korku, yýldýrma

silahý kesildi. Daðda ne kadar ipten kazýktan kurtulmuþ varsa

baþýna topladý. Bir bela, bir afet gibi, Çukurovadaki Ali Safa Beye

karþý gelen fýkaralarýn baþýna çullandý. Ali Safa Beyin hasýmlarýnýn iflahýný

kuruttu.

Her þeye karþýn, Ali Safa, Bekir Efendi vurulduktan sonra bile

Karadut köyünden bir karýþ toprak alamadý. Kalaycý köye gelemiyordu. Eþkýya

ABC Amber LIT Converter


http://www.processtext.com/abclit.html
ABC Amber LIT Converter
http://www.processtext.com/abclit.html

deðil, her yaný ateþ olsa, Karadut köylüsü adam yerine koymuyordu Kalaycýyý.

Çekinmiyordu ondan.

Günlerden beri Çukurova çalkalanýyordu. Ýnce Memed adý, dilden dile

dolaþýyordu. Köy yakan, ocaklar söndüren Ýnce Memed! Ýnce Memed, Aktozlu köyü

yandýktan sonra dillere destan olmuþtu. Aktozlu köyünü görmeye gelenin hesabý

yoktu. Aktozlunun kadýnlarý, çocuklarý birbirlerine, onlarý görmeye gelen

yöre köylülerine Ýnce Memedi anlatýyorlardý. Dev gibi bir adamdý. Bir

kocaman çam kütüðünü ateþleyip eline almýþ evden eve yakarak dolaþýyordu.

Köyün içinde yel gibi dolanýyordu. Yaktýðý evlerden birisi sönecek olsa,

yetiþip ateþi basýyordu. Bir görseydiniz Ýnce Memedi! Gecenin karanlýðýnda

gözlerinden ýþýklar saçýyordu. Boyu, bir kavak gibi uzuyor, bir

kýsalýyordu. Kurþun da geçmiyordu ona. Önüne gelen kurþun sýkýyor kar


ettiremiyordu.

Baþka baþka köylerde, baþka baþka biçimlerde, baþka baþka yorumlarla Ýnce

Memed üstüne hikayeler anlatýlýyor babam anlatýltyordu.

Ali Safa Bey, Muallimin Baðýnda, her zamanki buluþtuklarý maðarada

buluþup, Kalaycýya, Ýnce Memedi ortadan kaldýrma önerisini

yapýnca, Kalaycý buna çok sevindi. Ama sevincini belli etmedi:

Bu iþ zor iþ Ali Safa Bey, dedi. Zor iþ. Böyle bir adamla baþa

ABC Amber LIT Converter


http://www.processtext.com/abclit.html
ABC Amber LIT Converter
http://www.processtext.com/abclit.html

çýkýlmaz.

Ali Safa Bey:

Çukurovada Ýnce Memed adý dillere destan. Vuracaksan böylesini vur da

namýn dünyayý alsýn. Fýrsat bu fýrsat! Ýnce Memedi de ortadan kaldýrýrsan

gayri Çukurova bizim demektir.

Kalaycý:

Zor, dedi.

Ali Safa:

Korkma, diye omzuna vurdu. Epey de ötekinden çýkacak.

Kalaycý:

Zor ama, bir bakalým. Belki bir yolunu buluruz.

Ali Safa Bey:

Bulmalýsýn mutlak. O ne kadar cesur olsa da daha yenidir. Daðlarýn

ABC Amber LIT Converter


http://www.processtext.com/abclit.html
ABC Amber LIT Converter
http://www.processtext.com/abclit.html

huyunu bilmez: Bir tuzaða düþürürsün, tamam.

Kalaycý:

Bakalým, dedi.

Ali Safa Beyden ayrýlýp arkadaþlarýna gelince:

Ýþ çýktý, dedi. Epey de yolu var. Kolay da...

Arkadaþlarý Kalaycýnýn gözlerine baktýlar.

Kalaycý:

Ýnce Memed derler biri türedi ya, hani Aktozlu köyünü yakan.

Onu ortadan kaldýracaðýz. Yolu açýk. Ne kadar istersen o kadar.

Ýnce Memedi vurmak Kalaycý çetesi için ekmek yemek, su içmek

kadar kolaydý.

Daða çýktý çýkalý Kalaycýnýn ortadan kaldýrdýðý çete üçü buluyordu. Sarý

Bekir Efendi de içinde, vurduðu adamlarýn sayýsýnýn kýrký geçtiði

söyleniyordu.

ABC Amber LIT Converter


http://www.processtext.com/abclit.html
ABC Amber LIT Converter
http://www.processtext.com/abclit.html

Kalaycý Osman kýsaboylu, yeþil, yýlan yeþili gibi, yahut da çakýra

çalan, bir tuhaf soðuk, ölüm gibi donuk gözlü birisiydi. Seyrek sakallarý

kirpi oku gibi dik dik, sarý yüzüne çakýlmýþtý. Geniþ omuzlarýna

bakarak, boynu inceydi. Bir de bütün boynu ateþte kýzartýlmýþ gibi

kýpkýrmýzýydý. Cepleri sýrma iþlemeli mavi þalvar giyiyordu. Saðlý sollu

bütün bedeni fiþeklerle donatýlmýþtý. Bacaklarýnda bile fiþeklik baðlýydý.

Fiþeklikler de iþlemeliydi. Ta uzaktan par par ediyordu. Saðlý

sollu bir sürü sapý sedef tabancalar, kamalar, hançerler... Göðsünde de bir

dürbünü vardý. Aynalý dürbün. Baþýndaki mor fesinin altýnda sarý kakülleri

iki kaþýn arasýna dökülüyordu.

Atýlgan deðildi, cesur da deðildi. Hilekardý. Çarpýþtýðý, takip ettiði

hiçbir insanla yüz yüze çarpýþmamýþ her zaman arkadan vurmuþtu.

Onun yaptýðý hilekarlýk, kurduðu tuzak akla hayale gelmezdi. Ali Safa

Beyin aleti gibi görünüyordu. Gerçekten aletiydi. Bir bakýma da Ali

Safa Bey ona aletlik ediyordu. Þimdiye kadar candarmayla ancak

bir iki kere karþýlaþmýþtý. Candarma, onun takibine çýktý mýydý, Ali Safa

Beyin kurduðu haberci aðý derhal Kalaycýya yetiþiyordu. Kalaycý kýþlarý

da Ali Safa Beyin evinde, kendisi için yaptýrdýðý özel odada mükellef bir

hayat sürüyordu. Yalnýz odada sýkýldýðý zamanlar, daða çýkýyor,

çetesinin baþýna geçiyordu. Çete de çok rahattý. Kar bastýrdýðý zaman

sarp bir dað köyüne yerleþiyorlar, gelsin kuzu, gitsin kuzu keyif

ABC Amber LIT Converter


http://www.processtext.com/abclit.html
ABC Amber LIT Converter
http://www.processtext.com/abclit.html

sürüyorlardý. Bunca serbestlik, bunca rahat hep Ali Safa Beyin

yüzündendi. Bu yüzdendir ki Ali Safa Bey, öl desin ölürlerdi.

Kalaycý sordu:

Ýçinizde Ýnce Memedi tanýyan var mý?

Horali belini bir aðaca dayayýp gözlerini yummuþtu. Doðruldu:

Ben iyi tanýrým, Aða, dedi. Deli Durdu çetesinde beraberdik.

Kalaycý:

Yanýma gel öyleyse Horali! diye çaðýrdý.

Horali kalktý geldi. Kalaycý onu iki omzundan tutup salladý:

De bakalým, nasýl adamdýr, bu Ýnce Memed?

Horali yutkundu, dudaklarýný siler gibi yaptý:

Þöyle bakarsan hiçbir þeye benzetemezsin. Kýsacýk, incecik, koca

kafalý, büyük gözlü, yirmi yaþýnda gösteren, hep düþünceli duran bir

ABC Amber LIT Converter


http://www.processtext.com/abclit.html
ABC Amber LIT Converter
http://www.processtext.com/abclit.html

çocuktur. Onun kurþun attýðýný görmeyen, bir çatýþmada yanýnda bulunmayan

kim olduðunu anlayamaz. Bir niþan atar ki, meteliði vurur.

Çeteye geldiði gün -Deli Durduyu bilirsin, ne kadar iyi kurþun attýðýný

da bilirsin- Ýnce Memed, ondan iyi attýydý. Þimdi artýk iðnenin

deliðinden geçiriyordur. Çok atiktir. Yörük çadýrý kavgasýnda istese

Deli Durduyu, hepimizi vururdu. Vurmadý. O böyle adam olmasaydý, Deli Durdu

onun hakaretinin altýnda kalýr mýydý? Deli Durdu korkuyordu ondan...

Kalaycý:

Amma da övdün Horali, övdün ha övdün. Seni övücü baþý mý

tuttu Ýnce Memed?

Horali:

Yok, dedi. Anlat, dedin Ýnce Memedi, ben de bildiðimi gördüðümü

anlattým. Ýþte böyle bir adam Ýnce Memed.

Kalaycý topraða oturdu. Baþýný iki eli arasýna aldý, düþünmeye

baþladý.

Bir saat mi, iki saat mi ne geçti, Horaliyi yeniden çaðýrdý.

ABC Amber LIT Converter


http://www.processtext.com/abclit.html
ABC Amber LIT Converter
http://www.processtext.com/abclit.html

Beni iyi dinle Horali, dedi. Ýnce Memed sana güvenir mi?

Horali:

Güvenmez.

Kalaycý:

Niye?

Deli Durduya karþý koyduðunda, ben Deli Durdudan taraf çýktým.

Bundan ne çýkar?

Güvenmez. Zaten o hiç kimseye, babasýna bile güvenmez. Yanýndaki Cabbara

bile güvenmez.

Kalaycý:

De sende, dedi, dünkü eþkýyayý baþýmýza Gizik Duran ettin.

Horali:

ABC Amber LIT Converter


http://www.processtext.com/abclit.html
ABC Amber LIT Converter
http://www.processtext.com/abclit.html

Bilirim onu.

Kalaycý:

Bilmez ol, diye çýkýþtý.

Sinirlendiði zaman burnunu karýþtýrýr, burnundaki kýllarý çekerdi.

Gene öyle yapýyordu.

Sen demek istiyorsun ki, Ýnce Memed ne tuzaða düþer, ne vurulur?

Horali:

Öyle demek istemedim. Tuzaða düþmez adam olmaz. Ne de olsa

Ýnce Memed, daha acemidir. Tuzaðýn biçimine bakar.

Kalaycý:

Sana güvenirim Horali, dedi. Sen her iþin üstesinden gelirsin.

Senin gibi de tecrübeli eþkýya kalmadý daðlarda. Bunu sana havale

edeceðim.

ABC Amber LIT Converter


http://www.processtext.com/abclit.html
ABC Amber LIT Converter
http://www.processtext.com/abclit.html

Horali:

Et ama Aða, onlar iki kiþi.

Kalaycý:

Öteki kim? diye sordu.

Uzun Cabbar.

Kalaycý:

Allah için Uzun Cabbar, temiz çocuk. Babayiðit çocuk.

Horali:

Ne gelir elden? O da onunla gidecek.

Kalaycý:

Gitsin, dedi.

Sonra birden:

ABC Amber LIT Converter


http://www.processtext.com/abclit.html
ABC Amber LIT Converter
http://www.processtext.com/abclit.html

Bana bak Horali kardaþ, dedi, onun bulunduðu yeri buluruz.

Sen gidersin onu bizim çeteye davet edersin. Bu olmazsa baþka bir

çaresine bakarýz.

Horali:

Belki davete gelir de bu iþi kolayca hallederiz. Belki gelir.

Tuzaðý muzaðý akýl etmez o.

Kalaycý:

Tamam mý?

Horali:

Tamam.

Kalaycý:

Yerini çabuk bulabilir miyiz ola? Belli bir yeri var mý?

Horali:

ABC Amber LIT Converter


http://www.processtext.com/abclit.html
ABC Amber LIT Converter
http://www.processtext.com/abclit.html

Daha yeni fýkaracýk, diye gülümsedi. Nereden yeri olsun! Ama

bulmasý kolay. Ben onu bulurum.

18

Günlerdir kaça saklana, aç yol yürümüþlerdi. Ormanlýklý, kayalýklý

daðlar aþmýþlardý. Yorgunluktan ölüyorlardý. Ýkisi de sýrtlarýndaki

cephane yükünün altýnda iki büklümdü. Elleri de titriyordu. Üþümüþ

gibi.

Karanlýk, kapkara çökmüþtü. Yýldýzlar seyrekti. Ýpileþiyordu. Yýldýzlar

sabaha karþý üþürler. Sabah yaklaþýyordu.

Gürültü birdenbire patlayýnca Cabbar irkildi:

Ne o? diye þaþkýnlýkla sordu.

Memed:

Suyun gözü, dedi. Hani ilk geldiðimizde...

Cabbar:

ABC Amber LIT Converter


http://www.processtext.com/abclit.html
ABC Amber LIT Converter
http://www.processtext.com/abclit.html

Bildim, diye karþýlýk verdi. Öyleyse azýcýk oturalým baþýnda.

Memed:

Olmaz.

Bütün yorulmasýna, bitmesine bakmayarak birazcýk olsun bir

yerde durmuyor, habire yol alýyordu.

Soluk soluða:

Ne var yani Cabbar kardaþ dedi, iþte geldik. Bir nefes alýyor

duruyor. Sonra baþlýyordu. Ne var yani. Köye gidince dinleniriz.

Köye þafak atmadan girmek gerek. Yaaa Cabbar kardaþ. Bu kadar yol

yürüdük de... Þimdicik varýrýz köye. Öyle deðil mi Cabbar kardaþ?

Cabbar:

Aldýrma, dedi.

Bunun üstüne Memed de bir daha konuþmadý. Köye yaklaþtýkça

daha hýzlý yürüyordu. Cabbar da arkasýndan yetiþmek için var gücünü

ABC Amber LIT Converter


http://www.processtext.com/abclit.html
ABC Amber LIT Converter
http://www.processtext.com/abclit.html

harcýyordu.

Þafaðýn yerinde iðne iðne ýþýklar belirirken, köye girdiler. Birkaç

köpek gürültüyle onlarý karþýladý. Memed, oralý bile olmadý. Bütün

hýzýyla dimdik yürüdü. Durmuþ Alinin evine geldi:

Durmuþ Ali Emmi! Durmuþ Ali Emmi.

Durmuþ Ali hemen karþýlýk verdi:

Sen misin Ýnce Memedim?

Benim.

Geliyorum Ýnce Memedim. Hoþ geldin yavrum. O gavuru niceyledin? Duyduk ki

Aktozlu köyünü yakmýþsýn. O gavur da içinde çatýr çatýr yanmýþ.

Kapý açýlýnca Memed heyecanla sordu:

Kim getirdi bu haberi size? Köylü hep duydu mu?

Durmuþ Ali:

ABC Amber LIT Converter


http://www.processtext.com/abclit.html
ABC Amber LIT Converter
http://www.processtext.com/abclit.html

Hepiciðimiz duyduk yavru. Eline saðlýk. Hepiciðimiz sevindik.

Ölüme sevinilmez ya, hak etti. Avradý bile sevindi. Ettiðini buldu,

dedi. Bir damla yaþ bile dökmedi. Gelin içeri yavrularým.

Birden, kendine geldi. Merakla sordu:

Öteki arkadaþýnýzý, hani ihtiyarý nettiniz?

Memed, içini çekerek:

Sorma!...

Durmuþ Ali:

Allah rahmet eylesin. Ben size þimdi ocaðý yakarým. Açsýnýz herhalde.

Memed, sorusunu unutmamýþtý:

Durmuþ Ali Emmi, dedi, kim getirdi size bu haberi?

Durmuþ Ali:

Duydun mu yavru? diye sordu. Duydun mu olan iþleri, Topal

ABC Amber LIT Converter


http://www.processtext.com/abclit.html
ABC Amber LIT Converter
http://www.processtext.com/abclit.html

Ali o gavurun adamý olmuþ. Ýþte o söyledi. Köy yanarken, o da buraya

geliyormuþ. Durmuþ köyün dýþýnda yangýný seyretmiþ. Köy yanýnca

içine girmiþ. Bir içerden Abdinin kemiklerini çýkarmýþlar. Kemiklerinin

bile çoðu yanmýþ.

Memed:

Demek Topal Ali onun adamý olmuþ?

Durmuþ Ali, ocaktaki közlerin üstündeki külü açarken:

Öyle yavrum, diye kahýrla söylendi. Ýnsanoðlu bu. Çið süt

emmiþ.

Memed güldü.

Durmuþ Ali:

Ýnanmadýn mý? diye gözlerinin içine baktý.

Memed:

Emmi, dedi, sen de ne çabuk unutuyorsun.

ABC Amber LIT Converter


http://www.processtext.com/abclit.html
ABC Amber LIT Converter
http://www.processtext.com/abclit.html

Durmuþ Ali:

Ýhtiyarlýk çökünce baþa... dedi.

Memed:

Aldýrma. Mesele deðil, diye omuzlarýný okþadý onun. Ocaðýn

baþýna da oturdu. Cabbar da oturdu arkasýndan.

Durmuþ Ali, üfüre üfüre ocaktaki ateþi parlattý.

Eee? dedi gülerek. Daha ne var ne yok?

Memed:

Hiç, dedi.

Az sonra sabahýn ýþýklarý pencereden sýzmaya, yavaþ yavaþ ortalýk

aðarmaya baþladý, Durmuþun yaþlý karýsý Memedin yöresinde dört dönüyor:

Çatýr çatýr mý? diye soruyordu. De bakalým Memedim, çatýr

çatýr mý? Ne iyi ettin þunu! Çatýr çatýr öyle mi?

ABC Amber LIT Converter


http://www.processtext.com/abclit.html
ABC Amber LIT Converter
http://www.processtext.com/abclit.html

Ocaktaki çorbayý indiriyor, yaðý kýzdýrýp cýzýrtýyla üstüne döküyor.

Evin içini bir yað kokusudur alýyor.

Çatýr çatýr ha? Kemikleri de yanmýþ diyorlar. Yansýn. Aktozlu

köyü kül olmuþ, diyorlar. Kül olsun.

Sofrayý getirdi ortaya attý, çorbayý da büyük bir sahana doldurdu,

sofranýn ortasýna koydu. Ama aðzý hiç durmuyor, habire söyleniyordu:

Çatýr çatýr ha? Çatýr çatýr?

Bir zaman, Memedin elinde kaþýk kalakaldý. Ne çorbaya daldýrabiliyor, ne

de yere koyuyordu. Öylecene tutup duruyordu. Cabbar bunu az sonra fark etti.

Cabbarla göz göze geldiler. Ortalýkta derin bir sessizlik oldu.

Durmuþ Ali de durdu, bunlarýn hallerine merakla bakmaya baþladý. Neden

sonradýr ki, Memed hýzla kaþýðýný çorbaya daldýrýp, çabuk çabuk içmeye

baþladý. Gözlerine iðne pýrýltýsý geldi oturdu. Keskin. Mest olmuþtu. Baþý

dönüyordu. Sarý pýrýltýlar içinde þavkýyor, dönüyor. Çakýrdikenlikte dað

gibi ateþ yuvarlanýyor ha yuvarlanýyor.

Yuvarlanýyordu...

ABC Amber LIT Converter


http://www.processtext.com/abclit.html
ABC Amber LIT Converter
http://www.processtext.com/abclit.html

Baþýný kaldýrdý, dimdik durdu. Esmer yüzü, gözleri ýþýða batmýþtý:

Sana bir þey söyleyeceðim Durmuþ Ali Emmi, dedi.

Durmuþ Ali, onun bu tavrýna bir anlam veremedi, bomboþ gözlerle bakarak

sordu:

Ne söyleyeceksin oðul? dedi. Sor!

Memed, sesi titreyerek:

O gavur öldü gayri, dedi sustu.

Sofrayý ortadan kaldýrdýlar. Ateþi ölçerdiler, yaktýlar. Durmuþ Ali

iki kere dýþarý çýktý, geri geldi. Evin çocuklarý ötede durmuþlar, kocaman

kocaman açýlmýþ gözlerle Memede bakýyorlardý.

Durmuþ Ali, daha öldü gayrinin sonunu bekliyordu. Memed,

öldü gayri, derken öyle bir hal takýnmýþtý ki, çok önemli bir þeyler

söyleyeceði apaçýk görünüyordu.

Durmuþ Ali dayanamadý:

ABC Amber LIT Converter


http://www.processtext.com/abclit.html
ABC Amber LIT Converter
http://www.processtext.com/abclit.html

Öldü gayri? diye sordu.

Memed aðýr aðýr:

Bir fikrim var, diye baþladý. Bilmem sen ne dersin bu iþe?

Gene sustu. Sonra çabuk çabuk konuþtu:

Bu köyün, öteki dört köyün; tarlasýný, tarlasýnýn hepsini. Kim ne

kadar... Ne kadar ekiyorsa. Hepsini.. Ektiði kadar... Gerisini

siz bilirsiniz. Ýþte böyle. Silahým elimde beklerim. Çakýrdikenliðe de

ateþ...

Durmuþ Ali:

Bre Memed, diye sözünü kesti. Gözünü sevdiðim oðlum,

yavaþ konuþ azýcýk. Bir þey anlamadým.

Memed, heyecanýný dizginledi:

Demem odur ki Emmi, bu topraklar o gavurun babasýnýn malý

deðil.

ABC Amber LIT Converter


http://www.processtext.com/abclit.html
ABC Amber LIT Converter
http://www.processtext.com/abclit.html

Durmuþ Ali düþündü. Alnýný kaþýdý.

Memed:

Bu topraklar herkesindir... Topraðý o gavur yaratmadý. Beþ köy

köle gibi ona çalýþýr. Çukurovada Aða da yok, bir þey de yok. Hasan

Onbaþýyý bir dinleseydin!...

Durmuþ Ali:

Bu topraklar da herkesindi eskiden. Bu gavurun babasý çýkmadan. Allem

etti kallem etti, topraklarý elimizden aldý. Ondan evvel herkes canýnýn

istediði yeri canýnýn istediði gibi ekerdi.

Memed:

Ýþte, diye parladý. Ýþte gene öyle olacak. Tam öyle olacak.

Durmuþ Ali, gene baþýný önüne eðdi, düþüncelere daldý.

Gene öyle olacak. Tam öyle. Ne düþündün Emmi?

Durmuþ Ali:

ABC Amber LIT Converter


http://www.processtext.com/abclit.html
ABC Amber LIT Converter
http://www.processtext.com/abclit.html

Keþke öyle olsa, diye mýrýldandý. Gözlerine yaþ dolmuþtu.

Memed:

Olacak. Senden bir isteðim var. Beþ köyün aklý yetenine haber

gönderecek, buraya çaðýracaksýn. Konuþup, tarlalarý daðýtacaðým. Kölelikten

kulluktan kurtulacaklar. Herkesin ektiði herkesin. Ellerindeki

öküzler de kendilerinin olacak...'

Durmuþ Ali:

Keþkeee!... diye baðýrdý. Keþke.

Memed:

Sen haber gönder, gelsinler...

Durmuþ Alinin karýsý, belini damýn orta direðine dayamýþ, olaný

biteni seyrederek ip eðiriyordu. Elinden kirmen düþtü. Elleri

yanlarýna sarktý. Kendisini toparlayýp Memedin üstüne atýldý.

Ýs tutmuþ duvara bir örümcek aðýný germiþti. Geziniyordu.

Kurban olduðum yavrum bu doðru mu? Bunu yapacak mýsýn?

ABC Amber LIT Converter


http://www.processtext.com/abclit.html
ABC Amber LIT Converter
http://www.processtext.com/abclit.html

diye ellerini öpmeye baþladý. Yarýsýný, üçte ikisini kimseye vermeyeceðiz

ha?

Memed:

Kulluk bitti, diye berkiþtirdi. Ölünceye kadar bu topraklarý

bekleyeceðim. Elimde silah. Ondan sonrasýna da...'

Kadýn:

Öküzler?

Memed:

Onlar da...

Kadýn, Memedin ellerini býrakýp, duvarýn karanlýkça yerine çekildi.

Hýçkýra hýçkýra aðlamaya baþladý. Aðladýkça aðlýyordu.

Durmuþ Ali dýþarý çýktý. Yüreði ikircikliydi. Geri girdi. Memede

baktý. Yüzü, ona kaya gibi sert geldi.

Kimleri çaðýrmalýyým oðul? diye sordu.

ABC Amber LIT Converter


http://www.processtext.com/abclit.html
ABC Amber LIT Converter
http://www.processtext.com/abclit.html

Memed, baþýný kaldýrmadan:

Kimin aklý yeter olduðunu sanýyorsan...

Durmuþ Ali:

Olur...

Pancar Hösüðün evine gitti. Meseleyi ona açtý. Pancar, Durmuþ

Aliye hiçbir þey söylemedi. O da ikirciklendi. Sonra köyde ne kadar

adam varsa teker teker dolaþýp, meseleyi anlattýlar. Kimi sevindi

birdenbire, sonra düþündü. Bütün köy ikircikliydi. Köylülerin bu olmaz

iþe inanasý gelmiyordu.

Evlerin önünde çocuklu, kadýnlý erkekli insanlar birikiyordu. Ýnsanlar,

birikiyorlar, konuþmuyorlardý. Yalnýz, korka korka birbirlerinin gözlerinin

içine bakýyorlardý. Telaþlý insan kalabalýðý, büyük bir sessizlik içinde, o

evden o eve umutla taþýnýyordu.

Kalabalýk bir zaman, sessiz sessiz köyün içinde çalkandý durdu.

Sonra Durmuþ Alilerin kapýsýna geldi dayandý. Kýpýrdamadan beklediler.

Süt çocuklarý bile seslerini kesmiþlerdi.

ABC Amber LIT Converter


http://www.processtext.com/abclit.html
ABC Amber LIT Converter
http://www.processtext.com/abclit.html

Memed, dýþardan bir sürü ayak sesi duydu. Durmuþ Alinin karýsýna sordu:

Dýþarda ne oluyor ana?

Kadýn gözyaþlarýný silerek:

Köylü hep toplanmýþ, kapýya gözlerini dikmiþler. Bilmem.

Sonra dýþarý çýktý. Bütün gözler onun üstünm dikildi. Bakýþlarýn

altýnda ezildi. Kývrandý. Sinirlendi:

Ne istiyorsunuz? diye baðýrdý. Ne toplandýnýz böyle?

Kalabalýktan ses çýkmadý.

Ne susuyorsunuz?

En ufak bir kýpýrtý bile olmadý.

Ýnce Memedi görmek istiyorsanýz, içerde.

Gene hiç kimse istifini bozmadý.

ABC Amber LIT Converter


http://www.processtext.com/abclit.html
ABC Amber LIT Converter
http://www.processtext.com/abclit.html

Körolasýcalar, ne duruyorsunuz böyle? Ha ne duruyorsunuz?

Her evden bir ölü çýkmýþ gibi yaslý. Körolasýcalar. Þunlara bakýn! Þunlar

da erkek! Kadýnlara döndü: Siz de bunlarý erkek diye koynunuza alýp

yatýyorsunuz ha? Vay vay sizin avratlýðýnýza. Bu sümsükleri ha?

Ne duruyorsunuz böyle taþ kesilmiþ? Oynayýn, gülün, düðün yapýn.

Kalabalýk taþ gibi donmuþtu.

Allah belanýzý versin. Duymadýnýz mý? Ýnce Memed Abdi Aðayý

çatýr çatýr...

Kalabalýk usuldan bir dalgalandý.

Çatýr çatýr... Aktozlu köyünü de baþtan ayaðý çatýr çatýr... Duymadýnýz

mý? Dün de geldi bize. Þimdi içerde. Duymadýnýz mý? Gayri

çalýþýp çalýþýp Abdi Aðaya vermek yok. Tarlalar da bizim. Cayýr

cayýr... Öküzler de bizim... Cayýr, cayýr. Aktozlu köyü de çatýr çatýr.

Kalabalýk dalgalandý. Önce mýrýltý halinde bir ses, kalabalýðý baþtan

aþaðý dolaþtý. Mýrýltý yükseldi, her aðýzdan bir ses çýkmaya baþladý.

Köyü inanýlmaz bir gürültüdür doldurdu. Köpekler havlýyor, horozlar

ötüþüyorlar, tavuklar bütün telaþlarýyla oradan oraya kaçýþýyorlardý.

Çocuklar aðlaþýyorlardý. Ahýrda eþekler anýrýyor, atlar kiþniyordu. Deðirmenoluk

ABC Amber LIT Converter


http://www.processtext.com/abclit.html
ABC Amber LIT Converter
http://www.processtext.com/abclit.html

köyü, Deðirmenoluk oldu olalý böyle gürultüyü hiçbir zaman duymamýþtýr.

Az sonra köy, toz dumana karýþtý. Köyün üstünü büyük bir toz

bulutu kapladý. Sonra birden köyün ortasýndan sevinç çýðlýklarý gelmeye

baþladý. Davul zurna baþladý. Türküler baþladý.

Bizim Ýnce Memedimiz.

Bizim Ýnce Memedimiz.

Onun böyle bir adam olacaðý çocukluðundan belliydi zaten.

Belliydi.

Öküzler de bizim.

Herkes ektiði tarlayý, istediði gibi ekecek. Üçte ikisini vermek

yok gayri.

Aç kalmak yok gayri, kýþ ortasýnda.

Ýt gibi yalvarmak yok.

ABC Amber LIT Converter


http://www.processtext.com/abclit.html
ABC Amber LIT Converter
http://www.processtext.com/abclit.html

Bizim Ýnce Memedimiz.

Ýnekleri satmak yok.

Zulüm yok.

Herkes istediði yere gider.

Herkes evine misafir bile alýr.

Dilediði...

Herkes kendi baþýna buyruk.

Bizim Ýnce Memedimiz.

Çatýr da çatýr.

Çukurova korkusundan tirtir titriyor.

Bizim Ýnce Memedimiz.

Çatýr da çatýr.

ABC Amber LIT Converter


http://www.processtext.com/abclit.html
ABC Amber LIT Converter
http://www.processtext.com/abclit.html

Hatçe hapisten çýkacak.

Beþ köy bir düðün kuracak.

Bizim Ýnce Memedimiz.

Memedin düðününü beþ köy yapacak.

Ýki gün, iki gece davullar zurnalar durmadan çaldý. Öteki dört

köy þenlik içindeydi. Koygun koygun davul sesleri geliyordu oralardan da.

Geceleri bütün Dikenlidüzü ýþýk içinde kalýyordu. Çýlgýn bir

neþe taþa topraða, suya, aðaca iþliyordu.

Beþ köyün ileri gelenleri Durmuþ Alinin evinde, Memedin yanýndaydý.

Bazen þüpheyle, bazen korkuyla, bazen minnetle, bazen de sevgiyle Memede

bakýyorlardý.

Ýkinci günün akþamý Memed onlara bir öneride bulundu:

Aðalar, dedi, emmiler, kiminiz çift koþtu þimdi, kiminiz de

koþtu koþacak. Sizden bir dileðim var.

ABC Amber LIT Converter


http://www.processtext.com/abclit.html
ABC Amber LIT Converter
http://www.processtext.com/abclit.html

Hep bir aðýzdan:

Dileðin baþ üstüne Ýnce Memedimiz, dediler.

Memed, sözünü sürdürdü:

Tarlayý sürmeden önce çakýrdikenini yakmayý neden akýl etmediniz?

Birkaç kiþi:

Düþünmedik.

Yaktýktan sonra sürmek daha iyi olmaz mý?

Olur, diye karþýlýk verdiler.

Memed, aðýr aðýr ayaða kalktý. Bütün baþlar da onunla birlikte

yukarý kalktý.

Çakýrdikenliðe ateþ vereceðiz. Ondan sonradýr ki çift koþulacak.

Tüfeðini, fiþeklerini tekmil kuþanýp dýþarýya çýktý. Arkasýndan

köylüler de çýktýlar.

ABC Amber LIT Converter


http://www.processtext.com/abclit.html
ABC Amber LIT Converter
http://www.processtext.com/abclit.html

Kel Mýstýk:

Çakýrdikenliðe, diye baðýrdý. Davul zurna çakýrdikenliðe...

Durmuþ Ali:

Öküzlerin ayaklarýný, çiftçilerin ayaklarýný çakýrdikeni kapmayacak

gayri.

Memed, aðýr, temkinli, köyün dýþýna doðru yürüyordu. Baþý dimdik,

gözleri yarý kapalýydý. Arkasýndan Cabbar, onun arkasýndan da

köylüler geliyordu. Kadýnlar, çocuklar onu görmeye damlarýn baþýna

çýkmýþlardý. Davul zurna da susmuþtu. Ortalýkta çýt yoktu.

Köyü çýktýlar. Çakýrdikenliðin içine daldýlar. Güz yelleri efil efil

daðlardan Dikenlidüzüne iniyordu. Ýnce Memed, ortada durdu. Öylece

durdu kaldý. Köylüler onun küçük bir kýmýldanýþýný bekliyorlardý.

Memed baþýný arkaya çevirdi. Arkasýndaki köylüler bir þey bekliyorlardý.

Ondan bir kýpýrtý.

Önünde, sütbeyaz olmuþ çakýrdikenlik uzanýyordu. Dikenlidüzüne kar

yaðmýþ gibi, sütbeyaz. Çýtýrtýlar geliyordu. Dikenlerin bedenlerine

yapýþmýþ, o küçücük sümüklüböcekler, dikenlerin dallarýný, bedenlerini

ABC Amber LIT Converter


http://www.processtext.com/abclit.html
ABC Amber LIT Converter
http://www.processtext.com/abclit.html

topraða doðru eðiyorlardý.

Cabbar! diye çok hafif seslendi.

Cabbar çakýrdikenleri yararak yanýna geldi:

Söyle kardaþ.

Memed:

Ben çift sürerken de, çakýrdikenliðe ateþ yerip, öyle çift koþsalardý,

ne olurdu yani?

Cabbar gülümsedi.

Bu sýrada, arkadaki kalabalýk karýþtý. Birkaç kiþi çakýrdikenleri

biçip ortaya yýðmaya baþladý. Buna ötekiler de katýldýlar. Az sonra,

çakýrdikeninden büyük bir öbek meydana geldi. Küçük bir tepe kadar.

Öbek gittikçe büyüyordu. Ortaya atýlan Durmuþ Ali:

Yeterin, diye heyecanla baðýrdý. Cebinden bir parça çýra çýkardý

yaktý. Kurumuþ çakýrdikeni öbeðine soktu. Öbek yavaþtan tutuþtu.

Sonra, bütün öbek yalýmlar arasýnda kaldý. Yalýmlar esen yelle savruluyordu.

ABC Amber LIT Converter


http://www.processtext.com/abclit.html
ABC Amber LIT Converter
http://www.processtext.com/abclit.html

Köylüler yalýmlarý savrulan öbeðin uzaðýna çekildiler, yarým

halka oldular. Bakmaya baþladýlar. Ateþ öbekten düzlüðe atladý. Türküler,

baðrýþmalar, coþkun bir sevinç düzlüðe yayýldý: Ateþle birlikte

dolanmaya baþladý. Halaylar çekiliyor, oyunlar oynanýyordu. Cabbar

havaya ateþ ediyordu.

Memed, gün batýncaya kadar susup çakýrdikenliðin içinde bekledi.

Rüzgar büyük bir yýðýn halindeki ateþi önüne katmýþ doludizgin,

ovada ha babam döndürüyordu. Ateþ yýðýnýnýn geçtiði yerler kapkara

kömüre kesiyordu. Ateþ güneþle birlikte günbatýya doðru uçuyordu.

Yanan çakýrdikeninden çýðlýklar geliyordu. Ateþin önünde kuþ gibi

ötüyordu dikenlik.

Gene ayný aðýrlýkla Memed, köye doðru yürüdü. Yeþilli, kýrmýzýlý,

mavili, renk renk giyinmiþ kadýnlar, çocuklar, çakýrdikenliðe toplanmýþ

eðleniyorlardý. Onlar da Memedin arkasýndan köye yürüdüler.

O gece sabaha kadar, bütün gece ateþ Dikenlidüzünde Kýnalýtepeden

Yýldýztepesine, suyun gözünden Kabaaðaca, öteki köylere, ta aþaðýlara,

Çürükçýnara kadar dolandý durdu. Koca bir aydýnlýk düzlüðü

yalýyordu. Sonra Alidaðýn tepesinde bir top ateþ gözüktü. Kocaman

bir top ateþ. Kuyruk yýldýzý gibi dönen, kývýlcýmlar saçan bir top

ateþ... Alidaðýn tepesi gün vurmuþ gibi aðarýverdi. Apaydýnlýk. Köylüler

bu iþe þaþtýlar. Memed de þaþtý. Orada, Alidaðýn tepesinde ilk olarak

ABC Amber LIT Converter


http://www.processtext.com/abclit.html
ABC Amber LIT Converter
http://www.processtext.com/abclit.html

bir ateþ görüyorlardý.

Bu sýrada, Hatçenin üstüne tanýklýk edenlerin yedisi de gelip Memedin

karþýsýnda durdular. Konuþmadýlar.

Memed:

Söylen, dedi.

Biz ettik... dediler.

Memed anladý:

Oldu.

Zorlan Ýnce Memedimiz.

Memed:

Biliyorum.

Gözleri yaþarmýþ yedi kiþi boyunlarý bükük, önünden sessizce çekildiler.

ABC Amber LIT Converter


http://www.processtext.com/abclit.html
ABC Amber LIT Converter
http://www.processtext.com/abclit.html

Gene sabaha kadar sevinçten, heyecandan, kederden, Memedin

gözüne uyku girmedi. Keder Hacçenin kederiydi.

Deðirmenoluk köyünün üstüne geniþ, apaydýnlýk, taze, tertemiz,

tüy gibi yeyni, ak bir gün açýldý. Deðirmenoluk, pýrýl pýrýl bir düþün

içindeydi. Aðaçlar, bir aydýnlýk içinde dönüyorlardý. Çakýrdikeni daha

yanýyordu. Ak ova, baþtan ayaða karaya kesmiþti.

Yoldan Topal Ali geliyor, diye bir haber geldi: Memed, merakla

bekledi. Topal Ali, topal ayaðýný yorgun yorgun sürükleyerek geldi,

dikildi.

Memed gülümseyerek:

Gel Ali Aða, gel! diye yanýna yaklaþtý, elini tuttu. Sevgiyle

elinin üstünü okþadý. Terlemiþti. Kesik kesik soluyordu. Konuþmadý.

Öyle yan yana kaldýlar. Teri soðudu. Yüzü soluk, sapsarý, kýrýþ kýrýþtý.

Birkaç gün içinde belki on beþ yýllýk yaþlanmýþtý.

Memed dayanamadý:

Neden böylesin bre Ali Aða? diye sordu. Çok durgunsun.

ABC Amber LIT Converter


http://www.processtext.com/abclit.html
ABC Amber LIT Converter
http://www.processtext.com/abclit.html

Topal Ali bitkin:

Hiç sorma.

Memed, bu hiç sorma'nýn altýnda bir þeyler olduðunu sezdi.

Öyle bezgin, öyle dertli, öyle içten içe bir öfkeyle söyledi ki...

Memedin kocaman gözleri biraz daha kocamanlaþarak:

Bir kötü haber, bir þey mi var? diye sordu.

Ali, biraz daha solarak, elleri titreyerek:

Hiç sorma, dedi. Hiç sorma.

Beni korkutma Ali Aða!

Ali:

Olan oldu. Benim yüreðime iniyordu, diye inledi.

Memed, ona doðru uzanarak:

Söyle!

ABC Amber LIT Converter


http://www.processtext.com/abclit.html
ABC Amber LIT Converter
http://www.processtext.com/abclit.html

Ali:

Gavur dinli... dedi. 0...'

Memed:

Eeee?

Kurtulmuþ!

Memed:

Neeee!

Yýldýrým çarpmýþ gibi oldu. Sallandý. Gözleri karardý. Sonra kaskatý

kesilip kaldý.

Ali:

Ben onunla konuþtum. Þimdi kasabada ev tuttu. Oraya yerleþecek. Beni

de gönderdi.

ABC Amber LIT Converter


http://www.processtext.com/abclit.html
ABC Amber LIT Converter
http://www.processtext.com/abclit.html

Cabbar Memedin bu halini görünce korktu:

Aldýrma Memed kardaþ, diye onu teselliye çalýþtý. Elimizden

kurtuluþ yok. Kurtulamaz. Bugün deðilse yarýn...

Durmuþ Alinin karýsý bir çýðlýk attý. Damýn karanlýðýna gitti. Dövünmeye

baþladý:

Vay dertli baþým vay! Bu da mý geliciydi baþýma! Vay vay! Vay

vay vay!

Cabbar:

Ne dövünüp duruyorsun bre teyze? Nasýl olsa, o bir daha bu

köye ayak basamayacak. Tarlalar sizin, öküzler de. Biz sað oldukça...

Vay vay! Vay vay vay!

Az sonra iþi bütün köy duydu. Bunun üstüne köyün sokaklarýnda

hiçbir insan kalmadý. Evlere çekildiler. Gürültü birdenbire durdu.

Köy ýpýssýz oldu. Köpekler havlamayý, horozlar örtmeyi kestiler. Sanki

köyde bir tek canlý bile yoktu. Biraz önceki büyük gürültü, büyük sevinçle

birlikte sanki bütün köy, bütün canlýsýyla baþýný almýþ baþka bir

ABC Amber LIT Converter


http://www.processtext.com/abclit.html
ABC Amber LIT Converter
http://www.processtext.com/abclit.html

diyara göç etmiþti. Siniler sinek kalmamýþtý.

Bu sessizlik ayný minval üzere, ta ikindiye kadar sürdü. Durmuþ

Ali çökmüþ, baþýný ihtiyar omuzlarý arasýna gömmüþtü. Kadýnýn da

avurdu avurduna geçmiþ, bir köþeciðe büzülmüþtü. Memed baþýný tüfeðine

dayayýp oturmuþtu. Düþünüyordu. Alný kýrýþýk içinde kalmýþtý.

Ýkindine doðru köyde hafif bir canlýlýk görüldü. Önce bir horoz

gübreliðin üstüne çýktý, kanatlarýný çýrparak öttü. Horozun yeþil,

kýrmýzý, mor tüyleri yaðlý yaðlý ýþýldýyordu. Sonra köpekler havlamaya

baþladý. Arkasýndan insanlar da evlerinden çýktýlar. Oraya buraya

birikiþmeye baþladýlar. Bir homurtu boydan boya köyü dolandý:

Adam olmuþ da...

Adam olmuþ da daðýn Ýnce Memedi.

Sefil Ýbrahimin oðlu.

Adam olmuþ da Abdi Aðamýzýn tarlasýný daðýtýyor.

Boyuna bak, boyuna þunun.

Gören yedi yaþýnda çocuk sanýr.

ABC Amber LIT Converter


http://www.processtext.com/abclit.html
ABC Amber LIT Converter
http://www.processtext.com/abclit.html

Sümsük.

Tüfeði bile götüremiyor.

Eþkýya olmuþ da...

Eþkýya olmuþ da köy yakýyor.

Eþkýya olmuþ da babasýnýn malý gibi...

Babasýnýn malý gibi bizim Aðamýzýn tarlasýný, öküzlerini daðýtýveriyor.

Adam olmuþ da...

Aðamýzýn kapýsýnda yallanýrdý it gibi.

Daha düne kadar.

Sefil Ýbrahimin savsak oðlu...

Çalýmýndan da yanýndan geçilmez.

ABC Amber LIT Converter


http://www.processtext.com/abclit.html
ABC Amber LIT Converter
http://www.processtext.com/abclit.html

Savsak domuz.

Elin kýzý da onun yüzünden çürür.

Çürür mapusanelerde...

Hatçe çürür.

Bak hele bak!

Çakýrdikenliði de yaktýrdý! Çift sürenlerin ayaklarýný diken yemesin!

Ýncinmesinler!

Bak hele bak!

Gelmiþ köye, Abdiyi öldürdüm deyi kabarýr.

Aðamýzý...

Aðamýz onun gibi yüz tane iti bir kurþuna dizer.

Bizim Aðamýz.

ABC Amber LIT Converter


http://www.processtext.com/abclit.html
ABC Amber LIT Converter
http://www.processtext.com/abclit.html

Sonra büyük bir kalabalýk halinde köylü, Abdi Aðanýn avlusuna

doldu. Abdi Aðanýn karýlarýný, çocuklarýný kutladýlar.

Homurtu, gece yarýsýna kadar sürdü. Köyün yarýsýndan çoðu Memedi

tutuyordu. Abdi Aðanýn ölmemesine yanýyorlardý. Onlar, evlerinden dýþarý

çýkmamýþlardý. Durmuþ Ali ölü gibiydi. Durmuþ Alinin karýsý hastalanmýþ,

yataða düþmüþtü. Aðzýný býçaklar açmýyordu. Memedin de aðzýný býçaklar

açmýyordu. Yalnýz Cabbar ortaya düþmüþ, habire konuþuyordu, köylüleri

kandýrmaya çalýþýyordu.

Abdi Aða bu köye bir daha ayak basamaz. Onun için korkmayýn. Yakýnda

nasýl olsa ölecek. Mutlak ölecek. Vallahi de ölecek, billahi de ölecek.

Ölecek. Böyle olmayýn. Ölecek dedim, ölecek.

Kimse dinlemiyordu.

Daha gün doðmadan Durmuþ Alinin evinden çýktýlar. Memed

baþýný yerden kaldýramýyordu. Baþý göðsüne, cansýzcasýna sarkmýþtý.

Düþecekmiþ gibi. Cabbar da yanýnda ayný sessizlikle aðýr aðýr yürüyordu.

Köyü çýkarken bir iki köpek onlara ürdü. Memed duymadý bile.

Cabbar köpekleri taþladý.

Çakýrdikenlik yanýp bitmiþti. Yarýlmýþ toprak kapkara küllerle örtülüydü.

ABC Amber LIT Converter


http://www.processtext.com/abclit.html
ABC Amber LIT Converter
http://www.processtext.com/abclit.html

Memed, ovanýn ortasýnda dikildi kaldý. Cabbar da ona birþey söylemeye

cesaret edemedi. Bekledi bekledi. Memed yürümedi. O da vardý bir taþýn

üstüne, tüfeðini kucaðýna alýp oturdu. Gün doðdu.

Memed, daha dimdikti. Kýpýrdamýyordu. Gölgesi köyün üstüne

doðru uzamýþtý. Gün kuþluk oldu, Memed gene kýpýrdamadý. Cabbar

artýk dayanamadý, vardý Memedi dürttü:

Ne oldun bre Memed kardaþ, diye sordu. Memed birden ayýktý. Gözlerini

uykudan uyanýrcasýna kýrpýþtýrdý.

Cabbar:

Aldýrma Memed kardaþým, dedi. Ýnsanoðlu çið süt emmiþtir.

Onu da nasýl olsa...

Memed, diþlerini sýkarak:

Nasýl olsa... diye býçak gibi keskin söyledi.

Sonra, uçsuz bucaksýz yanmýþ ovanýn ötelerine baktý.

19

ABC Amber LIT Converter


http://www.processtext.com/abclit.html
ABC Amber LIT Converter
http://www.processtext.com/abclit.html

Mersinlerin koyu yeþilleri, insana koyu, sarhoþ edici, ama

delicesine sarhoþ edici bir içkiyi anýmsatýr. Sülemiþ tepesi sýrtlarý

yerde göceklenmiþ, pençe pençe topraða yapýþmýþ mersinlerle doludur. Keçi

yollarýndan geçenler keskin, aðýr bir koku duyarlar. Koku aðýrlýk,

tembellik verir.

Sülemiþ tepesinin alt yaný düzlüktür. Bir tane ufacýk taþ bile bulunmaz.

Kum gibi ince, yumuþak topraðý vardýr. Buraya bir uçtan bir

uca nar ekilmiþtir. Kimse bilmez ne zaman ekilmiþtir. Al çiçekler

açarlar. Buraya Narlý Bahçe derler. Al çiçeklerden bir örtüyle örtünür.

Çiçeklere arýlar çokuþur.

Narlý bahçenin alt yanýndan Savrun çayý akar. Savrun çayý yukarýlarda,

yani Toroslarda, oluktan akarcasýna fýþkýrýr. Ufacýktýr. Burada

durgundur. Ovaya bir göl gibi yayýlmýþtýr. Ayak bileklerine kadar

bile çýkmaz. Cipil cipil... Yayýlan su, ortasýnda birçok irili ufaklý

adacýklar býrakmýþtýr. Milli, kumlu adacýklar... Bu adacýklarýn çoðu

büklüktür...

Bükler sýktýr. Duvar gibi... Adacýklarýn bir kýsmý da yarý çýplaktýr.

Üzerlerinde ýlýk ýlýk kokan hayýt, bir de iðneyapraklý, mor gövdeli

ýlgýn bulunur. Yalnýz yalnýz salýnýr dururlar. Su kýyýlarýnda aðýn aðaçlarý

ABC Amber LIT Converter


http://www.processtext.com/abclit.html
ABC Amber LIT Converter
http://www.processtext.com/abclit.html

da kocaman, pembe çiçeklerini açarlar.

Yýllardan beridir, en büyük adalardan biri olan Bostancýk adasýna

kavun karpuz ekilir. Burayý Kürt Memo büyük tarlalarý olan bit aðadan

kiraya almýþtýr. Çukurovanýn en iri kavunlarý, karpuzlarý Memonun

Bostancýðýnda yetiþir.

Bostanýn bekçisi Horalidir. Yýllardýr Bostancýk adasýnýn kavunlarýný,

karpuzlarýný bekler. Çardaðýn dört bir yaný karpuz kabuklarýyla

dolar. Kabuklarýn üstü arý oðul verir gibidir. O kadar çoktur ki arýlar,

kabuklar üzerine konan arýdan gözükmez olur. Arýlar da türlü türlüdür,

bal arýlarý, kara arýlar, boncuklu arýlarý. Arýlarýn rengi,

parlayýp, güneþte yeþile döner. Çardaðýn yöresinin böyle kabuklarla dolu

olmasý, Horalinin cömert gönüllü olduðunu gösterir. Çok cömert bir

adamdý. Bostancýða kim gelse kavun, karpuz ikram ederdi. Bostancýða

uðrayan kavun karpuz yemeden geri dönemezdi.

Bu Horali nereden gelmiþti, belli deðildi. Bostancýða yakýþýyordu.

Ilgýnlar nasýl yadýrgamadan Bostancýkta duruyorsa, Horali de öyle duruyordu.

Horali Bostancýðý sever miydi sevmez miydi belli deðildi. Hiç de

belli etmezdi. Bostancýkta biten ýlgýn sever mi sevmez mi yerini,

belli deðildir. Horali de öyle.

ABC Amber LIT Converter


http://www.processtext.com/abclit.html
ABC Amber LIT Converter
http://www.processtext.com/abclit.html

Bostancýktan geçimini iyiden iyiye saðlardý. Geçimden gayri, hoþ

taraflarý da vardý Bostancýðýn. Yaz geceleri sýcaktan terlerken, onun

çadýrýnýn altýndan küçük çýðýltýlarla Savrun çayý akardý. Ayýþýðýnda

çakýl taþlarý parlardý.

Bir bahar günü de bostan dikmeye geldiler Bostancýða. Ne görsünler!

Bostancýk yerinde yok. Yerinden su akýyor. Seller almýþ götürmüþ Bostancýðý.

Bundan sonra Horali bir iki yýl ortadan kayboldu...

O zamanlar eþkýyalýk moda gibi bir þeydi. Önüne gelen, karýsýna

kýzan, bir tüfek bulup daða çýkýyordu. Sonra birdenbire duyuldu ki,

Horali eþkýyalara karýþmýþ! Duyanýn parmaðý aðzýnda kaldý.

Ýþte bu Horali, o Horalidir.

Horali, Ýnce Memedi tuzaða düþürmek için fellik fellik arýyordu.

Ama bir þeyden rahatsýz. Yüreðinin gizlisinde bir sýzý var. Sebebini

bilmiyor.

Önce Deðirmenoluklulardan sordu. Mekaný Alidaðý, dediler.

Horali birkaç gün Alidaðýnda dolandý durdu. Bulamadý. Deliye

döndü. Dikenliðin düzünden yukarýlara, Mazýlýðýn düzüne çýktý.

Gene bulamadý. Kime, hangi köylüye sorduysa, önce alýk alýk yüzüne

bakýyorlar, sonra:

ABC Amber LIT Converter


http://www.processtext.com/abclit.html
ABC Amber LIT Converter
http://www.processtext.com/abclit.html

Ýnce Memed mi? diye soruyorlardý. Ýnce Memed mi? Biz onu

ne gördük, ne de biliriz.

Ýnce Memedin adýný duymadýk, ona sevgi baðlamadýk insan kalmamýþtý dað

köylüklerinde. O sebepten yerini bilseler bile, kimse haber vermiyordu.

Vermezler de. Bu, ta eskiden beri gelenekti. Sevilen eþkýyanýn yerini hiçbir

kimse kolay kolay bulamazdý.

Ama Horali umudunu kesmedi. O dað senin, bu dað benim. Ara babam ara!

Sonralarý bir de usül bulmuþtu. Önüne gelene:

Ben Ýnce Memedin çetesindenim, diyordu. Ýnce Memedin...

Köy yandýktan sonra yitirdim onlarý...

Bu usül yavaþ yavaþ söktü. Horali Memedin asýl yerini öðrendi.

Memed Savrun köyündeydi. Orayý yurt edinmiþti.

Bazý bazý köyde kalýyor, orada geceliyordu. Bazý da Savrun gözünün

çamlýklarýnda...

Savrun gözü küçük küçük eþkýyalar, soyguncularla doluydu. Onlara hiç

karýþmýyordu. Karýþmadýðý gibi, hiçbiriyle de konuþmuyordu.

Böyle davranmasý, ona karþý eþkýyalarýn kinini, hasedini çoðaltýyordu.

Gene bu yüzdendir ki, ondan korkuyorlardý. Savrun gözünde Ýnce

ABC Amber LIT Converter


http://www.processtext.com/abclit.html
ABC Amber LIT Converter
http://www.processtext.com/abclit.html

Memed karanlýk bir korku gibi dolanýyordu.

Köyde yatmadýðý geceler, büyük çamlardan birinin dalýný yatak

etmiþti. Orada yatardý. Cabbar aþaðýda nöbet beklerdi. Nöbet sýrasý

ona gelince, gene yerinden inmeden tüfeðini kucaðýna alýr orada otururdu.

Cabbarsa, bir türlü aðacýn baþýna çýkmazdý. Memed, orasýný ev

gibi düzenler, içini yumuþacýk yapardý. Cabbara, gel gör, derdi.

Cabbar gitmezdi. Gitmezdi ama, yukarýsýný da merak ederdi.

Horaliyi ulu çamýn dibine, Memede yataklýk eden bir köylü getirdi.

Cabbar onu görünce sevindi. Boynuna sarýldý:

O yaradan kurtulduðuna bir sevindim ki Horali, dedi. Bir sevindim

ki... Þimdi neredesin?

Memed de çamdan, alelacele aþaðýya indi:

Hoþ geldin Horali kardaþ, dedi, seni çok merak ettik.

Bu kadar sevgi karþýsýnda Horali afallayýp kalmýþtý.

Hiç, dedi, ne dediðini bilmeyerek. Hiç! Sonradan kendini toparlayabildi.

ABC Amber LIT Converter


http://www.processtext.com/abclit.html
ABC Amber LIT Converter
http://www.processtext.com/abclit.html

Kalaycý çetesindeyim þimdi. Deli Durdu öldürüldükten sonra,

oraya geçtim. Gezip duruyoruz iþte. Nolacak. Öyle iþte. Böyle yazmýþ

yazan. Yazgý...

Cabbar gülerek:

Ne o bre Horali? Çok dertli görünüyorsun. Bu ne hal?

Horali içini çekerek:

Hiç sorma, dedi.

Aðaçlara bellerini verdiler, oturdular. Horali:

Recep Çavuþ nerde? diye, gözleriyle dört bir yaný araþtýrarak

sordu.

Cabbar:

Sizlere ömür. Gitti, diye karþýlýk verdi. O yara götürdü onu.

Horali:

ABC Amber LIT Converter


http://www.processtext.com/abclit.html
ABC Amber LIT Converter
http://www.processtext.com/abclit.html

Vaaaay Recep Çavuþ, diye acýndý. Ýþte bu dünya böyle!

Cabbar:

Yalan dünya, dedi, kýzdý. Yalan dünya. Sonun kara toprak.

Memed dalgýndý. Ayýktý:

Deli Durdu iþini duyduk ama, bir de sen anlatsana. Sen içindeydin.

Horali:

Hiç sorma Memed kardaþ. Onu hiç sorma, diye inledi. Yazýk

oldu fidan gibi delikanlýlara. Çok yazýk.

Cabbar:

De anlat þunu Horali, dedi. Sabýrsýzlandýrma adamý.

Horali:

Sizden ayrýldýktan sonra, Deli Durdu iþi azýttýkça azýttý. Bu sefer

köylerden kadýn da kaçýrmaya baþladýk. Kaçýrýp daðlarda oynatýyorduk.

ABC Amber LIT Converter


http://www.processtext.com/abclit.html
ABC Amber LIT Converter
http://www.processtext.com/abclit.html

Cabbar:

Bir eþkýya ne zaman bunu yapmýþsa boku yemiþtir. Kurtuluþ

yok.

Horali:

Bir bu olsa, al da çiçek diye baþýna sok. Bir bu olsa...

Cabbar:

Daha da ne?

Cabbarýn hayreti gittikçe artýyordu.

Horali:

Köyleri vergiye baðladý. Her köyden, her ev az çok ona bir vergi

verecek. Zenginliðine, fakirliðine göre...

Cabbar:

ABC Amber LIT Converter


http://www.processtext.com/abclit.html
ABC Amber LIT Converter
http://www.processtext.com/abclit.html

Daha da ne!

Horali:

Daha var, dedi.

Cabbar:

Ne var? diye gözleri kocaman koçaman açýlarak sordu.

Horali:

Deveboynunun geçidinin üst yanýna otururdu, oradan ne kadar

canlý geçerse hayvanlarýn sað ön bacaðýný, insanlarýn sað kollarýný

vururdu.

Cabbar:

Tam çýldýrmýþ...

Horali:

Sað kolundan vurup da çolak koyduðu insan sayýsý yüzü geçti.

ABC Amber LIT Converter


http://www.processtext.com/abclit.html
ABC Amber LIT Converter
http://www.processtext.com/abclit.html

Bir kýsmý da öldü.

Cabbar:

Çok kötü. Sonra?

Sonrasý... kardaþýma söyleyim. Bir gün Aksöðüt köyüne girdik.

Evlerden karýlarý çýkarttýk. Getirttik meydanlýða. Hepsini. Kocakarýlarý

bile. Kardaþýma söyleyim. Oynattýk. Fýkaracýklar, koyun gibi birbirlerine

sokulmuþlar, titreþiyorlardý. Korkularýndan bazýlarý bir iki

göbek atýp, sonra kalabalýða kaçýp yumuluyordu. Ondan sonra da

Deli Durdu köylünün anasýna avradýna sövüyordu. Boyuna sövüyordu. Erkekler

evlerine kapanmýþlar dýþarý bile çýkamýyorlardý. Bir baktýk, nasýl oldu

nasýl olmadý, þimdi bile toparlayamýyorum. Ortalýðý bir toz duman örttü. Toz

duman içinde kaldýk. Deli Durdu da yitti gitti.

Ben bir damýn üstünde buldum kendimi... Tüfeðim de yoktu yanýmda. Bir

yarým saat, ortalýk toz duman içinde kaldý, Sonra açýldý. Kalabalýk

kaynaþýyordu ortada. Yorgun, ölü gibi bir kalabalýk... Ben damdan indim.

Korkumdan tirtir titriyordum. Neden damdan indim? Ben de farkýnda deðildim.

Daha da farkýnda deðilim. Neden indim ola? Orada durdum, seyrettim

kalabalýðý. Kalabalýk yavaþ yavaþ daðýldý. Kimse beni görmedi. Belki

gördüler de aldýrmadýlar. Mecalleri kalmamýþtý. Meydana baktým, meydanda

ABC Amber LIT Converter


http://www.processtext.com/abclit.html
ABC Amber LIT Converter
http://www.processtext.com/abclit.html

hiç kimse yoktu. Ölü mölü yoktu. Un ufak etmiþlerdi Deli Durduyu, öteki

eþkýyalarý. Tozun içinde birkaç tüfek kundaðý gördüm. Bir de Deli Durdunun

çizmesinin tekini... Baþka hiçbir þey görmedim... Ýþte böyle... Aklým baþýma

gelince kaçtým oradan.

Cabbar:

Demek böyle ha? dedi. Demek?... Hiç böyle anlatmamýþlardý.

Memed:

Olacaðý buydu. O da bunu bekliyordu zaten. Biliyordu onu.

Öyle olacaðýný, baþýna böyle bir iþin geleceðini biliyordu. Kendisini o

yüzden kapýp koyuvermiþti.

Cabbar:

Senin Kalaycý da onun bir baþka türlüsü... O da...

Horali:

O Deli Durdu gibi deðil, dedi. Korkak, puþt, iki yüzlü bir

adam. O kolay kolay yakayý ele vermez.

ABC Amber LIT Converter


http://www.processtext.com/abclit.html
ABC Amber LIT Converter
http://www.processtext.com/abclit.html

Cabbar:

Sana kardaþ öðüdü benden, o da eninde sonunda gidecek. Onun

da akibeti akibet deðil... Sen ondan ýrak ol arkadaþ. Çok beladan

geri kalýrsýn. Sana yanarým.

Memed, hiç söze karýþmýyor gibiydi. Onlarý dinlemiyor gibiydi

de. Döndü:

Horali! Sana yanarým, dedi.

Sonra Horalinin elini tuttu:

Peki, neden? Ne için arayýp buldun bizi? Bir þey mi, bir haber

mi var?

Sizi Kalaycý davet etti. Görüþmek istiyor. Çok merak etmiþ Ýnce

Memedi. Görmek istiyor. Benden sordu. Tanýrým, dedim. Arkadaþýmdýr,

dedim. Seni övdüm. Kardaþýmdýr, dedim. Giderim bulurum, alýr gelirim,

dedim. Sizi çok aradým.

Memedle Cabbar, bunun altýnda bir þeyler var, der gibisine birbirlerini

ABC Amber LIT Converter


http://www.processtext.com/abclit.html
ABC Amber LIT Converter
http://www.processtext.com/abclit.html

süzdüler.

Yaa.? dedi, Memed. Demek böyle?

Horali:

Böyle, dedi kekeleyerek.

Cabbar:

Demek bizi çok aradýn?

Horali:

Çoook.

Cabbar:

Kalaycý bizi ne yapacakmýþ?

Horali:

Ben Memed kardaþý çok övdüm de... Git de bul getir, dedi.

ABC Amber LIT Converter


http://www.processtext.com/abclit.html
ABC Amber LIT Converter
http://www.processtext.com/abclit.html

Madem bu kadar övdün.

Memed:

Çok iyi ettin Horali kardaþ, dedi. Saðol.

Cabbar ona kýzgýn kýzgýn baktý.

Memed:

Gidelim, dedi. Ben de görmek istiyordum zaten onu. Hemen

gidelim. Nerede bekleyecek bizi?

Horali:

Konurdaðda...

Memed:

Olur. Onun davetini kabul etmeyeyim de kiminkini edeyim?

Cabbar iyice þaþýrdý.

ABC Amber LIT Converter


http://www.processtext.com/abclit.html
ABC Amber LIT Converter
http://www.processtext.com/abclit.html

Memed:

Kalaycý davet eder de...

Horali:

Çok övdüm.

Cabbar, Horaliyi getiren adamý bir yana çekip sordu:

Seni nasýl buldu, bu eþkýya?

Adam:

Önüne gelene soruyormuþ. Bana getirdiler. Ben, dedi, Ýnce Memedin

çetesindenim. Beni götür oraya. Ayrýldýk, dedi. Bir daha da buluþamadýk.

Beni götür. Ben de aldým getirdim. Çok yalvardý.

Cabbar:

Anlaþýldý, dedi. Sen git gayri.

Konurdaðý bulunduklarý yere çok uzaktý. Bir günlük yoldan bile fazla.

ABC Amber LIT Converter


http://www.processtext.com/abclit.html
ABC Amber LIT Converter
http://www.processtext.com/abclit.html

Adam giderken, geri dönüp dönüp bakýyordu.

Memed:

Hüseyin kardaþ, diye arkasýndan baðýrdý. Birkaç güne kadar

geri döneriz. Saðlýcakla kal. Arkadaþý getirdiðin için saðol.

Adam:

Güle güle, dedi.

Öðleye doðru Sýyrýngacý buldular. Karanlýk kavuþurken de Keþiþ

suyunu tuttular. Orada bir köyden ekmek alýp yediler. Bir iki saat

dinlendikten sonra, gene yola düþtüler. Gün ýþýrken Akkaledeydiler.

Yosunlu bir pýnardan su içtiler. Her zaman Memed önde, Horali ortada,

Cabbar arkada yürüyordu. Akkalenin üstündeki ak topraklý tepeye çýktýlar.

Orada uyuyacaklardý. Nedense tepeyi çýkarlarken Horali çok gerilerde

kalmýþtý. Cabbar bundan faydalandý:

Memed, dedi, Memed kardaþ biliyor musun?

Memed:

ABC Amber LIT Converter


http://www.processtext.com/abclit.html
ABC Amber LIT Converter
http://www.processtext.com/abclit.html

Biliyorum, diyerek gülümsedi.

Cabbar kabýna sýðamayarak:

Neden gidiyoruz öyleyse?

Memed:

Anlamadýn mý, kardaþ? diye sordu. Beni tuzaða düþürmek için

arkamsýra adam çýkarmýþ. Beni tanýyan birini... Beni davet ediyor.

Gitmesem olur mu? Korktu da gelemedi der. Aklýnca bana tuzak kurmuþ...

Cabbar:

Tuzaða bile bile düþüyoruz öyleyse. Onlar on kiþi kadar varlar.

Memed:

Yüz kiþi olsalar da baþka çare yok.

Cabbar:

ABC Amber LIT Converter


http://www.processtext.com/abclit.html
ABC Amber LIT Converter
http://www.processtext.com/abclit.html

Horaliyi öldürelim öyleyse...

Memed:

Olmaz. Kalaycýyý görmeliyim. Ne çeþit bir adammýþ görmeliyim.

Cabbar:

Görelim ama... Görelim haydi nolacaksa...

Memed:

Baksana Horalinin yüzüne. Dakkadan dakkaya deðiþiyor. Yüz

piþman bir adam yüzü... Ettiðinden piþman... Bana öyle geliyor ki

birden boþanýverip her þeyi söyleyiverecek. Baksana, bir kerecik olsun,

gözümüzün içine bakabiliyor mu? Kalaycýnýn yanýna gitmememiz

için belki de yüreðinden boyuna dualar ediyordur. Gelsin de bak gözlerine...

Bu sýrada Horali yetiþti. Onlar da sözü yarýda býraktýlar.

Memed:

Eeee Horali, diye omzunu okþadý. Demek böyle?

ABC Amber LIT Converter


http://www.processtext.com/abclit.html
ABC Amber LIT Converter
http://www.processtext.com/abclit.html

Horali dudaklarý titreyerek:

Yaa, böyle, diye karþýlýk verdi.

Tepenin üstünde ulu birkaç ceviz aðacý vardý. Onlarýn duldasýna

geldiler.

Cabbar:

Siz yatýn uyuyun, dedi. Nöbeti ben beklerim.

Yattýlar, uyudular.

Nöbetleþe uyudular, uyandýlar. Uyandýklarýnda vakit akþama yaklaþýyordu.

Akkaleden, Andýrýnýn doðusuna saptýlar. Kayalýktý. Sonra

çamlýk bir yere düþtüler. Çamlarý kaplan yaramazdý. Ortalýk çam,

yaban nanesi, yarpuz kokuyordu. Su çaðýltýlarý ortalýðý dolduruyordu.

Yusufcuk kuþu durup durup ötüyordu.

Cabbar:

Þahinin kayasýna geliyoruz herhalde, dedi.

ABC Amber LIT Converter


http://www.processtext.com/abclit.html
ABC Amber LIT Converter
http://www.processtext.com/abclit.html

Horali:

Öyle, diye konuþtu. Yarýn sabah Kalaycýnýn ordayýz. Konurdaðýnda,

Göðcepýnarýn baþýnda bekleyecekler bizi.

Memed, diþlerini sýkarak:

Yaa? dedi. Sonra kendisini tuttu.

Bir türlü, Kalaycýnýn kendisine tuzak kuruþunun sebebini bulamýyordu.

Kafasý karmakarýþýktý. Abdi Aða geliyordu aklýna. Abdi Aðayla da Kalaycýyý

bir araya getiremiyordu.

Kayranlýnýn tepesinde bir ala gün açýldý. Sisler topraktan, aðaçlardan

yavaþ yavaþ kalkýyordu ki Konurdaðýna geldiler.

Horali:

Siz dinlenin. Ben önden gideyim de haber vereyim.

Sen git, dediler, bir aðaca bellerini verip oturdular.

ABC Amber LIT Converter


http://www.processtext.com/abclit.html
ABC Amber LIT Converter
http://www.processtext.com/abclit.html

Memed:

Çete bize yaylým ateþi mi açacak dersin Cabbar?

Cabbar:

Yok caným, dedi. Bize kuzular yedirtmeden öldürmezler.

Memed:

Doðrusun. Cesaret edemez Kalaycý bizimle bir müsademeye.

Duyduðumuz, bildiðimiz Kalaycýysa o, tüfeðimizi alýp, bizi sofra baþýnda

öldürmek ister. Kolay. Ama bizi neden öldürmek istediðini anlamýyorum.

Cabbar:

Kolay, dedi. O Ali Safa Beyin adamýdýr:

Memed:

Eeeee?

Cabbar:

ABC Amber LIT Converter


http://www.processtext.com/abclit.html
ABC Amber LIT Converter
http://www.processtext.com/abclit.html

Ali Safa Bey de...

Memed:

Yok caným, dedi.

Cabbar:

Senin de aklýna þaþayým Memed, dedi. Onlar birbirlerinin itidir.

Anladýn mý?

Memed:

Anladým. Demek Abdi, ha?

Cabbar:

Baþka türlü olamaz.

Öðleden az önceydi ki vakit, Horali döndü geldi.

Kalktýlar. Göðcepýnara doðru yürüdüler. Göðcepýnarýn alt yanýna

vardýklarýnda, uzaktan Kalaycý göründü. Yaklaþtý. Kendini kolladýðý

ABC Amber LIT Converter


http://www.processtext.com/abclit.html
ABC Amber LIT Converter
http://www.processtext.com/abclit.html

belliydi.

Memed, kendini yere attý. Yere atar atmaz da Kalaycýya doðru

kurþunu döþendi.

Arkadan, vay anam, diye bir ses geldi. Memed, bir ara döndü,

baktý ki Cabbar Horaliyi vurmuþ, Horali tepinip durur, kanlar

içinde belenir.

Cabbar:

Eyi ettim, diye baðýrdý. Sonuna kadar bekledim. Söylesin de

tatlý canýný kurtarsýn, diye.

Memed:

Kalaycý yitti, diye hayýflandý. Acele sýktým. Vuramadým gibime

geliyor.

Sonra sesinin var gücüyle baðýrdý:

Kalaycý! Puþtluk etme! Sende zerre kadar erkeklik varsa çýk karþýma.

Korkma. Ali Safanýn iti. Kasap! Puþt kasap! Çýk karþýma.

ABC Amber LIT Converter


http://www.processtext.com/abclit.html
ABC Amber LIT Converter
http://www.processtext.com/abclit.html

Cabbar da baðýrýyordu:

Kaçar mý sandýn bizi? Çýksana erkeksen.

O taraftan hiç ses sada gelmiyordu.

Az sonra, dört yandan gelen bir kurþun yaylýmý içinde kaldýlar.

Memed gülerek:

Yüreklendi Kalaycý, dedi. Gösteririm ona.

Çarpýþma, gece yarýsýna kadar sürdü.

20

Abdi Aðayla Ali Safa Beyin isteði üzerine Kalaycýnýn Ýnce Memede

kancýkçasýna pusu kurduðu, Ýnce Memedin bu pusudan burnu kanamadan

kurtulduðu, üstelik de Kalaycýyý yaralayarak, iki arkadaþýný

vurduðu, Kadirliden Kozana, Ceyhandan Adanaya, Osmaniyeye

kadar bütün Çukurovada duyuldu.

ABC Amber LIT Converter


http://www.processtext.com/abclit.html
ABC Amber LIT Converter
http://www.processtext.com/abclit.html

Çukurovada, Toroslarda Ýnce Memedin macerasý büyütülerek

dilden dile dolaþýyordu. Herkes Ýnce Memedden yanaydý. Daðlar

halký, yayýlan macerasýndan dolayý Ýnce Memedi bütün düþmanlarýna karþý,

her tehlikeyi göze alarak koruyabilirdi. Ama ne pahasýna

olursa olsun.

Ýnce Memed mi? diyordu. Ýnce Memed dedikleri de bir sabi

çocuk. Ama tepeden týrnaða yürek... Anasýnýn kanýný Abdi Aðada

koymayacak. Ali Safa Beyde de Vayvay köyünün ahýný koymayacak.

Ýnce Memedle Kalaycý kavgasý daha çok etkisini Vayvay köyünde

gösterdi. Haberin köye geldiði gün vakit akþamdý: Herkes iþini gücünü

býrakýp meydanlýða toplandý. Köylü seviniyordu. Köylü, bir arka

bulmuþtu artýk. Ýnce Memed gibi bir arka... Köylü coþmuþtu. Herkes

Ýnce Memed üstüne bir þeyler uyduruyordu. Az zaman içinde Ýnce

Memed destanlaþýverdi. Öyle çok kahramanlýklar, öyle çok olaylar uydurdular

ki Ýnce Memed için, on insan ömrü bunlarý yapmaya yetmezdi. Ama, köylü

bunlarý düþünecek halde deðildi. Düþmanlarýnýn, Kalaycýnýn karþýsýnda Ýnce

Memed! Ýki yýldan beri Kalaycýnýn korkusundan köylerinden çýkamýyorlardý.

Ali Safa Bey tarlalarýný habire ellerinden alýyordu. Kasabaya gidip haklarýný

koruyamýyorlardý. Altý ay daha geçse bütün tarlalarý Ali Safa Beyin olacaktý.

Köle olacaklardý.

ABC Amber LIT Converter


http://www.processtext.com/abclit.html
ABC Amber LIT Converter
http://www.processtext.com/abclit.html

Koca Osman, alanýn ortasýndaki mermer taþýn üstüne oturmuþ:

Ýnce Memed, þahinim. Ýnce Memed, þahinim, diyor boyuna.

Baþka hiçbir laf etmiyor. Durup durup, Ýnce Memed, þahinim!

diyor.

Koca Osman incecik, kýsa boylu, köse sakallý, çenesinde ancak on

beþ kadar aðarmýþ sakalý olan, yeþil, çekik gözlü, seksen yaþýnda bir

aksakaldý. On tane yetiþkin oðlu vardý.

Oðullarý, köylüler dört bir yanýný almýþtý. Ne söyleyeceðini bekliyorlardý.

Koca Osman, son bir kez daha, Ýnce Memed, þahinim! dedikten sonra ayaða

kalktý:

Þahinim soygunculuk da yapmazmýþ, öyle mi? diye sordu.

Ýnce Memed soygunculuk yapar mý hiç? diye konuþtu köylüler.

Koca Osman:

Atýmý çekin oðullarým. Köylüler, siz de aranýzdan para toplayýn.

Ben, þahinime gideceðim. Þahinime daðlarda para gerek olur. Herkes

ne kadar verebilirse, o kadar versin.

ABC Amber LIT Converter


http://www.processtext.com/abclit.html
ABC Amber LIT Converter
http://www.processtext.com/abclit.html

Gün ýþýr, Çukurova topraðýndan çiðler kalkar, buðulanýrken,

Koca Osman atýný mavi dumana batmýþ Torosa doðru doldurdu.

Ýnce Memed, þahinim!

Deðirmenoluk köyüne üç günde ancak gelebildi. Köyde attan indiðinde

bayýlacak kadar yorulmuþtu. Atýnýn baþýný çekerek, topal

topal köyün içine yürüdü. Sonra, köyün orta yerinde kan tere batmýþ

atýyla durdu.

Derin derin soluk aldý. Þaþkýn bir hali vardý.

Köyün çocuklarý oyunlarýný býrakýp, orta yerde kalakalmýþ, boyuna soluyan

yaþlý adama þaþkýnlýkla baktýlar. Koca Osman baþýný kaldýrdý:

Çocuklar, dedi, gelir misiniz buraya?

Çocuklar koþuþtular.

Yaþlý adamýn boynu köpük içinde kalmýþ atý, sað ayaðýný karnýna

doðru çekmiþti. Geri indirdi.

Gül Alinin evi nerede?

ABC Amber LIT Converter


http://www.processtext.com/abclit.html
ABC Amber LIT Converter
http://www.processtext.com/abclit.html

Çocuklarýn en dikçesi atýldý:

O çoktan ölmüþ. Ben yokmuþum daha...

Ya Ýnce Memedin?

Dikçe çocuk:

Ohhooo bre emmi sen de!..:

Koca Osman kýzýp gürledi:

Noolmuþ, bre oðlum, bana?

çocuk:

Ýnce Memed eþkýya oldu. Duymadýn mý?

Koca Osman:

Ben, ne bileyim yavru! Ben Çukurovalýyým. Ýnce Memedin hiç

akrabasý, anasý babasý yok mu?

ABC Amber LIT Converter


http://www.processtext.com/abclit.html
ABC Amber LIT Converter
http://www.processtext.com/abclit.html

Çocuk bir cýk yaptý.

Koca Osman:

Kime misafir iner köye indiðinde?

Çocuk:

Durmuþ Ali emmime.

Koca Osman:

Demek eþkýya oldu Ýnce Memed?

Çocuk:

Eþkýya oldu ya. Aðamýzý öldürdüm diye, geldi köye, babasýnýn

malýný daðýtýrmýþ gibi de Aðamýzýn tarlasýný köylüye daðýttý. Yaa

emmi! Çakýrdikenliði de yaktýrdý. Aðamýz onu öldürtecek. Onu hiç

kimse sevmez bu köyde. Bir Durmuþ Ali emminin avradý sever. Aðamýz, onu da

köyden kovacak.

ABC Amber LIT Converter


http://www.processtext.com/abclit.html
ABC Amber LIT Converter
http://www.processtext.com/abclit.html

Durmuþ Alinin evi nerede oðul?

Çocuk baþýyla iþaret etti:

Ýþte o!

Koca Osman atýnýn baþýný çekti, Durmuþ Alinin evinin önüne gelince:

Tanrý misafiri, diye baðýrdý.

Don gömlek, yaka baðýr açýk Durmuþ Ali, beli iki büklüm, dýþarý

çýktý. Sütbeyaz sakalý dizlerine deðer gibiydi:

Tanrý misafiri hoþ geldi, dedi. Baþým üstünde yeri var.

Atýnýn baþýný tuttu, ahýra çekti.

Ýçerde büyük bir ateþ yanýyordu. Ýçerisi saman, hamur, tezek kokuyordu.

Durmuþ Ali geldi, karþýsýna oturdu.

Merhaba bakalým, diyerek kocaman, paslý tabakasýný Koca Osmanýn önüne

attý.

ABC Amber LIT Converter


http://www.processtext.com/abclit.html
ABC Amber LIT Converter
http://www.processtext.com/abclit.html

Koca Osman eðilerek:

Beri gel! Beri gel hele. Kulaðýný bana ver, diye Durmuþ Aliye

doðru uzandý. Ýnce Memedden haberin var mý? Nerelerde olur o?

diye yavaþça korkarak sordu.

Durmuþ Ali gürültüyle güldü:

Ne diye korkarak sorarsýn Ýnce Memedi? Yok bir þey.

Koca Osman:

Ýnce Memed, dedi, benim þahinim. Ben ne bileyim. Ben onu

aramaya geldim.

Sonra, onu niçin aradýðýný, ne istediðini uzun uzun anlattý. Bu

arada konuþmaya Durmuþ Alinin karýsý da kulak misafiri oluyordu.

Koca Osman sözünü:

Ýnce Memed, þahinim, diye bitirdi gene. Diline pelesenk etmiþti bunu.

Kadýn:

ABC Amber LIT Converter


http://www.processtext.com/abclit.html
ABC Amber LIT Converter
http://www.processtext.com/abclit.html

Ýnce Memed, þahinimiz, dedi. Görürsünüz, yakýnda o kel Abdiyi öldürür.

Gelir tarlasýný da daðýtýr. Bu namussuz köylü ne etti yavruma? Neler etti

Ýnce Memedime kardaþ! O günler gelsin, çýkacaðým meydan yerine, aðzýmý açýp,

yumacaðým gözümü. O namussuz köylüye, o yavrumu tedirgin eden eyilik

bilmezlere ben bilirim söyleyeceðimi. Ben bilirim o zaman. Sen de git kardaþ,

git söyle Ýnce Memedime. Benden de selam söyle. Öldürsün o Ali Safa Beyi de.

Öldürsün o gavuru da. Kalaycýnýn da kellesini kessin, göndersin Çukurovaya.

Teyzen böyle böyle söyledi de. Duydun mu kardaþ?

Durmuþ Ali:

Allasen avrat, dedi. Dur azýcýk, nolursun. Þu kardaþýn iþini görelim.

Kadýn sertçe:

Sen de!... dedi.

Durmuþ Ali:

Ne sen de?... diye sordu.

Kadýn:

ABC Amber LIT Converter


http://www.processtext.com/abclit.html
ABC Amber LIT Converter
http://www.processtext.com/abclit.html

Topal Ali zaten Memedin yanýna gidecek. Çiçekli deresindeymiþ

Memed. Kardaþý da yanýna katarýz.

Koca Osman:

Uzak mý ora? diye korkuyla sordu.

Kadýn:

Uzakça, dedi.

Koca Osman:

Ben öyleyse, bu gece burada kalayým da, öyle gideyim.

Kadýn:

Bu gece kal kardaþ. dedi. Ben de Topalý bulduruyum. O, Abdinin

kahyasý oldu ya... Topal gene bizim. Olsun varsýn.

Durmuþ Ali, gözlerini belerterek karýsýna baktý. Kadýn sustu.

Bir de baktýlar ki, Koca Osman sýrtýný duvara iyice dayanmýþ, baþý

ABC Amber LIT Converter


http://www.processtext.com/abclit.html
ABC Amber LIT Converter
http://www.processtext.com/abclit.html

da bir yana sarkmýþ uyuyup durur.

Durmuþ Ali gülümsedi. Kadýn da gülümsedi:

Fýkara ne kadar da yaþlý, dedi kadýn. Kim bilir kaç gündür at

üstünde!

Durmuþ Ali:

Kim bilir! dedi.

21

Çiçeklideresinin tepesine doðru incecik bir çiðirden çýkýyorlardý.

Sabahtan beridir ki Koca Osman boyuna Topal Aliye soruyordu:

Þahinim nasýl bir adam?

Her soruþunda da Topal Ali anlatýyordu:

Kocaman ala gözleri var. Saçlarý diken diken. Yüzü acý. Çenesi

ince, rengi yanýk, boyu orta, kurþunu iðnenin deliðinden geçirir,

atik, yiðit. Korkmaz. Öleceðini bile bile yürür.

ABC Amber LIT Converter


http://www.processtext.com/abclit.html
ABC Amber LIT Converter
http://www.processtext.com/abclit.html

Koca Osman:

Yaa? diyor, sonra da düþüncelere dalýyordu.

Peki, dedi, Koca Osman, þahinim bu daðýn tepesinde mi saklanýr her

zaman?

Topal Ali:

Yok, dedi. Bu yýl burada kalacak herhalde. Kasabaya yakýndýr

Çiçeklideresi...

Koca Osman:

Yaaa?

Topal Ali:

Hani Hatçe hapiste. Þahitler döndüler ya, hükümet gene býrakmadý

Hatçeyi.

Koca Osman:

ABC Amber LIT Converter


http://www.processtext.com/abclit.html
ABC Amber LIT Converter
http://www.processtext.com/abclit.html

Vay þahinim!

Topal Ali:

Öyle oldu iþte.

Sonra yemyeþil bir alana geldiler. Alaný kýrpýlmýþ gibi kýsacýk otlar

sarmýþtý. Gökte güz bulutlarý kaynýyordu. Aklý karalý bulutlar.

Koca Osman:

Þahinime daha ne kadar var?

Topal Ali, bir yamacý gösterdi. Yamaç kayalýk, ormanlýktý.

Ýþte, orada:

Koca Osman:

Dünya gözüyle þahinimi görüyüm de...

Topal Ali:

ABC Amber LIT Converter


http://www.processtext.com/abclit.html
ABC Amber LIT Converter
http://www.processtext.com/abclit.html

Gör, dedi.

Akþama doðruydu ki, ormaný yararak, bir yer damýna geldiler.

Topal Ali ay ýslýðýný çaldý. Cabbar, damýn üstünde göründü.

Topal Ali:

Cabbar! diye baðýrdý.

Cabbar içeriye seslendi:

Memed kardaþ, bak kim geliyor!

Memed de damýn üstüne çýktý.

Ohhooo!... Ali Aða! Hoþ geldin!

Kucaklaþtýlar.

Ali:

Kusuruma kalma Memedim, dedi. Seni çok aradým. Verecek

haberlerim vardý. Yetiþtiremedim. Kalaycýnýn pususundan iyi ki kurtuldunuz.

ABC Amber LIT Converter


http://www.processtext.com/abclit.html
ABC Amber LIT Converter
http://www.processtext.com/abclit.html

Demek o kahpe dölü Horali!.. Hiç ummazdým ondan. Onu bostan bekçiliðinden
bilirdim.

Bunlar böyle konuþurlarken Koca Osman arkada öyle dikilmiþ,

yüzünde bir gülümseme, duruyordu. Atý arkasýndaydý. Her zamanki

gibi sað ayaðýný karnýna çekmiþti. Atýn tüyleri domur domur olmuþtu.

Islanmýþtý.

Memed usuldan Topala sordu:

Bu da kim?

Topal:

Ta aþaðýdan, Vayvay köyünden olurmuþ... Sana þahinim deyip

durur.

Ýnce Memed, ona doðru aðýr aðýr yürüdü, yanýna vardý, elini

uzattý:

Hoþ geldin emmi!

Koca Osman:

ABC Amber LIT Converter


http://www.processtext.com/abclit.html
ABC Amber LIT Converter
http://www.processtext.com/abclit.html

Hoþ bulduk yavru. Yoksa þahinim sen misin?

Ýnce Memed.

Memed hafiften utanarak gülümsedi:

Benim.

Koca Osman hýzla, kendinden beklenilmeyecek bir çeviklikle Memedin boynuna

sarýlýp öpmeye baþladý. Ýnce Memed, þahinim! Hem öpüyor, hem aðlýyordu.

Cabbar geldi, ihtiyarý Memedden ayýrdý. Ýhtiyar oracýða bir taþýn

üstüne oturdu, yüzünü elleri arasýna aldý. Ýnce Memed, benim þahinim!

Cabbar yeniden geldi, onu oradan kaldýrdý, içeri götürdü. Ýçeriye boydan

boya ayý postlarý serilmiþti. Duvarlarda fiþeklikler, bombalar, mavzerler

asýlýydý.

Oturduktan sonra yaþlý kiþi duruyor duruyor:

Ýnanamýyorum yavrum. Gözlerime inanamýyorum. Gerçekten

þahinim sen misin?

Memed her söyleyiþinde kýzarýyor, bozarýyordu:

ABC Amber LIT Converter


http://www.processtext.com/abclit.html
ABC Amber LIT Converter
http://www.processtext.com/abclit.html

Gerçekten sen misin?

Memed:

Kusura bakma emmi. Daðbaþý: Kahve yok, dedi.

Koca Osman:

Þahinimin caný sað olsun.

Memed, biraz dolmuþ, yanaklarýna hafif bir kýzýllýk gelmiþti. Kara

býyýklarý uzamýþtý. Ýncecikti. Yüzü daha sertleþmiþ, her dakika dövüþe

hazýr, atýldý atýlacak bir hal almýþtý. Daha yanmýþ, kararmýþ, kavrulmuþtu.

Boyu da eskisinden daha uzun görünüyordu.

Topal Ali:

Ben görmeyeli... dedi.

Cabbar:

Allah Çiçeklideresi köyünün yokluðunu vermesin. Besleyip duruyorlar bizi.

ABC Amber LIT Converter


http://www.processtext.com/abclit.html
ABC Amber LIT Converter
http://www.processtext.com/abclit.html

Memed, Çiçeklideresinin hem aðasý, hem hakimi, hem hükümeti. Çiçeklidereliler

hükümete gitmiyorlar gayri. Her iþi Memed görüyor. Memed de bir adil ki...

Sen görmeyeli iþler böyle iþte.

Topal gülümsedi:

Ýyi ki Kalaycýdan kurtuldunuz. Ben her þeyi öðrendim Abdinin

Ali Safa Beye gidip ayaðýna düþtüðünü, Ali Safa Beyin seni öldürtmek

için Kalaycýyý kasabaya çaðýrýþýný, her þeyi öðrendim. Sana geldim ki,

sen ortalarda yoksun. Vay, dedim, kendi kendime, vaaay dedim,

Kalaycý yedi Memedimi. Düþtüm yollara. Akkalede duydum ki, Kalaycýyla

karþýlaþmýþsýn, sen Kalaycýyý yaralamýþsýn. Daha iki kiþilerini de

vurmuþsun. Þapkamý havaya atýp döndüm geldim köye. Bekle babam

bekle! Bir ay sonra Çiçeklideresinden aldým haberini. Göde Duran

söyledi onu da...

Koca Osman:

Þahinim, dedi, ben Vayvay köylülerinin elçisiyim. Kalaycý, Ali

Safanýn iti. Bizde adam koymadý vurmadýk. Ali Safa tarlalarýmýzý alýr.

Biz hakkýmýzý ararsak Kalaycýya vurdurur. Duyduk ki...

Memed, Topal Aliye:

ABC Amber LIT Converter


http://www.processtext.com/abclit.html
ABC Amber LIT Converter
http://www.processtext.com/abclit.html

Demek, bunlar hep Abdi Aðanýn baþýnýn altýndan çýkýyor? Öyle

ha? Bilmiþtim böyle olduðunu zaten.

Koca Osman sabýrsýz:

Duyduk ki þahinim, sen o gavuru yaralamýþsýn. Keþke vuraydýn,

öldüreydin kafiri. Ah keþke...

Memed, son derece durgun, telaþsýz:

Dün bir haber geldi. Aldýðý yaradan iflah olmamýþ, birkaç gün

önce cehennemi boylamýþ.

Koca Osman yerinden kalkýp, Memedin üstüne atýldý, ellerini öpmeye baþladý:

Doðru mu bu? Doðru mu, þahinim! Tarlalarýmýz bizim olacak

gayri. Tarlalar bizim... Doðru mu, þahinim?

Memed:

Doðru, dedi. Ben de nasýl oldu da Kalaycýyý öldürmedi, o kurþun

diyordum. Niþan alýp da sýkmýþtým.

ABC Amber LIT Converter


http://www.processtext.com/abclit.html
ABC Amber LIT Converter
http://www.processtext.com/abclit.html

Koca Osman:

Allah ne muradýn varsa versin. Amin... dedi.

Sonra gitti, heybesini açtý. Ýçinden büyücek bir çýkýn çýkardý. Memede

verdi:

Bunu köylü gönderdi, þahinim. Çok þükür yarabbi! Bana müsaade. Ben yola

düþeyim. Müjde vereyim köylüye... Düðün bayram yapsýnlar.

O hýzla çýktý, aðaçta baðlý atýný çözdü. Üstüne bindi. Kapýya

geldi.

Saðlýcakla kal, þahinim. Þu haberi bir an önce yetiþtireyim de...

Seni arar Osman emmin sonra. Eyvallah, þahinim!

Atý üzengiledi.

Memed, azýcýk þaþýrdý Koca Osmana.

Acayip, dedi.

ABC Amber LIT Converter


http://www.processtext.com/abclit.html
ABC Amber LIT Converter
http://www.processtext.com/abclit.html

Cabbar:

Acayip.

Topal:

Bre çocuklar, merak ettim. Nerden buldunuz bu Çiçeklideresini

Allahaþkýna?

Memed gülümsedi:

Buluruz.

Cabbar:

Buluruz.

Topal:

Bizim köy nere? Burasý nere?

Cabbar:

ABC Amber LIT Converter


http://www.processtext.com/abclit.html
ABC Amber LIT Converter
http://www.processtext.com/abclit.html

Burasý bura, dedi.

Topal:

Söyleyin, nasýl düþtünüz buraya?

Memed duvarý gösterdi. Gösterdiði yerde bir saz asýlýydý.

Topal:

Eeee? dedi, bundan ne çýkar?

Cabbar:

Türlü türlü ses çýkar.

Topal:

Adama öykünme Cabbar! diye çýkýþtý.

Memed:

Ali Aða, dedi. Bu sazýn sahibi Sefil Alidir. Aþýk Sefil Ali. Mazgaçta

ABC Amber LIT Converter


http://www.processtext.com/abclit.html
ABC Amber LIT Converter
http://www.processtext.com/abclit.html

karþýlaþtýk. Bir kayanýn üstüne oturmuþ saz çalýyordu. Tüfeðini

de bir yanýna yatýrmýþ. Bize karýþtý. Çoktan beri eþkýyaymýþ.

Topal:

Elde de neler var!

Cabbar:

Sefil Ali iyi aþýk amma! Herifte bir ses var. Deme gitsin.

Topal:

Anladýk. Sefil Ali eþkýya... Ýyi de aþýk... Burasý neden?

Memed:

Burasý da Sefil Alinin köyü. Sefil Alinin dayýlarý da bu köyün en

yiðit adamlarý. Anladýn mý?

Topal:

Anladým, dedi.

ABC Amber LIT Converter


http://www.processtext.com/abclit.html
ABC Amber LIT Converter
http://www.processtext.com/abclit.html

Cabbar:

Neredeyse gelir Sefil Ali. Þimdi tepenin sivrisindedir. Türkü yakýyor.

Kim bilir ne üstüne? Daðdan gelir gelmez, soluk soluða sazý

çeker kucaðýna yumulur üstüne. Ýþte böyle bizimkisi. Düðün þenlik.

Memede döndü:

Bre Memed, dedi, þu aksakalýn getirdiði çýkýný aç da, ne kadar

para göndermiþ bize Vayvaylar görelim.

Memed:

Görelim.

Aðýr aðýr çýkýný açtý. Paralar deste desteydi.

Cabbar:

Hepsi para mý?

Memed:

ABC Amber LIT Converter


http://www.processtext.com/abclit.html
ABC Amber LIT Converter
http://www.processtext.com/abclit.html

Hepsi...

Cabbar:

Zengin olduk, dedi.

Memed:

Öyle.

Cabbar:

Yaþa bre ihtiyar!

Topal:

Bununla kalsa iyi, dedi. Bak göreceksin. O ihtiyar sizin yakanýzý

býrakmaz. Ýki aya bir, köylüden toplar toplar getirir size. Yaman

bir adam o.

Memed:

ABC Amber LIT Converter


http://www.processtext.com/abclit.html
ABC Amber LIT Converter
http://www.processtext.com/abclit.html

Baðrý yanmýþ adamýn. Kim bilir ne kadar zulmetti onlara Ali

Safa, Kalaycý.

Topal:

Siz paradan yana korkmayýn. Arkanýzda dað gibi bir Vayvay

köyü var.

Cabbar:

Dað gibi, dedi.

Topal:

Sen Koca Osmanýn hoþuna gittin. Kalaycý o kadar zulüm bile

yapmasaydý, gene getirirdi parayý... Bunlar böyledir. Sana þahinim

dedi bir kere. Git evine çocuðunu al, kes, öldür gözünün önünde,

sana hiçbir þey söylemez. Bunlar böyledir.

Cabbar:

Bu gidiþle kýyamete dek eþkýyalýk yap. Burnun kanamaz.

ABC Amber LIT Converter


http://www.processtext.com/abclit.html
ABC Amber LIT Converter
http://www.processtext.com/abclit.html

Topal:

Öyle deme Cabbar, dedi. Ali Safa Bey boþ durur mu? Kalaycý

onun canýydý. Siz canýný elinden aldýnýz. Bunu size koymaz.

Memed:

Koymamaya çalýþýr.

Cabbar:

Elinden gelirse...

Memed:

Siktiret bre Cabbar kardaþ, dedi. Sefil Alinin dediði gibi...

Hangi günü gördük akþam olmamýþ.

Bu sýrada tüfeðini çaprazlama boynuna takmýþ, sallanarak Sefil

Ali içeri girdi. Doðru saza gitti. Duvardan aldý. Olduðu yere oturup

saza düzen vermeye baþladý. Birden bir türkü tutturdu. Kalýn gür bir

sesi vardý. Ses, Sefil Aliden çýkmýyor gibiydi. Türkü bin yýl öteden geliyor...

Uzaktan daðlardan, Çukurovadan, denizden geliyor. Denizin tuzu, çamýn sakýzý,

ABC Amber LIT Converter


http://www.processtext.com/abclit.html
ABC Amber LIT Converter
http://www.processtext.com/abclit.html

yarpuzun kokusu bulaþmýþ. Öyle bir türkü. Gel benim derdime, diyor, bir

derman eyle. Alemler derdine derman olansýn.

Bir an duruyor, bu sefer saz büyüyor. Saz tekrar ediyor: Derman olansýn.

Sonra gene baþlýyor Sefil Ali:

Her nere baktýysam yarimi gördüm.

Elleri duruyor. Sazýn üstüne yumulmuþtur. Uyumuþ kalmýþ gibi.

Birden baþýný kaldýrýyor. Eli sazýn üstünde uçuyor.

Daðlar taþlar uçan kuþlar.

Bir fýrtýna gibi çalýyor, söylüyor.

Adýmý dersen de Sefil Aliyim

Bir gün akýllýysam yüz gün deliyim

Üstü köpüklenmiþ bahar seliyim

Baþý pare karlý daðdan gelirim

ABC Amber LIT Converter


http://www.processtext.com/abclit.html
ABC Amber LIT Converter
http://www.processtext.com/abclit.html

diyor, susuyor.

Sefil Ali olduðu yerde küçülmüþ, tükenmiþtir. Olduðu yerde, öylecene bir

taþ gibi kalakalmýþtýr. Donmuþtur.

Sazýný usuldan, bir yana koydu.

Memed de donmuþ kalmýþtý. Bir ara gözüne o çelik pýrýltý gene

geldi kondu. Sonra kafasýnda bir top sarý ýþýk gene söndü, kývýlcýmlandý.

Bol ýþýklý Çukurova düzü dalgalandý. Topal Aliye usuldan sokuldu:

Ali aðam!... dedi.

Ali:

Ne? diye sordu.

Memed ona dýþarý çýk diye bir iþaret yaptý. Topal ayaða kalkýp

kapýya yürüdü. Arkasýndan Memed de kalktý. Onlar dýþarý çýktýktan

sonra, Cabbar Sefil Aliye yaklaþtý, dürttü. Sefil Ali kendine geldi:

Bak, Ali, dedi Cabbar. Bana bak...

ABC Amber LIT Converter


http://www.processtext.com/abclit.html
ABC Amber LIT Converter
http://www.processtext.com/abclit.html

Ali:

Noldu?

Cabbar:

Topalý dýþarý götürdü Memed. Anladýn mý?

Ali güldü:

Anladým.

Cabbar:

Bu adam delirmiþ. Aklý baþýndan gitmiþ bunun. Þimdi Topala

ne söylüyordur biliyor musun? Ondan kasabaya gitmelerini istiyordur.

Baþka ne olacak? Her önüne gelene söylüyor. Bütün Çiçeklideresi köyüne

yayýlmýþ. Köylünün aðzýnda: Memed, Hatçemi dünya gözüyle bir daha görüyüm

diyormuþ. Allah o zaman canýmý alsýn, gidip mapusanede göreceðim, kasaba

ateþ olsa gene içine gireceðim, diyormuþ. Köylünün dilinde hep bu!

Cabbar:

ABC Amber LIT Converter


http://www.processtext.com/abclit.html
ABC Amber LIT Converter
http://www.processtext.com/abclit.html

Bu adam kanýna susamýþ. Ben önüne geçmeye çalýþýyorum, bana

da kötü kötü, sanki düþmanýymýþým gibi bakýyor.

Sefil Ali:

Býrak sarhoþu yýkýlana kadar gitsin.

Cabbar:

Býrak sarhoþu ama, Memed yiðit adam, iyi adam. Bu daðlar

Memed gibisini görmemiþtir. Bir daha göremez de. Nur parçasý

adam. Evliya...

Poyraz savuruyordu dýþarda. Deli Poyraz... Neredeyse kar yaðacak.

Daðlarýn üstünden bir turna katarý geçti az önce. Kýþ geldi demektir. Havada

kýþ kokusu...

Çamýn dallarý poyrazda dökülüyordu. Memed, Topalý çamýn yanýnda tutup

dibine doðru çekti.

Otur þuraya.

Topal, Memedin yüzüne bakýnca hayretler içinde kaldý. Dudaklarý

ABC Amber LIT Converter


http://www.processtext.com/abclit.html
ABC Amber LIT Converter
http://www.processtext.com/abclit.html

titriyordu. Merakla bekledi.

Memed geldi yanýna çöktü.

Ali Aðam, diye baþladý, sen akýllý bir adamsýn. Bütün bu baþýmýza

gelenler senin yüzünden. Sen de biliyorsun bunlarý. Ama anladýmki bunda senin

suçun yok. Sen iyi adamsýn.

Topal Ali:

Aman Memedim... dedi.

Memed:

Amaný mamaný yok Ali Aða.

Topal Ali:

De bakalým öyleyse...

Memed, bir an durdu düþündü. Yüzü gerildi. Büyük bir acý içinde

kývranýr gibiydi:

ABC Amber LIT Converter


http://www.processtext.com/abclit.html
ABC Amber LIT Converter
http://www.processtext.com/abclit.html

Ben, dedi. Hatçeyi görmeye gideceðim yarýn.

Topal þaþkýna döndü:

Nasýl, nasýl? diye söylendi.

Memed, tok, sert bir sesle:

Ben yarýn Hatçeyi görmeye gideceðim.

Topal:

Eeee?

Memed:

Eeeesi mesi yok. Gideceðim.

Topal elini çenesine verip duraksadý. Epeyi düþündükten sonradýr ki:

Zor, dedi içini çekerek. Çok zor. Düpedüz ölüm demektir.

Ölümü alnýma aldým, dedi Memed, yüzü kýrýþarak, yüzü büyük

ABC Amber LIT Converter


http://www.processtext.com/abclit.html
ABC Amber LIT Converter
http://www.processtext.com/abclit.html

bir acýyla gerilerek. Ölümü alnýma aldým! Þurada tam yüreðimin ortasýnda

bir yangýn var. Oyuyorlar gibi yüreðimi. Gitmeliyim. Dayanamam gayri. Yarýn

þafaktan kalkýp yollara düþeceðim. Ben kasabaya...

Topal sözünü kesti:

Ya seni yakalarlarsa? Bütün umudum, bir köyün umudu sende.

Memed, köy lafýný duyunca kapkara kesildi.

Bir köyün bütün umudu mu? Bir köyün... Hangi köyün?

Topraða hýþýmla kocaman bir tükrük attý.

Topal Ali çok dingin:

Celallenme kardaþým. Ýçi beni, dýþý eli yakar. Sen köylüye gücenme.

Korkularýndan aðayý tutar görünüyorlar. Yoksa yürekleri seninle

bile... Bütün köyün, beþ köyün umudu sende...

Memed:

Ben gideceðim, dedi, kestirdi attý. Topalýn yanýndan kalktý.

ABC Amber LIT Converter


http://www.processtext.com/abclit.html
ABC Amber LIT Converter
http://www.processtext.com/abclit.html

Daða yukarý sarhoþ gibi sallanarak yürüdü. Poyraz kokuyordu, kuru

çam kokuyordu daðlar.

Topal, serseme dönmüþ yerinden kalktý ve içeriye geldi.

Cabbar merakla heyecanla Topala sordu:

Ne dedi sana Memed? Söyle Ali kardaþ!

Ali:

Yarýn þafaktan önce kasabaya gidiyor.

Cabbar:

Bu adam delirmiþ, diye baðýrdý. Baðlamalý onu. Tutacaklar öldürecekler

onu. Baðlamalý. Þimdi nereye gitti o?

Topal Ali:

Daða doðru yürüdü gitti. Sallanýyordu...

Cabbar arkasýndan daða doðru koþtu. Poyraz, ormanýn aðaçlarýnýn dallarýný

ABC Amber LIT Converter


http://www.processtext.com/abclit.html
ABC Amber LIT Converter
http://www.processtext.com/abclit.html

kýrýyordu. Kar yaðacak gibi bir koku vardý havada. Bulutlar kararmýþ,

kaynaþýyordu gökte. Birden ortalýk karardý. Ýri taneli;

sýcak damlalar düþmeye baþladý.

Memedi ulu dallarý yolunmuþ bir çamýn altýnda, çürümüþ bir kütüðe oturmuþ

buldu. Yanýna sokuldu. Dalgýndý. Onun yanýna geldiðinin farkýnda bile olmadý.

Usuldan yanýna oturdu:

Kardaþ, dedi, etme! Herkese de söyledin. Çiçeklideresi köyünde

duymayan kalmamýþ. Kasabada da duyulmuþtur. Yakalarlar seni.

Etme bunu!

Memed baþýný kaldýrdý, dik dik yüzüne baktý:

Doðrusun. Haklýsýn Cabbar. Ama gel bana sor. Ýçerime sor. Yüreðimi

iki el tutmuþ sýk babam sýk ediyor. Edemem. Hatçeyi görmeden edemem.

Görmezsem ölürüm. Öyle öleceðime, böyle ölüyüm...

Sen bana son bir kardaþlýk yapar mýsýn?

Cabbar:

Senin için yapmayacaðým iþ yok Memed! Birbirimize kardaþ

ABC Amber LIT Converter


http://www.processtext.com/abclit.html
ABC Amber LIT Converter
http://www.processtext.com/abclit.html

dedik. Can dedik.

Öyleyse bana eski püskü bir elbise... Senden istediðim bu.

Cabbar sustu, baþý önüne düþtü.

22

Koca Osman bir kuþluk vakti kasabaya doludizgin girdi. Atýnýn

kantarmasý köpük içindeydi. Çarþýnýn ortasýnda attan indi. Atýnýn

dizginini koluna doladý. Çarþýnýn bir baþýndan öteki baþýna kadar

çekti. Önüne kim gelirse gülümseyerek, merhaba! diyordu yüksek

sesle. Merhaba!

Kasaba Kalaycýnýn ölümünü duymuþtu. Koca Osmanýn böyle kubara kubara

dolaþmasýnýn sebebini anlýyorlardý.

Sonra çarþýyý bir uçtan öteki uca birkaç sefer gitti geldi. Gözleri

birini arýyordu. Bulamadý. Çarþýyý býrakýp aþaðý çaya doðru döndü.

Tevfiðin kahvesi önüne geldi. Atýnýn önünde kýzarmýþ yüzüyle, titreyen

elleriyle öylecene, bir heykel gibi dimdik durdu. Sonra

kahvenin camlarýna alnýný dayayýp içeri uzun uzun baktý. Köþede gözüne Abdi

Aða iliþti. Buna sevindi. Atý meydandaki akasya aðacýna baðladý içeri

ABC Amber LIT Converter


http://www.processtext.com/abclit.html
ABC Amber LIT Converter
http://www.processtext.com/abclit.html

girdi. Vardý Ahdi Aðanýn baþýnda durdu. Abdi Aða baþýný kaldýrýnca

Osmaný, kýzarmýþ yüzüyle, titreyen elleriyle gördü. Göz göze gelince

Koca Osman gülümsedi. Abdi Aðanýn rengi attý. Koca Osman yüksek

sesle bir, merhaba, dedi.

Abdi Aða merhaba demeye kalmadan, arkasýný döndü yürüdü.

Abdi Aða aðzý açýk arkasýndan bakakaldý.

Koca Osman, atýný akasyadan çözdü, üstüne atladý. Vayvay köyüne doðru

doludizgin sürdü. Vayvay köyü kasabaya iki saat çekerdi.

Koca Osman kahveden çýkýnca, Abdi Aðayý bir telaþtýr aldý. Korkuyordu.

Korkusundan hiçbir yerde duramýyordu. Beyaz saplý nagant

tabancasý, sað yanýnda kuþaðýnýn içine sokuluydu. Sað eli her zaman

üstünde dururdu. Tavla oynar, para sayar, yemek yerken her zaman

üstünde, görünmez bir düþmanla her an karþýlaþmak üzereydi. Öyle

sayýyordu.

O hýzla kalktý, doðru arzuhalci Siyasetçi Ahmede gitti. Siyasetçi

Ahmet bir tuhaf adamdý. Bir hoþ sanki aðzýna bir çuval cevizi doldurmuþlar

da çalkalýyorlar gibi konuþuyordu. Siyasetçi, Deli Fahrinin

can düþmanýydý. Ali Safa Beyin de has adamýydý. O da kasabada Kalaycýnýn

yüzü suyu hürmetine icrai sanat ediyordu. Kalaycý namýna türlü

ABC Amber LIT Converter


http://www.processtext.com/abclit.html
ABC Amber LIT Converter
http://www.processtext.com/abclit.html

türlü dolaplar çeviriyordu. Habere, o da çok yanmýþtý.

Abdi Aða o hýzla dükkana girdi:

Yaz, dedi, Ahmet efendi. Eðer hükümet hükümetse, hükümetliðini

göstersin. Tam böyle yaz. Daðlarý belleri eþkýya almýþ. Her çalýnýn dibi

bir hükümet. Ýþte böyle yaz. On beþ yaþýnda çocuklar bile daðda. Böyle yaz!

Yaz! Köyleri yakýyorlar. Kasabayý bile basýyorlar. Malýmýzdan canýmýzdan

emin deðiliz. Böyle yaz! Karýlar bile silahlandý. Ýsyan var. Kasaba

hükümetliðini ilan etti. Kanun kaðýtlarda kaldý. Böyle yaz. Ýþte böyle yaz!

Gelsin de kara asker, köklerini kazýsýn bunlarýn.

Siyasetçi Ahmet efendinin karanlýk yüzü bir daha karanlýklaþtý.

Baþýndaki siyah tüylü fötrünü çýkarýp masanýn üstüne koydu. Cebinden

çýkardýðý mendiliyle alnýný kurulamaya baþladý.

Bu dediklerini mi yazacaðým? diye sordu.

Abdi Aða:

Tamý tamýna, harfi harfine yaz dediklerimi. Bu candarmalar baþ

edemezler bunlarla. Baþ edemezler. Anladýn mý? Baþ edemezler. Bu

candarmalarýn bir alayý Ýnce Memedle baþa çýkamaz. Ya gerisi!... Yaz.

ABC Amber LIT Converter


http://www.processtext.com/abclit.html
ABC Amber LIT Converter
http://www.processtext.com/abclit.html

Yaz da kara asker göndersin hükümet. Yaz ki isyan var. Bir eþkýya,

yirmisinde bir çocuk. Benim kapýmýn yanaþmasý... Ýnce Memed adýnda...

Ýþte böyle, söylediðim gibi yaz... Ýnce Memed tarlalarýmý köylüye

daðýtýr. Beni köyden kovar, tarlalarýmý köylüye, benim yanaþmalarýma

daðýtýr. Beþ köyümü... Ben korkumdan kasabada bile gezemem. Candarma

dairesinin önünde ev tuttum. Pencerelerine kum torbalarý koydum. Kurþundan

dolayý. Bacasýný ördürdüm. Bombadan dolayý. Beni candarma dairesinin

önündeki evimin içinde vurmaya gelmiþ geçen gün. Haberlenmeseydik, nöbetçi

olmasaydý, evi dinamitle uçuruyormuþ. Kasabayý, diyormuþ Ýnce Memed, tüm

dinamitleyeceðim. Tüm. Ýþte, böyle tam yaz!

Siyasetçi:

Ben, dedi aðlar gibi, ben nasýl yazarým bunlarý? Elini keserler

adamýn. Haydi yazdýk diyelim, þerefi var kasabanýn. Gül adýný pis etmeyelim

kasabanýn. Sonra da Kalaycý gittiyse, caný sað olsun Ali Safa Beyin. Bir

çete daha kurar. Ali Safa Bey, hükümete böyle yazdýðýna razý gelmez.

Abdi Aða köpürdü:

Sen dediðimi yaz, dedi.

Siyasetçi:

ABC Amber LIT Converter


http://www.processtext.com/abclit.html
ABC Amber LIT Converter
http://www.processtext.com/abclit.html

Yazamam.

Sana yaz diyorum kardaþ, yaz!

Yazamam.

Hýþýmla ayaða kalktý:

Ben de Fahri Efendiye yazdýrýrým, dedi.

Siyasetçi:

Nereye istersen yazdýr ya, hakkýnda hayýrlý olmaz.

Abdi Aða doðru Deli Fahriye gitti. Deli Fahri onun ayak sesini

çok uzaktan duydu, masadan baþýný aðýr aðýr kaldýrdý.

23

Çiçeklideresinin beri yaný Þahinin kayasý... Þahinin kayasý sarp,

yüce, dümdüz, göðe aðmýþ yosunlu bir kayadýr. Þahinin kayasý efsanelere

karýþmýþtýr. Destanlarda söylenir. Kayanýn yüzünden aþaðýlara

ABC Amber LIT Converter


http://www.processtext.com/abclit.html
ABC Amber LIT Converter
http://www.processtext.com/abclit.html

doðru bir pýnar kaynar. Þahinkaya pýnarý... Dört bir yanýný yeþil,

küçük aðaçlar, kokulu yarpuzlar sarmýþtýr. Üç kavak boyu yukardan,

sarptan, kokular gelir. Köpüklü su iner, kayanýn duvar dibi yüzünden.

Þahin meraklýsý bir genç varmýþ eskiden. Kayanýn yüzündeki delikler,

þahin yuvasý. Þahinlerin civciv çýkarma zamaný bir þahin yavrusu almak

ister. Þahin yuvasý duvar gibi düz kayalýðýn orta yerinde. Ne

alttan çýkýlýr, ne üstten inilir. Delikanlý uzun, kalýn bir ip bulur,

tepedeki en kalýn aðaca baðlar. Þahin yuvasýna doðru sarkar. Yavruyu alýr

koynuna koyar. Bu sýrada ana þahin iþten haberdar olur. Hýþýmla

gelir, kanadýyla ipe çarpar, ipi kýlýç gibi keser. Delikanlý, koynunda

þahin yavrusu, aþaðý düþer, parça parça olur.

Kaya bu yüzden Þahinin kayasý olmuþtur.

Geceden yola çýkan Memed, Þahinin kayasýnýn dibinde durup

dinlenirken, arkasýndan bir çýtýrtý duyup baktý ki, ne baksýn, Cabbar,

kendisine bakýp durur. Göðsünün kýllarý arasýndan oluk misali ter sýzýyor.

Uzun zaman Cabbar olduðu yerde durdu. Memed de önüne, topraða baktý kaldý.

Sonra Cabbar geldi Memedin yanýna oturdu. Elini usul usul uzatýp elini

tuttu. Birkaç kere sýktý. Memed aldýrmadý. Önüne bakmayý

sürdürdü.

ABC Amber LIT Converter


http://www.processtext.com/abclit.html
ABC Amber LIT Converter
http://www.processtext.com/abclit.html

Cabbar, sesi karýncalanarak, titreyerek:

Kardaþ! dedi.

Öyle candan, öyle dostça söyledi ki Memed baþýný ondan yana

döndürmek zorunda kaldý.

Cabbar, ellerini elleri arasýna aldý:

Kardaþ etme!

Sen de anlamazsan derdimi Cabbar kardaþ, dedi, ben ölsem

daha iyi.

Cabbar:

Memedim, diye inledi. Ben senin derdini anlýyorum. Ama sýrasý deðil

bu iþin. Dert ikimizin.

Memed:

Öyleyse Cabbar kardaþ, durma yoluma. Ben Hatçeye gideyim.

Yakalanýrsam kadere. Yakalanmazsam...

ABC Amber LIT Converter


http://www.processtext.com/abclit.html
ABC Amber LIT Converter
http://www.processtext.com/abclit.html

Kýzdý. Yüzü baþkalaþtý:

Kimse beni yakalayamaz, dedi.

Cabbar:

Bu senin yaptýðýn düpedüz ellerini kelepçeye uzatmaktýr. Ya seni

biri görür de tanýrsa? Ya Abdi Aða? Kasabanýn içinde ne yaparsýn?

Memed:

Kadere, dedi. Gözlerindeki pýrýltý büyüdü. Yakalanmam.

Cabbar:

Var git git kardaþ. Yolun açýk olsun öyleyse.

Memed:

Saðol.

Cabbar:

ABC Amber LIT Converter


http://www.processtext.com/abclit.html
ABC Amber LIT Converter
http://www.processtext.com/abclit.html

Seni burada üç gün beklerim. Kürt Temirin evinde. Üç gün

içinde dönmezsen bilelim ki yakalandýn.

Memed:

Bilin ki yakalandým.

Kalktý yürüdü.

Cabbar arkasýndan, kendi kendine, gözden kayboluncaya kadar:

Seni de yitirdik Ýnce Memed, seni de, dedi. Bu daðlar bir Ýnce

Memed daha göremez. Vay!

Ýnce Memed Çiçeklideresi köyünden yýrtýk bir çarýk, bir de on

beþ yaþýnda bir çocuk elbisesi buldurmuþtu. Elbise el dokumasýydý.

Pamuktan, týrtýktý. Ceketi nar kabuðuna boyanmýþtý. Þalvar beyazdý,

kirliydi. Yýrtýktý da. Elbise çok dar geliyordu. Olduðundan bir

misli küçülmüþtü. Eline de kalýn bir çoban deðneði almýþtý. Baþýna siperliði

yýrtýlmýþ, yaðlý bir kasket geçirmiþti. Tabancasýný, tabancasýnýn fiþeklerini,

içerden bacaðýna baðlamýþ, ipleri beline sarmýþtý.

ABC Amber LIT Converter


http://www.processtext.com/abclit.html
ABC Amber LIT Converter
http://www.processtext.com/abclit.html

Yolda uçarcasýna yürüyordu. Yanýný yönünü gözleri görmüyordu.

Baþý dönüyordu. Sanki bir boþlukta yuvarlanýyordu. Dünya silinmiþti.

Gece yarýsýna doðru kasabanýn kýyýsýna vardý. Kenar mahallelerde

köpekler ürüþüyorlardý. Ne yapmalýydý? Bu vakitte kasabaya gitse, kasabada

han bulamazdý. Belki yakalarlardý da. Aþaðýdan bir deðirmenin

þýkýrtýsý geliyordu. Döndü, deðirmene doðru yürüdü. Deðirmenin gürültüsü

adamýn kulaklarýný saðýr edecek kadar çoktu. Çok ötelerden

sýcak un kokusunu aldý.

Yarýn Cumaydý. Hapishanenin ziyaret günüydü. Büyük bir bela

vardý: Hatçenin anasý... Abdi Aða kasabaya yerleþti yerleþeli, her

Cuma Hatçeyi ziyarete geliyor, güya Memedden haberler getiriyordu.

Memed hakkýnda akla hayale gelmez hikayeler uyduruyordu ona. Bu

sefer Memedin kötülüðüne deðil, iyiliðine. Tarla daðýtma, çakýrdikenliði

yakma iþini de bire beþ katarak anlatmýþtý. Memed, diyordu,

bir büyümüþ, bir uzamýþ kalýnlaþmýþ. Aynen minare gibi olmuþ,

Hatçe sevinçten uçuyordu. Hapishane hapishane deðildi artýk. Cennete

dönmüþtü. Saatte bir Irazýn boynuna sarýlýp öpüyordu. Irazda da

ayný sevinç!

Çiçeklideresine yerleþti yerleþeli de Memedden iki güne bir haber,

para geliyordu.

ABC Amber LIT Converter


http://www.processtext.com/abclit.html
ABC Amber LIT Converter
http://www.processtext.com/abclit.html

Tozlu un çuvallarý sýra sýraydý. Dört aðýr taþ, bir yanlarýna unlarý,

fýþkýrtarak dönüyorlardý. Serpilen suyun, serpilircesine sesi

geliyordu.

Deðirmenci kýrçýl sakallý, gözü bozlu birisiydi. Tepeden týrnaða una

batmýþtý. On beþ kadar köylü deðirmenin orta yerine bir ateþ yakmýþlar,

yöresine halka olmuþlardý. Memed vardý, bir selamünaleyküm

çaktý, ötekiler yer açtýlar. Halkaya girdi. Sonra gene konuþmalarýna

daldýlar. Bir zaman sonra Memedin farkýnda bile olmadýlar Tarladan,

üründen, yokluktan, ölümden konuþtular. Deve boynunda bir

tüccarýn soyulduðundan söz açtýlar. Birkaç tanesi bunu Ýnce Memedin

yaptýðýný söyledi. Ýnce Memed lafý geçince, arkasýndan toprak daðýtma

meselesi akla geliyordu. Burada da öyle oldu. Yaþlýca bir köylü,

topraðý daðýtmýþ daðýtmaya ya, çakirdikenliði ne diye yaktýrmýþ köylüye,

bu deli köppoðlusu? diye merakla sordu. Ötekiler çakýrdikenliðin

yakýlmasý üstüne akla hayale gelmedik laflar ettiler. Memed hýrsýndan

kudurdu. Ýçinden küfretti. Esas meseleyi, sebebi hiçbirisi de

söylemedi. Akýllarýna gelmedi. Siniri geçince içinden güldü. Çukurova

köylüsü çakýrdikenliði ne bilsin? Nemene bir beladýr, ne bilsin!

Sonra adamlar olduklarý yere kývrýlýverdiler. Memed de kývrýldý.

Uyandýðý zaman gün kuþluktu. Bir köylü baþucuna durmuþ, bre

ABC Amber LIT Converter


http://www.processtext.com/abclit.html
ABC Amber LIT Converter
http://www.processtext.com/abclit.html

çocuk, diyordu, gün kuþluk oldu. Yekin gayri. Atlarýn, eþeklerin

ayaklarý altýnda kaldýn. Kalk gayri.

Þaþkýn þaþkýn uyanan Memed hýzla kalktý, kasabaya doðru koþarcasýna

yola düþtü. O hýzla kasabaya girdi. Çarþýnýn ortasýndan geçti.

Çarþý eski gördüðü gibiydi. Sarý güðümlü þerbetçi ortada dolanýyordu.

Kör Hacý nal dövüyordu aþkla þevkle. Nala Kozanoðlu türküsü söyletiyordu

Memed yanýndan geçerken. Kebap dumanlarý dükkanlardan

dýþarý fýþkýrýyordu. Kara þalvarlý köylü kadýnlar dükkandan dükkana

girip çýkýyorlardý.

Memed korkarak, büzülerek, belediye bahçesinin yanýnda, yukarý

doðru giden bir köylüyü durdurdu:

Hapishaneye nereden gidilir? diye sordu.

Köylü:

Þu sokaðý doðru çýk, þu karþýdaki taþ kapýdan içeri gir, dedi, yürüdü.

Memed kapýdan girdi. Bir bölük candarma dizilmiþ, hazýrol durumunda

çavuþu bekliyordu. Bir hoþ oldu bu kadar candarmayý bir

arada görünce. Dönüp daðlara doðru kaçmak geçti içinden. Hiçbir

ABC Amber LIT Converter


http://www.processtext.com/abclit.html
ABC Amber LIT Converter
http://www.processtext.com/abclit.html

zaman, hiçbir yerde bu kadar sýkýlmamýþ, yüreði daralmamýþtý. Candarmalarýn

ilerisinde, saðýnda basýk, penceresiz bir dam gözüküyordu.

Damýn duvarlarý yosun baðlamýþtý. Önünde, iki üç köylü kadýn bekleþip

duruyorlardý.

Memed, belini iyice kamburlaþtýrdý. Büzüldü. Küçücük kaldý.

Damýn hapishane olduðunu, üstünde dolaþan nöbetçiden anladý. Çok

hapishane hikayesi dinlemiþti. Bu da týpýtýpýna benziyordu. Aðýr aðýr

dama doðru yürüdü.

O sinirli, Allahýn belasý gardiyan karþýsýna dikildi, sertçe sordu:

Ne istiyorsun çocuk?

Memed aðlamsý aðlamsý:

Benim bacým burada mapus da...

Gardiyan:

Kim? Hatçe mi? diye sertçe sordu.

Memed boynunu bükerek:

ABC Amber LIT Converter


http://www.processtext.com/abclit.html
ABC Amber LIT Converter
http://www.processtext.com/abclit.html

Heye...

Gardiyan içeri baðýrdý:

Hatçe! Hatçe, kardeþin gelmiþ.

Kardeþ lafýný duyunca Hatçe þaþýrdý. Þaþkýn þaþkýn dýþarý çýktý.

Memede doðru geldi. Memedin yüzü bembeyaz olmuþtu. Duvarýn da

dibine çökmüþtü.

Gardiyan:

Ýþte burada!

Hatçe Memedi görür görmez, olduðu yerde kalakaldý. Dondu

kaldý. Aðzýndan çýt çýkmadý. Sendeleyerek geldi, duvara sýrtýný dayayýp

oturdu. Bitmiþti. Uzun zaman böyle yan yana kaldýlar. Dilsizmiþler gibi.

Öylecene birbirlerinin gözlerine baktýlar. Iraz da geldi. Hatçenin

bitkinliðine þaþtý. Konuþmadýklarýna da bir anlam veremedi.

Memede yaklaþtý:

ABC Amber LIT Converter


http://www.processtext.com/abclit.html
ABC Amber LIT Converter
http://www.processtext.com/abclit.html

Hoþ geldin oðul.

Memed belli belirsiz aðzýnda bir þeyler geveledi. Iraz bundan hiçbir

þey anlamýyordu.

Öðleye doðru gardiyan geldi:

Yeter artýk. Haydin yerlerinize; diye baðýrdý.

Memed yine öyle aðýr aðýr büzülerek ayaða kalktý, cebinden para

çýkýnýný çýkardý, Hatçenin kucaðýna attý. Arkasýný döndü yürüdü.

Büyük taþ kapýyý çýkýncaya kadar Hatçe de durdu orada, arkasýndan

baktý.

Iraz:

Bu ne kýz? dedi Bu da kim?

Hatçe:

Gel içeri Iraz teyze, diye inledi. Gel de içeri...

Ýçeri girdiler, Hatçe kendini yataðýn üstüne halsiz attý.

ABC Amber LIT Converter


http://www.processtext.com/abclit.html
ABC Amber LIT Converter
http://www.processtext.com/abclit.html

Iraz meraklandý:

Noldu sana?

Hatçe:

Ýnce Memed, dedi.

Iraz:

Ne? diye hayretle baðýrdý.

Hatçe:

Ýþte o çocuk Ýnce Memeddi.

Iraz:

Vay gözlerim kör olsun, diye dövündü. Vay gözlerim... Ýyice

bakmadým da aslanýmýn yüzüne: Vaay gözlerim önüme aksýn.

Sustular. Sonra iki kadýn gözleri yaþararak, birden birbirlerine

ABC Amber LIT Converter


http://www.processtext.com/abclit.html
ABC Amber LIT Converter
http://www.processtext.com/abclit.html

sarýlýp, sallanmaya baþladýlar.

Bizim Ýnce Memedimiz.

Sonra yataðýn üstüne yan yana oturdular. Birbirlerine gülümseyip

duruyorlardý.

Hatçe:

Yüreðir ovasý... dedi.

Iraz:

Evimiz.

Kýnalý toprak çalacaðým duvarlarýna. Otuz dönüm de... Iraz teyzemin

elini ýlýktan soðuða vurdurmayacaðým.

Iraz karþý koydu:

Ev, hepimizin evi. Hepimiz dört elle çalýþacaðýz.

Þimdi yeni bir umut kapýsý açýlmýþtý. Günlerden beri hapishanede

ABC Amber LIT Converter


http://www.processtext.com/abclit.html
ABC Amber LIT Converter
http://www.processtext.com/abclit.html

af konuþuluyordu. Bilmem hangi mebus gelmiþ de Ankaradan, af çýkacaðýný

söylemiþ. Bu aylarda çýkacakmýþ. Hapishanede türküler çýkarýlmýþtý af üstüne.

Gece gündüz hapishane af türküleri ile inliyordu.

Ýçerde bir yaþlý Mustafa Aða vardý. Herkese akýl verirdi. Akýllý, bilgili

adamdý. Hatçe her Allahýn günü ona:

Mustafa emmi hapishaneler boþalýnca, Memed de affa uðrar

mý? diye soruyordu.

Deðil Memed, daðdaki kurt kuþ bile affa uðrar.

Hatçe buna seviniyor. Sevinci bütün gün, bütün gece sürüp gidiyordu.

Yüreðir ovasýnýn topraðý sýcak, verimlidir. Hatçe içerdeki Yüreðiri

bilenlerden köy köy, bucak bucak öðrenmiþti. Biz, diyordu, Karataþa

yerleþiriz. Deðil mi Iraz teyze?

Iraz:

Yaa oraya, diyordu. Karataþa...

Dýþarý çýktý, erkekler hapishanesinin kapýsýna vardý baðýrdý:

ABC Amber LIT Converter


http://www.processtext.com/abclit.html
ABC Amber LIT Converter
http://www.processtext.com/abclit.html

Mustafa Emmi!

Mustafa Aða okþar gibi:

Ne diyorsun deli kýz? diye kapýya doðru yürüdü. Hatçenin ne

diyeceðini bildiði halde, gene de, sorardý.

Memed de? dedi.

Daðlarýn kurdu kuþu bile.. Af çýkarsa, öyle çýkar. Çýkacak da...

Hükümetin þerefine çýkacak.

Hatçe:

Ellerini öperim Mustafa emmi.

Mustafa Aða, her zaman:

Deli kýz, der gülümser, koðuþuna çekilirdi. Öyle yaptý.

Iraz:

ABC Amber LIT Converter


http://www.processtext.com/abclit.html
ABC Amber LIT Converter
http://www.processtext.com/abclit.html

Çýkacak, dedi. Bizi de çarþamba günü Kozana götürecekler.

Burasý bize ceza kesemezmiþ. Öyle karar vermiþ mahkeme. Keþke af

çýksa da Kozana hiç gitmesek. Bir caným sýkýlýyor ki.

Hatçe buna çok üzüldü:

Keþke: dedi. Memed de gelemez Kozana. Keþke konuþsaydým

Memedlen. Nutkum tutuldu da konuþamadým.

Iraz:

Ben bilseydim Memed olduðunu onun...

Hatçe:

Af yakýnda.

Iraz:

Mustafa Aða akýllý adam. O bilir. Ankarada adamý var.

Hatçe:

ABC Amber LIT Converter


http://www.processtext.com/abclit.html
ABC Amber LIT Converter
http://www.processtext.com/abclit.html

Bugün cuma. Çarþambaya ne eder? Parmaklarýný saymaya baþladý.

Cumartesi, pazar... Çarþambaya kadar beþ gün var. Gideceðimizi Memede

söyleseydim. Keþke... Keþke söyleseydim.

Iraz:

Ben onun Ýnce Memedimiz olduðunu bilseydim, hemen söylerdim.

Hatçe:

Af çýkacak mý teyze?

Iraz:

Mustafa Aða akýllý adam. Ankarada da adamý var. Çýkacak. O

bilmezse kimse bilmez.

Hatçe:

Evimizin önündeki salkým söðüdün dallarý topraða deðer.

Iraz:

ABC Amber LIT Converter


http://www.processtext.com/abclit.html
ABC Amber LIT Converter
http://www.processtext.com/abclit.html

Deðer.

Hatçe:

Buzaðýlarýmýz olur, mor mor.

Hapishaneden ayrýldýðýnda Memed uçar gibiydi. Baþý dönüyordu. Yere

düþecekmiþ gibi gözleri kararýyordu. Pazaryerine geldi. Kendisini ortadaki

beyaz taþýn üstüne zor attý. Az sonra kendine geldi.

Pazaryerinde portakallar öbek öbekti. Lahanalar ortaya yýðýlmýþtý. Küçücük

tepeler gibi. Taþtan kalktý, pazaryerinin ortasýna doðru yürüdü.

Bir sürü adam gördü Tevfiðin kahvesinin orada. Adamlarýn üstlerinde

aba, omuzlarýnda bel vardý. Kýsa boylu, boðazý ipek ipli bir adam onlara

boyuna küfrediyordu. Buna þaþtý. Ýçinden burda da Abdi Aða var geçti.

Orada bekledi. Kýsa boylu sövdü sövdü. Adamlardan hiç ses çýkmadý. Baþlarýný

yere dikmiþler, kýpýrdamýyorlardý. Sonra, küfreden adam birden yumuþadý,

kardeþler demeye baþladý. Sizler benim canýmdan azizsiniz. Buna haddinden

ziyade þaþýrdý. Bir anlam çýkaramadý. Omzu belli adamlar, baþlarý yerde, aðýr

aðýr kýmýldadýlar, çaya aþaðý yürüdüler. Birkaç kiþi, çeltik tarlalarýna

gidiyorlar, dedi.

Memed buna daha çok þaþýrdý: Oradan çarþýnýn ortasýna vurdu. Ýlk

ABC Amber LIT Converter


http://www.processtext.com/abclit.html
ABC Amber LIT Converter
http://www.processtext.com/abclit.html

geldiðinde kebap yediði dükkanýn kapýsýndan dumanlar fýþkýrýyordu

dýþarý. Ýçeri girdi. Kebap kokusu içini bayýlttý. Yelle!

Memed:

Çabuk kardaþ! dedi garsona.

Yelle! dedi öteki, kebapçýya.

Arkasýna dönünce gözlerine inanamadý. Korktu. Gözlerini kýrpýþtýrdý.

Gördüðü, tam arkasýnda oturan Topal Aliydi. Hayal deðil.

Topal Ali ona hain hain gülümsedi. Memed hiçbir þey söylemedi. Bir

anda kafasýndan yüzlerce kötü ihtimal geçti. Topal Ali durmuþ, konuþmuyor,

boyuna gülümsüyordu. Sonra yerinden kalktý, geldi Memedin yanýndaki boþ

sandalyeye oturdu. Kulaðýna eðildi:

Merak etme kardaþ, hiçbir þey yok. Konuþuruz.

Kebaplar geldi. Yediler, dükkandan çýktýlar. Sarý güðümlü þerbetçi

bir uçtan bir uca çarþýyý dolanýyordu.

Memed:

ABC Amber LIT Converter


http://www.processtext.com/abclit.html
ABC Amber LIT Converter
http://www.processtext.com/abclit.html

Þerbetçi, bir þerbet, dedi.

Þerbetçi doldururken, o güðüme elini dokundurdu.

Þerbetçi buna güldü:

Altýndan yapýlmýþtýr oðul, altýndan, dedi.

Topal Ali:

Senin kasabaya indiðini Cabbar söyledi. Bindim ata, sürdüm.

Baþýna bir iþ gelmesin diye... Seni hapishane kapýsýnda çok bekledim.

Hatçe nasýl, eyi mi? Ulan deli, adam atsýz hiç kasabaya iner mi? Baþýna

bir iþ gelecek olsa, kaçmak zorunda kalsan seni yakalayýverirler:

Onun için, at elimde peþinde dolaþýyorum. Bir tanýyan olur. Bir þey

olur. Binersin ata, sürersin daðlara...

Memedin gözleri yaþ ile doldu:

Saðol Ali Aða, dedi. Saðol!

Ali:

ABC Amber LIT Converter


http://www.processtext.com/abclit.html
ABC Amber LIT Converter
http://www.processtext.com/abclit.html

Sen Ýnce Memedsin. Sen sað ol kardaþ!

Memed:

Sana bir þey söyleyeyim mi Ali Aða?

Ali:

Söyle.

Hatçeyle karþý karþýya oturduk. Ýkimizin de nutku tutuldu. Bir

laf bile edemedik. Onu orada görmeyi hiç içim götürmüyor. Ben bir

daha gidemem. Gitsem de nutkum tutulur gene... Sen varýver yanýna...

Ne diyor Hatçe, sor.

Ali:

Olur, dedi. Sen beni pazaryerindeki kahvede bekle. At pazaryerinin

öte ucundaki dutun altýnda baðlý. Bir þey olursa... Atlarsýn

üstüne.

Memed:

ABC Amber LIT Converter


http://www.processtext.com/abclit.html
ABC Amber LIT Converter
http://www.processtext.com/abclit.html

Atlarým.

Bir tuhaf, bir anlaþýlmaz, bir ürperti vardý içinde. Sýrtýnda soðuk

soðuk bir þeyler dolaþýyordu. Rahat deðildi. Bir yerlere sýðmýyor gibi

bir hali vardý. Kaçmak, bir þeyler kýrmak parçalamak istiyordu. Kedere,

korkuya benzer bir duygu içinde. Bir çýrpýnma. Atýn yanýna kadar hýzla

yürüyerek geldi. Görenler, sersem sersem yürüyen köylü çocuðuna acayip

acayip bakýyorlardý. Atýn burnuna samanlar yapýþmýþtý. Yerden yeþil ot

kopardý, atýn burnunu sildi. At demirkýr bir attý. Lekeleri maviye çalan

büyücek lekelerdi. Saðrýya doðru kýnalanýyordu. Atýn baþýný okþadý, kahveye

geldi. Bir çay söyledi. Çayý getirdiler. Hatçe geldi gözünün önüne. Hatçe

çok deðiþmiþ, yüzü sapsarý olmuþtu. Gözlerinin altý çürümüþtü. Yüzü

þiþmanlamýþtý ama, halsizliði; bitkinliði belliydi. Yüreði parça parça oldu.

Gözlerinden masanýn üstüne damlalar düþmeye baþladý. Eðreti oturuyordu zaten.

Çekinerek. Çayýný içti, bitirdi. Merakla Aliyi beklemeye baþladý. Gözleri

Alinin geleceði yola dikildi.

Sokaðýn ucundan Ali göründü. Yüzü asýlmýþtý. Memed onu karþýladý. Atýn

olduðu yana döndüler.

Ne söyledi?

Sorma.

ABC Amber LIT Converter


http://www.processtext.com/abclit.html
ABC Amber LIT Converter
http://www.processtext.com/abclit.html

Kötü mü?

Ýyi de deðil.

Memed yüreði taþarak:

Söyle söyle! Biliyordum zaten. Ýçimde bir dert vardý. Durdurmuyordu beni.

Söyle!

Hatçeyi Kozan mahpusanesine götürüyorlar bu Çarþamba.

Hatçe hakkýný helal etsin, dedi. Aðýr cezalýymýþ Hatçe. Bura mahkemesi

kararý öyle vermiþ. Irazý da götürüyorlar beraber.

Bunu duyunca, ilkin yýldýrýmla vurulmuþa döndü. Az zaman

sonra kendisine geldi. Aliyi unutmuþtu. Kendi kendine gülümsedi.

Bütün Çukurova, aðacýyla, otuyla, taþýyla, topraðýyla kasabasýyla sarý

pýrýltýlara kesti. O, gülmesini sürdürüyordu. Sonra birden ata atladý.

Bir an içinde deðiþip, bambaþka bir Ýnce Memed olmuþtu.

Düþ Önüme Ali Aða. Oldu.

Ali atýn önüne düþtü. Kasabayý hýzla çýktýlar. Binboðayý geçtiler.

ABC Amber LIT Converter


http://www.processtext.com/abclit.html
ABC Amber LIT Converter
http://www.processtext.com/abclit.html

Dikirlinin üst baþýnda þimdi Karacalý Osmanýn portakal bahçesi bulunan

yere geldiler.

Ali atýn baþýný tutup durdu. Memedin gözlerinin içine bakarak:

Ne var? Ne oldu? Bana da söyle!

Memed attan indi. Gülümseyerek Alinin elini tuttu:

Yolu bekleyeceðim. Hatçeyi candarmalarýn elinden alacaðým.

Ali:

Sen deli misin? diye kýzdý. Çukurovanýn ortasýnda, gündüz gözüne

candarmalarýn elinden kýz almak!... Sen deli misin?

24

Kapýdan içeri bir top sevinç halinde girdi. Cabbar Memedi tanýdý

tanýyalý hiç böyle görmemiþti. Sefil Ali de görmemiþti. Memedi böyle

sevinçten kanatlanmýþ görmek bir hoþlarýna gitti. Memed oynak türküler

söylüyordu damýn içinde dolaþarak:

ABC Amber LIT Converter


http://www.processtext.com/abclit.html
ABC Amber LIT Converter
http://www.processtext.com/abclit.html

Armut dalda beþimiþ

Tan yerleri ýþýmýþ

Anasý yorgan vermemiþ de

Ak memeler üþümüþ.

Böyle bir türküyü Memedin aðzýndan duyacaklarýný az önce birisi

söyleseydi, imkaný yok inanmazlardý.

Sefil Ali, diye gürledi. Her zaman çok durgun, ölçülü konuþurdu.

Al sazý da oynak havalardan çal!

Sefil Ali hiçbir þey söylemeden vardý, duvardan sazý indirdi, çok

oynak bir hava çalmaya baþladý. Hem çalýyor, hem söylüyordu. Vardým

baktým demir kapý sürgülü-Siyah saçlar sýrmayýlan örgülü...

Memed de karýþýyordu Sefil Aliye.

Bir ara kapýda durakalmýþ Topal Aliyi gördü, koluna girdi. Sefil

Aliye de, bir halay havasý çal, dedi. Sefil baþladý çalmaya, ötekiler

baþladýlar ortada dönmeye. Sonra Memed soluk soluða, halayý býraktý,

ABC Amber LIT Converter


http://www.processtext.com/abclit.html
ABC Amber LIT Converter
http://www.processtext.com/abclit.html

arkasýný duvara verip oturdu. Duramaz bir hali vardý. Parmaklarý oynayýp

duruyordu.

Cabbar! dedi.

Cabbar:

Buyur Aða.

Gün bugündür, kardaþ.

Nen var? Bir þey mi oldu?

Gün bugündür. Yiðitlik gösterecek gün...

Þaþýrtma adamý, allasen.

Memed ayaða kalktý. Üstündeki çocuk giyitlerini çýkardý, damýn

bir köþesine attý, kendininkileri giydi.

Ayaðýndaki ayakkabýnýn yüzü kalýn Maraþ derisindendi. Kýrýþýk,

koyu kýrmýzýydý. Tabaný da otomobil lastiðindendi. Þalvarý þayaktý.

Kahverengi. Soyduklarý bir tüccardan almýþlardý. Memedle Cabbar

ABC Amber LIT Converter


http://www.processtext.com/abclit.html
ABC Amber LIT Converter
http://www.processtext.com/abclit.html

Kalaycý dövüþünden dönerlerken birkaç hafta Maraþ yolunu beklemiþler,

adam soymuþlardý. Paralarý, giyitleri, cephaneleri ondandý.

Soygunculuklarýndan çok memnundular. Maraþ yolunu tutmaya gene

gideceklerdi. Kemerleri, tüfeðin kayýþlarý gümüþ iþlemeliydi. Çok

güzel iþlenmiþti. Baþýndan fesi atmýþ, yerine mavi bir ipek yaðlýk sarmýþtý.

Þayak þalvarý benek benek karaydý. Tabancasýný kabýyla birlikte,

o yörük beyi göndermiþti. Son derece güzel, klaptan iþlemeydi.

Fiþeklikleri göðsüne, çaprazlama, çift sýra üstüne baðlardý. Onlar

da klaptan iþlemeydi. Yörük beyinin hediyesiydi.

Cabbar merakla sordu:

Ne var Memed? Söylesene!

Memed:

Gün bugündür.

Topal Ali kapýnýn aðzýnda, belini duvara dayamýþ gülümseyerek

duruyordu.

ABC Amber LIT Converter


http://www.processtext.com/abclit.html
ABC Amber LIT Converter
http://www.processtext.com/abclit.html

Cabbar:

Topal, sen söyle! dedi.

Topal:

Çarþamba günü kasabadan Kozana götürüyorlar Hatçeyi. Candarmalarýn

elinden alacak oluyor yolda. Ona seviniyor iþte.

Cabbarýn aðzýndan çýt çýkmadý. Yüzü asýldý. Sefil Ali de konuþmadý.

Zaten karýþmazdý bu iþlere.

Memed iþi çaktý. Oralý olmadý. Cabbarýn yüzü asýlýrsa asýlsýn. O

kimseden yardým beklemiyordu. Ya herro, ya merro demiþti.

Ýlk tanýþtýklarý günlerde, Sefil Ali bir Köroðlu hikayesi söylemiþti.

Köroðlunun zuhuru: Günlerdir, Memedin kafasýnda o Köroðlu dönüyordu.

Þöyle rivayet ederlerkim:

Vaktiyle Bolu þehrinde... der baþlardý.

Sokakta bir küçücük köpek görmüþ Köroðlu. Köpek küçücük, el

ABC Amber LIT Converter


http://www.processtext.com/abclit.html
ABC Amber LIT Converter
http://www.processtext.com/abclit.html

kadar. Dört beþ kocaman kocaman köpek, araya almýþlar küçük köpeði.

Saldýrýrlar. Küçük köpek kaçmaz, kendini savunur. Savunduðu

gibi, onlarý yener de... Her birini bir yana daðýtýr, yoluna gider.

Ýþte Köroðlu bunu görür. Bu dövüþü seyreder. Demek, der Köroðlu, bir

küçük köpek!... Yürekli olunca...

Ondan sonradýr ki Köroðlu, Köroðlu olur. Korkmaz. Babasýnýn baþýna da o

iþ gelince çýkar daða.

Köroðlu, duydu duyalý, Memedi çok çekiyordu. Köroðlunu dinledikten sonra,

bir daha yemin etmiþti Aðayý öldüreceðine.

Ne yüzünü ekþitiyorsun Cabbar kardaþ?

Cabbar:

Hiç.

Korkma, sana iþim düþmeyecek.

Cabbar:

ABC Amber LIT Converter


http://www.processtext.com/abclit.html
ABC Amber LIT Converter
http://www.processtext.com/abclit.html

Hiç!

Memed:

Ne hiçi?

Cabbar:

Hiç!

Memed:

Yaaa!

Cabbar:

Yanarým sana.

Memed:

Bre Cabbar, diye öfkelendi. Bana hep yanarsýn sen zaten.

Cabbar:

ABC Amber LIT Converter


http://www.processtext.com/abclit.html
ABC Amber LIT Converter
http://www.processtext.com/abclit.html

Babayiðitsin. Yanarým.

Memed:

Neden ola?

Cabbar:

Yanarým iþte.

Sebebini söyle!

Cabbar bu sefer iyice öfkelendi, baðýrmaya baþladý:

Çukurovanýn ortasýnda, düzlüðünde, gündüz gözüne, o kadar

köyün arasýndan candarmalarýn elinden insan alacaksýn, öyle mi? Çukurova

kapan demektir. Eþkýya kapaný. Kim düþmüþse Çukurovaya çýkamamýþtýr dýþarý.

Yanarým sana. Üstelik sen Çukurovanýn yolunu da bilmezsin. Yanýnda Recep

Çavuþ gibi biri olsa gene neysem ne! El yordamýyla Çukurovaya inilir mi?

Memed kasýldý. Dimdik, bir kaya parçasý gibi durdu:

ABC Amber LIT Converter


http://www.processtext.com/abclit.html
ABC Amber LIT Converter
http://www.processtext.com/abclit.html

Sen þimdi benimle gitmeyecek misin? Onu söyle.

Cabbar:

Ben gidip de kendi elimle kapana giremem.

Açýk söyle, kapaný mapaný býrak da. Gidecek misin, gitmeyecek

misin?

Cabbar:

Gidemem.

Memed:

Ýyi. Sen söyle Sefil Ali, benimle gelecek misin?

Sefil Ali:

Ben Çukurovayý bilmem ki kardaþ, ben Çukurovadan korkarým.

Benim sana bir faydam olmaz ki... Zararým olur. Ýstersen gelirim

de. Arkadaþ için deðil mi?

ABC Amber LIT Converter


http://www.processtext.com/abclit.html
ABC Amber LIT Converter
http://www.processtext.com/abclit.html

Cabbar Sefil Aliye öldürürcesine bir bakýþ fýrlattý.

Memed:

Demek böyle! dedi sustu.

O gece birlikte yemek yemediler. Her biri bir yana çekildi somurttu.

Ýçlerinde, en sevinçlisi Topal Aliydi.

Uyku zamaný Cabbar:

Siz uyuyun. Ben nöbetçi kalýrým, dedi.

Ötekiler, Memed uyudu.

Gece yarýsý, Cabbar Memede yaklaþtý, dürttü, Memed öfkeyle

kalktý oturdu. Uyumuyordu. Sert sert:

Ne istiyorsun benden Cabbar? Arkadaþlýðýný yaptýn iþte! Daha

ne istiyorsun benden?

Cabbar:

ABC Amber LIT Converter


http://www.processtext.com/abclit.html
ABC Amber LIT Converter
http://www.processtext.com/abclit.html

Kardaþ! dedi.

Memedin elini iki eli arasýna aldý:

Kardaþ!

Yaptýn arkadaþlýðýný, diye güldü öteki.

Vazgeç bu iþten. Hatçeyi nasýl olsa býrakacaklar. Þahitler hep ifadelerinden

dönmediler mi? Hep Hatçenin tarafýný tutmuyorlar mý? Hakime, Veliyi Memed

vurdu demiyorlar mý? Býrakacaklar.

Memed:

Döndüler ya, para etmiyor. Para etse Aðýr Mahkemeye gönderirler mi

Hatçeyi? Aðýra gönderiyorlar, Kozana. Anladýn mý? Benim yüzümden sürüm sürüm

sürünüyor mapuslarda. Ya ölürüm, ya kurtarýrým. Sana gel, demem. Gelmesen

daha iyi olur. Bu, yüzde doksan ölüm demektir. Aklý baþýnda bir adam kendini

ölüme atmaz.

Cabbar:

ABC Amber LIT Converter


http://www.processtext.com/abclit.html
ABC Amber LIT Converter
http://www.processtext.com/abclit.html

Senin için her þeyi yaparým Memed ama, bu düpedüz delilik.

Göre göre kendini ateþe atmak demek. Yazýk bize. Yazýk sana. Senin

için kardaþ... Gel sözümü tut. Kýrma beni. Nolursun Memed, kýrma

beni. Sen böyle bok yoluna gidersen yüreðime dert olur. Gel, etme

bunu kardaþ!

Memed:

Hiç söyleme Cabbar kardaþ. Nefesine yazýk deðil mi? Söyleme.

Yüzde yüz öleceðimi bilsem, gene gideceðim. Ben böyle yaþayýp da

nolacak yani! Hiç söyleyip de nefesini tüketme.

Cabbar:

Sen bilirsin, dedi. Kendi düþen aðlamaz.

Elini býraktý, köþeye çekildi.

Cumartesi, pazar, pazartesi Memedle Cabbar birbirlerinin yüzlerine

bakamadýlar. Birbirlerinden kaçýyorlardý. Memed, çok erkenden

kalkýp daða çekiliyor, karanlýk kavuþtuktan sonra dama geliyordu.

Salý sabahý, daha gün doðmadan, Memed kalktý Topal Aliyi

uyandýrdý:

ABC Amber LIT Converter


http://www.processtext.com/abclit.html
ABC Amber LIT Converter
http://www.processtext.com/abclit.html

Ben gidiyorum Ali Aða.

Ali yataktan sýçradý:

Bu iþ yalnýz olmaz, dedi. Üstelik sen Çukurovayý bilmezsin.

Ben de seninle geleceðim. Güldü. Kurþun sýkacak sanma beni ha!

Sen sýkarsýn, ben uzaktan seyrederim. Saklanýrým bir yere,

seyrederim.

Sana iyi bir at bulacaðým Çiçeklideresi köyünden. Ben de bineceðim

bir ata. Sana haber ulaþtýracaðým. Daða yakýn bir yerde pusu kuracaksýn

candarmalara... Sýtýrýn kamýþlýðýnda. Sen dur, ben Çiçeklideresine

gideyim. Olur mu?

Memedin sevinçten gözleri parladý. Topal Alinin boynuna sarýldý,

öptü:

Senin, dedi, bu iyilikleriyin altýndan nasýl kalkarým Ali Aða?

Ali:

Ne iyiliði bre kardaþ, diye kederli kederli baþýný salladý. Kýrdýðýmý

ABC Amber LIT Converter


http://www.processtext.com/abclit.html
ABC Amber LIT Converter
http://www.processtext.com/abclit.html

bitiþtirmeye çalýþýyorum ben.

Hýzla yürüdü gitti.

Bir iki saat sonra, gün deðerken, damýn kapýsýnda bir patýrdý

oldu. Bir atýn hýzla, gürültüyle soluk alýþý duyuldu. Memed dýþarý

çýktý:

Ali Aða, dedi gülerek, yaþasýn:

Ali:

Düðün atý bu at. Süsledim.

Atýn boynuna mavi boncuklar, renk renk kordelalar asýlmýþtý.

Eyeri, dizgini sýrma iþlemeliydi.

Düðün atý.

Topal Ali:

Bir de yamçý getirdim. Büyük yaðmur var. Hem yaðmur için,

daha çok da...'

ABC Amber LIT Converter


http://www.processtext.com/abclit.html
ABC Amber LIT Converter
http://www.processtext.com/abclit.html

Cabbar:

Eeee?

Silahýný kimse görmez. Çekersin üstüne, yalnýz baþýn görünür.

Haydi vakit geçirmeyelim.

Memed ata atladý. Topal Ali de arkasýndan...

Cabbar kapýnýn eþikliðinde durmuþ, onlara kýpýrdamadan bakýyordu. Sefil

Ali de öyle. Cabbarýn yüzü, ölü yüzü gibi sararmýþtý. Orada bir Hitit heykeli gibi
donmuþtu.

Memed atý kapýya sürdü. Cabbarýn yüzüne bakmadan:

Hakkýný helal eyle Cabbar kardaþ, dedi sesi bozularak. Sen de

hakkýný helal eyle Sefil Ali!

Cabbar hiç durumunu bozmadý. Gerçekten bir Hitit heykeli gibi,

orada öylece kýpýrdamadan kaldý.

Sefil Ali:

ABC Amber LIT Converter


http://www.processtext.com/abclit.html
ABC Amber LIT Converter
http://www.processtext.com/abclit.html

Helal olsun kardaþ, dedi.

Atlarý, bayýrdan aþaðý hýzla sürdüler.

Cabbar uzun zaman olduðu yerde kýpýrdamadan öyle kaldý.

25

Yaðmur çiseliyordu. Güneþli bir yaðmur. Bir zaman açýyor; sonra

gene usul usul çiseliyordu. Kamýþlar ýslanmýþlardý. Üstlerinden sular

süzülüyordu. Sular yapraklarda kabarcýklanýyor, güneþte parlýyordu.

O zamanlar Sýtýrýn alt yanýnda büyük bir kamýþlýk vardý. Yol kamýþlýðýn

üst baþýndan, mersinle örtülü daðýn eteklerinden geçerdi.

Kamýþlýða Küçük Çýnar köyü üstünden indiler. Gün batarken

yaðmur da dindi.

Topal Ali:

Yamçýyý aldýðýma iyi etmemiþ miyim? diye sordu.

Memed:

ABC Amber LIT Converter


http://www.processtext.com/abclit.html
ABC Amber LIT Converter
http://www.processtext.com/abclit.html

Ýyi, dedi.

Yaðmur da durdu.

Gene baþlar.

Çukurovada pusu kurmak için bu kamýþlýktan iyi yer yok.

Memed:

Bre Ali Aða, dedi, sen bu kadar çok þeyi nasýl belledin? Çukurovayý

taþ taþ biliyorsun.

Topal Ali:

Gençliðimde Çukurovadan at çalar, daðlara götürürdüm. Anladýn mý þimdi

Çukurovayý neden iyi bildiðimi?

Anladým. Bu yoldan geçecekleri muhakkak mý?

Topal:

ABC Amber LIT Converter


http://www.processtext.com/abclit.html
ABC Amber LIT Converter
http://www.processtext.com/abclit.html

Kozana iki yoldan gidilir. Biri Çukurköprünün yolu, biri de burasý.

Yaðmur yaðdýðý iyi oldu. Çukurköprü yolundan çamurdan çýkamazlar, gömülürler.

Bu yüzden, muhakkak buradan gelirler. Burasý çok iyi. Buradan daha iyi pusu

yeri bulunmaz. Yapacaðýný yapar, hemen atarsýn kendini daða. Cabbar böyle

olduðunu bileydi gelirdi.

Cabbar lafýný duyunca Memedin yüzü gerildi.

Topal Ali:

Vallahi de gelirdi, dedi. O korktu. Dal gündüz, ovanýn ortasýnda

sarýlacaðýmýzdan korktu.

Memed gene sustu.

Korktu, dedi. Bir korktu ki... O ne hin oðlu hin o! Ne kadar

eþkýya ovaya inmiþ, ovada gezmiþse, hepsinin öldürüldüðünü, bir tekinin

bile daða dönmediðini bilir.

Memed merakla sordu:

Bir teki bile dönmedi mi?

ABC Amber LIT Converter


http://www.processtext.com/abclit.html
ABC Amber LIT Converter
http://www.processtext.com/abclit.html

Topal:

Bir teki bile.

Azýk çýkýnýný açýp, yemek yemeye baþladýlar. Aðýr aðýr çiðneyerek

yemeklerini yediler.

Topal:

Ben gideyim de kasaba yoluna, onlarýn arkasýnca geleyim. Sen

daða çekil de uyu. Þafaklayýn kamýþlýða gir. Atý orta bir yere baðla.

Görünmesin. Sen de yolun aðzýna gel! Ben gidiyorum. Yarýn ikindi

üstü onlar buradalar.

Topal ata bindi, doludizgin kasabaya sürdü.

Topal gözden yiter yitmez, Memed de ata bindi, daða çekildi. Bir

taþocaðýna indi. Taþocaðýna sular toplanmýþtý ama, taþocaðý siperliydi.

Yaðmur yaðsa bile insanýn üstüne düþmezdi, maðara gibiydi. Ocaðýn

çukuru su doluydu. Çukura taþ yýðmaya baþladý. Atý tam üstteki

büyük meþe aðacýna baðladý. Yamçýya sarýlýp, yýðdýðý taþlarýn üstüne

yumuldu. Bir zaman kendinden geçiyor, sonra hop diye ayýkýyordu.

Þafaðý böyle etti.

ABC Amber LIT Converter


http://www.processtext.com/abclit.html
ABC Amber LIT Converter
http://www.processtext.com/abclit.html

Þafaklayýn ata atlayýp, kamýþlýða geldi, atý, ta kamýþlýðýn ortalarýna

sürdü, bir kamýþ köküne iyice baðladý.

Akþamdan beri bir hoþtu. Bedeninin her yeri sýzlýyordu. Büyük

bir kamýþ kümesine sýrtýný dayadý oturdu. Kamýþ kümesine sarýca arýlar

petek üstüne petek yapmýþlardý. Örümcekler kamýþlardan kamýþlara aðlarýný

germiþlerdi. Kamýþlar pürçüklenmiþti. Pürçükler tozakýyordu. Kamýþlarýn

pürçüklerine gün vurdu derken.

Beklemek kadar zor bir þey yok. Bekledi. Ne zaman?.. Öðle oldu.

Bir ýslak sýcaklýk çöktü ovaya. Ýkindi oldu. Karþý daðlarýn gölgeleri doðuya

doðru uzadý. Bu sýrada Memed, bir kamýþ köküne dayalý tüfeðini aldý, yol

kýyýsýna yakýn büyük bir kamýþ kökünün yanýndaki çukura gitti. Ýkide birde

yolun ortasýna çýkýp kasabadan yana bakýyordu. Görünürlerde kimsecikler

yoktu. Diþi diþini yiyordu. Döþen kurþunu yazýya yabana... Nereye olursa

olsun. Döþen! Kamýþlýða, yola... Hýrsýndan tepiniyordu. Her dakika bir yýl

oluyordu artýk.

Sonra hançerini çýkardý, çukuru kazmaya baþladý. Bütün gücüyle

kazýyor, topraðý avuçlarýyla dýþarý taþýyordu. Soluk soluða yola koþtu,

bir þey yok. Elleri yanlarýna düþtü. Öyle kalakaldý. Ne gelen var, ne

giden. Umudu kesti. Gitti çukurdan tüfeðini aldý, geldi yolun ortasýna

ABC Amber LIT Converter


http://www.processtext.com/abclit.html
ABC Amber LIT Converter
http://www.processtext.com/abclit.html

dikildi. Gün neredeyse batacaktý. Ta yolun ötesinden kýmýldanan bir top

karartý göründü. Karartý gittikçe yaklaþýyordu. Yüreði hop etti.

Buna karþýn kamýþlýða gene girmedi. Az daha yaklaþýnca karartý, dört

candarmanýn önünde iki kadýn olduðunu fark etti. Aðýr aðýr kamýþlýða

çekildi. Karþý daðýn üstündeki güneþin yarýsý kalmýþtý. Candarmalardan en

arkadaki uzun boylusunun bacaðýný niþan alýp tetiði çekti.

Candarma baðýrarak döndü, yere kapaklandý. Memed makineli gibi

tarýyordu, saðý solu. Candarmalar afallamýþlardý.

Memed:

Ulan karþýnýzda Ýnce Memed var. Býrakýn o kadýnlarý gidin.

Bir candarma daha düþtü çýðlýk atarak. Öteki iki candarma da

yoltýn kýyýsýdaki su dolu hendeðe attýlar kendilerini. Memede karþýlýk

vermeye çalýþtýlar. Karanlýk kavuþtu, yaðmur da yeniden ufak ufak sepelemeðe

baþladý. Kadýnlar ortada öylece kalmýþlardý. Ýkisini de korkunç bir

titremedir almýþtý. Yolun ortasýna, çamurlarýn içine oturuverdiler sonra da.

Ulan candarmalar varýn iþinize gidin. Uðraþmayýn bizimlen. Bir tabur bile

olsanýz výz gelirsiniz.

Vurulanlarýn baðýrtýsý, iniltisi göðü tutuyordu. Alýn da arkadaþlarýnýzý

ABC Amber LIT Converter


http://www.processtext.com/abclit.html
ABC Amber LIT Converter
http://www.processtext.com/abclit.html

gidin. Alýn da...Candarmalar bir ara ateþi kestiler. Kadýnlarýn da azýcýk

akýllarý baþlarýna geldi.

Gözü körolasý havdi, dedi, yavaþ yavaþ Memede gidelim.

Hatçe:

Bu da mý gelecekti garip baþýma? diye inledi. Gidelim.

Yol boyunca sessiz sessiz süründüler.

Hatçe:

Memed! dedi.

Memed:

Geldiniz mi?

Göz gözü görmüyordu karanlýktan. Memed çukurdan yola atladý,

karanlýkta gölge gibi sallanan kadýnlara doðru geldi. Ellerinden

tuttu, kamýþlýða, atýn yanýna çekti. Candarmalar oraya buraya daha kurþun

sýkýyorlardý. At ayak seslerini iþitince uzun uzun bir kiþnedi. Memed

ABC Amber LIT Converter


http://www.processtext.com/abclit.html
ABC Amber LIT Converter
http://www.processtext.com/abclit.html

atý çözdü.

Binin, dedi. Binin de arkamdan sürün.

Kamýþlýðý çýktýklarýnda, candarmalar kurþunu kesmiþlerdi. Yaralý

arkadaþlarýyla konuþuyorlardý.

Eteðe doðru, nallarý kývýlcýmlanan bir atlý, taþlarý birbirine katarak,

son hýzla önlerinden geçti gitti. Biraz sonra da geri döndü.

Topal Ali olsa gerek diye Memedin içinden geçti.

Bir ses geldi usuldan:

Ýnce Memed! Ýnce Memed!.

Buradayýz Ali, gel! diye baðýrdý Memed.

Ali geldi yanlarýnda soluk soluða durdu. Attan aþaðý indi:

Memed kardaþ, al atý, bin. Sonra Çiçeklideresine teslim et. Bu

eteklerde durma. Akçadaða çekil. Asým Çavuþ ne kadar candarma

varsa çeker üstüne yarýn. Yakayý ele verme. Ben sana ulaþýrým. Bu gece

ne yap yap Çiçeklideresini tut. Oradan da Akçadaðý... Durma. Doludizgin.

ABC Amber LIT Converter


http://www.processtext.com/abclit.html
ABC Amber LIT Converter
http://www.processtext.com/abclit.html

Allah selamet versin.

Arkasýný döndü karanlýða karýþtý.

Memed:

Bu iyiliðini unutmayacaðým Ali Aða.

Topal Alinin býraktýðý ata atladý.

Hatçe gel terkime, dedi.

Hatçe öteki attan indi, geldi terkisine bindi. Karanlýkta, daðlara yukarý,

doludizgin atý doldurdu.

Birkaç kere yolu þaþýrdý. Sonra buldu. Gün doðmadan Çiçeklideresine

yetiþtiler. Doðru köyün içine sürdüler. Ortadaki herhangi bir

evin önünde durdular.

Memed baðýrdý:

Dýþarý çýkýn hele!

ABC Amber LIT Converter


http://www.processtext.com/abclit.html
ABC Amber LIT Converter
http://www.processtext.com/abclit.html

On sekiz yaþýnda gösteren bir delikanlý açtý kapýyý. Onlarý görünce

gülümsedi, sevindi. Geldi atlarýn baþýný tuttu. Ahýra çekti. Atlar

köpük içinde kalmýþtý.

Hatçeyle Iraz iki büklümdü. Titrer gibi bir halleri vardý. Yüzleri

alacakaranlýkta kararsýz, karmakarýþýk, þaþkýn görünüyordu.

Ýçeri girdiler. Evin kadýnlarý ocaðý yakmýþlar, ocaðýn baþýna da döþekler

sermiþlerdi. Döþeklere yorgun oturdular.

Memed:

Ev sahipleri, diye konuþtu, ben iki günlük acým.

Þimdi, þimdi Ýnce Memedimiz, dediler.

26

Abdi çökmüþtü. Zayýflamýþtý. Avurdu avurduna geçmiþti. Kahvede akþamlara

dek kulaðýnýn dibinde Ýnce Memed lafý ediliyordu. Buna ifrit oluyordu ama,

ne gelirdi elden. Elin aðzý torba deðil ki çeke baðlayasýn.

Öfkesinden çarþýya sýðmýyor, Maraþlý Mustafa Efendinin dükkanýndan

Tevfiðin kahvesine, Tevfiðin kahvesinden Horoz Remzinin manav dükkanýna,

ABC Amber LIT Converter


http://www.processtext.com/abclit.html
ABC Amber LIT Converter
http://www.processtext.com/abclit.html

oradan arzuhalci Siyasetçi Ahmede mekik dokuyordu. Her oturduðu yerde

kimsenin aðzýný açtýrmadan saatlerce konuþuyordu.

Görün iþte! Görün iþte malýnýzý. Çocuk diyordunuz. Ben bilmez

miyim onu? O ne yezid oðlu yezid. Þurayý iyi belleyin. Abdi demedi

demeyin. O daðlarda hükümetini kuracak. Mutlak kuracak. Benim

tarlalarýmý, babamdan kalma tapulu tarlalarýmý köylüye, düðün þenlik

daðýtan adam, hükümet deðil de nedir ya?... Hükümetlik ilan edecek.

Tel çektim Ankaraya belki bin tane. Ne cevap veren var, ne hal

soran... Bir acayip iþtir kardaþlar, bu hükümet iþi. Bu kadar

vatandaþýný Torosun daðýnda bir eþkýyanýn elinde býrakmýþ. Gönder bir alay

asker, kessin kökünü þunlarýn. Haþa, sümme haþa! Hükümetimize dil

uzatmýyorum. Uzatamam efendim. Amma neden kul eder bizleri birkaç

eþkýyaya? Yazýk deðil mi? Günah deðil mi?

Ýkinci günü sabahleyin, yaralý candarmalar getirildi kasabaya...

Mesele dilden dile dolaþýyordu. Herkes Memedden yanaydý.

Abdi Aða da çarþýnýn ortasýna düþmüþ, dört dönüyordu. Etekleri

tutuþmuþ. Konuþmuyordu. Yalnýz önüne gelene:

Ben size demedim mi? diyordu:

Kimi görse, tanýdýk, tanýmadýk:

ABC Amber LIT Converter


http://www.processtext.com/abclit.html
ABC Amber LIT Converter
http://www.processtext.com/abclit.html

Demedim mi? diyor, geçiyordu.

Sonra vardý Tevfiðin kahvesine, baþýný bir masanýn üstüne koydu,

orada hareketsiz, öylece kaldý. Öyle yemeðini unutmuþtu. O öyle

uyuklarken bir yanaþma geldi.

Aðam seni istiyor, dedi.

Abdi Aða aðýr aðýr baþýný kaldýrdý.

Nee? diye bezgin bezgin sordu.

Aðam, bize buyursun, diyor.

Kalktý. Baþý çatlayacakmýþ gibi aðrýyordu.

Ali Safa Bey onu kapýda karþýladý, koluna girdi:

Gel Aðam, gel bakalým. Bizi unuttun gitti.

Baþýný kaldýrdý. Gözleri kan çanaðýna dönmüþtü. Uzun uzun Ali

Safa Beyin gözlerinin içine baktý, sonunda:

ABC Amber LIT Converter


http://www.processtext.com/abclit.html
ABC Amber LIT Converter
http://www.processtext.com/abclit.html

Demedim mi? dedi.

Ali Safa Bey gülümsedi:

Gir hele içeri gir! Konuþuruz.

Demedim miydi?

Merdivenleri dura dura, soluk ala ala çýktýlar. Abdi Aða of, of

çekerek, bitmiþçesine kendisini sedire attý.

Demedim mi?

Kahve geldi. Fincan elinden düþüp kýrýlacakmýþ gibiydi. Kahve

dudaklarýndan dökülür gibi...

Ali Safa Bey geldi yanýna oturdu. Sakalýný okþadý:

Aman Abdi Aðam sen bu kasabayý yaktýracaksýn. O arzuhaller

ne öyle? Hükümet bir ordu gönderecek. Günah deðil mi bizim kasabamýza?

Yazýk deðil mi? Ýki sütsüz daða çýkmýþ diye adý kötüye mi çýksýn?

ABC Amber LIT Converter


http://www.processtext.com/abclit.html
ABC Amber LIT Converter
http://www.processtext.com/abclit.html

Abdi Aða derinden derinden içini çekerek inledi, baþýný salladý:

Abdi ne yaptýðýný biliyor mu Ali Safa Bey oðlum? Ne yaptýðýný

biliyor mu? O beni öldürecek. Yaþatmaz beni o! Ne yapacaðýmý þaþýrdým.

Elim ayaðým tutmuyor. Zoruma giden ölümüm deðil. Zoruma

giden bu da deðil. Sorma derdimi Ali Safa Bey! Sorma halimi.

Zoruma giden bunlarýn hiçbirisi deðil. Gitmiþ köye, tarlalarýmý köylüye

daðýtmýþ. Öldürdüm Abdiyi, yaktým Abdi Aðayý diye. Ýþte bu kahrediyor

beni, bu öldürüyor. Bu korkutuyor. Ölümüme yanmýyorum Ali Safa Bey. Bir

ayaðým çukurda. Bugün deðilse yarýn. Dünyaya direk kakacak deðilim. Yarýn

bir tane daha çýkar, o da senin tarlaný daðýtýr.

Öbür gün bir tane daha... Daha da daha... Daha!... Ben bundan korkuyorum

iþte...

Ali Safa Bey omzuna vurdu:

Yok, Abdi Aða, yok. Müsterih ol sen. Onlar belalarýný bulacaklar.

Müsterih ol.

Abdi Aðanýn gözleri parlayýp, sakalý gerildi. Yüzüne kan geldi:

Bugün banaysa, yarýn sana. Beni bu korkutuyor iþte. Daðda eþkýya mý var,

istediði kadar olsun. Eþkýya da nedir ki... Ama bu! Bu korkutuyor beni.

ABC Amber LIT Converter


http://www.processtext.com/abclit.html
ABC Amber LIT Converter
http://www.processtext.com/abclit.html

Toprak meselesi... Bir aklýna düþerse köylünün, önüne geçilmez. Öldürüleceðimden

deðil, bundan korkuyorum. Siz bilirsiniz Ali Safa Bey. Bana kalýrsa, hemen,

gün geçirilmeden ölmeli bu oðlan.

Bu oðlan eþeðin aklýna karpuz kabuðu düþürdü. Gün geçirip fýrsat

verme zamana. Aman oðlum. Karpuz meselesini aklýndan çýkarma.

Vayvaylýlar bile ona sýðýnýyorlar.

Ali Safa Bey aldýrmýyor, gülüyordu:

Anlýyorum Aðam, dedi. Anlýyorum ama, korkma. Bugün deðilse yarýn,

onun kellesini getirip senin kapýnýn önüne atarlar. Korkma! Bir bölük

candarmayla Asým Çavuþ, elli gönüllüyle de Kara Ýbrahim onun takibine

gönderildi. Candarmalar neyse ne ya, Kara Ýbrahim eski eþkýyadýr. Eþkýyalýðýn

yolunu yordamýný, o daðlarý çok iyi bilir. Onlara dedim ki, kesin kellesini

Ýnce Memedin, takýn bir sýrýða, getirin Abdi Aðanýn evinin önüne dikin. Öyle

yapacaklar.

Abdi Aða:

O bir gün daha yaþamamalý. Bir gün daha. Ýnþallah öyle olur.

Dediðin çýkar.

Ali Safa Bey:

ABC Amber LIT Converter


http://www.processtext.com/abclit.html
ABC Amber LIT Converter
http://www.processtext.com/abclit.html

Ýnþallahý da var mý? Mutlak öyle olacak. Sen Kara Ýbrahimi bilir

misin?

Bilirim.

Ýþte o!

Abdi Aða az kendine geldi. Umut kapýlarý açýlýyordu.

Kara Ýbrahim onun hakkýndan gelir, dedi. Güveniyorum ona.

Sen Vayvay iþini...

Ali Safa Bey sözünü yarýda býraktý:

Kalaycý öldü öleli iþler kötü. Korkmuyorlar. Böyle giderse...

Abdi Aða:

Þu ortadan kalksýn bir kere hele...

Kalkacak.

ABC Amber LIT Converter


http://www.processtext.com/abclit.html
ABC Amber LIT Converter
http://www.processtext.com/abclit.html

27

Köylüler candarmalarýn elinden zar aðlýyordu. Memedin takibine

çýkan candarmalar kesin emir almýþlardý. Ýnce Memedi diri, ölü mutlak

getireceksiniz. Yoksa!... Yoksasý da vardý. Böyle emir alanlar

hangi dað köyüne girmiþlerse, orasýný bir anababa gününe döndürüyorlardý.

Sopadan geçirmedikleri kimse kalmýyordu. Çoluk çocuk, tüm dað köylüklerinden

ah vah geliyordu. Amansýz. Kimse Ýnce Memedin yerini bilmiyordu. Kimse onu

aramaya çýkmýyordu. Yol gösterenler de yanlýþ yol gösteriyorlardý. Memedin

suçsuz kýzý hapisten kurtarýþý dað köylüklerinde, Deðirmenolukta destan

üstüne destan olmuþtu. Herkes iþini gücünü býrakmýþ, her yerde Ýnce Memed

lafý...

Hatçenin candarmalarýn elinden alýnýþý üstüne, bir günde belki on

tane türkü çýkarýlmýþtý.

Kamýþlýk olayýndan iki gün sonraydý ki Deðirmenoluða candarmalar girdiler.

Yüzlerine konan sinek kýrk parça oluyordu. Öylesine asýktý yüzleri. Doðru

Durmuþ Alinin evine gittiler. Ýhtiyarý kapýnýn önünde yakalayýp sigaya

çektiler. Aðzýndan bir laf alamadýlar. Sordular soruþturdular, gözdaðý

verdiler, olmadý. Dipçiklerle dövmeye baþladýlar. Karýsý Hürü dövülen

ihtiyarýn baþýnda kuþ gibi çýðrýþarak dönüyor, aðzýna geleni söylüyordu. Bir

candarma dipçiði onu da susturuverdi.

ABC Amber LIT Converter


http://www.processtext.com/abclit.html
ABC Amber LIT Converter
http://www.processtext.com/abclit.html

Ýki ihtiyarý damýn avlusunda, ala kan içinde býraktýlar, baþka evlere

gittiler. Akþama kadar bir sürü insana sýra dayaðý attýlar. Gece

Abdi Aðanýn evinde misafir kaldýlar. Sabahleyin erkenden kalkýp gene dayaða

baþlayacaklardý. Dayak atmaktan býkmýþ usanmýþlardý. Hiçbirinde hal

kalmamýþtý. Her þeyin çaresi bulunur; köylüleri birbirine dövdürüyorlardý.

Böyle böyle, Ýnce Memed yüzünden dað köylüklerinin üstünden

bir iþkence, bir candarma silindiri geçiyor, doruklara doðru

yükseliyordu.

Ýnce Memed Alidaðýna çekilmiþti. Alidaðý korkunç sarp kayalýklýydý. Uzun

boynuzlu, mor geyiklerin yataðýydý. Kayalarý býçak gibi sivriydi. Üstünde

gezilmezdi, keserdi. Çakmaktaþýndan bir dað derler ya, iþte öyle bir daðdý.

Doruklara doðru aðaç azalýyor, doruðun çok aþaðýsýnda bitiyordu.. Doruk

çýrýlçýplak kayalýklardý. Yýlýn dört mevsimi, kar eksilmezdi. Ala karlý

Alidaðýn yücesi-Soðuk oldu yatýlmýyor gecesi.

Memed bu Alidaðýný, geyik avladýðý zamanlardan taþ taþ, kaya

kaya, maðara maðara bilirdi.

Tam dorukta bir maðara vardý. Ama maðaraya yol yoktu. Beþ yüz

metre bir kayanýn yüzüne týrmanarak, yapýþarak yürümek gerekti.

Çiçeklideresinden çýktýktan sonra sýkýþtýlar. Dört bir yandan candarma

ABC Amber LIT Converter


http://www.processtext.com/abclit.html
ABC Amber LIT Converter
http://www.processtext.com/abclit.html

kuþatýyordu. Kara Ýbrahimin takip ettiði haberini de getirdiler.

Çobaný, çiftçisi, aðaççýsý, herkes haber ulaþtýrýyordu Memede. Memed

günü gününe olan biteni öðreniyordu. Irazla Hatçe çok yorulmuþlardý.

Ayaklarý þiþmiþti. Bu yüzden Çiçeklideresi daðýnda kalmýþlardý.

Kara Ýbrahim ve candarmalar Çiçeklideresi daðýný tarayarak yukarýlara

doðru geliyorlardý. Sefil Alinin dayýsýnýn çobaný Memede, tam sarýldýnýz,

kaçýn, yoksa öldürülürsünüz, diye haber getirdi. Kaçamadýlar.

Bir þafak vakti çarpýþma baþladý. Dört bir yandan saldýrýyorlardý.

Memed kurþunlarýný çok ölçülü kullanýyordu. Ancak, ilerlemeye çalýþanlarý

niþan alýp sýkýyordu. Asým Çavuþ boyuna, teslim ol! diye baðýrýyordu.

Memed, olur, diyor, arkasýndan da kurþun yapýþtýrýyordu.

Daðýn yamacýna kum gibi candarma yapýþmýþtý. Yerlerinden kýpýrdayamýyorlardý.

Memedin tüfeði ateþe kesti ve aðzýnda kurþun kaldý. Tüfeði açýlsýn diye

topraða soktular. Tabancayla ateþi sürdürdü.

Hatçe korkusundan tirtir titriyordu. Memed gülüyordu buna. Kapkara

kesilmiþ, kan tere batmýþtý..Terler koltuklarýndan, kulunçlarýndan

fýþkýrmýþ köpürmüþtü. Beyaz bir tuz býrakmýþtý sýrtýnda, kuruyan yerlerde.

Iraz Memede yardým ediyordu. Az zaman içinde tüfeðini soðutup, içindeki

kurþunu çýkardý. Memed tüfeðini yeniden eline alýnca sevindi. Akþama doðru

ABC Amber LIT Converter


http://www.processtext.com/abclit.html
ABC Amber LIT Converter
http://www.processtext.com/abclit.html

nedense, ötekiler ateþi kestiler. Bu, Kara Ýbrahimin bir taktiðiydi. Onlar

çekildi olacaklar, çarpýþmadan vazgeçmiþ gibi yapacaklar, sarýlan da yerini

terk edip kaçmaya çalýþacak, onlar arkasýndan yükleneceklerdi. Memed bunu

çaktý.

Onlar çekiliyorlardý. Sürünerek aþaðý aktýklarý belli oluyordu.

Bozguna uðratmak gerekti onlarý. Çekilirken yüklenmek, karþý tarafýn

bozguna uðramasý için birebirdi. Memed baðýrarak olduðu yerden fýrladý

aralarýna doðru: Hatçe arkasýndan feryadý bastý. Aldýrmadý. Memedin

arkasýndan geldiðini, kurþun yaðdýrdýðýný görenler tam bozguna uðradýlar.

Aþaðý kaçýþmaya baþladýlar. Gün batýncaya kadar Memed arkalarýndan gitti.

Geri döndüðünde gece yarýyý buluyordu Memed gelir gelmez, Hatçe aðlayarak

boynuna sarýldý. Habire aðlýyor, durmuyordu.

Iraz onu tuttu hýzla çekti:

Ne derdin, körolasý? Kýyamet mi koptu? Ne var? Eþkýyalýk bu!

Eþkýya karýsý her þeye katlanacak. Kes sesini. Körolasý seni. Çocuk

kurtardý da seni baþýna bela mý aldý?

Memed soluk soluðaydý:

Size bir þey diyeceðim, dedi, dura dura.

ABC Amber LIT Converter


http://www.processtext.com/abclit.html
ABC Amber LIT Converter
http://www.processtext.com/abclit.html

Iraz:

De!

Memed:

Burada kalýrsak iþimiz duman. Kaçmalý, izimizi yitirmeliyiz. Canýnýzý

diþinize takýn. Alidaðýna kadar yüreyeceðiz. Dört bir yanýmýz

candarma dolu. Çare yok. Bir haftalýk yiyeceðimiz var. Ýki günde Alidaðýný

tutarýz. Bir evimiz olur. Ben bir yer biliyorum, Kimse de bilmez orayý. Geyik

avlarken bir yaralý geyik düþmüþtü de, ben de oradan biliyorum. Orada

yaþarýz. Ömrümüzün sonuna kadar yaþarýz.

Hatçe:

Ömrümüzün sonuna kadar deðil, affa kadar. Af çýkacakmýþ önümüzdeki yýl.

Hükümetimizin kurulduðu gün. Affa kadar.

Memed:

Af mý? dedi. Yüreðir topraðý... amma o iþi görmeden olmaz

ki...

ABC Amber LIT Converter


http://www.processtext.com/abclit.html
ABC Amber LIT Converter
http://www.processtext.com/abclit.html

Durdu. Gecede çýk yoktu:

O iþi görürüm affa kadar.

Hatçe:

Görürsün. Görmeden olmaz. Sýçanýn deliðine girse de...

Olmaz, dedi Memed. Kalkýn yola düþelim.

Yola düþtüler. Soðuktan üþüyorlardý. Gökyüzü aydýnlýktý. Gökyüzü,

yýldýzlar buz tutmuþ, cilalanmýþ gibiydi. Ormanýn dallarý ýslaktý.

Süründükçe ýslanýyorlardý. Hatçe bir kere of' dedi, sonra kendine

geldi vazgeçti. Bir eþkýyanýn karýsý diþini sýkmalýydý. Aðýr aðýr, çýtýrdý

çýkarmadan, yere sakýnarak basýyorlardý. Dallar yüzlerini yýrtýyordu.

Memed önde, onun arkasýnda Iraz, arkada da Hatçe... Çiçeklidaðýný

indiler. Gün doðuyordu. Memedin yüzü yarý aydýnlýk, yarý karanlýktý.

Hatçeyle göz göze geldiler. Iraz onlarý olduklarý yerde býraktý, hýzla

aþaðý doðru uzaklaþtý, kayalarýn arkasýnda yitti.

28

ABC Amber LIT Converter


http://www.processtext.com/abclit.html
ABC Amber LIT Converter
http://www.processtext.com/abclit.html

Alidaðýnýn doruðuna çýkmak zor oldu. Zýmpara taþý gibi kayalar,

ellerini ayaklarýný yedi bitirdi. Baþlarý dönüyordu. Aþaðýlar, Dikenlidüzü

bulutlar arasýnda, küçücük el kadar kalýyordu. Dikenlidüzündeki beþ köy

küçücük birer nokta gibi kalmýþtý.

Maðaraya varacaklarý uçurumun dibindelerdi. Memed on defa

bile gidip gelebilirdi. Ama bu kadýnlar, nasýl gideceklerdi? Zor.

Memed:

Siz burada dinlenin. Ben sýrtýmýzdaki öteberileri götürüp maðaraya

yerleþtireyim, sonra da gelir sizi alýrým.

Gitti. Duvar gibi düz kayanýn yüzünden yürüyüþüne hayran kaldýlar onun.

Yarým saat kadar sonra geri geldi. Gözleri gülüyordu:

Bir evden daha iyi. Daha saðlam. Yanýnda da kartallarýn yuvalarý

var. Kartallarla komþuyuz.

Hatçenin elinden tuttu kaldýrdý:

Sen gel, Iraz teyze beni burada beklesin. Seni kartallara yem

diye götürüyorum.

ABC Amber LIT Converter


http://www.processtext.com/abclit.html
ABC Amber LIT Converter
http://www.processtext.com/abclit.html

Hatçe:

Bu duvarý mý çýkacaðým? diye korkuyla sordu.

Memed:

Sen duvardan deðil, benden tutarsýn. Yürü!

Týrmandýlar. Hatçe, gözleri kararýp bir iki kere çýðlýk attý.

Memed tersledi. Çýktýlar.

Iraz da Memedi beklemeden kalktý, kayaya týrmandý. Korktu. Elleri

düþecekmiþ kadar yoruldu ama Memed geri döndüðünde onu kayanýn baþýnda

buldu.

Sen ezelden eþkýyaymýþsýn Iraz teyze!

Ezelden.

Maðaranýn aðzý büyük deðildi o kadar. Üç insan gövdesi girecek

büyüklükteydi. Maðara derindi. Uzundu. Tabaný un gibi yumuþak,

kömür tozu gibi kara bir topraktý. Topraðýn üstü kuþ gübreleriyle doluydu.

ABC Amber LIT Converter


http://www.processtext.com/abclit.html
ABC Amber LIT Converter
http://www.processtext.com/abclit.html

Duvarlar, damar damar ak çizgilerle örtülüydü.

Memed:

Buraya insan ayaðý basmamýþtýr, dedi.

Iraz:

Daha iyi.

Hatçe:

Bizim köyümüz.

Iraz:

Bizim evimiz.

Hatçenin sevinçten, gözleri ýslak ýslaktý:

Haydi evimizi temizleyelim.

Iraz:

ABC Amber LIT Converter


http://www.processtext.com/abclit.html
ABC Amber LIT Converter
http://www.processtext.com/abclit.html

Ya, dedi.

Memed:

Ben köye gidiyorum. Alýn þu tabancayý! Evinize ne gerek?

Hatçe:

Bir ayna, dedi.

Iraz güldü:

Hey gidi gençlik hey!

Ýki minder, iki yorgan. Bir çam bardak, bir tencere, bir sac, un,

baþka da can saðlýðý, gerisini sen düþün.

Memed:

Saðlýcakla kalýn.

Gece yarýs